HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in VENRAY

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco 4 x 11
blanco Aacht op de schaal van richteg
blanco Aens per jaor
blanco Al is �t p�tje nog z� schaef
blanco Allem�l wazel
blanco �lles uut de k�st
blanco Alles wat ik wil - Now weej - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Allie�n �p st�p
blanco APK
blanco As de laeste zonnestraole
blanco As geej dat nog nie wet
blanco As geej mar schik het - Vals Plat - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco As geej mit m�j wilt d�nse
blanco As ik �w zie
midi As 't k�rneval ien Venroj is
blanco As 't lewwepaar
blanco As Ivenhoe
blanco �swoensd�g
blanco Ay, ay, k�m m�kt�r wat van
blanco Ballade van �t �lde en �t neeje Rooj
blanco Blaos mar op die toet
blanco Boeremoes (tekst gevraagd!)
blanco B�m-b�m-b�m-b�mbardie�re
blanco Brulleft ien Rooj
blanco D� pies precies
blanco D�'che bedaankt ziet d� wette
blanco Dalek
blanco D�ns, d'n
blanco Dans d'n hie�le aovend
blanco Daor reejt Mie
blanco Dat duut m�j goēd
blanco Dat is vastelaovend
blanco Dat zeuj wat zien
blanco Dees dolle daag
blanco Dingske
blanco Disco Haas
blanco Driej daag tejater
blanco Driejdaagse, d'n
blanco Drink n�w, spring n�w
blanco Echt Rods megje, 'n
blanco En n�w g�n we 's staon (Sj�ddelwaelske)
blanco En van je tralala
blanco Festina la Carnaval
blanco Ge la�ft mar i�ne kier
blanco Gelazer ien de glazer
blanco Gen gen�l
blanco Gen mojjer stedje
blanco Gezoondhejd
blanco Gej ziet mijn engelke
blanco Gej ziet ut haeske
blanco G�t mer staon
blanco H�ntje van d'n tore, 't
blanco Haeske rep �w
blanco Half'um
blanco Hallo, daor zien w�j w�r
blanco Hallo Renate
blanco Haze staon wer klaor!, de
midi Haze stekt...
blanco Haze stekt... (Mars-potpourri)
blanco Haze-bloed
blanco Hazekeutel-lied
blanco Hazekeutel laot niemes allie�n, d'n
blanco Haze-pad, ut
blanco Hazinne-aovend
blanco Hazinne-bal
blanco H� h�!!!!
blanco Hedde gillie 't k�ld ?!
blanco Heej Roojse haas
blanco Heimwee nor ut verleeje
blanco Helena
blanco Hemelport, de
blanco Hie�le tent g�t op en nie�r, de
blanco Hier 'n pilske
midi Hier ien Venroj kunde wat belaeve
blanco Hofbend(e), de
blanco Hojje wor
blanco Hup, daor g�t-ie
blanco Ien de kelder �p d�n telder
blanco Ien os Rooj
midi Ien 't laendje van de Pie�lhaas
blanco Ik bin �t zat
blanco Ik bli�f zitte waor ik zit
blanco Ik h�ld �w efkes v�st
blanco Ik krieg 't w�r
blanco Ik pruuf 't vurjaor al
blanco Ik vuul m�j geweldig
blanco Is 't en tuupke ... ?
blanco Is �t k�rneval of vastelaovend?
blanco J�ngens how �s �p de kiest
blanco Jow Hoi ! - Blont - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Kater, enne
blanco Ki�k 's efkes um �w hin
blanco Kienderkopkes, de
blanco Knalle (mit zien alle)
blanco Kno�vele
blanco Kom efkes dichterbeej
blanco K�m n�w �s hi�r
blanco Kriebel-wiebellied (Vastelaoves-kriebels)
blanco Kulekes ien �w w�ng
blanco Laeste, de
blanco Laetste pilske, 't
blanco Laeve um te laeve
blanco L�nger
blanco Lek me de z�k
blanco L�t m�j �w 's bekieke
blanco L�t �s n�w efkes
blanco Man, schej uut mit �w gebazel
blanco M�r enne kie�r ien 't jaor
blanco Marie
blanco Mien Billekes-Jeuken
blanco Mien Merie
blanco Mien p�k
blanco Mien Rooj
blanco Mien sterrebeeld
blanco Mien t�nt'Antonia
blanco Mientje
blanco Mit k�rneval
blanco Mit vastelaovend - Kinjervastelaovesleedjesfestival 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco Moj� nie�!
blanco Niks um gaeve
blanco Nog ie�ne kie�r d�nse
blanco Nog ie�ne kie�r um 't �f te lie�re
blanco Nog nie messchien
blanco N�w g�t ut gebeure
blanco N�w is 't k�rneval
blanco Och, 't mekt niks uut
blanco Oej, oej, oej, Sint Oejke
blanco �lliejde gillie d'n �llieje ok?
blanco Op zuuk - Evelyn en Karin - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco �s hofkep�l
blanco �s rose vlek
blanco �s schowburgplejn
blanco �zze Wiel
blanco Paerdekeutel
blanco Paerde-tram, de
blanco P�k �n, h�lv�st
blanco Parel van de Pie�l, de
midi Pie�lhaas 't is wer k�rneval
blanco Pie�lhaas wert wakker
midi Pie�lhaeske, Pie�lknientje
blanco Pikke pikke laeste, de
blanco Prins, de
blanco Raod van elf, de
blanco Retteketet - Mama�s en de megjes - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Reundje vur de meziek, 'n
blanco Rio ien Rooj
blanco Rodse les, de
midi Rodse vastelaoves canon
midi Rooj mien d��rp ien de Pie�l
blanco Roojse Rasta, de
blanco Sch�nste daag, de
blanco Schuuf efkes dur !!
blanco Sj�ddelwaelske
blanco Sjoenkele - De Kalde Kletsers - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Smaal pedje, 't
blanco Stuk ien de kraag, 'n
midi 't G�t n�w wer beginne
blanco 't Is �ltied wat
blanco 't Is niks gedaon
blanco 't Is nog nie gedoan
blanco 't Is wer k�rneval
midi 't Is wer vastelaovend ien �s stedje
blanco 't Jukst m�j
blanco �t L�pt - De Buurmegjes - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco 't Is wer tied - Z�j en Z�j - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco 't Str�mt ien meej
blanco Taeken 'r �w mar enne
blanco Tel kwiet, d'n
blanco Thej Spek blues
blanco Tr��te, de
blanco Truus
blanco Twie� stoonde 'r te praote
blanco Vandaag
blanco Vastelaovend dat vierde same
midi Vastelaovend n�w van d'n b�nd
blanco Vastelaoves-hemel, de(1)
blanco Vastelaoves-hemel(2) - Koffiedik - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-koningin - Koffiedik - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-kriebels (Kriebel-wiebellied)
midi Vastelaoves-lied gez�nge, 't
blanco Vastelaoves-opera
blanco Vastelaoves-tied
blanco Vastelaoves-trejn, de
blanco Venrods ketierke, 't
blanco Venroj l�t zich n�w wer huu�re
blanco Venrojse foekepotlied
blanco Vrowke 't is vastelaovend
blanco Waachte
blanco Waat haaj ze de kernoete ien
blanco Waor ken ik �w van?
blanco Wat 'n moj menneke
blanco Wat 'n waer wer wor
blanco Wat is n�w Venroj
blanco Weej g�n same �p de l�ppe
blanco Weej hebbe n�g noe�t z�'n schik gehad as maergenaovend
blanco Weej kunne �t nie laote
blanco Weej viere vastelaovend
blanco Weej zien allem�l verkleejd
blanco Weej zien de baeste, de allerlaeste
blanco Weej zien V.U.R.
blanco Went aens per jaor
blanco Wette w�'che ziet ...
blanco Wette wat
blanco Wette wat d'n �lde hit gezeed
blanco Wie g�t dat betale? - De Blievers - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Wied tied
blanco Ze zegge dat...
midi Zeg Haze, Hazinne blief ...
blanco Zeg lieve schat, p�k n�w �w scho�n
blanco Zeg weete g�j
midi Ziede wel
blanco Zing mit vastelaovend
blanco Zoe� ziedde mar - Fokker Elluf en de Megjes - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
midi Zoe� zien w�j hier in Venroj
blanco Zoe�m�r 'n waelske
midi Z�rge efkes �n de k�nt, de

Venray heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME