HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIE OS IN VOELENDER
Teks & meziek: F. Boumans
Oetveurende (*) : Frank Boumans & Koor


Refrein:
Bie os in Voelender, doa is 't good,
doa zit de carneval os allenuj in 't blood.
Dan zint v'r driej daag lank, ooch allenuj bliej,
dan sjoenkelt jonk en oud, same ziej aan ziej.

D'r pap, deŽ weŽd wild, es heŽ duks zoeŽ huurt,
dat hie mit de carneval neet veuel gebuurd.
Dan zeŽt heŽ bedreufd: deŽ k‚l deet mich wieŽ,
zoeŽ moste os Voelder neet zieŽ ...

Dan treuk ooch 't zaat hermeniejke wir rond,
dan kumpt hie de sjtumming pas good van de grond.
En wenste dan zŁs, dat alles zich vrujt,
dan veulste pas good wat hie blujt ...

En loester noe wieŽr noa wat ich dich zek,
ich veul mit die daag aan sjpas gee gebrek.
Dan veul ich mich lekker, hoof angesj nieks mieŽ.
Kiek, zoeŽ moste Voelder ins zieŽ.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIN D'R TIňD KWIňT
2006/2007: Tekst & muziek: Frans Tijssen
Zang: Frans en Piet (samen met Roger)


Refrein:
Bin dír tiŽd, bin dír tiŽd, bin dír tiŽd kwiŽt, wits doŽ wie laat ít is
Bin dír tiŽd, bin dír tiŽd, bin dír tiŽd kwiŽt, wie laat kump hie de bus
Bin dír tiŽd, bin dír tiŽd, bin dír tiŽd kwiŽt, witste wiŽ dat koam?
Bin dír tiŽd, bin dír tiŽd, bin dír tiŽd kwiŽt, mien oer is bliŽve sjtoan

SímŲrgens wie ich wakker woŽd,
dír wekker haej neet aaf gegoan,
zŲs oŽr moos ich opsjtoan,
ich moos wirke noa dír baas toe goan,
wiŽ ich doa toen aan koam,
zei dír baas, hť jong,
doe kins geliŽk waer heivusj goan,
dír daag is waer hoas om,

Och god, och god, miŽn oer is waer kapot

Símiddigs moos ich noa de sjtad,
dat wool ich mit dír trein,
dae woar al sjuus vertrokken,
dus ging ich richting heim
toen dach ich, och wat pak de bŲs,
maer die woar auch al weg,
ít klŲkske om dír pols sjting sjtil,
dus hauw ich waer ins pech

Och god, och god, miŽn oer is waer kapot

Síoaves ging ich noa ein fiŽs,
doa woerd bÍs vuul gesjŲt,
doe zei men mich, pas doŽ maer op,
de ligs zoŽ in de gŲt,
noa ellŲf, twellŲf, dartiŽn glaaser,
woar ich aardig vol,
dír tiŽd woar ich vergaete went
dan hŲbse vuul miŽ lol,

SímŲgens wie ich toes koam, toen dach ich ach au wei,
ít woŽrd mich effe helder, witste wat ich zei?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T BRUUKSJKE
1998: Tekst & muziek: Marian Leunen

Der elfde van der elfdekrieg ich de kriebels weer
Der karnaval sjteet vuur de duur, dat wuurt weer veul plezeer
Ich dink da noa, wat doon ich aan
der kloon dee past neet mie
ee korter bruuksjke woerd gemak
dat kint ger noe waal zien!

Refrein:
Zunt de peksjkes kloar, want de karnaval is doa
Zit ee masker op, of ee heudje op der kop
Doog mer mit mich mit, joa dat hilt uch jonk en fit
Want vasteloavend vieren, dat gieft uch hiel veul pit,
Want vasteloavend vieren, dat gieft uch hiel veul pit.

ít Zondigs geet der optocht wer,dan wil ich hiel geer mit
ich zeuke noa mie peksjke, en ving dee kloemel nit.
Ich dink mich suf, woe is die boks,
Ooch al is ze klein
ít korte bruuksjke woar toch kloar,
ze zoot zoe lekker fijn!

de drie daag vasteloavend, die zunt te vlot vuurbie,
ít bruuksjke nog gevonge, och luij wat woar ich bliej.
Ich houw gezoch, al euveral,
En vong dat dink neet mie,
ít bruuksjke houw ich toen nog aan,
ich houw dat neet gezien!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA KAL ICH ZOEň GEER PLAT
Teks & meziek: L. Hendrix
Oetveurende (*) : Ger Oerlemans & Koor


Has doe in dien sjproak get zachs, get molligs,
is in diene k‚l ooch zoeŽ noe en dan get lolligs,
has doe duks gowe mood, leŽfst die leŽve richtig good,
is in dien maneer van doeŽ get rujigs ...

Refrein:
Doa k‚l ich zoeŽ geer plat, wis dier dat.
Doa k‚l ich zoeŽ geer plat, weŽd 't neet zat.
En krieg ich miene zin, wil ich doa leŽve,
wil ich leŽve, woeŽ ich geboare bin.

Gees doe geer ins wandele, doa woeŽ 't hol is,
zŁs doe 't leefst e cafee, woeŽ 't vol is,
its doe geer riestevlaa mit van die gruuemele sjokelaa,
is in dien maneer van doeŽ get mujigs ...

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES VOELDER SJOENKELT
Teks & meziek: H. Fober
Oetveurende (*) : Peter Kokkelkoren & Koor


Refrein:
Ich bin zoeŽ bliej dat ich bie os in Voelder bin,
dat ich mit carneval hie richtig sjoenkle kin.
Ich huur 't Voeldesj plat zoeŽ geer, d'rom goan ich nurges angesj heer.
Ich bin zoeŽ bliej dat ich bie os in Voelder bin.

Al brach mich 't leŽve e gans sjtuk van heem,
ich ging duks woeŽ ang're neet gonge.
Toch hub ich nug ummer, woeŽ of ich ooch woar,
d'r weeg trŁk noa Voelder gevonge.

Mit carneval ging ich ooch duks waal ins mit,
doaheŽr woeŽ ich nieks houw verloare.
Me altied koam ich langs d'r kortste weŽg trŁk,
noa't pleŽtsjke woeŽ ich bin geboare.

Ich hoeŽrt duks van plaatsje, woeŽ 't sjoeŽnder zouw zieŽ,
en ich bin ooch duks zat goan kiÍke.
Mer later, wir heem, woar vuur mich zonnekloar,
mit Voelder is nieks te verg'liÍke.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GANS VOELDER SJLEET DE TROM
Teks & meziek: A. Crutzen
Oetveurende (*) : Ad Crutzen & Koor


De carneval, die is wir doa, os durp sjteet op d'r kop.
Me zŁt de narre noe wir goa en zinge: houw mer d'rop.
't WeŽd gehotst, 't weŽd geknotst, v'r make veuel plezeer.
En zint v'r dan wir oetgebotst, dan zinge v'r alweer :

Refrein:
Hou mer op de trom, houw mer op de trom,
want de vasteloavend is noa driej daag om.
Houw mer, houw mer, houw mer op de trom,
want de carneval geet veuel te gauw wir om.
Houw mer op de trom.

D'r dokter zeŽt: beer is neet good, dat sjŁt dich in d'r kop.
Me zelver drinkt heŽ ooch gee blood, dus houw nog mer ins d'rop.
Noa driej daag is de sjpas gedoa en zint de cente op.
Me carneval, die blief besjtoa, dus houw nog mer ins d'rop :

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH BIN E VOELENDESJ JONK
Teks & meziek: A. Crutzen
Oetveurende (*) : Roger Oerlemans & Koor


Refrein:
Ich bin e Voelendesj jonk,
neet te groeŽt, te kleen, te mollig of te rond.
Ich bin e Voelendesj jonk,
mit carneval veul ich mich altied gezond.
Ja, sjpas en plezeer, dat maak ich zoeŽ geer.
Ich bin e Voelendesj jonk.

Ich vruj mich op de carneval, de zitting, d'r optoch, 't prinsebal.
Gesjminkt of gesjmŁkt, gans kaal of geprŁkt, ich doch d'r aan mit, omdat 't mich jŁkt.
Ich hoot dat hieŽl lang vol, ich hub toch altied lol.

Joa, carneval kinste neet liÍre, want carneval, dat moste viÍre.
't Is get sjoeŽns in 't leŽve, woeŽvuur ich mich altied zal geŽve.
Ich maak toch altied sjpas en bin gee miensj tot las.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KASTIEňLE VAN VOELDER
Teks & meziek: G. Oerlemans & H. Fober
Oetveurende (*) : Ad Crutzen & Koor


KastieŽle van Voelder herinnere os,
aan ouw gesjlachter, woeŽmit 't begos,
aan riddertoernooje, aan harnas en lans.
KastieŽle van Voelder, os trots, ozze glans.

Refrein:
Cortebach, Haare, d'r zeet e gesjink,
'ne beŽker verleede, woeŽ ich geer oet drink.
Terveere, Terworm en ooch Put hoole sjtand.
ZoeŽ blieve v'r ummer mit vreuger verwant.

De ridders, de freules, d'r sjlipjaslakei,
de maad en bedeendes, in kluurriek livrei,
die ouw tafereele, nog leŽvend bekans,
KastieŽle van Voelder, os trots, ozze glans.

Os burchte verbinge de ieŽwe mitee.
't LeŽve van vreuger sjprik oet elke sjtee.
V'r draage 't wieŽr, in gedachte althans.
KastieŽle van Voelder, os trots, ozze glans.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE HART SJLEET VUUR DE CARNEVAL
Teks & meziek: Verdi / R. & G. Oerlemans
Oetveurende (*) : Roger Oerlemans & Koor


Ich bin hieŽl gek op carneval, dat zit mich in 't blood.
JieŽker joar opnŁj wir fieŽs, dat deet e miensj toch good.
E paar daag good geniete van dizze sjoeŽne tiÍd.
Nee lŁj, dat wool ich neet misse, dat wil ich noeŽts mieŽ kwiÍt.
En noe good opgelet en zing mer mit mich mit ...

Refrein:
Mie hart sjleet vuur de carneval bie os in Voelender.
JieŽker joar opnŁj carneval, carneval, carneval.
Mie hart sjleet vuur de carneval bie os in Voelender.
JieŽker joar opnŁj carneval, Voelder alaaf.

Ich bin geer inne Naate, dat loat ich uch noe zieŽ.
Veuel sjpas, veuel lol en sjtomme k‚l, dat huurt d'r allemoal bie.
Ich kin veuel dinger misse, dat deet mich gaar gee leed.
Me ee joar zonger carneval, dat uuverleŽf ich neet.
En noe good opgelet en zing mer mit mich mit ...

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEKE
Teks & meziek: G. Oerlemans & H. Fober
Oetveurende (*) : Ad Crutzen & Koor


Loat ze reeze, loat ze sjeeze, loat ze mer begoa.
Mager Treeze, die dunt keeze, vuur e sjmaal besjtoa.
Mie klee Mieke hat 'n sjieke weelderige vorm.
Mit twieŽ piŽke, die jŻs liŽke op 'n puddingvorm.

Loat ze jatse, loat ze kratse, loat ze rujig goa.
Sjpitse batse, mennig hat ze, zieŽn ze nog neet sjtoa.
Mie kies Mieke, hat 'n sjieke, fossje batteriej.
Geene riŽke, kom mer kiŽke, is wie ich zoeŽ bliej.

Loat ze sjneure, bellefleure, mit get vel op knoak.
Te betreure, van die heure kom ich neet van koak.
Noa mie Mieke, zie unieke, breed geboewd figuur,
mot ich kiŽke, blief besjwiŽke, dat is puur natuur.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE NAATE VIERE CARNEVAL
Teks & meziek: H. Senden
Oetveurende (*) : Harrie Senden & Koor


Refrein:
De Naate viere carneval en dat dunt ze mit os same al joare lank.
Ze dunt 't mit veuel plezeer, en ooch mit e putje beer.
't WeŽd geviÍrd durch jieŽdereen, kom, loop noe mer achtereen.

Is e nŁj sezoen gekomme, dan beginne de kriebels wir te komme.
ZŁste ze dan durch 't durp wir goa, dan is d'r nŁje prins wir bienoa doa.

Carneval is vuur oud en jonk, mit veuel sjpas bliefste gezond.
Doot noe mit en drieŽnt mer rond, want carneval hilt uch gezond.

Truk d'r optoch durch de sjtroate, dan kinne vier 't neet loate.
Dan dunt vier doa aan mit, en zette e masker op 't gezich.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS HERMENIEJKE
Teks & meziek: H. Fober
Oetveurende (*) : Peter Kokkelkoren & Koor


Mit carneval, dan geet ze wir, de hermeniej van os.
't Lupt neet alles in de moat, de noeŽte hange los.
D'r trommelsjlieŽger sjleet d'r langs, lup wie 'ne sjloddervos,
d'r klarinetter oet de moat, deŽ is te vreug begos ...

Refrein:
Me alles geet opziej, doa kumpt os hermeniej ...
Ja, mit d'r hoempapa krieste zoeŽn sjpas jaja.
Os hermeniejke zal uch dat waal liÍre.
Ja, mit d'r hoempapa krieste zoeŽn sipas jaja.
Ja, zonger hoempa kinste carneval neet viÍre.

't Pieke mit d'r saksefoon, deŽ sjloddert rner get mit.
D'r dieke tromler onger 't sjloa 'ne knakwoeŽsj heŽ zich it,
D'r treuteman kumpt oam tekort, 't beer dat blieŽs noe mit.
D'r basman is al oetgeteld, wit zelf neet wie heŽ hit ...

't Hermeniejke blieŽs ze uch, zoeŽdat d'r sjpringe goat,
de sjlagers van 't carneval, 't kumpt in elke sjtroat.
't Bringt direk de sjtumming d'rin, missjiens neet gans in sjtoat,
en ooch neet ummer wie 't mot, zoeŽ gans precies op moat ...

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R TOERE
Teks & meziek: H. Fober
Oetveurende (*) : Richard Lipsch & Koor


Refrein:
Ja, noa ozze toer, kin ich oere sjtoan loere,
dat is 't sjoeŽnste sjtuksjke Voelder dat besjteet.
ZieŽn ich zien contoere, zien sjtevige moere,
dan bin ich zoeŽ bliej es heŽ mit al zien klokke sjleet.
Sjtoan ich zoeŽ te loere, dan kin dat lang doere,
omdat d'r toere altied veuel vertelle deet.
HeŽ sjprik van geluk en ooch van leed,
heŽ wit al ieŽwelank besjeet.
Ich bin zoeŽ bliej dat heŽ bie os in Voelder sjteet.

't Voelder van vreuger, dat is noe neet mieŽ.
Me heŽ, ozze toere, hat 't angesj gezieŽ.
Al nuuege lang ieŽwe, sjteet heŽ doa op wach.
en aan ziene voot klonk gehuul en gelach.
HeŽ wit nog gans zuuver, wie greun 't hie woar,
vol beŽksjkes mit water, nog proaper en kloar.
KastieŽle en heuef looge rondom 'm heer.
Went heŽ 't vertelt, ja, dan loester ich geer ...

HeŽ zoog de mam komme, mit 't kink op d'r erm,
me ooch de begrefnis van riÍk en van erm.
HeŽ hat 't gelieŽrd in d'r loop van d'r tiÍd :
d'r weŽg van d'r deup noa 't graaf is neet wiÍd.
HeŽ zelf sjting ooch ins aan d'r rand van d'r doeŽd :
wie Pruuse 'm klauwde, de klokke vuur't loeŽd.
Me dan woeŽrt opnŁj ziene hartsjlaag gehoeŽrd,
van doe-aaf hub ich 'm wir ummer beloerd ...

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIELLA RUSTICA
Teks & meziek: H. Fober
Oetveurende (*) : Richard Lipsch & Koor


Refrein:
En dan boew ich mit mie allerleefste Biella,
mich e neske op d'r Hoonses, in die viella.
BeŽter woeŽne vier doa noch es d'r Romein,
mit vuur de duur ooch nog e prachtig golfterrein.

D'r wuueningnoeŽd woar noeŽts zoeŽ groeŽt, es jŁs op dit moment,
want mit d'r vriegezellesjtoat is geene mieŽ content.
Me't geld is op, d'r wuueningboew, deŽ likt al joare sjtop,
en doarom trekke vier noe die Romeinse viella op ...

Ze hubbe doa gesjupt, gezeefd, en dat is geene kwatsj,
bie zonnesjiÍn in sjtub en es 't reŽgende in pratsj.
En es 't effe wil zet v'r d'r ganse kroam wir rech,
want in zoeŽn viella leeft me, ooch in ozze tiÍd, neet sjlech ...

Die viella is erbermlik groeŽt, vuur op d'r daag van hŁj.
En boewt me ze wir op, is dat vuur honderde van lŁj,
de kans om doa te leŽve in rojaal gezinsverband.
En is ze kloar dan sjteet ze doa, es hoŽs op beŽt're sjtand ...

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE MIE HART VUUR VOELDER SJLEET
Teks & meziek: H. Fober
Oetveurende (*) : Siem van Dinther, Jean Crutzen, Bert Heynens & Koor


Ich woar bienoa doeŽd, miene wekker sjtong sjtil.
D'r dokter wool helpe, mit poejers en pil.
Ich hub 'm geweerd en ooch duud'lik gezach :
d'r wit toch dat ich op de carneval wach ...

Refrein:
Ja, wie mie hart vuur Voelder sjleet, went 't zinkt en sjoenk'le deet,
es groeŽt en kleen zich good versjteet, went jonk en oud wir same geet.

Ich kos ins e meŽdje, wie geer ich 'm noam.
Ich goof 'm d'r zeŽge, wie carneval koam.
Ich deeg 't 'm vroage, geŽf trŁk mich mie hart.
Dat hoot ich 't leefst vuur mie Voelder apart ...

D'r fiscus, deŽ koam, lag besjlaag op mie good.
Ich zag: loester hie, 't-is egaal wat d'r doot,
d'r kint alles hubbe, desnoeŽds elke cent,
me loat mich mie hart, dan bin ich al content ...

Ich hub ins verlore, mie hart aan 'n kwoal.
Ich lapde 't ang're gans sjoeŽn aan mien zoal.
Aan os carneval ich mie hertje verkoch,
ich hub doanoa noeŽts noa get angesj gezoch ...

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOEň ICH GEBOARE BIN
Teks & meziek: L. Heiligers
Oetveurende (*) : Felix Senden, Jan Gijzen & Koor


Refrein:
Ich hoot van Voelender, woeŽ ich geboare bin.
Doa veul ich mich zoeŽ heem, doa woeŽ ich jieŽker kin.
Loate vier zinge, dat zit os in 't blood,
allemoal tesame, dat deet os zoeŽ good.

Vreuger dach ich: carneval, och, wat is dat toch sjoeŽn.
Ich vong 't dan fijn es ich mit kos doeŽn.
Ich gong dan verkleid es cloon, mit 'n pruuk en cloonsgezich.
Wie 'ne rieke kuuening, zoeŽ voeŽlt ich mich.

Es ich noe die moeziek huur, weŽd ich gans kriebelig.
Ich bin dan neet sjtil, me gans wiebelig.
Noa mie ieŽsjte gleŽske beer, hub ich dan de sjtumming weer.
Dunt v'r dat dan same, hubbe v'r plezeer.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZIEňL VAN LIMBURG
Teks & meziek: L. Hendrix & H. Fober
Oetveurende (*) : Roger Oerlemans & Koor


Mie golvend huuevelland, ich bin mit dich verwant,
doe kluurriek, sjuunsgemeŽte lappedeuksjke.
Ich voeŽlt opins dien hand en woar gelukkig, want
mien weeg sjtong op die allersjoeŽnste heuksjke.

Refrein:
Huur ich d'r hartsjlaag van mie Limburg,
zie soepel en zie sjprankelende sjpieŽl,
dringt zich in mie dinke zoeŽ d'r zin durch:
doavan is mie Voelder de zieŽl.

Ich preuf hie de natuur, heur frisjheed, reen en puur.
't Is bienoa get es 'n hieŽmelswuuening.
Wie duks kumpt 't neet vuur, dat-ich ingelsjtumme huur,
dan veul ich in dit landsjap mich es kuuening.

D'r Hergot hat gedach, van zieŽve maak ich ach.
Oet uueverwerk is doe os plaatsj geboare.
Ich leŽf in al heur prach en hub ooch duks gezach:
bedank, ich veul mich wirklich oetverkoare.

* cd (1995) : CV de Naate - " Wie mie hart vuur Voelder sjleet " Studio Go Voerendaal - 959601


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME