HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AN DE "LOEPERIE"
Teks & meziek: Teldec & E. Verheyen
Zang: B�r Verheyen, Laurens Verheyen & Frans GommansHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS MEZI�K KLINKT
Tekst & muziek: L. Geurts
Zang: Marjo Sillekens & Jos Wanten


Refrein:
As mezi�k klinkt mich in mien o�re,
waan ik mich al in 't aardse paradi�s.
En ik kaom dan w�r gauw op toere,
enkel en alli�n dor daes scho�ne wi�s.
Wat is sch�nder, zo� gewekt te waere,
en dun daag dan good gemutst begin,
s mezi�k klinkt mich in mien o�re,
haet 't laeve vur mich w�r hi�l veul zin.

As 's merges miene wekker w�r 's aaflupt,
di makt mezi�k en gin gerammel mi�r.
Det ving ik fijn um zo� gewekt te waere,
wat heerlik is det dan w�r, ki�r op ki�r.

Heb ik di nach dan w�r 's slech geslaope,
heb ik gedr�md van alles en nog wet.
De wekkerradio begint te speule.
en kaom ik dan w�r vrolik oet mien bed.

As ik met carnaval w�r laat nao ho�s gaon,
dan heb ik 's merges meujte op te staon.
Gelukkig sti�t de wekker op 't kesje,
en h�ft 't dus vandaag nit mis te gaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ASGONZIG
Tekst: Rob Zanders - muziek: Wouter v.d. Eerenbeemt
Zang: Dorien Oosterhout, Sandra Rijs & Wouter v.d. Eerenbeemt


Refrein:
Auver mien wang rolt un troan, de vasteloavend is gedoan.
Asgonzig is wer heej, an doa mei is dit fist veurbeej.
Loat �s nog iene kier same klinke en �s l�tste gleske drinke.
Want as weej straks nar ho�s toe goan, dan is de carnaval gedoan.
Joa, as weej straks nar ho�s toe goan, dan is ut ech gedoan.

Ik loep dor derp en alles is stil,
nar hoes toe goan, is wat ik nit wil.
Dees fijne drei daag, ut waas ech hiel scho�n.
Maar alles is auver, ut is wer gewo�n.

Un joeksig kepelke, det speult nach op stroat.
De l�tste wals dans ik op de moat.
Mar 't is nou gedoan, ut is nao �ch oet,
en straks, dan wast water de schmink van mien sno�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N BRIL
Teks & meziek: W. Heldens
Zang: Henk Linders, Jacqueline Verrijth & Willem HeldensHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN S�RUM
Teks & meziek: S. Droog & P. Huys
Zang: Hans BendersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL VUR IDDERI�N
Teks & meziek: A. Tonoli & G. v. Bracht
Zang: Hans BendersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET IS MICH NOG NO�T VEURGEKAOME
Teks & meziek: L. Geurts
Zang: Wiel Fleurkens & Herman WijnhovenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DET IS OS S�RUM
Teks & meziek: W.v. Enckevort
Zang: William v. EnckevortHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ECHTE LEEFDE
Tekst: Tiny Rubie-Janssen - muziek: Ger Rubie
Zang: Marjolein Hoogers-Schouten & Hans Schouten


Refrein:
As ik dich in dien o�ge kiek, dan bin ik blie en veul mich riek,
dat is toch met geld nit te betalen.
Is 't gin wongder, zo� gezag, dich bis vur mich in de weeg gelag.
Hoe koos det toch m�g'lijk zien ?
De echte leefde deurt langer dan drei daag,
is met asgonzig nach lang nit vurbeej.
De echte leefde, die telt ok vur vandaag,
en vastenoavend, det huurt der beej.

De schonste tied van 't ganse joar, die haet mar i�n groet doel:
Drei dage laeve, wie 'n prins in 'n petattekoel.
Dan moog ik gans mich zelluf zien, mar al bin ik vreej,
ien ding blieft, wat ik dich brom, geluuf det mar van meej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GIN DERP IS ZO SCHO�N
Teks & meziek: G. Rubie
Zang: Hans Schouten, Toos v. Baden & Annemiek SaletHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GINNE KWATS
Teks & meziek: H. Wijnhoven
Zang: Gon Gruintjes & Ank WijersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IAO-IAO
Teks & meziek: L. Geurts
Zang: Theo GijsenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JONGE JAORE
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Marian & Jan SnelHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM SJOENKEL MEI
Tekst & muziek: Ger & Tiny Rubie-Janssen
Zang: Marjolein Hoogers-Schouten & Hans Schouten


Refrein:
Kom sjoenkel mei en veul dich tho�s, same gi�t 't ens z� vlot.
Ik haoj van dich en dich van mich, 't kan heej nimmer kapot.

Weej hebbe heej gin berge, gin zie�, gin stukske strand,
mar 't allersch�nste plekske, zo� zaet mich mien verstank,
det is doa, woa ik thoes bin, al us det vlakke gronk,
wao ik de vastenaovund vier zes ki�r 't kl�kske ronk.

As ik met narreo�ge de waereld 's beki�k,
dan wi�t ik hi�l zaeker, mien mooder haj geli�k.
De raod, di zeej mich mei goof, hoe det zeej det bekaek:
't Is nerges baeter o�tgaon, dan in dien eige straek.

Zo� as de oaje z�nge, zo� zingt nou ook jeugd.
Gewo�n eur eige liedjes, vol joeks en echte kleuch.
En eederi�n m�gt meidoon, daorum zeg ik beslist:
Zo� is de vastenaovusti�d, 'n waor verbroederingsfist.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM ZET MET OS DE BLUMKES BO�TE
Teks & meziek: T. Rubie
Zang: Toos & Henk v. BadenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIDDEN IN AMERIKA
Teks & meziek: W. Verheyen, J. Clevis & M. Sillekens
Zang: Jos� Clevis, Marjo Sillekens, William v. Enckevort & Hans SchoutenHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN STOKPAERD
Teks & meziek: J. & J. Binner
Zang: Gon Gruintjes & Ank WijersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH WAT KAN 'T SCHAAIE
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Hans Schouten & Marjolein HoogersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN OPTOCH
Tekst: Peter Rubie - muziek: Tom van Dijck
Zang: Gon Gruintjes


Hangt wer in de loog, det kinse merke,
de loedse van de tuinders zitte vol.
Megjes, jonges zien doa wer an 't werke,
lasse, zage, goan wer oet dun bol.

Refrein:
Mingse, pak och op en blief nit kieke.
Carnaval, det is de fenste tied.
Kom, doot mei en loat nou ok ens blieke,
drei daag, dan is ut verleajen tied.

Den tied begint te krumpe, zoe als elk joar,
kunt wer op de leaste dage aan.
Nag un likske verf en heej is wer kloar.
De vraog is: staon weej dit joar bouven aan ?

Met dun optoch zien de straote bomvol,
langzaam kumt dun optoch veurbeej.
Groepe, wages, alles het toch vul lol,
moisten optoch oet de buurt vur meej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS JOEKSKEPEL
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Hans Schouten & Marjolein HoogersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


S�RUMSE CARNAVAL
Teks & meziek: W. Fleurkens
Zang: Wiel FleurkensHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N S�RUMSE RO�S
Teks & meziek: G. & T. Rubie
Zang: Will v. Enckevort & Ans v.d. BeeleHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


STIKS OPNIE
Tekst: Tiny Rubie-Janssen & El Hermkens - muziek: Ger Rubie
Zang: El Hermkens, Rob Zanders & Ger Rubie


Refrein:
Nae, ik kan 't toch nit loate want 't zit mich in 't blood.
Joa, 't is der in gegoate, doarum gi�t det nou zo� good.
Nae, ik kan 't toch nit loate want 't leave makt mich blie,
en doar hoem-pa-pa en tra-la-la begin ik stiks opnie.

'k Heb mich veurgenaome, dit is de laeste kier,
det ik zo� van stapel loep, ik heb mien les gelierd.
Mar dan is 't toch wer raak, 't kriebelt in mien blood.
't Is de vasteloavend, det deut mich altied good.

'k Heb mich veurgenaome, gin druppel mier vandaag,
want ik wi�t wal van mich zelf, det ik det nit verdraag.
't Is nit te geluueve, 't kruupt woa 't nit kan.
Drei daag van plezeer, det is de schuld doavan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N TI�D IS AANGEBRAOKE
Teks & meziek: L. Geurts
Zang: Hans Schouten, Toos v. Baden & Annemiek SaletHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESMACHIEN
2004/2005: Tekst & muziek: Pieter Deters
Zang: Krullevaar Karnaval Kids


Vurrig jaor met carnaval toen haije weej plezier
Daag aan un stuk
Dus zagte weej tege mekaar dat wille weej nag enne kier
En weej haije geluk
Want in de scheur stong un gro�t mechien, daomeij koste weej reize van heer wies door
Weej stapte in met un man of tien en ginge terug nao vurrig jaor

Refrein:
De tiedmachine d� gi�t vertrekke
Un jaor veur�et of un jaor terug
Aan boord dao zitte wal elluf gekke
Ze hebbe de prins al op de rug
De tiedmachine d� gi�t vertrekke
Un jaor veur�et of un jaor terug
Ze hebbe lol, trekke gekke bekke
En man wat gi�t dun tied daan vlug

Elk jaor vraog ik meej aaf , wie wurt dit jaor de prins,
Heej, heej of heej
Dan kan ik nit mier slaope, mar det snapt heej toch gen mins
Maar det is nou vurbeej
De tiedmachine stiet al klaor, die brengt meej zo� un ja�rke wier, gen bezwaor
En dan wi�t ik, 't is echt waor, wie de prins wurt 't volgend jaor


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAL WIEZE
Teks & meziek: M. Cremers & De Balkers
Zang: De BalkersHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT HESSE TE KLAGE
Teks & meziek: T. Rubie
Zang: Marjo Sillekens & Will v. EnckevortHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WATTIP-ROCK
Teks & meziek: W. Heldens
Zang: Henk Linders, Jacqueline Verrijth & Willem HeldensHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME