HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER AAJEBOORE JRIELAACH
Tekst & muziek: J. Kunkels

Vuur leave in en duuster tsiet
dea noch jet hat, dea wead dat kwiet.
Mer sjtel disj veur dat joong tse wiet
oos Vlser vool ooch nog der kniet?

Refrein:
Ja da hat duur waal der hoot joot,
denn dea aajboore jrielaach, dea verjeet oos nit.
Dea jift de antwoad kot en joot
als tseeche van der Vlser moot.

Oos Vlser fealt et nit a moot,
mar waal kom vuur duks jeld tse koot.
Mr dea da denkt deun zinkt der moot
demm zeng vuur ens kot en joot.

Dea Vlser wead me niemaals zat
umdat dea zoejet an zisj hat.
Denn an en vrauw doa zet hea jlat
koom kuus misj ens op Vlser platt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AJEN HEMMELSDEUR
1981: Tekst & muziek: L. Erven

Ofs doe de sjtroasse keerts, ofs doe sjun autos veerts,
Ofs doe minister bis, of mit de vingere is.
Ejaalisj wat vuur zeunt, der daach va absjied keunt,
Me wees mh nit wieniee, is et vrusj of sjpiee.
Ee deel sjteet vaas, bis doe erm, haste jeld...
Jenge verlit heej lebendisj de welt.

Refrein:
Ajen hemmelsdeur, ajen hemmelsdeur.
Doa komme vuur eemoal allemoal veur.
Doe nems disj nuus mit va dit of va dat,
Weil et leitste hemp doch jeng teisje mie hat.
Drum leaf die leave, zoelang wie et jeet.
En leafs-te nit, deet et sjpieder disj leed.
Doe nems disj nuus mit va dit of va dat,
Weil et leitste hemp doch jeng teisje mie hat.

Ofs doe wie Croeses leafs, ofs doe de tuute kleafs,
Bis doe enne offitsier, of bis doe naatsportier,
Ejaalisj wat et wead, voet jeunt vuur van dis ead,
Me wees mh nit wieniee, is et vrusj of sjpiee.
Ee deel steet vaas, bis doe erm, haste jeld...
Jenge verlit heej lebendisj de welt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AL WAGGELT OOCH DER ZAAL
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J.Kerris & J.Delnoye


De sjnste daag van et joar is karneval,
da valle vuur dreej daag oes de rl.
Zoe jeet dat noen at joare lank,
mit moeziek en jezank.

Refrein:
Al waggelt ooch der zaal, dat is os jans ejaal.
Vuur sjokkele mit de janse naat, vuur junt noch nit noa heem,
en blieve beejenee, al velt de janse welt oes-ee,

Heej danst en sjprengt me zich da richtig weerm,
en sjnapt zich e sjets-je in der eerm.
Zoe jeet dat deursj, de janse naat,
heej weat zich sjpas jemaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF DER ZOTSIALE DENGS
1984: Tekst & muziek: Joep Baltus

Refrein:
Ja zoelang der Zotsiale Dengs beej oos nit pleite maat,
wead va jen Baach bis a jen Sjteng noch Karneval jemaat.
Al hant vuur Mittwochmorje ooch op de lats jet sjtoa,
ja da maach disj m jeng zorje, der Zotsiale dengs is doa.

Mansje VIser huurste klaare, deed m sjrabbe, deed m sjpaare,
denn et wead wier Karneval.
Sjtatt de Sjink et morjens vrusj, sjteet de Zeemjruul op der dusj,
alles veur der Karneval.
Keunste doch nit op enne jrunge tswiesj,
da sjaam disj nit en denk jenouw wie isj .....

Ja zoee kenn et dsj passiere, weuls jeer Vastelovvend viere,
m doe has nuus i jen teisj.
Lot de sjpass disj nit verdrieve, deurisj da i jen Boet tse blieve,
m jeff disj verkleit op weisj.
Weatste vreulisj en doe sjprengs en zengs
3 moal Alaaf der Zotsiale Dengs.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF DER VLSER CARNEVAL
Tekst: Hein Brcheler - muziek: Herm. Jussen

Van aa dat 'n Grenzull hee besteet, die Vastelovvend viere deet,
snt alle Vlser evve vrue, al snt se blond of snt se rue.
Se maache sich 'n platte tll, en hant e gesich jet wie 'n Ull.
Me siet se springe veral en hert se singe op de bal :

Refrein:
Alaaf der Vlser Carneval, dm os de Grenzll brengt.
Me amsiert sich vveral, weil dan jo alles sprengt.
Weil dan jo alles sengt en sprengt.
Alaaf os Vols en wenn 't versinkt.

En wenn da knt de Stimmung dreen, da jeet jo jenge mie no heem.
Da wet gesonge en gelaacht en jruesse jekheed sich bedaat.
Bis dat se hant ne jruesse Klaps, va al dat Bier en al de Schnaps.
En valle se m os wede se dol, da sage se noch: ver hauwe vol.

En snt die dreej daag dan wier m, da is 't Portmonnai wier dn.
Doch kriesche det do jenge vr, al hngt der Kukuk oppen dr.
't Eenzige wat 'ne Vlser st, dat is "Alaaf" en krft eje Bett.
En is he 't morgens wakker wier, da sengt he 't Refrng atwier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMOAL HENGEREE
1983: Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: Hane Trio


Mit kermes, fastelovvend, op en hoertsiet, beej en doof,
da sjleunt vuur oos et pensje vol en drinke enge hoof.
En zeunt vuur daan i sjtimoeng, jet besjwiepst zoe nevve beij,
da maache vuur der jense-marsj, en zenge op en reij.

Refrein:
Allemoal hengeree, allemoal hengeree,
denn d'r dikke Joep, dea jift os huuj noch ee.
E biersje of enne kloare, dem losse vuur nit sjtoa.
Dat hant vuur os jesjwoare, drum losse vuur noe joa.
Allemoal hengeree, allemoal hengeree,
denn d'r dikke Joep, dea jift noch ee.

Vuur laache, zenge, sjprenge, denn vuur zeunt zoe jot jemoeet
en werrepe huuj et Fina mit de batse dursj jen loeet.
Al wead et ooch jet sjpieder en vuur zeunt e bisje muij,
da drinke vuur ne feste sjloek en zenge wier op nuij.

E biersje beej de friete en e drupsje beej de woasj,
Zoe drink vuur oos de leaver voet en sjterve daan va doasj.
Da komm vuur beej der Petrus en dea zet: wat zukt duur heij,
der Himmel hat jee flasje-bier, dat is jeng brouwerij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AUW WIEVERBAL
2000/2001: Tekst & muziek: Bert Graaf
Zang: VC de Sjweinerij


Refrein:
Carneval, carneval, in oos sjtedsje,
ja die vrouw-luuj trek-ke oes,
Ja has doe, ja has doe, noch jee med-sje,
Op auw wieverbal da jees doe doch eroes.
Auw wiever op der pleij,
En ze maache beheij,
Ze trekke durresj de sjtad,
Paas mer op veur dieng krawat !
Auw wiever i jen boet,
Enne sjtool vluut dursj jen roet,
En zeunt ze noch nit zat,
has doe dieng lengste tsiet jehat.

Die sjmien-ke-rij die vingt et ovvends aa,
In der sjpei-jel kie-ke zeej ziesj laam,
Sjwat-ze rok, sjwatse ny-lons, i jen dreut,
Aan de hak-ke zies doe daan de neut.
Poe-der-does, maskie op, sjteet dat nit joot,
Kusse heej, kusse doa, maat ing dik-ke voot,
En der sje-rem de moot ooch noch mit,
In ing flasj der nudieje sjpriet.

Jeet et daan, tse-za-me, noa de bal,
Als auw wie-ver ja duur wit dat waal,
En de mans-luuj zitse in der zaal,
Wea de waal hat hat de kwaal.
Is dat nit, is dat nit, mieng ei-je vrouw,
En der Wiel en der Wiel, de veult uns jauw,
Dat auw wief, voong, dat, nit, al tse loes,
Jift der Wiel ing op die does.

De oer die sjleet daan tswel-lef oer,
Ja da zing vuur al-le-moal i koer,
Maskie aaf, maskie aaf, et weat noen tsiet,
Dat der Wiel zieng vrouw wier kriet.
Alle vruijt, alle leed, weat daan je-deelt,
Veur dat et wier op heem-a-jeet,
Et letste bier-sje, oes der tie-ke-kraan,
ja dat is Vl-ser car-ne-val.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BEEJ OOS MARIE
1978: Tekst & muziek: J.Hermans

Doa in die flet, woa oos Marie deet hoeze,
doa nemt der wink disj vies der oam.
Doa haant de vrauwluuj buulle bloeze,
doa fleut der wink disj in der boam.

Refrein:
Beej os Marie op-en jalerie,
doa wengt d'r wink disj wieer jen prie.
Doa kries-doe jlatte, platte oere,
va durresj jen rielle tse koekeloere.
Beej os Marie op ellef hoer,
doa hengt et kappes langs jen moer.

Op ellef hoer, doa waase de tomate,
doa ollt der hoonk op der betong.
Doa kiekt der Willie et Beate,
va ovve hoer in der balkong.

Wea koekkeloert doa ovve deursj die rielle,
beej oos Marie op ellef hoer ?
Wea sjpuit doa werrem deursj die sjtielle,
en wea ruft doa at wier "auwie"?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BEKIEK ET MIT HOEMOR
1984: Tekst & muziek: Heinz Quadvlieg

Refrein:
In et leave hat me vruijt, m ooch zurrisj en leed.
M los disj nit kenne, denn de tsiet die verjeet.
Doarum wel vuur ooch zaare als einfach luuj,
blief disj sjpass maache, nit morje m huuj.

Me deed zisj at ens erjere en hat da ooch waal read.
Evver denk da beej disj zelver, is et dat waal wead?
En valle ens jet jruulle, maach disj nit verrukt,
denk da doch wie vruijer: sjerve die brenge jeluk.

Blief dienge hoemor behauwe, al velt et noch zoe sjwoar.
En blief doa draan denke, denn dat, dat is noch woar.
Et is nit alles joold wat blinkt, dat is j bekant,
m leave is jezoond en et sjunste wat vuur hant.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIER EN SJNAPS
1954: Tekst & muziek: Lambert Erven
Zang: L. Erven, P. Crutzen & H. Rekker


Zoe lang et bier en sjnaps noch jift, jeet os jee jeld kapot,
Zoe lang et noch en witsjaf jift, denk vuur nit a bankrot.
Vuur drinke en klinke, en zunt veur jenge bang,
den ier vuur eemoal doed ens zunt, ja jonge, dat doert lang.
Den ier vuur eemoal doed ens zunt, ja jonge, dat doert lang.

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 1" - Omroep Limburg OL52-199701


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIS DOCH NIT EZOEE TSIEMPERLISJ
1982: Tekst & muziek: Lambert Erven & Hub Deitz

Wenn vuur oos ee tsuppe junt, in oos sjtamlokaal,
en oos ammeziere dunt, is dat doch normaal.
Zet um 11 oer daan der Piet: isj han jenooch jehat,
et wead veur misj de huukste tsiet, isj ben dat drinke zat"
. Koom hauw hea dat jezaat, krooch hea e sjtendsje braat.

Refrein:
Bis doch nit ezoee tsiemperlisj, blief doch noch e sjtundsje.
Bis doch nit ezoe piengelisj, et kunt noch meenesj rundsje.

Wea nuus drinkt, dea lit et sjtoa, ajen tieek of dusj
denn veur at noa heem tse joa, is et noch tse vrusj.

Wenn et Han mit zienge Jan, zisj ee krieje jeet,
wees der Jan da va zie Han um 11 oer at besjeet.
Noa 2 limonaat het zet: dat drinke dat is sjleem,
isj pief misj noch eng tsijaret en da junt vuur noa heem.
Der Jan zet: "eis eng woasj, isj han noch flinke doasj".

Der wieet zet 2 oer: " et is jedoa", en kniepst da mit et lit,
"uur mot noen sjun op heem aa joa, nemmt uusj dea vollet mit".
Dea vollet huurt dat en hea zet: " Hei wieet dat is doch sjleem,
isj well noch jaarnit noa je bed en ooch noch nit noa heem.
Koom wieet, jef oos noch ee, denn sjloffe ken isj hee".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOESE KONKOERENTS
Tekst & muziek: W. Merx

Beej Cornetz i jen Tent is dat idee jeboare,
Die sooche jans attent wat fealet in die joare,
De Kenger krieje hunne eije Prins Hant die zisj doe jezaat,
zoe woad veur der Kengerkarnaval der iesjte sjtee jelaat.

Refrein:
Vuur zeunt de jonge van et Komitee.
Die zisj als tsiel jesjtaalt, mit de VIser-kenger tse viere oze sjunne Karnaval.
Al kost dat daan jet meuijte, et maacht os ooch veul sjpas,
weil vastelovvend jesjreave steet jans jros i ozer hats.

Die saach woar nit kompleet, et moet noch ee dink komme,
Vuur zatse oos beejenee en zeunt do dra bejonne.
De Kenger musse enge optsooch haan zoe woad doe oesjemaat,
Va doe aaf trekt dea Kengertsooch dursj Vols mit veul trala.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER DAACH VA MORJE
1962: Tekst: ? - muziek: ?

Me denkt mer sjteeds a morje, wat da nit alles passiert.
Och maat uusj doch jeng zorge dat uur der kop verliert.
En wenn et noch ens sjeef jeet, trek diesj nuus doava aa
denn wenn et ummer reat jeet da vengste nuus miee draa.
Drum zaach iesj Leive Sjeng, zeng mit miesj dea refreng:

Refrein:
Der daach va morje kennt jeng zorje
drum denkt a huuj mieng leifste luuj.
En maach uusj sjpas en zengt j wie noch nie derveur
vielleisj sjteet morge der Kroetsjef veur jen deur.

Vuur zitse heej jezellisj en trekke flink va leer.
En dunt doabeej jenouw ezoee als weur vuur miljoneer.
Vuur hant j jee Berlin heej of angere polletiek
en zenge oos e lidjse, wie ens de tante Riek.
Vuur sjnappe oos i jen erm, al zunt vuur ooch noch mer erm.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT HULPT NOCH UMMER
1988: Tekst & muziek: Gerda & Heinz Quadvlieg

Jedderenge is dat at ens passiert doarum hant vuur als kink at jeliert,
wennste mos wenn et jeraat nit jeet, dat da mer noch ee deenk helpe deed.

Refrein:
Da moste kniepe, da moste kniepe,angesj floetsjt et disj noch voet.
Da moste wiebele, da moste wiebele, angesj floetsjt et disj noch voet.
Da moste kniepe en wiebele en mit Jeluk en Jouwe mot
mit kniepe en wiebele jeet et jeraad noch jot.

Af en tsouw uvvervelt et enge sjleem, duks et letste sjtuk op weasj noa heem.
En sjteet me tse friemele a jen deur hulpt mer ee dink teije dat malleur.

Op ens vengt et tse kriebele aan, me vroat zisj aaf wie kunt me doa draan.
Da wead et enge jrung, jeal en roee en kennste mer noch ee deenk doee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS DOCH JANS EJAAL, VUUR VIERE KARNEVAL!
1986: Tekst & muziek: Willy Vanwersch

Refrein:
Ol, 0l, 0l,
huuj zunt vuur werrem beejenee.
0l, 0l, 0l, huuj hant vuur werrem vree.
0l, 0l, 0l, huuj zunt vuur werrem beejenee,
0l, 0l, 0l, vuur blieve noch jet heej.

Brazili danst der Samba,
Hawa der hoela, hoela.
I Engeland wead der Fox jemaat,
Walser wead i Wien jebraat.
Dat is doch jans ejaal,
vuur viere karneval.

In Amerika dunt ze Swinge
en heisse moeziek bringe.
Jedderenge danst op zieng manier,
de hoopzaach is me kriet plezier.
Dat is doch jans ejaal,
vuur viere karneval.

Der tswek dat vuur jemaat dat lid,
dut ens mit dea rythmoes mit.
Jut ens allemoal noe sjtoa,
lot uusj mer ens risjtisj joa.
Dat is doch jans ejaal,
vuur viere karneval.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEUN NOCH ENS LAACHE
1984: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Deun noch ens laache, hang disj nit et sjaus eroes.
Denn dees doe laache, ziet de welt jaans angesj oes.
Denk nit a morje, an de zorje en verdros, et kunt doch
alles werrem wie et komme mos. Denk nit a morje, an
de zorje en verdros, et kunt doch alles wie et komme mos.

Wenns doe vroee en vreulisj bis en vol jauwe mot,
dats doe dit en dat verjis, daan jeet et disj jot.
Doch has doe enne sjleate daach, veuls doe disj bedrukt,
da drink disj enge in der kraach, m maach disj nit verrukt.

Wenns doe op de zes jetiept, veul jewonne has,
wead ee op de lamp jekiept, maat dat vruijt en sjpass.
Doch kuns doe et morjens heem, oane jeld tseruk,
da denk beej disj et is nit sjleem, denn jeld brengt jee jeluk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIENG AUWWE
De Doeemjroave

Refrein:
Doe has van die auwwe, die luuete en laache.
Doe has van die auwwe, die monter misch maache.
Kiek isch i dieng auwwe, ben isch van de wies.

Wie isch disch veur de ieeschte moal 't avvends houw jesiee,
woar die jezissje enge laach, dat verjeis isch bestimmt nit miee.
Noch niemoals schloag mie hatz soee hel, isch wos nit wat isch moeet.
Wenn isch beej disch nit siee koent, da weur isch leijver doeet.

En wie isch disch noa heem jebraat, doe kroag isch 't benauwt,
weil van dieng lippe oonjevroagt, isch e kuusje houw jeklauwt.
Mie hatz, dat woar vol sonneschien en schloag d'r koonklebooltz.
Dieng auwwe zeunt wie edelsteng, zaat isch disch voller stootz.

En huuj ben isch joa nit miee joonk, d'r fruhling is veurbeej.
Blieft misch doch die erienneroeng van disch misch ummer beej.
Dieng ojjelschere straale noch en tzeeje die jeluk.
Aan al die joare van os tzwei denk isch jear a tzeruk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R DINGEL-DANGEL
1979: Tekst & muziek: Joep Hermans (d'r Haan)
Zang: De Hane


Der enge sjpealt piano, der angere de kaat,
damme, sjach en domino, of zengt de jaanse naat.
A sjpel is jenge mangel, ooch moeziek jift et zat,
m ooze Dingel-dangel, hat noch jenge heej jehat.

Refrein:
Op der Dingel-dangel sjloa, op der Dingel-dangel sjloa,
Dat kens doe nit, dat kens doe nit, dat has doe nie jedoa.
Op der Dingel-dangel sjloa, op de Dingel-dangel sjloa,
dat kens doe nit, dat has doe nie jedoa.
Dat jeet erop, dat jeet eraaf,
en noa der knaal, da keunt der paaf.
Op der Dingel-dangel sjloa, op der Dingel-dangel sjloa,
dat kens doe nit, dat has doe nie jedoa.

Vuur sjtriesje nit der cello, vuur bloaze jenge bas,
tuba, fleut en picolo, dat maat oos jajeng sjpas.
Vuur houwe jing triejangel of trom, dat weur jelaat;
m op der Dingel-dangel, dat der jaanse laade kraat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS E JELUKSKINK
1982: Tekst: Jo Franssen - muziek: Dirk Verdonk

Kiekt der jong et medsje aa, jift enge dikke koes.
Zet isj wel disj huuj noch haan en sjprisjt daan dea sjprooch.

Refrein:
Doe bis e jelukskink, doe bis enge sjats.
Doe bis enge engel, dea alles hat.
Doe bis e jelukskink, doe bis enge sjats.
Doe bis enge engel, dea alles tat.

Liet et kengsje in de wiesj, is vreundlisj en zier leif.
Is va disj en ooch va misj, der sjtools van oos tsweij.

Sjpealste lotto, joare laank, kunt daan et jroes jeluk.
Zes risjtije in eng reij, dat maacht disj verrukt.

Haste vastelovvend sjaans, noa dreej, vier, vunnef bier.
Vorderts op tsouw enge daans, dat klinkt dreej sjteul wier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE KUMPSJE
Tekst & muziek: Trudy Meijers

Der Pap jeet zisj jeer ee krieje, bis doezend en tseruk,
de Mam mos da ummer m sjwieje en denke wat han isj e jluk
Doch kunt hea da werrem ens voll, zengt zeej da oane jroll ......

Refrein:
Doe kumpsje, doe kumpsje, doe kumpsje jemuss
Mit karneval, mit karneval, da kries doe misj nit wuss.
En vengs doe aa tse muppe, da joan isj misj ee tsuppe
en has doe daan et sjous eroes, doa maach isj misj nuus droes

Huuj is jenge miee jeduldisj en jenge hat miee tsiet
Ooch zet jenge miee entsjuldisj, zoedat me jo nerve kriet.
M sjpuit noch ens enge vuur, zeng isj jenouw wie duur


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRINK DICH E BIERSJE
Tekst & muziek: J. Groten
Zang: M. Kremer-Schroder


Drink dich e biersje, dat deet dich doch zoe jot.
Drink dich e biersje, da krieste njje mot.
Drink dich e biersje, en lieste in et jraaf,
da zetse ze dich ene triter drop, en sjdde-n-et dich eraaf.
Da zetse ze dich ene triter drop, en sjdde-n-et dich eraaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRINKE EN KLINKE
1981: Joep Hermans
Zang: Hane Trio


Has doe bloare op en tsong?
Moos doe sjpeule leive jong,
hat der dokter disj jezaat.
Me has doe enne druuje hoos
en at hoare opjen broos,
weest doe daan wat me da maat?

Refrein:
Drinke en klinke, los d'r mod nit zinke.
Toob disj oes en deun ens jek.
Dans doch ens d'r boogie op d'r bessemsjtek.
Drinke en klinke, los d'r mod nit zinke.
Leaf drop los zoelang et jeet.
Et doert jeng ewwisjheed.

De Sahara die is hees,
wenns doe doa sjpatsiere jees,
en has doasj wie e kamiel.
Vengs doe dan nit mie der weisj
denks doe: lek misj i jen teisj,
veur 'ne sjloek jeuf isj mieng ziel.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ELASTIEK
1983: Tekst: Hub Renericken - muziek: Joep Hellebrand

Et jeet in et zitse en ooch in et sjtoa, et jeet in et loofe en ooch in et joa
Et heesjt nit Aerobiek, vuur nenne et Elastiek.

Refrein:
En 1 + 2 + 3 + 4, Vuur trekke, trekke, ummer wier.
Maach dat sjpelsje mit, doe veuls disj risjtisj fit.
En 5 + 6 + 7 + 8, Vuur trekke noen jet forsjer draa.
En zeunt vuur noch nit muij, da deunt vuur et noch ens op nuij.

Et jeet i jen bedder en ooch op der dusj, et jeet i jen weije en ooch in der busj.
Et heesjt nit Aerobiek, vuur nenne et Elastiek.

Et jeet in de kusje en ooch in der sjtaal, et jeet op jen sjtroasse en ooch in der zaal.
Et heesjt nit Aerobiek, vuur nenne et Elastiek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ERO VAN DER BIEK
1983: Tekst & muziek: Lambert Erven

I jen sjoel doong isj at denger, die enne angere nit versjtoong.
Der lierer doong zoee mit der venger, en de janse klas da zoong:

Refrein:
Rie-ra roetsj, rie-ra roetsj, doe bis balla balla, kroots als kink tse lang de loetsj.
Rie-ra rouws, rie-ra rouws, van dat balla balla, haste noch e sjruufje louws.
Doch hauw m mot en denk m dat, dat sjteets disj jot, wea hat dea hat.

Beej millitair, zaate misj manne, aafjekeurt, doe bis nit krank.
Disj feele mer alleng jet panne, en jet tasse oes der sjrank.

Isj doong ens vreije mit e medsje, dat kieket mer noa mie jezisj.
Het zet: isj jleuf disj fealt e redsje, of doe has enne zonnesjtisj.

Isj los dat laache misj nit beije, en huur noen op, wenn uur dat mengt.
Joan isj direkt heej durresj die reije, wees isj at wat duur da zengt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FERIEE
1984: Tekst & muziek: Jaac Rombach

Refrein:
Et doert nit lang, da kunne vuur op feriee joa, ejaal woa hen, duur hat de waal,
mit der vliejer, mit der auto of de lappetram. Zukt et uusj oes, et is ejaal.
Zut uur va plan vor heem tse blieve, denke an uusj, vuur weade sjrieve.
Et doert nit lang, da kunne vuur.... enz.

Wea jeer broen wie enne Neejer weur, veert bis an et sjtrand.
Leijsjt zisj doa op der ruk, of sjpealt jet in der zand.
Alle tsoate luuj zunt doa, kleng, dik, sjmaal en jroees.
De sjunste Type loofe roonk, poedelnaks en bloees.

Op de berje i Tirol liet der sjniee en ies.
Beej sjun weer da sjiengt de zon, beej rean da is et jries.
Jendert hat zisj doa noch nuus, de berje zunt noch sjtiel.
Erop jeet et mit de kabelbaan, eraaf jeet et langs et zeel.

Wea nit van dat reize helt, dea blieft lekker heem.
Jeet bis in et Vallis-bad en toemelt zisj doa dreen.
Me kenn ooch de roetsj eraaf, dat jeet mit eng vaat.
Dea onge kupsje-onger jeet, wead ooch noch oesjelaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FET DONNESJDAACH
2000/2001: Tekst & muziek: Bert Graaf
Zang: VC de Sjweinerij


Refrein:
Auw wie-ver-bal i Vols,
Doa droop zeunt vuur zoe sjtools,
Auw wie-ver-bal i Vols
Va jen jrens bis an der Colst.
Maach doch mit, hang diesj een, in der jen-ze-sjrit.
Hauw diesj vaas, a jen naas, zing dat Vl-ser lid.
Auw wie-ver-bal i Vols,
doa droop zeunt vuur zoe sjtools
Auw wie-ver-bal i Vols
va jen jrens bis an der Colst.

Fet donnesjdaach, Fet donnesjdaach,
vuur wiever trekke roonk,
vuur danse en vuur sjpringe,
en vuur komme op der hoonk.
De flasj jevult, mit appelkorn,
dat moot, dat is normaal,
alling op zoene donnesjdaach,
is alles oos ejaal.

Fet donnesjdaach, Fet donnesjdaach,
de wietsjaft is sjtamp vol,
e wief dat diesj de bient aafsjniet,
zoe wief dat sjleet op hol.
De tsiet die kunt et maskie vilt,
waal honderd in der zaal,
dat is et sjunste op de welt,
dat is auw wieverbal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GRENSLLE ZEUNT VUUR
Tekst & muziek: Trudy Meijers

1948 woad de Grensll jeboare, wat hant vuur doe jeviert.
Ooze jouwe mot hauw vuur noch lang nit verloore, veur oos plezier woad doe marsjiert.
Dursj os sjtedsje trok enne lange boonte tsooch
en van dat sjoenkele kroore vuur m nit jenooch. Denn .....

Refrein:
Grenslle zeunt vuur, jroesse en ooch klenge,
Grenslle blief vuur, doarop deunt vuur os jet menge
Heej i Vols jift et ummer jet tse laache,
denn de Grensll versjteet zisj sjpas tse maache.
A jen tieek doa blief vuur kleave,
denn de Grensll bliet eewisj leave.

Buutenreednerkampioen dat woad ooze Lambeat, wat woare vuur doe sjtools
Ooch veul anger jroeppe en artieste die zeunt jold wead, dat jift et mer i Vols.
Zonne karneval nemmt os doch jenge aaf,
doarum blief vuur ummer roofe: Vols Alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HANK I HANK
1962: Tekst: ? - muziek: ?

Et woad ezoe veul jemoonkelt, ooch ongeree jekoonkelt.
Me hoet zoejaar vertselle et jift dis joar enne helle.
At mit der karneval, is woar, vuur welle waal m dat is nit doa.
M wat ooch woad jezaat, et wead wier mitjemaat:

Refrein:
Denn junt vuur ummer hank i hank,vuur ooch enne vastelovvend hant.
Denn Vols helt beejenee, de res is oos allelee.
Et wead jezonge en jelaat, et wead wier 3 daach sjpas jemaat,
denn Vols helt beejenee, de res is oos allelee.

Me hoet jedderenge zaare, jeng jroep en jenge waarel.
ne tsooch dea is jaar nit derbeej. De lle zaate kommt mer ens heej.
En alle vereine va oos Vols die koame beijee en zaate sjtools
jeleuf dea kwatsj mer nit, vuur dunt dit joar wier mit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAS DOE ENS ERJER, HAS DOE ENS ZURJE
1984: Tekst & muziek: Hein Seef

Refrein:
Has doe ens erjer, has doe ens zurje, da maach disj doa nie jet droes.
Huijt disj et ovvends da noch dieng vrauw mit de pan op de sjavouw.

Noen losse. vuur de looff eroes, vuur zunt nit kleng, nit jroes, dat maat nu us oes.
En loofe vuur erop en eraaf mit die dreej dul-daach wead sjpass jemaat.

Huuj wead da der cloon ajedoa, vuur lotte oos nit drieve, los m joa.
Et is m eemoal Karneval, vuur ammeziere oos uvveraal.

En sjteunt vuur daan et morjens vreusj op, wead nit jesjolde, denn vuur hant enne dikke kop.
Vuur maache oos doa ja nuus droes en rofe: Vols pakt oes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HATTATTATTA
1957: Tekst & muziek: Lambert Erven & Paul Crutzen
Zang(*) : Trio Lambert Erven, Paul Crutzen en Hubert Rekker


Os heematsjtad liet woenderbaar tusje berje, busj en weije,
et is der ideaalste ort veur mit de jees tse leije.
Met et allersjnste wat vuur hant, dat is os Vlser sjproar.
en wea heej nit jeboare is, dem velt dat veul tse sjwoar,
Zoe einfach is dat nit, drm zengt noen mer ens mit:

Refrein:
Ja, woa hat dat dat da ? Woava hat dat dat da ?
Woamit hat dat dat da jedoa ?
En hat dat dat nit, da kriet dat dat noch,
en dat dat dat is tse versjtoa.
En hat dat dat nit, da kriet dat dat noch,
en dat dat dat is tse versjtoa.

Et Fiena is e aadisj kink en dat, dat wilt et wisse
bis huuj wilt het nie enne maan, het zet: die ken isj misse
wie dat mer keunt dat wisse vuur nit, et is en sjunheet veur et oog
dor keunt ne manskeal mit veul jeld zet het: isj haan jeld jenooch
en alles dat em ziet, dat ruft da at va wiet

Kunt heej e kengsje op de welt, de famili deet zich freuje.
Wat weur dat ooch veur os en freud, wen vuur ezoejet heuje.
Doch weat dat wrmsje daan ens krank, da kunt de rennerei.
Der pap, de mam, der noonk, de tant, ja, der dokter kunt derbei.
En kiekt dea dokter zoer, da brlt der janse koer:

Ja, mit oos sjunste Vlser plat, kenne vuur oos losse huure
wat weur et kappes op de welt, wen jaarjeng Vlser wuure
Drum hauwe vuur oos plat in ier, woa op de welt vuur zeunt
en sjpreiche sjteets oos moddersproach, moach komme wat da keunt
wie sjun me dat da vingt, wen Vlser plat me zingt

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 1" - Omroep Limburg OL52-199701


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEEJ IS NOCH RISJTIJE KARNEVAL
1982: Tekst & muziek: Heinz Quadvlieg

Heej in dat sjun sjtedsje hant vuur dat jeliert,
wie me zisj noch risjtisj, risjtisj amoeziert.
Dursj dea sjunne karneval wead vuur jans verrukt
en dat is e jeluk jeddes joar kunt dea tseruk.

Refrein:
Heej is noch risjtije karneval vol sjtimmoeng en hoemor,
heej is noch risjtije karneval wie dat vreujer ummer woar
Heej wead jesjoenkelt en jedaanst en ooch noch jot jelaat
lidsjer jezonge, 'n pollonaise jemaat.

Zoee mot me demm viere al wead me jans durjee
en zisj jet verkleije ooch dat jehuurt derbee.
Zoee trek vuur dursj jen stroasse en alles maat da mit,
da kriet me de mieetsje sjpas, zons deunge vuur dat nit.

Is der Eisjermittwoch doa, is alles wier verbee,
evver dat mengt der mer, me keunt noch ens beejee.
Da wead zisj ongeree jezaat jong dat woar e jenos,
noch 1 moal jezonge zoe jans oes voller bros.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE HEMMELSDEUR
Tekst & muziek: Lambert Erven

Ofs doe de sjtroasse keerts, ofs doe sjun autos veerts.
Ofs doe minister bis, of mit de vengere is.
Ejaalisj wat vuur zeunt, der daach va absjied keunt.
Me wees me nit wieniee, is et vrusj of sjpiee.
Ee deel sjteet vaas, bis doe erm, haste jeld....
jenge verlit heej lebendisj de welt.

Refrein:
A jen Hemmelsdeur, a jen Hemmelsdeur,
doa komme vuur eemoal allemoal veur.
Doe nemms disj nuus mit, va dit of va dat,
weil et letste hemp doch jeng teisje miee hat.
Drum leaf die leave, soelang wie et jeet
en leafste nit, deed et sjpieder disj leed.
Doe nemms disj nuus mit, va dit of va dat,
weil et leitste hemp doch jeng teisje miee hat.

Ofs doe wie Croeses leafs, ofs doe de tuute kleafs.
Bis doe enne offitsier, of bis doe naatsportier.
Ejaalisj wat et wead, voet jeunt ver van dis ead,
Me wees me nit wieniee, is et vrusj of sjpiee.
Ee deel sjteet vaas, bis doe erm, haste jeld....
jenge verlit heej lebendisj de welt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER HOEPIE POEPIE
1983: Tekst & muziek: Joep Hermans

Komme vuur beejenee en vuur drinke oos ee.
Wead jezonge en jelaat,
hant vuur sjpas an de vreujt, wead mit wietse jesjtreujt.
Op der heemweasj daan jezaat:

Refrein:
Vuur maache hoepie poepie tralala en sjloddere mit de beng
Vuur maache hoepie poepie tralala, dat jeet doch van aleng.
Vuur maache hoepie poepie tralala,
en deunt ens oonnormaal
hoepie poepie tralala, dat is doch jaans ejaal

Wie et Lenie ontiert, op de wei woad trappiert,
in de erm va zienge vreunt,
zaat dat Leen onbedengt, Wenn dea boer m nit mengt,
dat vuur blomme plukke deunt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOUW DOCH DE MOEL
1995: Tekst: J.Ortmans & G.Bosten - muziek: Tonstudio A. Kraus
Zang: De Jengelbruurj


Et is eng risjtisj duuster tsiet, wen me zisj hutij de Welt beziet.
En sjtel disj veur et keum zoe wiet, vuur weure oozze moot noch kwiet.

Refrein:
Houw doch de moel, mieng lekker moel, los oos noch e sjtunsje ja.
Houw doch de moel, mieng lekker moel, los oos noch e sjtunsje joa.

En wea da denkt oos falt der mot, da laache vuur ens kot en jot.
En haant vuur duks ooch jelt tse kot, Oos Volser falt et nie aa mot.

Et leive weat me niemaals zat, weil dat doch zoe jet a ziesj hat.
Wea dat niet jeleuft dern zaare vuur jelat, kom zeng mit oos op Volser platt.

Laatste refrein:
Houw doch de moel mieng lekker moel,
los oos noch e sjtunsje joa.
Houw doch de moel mieng lekker moel,
los oos noch e veddel, los oos noch eng houv, los oos noch e sjtunsje joa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOUW MER OP DE KIS
1980: Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: De Hane


Mit vastelovvend jeunt vuur wier eroes
en zukke oos de sjunste vrauwluuj oes.
Da wead jedroonke en da wead jelaat
mit vastelovvend wead jezaat...

Refrein:
How met op de kis, how met op de kis,
wenn et dreej daach vaslelovvend is.
Dreej daach wead zisj sjpas jemaat,
en a morje wead huuj nit jedaat.
How mer op de kis, how mer op de kis,
wenn et vaslelovvend is.

Mit vastelovvend sjprengt wier oad en joonk
Oes loeter sjpas heej in der optsooch roonk.
Soejaar en joonkvrauw zet da leive maan
mit vastelovvend noen en daan...

Mit Eisjermitwoch is et wier jedoa
Da derfs doe neurjens op de kis mie sjloa.
Mit Eisjermitwoch klinkt der letste sjreej
Der vastelovvend is vorbeej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUUJ JEUNT VUUR WIER TSE VOOS
1982: Tekst & muziek: Trudy Meijers & Hub Deitz

Et jaanse joar da vaare vuur mit auto, fiets of brommer
ejaalisj wat veur weer et is, i winkter, herfs of zommer.
Mer kunt da wier de vastelovvendstsiet,
da loof vuur veur e biersje sjtroassewiet.

Refrein:
Huuj jeunt vuur wier tse voos, dat moos, dat moos, dat moos.
Vuur sjloeke huuj jeng piele, denn huuj tank vuur promiele.
En wead et oos tse sjleem, da jeunt vuur mit de lappetram noa heem.

De waar tse sjleefe is tse sjwoar, die wead noa heern jevaare.
Vuur zunt nit voel, voor zunt nit muij, me weute jeer jedraare.
Doch welle vuur e biersje drinke joa,
da loofe vuur, denn vaare is verboa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUUJ ZEUNT VUUR WERREM TRALALA
Tekst & muziek: Joep Hermans

Am Zamstaach wead eng reis jemaat, da jeunt vuur oane vrauw.
En wead jedroonke en jelaat, vorjeisse vuur die jauw.
Vuur blieve treuj wie jeeder maan, m is de sjtiemoeng jroees,
da haant vuur ooch soe noen en daan e mietsje op der sjoees.

Refrein:
Huuj zeunt vuur werrem tralala huuj zeunt vuur werrem bloa
kuusse vuur et poemela dat maat oos jenge noa.
Huuj zeunt vuur werrem tralala dat is doch jaarnit sjleem
en doezend boonte engelsjer, die brenge oos no heem

Am Zamstaach zunt vuur vreejjezel,da bliet de mama heem.
Da jeet der papa aajen sjwel, dat is doch jaarnit sjleem.
De hoopzaach is: zie hats is jot en doarop keunt et aa,
hea bliet de vrauwluui van de beng doa kens doe vaan obaa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


I PLAATSJ VA WASSER
Tekst & muziek: Lambert Erven

Wenn et i plaatsj va wasser noen ens bier deung reane,
wunsjete vuur os jeddere daach 'ne wolkebroch.
Broechete niemals mier 'n wieetsjaf tse betreane,
denn vuur heuje alle daach ooch bier jenoch.
Vuur broechete jenge sjeerm, alleng e jroees jlaas.
Vuur leusse-n-et reane, wat weute vuur naas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN 'T ADAMSKOSTUUM
De Doeemjroave

Refrein:
In 't adamskostuum, doa zeunt vuur al jeliesch.
In 't adamskostuum zient vuur 'tzelfde oes.
D'r enge dea is kleng en d'r angere is jroees.
D'r enge dea is dom en d'r angere is loees.

D'r Schjeng hat enge baas, dem reant 't iijen naas.
Dea mengt, hea weur jet miee, dat kenn doch jaar nit siee.
Bedenk doch leijve maandag, dat's doe nit aal kenns haan.
Denn stehst doe jaanz alleng, da bist ooch doe mer kleng.

En op 't foesbalveld is Hein d'r jroese held.
Hea mengt joa essoeejaar, hea is d'r jruutste staar.
Bedenk doch leijve jong, loof nit nevvejen schjong.
Denn stehst doe jaanz alleng, da bist ooch doe mer kleng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET INSJTROEMENT
1988: Tekst: Karin Frijns - muziek: Karin Frijns & Ton Hermans

Junt vuur vastelovvend viere, broet oos jenge jet tse liere.
Des der boam va je kleijersjaaf. wead wier Jet beejenee Jaraaft.
Dat aajesjtrouft, Jesjmienkt en jot, jeunt vuur eroes mit jouwe mot.
Mit e insjtroement da i jen heng, woa vuur komme is jet meng.

Refrein:
Has doe jenge tamboering, jenge sambabal of trommel,
da jank bis in der keller en zuk tusje der rommel
e weisjbret en enne vengerhot, dat deed et doch at joare jot,
e insjtroement dat is zoee doa kaniester en e hoolts veur drop tse sjloa.

Kunt me in de wieetsjaf am, huuet me jenge tralala.
De moeziek sjpealt waal hel en sjung de luuj sjtunt sjtief op et jebun.
Denn sjtimoeng is noch janit daag ze hant nuus veur der takt tse sjloa.
Mit e insjtroement da i jen heng, jong da is doa jet meng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INTERNATIONAAL KUUSSE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: L.Erven


De janse welt, die drint zich mer mmer veur ee woat:
dat is dat wtsje "kuusse", at doezend joare oad.
Beej der Adam en et Eva woar dat der iesjte faal.
Va doe aaf is dat kuusse daan ooch internationaal.

Refrein:
Op et Hollendsj heesjt dat: "kus mij",
op 't Duutsj: "ach, ksse mich".
Op 't English, leifste medsje, zet me,
"I kiss you" a dich.
I jeddes land heesjt kuuse angesj,
van die wet zunt-er en sjoel.
M der Vlser, dea zet mmer:
"Leifte kink, jef mich en moel !"

Ich joong ens leits sjpatsiere mit e jans onsjldig dink.
Et woar an et prakkeziere, dat zooch ich an dat kink.
Doe zet et an et leitste: Noe huur mich doch ens aa,
is dienge moonk op mienge moonk, ja, wie zet me da doa draa ?

En biste 70 joare, en biste kaal en oad,
da haste jaarjeng hoare en de liebe, die is koad.
En zet op-ens die vreusje: Biste et kuusse at verliert ?
Da sjnapste dich dat eudsje en da weat noch ens probiert.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ISJ BEN ENNE RISJTIJE VOLSER JONG
1985: Tekst & muziek: Hein Seef

Der karneval vengt noe risjtisj aa, die dreej dul daach zunt noe draa.
Et wead jelaat en ooch jezaat mit de karneval wead sjpas jemaat.
Vuur sjoenkele, danse en sjprenge, jedderenge zengt da mit.
Vuur sjoenkele, danse en sjprenge, jedderenge zengt da mit:

Refrein:
Zaach misj dat noe op et VIser platt, da kenn isj disj besser versjtoa.
Wenn et da ooch noch jet knoebele hat, doa kenns doe nuus dra doa.
Isj ben enne risjtije VIser jong, isj maach sjpas en han ja ooch hoemor,
isj laach en sjpreng en zeng uvveraal sjoenkel dat der sjtool ooch kraat.

Vuur trekke va wieetsjaf noa wieetsjaf en sjoenkele doa a jen tieek.
Da drink isj mit sjpas j mie biersje en verlang nuus miee.
Dea wieet dea henger jen tieek sjteet, dea zaat: ammeziert uusj wier,
da kriet uur va misj, ja de kriet uur va misj e klee of jroes bier.
Da kriet uur va misj, ja da kriet uur va misj e klee of jroes bier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ISJ BIN I VOLS JEBORE
1978: Tekst: Trudy Meijers - muziek: Trudy Meijers & Hubert Deitz

Et jaanse joar weat zisj jevreujt op de ferie die me kriet.
Da wilt me eurjens angesj hin woa me jaarjing Vlser ziet.
Doch is me 14 daag koom voet, helt me et nit mie vol.
Ach weur isj doch mer wier i Vols, aan de baach, der busj, der zoll.

Refrein:
Isj bin i Vols jeboare en doarop ben isj sjtools.
Isj drink misj jeer e biersje, isj ben joh nit va hoolts.
Mer mit de vastelovvend, da jeet et dreej daag roonk.
Da ben isj ing risjtieje Jrensll, da veul isj misj, da veul isj misj.
Da ben isj ing risjtieje Jrensll, da veul isj misj jezoonk.

Vols is et sjunste stedsje, ja dat is joh weltbekaant.
Vuur haant der sjunste busj en et huukste punt va Nederland.
Vuur Vlser zukke leider in eng anger stad hun jelluk,
doch ummer wier komme zee mit vreujt noa oos kleng Vols tseruk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ISJ BEN 'N JRENSUUL
1979: Tekst & muziek: Trudy Meijers
Zang: Trudy Meijers met Knapkapel o.l.v. H.Deitz


Mit karneval ja da jeet alles eroes
Da zetst zisj der pap beej de mam op der sjoes
En sjteet doa enge vremde en kiekt jans sjokkiert,
da zaach isj: zoe weat zisj i Vols ammeziert.

Refrein:
Isj ben 'n Jrensuul en hauw va plezier,
drink jeer e sjnepsje, e sjoes of e bier.
Isj deun jeer danse, zenge en laache.
Isj ben 'n risjtieje Vlser uul, wat willste maache ?

Isj drink addens dukker ee uvver der sjroam
en val da jeleijentlisj op mienge boam.
Dat hat nuus tse zaare, dat is doch nit sjleem,
denn wenn isj jenooch haan, da jeun isj noa heem.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ISJ BEN ZOE SJUN
Tekst & muziek. Heinz Quadvlieg

Jedderenge hat dat at ens, veur nuus hat me zeen.
Isj joan da bis in en kneip en sjutt misj e paar ereen.
Me deed da jet auwtutte en de sjtiemoeng wead werm jot,
da veult me zisj werm risjtisj wool en zengt mit jouwe mot....

Refrein:
Isj ben zoe sjun, sjun, sjun besjwiepst wie noch nie.
Misj jeet et jot, jot, jot, wat weelt me noch miee.
Me is zoe joonk, joonk, joonk, wie me zisj veult
en maach disj sjpas, sjpas, ejaalesj wat keunt.

Komm isj da heern en leij misj i je bed,
da denk isj beej misj zelver: et woar doch risjtisj net.
Alleng mieng vrauw die mengt: drieent et bed nit roonk?
Da zaach isj: beitste vrauw, isj veul misj werm jezoonk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ISJ HAN DICH LIERE KENNE
1988: Tekst & muziek: Joep Baltus
Zang: Vallisjroep


leufs doe beej oos heej oop jen sjtroas
kieks disj de vrauwluuj aa
ze loofe langs i jedder moas
et woar misj jaans ejaal
wie doe misj zaats ach leifste sjats
isj han disj doch zoe jeer
doe hat dat kink geklauwt miej hats
en zaar dem ummer wier:

Refrein:
isj han disj liere kenne
heej oop de prinsbal
doe doongs misj zoe verwenne
der jaanse carnaval
en noe noa al die joare
noe wees isj jaans jewis
dat mit der vastelovvend heej
mie jluck bejonne is

drum zuks doe ene sjatsemaan
verjeis da ee ding nit
da is mit ooze carnaval
de allerbeitste tsiet
has doe bis eisjermitwoch daan
jesjmoest en ooch jekuust
de keuns doe nit miej van dem aaf
dat kink dat blieft va disj:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ISJ MENG ISJ KENN DISJ
1983: Tekst & muziek. Paul Crtzen

Et woar op de Auwwieverbal doe zooch isj doa eng auw.
Die zaat a misj, sjpendier ens ee, jong deun doch nit zoee lauw.
Isj zaat demm doe kries ummer ee m weat misj m nit blauw.
Dat medsje daat, dea kennt misj nit, m isj, isj koent hem jauw.

Refrein:
Isj meng isj kenn disj, isj zaach isj wel disj en doe bis mienge sjteer.
Isj meng isj kenn disj, isj zaach isj wel disj en isj han disj doch zoee jeer.

Et mondes noa der optsooch doe et woar at tsemlisj sjpiee.
Doe koam doa jet ereen jesneijt, isj kaant ham bauw nit miee.
Het waor dismoal zoee sjun verkleit i zammet en i zie.
Isj woat verliebt doe in dat kink, versjproach hem bauw die iehe.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ISJ WEES ET NIT
1983: Tekst & muziek: Pul Crutzen

Wenn me zoee at ens eroeser jeet en me kunt wier ens beejenee,
dat daan ooch jet jedroonke wead, ee, tsweij of dreej.
Wat der dokter zaat, verjeisse is, doa denkste nit miee aa
enn wenn et daan op sjloes a jeet, da vengt et piekere aa.

Refrein:
Isj wees et nit, isj wees et nit, isj han doch zoe duks enne klaps.
Of dat van et biersje kunt of kunt et duks van d'r sjnaps ?
Wenn isj 't ovvends op heem aa joa, mit enne jowwee mod,
da wees isj et nit, da wees isj et nit, da paast misj nit miee d'r hod.

Zoee jeet et mit der karneval, dat is jo et sjunste fes,
da drinkt me urjens a eng tieek, vier, vunnef of zes.
Der sjnaps, et bier, dat sjmaat zoee jot, et kunt zisj op nuus miee aa
en wenn et daan op sjloes a jeet, da vengt et at wier aa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JANS VOLS DAT SJOENKELT
J. Baltus & Vallis-jroep

Jans Vols, dat sjoenkelt, jans Vols, dat laat,
weil vastelovvend os sjpas noch maat.
Woa uule taare en .. jardieste sjtunt,
is karneval, woa vuur mit jroees jewoade zunt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JARDEMARSJ
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: L.Erven


Os prinsejarde marsjiere vol of nuttere jo mmer evve sjtram.
Os prinsejarde zrje veur der nuudije tamtam.
Ze marsjiere en ze sjtunt jo mmer paraat,
den os Vlser prinsejarde is ene sjtaat, ja, ja, ja.
Os prinsejarde zrje veur der nuudije tamtam.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEDDES DIERSJE HAT SIE PLEZIERSJE
Lambert Erven

Isj joong op en naat noa heem, woar vreulisj en isj zong
Zaat op ens eng stem a misj, doe sjtees noen op der bong
Isj zaat leifste vrauw polies, is zenge daan eng zunt
Da maat dea bong en dut da m, wat uur nit losse kunt

Refrein:
Jeddes diersje hat zie pleziersje, jedder moede hat zienge sjiek.
En der inge helt van e biersje, en der angere helt van antiek.
En der enge, dat is e sjennoas, en der angere, ja dea is braaf.
M vuur Vlser, vuur zeunt plezierisj, en dat nemt oos jenge aaf

Kriet me ens va Kirresjroa, enne sjunne blauwe jroos
Wees me dat et hat jee jeld en daan betsaale moos
Weat me van dat bloa jaans roe, wenn me dea breif bekiekt
Da denkt me dat dea Fiscus jaans besjtemt nit sauber tiekt

Mos isj van dat troanedaal, ejaalisj vreusj of sjpie
Woa isj da kom op jeddenvaal, doa zeunt erre noch mie
En zaare die, doe bis waal sjpie, dat vinge vuur jet raar
Isj zaar doa onge, dat ken zie, hauw isj noch snipperdaach


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEF OS NOCH EE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J.Kern & Los Catastrofos


Kom, jef os noch ee of noch tswei of noch dreej,
et is atwier jemuutlich heej.
Et weat waal wier sjpi, me dat is doch ejaal.
de tsiet veur tse sjloffe, die veng vuur noch waal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEFF OS NOCH UN RUNDE
1983: Tekst & muziek: J. Baltus
Zang: Vallis Jroep


Mit der elfde november, zunt vuur atwier paraat,
wenn de Uul wead opjelosse, heej op ooze VIser maat.
"Vols pakt oes" wead wier jezonge, joonk en oad jift zisj op jaank,
VIser medsjere, VIser jonge, die zaare dreej daach laank:

Refrein:
Jef oos noch eng runde, zoe wie vuur heej sjtunt.
Weil vuur wier mit oos vrunde, vastelovvend viere dunt.
En denke nit aa sjpaare en denke nit aa tsiet.
Drum los vuur oos eroes-n jaare, bis dat et zunsje ajenne busjraank kiekt 2x

Ajen tieek zunt vuur jelukklisj, ajen tieek veul vuur oos heem.
Da zunt vuur oos ummer eenisj, ieddes woat is joot jemeent.
Zunt verbeej die sjunste sjtonde, wenn der Eisjermittwoch kunt,
krieje vuur de leijste runde, veur dat vuur oop heem aa junt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEDES DIERSCHE SIE PLEZIERSCHE
1978: Tekst: Lambert Erven - muziek: H. Dietz & Lambert Erven
Oetveurende (*) : Lambert Erven & Knappkapel


* dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T JELUK IS ROONK
De Doeemjroave

Refrein:
Losse vuur laache, 't geluk is doch roonk.
Me velt opjen naas, me velt op d'r moonk.
Isch han de moeziek en doe has 't bier.
Dat deunt vuur tzesaame, da haant vuur plezier.

Leits zoag isch e madche, soee plots vies-a-vie.
't Woar vrem i oes stadsche, isch zoag 'm moch nie.
'n Troan in de ouwwe, sie bloonk wie 'n peal.
Dea leefdesverdros koam bestimmt deursch n' keal.

'n Vrouw die jeat poetse, daag in daag oes.
Mer veur e paar tzentze, dat maat heur nuus oes.
Ze schravelt mit aimer, mit spoons en mit zeem.
En hat ze da vieravvend, singt zeej noa heem:

Wenn isch eenesdages am himmelspoats bin,
da vroag isch dea Petroes : Wie is dat doa drin ?
Is heej ooch waal stiemmoeng, is heej jet kapot ?
Den wenn dea da joa zet, da' is 't doch jot !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JENAU D'R PAPPA
1994: Tekst: Joep Baltus - muziek: Toon Vanhouttem
Zang: Der Vallis Jroep


Isj koam zoe roonk der Carnavalals iesjte kengsje aa.
Wat houw dea papa veur eng sjpass aa miesj woar alles draa.
En vroarets doe aa mienge pap wat maat dea klenge doof
da zaat der pap jaants voller sjtools en sjlooch ziesj op de broos.

Refrein:
Jenauw der papa,der papa jenauw.
Et zelfde naesje vol mit knoebele en blauw.
En hatte doasj, deed hea wie zienge pap
da bliefte sjreije bis dat hea et flesje hat.

Noen bin isj jroes en jeun eroes, zoe wie der pap dat deet
en sjteun isj sjtonde a jen tiek, der papa beej miesj sjteet.
Isj bin ooch zienge zonnesjien, dat wees de jaantse sjtroas
mea komme vuur op heem oobaa, da toobt de mam en roast.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JOEKSKAPEL
1995: Tekst & muziek: Joep Baltus
Zang: Der Vallis Jroep


Et jevve van die daag, da zitst disj alles mit.
Da is disj alles jaants ejaal, en maansje Volser jek et oop de nerve kriet.
En boesse op jen sjtroas, de joekskapel wier bloast.

Refrein:
Och wie sjun is doch de welt, wen de joekskapel wier sjpealt.
Jeunt vuur wier mit veul alaaf, henger deun de sjtroas eraaf.
Alle jekke, jroes en kleng, sprenge, zenge um deun hen,
den oos joekskapel die sjpealt zoe sjun.

En komme wier de daag, de moeziek is jedoa.
De treut en trommel i jepakt hat maansje Volser jek atwier der hals vol sjtoa.
Bis dat heej i jen sjtroas, oos joekskapel wier bloast.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JONGE, DAT ZUNT ZAACHE
Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: Hane Trio


Refrein:
Jonge, jonge, jonge, dat zunt zaache,
woa de Vlser zoe veur laache.
Wat beej os heej weat jemaat,
heuj der Vlser zich tseleave nit jedaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JONGE VAN DE JARDE
1978: Tekst & muziek: J. Baltus & Vallis Groep

Et is der woonsj va jedder medsje wenn et sjtools disj zaare kaan:
Jesjenkt han isj mie hetsje an dae Vlser jardemaan.
Jroes en breet is dae jewaase, sjiek en sjtram en dekooriert.
Dae deed veur jaarnuus paase, dat is wat oos jarde tsiert.

Refrein:
De jonge van de jarde, ja, doarop zunt vuur zoe sjtools.
Komme zeej i sjwats en in oranje jemarsjiere durresj Vols.
Wead d'r zeabel links jedraare, hauwe ze reats et biersje vas.
Ja, de jonge van de Vlser prinsejarde,
ja, die jonge hant e risjtiesj jarde-hats.

Ja, zoe is et jarde leave, drink ens laesj en jeff noch ee.
Vuur blieve doch wier klaeve, vuur blieve beijenee.
Ruft der Prins mot vuur marchiere, is et vrusj of is et spieje,
dat ken oos nit intressiere, doa mooste jardemaan veur zieje.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JOOLDVISCH
De Doeemjroave

Refrein:
Ozee jooldvisch hat 't husje,
jet verkouwwe op 't brusje.
en noe schwummt hea op d'r ruk,
eamoal links, eamoal reats en tzeruk.

Wie ozze klenge jong leitz werm jeboertsdaag houw,
doe vroagete vuur: "Jong, wat wilst doe haan ?
'ne "Jooldvisch, inne koomp' dat woar d'r jruutste woonsch,
dat koam va hatze va dea klenge maan.
En noa tzwei daag, doe koam hea aajeraant,
weil hea houw beej dat diersche at erkaant.

'ne Rolmops, dea mos schwumme, zaat d'r opa at,
en schuddet zich doe noch ee op de laamp.
Soee vischje hat 't jot wenn doe jedroonke has,
denn steaste druusch, dat is da enge raamp.
En wenn de vasteloavend keunt eraa,
tzesaame zingt hea mit de jroeesmama:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JRUUTSTE BOOKS
1987: Tekst & muziek: Joep Hermans

Doa kunt at wier der Paul eraa en alles sjtaunt en laat.
Dea hat et iruutste buksje aa wat jeemaals is jemaat.

Refrein:
De jruutste books, de jruutste books der welt, is der zuller van der Paul dea oos jevelt.
Doe kenns dree baade of dree weisje en de kenger dree versiteisie.
De jruutste books, de jruutste books der welt, is der zuller van der Paul dea oos jevelt.

En kunt der niekste zommer aa, da wead die books jekiert.
Da hoalt der Paul de hellep dervaa, da wead wier dreen kmpiert.

En wenn noa hieel veul joare da, dea boam ens wead tse oad.
Da wead die books mit veul trala als eapelzak verkoat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET KALENDERBLATT
Tekst: Hub Renericken - muziek: Joep Hellebrand

Refrein:
Vuur riesse jeddere morje enge aaf,
ejaal wat veur enne daach, ejaal wat veur enne daach.
En wea nuus aaftseriese hat.... dea hat ooch jee kalenderblatt.

Weat de oer versatst, eng sjtond tseruk,
vuur sjloffe da jet lenger, dat is oos jeluk.
M sjtund vuur da op, et is at werrem daach,
da vengt dea zelfde tuureluur atwier van veure aa.

Leuft der wekker aaf mit veul kabaal.
Vuur zunt da direkt wakker, dat is oos jans ejaal.
Vuur kiekke daan eroes, et is at werrem daach,
da vengt dea zelfde tuureluur atwier va veure aa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KENS DOE HEM DOA?
1983: Tekst & muziek: Hein Seef

Et is at werrem karneval, der Heini zet adie.
Isj jeun misj noen ee krieje, e klee jelesje bier.
En wenn isj ooch nit doa komm mit dat klee gelaas,
da drink isj ee of tswei of dree en zeng werrem Vols Alaaf.

Refrein:
Kenns doe hem, kenns doe hem, kenns doe hem doa?
Joa dea Heini an die tieek doa

Der Heini joong karnevalszoondaach, zieng vrauw woar hem werrem kwiet.
Hea joong at werrem viere de jroese karnevalstsiet.
Hea doong zisj de jroese naas op en der sjtieve hot.
Hea loofet der Maastrichterlaan erop en zoong et werrem jans jot.

Der Karnevalsmondaach, dat is enne sjunne daach.
Vuur haant hem al joare, mit sjpas en tralala.
Vuur sjoenkele en sjprenge, de janse karnevalstsiet
en ozer fennije, die zeunt vuur benoa kwiet.

Da keunt j noch der dinksdaach, dat is der letste daach.
Doa wead j noch jetrokke dursj Vols en sjpas jemaat.
Vuur drinke heej e sjnepsje, doa e jroes bier.
Der Heini dea ajen tieek sjtoong, dea zaat isj kom nieks joar wier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEK MICH IN DE POEPIELSJERE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: H.Renericken & W.Merx


Kiek mich in de poepielsjere, kink,
kiek mich doch ens aa.
Ja, doe muuts ens wisse, kink,
wie jeer dat ich dich haan.
Sjtabel-rammenasse-jek, ben ich mer noa dich.
Drm kiek mich in de poepielsjere, kink,
en zaar: Ich liebe dich.
Drm kiek mich in de poepielsjere, kink,
en zaar: Ich liebe dich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER KLOON (AUJOES)
1979: Tekst & muziek: Joep Baltus
Zang: Vallis Jroep


Der vastelovvend is wier doa, et wead zisj wier verkleid.
Da sjtreuf isj misj jet jekkes aa, dat maat misj doch zo'n vreujd:
'n Boks, enne bolhod, rok mit sjlip, 'n naas, enne saxotoon.
Isj wees, isj ben wier orjenaal, isj ben d'r sjunste kloon.
Refrein:
Aujoes, Aujoes, doe brengs os veul vreujd.
Alles wal isj zenge wel, dat sjpeals doe op dieng treut.
Junt vuur in d'r jenzemarsj, hauwe vuur os aa disj vaas,
weil doe in d'r duster loofe kens mit dat lempsje op dieng naas.

Zoe is der enge indiaan, der anger polies.
Mieng vrauw die is tsiejeunerien, mienge pap dea is jardist.
Der cowboy Bill is ooch derbeej en isj, dat wees isj sjoon;
Isj wead et sjunste wat et jift, isj wead atwier der kloon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KLUKSJKE
1980: Tekst & muziek: Lambeat Erven
Zang: L.Erven met Knapkapel o.l.v H.Deitz


Joan isj durresj os sjtedsje, da denk isj duks noa:
Va sjun auwds va vreujer is veul nit miee doa.
Doch mus vuur nit klaare: veurbeej is veurbeej.
Isj wel et uusj zaare: jet sjuns hant vuur heej:

Refrein:
Wat klinkt zoe fein, jenauw op de sekond,
jedder hoaf en jedder sjtond ?
Woa keunt dea sjunne klank beej daach en naat eroes ?
Oes dat kluksje in dat tuurmsje,
op dat daach van os jemengdehoes.

Ze deunt heej ooch bouwe, modern en jenooch
dat paast in oos landsjaf, wie en voes oope ooch.
Ze jaare mit bouwe, jaans hoer en jaans wiet,
dat kluksje deed langsaam, dat kluksje hat tsiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOOM OP VOLS OBAA!
Tekst & muziek: Joep Baltus

Wenste an de baach jeboare bis,
weeste ooch wat vastelovvend is.
Wilste wisse wie dat wead jemaat,
wead beej oos mit sjtools jezaat....

Refrein:
Wilste vastelovvend viere, koom op Vols obaa.
Heej kenn vuur disj alles liere, kiek et disj ens risjtisj aa.
Dreej daach wead beej oos jespronge, dreej daach wead jelaat.
De sjunste lidsjere jezonge, die i 3 moal 11 joar zeunt jemaat.

Is der vastelovvend wier verbeej,
et woar atwier ezoe jemuutlisj heej.
Hat et disj da risjtisj sjpas jemaat
et niekste joar da wead jezaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER KNSLER
1975: Tekst: L.Erven - muziek: ? (L.Erven + P.Crutzen??)
Zang: Crutzer Jonge


Isj weat enne knsler zaat isj aan mieng vrauw,
isj joan noen et zenge sjtoediere.
Isj hoal mit mieng intelijens dat jaans jauw,
da joan isj als boxer trainiere.
Doe zet mieng vrauw, jong waad,
doe bis tse hees jebaad.

Refrein:
Doe weats nie d'r Richard Tauber
Doe weats nie d'r Cassius Clay
Jek mensje doe tieks nit mie zauber
Jek mensje veul doe disj ens heej
Doe has de panne los d'r daachsjtoal dea is krank
Doe has besjtimt nit alle tasse in der sjrank
Doe weats nie d'r Richard Tauber
Doe weats nie d'r Cassius Clay
Jek mensje doe tieks nit mie zauber
Jek mensje veul doe disj ens heej

Op Bhne jezonge, jebokst in der rink
Et wool misj nuus risjtiejes lukke
Mieng sjtem woar jesjpronge K.O. woar isj flink
En loofet ing weisj dan op krukke
En alles zaat kiek hem
Dea keal dea is plem-plem


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


E KUPSJE-BULLES
1982: Tekst: Hub Renericken - muziek: Wiel Merx & Hub Deitz

Dees doe disj in de lle en kries doe doa eng mutsj,
die sjteet da wie eng noossjaal doa ovve op dea blutsj.
Kieks doe daan in der sjpeijel en mengs doe weurs dat nit,
da maach disj doa mer jaarnuus droes en zeng da dat lit.

Refrein:
Doe has e kupsje-bulles, jong dat sjteet disj jot.
Weils doe e kupsje-bulles has, drum paast disj jenge hot.
Doe has e kupsje-bulles, ze haant disj fein jemaat.
Wat hat disj ozze Herjott doch me jot bedaat.

Jees doe noa der hoarsalong en kries de hoare aaf,
zet dea disj daan de prieze, da sjteeste risjtisj paaf.
Kieks doe daan in der sjpeijel en mengs doe weurs et nit,
da maach disj doa mer jaarnuus droes en zeng da dat lit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT KUUSJELID
2000/2001: Tekst & muziek: Bert Graaf
Zang: VC de Sjweinerij


Refrein:
iesj bin en-ne kuusj
ja iesj ben e sjwein
van de car-ne-vals-ve-rein
vuur losse de zauw e-roes
en hou-we op die does

kuusje muusje
muusje kuusje
zenge vuur u-vve-raal in der sjtaal
kuusje muusje
muusje kuusje
den et is car-ne-val

iesj han ja ing naas wie ing sjtekdoes zoe plat
et 'jeluk' winkt miesj tsow en iesj wink mit der sjtats
iesj vreis en iesj zoef miesj ja ha-re-le vol
en da knor-re vuur al-le-moal
(kuusje muusje)
(isj bin unne kuusj)

iesj han ja ing voot en die zitst in der prat
der sjwei-ne-sjtaal is ja mieng hee-met-sjtad
hef 'iesj die' voot noa der him-mel e-reen
ja daan kunt de sjtie-moeng waal dreen
(kuusje muusje)
(isj bin unne kuusj)

ja 'vuur kuu-sje' vuur zunt van de sjwei-ne-rij
vuur knor-re en maa-che alling mer beheij
'is et daan' wier veur-beej mit de car-ne-val
zitse vuur wier in der sjtaal
(kuusje muusje)
(isj bin unne kuusj)
(isj bin unne kuusj)
sjloes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER KWETSJBUUL
Tekst: Huub Renericken

Ze nemme oos jo alles aaf, wat vuur vreujer hauwe.
Der kwetsjbuul hant ze oos jeklaut, demm wool vuur jeer behauwe.
Drum vroar vuur jedderenge, dea doarop jet ken brenge:
ach, vang doch noen tse sjpaele aa op dea monika!

Refrein:
Jong noen trek ens draa, trek ens draa, trek ens draa,
De luuj die welle sjtimoeng haa, trek doch an dea monika
Noen sjtem doch noch ens aa, en trek an dea monika.

Wat woar dat doch en julde tsiet, wenn vreujer woad jezaat:
vuur junt noch e sjtundsje noa der Piet, doa wead remmidemmi jemaat.
En koams doe in de wieetsjaf aa, woar sjtimmoeng in der kroarn
et woar enge mit e monika, al sjpealet hea nevver der sjroam.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEAVENS ELEXIER
1987: Tekst & muziek: Lambert Erven

Mieng leivste Tant, et Mieke, die is at 80 joar.
Die kenn noch prima kieke en heure kop is kloar.
Isj zaar: leiv Tant, wat maatste dats doe nog bis zooe fit?
Da kiekt ze en da laacht ze.... en zet da einfach dit:

Refrein:
Bier, bier, bier, dat is leavenselexier.
Bier, bier, bier, sjpeult de leaver en de nier.
Drinkste jee bier, da sjleeste enne flater,
drinkste et waal, krieste einfach enne kater.
Drum drink isj bier tse jedder sjtond en blief derbeij,
isj ben der betste kond van de brouwerij.

Ooch mieng-Nonk-,-dr--tt, -da is oa en jries,
dea sjpealt at joare Lotto, hat niemals enne pries.
Hea zet: isj jelt e wei-sje, han isj en 6 en kier,
bouw isj e brouwereisje en drink mie eije bier.

Isj koeent misj leits nit bukke, joong noa der dokter hen,
dea doong misj ongerzukke, en krooch opens jouw zen.
Hea zet: mer nit massiere, isj jef disj mit plezier,
doa mooste flink mit sjmiere, mit 11 kiste bier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAACH DISJ DOCH E BISJE SJPAS
Tekst & muziek: Jos Vaessen

Jeddes joar in der jannewaar vengt dat renne werrem aa.
Va zitsoeng hin, va zitsoeng heer, me huurt m noch alaaf.
Et wead at wier tamtam jemaat, et is at werrem esoe wiet.
Dat zeunt de allersjunste daach va oos vastelovvendstsiet.
Doarum sjtel disj nit ezoe aa en sjtem mit oos noen aa .....

Refrein:
Maach disj doch e bisje sjpas et jeet jo um de vreujt,
wennste ooch mansjmoal kommer has, ens laache hat jenge bereujt.
De welt sjteet dreej daach op der kop, doarum deunt vuur wie die welt,
vuur maache oos alleng m sjpas, denn laache kost jee jeld.

Is et opens da at febrewaar, me wees et noch nit miee.
Der optsooch jeet, dat is jeng vroar: m mieetstens dursj der sjniee.
Dat klaut oos evvel nit der moot, denn lle zeunt jo nit dom
et weat wie jezaat jet sjpas jemaat, dernoa sjiengt werrem de zon.
Doarum sjtel disj nit ezoe aa en sjtem mit oos noen aa....

Zeunt die daach da at werrem verbeej, et joong oos veul tse jauw;
Auwwiever-, Prinse- en Absjloesbal, nee wat woar vuur blauw.
Vuur haant jo waal oos sjpas jehat, ee dink dat is doch klaar,
noen weat wier tseng mond hei jesjpaart en ver hant werrem jannewaar.
Bis doarum m nit koee...., mit sjpas weats doe werrem vroee....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAAT UUSJ NOE MEA RISJTISJ SJPASS.
1995: Tekst & muziek: Frans Janssen
Zang: De Naasse


Der carneval i Vols dea brengt plezier,
da drinke vuur ooch menisj poetsje bier.
Vuur zenge en vuur sjprenge daan bis in de naat,
en weiter weat aa nuus jedaat.

Refrein:
En maat uusj noen mer risjtisj sjpass,
al zut uur ooch nit jot beej kass.

Mer zunt die daag disj nit noa der zin,
da pak disj oop en jaank noa heem,
of blief mea die dreej daag in et hoes,
en hang jeng angere et sjaus eroes.

Vuur zenge noen de allerletste sjtroof,
der Prins va oos dae is famoos.
Dem deunt vuur noe tsezame jrateliere
en Vastelovvend viere.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAMBA RAMBA TZAMBA
De Doeemjroave

Refrein:
Vuur speale Mamba Ramba Tzamba oane noeete.
mit de schjong, evver ooch op, nakse poeete.
Vuur daanze Mamba Ramba Tzamba uvveral,
et jaanze joar deursch, mer bestimt mit Carnaval.

D'r keijjelkloep ""t Poatzje" joong op Rientour jidders joar.
D'r Kuueb, dea woar bouw konisch, ja, et fealet mer e hoar.
D'r j'winner mos ee jevve en dat woar d'r Hermans Joep.
Heej wieet, jef noch eng runde en doa zoong d'r jaanze kloep:

De oma, die woat hondert, ja, na klar, dat woat jeviert,
en ooch dea van de tziedoeng, dea houw oma jrateliert.
Hea vroaget an de oma: "Zeat, wie blie't uur mer soee joong ?"
Isch jef uusch noe tze roane wat die oma doe zoong.

Et woar de julde hoechziet van d'r Schjeng en et Marie.
Dat fes dat woar jaantz riezisch, soeene schjpashouw me noch nie.
De moeziek voong tze speale aa en roffet "damenwaal".
Doe joonge alle daantze en wat zoong d'r jaantze zaal ?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIETSEBIELSJE
1957: Tekst & muziek: Joep Hermans
Oesveurende (*) : 't Hanetrio


Marietsebielsje, doe knoevels et Wielsje,
en sjpeals mit hem wau-wau,
en djts hem daan noch sjotselsblau.
Marietsebielsje, doe knoevels et Wielsje,
en djts hem heej en doa,
besjtemt noch in ene knoa.

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 1" - Omroep Limburg OL52-199701


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER MEUNESJLAJER
Tekst: Joep Baltus - melodie: 'E paar cher Printe'
Zang: 'Auw Wiever Komitee' van c.v. de Grenslle Vols


Vetdonnesjdaach trekke vuur de Meun wier erop.
Dat is ooze aavank, doa drinke vuur drop
Op Der Laan trekt oos huifkaar erop en eraaf
Vuur zenge en sjprenge en roofe Alaaf.

Refrein:
Vuur zeunt Vlser Meune
Sjpoeeke jeer ens jet oes.
Brenge Sjuut en matroeeze
noa 't Jemengdehoes.
Der Prins van de lle dea kunt op bezuk
vengt tusje oos Meune besjtemt noch zie jeluk
(2x)

Vuur trekke et ovvens de wieetsjafte noa
bis dat vuur et maskie wier aaf musse doee.
Um 12 oer da jef vuur et Wiefje wier oes
en zenge oos lidsje noch eemoal tsoem sjloes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE LEIFSTE MEDSJE
Tekst & muziek: Lambert Erven
Zang: Lambert Erven


Mie leifste medsje, hauw doch jet va misj.
Zeit isj disj jezi, ben isj verrukt noa disj.
Vroar dieng mam of ze mie sjwejjermodder weat,
da kries doe va misj der hemmel op-en ead. (2x)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE VLSER BLOOT
1987: Tekst & muziek: Hein Seef

Mit 18 moeet isj denge, sjtoong veur mie land paraat.
Isj doong dat nit vreewellisj en woat soldaat jemaat.
Han alles misj bekikke en han direkt jezaat....
ach Sjpies hauw misj doch heej nit aan isj jeun kapot doaraan.

Refrein:
En jeet et in de vremde fieleisj misj noch zoee joot.
Ee deel dat vengt jeng rouw doa dat is mie Vlser bloot.

Isj hauw ooch ens e medsje dat veur misj alles doong.
Et leifste doong et kuusse bis dat et sjloffe joong.
Han alles misj bekikke en han direkt jezaat....
ach kink hauw misj doch heej nit aan isj jeun kapot doaraan.

En komm isj in der hemmel klop doa daan a jen deur.
Der Petrus zet koom doe eree en sjtel disj mer ens veur.
Han alles misj bekikke en han direkt jezaat....
ach Petrus hauw misj heej nit aan isj jeun kapot doaraan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENG HEEMETSJTAD
J. Kunke. & L. Ketelaars

Myng Heemetsjtad, die is zoe schn, dat ich mich nrjens mie verjn.
Ich zeen mich noa die jrense-wand, m et Hekste punt va Nederland.
Denn Vols, zoe schalt mich in mie oer, dat is e wonder der natoer.
Denn Vols, zoe schalt mich in mie oer, dat is e wonder der natoer.

Wie ich mie schtdche zaat adie, doe dong mich doch mie harts zoe wie,
Zien ich mie Vols noen in der droom, dat is e beeld, me jleuft te koom.
Dan schalt 't mich wier in mie oer, van dat schn wonder der natoer.
Dan schalt 't mich wier in mie oer, van dat schn wonder der natoer.

Dat schtdche woa ming wich ens schtong, verjeis ich nie als Vlser jong,
Bis dat ming letste schtond ens schleet, die maat e engt aan al dat leed.
Dan schalt ooch nes mie in mie oer, van dat schn wonder der natoer.
Dan schalt ooch nes mie in mie oer, van dat schn wonder der natoer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INTROITUS
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


Jooden morje, jooden morje, jooden morje, jooden daach.
Heer, vuur komme disj vertselle en disj vroare mansje zaach,
wat oos kwelt en wat oos kweer zitst, alles wat vuur op der boach,
wat oos vruijt en wat oos leed deet, alles in oos moddersjproach.

Jooden morje, jooden morje, jooden morje, jooden daach.
Oozen Herrjots paradies, dat liet a bisje oes der sjlaach.
Wie der mensj der weisj moos venge, dat is huu veur oos de vroach,
doaveur zunt vuur heel tsezame, bene in oos moddersjproach.
Doaveur zunt vuur heej tsezame, bene in oos moddersjproach.

Jooden morje, jooden morje, jooden morje, jooden daach.
Alles komme vuur disj brenge, jeddes kriesje, jedder laach,
alle vroare, alle tswiefel, alles wat vuur nit versjtunt.
Alles wat vuur huu dunt bene, in oos plat vuur zaare dunt.
Alles wat vuur huu dunt bene, in oos plat vuur zaare dunt.
Alles wat vuur huu dunt bene, in oos plat vuur zaare dunt.

* cd 2000 : Los Catastrofos - " Bene i mieng moddersjproach (mis in Vlser dialect) " - nger Os 7375


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KYRIE
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


Doe sjaffets der mensj noa eije bild,
doe sjaffets um jluklesj tse zie.
Der mensj is eijewies, deet wat e wilt.
He lang nit mie op disj jeliesje deet.

Der mensj de sjteung zoe jeer op eije beng,
bewiest doch jedder daach, e kennt et nit alleng.
Heer van dis ed, mond en sjtere en de zon,
Kyrie eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Heer van dis ed, monde en sjtere en de zon,
Kyrie eleison.

Doe sjaffets der mensj, joofs em de welt.
Alle mensje vreej en evve riesj.
De welt, die drient zisj loeter um macht en jelt.
De mensje zunt at lang nit mie jeliesj.

Der mensj de sjteung zoe jeer op eije beng .....

Doe sjaffets der mensj, joofs em talent.
Doe maachets der mensj intellijent.
Alles koent e maache, besser noch wiets doe,
de welt losse verjoa, wat zeste noe.
Der mensj de sjteung zoe jeer op eije beng .....

* cd 2000 : Los Catastrofos - " Bene i mieng moddersjproach (mis in Vlser dialect) " - nger Os 7375


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEZING
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


In der avaank woar nuus: jee bejin, jee end, jeng tsiet.
Zoe wiet wie me koent kieke en noch wier, lesj en sjtill, koad en duuster, doed.
Jee eentsesj leve, nuus dat zisj beweijet, en oozen Herrjot jans alleng.

En oozen Herrjot wool lit en kluur, en leve, beweije,
en, veur allen diengen, nit mie alleng zie.

He maachet raum en sjpannet dem va rets noa links, va veur noa henge, blauw en kloar.
En doa dronger, va ed en drek en sjtee, hoech en deip, de welt.
En veur et lit en de wermde, de zon.
En wenn et lit plaatsj maachet veur der duster, mond en sjteere um noch jet beej tse luute.

En oozen Herrjot kik en zooch dat alles joot woar.
He woar tsevre mit wat e huu wier hauw jesjafft.
He merket dat e van dat sjaffe risjtisj muij woar.
Der niekste daach, daan broechet he wier alle kraft,
en mit jezaank van zienge sjunste engelekoer, laat oozen Herrjot zisj op e oer.

Me et blef noch ummer sjtill en jries en jrauw en oozen Herrjot daat:
et moos leve, beweije, klinke, kluure, ruusje.
Blomme, plantse, beum en sjtruusj, jroes en kleng, boont.
En woolke mit wasser, ren veur tse drinke, tse bluije, tse waase, ummer wier.
En oozen Herrjot zaat zisj: et moos noch mie leve, miee beweije,
et moos loofe, renne, sjpringe, vluuje, et moos fleute, zenge, kakele, sjnatere, brulle.
En he maachet de diere, in doesenderlei tsoat :
va oolesdiersje, piepel, bis luuef en elefant, afte, sjlange, musj en kroa, sjtorsj en pappejeij.
Tse veul veur tse tselle, jroesse, klenge, jries en boont jekluurt.
En he maachet tussje ed en drek en sljee wasser, zie en meer,
floess en baach en weijer.
En doaree vissje, zoeveul wie diere op et land.
En de welt, die levet beweijet en klinket.

En oozen Herrjot kik en zooch dat alles joot woar.
He woar tsevre .....

Dat alles, zaat oozen Herrot, moos me jenisse, preuve, koare, ruusje erleve, als wenn isj et zelf weur.
En he maachet der mensj, zoewie he zelf huij wille zie i tweierlei aat.

Deelt uusj de welt, vermiert uusj, deelt uusj de welt mit zoeveul wie duur wilt.
A nuus zal et uusj fele, herrsjt uvver diere en plantse, uvver ed en sjteng,
en loof en wasser, eist en drinkt, erleft, jenisst, tsezame, uvveral en ummer.

En he sjikket der mensj in zie paradies um veur ummer jluklesj tse zie.

En oozen Herrjot kik en zooch dat alles joot woar.
He woar tsevre .....

En der mensj entdekket et paradies.
He vermieret zisj en he koam a nuus tse koot, hauw va alles i uvvervloos.

M der mensj wool mie woat oontsevre.
Der mensj wool nit langer mie tsezame, der mensj wool nit mie alias dele.
Der mensj wool uvver mensje herrsje, zelf uvver et leve jet tse zaare haan.
Der mensj wool allas besser wisse, besser kunne wie oozen Herrjot doong,
hauw alleng m noch ooch veur zisj zelf, nit veur zienge mitmensj,
nit veur de diere, nit veur de natoer.
Der mensj sjeijet zisj aaf van oozen Herrjot.
Honger, krankheet, krach en krisj, haas en nied, doed en verderf koame in de welt.
En oozen Herrjot kaant zisj nit tseruk in de mensj noa zie bild, in die welt oes zieng hank.

En oozen Herrjot kik en zooch dat et nit mie joot woar, woar nit tsevre mit wat e ns zelf hauw jeslaft.
Der mensj de ns jesjaffe noa zie eije bild woar, de koent nit oane hem en nit op eije kraft.
En al die zursj, die loos em jaarnit mie mit row. He doong de janse naat jee ooch mie tsow.

* cd 2000 : Los Catastrofos - " Bene i mieng moddersjproach (mis in Vlser dialect) " - nger Os 7375


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OFFERANDE
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


Isj han jedreumt, isj han jedreumt, isj zooch e land nit wiet van heej
Isj han jedreumt, isj han jedreumt, dao woare alle mensje vreej.
Doa joonge mensje hank in hank, ejaal of sjwats of broen of blank.
Doa woare alle mensje jliesj, woar jenge erm, ooch jenge riesj.

Woa is dat land, woa kenn isj dat venge.
Woa is dat land, land veur jedderenge.
Jef misj de hank, fuur misj en wies der weisj misj tseruk noa dat eds-paradies.

Isj han jedreumt, isj han jedreumt, isj zooch e land, doa wil isj joa.
Isj han jedreumt, isj han jedreumt, doa doonge zisj de luu versjtoa.
Ze levete i vre beejee, nit jeijenee m nevveree.
Doa woar jenge soldaat tse zie, denn krisj joof et at lang nit mie.

Woa is dat land, woa ken isj dat venge ...

Isj han jedreumt, isj han jedreumt, isj zooch e lansd en zieng natoer.
Isj han jedreumt, isj han jedreumt, jeng kranke beum, der ren nit zoer.
Woa vissje, vuijel en et vie, op land, in loof en in de zie,
nit langer wede sjtervenskrank, va sjtub en sjtank oes mensjehank.

Woa is dat land, woa ken isj dat venge ...

* cd 2000 : Los Catastrofos - " Bene i mieng moddersjproach (mis in Vlser dialect) " - nger Os 7375


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SANCTUS
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, et wet jebent.
klinkt moeziek en jezaank, zoe zaare vuur huu oozen Herrjot dank.

Doe joofs misj ouwe veur tse kieke, oere veur tse huure joot op dienge roat,
joofs misj en naas veur mit tse ruusje, enne moonk veur mit tse sjpreisje noa die woat.
Doe joofs misj longe veur tse oame, en e hats, doa klopt veur misj ert leve drin,
joofs misj versjtand veur mit tse denke, uvver oos besjtoa en wat is dienge zin.
Doe joofs misj heng die pakke kenne, e paar bee die loofe,
renne, alles wat isj in et leve bin.

Halleluja .....

Doe joofs misj wasser veur tse drinke, en de loof, doamit veur misj et oame jeet.
Doe joofs misj ed veur drin tse plantse, en der ren, doamit ooch alles waase deet.
Doe joofs misj zon veur misj tse werme, en dieng sjtere luute misj doabeej de naat.
Doe joofs misj plantse veur tse eisse, en de beum, die misj de sjunste vruute braat,
joofs veur tse bowwe misj de sjting, joofs misj en welt, zuuver en ring,
zoewiets doe disj et leve has jedaat.

Halleluja .....

* cd 2000 : Los Catastrofos - " Bene i mieng moddersjproach (mis in Vlser dialect) " - nger Os 7375


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE VADDER
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


Heer, doe oze vadder ovve in der hemmel,
doe, der allerhuuchste,
maach va dienge hemmel oos e edsparadies.
Denn in der hemmel we op ed maats doe oes wie alles wet.
Doe broochs veur oos eemoal et broet,
en joongs oos veur bis in der doed.
En wenn vuur dienge weisj nit junt,
vertseij doe oos, wie vuur aangere dunt.
Heer, doe oze vadder, ovve in der hemmel,
doe. der allerhuuchste,
fuur os an dieng hank en houw oos op der rete weisj.

Amen

* cd 2000 : Los Catastrofos - " Bene i mieng moddersjproach (mis in Vlser dialect) " - nger Os 7375


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AGNUS DEI
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


Hauw der wink mit bloaze teije, det jee bledsje mie beweije.
Deun et wasser nit mie sjtreume, los de vissje sjtil verdreume.
Et is der mensj de huuchste tsiet dat e zisj jedanke maat.

Los de welt zisj nit mie driene, e der morjenhaan nit kriene.
Los et leve nit mie klinke, alles sjtill in row verzinke.
Et is der mensj de huuchste tsiet, en menuut veur middernaat.

Heer, hauw de welt doch ens e kleng momentsje aa.
Vuur musse endlisj tsiet veur tse bezinne haa.
Doamit der mensj dieng hank deet sjpuure, dieng weut ooch klar kenn huure.
Hauw de welt doch ens e kleng momentsje aa.

Heer, doe joofs der mensj et leve, dat e evvesj doasj beleve.
Sjtatt et evvesj leve miene doong e doed, verderf zisj ziene.
Et is der mensj de huuchste tsiet, dat e zisj jedanke maat.
Heer, doe joofs der mensj et laache, zisj jeluk en sjpass tse maache.
M der mensj loos zisj nit roane, braat et leve leed en troane.
Et is der mensj de huuchste tsiet, en menuut veur middernaat.

Heer, hauw de welt ....

Heer, doe joofs der mensj tse eisse, uvverflooss nit oes tse meisse.
Me der mensj krooch wat e krieje, loos de aangere honger lieje.
Et is der mensj de huuchtse tsiet, dat e zisj jedanke maat.

Heer, doe joofs der mensj die leve.
Heer hauw de welt ....

Woat damals opjesjreve, loos der mensj noch ns probiere,
dat e sjlieslisj doch zouw liere.
Et is der mensj de huuchste tsiet, en menuut veur middernaat.

Heer hauw de welt ....

* cd 2000 : Los Catastrofos - " Bene i mieng moddersjproach (mis in Vlser dialect) " - nger Os 7375


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEER ADIE
2000: Tekst & muziek: Jo Kern
Oesveurende (*) : Los Catastrofos


Heer adie, Heer adie.
Et woar zoe sjun beej disj tse zie.
Heer adie, Heer adie.
Et woar zoe slum beej disj tse zie.

Vuur koame heej beejee, allemoal i dienge zin.
In alles wat vuur zoonge, laate vuur oos hats mit drin.

Heer adie ...

Vuur sjprooche ozzer sjproach, weil die oos et betste liet.
Do wet vuur oos ledanke et allerbetste kwiet.

Heer adie ...

Vuur houfe doe versjtoongs wat vuur disj hant jezaat.
Wie vuur in disj jeleuve hat oos tsezame braat.

Heer adie ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT E BISJE PIENKE
1995: Tekst: Henny Cremer - muziek: John Halders
Zang: De Doeemjroave


Refrein:
Mit e bisje pienke, mit e bisje schieve,
doa kenne vuur noch effe blieve.
Mit e bisje tzaster, mit jet ping-ping,
laacht et leave wie'ne sonneschieng.

Ja, de wieetschaf op d'r eck,
doa weat d'r noch schtapeljek,
denn jidder weisch dieselfde toer,
doa singe vuur da i koeer.

Ja, ooch d'r foesbalkloep hat leed,
weil doch 't iejjeschte oongerjeet.
al schenkt me duin boks, hemp en schjong,
ze tzeeje os alleng de tzong.

In 't Casino aan 't roulett,
steat manschenge wie e bret.
Jawin, verloos, dat schiengt ejaal,
me plotlisch zingt d't jaantze zaal.

Op 't jemengdehoes, doa vool,
d'r burjemeaster van d'r schtool.
Ze houwwe joh a hem jezaat,
houwe doch veur os jet schieng paraat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT KARNEVAL
1962: Tekst: ? - muziek: ?

Et braust hoemor lang pleij en sjtroas
va Huujel bis der Pool.
Langs Mieter, Jauw en Beresjsjtroas
doa zeng vuur allemoal:

Refrein:
Mit karneval, mit karneval, dunt vuur wier allemoal mit.
Alaaf der Vlser karneval, jet sjunneres jift et nit.
Alaaf der Vlser karneval, denn dea verjeet j nit.

En ooch de auwe dunt wier mit
al loofe ze op der sjtek.
Enne Vlser blieft zoelang hea leaft
enne vastelovvendsjek.

En hat et enge boont jemaat
en keijjelt in der jraaf.
Da ruft hea noch mit letste kraf
der Karneval alaaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MODERN TOERISTE
1985: Tekst & muziek: de Doeemjroave

Wenn dit joar de feriee kunt, sjteet at vas dat vuur werrem junt.
Vuur tseeje dat toerist oos liet, huurt wie de welt oos ziet:

Refrein:
Vuur dunt i plaatsj e buksje, jajeng boks miee aa,
dunt op der kop en waare-tuut mit e paar oere draa.
In der roekzak kunt et hemp en de sjong, de luuj die tseeje vuur de tsong.
In der roekzak kunt et hempt en de sjong, de luuj die tseeje vuur de tsong.

Wenn de luuj tse kieke sjtunt, wie sjun doch vuur VIser zunt.
Da dunt vuur ooch noch oes de biend en zenge hun e fiengt:

Drum VIser blief doch optimist, vuur zunt doch allemoal toerist.
Vuur leave in en jekke tsiet, woa alles jeet tse wiet:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MODERNE SEX
Tekst: Paul Crtzen - muziek: Paul Crtzen & Toon Vanhouttem

Sjafst doe disj huuj ee vreusje aa, dat net is en adret.
Wat ooch jet in et bluusje hat, nit plat is wie ee bret.
Da sjleef em noa der trouwaltaar en keuns als paar eroes,
da deun da jraat ezoe wie vuur en roof da mit oos oes....

Refrein:
Mieng vrauw is sexy, mieng vrauw is sexy.
Isj vreuj misj op dis naat, wenn isj atwier et bed ziee.
Ja zoe risjtisj VIser medsje dat is aaf,
doarum blief misj doch jevelles van demm aaf.
Mieng vrauw is sexy, ja die is aaf,
doarum blief misj doch jevelles van demm aaf.

Wenn doe ens noa et sjwembad jees, en zies wat doa zoe liet.
Wat doa zoe i bikini leuft, doe weads der klutsj bauw kwiet.
Keunst doe da sjpieder dan noaheem en kiekste die vreusje aan,
da denkst doe doch jans sjtel beej disj en vengs tse zenge aan ....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MOELEJAAN
1980: Tekst & muziek: Jo Kern/Los Catastrophos

Wens-te moelewasser has, en doe moels de luuj de oere van der kop,
of doe has de wuijeltseng, en de moel, die jeet wie in enne peadsjallop,
da wead a disj jezaat: noe sjwiesj 'ns, leive maan.
Mensjenskenger, wat bis doe enne moelejaan.

Refrein:
Moelejaan, moelejaan, dea alles hat en alles kaan.
Moele-moelejaan, moelle-moelle-moelejaan.
Moelejaan, woa has-te bloos dal moelle vaan ?
Moele-moelejaan, moelle-moelle-moelejaan.

Wennste sjtuute dees, dat doe doch alles jroeser, dikker, langer, sjunner has,
of wennste klaafe kenns, bemoele kenns en has doabeej de allerjruutste sjpas,
da weat aa disj jezaat, va disj doa kriet me knieng,
isj jeunt va hatse zier disj deung dat moele pieng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET MOELEKE
1988: Tekst & muziek:Joep Hermans

Wea kent da nit oos Moeleke, dea mit die boonte kaar ?
Dea verft et Jaanse boeleke i Vols zoee woenderbaar.
Hea kluurt oos de trotwaarbeng, va wies bis violet,
de moere en de hoesweng, dat Jedder Vlser zet .....

Refrein:
Kiek ens aan, kiek ens aan, wat et Muulsje kaan
hea sjtriesit noen jeddes peutsje en peulsje aan.
En veert hea mit zie keersje mit der verfpot dreen
da kriet zisj mansje VIser zie trotwaar ereen
Kiek ens aan, kiek ens aan, kiek ens aan, wat dat Muulsje verve kaan.

Zoee veert i Vols et Moeleke daach een, daach oes eroes.
En reant et ens e sjoeleke, dat maat die Moel nuus oes.
Da poetst hea de trotwaarsjteng, versjniejt ens Jaanse hek
en sjniepelt alle sjtruusj kleng en verft da werm de tek.

Zoee sjoert en verft oos Moeleke de weijepeul op moas.
Sjupt heej en doa e koeleke,zoee medde i Jen sjtroas.
Ooch kengerkup en jrenspeul bemoalt hea evve net.
Dea kruuft noch in en kniengsheul, wenn enge an hem zet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MOEZIEK MAAT SJPAS
1983: Tekst & muziek: Heins Quadvlieg
Symfonie i C-doerrrr, veur tsiem en treutsje, anger instroemente derve mit doee. Wenn ze mer beheij maache, denn: moeziek maat sjpas


Refrein:
Mit en tsiem (boem, boem) en e treutsje derbee,
Zoe kom vuur beejenee en loof vuur hengeree.
Dat maat zoee risjtisj sjpas,
Wenste jet tse sjpeale has.

Wenn me zoe eng moeziek huurt, vreujt zisj alles mit.
Vuur hant zelf de mieetste sjpas, zons deunge vuur dat jo nit.
Et is ooch ummer e sjun jezisj, wenn me soejet ziet,
en wenn vuur daan ee sjpeale deunt, noen huut wat me da kriet.

Joa vuur sjtoune zelf derva, dat klinkt jo risjtisj jot.
Enge fealer hat et waal, et is e bisje kot.
Mer dat is nit al se sjleem, dat is zoejaar e jeluk,
Vuur sjpeale et einfach noch emoal en daan is aal verrukt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET MONDELIT
Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: J.Hermans & Haane


Ja, wea zich huuj de welt beziet, wie wiet me huuj at jeet,
dea weat besjtemt zieng nerve kwiet, wea doa dra denke deet.
Den zelfs veur noa der mond tse joa, sjteet heej e sjif jereed.
Doch wen me veert en lit os sjtoa, da zaar vuur dn besjeet:

Refrein:
Nemt os mit, nemt os mit noa et mondelit, mit de iesjte vaat, die noa ovve weat jemaat.
Nemt os mit, nemt os mit noa et mondelit, doa ovve noa dat mensje in der mond.
Den doa hant vuur noch jow verwante, die os verwaade doa mit sjtools,
auw noonke en versjlisse tante, die doa sjleefe mit die bede hools.
Nemt os mit, nemt os mit noa et mondelit, doa ovve noa dat mensje in der mond.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS MARIA JOSEFINA HUBERTIN
1987: Tekst & muziek: Doeemjroave

Hat der foesbalkloep ens iesjterdaachs maleste mit et toor,
da sjtelle vuur jans einfach oos Marie doaveur.
Denn oos Marie dat sjpealt mit heng en vus, mit boezen en mit po.
Mit oos Marie is jeddere kloep noa dat sjpel k.o.

Refrein:
Oos Maria Josefina Hubertin dat is e fiengt, ezoee maschieng.
Oos Maria Josefina Hubertin is ooze zonnesjieng.

In der keresjekoer zengt oos Marie ens hel en ooch ens weesj.
wenn oos Marie jezonge, die keresj die is da leasj.
Denn oos Marie dat zengt mit heng en vus, mit boezen en mit po.
Mit oos Marie is jeddere pastoer noa dea jezang k.o.

Wenn matratse-bal, is oos Marie ummer nommer ee.
Ob Tango, Marsj, ob Walser oos Marie doabeej.
Denn oos Marie dat danst mit heng en vus, mit boezen en mit po.
Mit oos Marie is jeddere maan noa dea dans k.o.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS POETE ..... DIE ENGELSJER
1994: Tekst en muziek : Ren Deckers

Vuur hant ze allemoal zoe jear, oane kuunt vuur nit.
Oos leave weat durresj heun besjtimmt, doa zitse vuur nit mit.
Doch hat me waal ens ee moment, da weat ut diesj tseveul.
Ze krieje ze da oesjesjoebt, dan hant ze diesj pratsjdeul.

Refrein:
Ja, dat zunt oos jeraffinierde poete,
ze maache oos ut leave al uns zoer,
Mer wenn ze oos da wier uns lotte laache,
bejriefe vuur, wie jear dat vuur ze hant.

Ut zunt de leefste engelsjer, wenn ze reujiesj zunt.
Mer zunt ut al uns bengelsjer, bis doe ze nit miee vrunt.
D'r blotdrooch sjtiesjt diesj da umhoech, ze maache diesj verruckt.
Da kuunst doe ze, mer kennst doe nit, dat wits doe al tse jot.

Ut leefst noem vuur ze sjtsjere, ee muusje, enge bandiet.
En noeme vuur ze puutsjere, da hant vuur mit heun sjtriet.
Vuur moosse oos veur auwe han, ooch vuur zunt zoe jewea.
Da hauwst doe zelf de jruutste sjpass, dieng eldere evvel nit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOZE SJLOEK
1985: Tekst & muziek: Joep Baltus

Zoee durresj et joar fealt oos jet, weil vuur zoee sjportlisj zunt.
En mansjmoal dreurn vuur van en kaans, die niemaals veur oos kunt.
Vuur hant veur oozer jroesse sjaos. jeloofe wie enne knien
en jeunt noa de Olympia mit ooze detsiplien:

Refrein:
Vuur drinke veur de julde plak en sjloeke wie en end.
Vuur krieje jenge sjtiere nak, denn dat zunt vuur jewend.
Dat flesje sjnaps, dea sjtevvel bier, dat jeet i enge roek.
En krieje da der iesjte pries veur ooze jouwe sjloek

En hant vuur de jeleijenheet da drink vuur roonk de oer.
En hauwe doamit a jen tiek der sjloek en tempo hoer.
Noe tsiddert ooze konkoerens en wisse lang besjeet,
dat jenge op de jaanse welt oos doa jet veur i deed.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP HEEM AA JOA
Tekst & muziek: Lambert Erven
Zang: Lambert Erven


Losse vuur langsaam op heem aa joa,
de naat is at m en der daag is bauw doa.
En vroagt os da enge: Hat uur jenge sjlof ?
Da zaare vuur: Nee jong, vuur dunt mer alsof.
Losse vuur langsaam op heem aa joa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPTSOCH
J. Balltus & Vallis-jroep

Ja, vuur junt mit in d'r optsoch heei i Vols.
Da is disj heej jo wier jet los, et is ejaalesj wat dat kost.
De hoopzaach is: me hat e paar daach sjpas,
ooch al wens-te eisjermitwoch nuus mie has.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS BAACH
Tekst & muziek: Joep Hermans
Zang: J.Hermans


Et jift jeng baach heej wiet en breed, wie heej os Selzerbaach,
den die helt auw verjangenheet i mansje Vlser waach.
Den wieveul sjmuugler hat die nit i weer en wink jedengt.
Drm zenge vuur als dank e lid, wat zeej va os verdengt.

Refrein:
Ja, zoelang os baach deet roesje, heej langs die Vlser pel,
welle vuur os baach nit toesje, zelfs nit veur Moas of Jel.
Al is ze noch zoe kleng veur os, en kriet nit veul bezuk,
doch mansjes kink sjpealt doa mit los, vengt doa zie kengerjluk.

En wen noa hiel veul joare daan, os baach nit mi besjteet,
weil zeej da nit mie roesje kaan, wie i verjangenheet,
da blieft ze doch i ozze droom noch hiel veul joare heej.
Al woar ze ooch zoe sjeef en kroom, nie joongs doe heur verbeej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER PINQUIN
1982: Tekst & muziek: Joep Hermans

Woarum noa der Zuudpool vaare, noa dat jroesse wiese land?
Veur op pinquins tse jaare, wenn vuur heej doch nonne hant.

Refrein:
Enne pinquin is doch jeng bejieng,
nee dat weur eng fieng, eng bejieng aajen lieng.
Enne pinquin is doch jeng bejieng,
leive jott dat weur eng fieng.

In der jroesse kloosterjaade, ziet et Frietsje in der pool,
dat ooch pinquins zisj baade, wat hea nit jeleuve wool.

Ooch de zuster Bernadotte hat der pinquin sjtoediert
en hat zeej noen ens der flotte, muuts doe ziee wie die massjiert.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER POEDEL AJEN LIENG
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J.Kunkels


Vuur hant et sjnste sjtedsje van op de janse welt,
m ee deel kwealt os hets-je, en dat is: jaar jee jeld.

Den vuur leave wie ene poedel ajen lieng, lieng, lieng,
heej an die iezere jardieng, dieng, dieng.
Den vuur leave wie ene poedel ajen lieng,
heej an die iezere jardieng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POEPIELSJERE
H. Renericken & W. Merx

Kiek misj in de poepielsjere, kink, kiek misj doch ens aan.
Ja, doe muuets ens wisse, kink, wie jeer dat isj disj haan.
Sjtabelrammenasse-jek ben isj mer noa disj,
Drum kiek misj in de poepielsjere, kink, en zaar: isj liebe disj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RISJTIEJE KARNEVAL
H .Quadvlieg I Fliejer & Co

Heej is noch risjtieje karneval, vol sjtimmoeng en hoemor.
Heej is noch risjtieje karneval, wie et vreujer ummer woar.
Heej weid jesjoenkelt en jedanst en noch jot jelaat,
lidsjer jezonge, 'n polonais jemaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ROETSJ
1962: Paul Crutzen

Et is joa heej wie in de sjtad, woa jedder ne televizie hat.
Der Pap zitst sjtondelaank derbeej, hea wead oos bauw durrejee.
De Mam die drieent jauw oes en vuur roofe allemoal oes:

Refrein:
Huuj maach vuur en roetsj, roetsj, roetsj, de janse naat
huuj maach vuur en roets, roetsj, roetsj, et wead jelaat.
Vuur maache en roets, roetsj, roetsj, bis hoaver eng
en der Vlser karneval demm krieje ze nit kleng!

Et joong i Vols et vertsjelsje roonk, der karneval is op der hoonk.
Mer vuur verliere nit der moot en alles woad wier joot.
J alles, jroes en kleng, dat maachet ziesj op jen beng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJIEBE
J. Kunkels

Sjiebe, sjiebe, sjiebe langs die Vlser jrens.
Los dich dat ens wieze va enge dea dat besser kent.
Den et jevve-n-er van die luuj tse vel,
die zich verrechent hant, heej an de pel.
Den et jevve-n-er van die luuj tse vel,
die zich verrechent hant, heej an de pel.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPASS IN ET LEAVE
1994: Tekst & muziek - Klaus VanWeersch
Zang: De Naase


Der enge wil dit en der angere dat doe moos et nog krieje of hastet jehat.
T'is siravele en sjoefte, sjun is et jeld me jezoond zie is mie weat op dis welt

Drum deun wie de moeziek, de sjutse en de zenger die drinke en bloase en sjisse en zenge.
Die zeunt nit tse misse, dat wisse vuur jot en rooff alaaf enge toesj doa op.

Et ken doch zoe sjun zie, verjeis dat doch nit, al bas doe dieng zurresj en ooch die verdros.
Wat ooch zal passiere, verluus noets der mot, den et kunt vrusj of sjpie al werrem jot.

Zeng, laach in et leave zoe lang wie's doe kens
maach spass en plezier den doe leafs doch me ens
den morje is et tse spie, alles vorbeej want die kaants die kunt noets mie heij op dis welt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET SJUNSTE
G. Bosten & Jengelbruur

Denn et sjunste op de welt, dat is karneval i Vols.
Heej jeet et dreej daach ronk, da veuls doe disj jezonk.
Et sjunste, hat d'r Heer jezaat, is wenn d'r Vlser vastelovvend maat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER SJUNSTE VOWWEL
Tekst & muziek: Joep Baltus

Isj wees noch vreujer op jen sjoel et resjne vool misj sjwoar.
Et hollendsj moele koent isj nit, der liere kieket zoer.
M sjprooch dea maan va vowwelij, da luuetet mie jezisj.
Va veujel woos isj alles aaf, der liere vroaret misj:
"En Jrensll wat is dat? Koom boesjtabier misj dat".

Refrein:
De "J" sjteet veur Jemuutlisjheet en ooch veur Joawe mot,
de "R" veur Rammenassejek,
de "E" veur Eejesjoot.
de "N" en "S" veur Narresjpas,
de "U"en "J" veur ll.
Neum doe misj enge vowwel
dea disj besser noch jeveul.

Et zeunt veul veujel op de welt, me ziet ze jroes en kleng.
Der sjunste is de VIser ll, die vluut ajen dreejsjteng.
Heur kluure die zeunt roee en sjwats, mit e kuufje op der kop.
ze helt va bier en ooch van sjnaps en zenge deed ze ooch.
Noen wisse vuur besjeet, wao en Jrensll oes besjteet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER SOEPERSJTEER (FRENSJE)
1978: Tekst & muziek: J. Hermans
Zang (*) : De Hane & De Knappkapel


Doa kunt wier der Frens, uvveraal klinkt dea sjreej.
Der Frens is wier heej, der Frens is wier heej.
De vrouwluuj, die sjwerme wie wespe noen roonk,
en sjpitse der moonk, en sjpitse der moonk.
Zoejaar maansje oma, die laat, die hat i zisj jedaat.

Refrein:
Frensje, ach Frensje, doe bis soepersjteer,
nit alleng de medsjere, ooch hun mammas hant disj jeer.
Frensje, ach Frensje, auwe Don-Juan,
wats doe huuj et Paula sjenks, kriet morje et Susan.

Der Frens oes de disco, is sexie en hiep,
en loestije tiep, en loestije tiep.
Hae nemt zisj de vrouwluuj, ejaal wie ze zeunt,
en liebt woa hea keunt, en liebt woa hea keunt.
Jetrouwt of verloobt of noch vreej, dae Frens, dae vreijt veur dreej.

Wae wermt dizze ovvend der Frens wier et bet,
deed dat et Odet, of maat dat et Jet,
Welsj medsje dis naat hat die liebesaffair,
dae Frens werrem jeer, dae Frens werrem jeer.
Et waet sexoloarisj jezaat, der Frens liebt daach en naat.

* dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER TIENGELIENG
1994: Tekst & muziek: Henny Cremer
Zang: De Doeemjroave


Refrein:
Hast doe enge tiengelieng kenst doe tiengelienge
hast doe jenge tiengelieng sjtees doe jet tse jrienge
hast doe enge tiengelieng tiengelieng da mit
hast doe jenge tiengelieng jeet dat leider nit
Tiengelieng enz.

Der pap, de mam en ooch de kink die maache zisj paraat
der sjelleboom, de dikke tsiem die weat werrem reng jemaat.
Der opa veult nuus in der ruk et deet em nuus mie pieng
isj haan et sjunste insjtroement en zengt da mit zie Trieng.

Der Doeres woar enge risjtieje jong enne Doeemjroaf iesjte klas
wenn hea mea oonzin maache koent hauw hea de jruutste spass.
Mit Carnaval et peksje aa de kriebel ejen beng
der Tiengelieng, zie insjtroement dat helt hea i jen heng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER TREUTER (KNOEBELE OP D'R KOP)
1981: Tekst & muziek: Hubert Renericken
Zang: Wiel Merx


Bis doe in der spaarverein
of beej der kaatekloep.
Doa weat zisj ee jedroonke
en ooch e sjpel jetoept.
Et aangeren daags da has doe
Jewiss e sonn ballong
Da denkste beej disj zelver
wat biste ne domme jong.

Refrein:
Van al dat treute kries-doe knoebele op d'r kop,
Knoebele op d'r kop, knoebele op d'r kop.
Van al dat treute kries-doe zonne dikke kop.
Doa mos-te disj me nuus droes maache.

Has doe ne jowwe nobber
dea sjpealt e instroement.
Wenn dea is aan et treute
da rieselt der tzement.
Sjpealt dea der Hoempatederee
da luuse zisj dieng sjong
da denkste beej disj zelver
nee, wat enne domme jong.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TRIP-TROP-LALA
1954: Tekst & muziek: J. Hermans
Oesveurende (*) : 't Hanetrio


Wen de mam de poete sjtel wilt haan,
jelt ze lollies van der ijsco-maan.
Da zunt ze ruijich, sjtel en braaf,
en de mam, die zengt de trap eraaf:

Refrein:
Trip-trop-lala, trip-trop-lala,
alles wilt huuj enge lollie haa.
Nit alleng de kenger huuj,
sjnuutse dunt ooch jroesse luuj.
Trip-trop-lala, trip-trop-lala,
alles wilt huuj enge lollie haa.

Wen de mam noen wier e kengsje kriet,
weat der ijsco-maan zieng lollies kwiet.
Doch ooch dea iesmaan hat zie leed,
weil de mam die lollies poeffe deet.

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSWERJE IN DE BERJE
1985: Tekst & muziek: Joep. Hermans

Et is lang jelea, et is lang jelea, wie oos de Oma zaat.
Tswerje oes de berje werreke in de naat.
Doch mit vastelovvend, zunt zeej jeer derbeij,
sjpiee bis in der ovvend huuet me ze bis heij....

Refrein:
Wenn de tswerje in de berje vastelovvend viere dunt,
zenge, laache, moeziek maache, um d'r jletsjer danse dunt,
klinkt va ovve hoer d'r esjo durresj et daal.
Da huurst doe ze laache, laache uvveraal.
Da huurst doe ze laache, dann is karneval.

Et is lang jelea, et is lang jelea, dat in et meersjeland,
tswerje oes de berje vastelovvend hant,
Daanse, laache, sjprenge, dat is hunne aat,
wenn de tswerje zenge, huuet me durresi de naat....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOVVEND I OOS SJTEDSJE
1986: Tekst & muziek: Lambert Erven

Vastelovvend deunt vuur viere:in oos sjtedsje in oos sjtedsje
Demm hauwe vuur i iere:in oos sjtedsje in oos sjtedsje

Refrein:
In oos sjtedsje, in oos sjtedsje,
deed j alles mit, der Jong en ooch et Medsje.
Ooch der Opa en de Oma en der Noonk en de Tant,
weil vuur heej der sjunste vastelovvend hant

Die daach wead joot jezonge:in oos sjtedsje in oos sjtedsje
Jedanst en ooch jespronge:in oos sjtedsje in oos sjtedsje

Ooze opsooch is enne sjieke: in oos stjasj in oos sjtedsje
Veul vremde komme kieke:in oos sjtedsje in oos stjedsje

Eisjermittwoch dunt vuur sjtoppe: in oos sjtedsje in oos sjtedsje
Va vruijt oos noch ee tsoppe: in oos sjtedsje in oos sjtedsje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOVVEND VIERE
J. Baltus & Vallisjroep

Wilst doe vastelovvend viere, koom op Vols op-aa.
Heej ken vuur disj alles liere, kiek et disj ens risjtiesj aa.
Dreej daach wead beej os jesjpronge, dreej daach wead jelaat,
de sjunste idsjere jezonge en sjpas jemaat bis medde in de naat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOVVENDS-KLUURE
1987: Tekst & muziek: Karin Frijns-Crutzen

Kieks doe in der optsooch roont, de kluure die zunt ummer boont.
Zunt ze roee of jeal of jrung, de hoopzaach is: der optsooch is zoee sjun.
Denn kieke komme ze va wiet, in oos vastelovvendstsiet.

Refrein:
Roee, jeal, jrung, dat zunt de kluure, woa vuur vastelovvend mit dunt viere.
Deste bonter, deste besser, denn der vastelovvend is enne kluure-vresser.

Jees doe ens i Vols eroes kieks doe disj de ouwe oes.
Luuj die zunt zoee sjun verkleijt, hun kluure die zunt uvveraal versjpreijt.
Eng kluur die has doe sjpiee at jauw, dat is et kluursie blauw.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEUL TSE MUIJ
Tekst & muziek: Lambert Erven
Zang: Lambert Erven


Leits, doe koam vuur op ene ovvend ens de Kerchsjtroas eraaf,
et woar ne tsemmelije wink en dea hot, dea vloog os aaf.
Vuur nit henger dea hot jeloofe, den et woar alsof ich et zoog:
Vuur waadete bis der wink ziech drinet en dea hot wier noa os vloog ...
... den veur tse loofe zunt vuur veul tse muij.

Vuur looge op en bank tse sjloffe, den et weer woar tsemlich weerm,
maachet os die enge waach mit e pakketsje onger jen eerm:
Heej hat uur ne jlde, draacht mich dat pakket bis in dat hoes.
Leive heer, draacht uuch dat zelver, den vuur sjloffe os ens oes ...
... den veur tse draare zunt vuur veul tse muij.

Leits, doe moet vuur noa e fes, ich jleuf et woar zoejaar en doof,
wie vuur os der kraag aadoonge, verluuzete vuur der kraaraknoof.
Zunt vuur oane kraag en biend jejange, mengt uur vuur wure verrukt ?
Vuur heuje os veur zoe kraarekneufje onger je sjaaf eri jebukt ... ?
... den veur tse bukke zunt vuur veul tse muij.

Zunt vuur eemoal da jesjtorve, komme vuur ajen hemmelsdeur,
zet der Petrus: Duur woart voel, ja, doa koente vuur nit veur.
Ich jleuf dats doe en doe en doe noa jene hemmel ereener mos.
Da jef os jevelles jet veur tse vaare, dan vuur junt nit jeer tse vos ...
... den veur tse loofe zunt vuur veul tse muij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VINSTERBANK
1984: Tekst & muziek: Joep Hermans

Refrein:
Beej oos op de vinsterbank, woa ketsjere sjmoeze,
doa zenge die sjtonde lank, van liebe krank der katse-zank.
Beej oos op de vinsterbank, doa wead, jemiauwt,
doa hat ooch der Kater zoe mansje miem jekraut.

Medde op de vinsterbank, zitst de kats, miauwt,
weil der Kater sjtonde lank heur der poekel krauwt.

Jedder daach um meddernaat, helstet nit miee oes,
wenn der Kater hoertsiet maat, miauwt zoejaar de moes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOLS IS MIE HEEMATSJTEDSJE
Tekst: Trudie Meijers - muziek: Trudie Meijers - Fred Deitz

Als kink han isj heej en sjun joerend jehat,
han hiksjoeel jesjpealt, woar duks sjwats van der prat.
Koent lappe e putsje en sjproong mit en koad
en vroaret der pap en de mam duks um road.

Refrein:
Vols is mie heematsjtedsje, dat zaach isj nie adiee.
Jeet enge emijriere, deed misj mie hats zoe wiee.
Vols wead isj nie verlosse, al jeung et misj heej sjleat,
dat isj i Vols darf leave, is misj et huukste wead.

Ijen Wooskoelle koeente vuur vreije joa
en huuj tse daachs sjteet noen et altersheim doa.
Doa kennste noen dreume van die sjun auw tsiet,
die erinneroeng weadste tse leave nit kwiet.

Veur jee jeld in de welt drieenet isj Vols der ruk.
Isj keum wenn isj muut op jen kneije tseruk.
Isj leus misj nit kiste, misj kreuch jenge kleng,
isj Grensll jehuur doch i Vols ajen Dreej Sjteng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOLS OOS HEEMETSJTAD
1988: Tekst & muziek: Doeemjroave

Vlser oes et Uleriesjs losse der roebel sjprenge.
Denke nit an de niekste weasj maache moeziek en zenge.

Refrein:
Vols doe bis oos heemetsjtad
doe steht mie Eldere-Huus.
Heej lieret ich et Vlser-Platt,
dat jht mich niemals drues.
Vols doe bis oos heemetsjtad,
at honderde joare oad
Mieng eldere isj dankbaar ben
dat isj heej,jeboore woad.

Vlser hant de sjunste sjproach hauwe ze ooch in iere.
An de Oma versjroache hant vuur dunt ze oos kenger liere.

Vlser kriet uusj in der erm, dut sjoenkele en sjprenge.
Wead uusj daan um et hats ooch werem.las daan oos lidsje klenge.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOLS PAKT OES
1948: Tekst: Lambert Erven - muziek: L. Ketelaars
Oetveurende (*) : Lambert Erven


Vols hat noen al die joare jenge karneval jehat.
Alsof ze an et sjloffe woare, me kroar et risjtiesj zat.
Doch dis joar tseesj vuur jedderenge, dat vuur ooch vasteloavend hant.
Doarum deet alles zenge, sjprenge, als lustiesj volk is Vols bekant.

Refrein:
Vols pakt oes, jeet Vastelovvend viere.
Vuur losse os va jenge kommandiere.
Los komme wat da komme wilt,
doa maache vuur os nuus droes.
Den os parool, dat is en blieft - faldera - Vols pakt oes.

Wenn angere zisj verjunne, die jaanse vastelovvendtsiet,
da musse vuur dat zisjer kunne, weil humor in oos liet.
Drum lot um Joddeswil dat klaare, viert oose vastelovvend jot.
Zoedat ze oeswerts kenne zaare, die Vlser jonge, die haant mot.

* dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOLS PAKT OES, VOLS ALAAF
1965: Tekst: Lambert Erven - muziek: Leo Ketelaars

Der vastelovvend demm vuur hant
in oos sjun Vlser sjtad.
Dea is j wiet en breed bekant
wie et jenge tsweide hat!
En wead at ens jemoenkelt:
die zunt bauw oesjesjoenkelt!
Nee, nee doa loestere vuur jaar nit noa
vuur zunt, vuur zunt, vuur zunt noch ummer doa!

Refrein:
Wenn i Vols der Karneval vuur vier dunt,
zunt vuur sjtools dat vuur noch risjtieje Grenslle zunt.
Niemoals nemmt oos dat enge aaf, Vols pakt oes, Vols alaaf,
niemoals nemmt oos dat enge aaf, Vols pakt oes en Vols alaaf!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN VLSER POLONAISE
1985: Tekst & muziek: Lambert Erven

Zut uur allemoal fit? Joa, joa, joa
Maat uur mit misj mit? Joa, joa, joa
Maat uur misj dat noa? Joa, joa, joa
Jut da mr ens sjtoa. Joa, joa, joa

Refrein:
Huuj wead en VIser polonaise jemaat, sjun jek dat is normaal.
De heng op der veurmaan zieng sjouwere jelaat, polonaise vuur durresj der zaal (en zenge)....
Huuj is huuj, huuj maach vuur mit, wat morje is dat wisse vuur nit.
Huuj is huuj, huuj maach vuur mit, wat morje is dat wisse vuur nit.
En is morje de welt vol malaise, huui maache vuur en VIser polonaise.

Zut uur muij, isj meng? Nee, nee, nee
jen errn of beng? Nee, nee, nee
Deed uusj alles wiee? Nee, nee, nee
Lot et da mr ziee. Nee, nee, nee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOLSER SJOENKELWALTSER
1987: Tekst & muziek: Heinz Quaedvlieg

Heej i Vols, dat sjtedsje an de jrens, woatste noch ummer, ummer zaare kenns,
et leave is noch e jenoos, doarum zeng vuur oes voller broos.

Refrein:
Als VIser froonatoer ben isj jeboare, drum han isj mie hats an der karnaval verloare.
Als VIser froonatoer deun isj jeer laache, dat helt mis-i iezoonk, sjpas tse blieve maache.

Heej i Vols, beej et drielandenpunt, woa de luuj noch zier jemuutlisj zunt
en hauwe va sjpas en plezier, doarum zenge vuur ooch ummer wier.

Heej i Vols, Nederlands huukste punt, woa jedderenge mit vruijt hen kunt,
umdat et heej jezellisj is, doarum zeng vuur mit sjtools jewis.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLSER SJTOOLS
1986: Tekst & muziek: Claus Vanweersch
Zang: De Doemjroave


Joonk va joare is d'r Vlser,
hat et laache jauw jeliert.
In de bluij jo va zie leave,
hat et zenge at probiert.

Refrein:
Isj ben jo zoe sjtools enge Vlser tse ziee,
denn isj deel al mieng sjpas, al mieng vreujd en mie leed.
Isj ben jo zoe sjlools enne Vlser Ise ziee,
denn mie hals klopt veur Vols noch ummer miee.

In dat sjtedsje ben isj jeboore
An der rank van der sjunne busj,
heej han isj mie hats verloore.
Heej voong isj mie jans geluk.

Wead isj sjpieder daan ooch auwer
Zaach mie Vols veur joot adie
En isj kiek da van doa ovve
Op die anger Vlser nier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLSER VASTELOVVEND (OAD EN JOONK)
1979: Tekst & muziek: Lambeat Erven
Zang: Lambeat Erven


Vuur Vlser zeunt dezelfde, zoe dursj et joar dat moot,
mit der ellefde in der ellefde, jeet oos jet in et blood.
Da vengt jet an et kriebele, dat is der Vlser aat,
en ooch jet an et wiebele bis Eisjermittwoch naat.
Ooch kriej ver daan et tsoeke i jen heng,
doa nutse oos jeng piele van der Scheng.

Refrein:
Oad en joonk, jroees of kleng, jong of medsje,
viere Vastelovvend in os Vlser sjtedsje.
Da wead jesjoenkelt en da wead zisj ee jetsopt.
'ne Vremde, dea os ziet, dea zet: die zunt beklopt.
Dat is nit sjleem, denn vuur junt durresj mit alaaf.
Noa eisjermitwoch, noa eisjermitwoch,
noa eisjermitwoch is dat werrem van os aaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUNNEF WEUET
1988: Tekst & muziek: Lambert Erven

Vunnef weuet hant vuur mit karneval en die nemt oos jenge aaf.
Vunnef weuet die zunt op Jeddenfals Vols pakt oes en Vols alaaf

Refrein:
Et is jewis et is jewis, dat der Vlser karneval et sjunste is.
En dat is woar en dat is woar. ja dat maache vuur at eenenvitsisj joar.
Ejaal wat kunt ejaal wat kunt. vuur noch joare vastelovvend viere dunt.
Dat sjprit va zelf, dat sjprit va zelf. da viere vuur et joebileum vier moal elf.

Vunnef weuet hant vuur mit karneval en die junt ooch nie miee droes.
Vunnef weuet die zunt op jeddenfal:
Vols alaaf en Vols pakt oes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR DANSE AEROBIC
1983: Tekst-moeziek: Joep Baltus

Vengt der Vastelovvend aa, troederiederallalaa.
Sjteun isj veur der sjpeijel heem, wat isj ziee, dat is zoe sjleem.
Loeter sjinke, loeter sjpek, maache misj noch sjtabeljek.
Leive jong isj hannet dik, daans mit misj der Aerobic.

Refrein:
Mit vastelovvend is dat allemoal ejaal
Aerobic, dat kennste daanse uvveraal
Sjpealt de Knapkapel et Vols Pakt Oes,
Vluut dat vuttsje links en reats eroes.
Et is veur oos der allersjunste dans,
Weil doe da mit alles sjokkele kans.

Deuresj et joar da wead probiert, Wie me jauw zie vet verliert.
Alles wead doaveur jedoa, hongersjtreik en sjwumme joa.
Wenn isj dans der Aerobic 3 daach laank an eenem sjtuk,
kriej isj ooch enne heksesjoos, roaf isj noch oes voller broos.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR HANT NOCH JEDDER ZONDAACH
1985: Tekst & muziek: Joep Hermans

Zamstes in oos sjtammlokaal kom vuur beejenee,
drinke vuur daan hengeree alles durrejee.
Zamstes in oos sjtammlokaal toobe vuur oos oes.
Is oos alles jans ejaal zaach vuur reat eroes....

Refrein:
Vuur hant noch jedder zondaach ne kop wie eng ballong.
Vuur hant noch jedder zondaach der sjnaps bis i jen sjong.
Vuur hant noch jedder zondaach ruuze mit de vrauw.
Jenge doasj, jenge doasj, nee wat zunt vuur blauw.

Zamstes in de Frieteboet hant vuur appetiet.
Eise vuur ne haan mit friet, woa me doasj va kriet.
Zamstes wead eng rutsj jemaat, sjpeul vuur oos der sjloech.
Zenge vuur de jaanse naat
wie noa auwe broech


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR JUNT LOERE KOEKELOERE
1985: Tekst & muziek: Hein Seef

Et naats um hoaver dreej, vuur junt noch nit noa heem,
vuur losse oos nit drieve, vuur welle noch jet blieve.
Mit de vastelovvend houwe vuur da op die kis
bis dat de wieetsjaf da jesjlouwse is.

Refrein:
Vuur maache ee drop en kratse oos henger jen oere,
huuj junt vuur loere, j koekeloere.
Vuur maache ee drop en kratse oos henger jen oere,
huuj junt vuur koeke, koekeloere.

En is et daan zoee wiet, de luuj die hant jeng tsiet,
oos is dat doch ejaal, vuur sjprenge uvveraal.
Et wead da noe jezonge, jesjpronge en jelaat,
bis dat de jaanse boet ooch kraat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR JUNT MIT
Tekst & muziek: Toon Vanhouttem

Mansje verein keunt beijeneeen zukt da noa e jood idee.
Hant ze et risjtieje vonge, da wead der refreng jezonge....

Refrein:
Ja vuur jeunt mit in der optsooch (3x), heej i Vols.
Da is disj heej jo wier jet loas, et is ejaalisj wat dat koast.
De hoopzaach is, me hat e paar daach sjpas,
ooch al wenste Eisjermitwoch nuus miee has.
De hoopzaach is, me hat e paar daach sjpas,
ooch al wenste Eisjermitwoch nuus miee has.

Noe ziet uur werrerm wie dat jeet,wenn me ziesj oongeree versjteet.
Da wead jesjoenkelt en jezonge in der optsooch wead jesjpronge.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR JUNT NIT NOA JE BED
Tekst & muziek: Lambert Erven
Zang: Lambert Erven


Vuur junt nit noa je bed, vuur welle blieve.
Vuur venge-n-et veul tse net, vuur hant noch sjieve.
Vuur zunt i sjtimmoeng noe, vuur hant noch mot.
Vuur junt nit noa je bed, vuur venge-n-et jot !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR KRIEJE SJPASS
Tekst & muziek: Lambert Erven

Refrein:
Isj wel nit wisse wie doe hees, wel ooch nit wisse wats doe dees.
Wenn doe misj has en isj han disj, da krieje vuur sjpass, noe jeleuf et misj.
Wenn doe misj has en isj han disj, da krieje vuur sjpass, noe jeleuf et misj.

Ne jong zet an e medsje in en Wieetsjaff an de baar:
isj weul mit disj eroeser joa die Vastelovvends-daar.
Dat medsje zet: doe kenns misj nit, wees och nit wea isj ben.
Dat maat nuus, zet dea jong, isj joan mit disj ejaal woa hen.

Dat medsje an dea jong doe zet, in de Wieetsjaff an de baar:
dats doe mit misj eroes wils jao, dat veng isj doch jet raar.
Isj woar i Vols noch nie eroes, komm veur de iesjte kier.
Dea jong zet: dat maat jaarnuus oes, i Vols doa is plezier.

Em Eisjermittwoch sjtunt die tswei in en Wieetsjaff an de baar,
Et medsje zet: isj dank disj jong, et woar heej woenderbaar.
Isj wees woarum der Karneval i Vols zoe prima is,
heej vroart disj jenge wat doe has en ooch nit wat doe bis.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR MAACHE WAAL OL
1975: Tekst: L.Erven - muziek: ? (L.Erven + P.Crutzen??)
Zang: Crutzer Jonge


Isj vaar nit mit mie Liza noa Pisa, noa Pisa
Isj vaar nit mit mie Alma noa Palma, noa Palma
Isj vaar nit mit mie Greta noa Kreta, noa Kreta
Isj vaar ooch mit mie Tien, dis joar nit noa Berlin

Refrein:
M vuur maache waal ol en vuur maache olala
En vuur daanse ooch d'r Chachacha
En vuur zaare zoe noen zing
En vuur zinge zonne song
Beej oos heem op d'r balkong

Isj vaar nit mit mie Tina noa China, noa China
Isj vaar nit mit mie Philly noa Chili, noa Chili
Isj vaar nit mit mie Anja noa Spanja, noa Spanja
Isj vaar ooch mit mie Mien, dis joar nit noa de Kriem

Isj vaar nit mit mie hoelda, noa Fulda, noa Fulda
Isj vaar nit mit mie Olja, noa de Wolja, noa de Wolja
Isj vaar nit mit mie medsje, noa e veedsje noa e veedsje
Isj vaar ooch mit mie May, dis joar nit noa Hawa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR RUTSJE DURRESJ DER WINKTER
1988: Tekst & muziek Hein Seef

Oos letste Jelt woad beejenee Jesjrapt en hant oos doava skiee aajesjaft.
Huij Isj misj dat uns leiver uvverlaat en huij dea piepie ooch nit mitjemaat.

Refrein:
En vuur rutsie, rutsie, rutsje durresj der winkter hen,
kapotte erm, kapotte beng.
In der Vlser busj wead langlauf jemaat
en dat hat oos mer erjer eejebraat.

Isj koam et ovvends van et werk noa heem en vruijet misj op vrauw en op de kink.
Doch mieng vrauw die sjtoong at veur jen deur mit de breer veur misj en die veur heur.

Isj daat de jaanse welt vlooch deurejee en han noen jieps aa erm en de bee.
Isj liej besjtemt noen dreej mond i je bed, dat misj jeng miee va skieje noch jet zet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR VAARE NIT NOA DER MOND
1986: Tekst & muziek : Hein Seef

Et jeet noe louws en sjtiemoeng wead jebraat,
et weade waffele en poefele da jemaat.
An de tsiet wead da nit miee jedaat,
wenn et Frensje da in de wieetsjaff zaat

Refrein:
Noa der mond doa vaare vuur nit hen,
doa jift et m zand en ooch m. dikke stjeng.
De oer bliet sjtoa, doa jift et jaar jeng tsiet,
denn noa der mond dat is j veul tse wiet.

De sjteere zieen isj ooch va onge stjoa.
Doaveur broet doch jenge erop tse joa.
Denn doa sjweebe vuur alleng jet roonk
en woore daan m angerhoaf poonk.

In oos sjtedsje wead karneval jemaat,
vuur junt nit voet dat is doch zonneklaar.
Vuur maache sjpas en ooch tam,
tam en vaare mit de lappetram.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WASSER, WASSER
H. Deitz

Op-en-ziej, doa zunt de renner, op-en-ziej, d'r Joep liet veur.
Doping hat d'r Joep nit nuudisj, den hea is mer amateur.
Hea ken fietse op 'n botteram mit zeem of leaverwoasj.
Mer wat is hea an et kuume, ozze erme Joep hat doasj.

Wasser, wasser, wen et me naas is.
Maat nuus oes of et 'ne emmer of en vaas is.
Denn veur e sjluuksje of enne sjloek val isj disj um d'r haIs.
Wasser, wasser, isj ben va Vols.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT EN ESJTE GRENSLL IS
1952: Tekst: Jean Koullen - muziek: Leo Ketelaars

Vols is van de janse welt duresj jrenze isoliert
en huije vuur der Kwispel nit, wus jenge wat pasiert.
Helt me oos de jrenze tsouw en kriesj vuur jenge Paas,
da bauwe vuur enne Aussichtstoerm en kieke duresj et jlaas.
Ze krieje oos nit kleng, vuur zenge der refreng:

Refrein:
J wat en esjte Grensll is, maat ziesj mr plezier
vluut des ovvends oes et nees en kunt des morjens wier.
J wat en esjte Grensll , drinkt lustiesj Bier en Bols
en puutsjt de netste medsjere mit karneval, mit karneval
mit karneval i Vols.

Kriet der Liftinck al oos jeld, da maache vuur falliet.
Wenn der Julde noch ens velt, da zunt vuur alles kwiet.
En wenn vuur ooch jeng woanoeng hant, dat maat oos ooch nit bang,
da kriesj vuur in der Kino oos e Joares-abonnemang.
Ze krieje oos nit kleng, vuur zenge der refreng.

Wenn et Wiefje sjtiefte jeet, da hoal em nit tseruk.
Kunt de sjweijermodder noet ooch nit miee op bezuk.
Hant vuur nurjens mie krediet, dat is jans ejaal
da verkloppe vuur et bett, vuur viere karneval.
Zie krieje oos nit kleng, vuur zenge der refreng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT WELLE VUUR MAACHE!
Tekst & muziek: Joep Baltus

Vuur hant atwier ens karneval et jeet atwier ens roonk.
Vuur drinke bier en baldriaan en kuuse maansje moonk.
Enne vremde dea oos toobe ziet, dea sjleet de heng inee,
dat et zoejet jift, dat woos dea nit, dat vengste alleng m hee

Refrein:
Wat welle vuur maache, wat welle vuur daan?
Zoe is der VIser en doa enderste nuus draan.
Et is en krankheet ja, die is oos aajeboare,
hat die disj eemoal mit der zak, bis doe verloare.
Et veult zisj herrlisj aa en et deed os joot,
et helt bis mitwoch aa, da is et voet ) 2 moal

En zeunt at wier die daach verbeej, da is et atwier pries.
Denn mansje VIser hat va bier e paar daar noch der sjnoep.
Dat is os VIser jans ejaal, vuur wisse ja tsoemsjloes,
os krankheet die jeet ovveneree en oonge wier eroes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT ZOUWE VUUR PAASSE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: L.Erven


Wat zouwe vuur noen at joa paasse,
zoe joonk kom vuur nit mie beejee.
Vuur losse jee jraas drvver waasse,
en krieje-n-os da m noch ee.
Drm jef os noch jet van et beitste,
e drupsje, e helt of e sjoes,
da drink vuur et allerveurleitste,
en noa dat, da maache vuur sjloes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R WAU-WAU
1978: Tekst & muziek: Hubert Rennericken & H.Deitz
Zang: W. Merx


Isj kriej jee ooch mie tsow, de jaanse naat.
Der nobber hat zieng vrauw, e hungsje mitjebraat.
Dea vrist enne kilo Chappi en et naats maat hea sjandaal.
Dat kost misj al mieng nerve, der nobber e kapitaal.

Refrein:
Jaank mit d'r moeede, junge, dat maat sjpas.
Sjaf disj doch 'ne wauwau aa, wens-doe noch jenge has.
'ne Jroeesse of 'ne klenge, mit of oane ras.
Sjaf disi doch 'ne wauwau aa, wens-doe noch jenge has.

Wat liet doa op der ek? Wat is passiert?
Der nobber en der hoonk, die haant en sjtond sjpatsiert.
Der hoonk hat jet verloore, wat hem kwealet i je lief.
Dat mos dat dier noch liere, dat deet me i jen zief.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET WEISJWIEF
1986: Tekst & muziek: Joep Hermans

Refrein:
Hauw de sjaater, hauw der moonk en vertsel nit alles roonk.
Wats doe wees, dat hauw veur diesj en vertsel et nit a miesj.
Hauw de sjaater, hauw der moonk, struij doch jenge oonzin roonk.
Denn doe moels en moels zoe lang et jeet, bis disj enge open bakkens sjleet.

Bis doe enge moeliejaan, sjtees doe i jen zief?
Kwatsjts doe alle mensje aan, bis doe e oad wief?
Hauw disj daan dat sjpreisjwoad beij, kries doe nie de sjoold,
sjpreisje, dat is zilver heij,
m sjwieje, dat is joold.

Bis doe enge moeliejaan, has doe wier jehoeet,
wea va wemm de vrauw wilt haan of wea trouwe moeet?
Wea wier in de sjiedoeng liet, porno jelde deet?
Wea va wemm e kengsje kriet, of noa de kenger jeet?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN DE KLOONE OOZER SJTROASSE TSIERE
1987: Tekst & muziek: Joep Baltus

E joar atwier tse waade, dat is e joar va sjtress.
Noe zunt vuur i jelaade, op ee jeboertsdaachfes.
Et is atwier November, noe wis vuur allemoal,
dat huuj de Uul jeboertsdaach hat, drum zenge vuur i koer

Refrein:
Wenn de Uule der jeboertsdaach viere, is i Vols wier karnaval.
Wenn de kloone oozer sitroasse tsiere, is heej jenge miee normaal.
Has doe der sjelleboom, de trommel en de treut jehoeet,'
helt disj jaar nuus miee, mooste oes jen boet.
Wenn de Uule der jeboertsdaach hant, is der vastelovvend aajelant.

Hant vuur at wier jenouse, en hant ooch nuus beruijt.
Wead beej et letste kuusje, noch eemoal zisj jeduijt.
Da wead zisj* veurjenomme, wenn et niekste joar
de Uul atwier jeboertsdaach hat, da zunt vuur werrem doa....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN D'R TONI
J. Baltus & Vallisjroep

Toni, Toni, trek doch noch ens draa.
Da is de sjtimmoeng doa, en da waggelt ooch d'r zaal.
Toni, wenn doe kwetsjbuul sjpeals,
en da wees isj wat misj hat jefealt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN ET I PLAATSJ VA WASSER
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: L.Erven


Wen et i plaatsj va wasser noen ens bier deug reane,
wunsjete vuur os jeddere daag ne wolkebroch.
Broechete niemaals mi en witsjaf tse betreane,
den vuur heuje alle daag ooch bier jenoch.
Vuur broechete jenge sjeerm, alleng e jroes jlaas,
vuur leusse-n-et reane, wat wete vuur naas !
Vuur broechete jenge sjeerm, alleng e jroes jlaas,
vuur leusse-n-et reane, wat wete vuur naas !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN ET KLINKT,WENN ME DRINKT
1984: Tekst & muziek: P. Cruzen

Refrein:
Wenn et klinkt, wenn me drinkt, wenn me kuusse deet,
mit e Vlser medsje zisj ameziere deet,
wenn me sjoenkelt, wenn me danst, wenn me laat,
hant de Uule os d'r karneval heej braat.

Kiekt me ezoee um zisj erum, et leave is doch jot.
Der moeede is j wie verkleit et wead at werrem kot.
Da denkt me duks j noa, is karneval al doa?

De Punkers hant de haore voet, in et medde alles sjtroef.
Der Karl leuft heej als Astronaut, demm fealt vielleisj eng sjroef.
Da is Karneval jans kloar, i Vols et jaanse joar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN VUUR I VOLS WIEER VASTELOVVEND VIERE
1993: Tekst en muziek : Ren Deckers
Oetveurende: Sjpasskapel "D'r Sjlappe Kroam"


Refrein:
Wenn vuur i Vols wieer vastelovvend viere,
da kenne vuur diesj ee dink jarandiere.
Jans Vols dat sjunkelt, hat de jruutste sjpass,
d'r Vlser vastelovvend liet oos a je hats.

Leufs doe durresj Vols en wils diesj amusiere,
i jeddes wieetschaf kennst doe dat probiere.
Doa vings doe Sjtimmoeng, Moesiek en Humor.
Zoe vier vuur vastelovvend jeddes joar.

Komm mer erree en loss diesj uvvertsuuje,
maach mit oos mit, vuur deunt diesj nit beluuje.
Heej kriest doe sjpass en sjtees doe nit alling.
Ja dat is carnaval beej oos an de Dreej Sjteng.

Zoe jeet dat jeddes joar heej in dat sjtdsje.
D'rum zinge vuur diesj heej noen ooch dis lidsje.
Maach mit oos mit en sjtimm da noch ens aa,
Oos lidsje van d'r Vlser carnaval !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE ET VRUIJER WOAR (BRUSJE)
1976: Tekst: Lambert Erven
Zang: L. Erven


Refrein:
Brusje, bros en brustersje, op die jow auw tsiet.
Brusje, bros en brustersje, die zunt vuur leider kwiet.
Brusje, bros en brustersje, dat is werklich sjaad.
Heuj vuur noch ens et klustersje, et zustersje, et kustersje.
Heuj vuur noch ens et klustersje, en ooch et patronaat.

Kling loewe, dat woar vruijjer klippe,
en hempder, dat woare sjlippe.
Ne stuiver, dat woar vruijjer 5 cents,
en poetes, dat woar vruijjer Sjwatse Frents.
E wes woar enne kammesoal,
koam der Hermans, da koam doa der Koal.

Heujkies, dat woar vruijjer flebbes,
Ne jemuutlije jong woar ene lebbes.
Piesele, dat woare prattele,
en dikke luuj, dat woare kwattele.
E dier, dat woar vruijjer e bies.
Koam der Sterck doe, da koam doa der Kies.

E bisje raen woar vruijjer e sjuulsje,
e ks-je woar vruijjer e muulsje.
En woar enge flot ja, da woar hea aleet.
Eppel en aepel woar himmel en aed.
Jesjlouse, dat woar vruijjer tsouw.
Koam der polis doe, da koam doa de Kouw.

Eppel klaue dat woar vruijjer sjwelle,
en ruuze, dat woar tellewelle.
En woar enge sjiek, ja, da woar hea addret.
Un kan en ene koomp woar eng weisjlampet.
E bisje naas, dat woar vusj.
Koam der Jussen, da koam doa der Busj.

Jevengnis, dat woar vruijjer Kietche.
E medsje mit sex woar e flitche.
Vlaam en koch, dat woar vruijjer jebeks.
Jris van de koale mit leem woar jedeks.
En 1000 woar vruijjer en miel.
Koam der Neus mit zie broed, koam der Tsiel.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIED ES DE WINDJ
Tekst & muziek: P. Geuskens
Zang 1 (*) : Rud Brcheler & Mannenkoor Cecilia
Zang 2 (**) : Mannenkoor Cecilia


Wied es de windj, zal ich dich bringe, wied es de windj, mie leef kindj.
Wied es de dinj, huer-se mich zinge, wied es de windj, mie leef kindj.
Zw-tse dan ummer biej mich blieve, zw-tse dan notj mie van mich goan ?

Wied es de windj, kan-se mich huere, wied es de windj, mie leef kindj.
Wied es de windj, wat ouch gebuere, wied es de windj, mie leef kindj.
Dan wur-se ummer biej mich blieve, dan wur-se nojt mie van mich goan.

Wied es de dinj, zal ich dan zinge. wied es de windj, mie leef kindj.
Wied es de windj, zal ich dich vinge, wied es de windj, mie leef kindj.
Dan zal ich ummer biej dich blieve, dan zal ich nojt mie van dich goan.

* lp: Mannenkoor Cecilia - "Limburg, mijn heerlijk land"
** cd: Diverse artiesten - "Limburgs koorfestival"
** cd 1996: Diverse artiesten - "Veur de pap" - Limbo Music - JLCD 043HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIETSJAF
Tekst & muziek: J. Kern & Los Catastrofos

Vuur maache n wietsjaf op, vuur maache n wietsjaf op,
dat is os letste ideaal.
Op d'r normale pries kunt enne opsjlaach drop.
Da nent me dat e besser lokaal.
Jeung vuur jedder boet i Vols mit enne bezuk veriere,
kuunt vuur an de vitsiej jleaser konsumiere.
Vitsiech of noch vofsiesj drop, dat is ejaal:
Wea de waal va lokaal, hat ooch de kwaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZENG MIT OOS
1994: Tekst: G. Bosten - muziek: Tonstudio A. Kraus
Zang: De Jengelbruur


De Welt sjteet dreej daach op der kop en vuur zeunt mit doabeej
de zur e van et jaantse joar die zeunt veur oos vorbeej.
Den Vastelovvend viere, dat is veur oos jenoos
dat jeunt vuur uusj noen liere droem zengt oes voller broos.

Refrein:
Kom zeng mit oos en sjpreng mit oos huuj is oos aal ejaal
vuur VIser zeunt wie jiddes joar jek mit Carneval.
Drum zeng mit oos en sjpreng mit oos verjeis doch al dieng zorje
kom zeng mit oos en sjpreng mit oos en waat doch nit bis morje.

Bis doe jroes of bis doe kleng dat is oos jaants ejaal
de hooptzaach is doe vierst mit oos VIser Carneval.
Den Vastelovvend viere, dat is veur oos jenoos
dat jeunt vuur uusj noen liere drum zengt oos voller broos.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZENG NOCH ENS MIT
1986: Tekst & muziek: Heinz Quaedvlieg

Refrein:
Jea, jea, jea, hoempa teaderea
da, da, da, taratta tattataa.
Joe, doe, joe, jabedie dabedie doe.
En wenn ver i sjtiemoeng zunt,
der roekie tsoekie kunt.

Dea sount hant vuur at ens jehat,
bis opens doe woor ver em zat'.
M zunt ver jezellisj beejee,
da valle oos die lidsjere ee.

En wead noch en runde besjtaalt
en ongertusje en wiets vertsaalt.
De sjtiemoeng kunt zoee van alleng,
drum zeng ver noch ens dat refreng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOELEIKA
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Doeemjroave


Refrein:
Zoeleika, Zoeleika oes d'r Orient.
Zoeleika, Zoeleika, wea disch eamoal kennt.
Zoeleika, Zoeleika, dea is in dieng mach.
Zoeleika, Zoeleika, oes doezend en eng nacht.

Isch joong dis joar op feriee, isch how dovveur jespaart.
Isch joong schjun mit d'r fliejer en kieket op de kaat.
Oppens joong hea at lande, i enge schjunne boag.
Isch kieket links, isch kieket reats, en weast doe wat isch zoag ?

Isch zoag doa in dat wuustenland e madsche joonk en schlank.
Dat doong veur misch ooch daantze, bis zoone-oogerjank.
't Wool misch losse blieve, en in d'r ehjestand.
Isch koeent dat nit, isch wool dat nit, isch wool werm noa mie land.

Noe zits isch heej tze dreume en denk a die schjun tziet.
Isch kriej oes mieng jedaanke 't Zoeleika nit miee kwiet.
Isch weul zoejear beej hem siee, desnoeets jeun isch tze vos.
Keunt het noa misch, jeun isch noa hem, isch weas nit, isch mos.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZON IN ET HATS
1984: Tekst & muziek: Willy Vanwersch

Refrein:
En.... los et zunsje sjienge, en maach disj jouwe mot.
Huur op mit ummer jrienge, et leave is tse kot.
Doe kenns et ens probiere en hoal de zon eroes.
Veur mie paat jeun sjpatsiere,mer jank ens oes jen

De luuj die deunt zisj tsenke, wat jaarnit nuudisj is.
Me zouw zisj liebe sjenke, wie et Treesje en der Chris.
Pakt uusj ens an et hengsje en kiekt uusj leif ens aa.
Et wiefje nao et mensje en rooft hiep, hiep, hoeraa....

Kieks doe ens oes jen vinster, et weer dat is hieel sjroa.
Doe mengs doe zeus jesjpinster, m los dat weer mer doa.
In et hats has doe et zunsje en denk doa um ' mer draa,
al is et mer e sjtundsje, drum vang tse zenge aa .....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME