HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in VAALS

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco Aajboore jrielaach, der
blanco Ajen hemmelsdeur
blanco Al waggelt ooch der zaal
blanco Alaaf der Zotsiale Dengs
blanco Alaaf der V�lser carneval
blanco Allemoal hengeree
blanco Aujoes (d'r Kloon)
blanco Auw wieverbal
blanco Beej oos Marie
blanco Bekiek et mit hoemor
blanco Bier en sjnaps
blanco Bis doch nit ezoee tsiemperlisj
blanco Boese konkoerents
blanco Brusje (Wie et vruijer woar)
blanco Daach va morje, der
blanco Dat hulpt noch ummer
blanco Dat is doch jans ejaal, vuur viere karneval
blanco Deun noch ens laache
blanco Dieng auwwe
blanco Dingel-dangel, d'r
blanco Doe bis e jelukskink
blanco Doe kumpsje
blanco Drink dich e biersje
blanco Drinke en klinke
blanco Elastiek
blanco Ero van der Biek
blanco Feriee
blanco Fet donnesjdaach
blanco Frensje (Der soepersjteer)
blanco Grens�lle zeunt vuur
blanco Hank i hank
blanco Has doe ens erjer, has doe ens zurje
blanco Hattattatta
blanco Heej is noch risjtije karneval
blanco Hemmelsdeur, de
blanco Hoepie poepie, der
blanco Houw doch de moel
blanco Houw mer op de kis
blanco Huuj jeunt vuur wier tse voos
blanco Huuj zeunt vuur werrem tralala
blanco I plaatsj va wasser
blanco In 't adamskostuum
blanco Insjtroement, et
blanco Internationaal kuusse
blanco Isj ben enne risjtije Volser jong
blanco Isj ben i Vols jebore
blanco Isj ben 'n Jrensuul
blanco Isj ben zoe sjun
blanco Isj han disj liere kenne
blanco Isj meng isj kenn disj
blanco Isj wees et nit
blanco Jans Vols dat sjoenkelt
blanco Jardemarsj
blanco Jeddes diersje hat sie pleziersje
blanco Jef os noch ee
blanco Jef os noch un runde
blanco Jeluk is roonk, 't
blanco Jenau d'r pappa
blanco Joekskapel, de
blanco Jonge, dat zunt zaache
blanco Jonge van de jarde, de
blanco Jooldvisch, d'r
blanco Jruutste books, de
blanco Kalenderblatt, et
blanco Kenns doe hem doa?
blanco Kiek mich in de poepielsjere
blanco Kloon, d'r
blanco Kluksje, 't
blanco Knoebele op d'r kop
blanco Koom op Vols obaa
blanco K�nsler, der
blanco Kupsje-bulles, e
blanco Kuusjelid, et
blanco Kwetsjbuul, der
blanco Leavenselexier
blanco Maach disj doch e bisje sjpas
blanco Maat uusj noe mer risjtisj sjpass
blanco Mamba Ramba Tzamba
blanco Marietsebielsje
blanco Meunesjlajer, der
blanco Mie leifste medsje
blanco Mie V�lser bloot
blanco Mieng heemetsjtad
blanco Mis i V�lser dialect
blanco - Introitus
blanco - Kyrie
blanco - Lezing
blanco - Offerande
blanco - Sanctus
blanco - Ozze Vadder
blanco - Agnus Dei
blanco - Heer adie�
blanco Mit e bisje pienke
blanco Mit karneval
blanco Modern toeriste
blanco Moderne sex
blanco Moelejaan
blanco Moeleke, et
blanco Moeziek maat sjpas
blanco Mondelit, et
blanco Oad en joonk (V�lser vaselovvend)
blanco Oos Maria Josefina Hubertin
blanco Oos poete ... die Engelsjer
blanco Ooze sjloek
blanco Op heem aa joa
blanco Optsoch
blanco Os baach
blanco Pinquin, der
blanco Poedel ajen lieng, der
blanco Poepielsjere
blanco Risjtieje Karneval
blanco Roetsj, de
blanco Sjiebe
blanco Sjpass in et leave
blanco Sjunste, et
blanco Sjunste vowwel, der
blanco Soepersjteer, der
blanco Tiengelieng, der
blanco Treuter, der (Knoebele op d'r kop)
blanco Trip-trop-lala
blanco Tswerje in de berje
blanco Vastelovvend in oos sjtedsje
blanco Vastelovvend viere
blanco Vastelovvends-kluure
blanco Veul tse muij
blanco Vinsterbank
blanco Vols is mie heematsjtedsje
blanco Vols oos heemetsjtad
blanco Vols pakt oes
blanco Vols pakt oes, Vols alaaf
blanco V�lser polonaise, en
blanco V�lser sjoenkelwaltser
blanco V�lser sjtools
blanco V�lser vastelovvend
blanco Vunnef weuet
blanco Vuur danse aerobic
blanco Vuur hant noch jedder zondaach
blanco Vuur junt loere, koekeloere
blanco Vuur junt mit
blanco Vuur junt nit noa je bed
blanco Vuur krieje sjpass
blanco Vuur maache waal Ol�
blanco Vuur rutsje durresj der winkter
blanco Vuur vaare nit noa der mond
blanco Wasser, wasser
blanco Wat en esjte Grens�ll is
blanco Wat welle vuur maache
blanco Wat zouwe vuur paasse
blanco Wau-wau, d'r
blanco Weisjwief, et
blanco Wenn de kloone oozer sjtroasse tsiere
blanco Wenn der Toni
blanco Wenn et i plaatsj va wasser
blanco Wenn et klinkt, wenn me drinkt
blanco Wenn vuur i Vols wieer vastelovvend viere
blanco Wie et vruijer woar
blanco Wied es de windj
blanco Wie�tsjaf
blanco Zeng mit oos
blanco Zeng noch ens mit
blanco Zoelang 't beir en schnaps nog jift (Bier en sjnaps)
blanco Zoeleika
blanco Zon in 't hats, de

Vaals heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME