HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AL WOE�NE V'R IN 'T GROTSTE LOAK
1959: Teks & meziek: Joep Rademakers
midi

Refrein:
Al woe�ne vie�r ooch in 't grotste loak, 't deepste loak, 't wieedste loak,
os durpke dat ligkt zoe� sjoe�n, vie�r sjpanne mit al de kroe�n.
Al woe�ne vie�r ooch in 't grotste loak, 't deepste loak, 't wieedste loak,
zoe� lang es 't hart nog sjleet, verloate vie�r Sjilvend neet.

I Sjilvend te woe�ne, dat is een ie�r, al is hiej os durp zoe� kleen.
En wuu�rt links of rechs ee fie�s gevie�rd, dan veult jie�deree zich heem.
En kumpste 't durp in van welke kantj, dan lope de w�eg bergaaf.
Al hubbe ze os in ee loak geplant, toch zinge vie�r "Sjilvend alaaf".

Noee pak uch 't wuu�rdje vereniging, wiej v�ul dat ter zintweet ich neet.
Een rieekdom diej't gie�r nirges angesj zeet, ich sjnap neet wiej dat besjteet.
Al wuu�rt hieej 't grotste op touw gezat, dan pakke vie�r os alle bieejee,
dan maete vie�r os mit de grotste sjtad, zoe�get kan i Sjilvend alleen.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES WUURT GOOD
1948: Tekst: Wen Fliescher - meziek: Heidemarie
midi

Refrein:
Alles wuurt good, alles floreert sjtrak baeter.
Vie�r houte mood, zellefs der sjnaps wuurt baeter.
Alles kumt van de bon, kie�s en sjpek en woe�sj, woe�sj, woe�sj.
Haemd, boeksj en kammezoal, beer vuur de doe�sj.

Leefste luujtjes, lach toch waer, dat huuldj uch gezondj.
En verwach geen wonjere, hout de been op de grondj.
Doe�r den oe�rlogstieed woe�rt vie�r alles kwieet,
en oees landj en volk keem danig in 't krieet.
Hub vie�r gene cent, zint vie�r toch kontent,
hout de mood drin, moment !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ANNEMIE
2003/2004: Tekst & muziek: Ron Cremers
Zang: Ron Cremers & Camiel van Aarnhem

midi

Refrein:
Annemie, joa doa kump Annemie, dat is 't sjonste maedje op 't landj.
Annemie, och leve Annemie, vuur dich gont alle maedjes aan de kantj.
Annemie, lekkere Annemie, doee bis 't zunke in d'r sjtal.
Mit dich doa kinste get belaeve, hieej is 't ummer carnaval.

Annemie, dat is een lekker maedje, 't sjteet doavuur bekind hiej in de sjtroat.
Zie haet ee vutje wiej ee roe�zeblaedje, dat zuut g'r drek es gie�r ins kieeke goat.
Hoare, zjwart wie paek en groe�te oge, zon sjlanke been, leef luuj, dat gleuft g'r neet.
De ganse sjtal sjprink bieejnoa oeet zieen voge, went Annemie de polonaise deet.

'sMurges vreug, dan sjtoa ze in ee riejke, gemolke waere is vuur hun ee fie�s.
't Cora, Berta, Tosca en 't Miejke, zie zurge vuuer de boe�ter en de kie�s.
Ie�sj noa achter, dan weer truuk noa vuuere, zoe� sjoenkele ze doe�r de ganse wej.
Os Annemie haet dikker van de kuuere, zie�n vie�r heur komme, roop v'r allenej:

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T BEER DAT SJMAK ZOE� LEKKER
1956: Tekst & muziek: Joep Rademakers
Oetveurende (*) : Joep Rademakers


Refrein:
't Beer dat sjmak zoe� lekker, 't beer dat sjmak noa mie�.
Ich hub ze al weer plekke, ich zie� ze al weer drie�.
Ze konnen 't mich gaeve, ee vaetje elke daag.
Wiej sjoe�n is toch 't laeve mit ee sjtukske in de kraag.

't Laeve kan gezellig zin, ich gaef uch inne road.
Laeft alleen van alcohol, dat kan joa gaar gee koad.
G'r hooft neet mie� te aete, luuj, g'r goat nog lang neet doe�d.
Drinkt uch op de tieed ee beer, 't lekker vloeibaar broe�d.

Den een, dae drinkt ee sjproedel, en den anger limenaad.
Ze nugkele coca cola, of ze loetsje advokaat.
Wiej kan men zoe� get drinke, 't is zoe� joamer van dat geldj.
De biste drank dat is 't beer, hieej op de ganse welt.

Mer zie�ve daage in de waek, goan ich noa een caf�.
De biste plaats is altieed, op ee krukske aan de teek.
Ich drink d'r mich een dertig sjtuk, dat klinkt missjien get raar.
Dan sjlinger ich van links noa rechs en loop van hot noa haar.

Ich hub mich vuurgenomme, luuj, dat beer drink ich neet mie�.
't Hinkt mich noee d'r hals oeet, en ich kan 't neet mie� zie�.
Van al diej drink- en zoeeppartiejje, hub ich noee genog.
Ich hub mich om 't aaf te lie�re, een caf� gekoch.

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIEJ DE RAOD VAN 11 MOT 'R ZIN
2007/2008: Tekst & muziek: Guus Steinen
Zang: Marleen


Refrein:
As ich ootsj �n vriejer kriege ken
Dan m�t �r bie de raod van 11 zin
Is �r dat neet, verdwient drek mien verlange
Al haet �r de vot met goud behange !!
Bie de raod van 11 m�t �r zin,
Want die h�bbe altied gooje zin.

�t wil mich mer neet l�kke, toch ben ich �t ech van plan
der gooje droet te pl�kke, mer �t kump d�r mer neet van
Lets haw ich �ne sjarrel, mer wie �t dan zo l�p
Hae waor neet bie de raod van 11 mer bie de voetbalclub ! (of handbal, pingpong naar keuze)
Toen h�b ich �m gezag: � doe bes waal leuk,
mer doe h�bs �t neet, want w�tste wat ich zeuk �: �

Ich zeuk dae man al jaore, mer dat geit neet 1,2,3
Omdat ich zo keesk��rig ben, v�ng ich gein gooj partie
Ich wil - zo ben ich ingesjt�ld - de eesjte , beste neet
�ch h�b duudelik mien veurk��r soms waal tot mien groot verdreet
Die manne van de raod zin populair
alle leuke maedjes zeen die mansluuj gaer �.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIS DOEE BEKLOP?
2002/2003: Tekst: Ed Theunissen - muziek: Ren� Holtus
Zang: De Noetekrakesj


Refrein:
Bis doee beklop? Jao, dat bin ich.
Ich bin beklop, joa dat beken ich.
Mer bater noee en dan 'ns gans beklop.
Esgriees vanzurg en rumpes vuur d'r kop.

Ichvroog miene baas vuur vasteloavend driej daag vriej.
Mer ach leef luuj, dae keek doew gaar neet bliej.
Hae tikde taege zieene kop en zag doew gans hel op:

Ich wil mich dan driee daag in oos durp goan amuzaere.
Mer ach mieen vrow, diej koosj dat neet waardaere.
Gans gieftig keek 't noa mich op en wees op heure kop:

Ich zoog doa op-ins ee leef sjoeen maedje naeve mich.
Ich puuende heur doew op heur leef gezich.
D'r vrundj dae vloog doew gansfel op en reep noa mieene kop:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BISTE SJ�T
1962: Tekst en muziek: Joep Rademakers
Oetveurende 1 (*) : Joep Rademakers
Oetveurende 2 (**) : Klumkes Blumkes

midi

Der Harie is der biste sj�t van gans de sj�tterie.
De teek, dat is de sj�nste plaatsj, doa hingt he� ummer biej.
He� drink zoe�-veu�l es he� mer kan, dan huurt he� nog neet op;
En went he� dan op heem aa geet, dan lup te op de kop.

Refrein:
De biste sj�t van de ganse sj�tterie,
lik in de g�t mit de houve sjlie�teriej.
Went he� neet dronk dan woar 't gene sj�t.
Noe� lik der Harie vuur mirakel in de g�t.

Der Harie houw ee meedje en dat woe�rd een trouweriej.
Natuurlijk woe�rd er fie�s gemak mit gans de sj�tterie.
't Soaves woar der Harie weg en 't vruike kie�k zoe� zoe�r.
Ze gonge boe�te kie�ke en toen zonge ze in koe�r :

Ze krege ooch ee kiendje en dat jungske dronk mer neet.
Der Harie ze�t : " Mien leefste vrouw, wat hub ver toch ee leed.
Ich duj hem in de sj�tteriej, dan kump 't vuur mekaar. "
't Jungske woe�rd genau der pap, dat klonk missjien get raar !

* cd: Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 1" - Telstar TCD 100.719-2
* cd 2000 : Diverse artiesten - "Vastela�ves Virus" - Telstar TCD 10227-2
** cd: Klumkes Blumkes - "Kom-kom" - Onger os CD 7235HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�T BISTE SJTUK
2008/2009: Tekst & muziek: Miem Dohmen
Zang: Miem Dohmen mit Ummer Doa


Refrein:
Ich bin �t biste, ich bin �t sjonste
ich wil neet sjtuuete mer ich bin toch waal good gelukt.
Ich bin �t biste, ich bin �t sjonste
ich bin dan toch �t biste sjtuk.

Wiej d�r Herrgot mich haet gemaak,
sjtong ich ie�sj, dat is gemeend,
wiej de lach woeert oeetgedeeld.
Hae zag toen:� gangk en hub veuel sjpas
en trik alles wat-se hubs noee oeet de kas.�

Mit vasteloavend toen keem ich aa,
keme kieeke in de riej.
repe:�wat �n lekker priej�
En inne pakte mich toen vas
en zag: �Kieek ins, wat haet dat �n groe�te sjpas�

Jie�der joar noee how ich diej trom
en ich fleut dan op die fleut,
ooch al bin ich gene meut.
Als zandjhaas keem ich op de welt,
zou neet angesj wille, ooch neet vuuer veuel geldj.

Laatste refrein:
Vie�r zint �t biste, vie�r zint �t sjonste
ich wil neet sjtuuete mer vie�r zint toch waal good gelukt.
Vie�r zint �t biste, vie�r zint �t sjonste,
vie�r zint dan toch �t biste sjtuk.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOEM, PAAF, 'T IS WEER CARNAVAL
1954 nr.1 : Wuu�rd & millediej: Joep Rademakers
midi

Refrein:
Boem, paaf, 't is weer carnaval.
Boem, paaf, de sjtumming is weer knal.
Vie�r houwe op diej dieke trom, morju�, dat gaeve sjlaeg.
Vie�r danse, lache, zinge en vie�r gaeven 'm inne vaeg.
Boem, paaf, 't is weer carnaval.
Boem, paaf, de sjtumming is weer knal.
't Ganse durp sjteet op de kop, de welt vergeet nog neet,
alaaf boem-boem, alaaf boem-boem, zoe�lang de troem nog sjleet.

Vie�r vie�re vasteloavend mit os Sjilves temprament.
Vie�r danse en vie�r sjpringe op 't grotste insjtrument.
Bieej troemgeroefel, bloasmuziek, biej al wat wuu�rt gesjroemd.
't Grotste laeve en plezeer, dat bringt de dieke troem.

Mieej zjwoager Ku�bke haet een vrow, de sjonste op deez welt.
Ze haet ee gek figuurke en is hie�lemoal oeet model.
Ze is neet kleen, ze is neet sjmaal, 't is get wiej 'n boem.
Ze is ee lekker pulke en zoe� rondj wiej 'n dieke troem.

't Trommelkoe�r en de fanfaar en ooch de hermenie,
marsjere doe�r oees durpke op 'n hoempa-melodie.
En groe�t en kleen sjteet aa gen duur, men huu�rt 't rom en tom.
Ze danse en ze sjpringe op de moat van de dieke troem.

in Korea is 't kappus mit Chinees en Amrikaan.
Gee injt kumt aan de oe�relog, woar dat mer van de baan.
Loat os mer noa Korea goan, dat woar nog lang neet sjlech.
Vie�r sjloge alles kort en kleen mit Sjilves dieke troem.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T BUJELKE
Wuu�rd: Ed Theunissen - millediej: Frans Peiffer
midi

Refrein:
Och, noee gaef mich toch ee bujelke, ee bujelke mit geldj.
Want vasteloavend is waer doa, 't sjonste op de welt.
Noee wil ich toch ins oeet de boeet, dus loat mich noee gewaere,
En al wat in dae bujel zit, dat wil ich goa sjpendaere.

Wiej ich vreuger zakgeldj kreeg, moosj ich doa va sjpare.
Men lieer de mich al hieel erg jonk, geldj biej ee te gare.
Mer ins in't joar dan zag ich: mam, noee loeester toch ins aeve,
D'r vasteloavend is weer doa, noee wil ich get belaeve.

Later trof ich ee net kindj, maedje noa mieen zinne.
Mer wiej 't uu�ver trowwe sjproak, sjoot mich get te binne,
Went sjtraks de boeet vol kinjer zit, diej mot te alle aete,
En wens te dan ins oeet wils goan, dat kins te waal vergaete.

Joare lank bleef ich noee zoe�, blieej in't laeve kieeke.
Ich mak de mich doa gaar geen zurg, leet doa va nieks blieeke.
Want laeve dees te ene kieer, en bin ich ooch ins zonger,
Dan raap ich al mieen mood biejee, en bae ich om ee wonjer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN RIO
2008/2009: Tekst & muziek: Jac Bremen
Zang: Koosj Baeter


Mit carnaval in Rio, doa woare vie�r op vakans
Kiekend noa d`n optoch, �t woe�rd doa sjoe�n gedanst.
Ze danste doa de samba, dat ging m�r ummer doeer.
Diej maedjes mit hun vutjes, sjloge doamit toezjoer.
Diej maedjes mit hun vutjes, sjloge doamit toezjoer.

Refrein:
Samba samba,
dat ritme huu�re vie�r gaer.
Samba samba,
mit die vutjes heen en weer.
Samba samba,
doog allemoal noee mit.
Samba samba,
dan veuelt gie�r uch ooch fit.

Ich zag nog taege mieen vrujke: dat is mich hieej te gek
toen zei ze taege mich nog: kal neet zoe� oeet de nek.
`t Woeert mich doa zoe� heet man, loog vas waal aan �t waer.
Ze zag toen taege mich: �jong, dat geleuf ich dich neet mie�.�
Ze zag toen taege mich: �jong, dat geleuf ich dich neet mie�.�

Ich woar neet weg te houte, mer dat zoog zieej ooch waal
en wool d�r achter aa goan, wiej inne kannibaal.
Mieen oge oeetgekie�ke, d�n optoch woar vuuerbieej
toen zint vie�r mer gegange en lepe ziej aan ziej.
Toen zint vie�r mer gegange en lepe ziej aan ziej.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAN ZINT VIE�R HIEEJ, DAN ZINT VIE�R DOA
2008/2009: Tekst: Raymond van Haaf & muziek: Ren� Holtus
Zang: Duo RVS


D�r vasteloavend is begonne en alweer ee joar vuuerbieej.
De zale vol ballonne en vie�r zint weer d�r bieej.
Noa de krismis en nuuj-joasjdaag, dan begint vuuer os �t fie�s
Geen gehaas mie� of dat jage, vie�r goan dan wiej ee bie�s.

Refrein:
Dan zint v�r hieej, dan zint v�r doa
want mit karnaval zuus-te os uueveral.
Vie�r danse, hosse en vie�r sjpringe
en kinne ooch nog leedjes vuuer uch zinge.
Beginne al gans vreug, vie�r zint neet meug.

Al sins de kinger-joare, kinne vie�r neet blieeve sjtoan,
�t is neet te verkloare, doee mos dich loate goan.
De luuj diej os al kinne, diej zigke �t allang
Diej twiee zint neet te remme, diej goan geweun hun gang.

Van Bronssem bis in Sjilvend kinne vie�r ooch elk kaffee.
In jie�dere zaal en fie�stent, komme vie�r mit os toernee.
Tot aan d�r esjelegoonsdig, trae� vie�r gaer vuuer uch op
want alles amuzeert zich, geen polonaise diej nog sjtopt.
Mer om twellef oeer dan geet de sjtumming effe sjtop
en kump �t kruutske op d�r kop.

Laatste refrein:
Dan zint v�r hieej, dan zint v�r doa,
want mit karnaval zuus-te os uueveral.
Vie�r danse, hosse en vie�r sjpringe
en kinne ooch nog leedjes vuuer uch zinge
Vie�r sjtoan noee hieej en gie�r sjtoat doa.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�� 'T LANGSTE LEEFT
1979: Tekst & meziek: Joep Rademakers
Oetveurende: Joep Rademakers

midi

Refrein:
D�� 't langste l��ft, d�� h��t de weld,
d�� h��t de weld, d�� h��t de weld !
D�� 't langste l��ft, dat is der held,
d�� h��t de ganse weld !

Vie�r zint mit 't l�ve int sjpotte omdat men zich nieks permit��rt !
Vie�r likke mer ummer te potte, wat is dan 't l�ve nog w��rd ?
Noe� mak uch de sjpaarpot op, of zit h'm ins op de kop.
Vie�r krie�ge noeg zoe�vue�l lol, zoe�lang es 't geldj mer rolt !

Vie�r dinke te wie�nig aa later, want eenmoal dan goan vie�r ins doe�d !
Dan konne uch cente neet bate, dan kumt de familie i noe�d !
Ze houwe zich boe�nt en blauw, w�� dat alles erve zou !
Gebroe�k 't gezoe�nd versjtand en lik 't neet aan de kantj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA MOSE MIT SJTOEGKELE
2004/2005: Tekst: Miem Dohmen - muziek: Frans Peiffer

Refrein:
Doa mose mit sjtoegkele, doa mosse mit roebele
Doa mosse mit rammele, noee loat 'm mer bammele
Doa mosse mit sjtoegkele, doa mosse mi troebele
Doa mosse mit rammele, dan geet 't ooch good.

't Anna hauw ee kiendje, dat woar nog gans erg kleen.
En sjreide 't dan hulp en moord, dan woe�rt 't weer gevoord.
En Joep dae goof 'm dan de flesj, mer dat holp h�um ooch neet,
't An reet 'm de flesj toen weg en zong gans hel dit leed.

D'r pap dae gong 'n kie�r op sjtap, noa't caf� hiej op de hook.
En hauw hae weer v�ul beer gehad, hae weer vuur pampus loog.
Zieen vrunj zatten 'm op de kruk, m�r ummer vool hae draaf
Ich zag toen, dat is neet good, noee ligk hae weer vuur paaf

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE ERME PAPA
Tekst & muziek: Joep Rademakers
Zang (*) : Joep Rademakers


D'r pappa dae g�ng nao b�d
Hae neem zich de w�kker mit
En sjm�rges doe leep dae aaf
D'r pappa hauw do�rgepaaf

En wie hae toen wakker wo�d
Toen keek hae ins op de oer
Hae wesjde en sjeerde zich vlot,
het ganse gezich kapot.

Refrein:
Doe erme pappa, doe erme pappa,
Wae zou dat d�nke dat dat gebeure mot.
Doe erme pappa, doe erme pappa,
Kiek ins nao mamma die lach zich kapot.

De ooievaar wo�d verwach
En pappa hool truij de wach
Op�ns ho�rt hae eine kraak
Dae lummel zoot op 't taak.

En wie hae nao baove g�ng
Z'n vrouw mit un veerling v�ng
Wat hae neet begriepe koos,
toen vool hae bewusteloos.

De veerling die hauw ins no�d
D'r pap hauw ze op de sjo�t
De een ki�k de anger aa
Nog effe dan gaon veer dra

D'r pap voolt al naatigheed
De r�s dat vert�l ich neet
Wat g�ng mich dae pap teki�r,
zo haet 'r het zjwumme geli�rd

* cd : Diverse artiesten - "Vastelaovend in Limburg 1" - Telstar TCD 100.719-2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE�SJ
2007/2008: Tekst & muziek: Hoej
Zang: HOEJ koeer �t Geet


Doe�sj, doe�sj, doe�sj. Ich krieeg doe�sj!

Refrein:
Ich krieeg doe�sj van �t wachte, mer de optoch tr�kt nog neet.
K�nt ie�mes mich vert�lle, wiej nie� dat dae noe� geet.
Ich krieeg doe�sj van �t wachte, ich sjtoan hiej in de Gaat.
Nog effe wachte, bin ich alweer te laat.
Nog effe wachte, bin ich alweer te laat.

Mit Vasteloavend sjtoan ich op, hub ich inne dieke kop.
Drink ich mich ee glaeske beer, dink ich: noee geet �t weer.
Gesjmink tr�k ich dan d�r op oeet, haut �t neet mie� in de boeet.
Sjtont vie�r same op �n riej, woe� de optoch kumt vuuerbieej.
Mer sjtraks bin ich weer te laat, weer ich huuj neet mie� zaat.

De prinsewaage kumt d�r aan, want dae mot achter-aa.
Sjteet dan inne ganse tieed, mer de Prins dae is kwieet.
De road dae wit neet wat te doe�n, lupt �t vuur oeet de sjoe�n.
Zit hae gezellig aan �t buffet, krieege heu�m neet mie� mit.
Mer sjtraks bin ich weer te laat, weer ich huuj neet mie� zaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE�VE SJENG
1979: Tekst & meziek: Joep Rademakers
midi

Der Sjeng woar inne vriejgezel, h�� houw mer ee plez��r:
Ee hok mit zoe�vue�l doe�ve drin, diej makde get der h��r !
Biej elke vlucht zat h�� ze vol, h�� minde 't zoe� good.
't Zondigs dan ontplofde h��, dan keme ze te voot !
De ganse sjtroat diej zong: wat inne domme jong !

Refrein:
Sjeng, g��f toch diej doe�ve dra, Sjeng, sjaf dich ee vruiwke aa !
Sjeng, verg��t diej doe�ve sjl��g, ze vlege dich der sjpaarpot l��g !

H�� houw van alles geprob��rt en kreeg mer ginne prie�s.
H�� ergerde zich grue�n en g��l, z�n hoare woe�rte grie�s !
H�� voe�telde ins mit de klok, dat woar h�m neet gelukt ...:
de doe�ve wolle ie�rlijk zin, ze keme neet mie� truk !
De ganse buurt diej zong: wat inne domme jong !

Refrein:
Sjeng, g��f toch diej doe�ve dra, Sjeng, sjaf dich ee vruiwke aa !
Sjeng, verg��t diej doe�ve sjl��g, ze vlege dich der sjpaarpot l��g !

Va doe�ve houw der Sjeng genog, toen zog h�� zich �n vrouw;
ee engelke wat vlege koosj, doa woar h�� mit getrouwd !
Op zie�kere daag toen z��t der Sjeng: wits doe� miej vruiwke neet ?
Ze woar h�m weggevloage, och, wat houw der Sjeng ee leed !
De ganse buurt diej zong: wat inne domme jong !

Refrein:
Sjeng, tis de moderne tiedj, Sjeng, dat duufke bis te kwie�t !
Sjeng, noe� g��f diej vr�luuj dra en sjaf dich, alw��r doe�ve aa !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE DOEEVEPIET
Tekst & muziek: Rik Dreijer
Zang: Die van gen Inj


Joa doa kump inne doeevepiet, mer hae is zieen vu�gel kwieet
En wae ze noee irges zuut, bringt ze truuk noa de doeevepiet

Refrein:
Poele, poele,poele, kom dan, kom dan
Poele poele poele, angesj geeste in de pan

Op zonjig murge oeet gezat en doa ginge ze op pad
M�r de tomtom ging kapot, doarom ging 't ooch neet zoe� vlot

Thoees sjting Piet biej zieene sjlaag, komme ze nog aan vandaag
Missjien zint ze 't verlie�rd, die vuu�gel vlege mich verkie�rd

Ze vloge aan de daag d'r noa, m�r doew sjting de kaetel kloar
Joa 't welkom woar hie�l werm, ze kroeepe noee doe�r Piet zieen derm.

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRIE DAAG DE KOP LOS
2004/2005: Tekst & muziek: Zef en de Hoonder
Zang: Zef en de Hoonder


Refrein:
Driee daag de kop los, de kop bis aan de vot los,
Driee daag de kloon oethange, zingend aan de teek gesjtange
Driee daag de kop los, dan witste neet mie� watste mos
Driee daag achteree, dat hilt os op de bee.

Vasteloavend is de tieed dan wuu�sj doee die ei weer kwieet
Op sjtap goan driee daag langk, mit sjpringe en gezangk.

Mit de optoch d'r op oeet, beelde dan get lolligs oeet
Vieer gont neet vuur de priees, m�r vuur 't bontje fie�s.

Zoe� gont dan die daag vuurbiej, zint vieer ooch weer vroe� en bliej
Gedoa is dan d'r sjpas, sjteet ozze kop weer vas.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EHBK (IE�SJTE HULP BIEEJ KARNAVAL)
2008/2009: Tekst: Dagmar Gradissen & Yvonne Senden - muziek: Ruud Pricken
Zang: De Sjilvese Hoonder


Refrein:
Tatutata tatutatutata,
vie�r zint �t team van de EHBK.
Tatutata tatutatutata,
pieen aan de vot of de tralalalala.
Vuuer jie�kere vasteloavespieen�t juuste medisieen.

Is dien sjtum get gaasj, of soeeze dich de oeere,
joa mit os resepke, kint �t neet lang doeere.
Haet de maag zich gedrie�d of deet dich pieen d�r kop,
gaeve vie�r �n pilke, dan veulste dich weer top.

Woe� de pieen vandaan kump, dat wuuerd vlot ongerzoch,
pleisterkes en sjpuitjes hubbe vie�r genoch.
Get bloare aan de veut of in de rugk de sjpit,
doe�r os sjnel verholpe, dan biste zoe� weer fit.

Is de sjmink d�r vanaaf, pas op dan sjrikste dich,
pukkelkes en vlekskes sere dieen gezich.
Maak dich dan geen zurreg kom dan mer sjnel noa os,
vie�r hubbe waal get zuifkes, dan biste zoe� verlos.

Ooch teveuel gezoape, hubste inne kater,
hieejvuuer poeijer opgelos in water.
Mer hulp dit alles neet, wirkt �t abnormaal,
rope vie�r:� is d�r ooch �n dokter in de zaal?�

Laatste refrein:
Tatutata tatutatutata,
Vie�r zint �t team van de EHBK.
Tatutata tatutatutata,
pieen aan de vot of de tralalalala.
Vuuer jie�kere vasteloavespieen zint vie�r uch medisch team

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN DAN HOEMPELT 'R
Tekst & muziek: Har Delissen
Zang: Ummer Doa


Refrein:
En dan hoempelt'r en dan hoempelt'r en dan hoempelt'r weer noa hoees,
en dan hoempelt'r en dan hoempelt'r en dan hoempelt'r weer noa hoees.

d'r Hannes, ozzen Hannes dae hilt van Karnaval,
d'r Hannes, ozzen Hannes dae geet dan noa 't bal,
d'r Hannes, ozzen Hannes hae geet dan flink te kie�r,
d'r Hannes, ozzen Hannes is neet de jongste mie�.

d'r Hannes, ozzen Hannes ee glaeske haet hae gaer,
d'r Hannes, ozzen Hannes gauw zaat wie ene baer,
d'r Hannes, ozzen Hannes hae makt 't dan te bontj,
d'r Hannes, ozzen Hannes noa boete euver de grontj.

d'r Hannes ozzen Hannes 't saoves al erg meug,
d'r Hannes ozzen Hannes, vuuer karnaval te vreug,
d'r Hannes ozzen Hannes, fitness moosj 't zin,
d'r Hannes ozzen Hannes, Theo krit 'm waal kleen.

Hae lie�t 't dus noee zin en blief zoe� op de been.

Refrein 2:
Angesj hoempelt'r en dan hoempelt'r en dan hoempelt'r weer noa hoees,
angesj hoempelt'r en dan hoempelt'r en dan hoempelt'r weer noa hoees.

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN DAN KUMPSTE IN DE HAZEBATS
2004/2005: Tekst: John Meijers - muziek: Ren� Kicken
Zang: Koosj Baeter


Refrein:
En dan kumpste in de Hazebats,
De Hazebats, de Hazebats
Missjien biste 't zellef sjoot
En dan is ut ooch mer good.
M�r gel�kkig is ut allemoal m�r kwatsj
Wat die sjrieeve in de Haze-, Hazebats

Sjuut-ste weer ins de voe�gel aaf
Of wirk-ste op 't gemeentehoees
Zurg-ste weer vuur 't letste nuujts
En bis-te zieeker geen griees moees
Dan wuuert uu�ver dich gekalt
Joa dan bis-te de sigaar

Zit-ste in de gemeenteroad
Of laeft dien zuster op zjwart zoad
Mak-ste 't weer ins veuel te bontj
Of bring-ste de letste roddel rondj
Dan wuuert uu�ver dich gekalt
Joa dan bis-te de sigaar

Hoal-ste noee weer ins sjtom tuu�n oeet
Gebuuert van alles in dien boeet
Aafgesjilderd es een vot
Of erger-ste dich weer ins rot
Dan wuuert uu�ver dich gekalt
Joa dan bis-te de sigaar

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN WENT DE GEET NEET GEET
1960: Teks & meziek: Hoej Hoej Comit�
midi

En went de Geet neet geet, d� geet ze neet,
d� geet ze neet, d� geet ze neet.
M�r went diej Geet waal geet, d� geet diej Geet,
d� geet diej ganse Geet. Hoej Hoej.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES LIMBURG VASTELOAVEND VIE�RT
2004/2005: Tekst: Marleen Mols - muziek: Marleen Mols & R. Holtus
Zang: Marleen Mols


Refrein:
Es gans Limburg vasteloavend vie�rt
Sjteet alles op d'r kop
Alle jonk en oud is op de been
En dan kint de lol neet op
't volk pak zich dan bieejee
en vie�rt dat same ongeree
es gans Limburg vasteloavend vie�rt
dan vie�r v'r mit os hart
want in de vasteloavestieed
zint vie�r ee volk apart

Os Limburg is een welt vuur zich
Doa sjtoan v'r vuur bekind
Want 't recept van carnaval
Kriet me gelie�rd es kindj
Want alles wuu�rt os biegebrach
't sjoen'kle en sjpas
van kleens aaf aan, zit dat der in
en rope v'r alaaf

wat zint v'r sjtols op os provins
en 't Bronsgreun ekehoot
het landj van zeem en sjoe�n cultuur
woe� ich toch zoe� van hout
de plaats woe� sjtong mieen vaders hoees
't weegske mit mich drin
dit is woe� ich zoe� sjtolz op bin
dae Limburger te zin.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GIE�F 'T ZICH DAT?
Tekst & muziek: F.J. Peiffer
midi

Refrein:
Dat gie�f 't zich toch neet, dat gie�f 't zich toch neet,
Dat zoe� get in oees durpke nog besjteet.
En gie�f 't zich dat waal, is dat ee groe�t sjandaal,
Want van zurg wuu�sj-te batsekaal.

Wat geet 't vleegveld os noee lappe,
Ze wille os de buusj goa kappe,
Dan zinge vie�r neet mie� alaaf,
Ze vlege os de sjoasjsjtee draaf.

Ze gont missjien de baek opbraeke,
En doa dan gans v�ul geldj in sjtaeke,
Klinkt dan d'r vasteloaveshit,
Zinge de waterratte mit.

Woe� mot' v'r dan nog goan parkaere,
Es hieej de w��g weer water waere.
Dan vaar' v'r mit de waterfiets,
Dat is de allergrotste wiets.

Men wilt 't Kloe�ster aaf goa braeke,
doa komme wejje mit ee vaeke,
Doa lup ee gans groe�t h�urepaerd,
de ganse kroam is nieks mie� waerd.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAAS EN MEUT
2004/2005: Tekst: R. Peters - muziek: A.J. Vriend

Refrein:
Haas of Meut dat makt geen fleut
Meut en Haas zint noew de baas
Vie�r viere mit de karnaval haze- en meutebal
Haas en Meut oe�s Sjilvend Alaaf
Haas en Meut oe�s Sjilvend Alaaf

De Sjilvender Meute zoe� waere vie�r geneumd
Van 't Zandjhazerie�k h�b vie�r allenej gedreumd
En mit de vasteloavend da sjpringe vie�r doeree
Of Haze of Meute vie�r huure toch biejee.

De een is �nne piezel de anger haet veuel mood
Dae haet de kop los en dae de vot vol sjood
Mer mit de vasteloavend zint alle luuj gelie�k
Zint haze en meute oe�t 't zelfde rie�k

Men drie�gt een kammezeulke of pecht zich �nne frak
Men sjoestert zich de kloon aa of drie�gt 't beste pak
Want mit de vasteloavend is sjtumming in 't landj
Zint haze en meute gans oe�t rand en band

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HARIE MIT ZIEEN BASTUBA
Tekst & muziek: Zef en de Hoonder
Zang: Zef en de Hoonder


Refrein:
D'r Harie haet een bastuba, 't leefste sjpilt hae hoempapa
Went hae aan 't bloaze sjleet, is 't of de welt vergeet
Harie haet een instrument, doa u�ver is hae gans kontent
Went hae tr�ute geet, wit jie�deree besjeet

D'r Harie is biej een bloaskapel, want bloaze kint hae hel
Zit de sjmink weer op de naas gie�f hae ins zoe� v�ul gaas
U�veral woe� Harie is, is de sjtumming opperbis
Altieed went Harie kei hel blie�s is 't weer groe�t fie�s

Mit karnaval gont ziee d'rop oeet, en sjpie�le d'r op los
Ze trikke mit de optoch mit en dan wuu�rt flink gehos
Sjpie�le ze in de groe�te zaal dan huu�sjte v�ul kabaal
Want maedjes, jonges, hout uch vas d'r tuba is oeet de kas

Hae is zoe� aa dat dingk geheg, ja zonger kint hae neet
smurges went hae wakker wuu�rt kiekt hae of ze 't nog deet
En went hae soaves sjloape geet, dan geet dae kloemel mit
Want zonger zieene bastuba, geet hae neet noa gebid

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEIJE ZE OS MER WILDJ GELOATE
2006/2007: Tekst & muziek: Zef en de Hoonder
Zang: Zef en de Hoonder


Refrein:
Heije ze os m�r wildj geloate, hauwwe v�r ummer karneval
Heije ze os m�r wildj geloate dan woar �t altieed ee groe�t bal
Vie�r lepe doeer de sjtroate wie inne indiaan
de ganse daag te sjpringe es inne baviaan
Heije ze os m�r wildj geloate, dan woar �t laeve ee groe�t fie�s.

De ganse Welt is knetterdol, �t sjleet os allemoal in de bol
kompjoeter,hendie, s-m-s, vie�r zitte allemoal vol mit sjtress
Alles wuu�rt os vuuergeplend, vuuer en achteroeet gerend
dat gejaag waere vie�r neet kwie�t, v�r waere gelaefd in dizze tieed.

Gee verke moog mie� in de pratsj, wat is dat vuuer inne sjaele kwatsj
De rinjer zitte in de sjtal, de wej in mooge ze in gee geval
De dere waere knettergek, d�r zit geen hoon mie� op inne sjtek
ze zitte in un batteriej, woe� mot dat haer ja potverdrieej


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HENDJES IN DE LOECH
2006/2007: Tekst & muziek: Ron Cremers
Zang: Ron, Camiel & Vrunj


Refrein:
Mit vasteloavend goan bieej os de hendjes in de loech,
hoe�g, hoe�g, hoe�g in d�n hie�mel.
En van dat hie�melse geveul krieege vie�r neet genog,
hoe�g, hoe�g, hoe�g in d�n hie�mel.
Alles deet mit, en witste wat,
zonne goeije hubbe vie�r nog neet gehad!

Jie�der joar mit karneval dan is �t weer zoe� wie�d,
vie�r rake dan diej kriebels in oos hendjes neet mie� kwie�t.
Wat vie�r ooch mer probaere, d�r is geen haute aan,
huuere vie�r dae moeziek weer, goan vie�r d�r taege aan.
En ee dingk joa dat is toch zonnekloar,
vie�r wolle dat �t ummer vasteloavend woar.

Wiej de mam ee kiendje kreeg sjtong alles op de kop,
�t kindj begos te sjreije en �t huu�rde neet mie� op.
De pap dae zag doew: �wach mer, ich hub ee good idee�,
en oeet de kas doa hoalde hae �n karnevals-cd.
D�r klene hauw aan ene toe�n genog,
en mit zieen hendjes in de loech woar hae verkoch!

�t Laeve is te kort, komm zit uch zurg aan de kantj,
en sjpring �ns lekker same mit os drieej daag oeet de bandj.
Vie�r haute hieej v� fie�ste, dat zit bieej os d�r in,
och wat is �t sjoe�n om vasteloavesgek te zin.
�t Mak os gaar nieks oeet wae sjteet of zit,
komm sjmieet die hendjes in de loech en zing mer mit!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HENK EN SAAR VAN �T HOLLESJ
2008/2009: Tekst: Roger Raes - muziek: Ward Vlasveld
Zang: Roger Raes


Noa een gans lang Hollesj laeve, goan Henk en Saar �s get belaeve.
Ze hubbe gehuuerd van �t Sjilves landj, doa is mit vasteloavend get aan de handj.
Plat kalle gonge zieej lie�re en ooch het karnaval vieere.
Get sjtoms op de kop en �n boerekiel, zieej wiste �t zeker: vie�r blieeve hieej!!

Refrein:
�t Fie�s dat geet noee aan de gang, vie�r vieere, drinke drieej daag lang.
Vie�r zint bis huuj nog nieks gewint, mer �t is gezellig in de tent.
Doee hubs de taksie al gebeld, ich hub nog nuuj beer net besjteld.
Blieef nog get hieej mieen sjat, vie�r waere d�r vanzellef waal oeet gezat.

�t Twie�de laeve woar begos, zieej goezjde alle remme los.
Zieej woare neet mie� noa hoees te sjloan en Henk dae wool mer wie�r goan.
�t Saar dat hauw waal veuel lol, mer hol �t neet zoe�lang vol.
Wae hauw dat oe�it van diej twie� gedach, zieej danste doeer bis deep in de nach.

�t Roer dat gong vuuer altieed noee om, zieej wiste noee ooch woarom.
De karnaval en �t Sjilves landj en dae vrundsjappelikke bandj.
Zoe� woeerte diej twie� hie�l sjoe�n oud en zint nog gelukkig getrowd.
Mer ins per joar, joa dan goan zieej los en goezje weer de remme los.

Laatste refrein:
�t Fie�s dat geet noee aan de gang, vie�r vieere, drinke drieej daag lang.
Vie�r zint bis huuj nog nieks gewint mer �t is gezellig in de tent.
Doee hubs de taksie al gebeld, ich hub nog nuuj beer net besjteld.
Blieef nog get hieej mieen sjat, vie�r waere d�r vanzellef waal oeet gezat.
Ich hub nog nuuj beer besjteld,blieef nog get hieej mieen sjat, ich hub diej daag hieej lang vuuer aafgeteld.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HENNE RENNE
2008/2009: Tekst & muziek: Adri Smits
Zang: Koosj Baeter


Sjmie�t de zaal op diej henne
en goat mit os op sjtap.
Diej henne kinne renne
en dont �t vuuer de grap.
Mos �t gekakel mer ins hu�re,
wat hubbe ze �n sjpas
Ich gaef mieen hen de sjpore,
mieen hen diej gie�f dan gaas.

Refrein:
Henne renne!!! Renne henne ???
Henne die lege, dat ze vlege.

D�r haan kump ooch ins kieeke,
hae fladdert doeer �t hok.
Ziene boeek hilt hae noa vuuere
en z�t zich op der sjtok
�n Hen kint heuem bevalle,
es de kippe is hae der biej.
Hae leet �t sjtevig knalle,
dao woar de sjpas vuuerbiej.

�t �sZondigs goan vie�r rieeje,
drek noa de ie�sjte lik.
Dan fruujsjtuk urges pakke,
�n eijke wieert getikt.
�t �sMiddigs es vie�r truuk zint,
de pan geet op �t gaas.
Mieen hen die wuu�rt gebakke,
zoe� geet �t toch helaas.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOEJ PLUP MARSJ
2004/2005: Teks & muziek: de Hoej

Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup plup plup plup
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem boem
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup
Boem boem boem boem

Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup
Boem boem boem boem zjieng / boem

Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem trrr rrrr rrom
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup
Boem boem boem trrr rrrr rrom

Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem trrr rrrr rrom zjieng zjieng zjieng
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup
Boem boem boem trrr rrrr rrom zjieng zjieng zjieng

Pepeuhpepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh
Pepeuhpepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh pepeuh pepeuh peuh Hoej Hoej

Trr rrom pompom trr rrom pompom trr rrom trr rrom trrr rrom pompom
Boem boem boem boem boem
Zjieng zjieng zjieng zjieng zjieng
Trr rrom pompom trr rrom pompom trr rro
m pompom pompom
Boem boem boem boem boem Zjieng zjieng zjieng zjieng zjieng

Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem trr rrr rrom zjieng zjieng zjieng
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup
Boem boem boem trrr rrrr rrom zjieng zjieng zjieng

Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plup plup plup plup plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem trrr rrrr rrom zjieng zjieng zjieng Hoej hoej

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HOEMPAPA
1997 : Wuu�rd & millediej: Frans Peiffer
midi

Refrein:
Geet 't waer op vasteloavend aa, d� sjnap ich mich d'r hoempapa.
D� kin ich neet mie� blieeve sjtoa, m�r mot ich mit in oeeze optoch goa.
Hoem-pa, hoem-pa-pa, hoem-pa, hoem-pa-pa.

En sjpie�l ich op d'r hoempapa, is mich alles gans egaal.
D� kin ich mich pas amusaere, es me mich m�r lie�t gewaere.
Want is d'r hoempapa d'r bieej, d� bloas ich em op zieen priej.

D'r hoempapa, dae sjteet gereed, bin ich bliej of hub ich leed.
En wil ich mich ins oeet goa roaze, d� goan ich ee sjtukske bloaze.
D� bloas ich do do re do la, op mieene hoempapa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOONDER TANGO
2006/2007: Tekst & muziek: Dagmar Gradissen & Har Delissen
Zang: De Sjilvendse Hoonder


�t Sjmurges vreug in�t durp, doa huu�rste ee kabaal
en wenste nog neet wakker bis, dan wuu�rste �t zoe� waal
De hoonder zint al op de been, ze danse op de sjtang
Zoe� wuu�rt �t ie�sjte ei gelag, dan komme ze op gang

Refrein:
Ku�ku-ku-ke-le-ku reupt d�r haan noa alle luuj
Ku�ku-ku-ke-le-ku sjreit d�r haan nog ins opnuuj
Leef luuj hiej is mich toch get oeet, �t is weer karnaval
De hoonder danse erm in erm, de tango doeer de sjtal

Zint alle eier dan gelag, dan huu�rt �t nog neet op
D�r sjwoeng is noee pas richtig drin, de lol dae kint neet op
Ze kakele de ganse daag, dae sjnavel sjteet neet sjtil
D�r kop dae geet van links noa rechts, zoe� wie �t hun gevilt

�T danse en �t kakele dat zit hun in �t blood
De veere vleege in�t rondj, ze zjwieere u�ver �t good
Oeet randj en bandj zoe� loope ze, weer truuk noa hunne sjtal
In polonaise danse vie�r de tango op �t bal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOUT DICH AAN DE LUUJ NEET OP
1963: Teks & meziek: Joep Rademakers
midi

Refrein:
Hout dich aan de luuj neet op, diej zint joa alles sjood.
Hout dich aan de luuj neet op, dan geet 't dich ummer good.

Ich hub in miee laeve geluk gehad, ich won ins de hauf millijoe�n.
Ich goof jie�deree get, ich houw joa zat, dat houw ich noee neet motte doe�.
Noee bin ich weer blut, wat houw dat vuur nut ?

De buurman, dae lie�nde d'r fiets v� mich, ich zigk: "Num m�r mit, 'tis okee".
M�r wiej hae h�um truukbrach, ich zigk 't dich, doew vool hae bieejnoa oeeteree.
Wat dong ich doa aa, ich zoot mit dae sjaa.

Has doee get te misse hieej op dees welt, dan lope de miensje dich noa.
Kons doee hun nieks gaeve, has doee gee geldj, dan zie�n dich de luuj neet mie� sjtoa.
G'r wit wiej dat geet, ze sjame zich neet.

Ich gong mit miee maedje en vrundj op sjtap, dat hae bieej mich woar, loot mich koud.
Wat houw doew 't vrundje v� mich gelap, hae is mit dat maedje getrowd.
Noee bin ich h�um kwieet, wat hub ich toch spieet.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 4


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUP CARLINKE
1947: Tekst & meziek: Wen Fliescher
midi

Refrein:
Hup Carlinke, 'tis carneval, hup mesjiengke gaef gaas.
Oees Sjilvend, dat haet huuj weer Zandjhazebal.
De zoe�rste diej lache, 'tis lol u�veral.
Hup Carlinke, 'tis carnaval, hup mesjiengke maak sjpas.
Noee sjwing dich en drie� dich en hout dich good vas,
en sjnap dieene Sju�p bieej d'r jas.

Wat zow v'r toch klage, om las diej v'r drage, al rumpelt en vouwt zich d'r kop.
Woe�rom al diej zurge, dat sjwart zie�n vuur murge, de zon, diej geet altieed nog op.
Zoe�lang diej blift sjieene, zurgt Hae vuur de zieene, och miensj hout d'r mood drin, maak sjpas.
Loat blieedsjap dan sjtrome, dat wirkt wiej a tome, dan hub v'r van mismood geen las.

Oees durp onger water, vol pratsj en vol klater en al wuurt verkouwd, krig der klatsj.
't Sjwumt oeet de keldesj, zelfs vitput en teldesj, kort'litte op bonne vol pratsj.
Oees boeksje diej plekke, vie�r lope op sjtekke, d'r kannepie� dobbert gans zacht.
En zuut me ze ploensje, hun sjorte verfroensje, dat prikkelt tot humor en lach.

Noee kieek wiej ze renne, of zow 't waer brenne, d'r Tieenus, d'r Sju�p en d'r Tis.
Ze motte zich ploage, neet leu�t're en vroage, want twieefelt me lang geet 't mis.
Al brent nonke buusjke, zoe� stukske zoe� luusjke, dat kumpt aan gans Sjilvend tot sjtrop.
Drom loat os neet lache, dat zint zoenne sache, oees brandjweer diej offert zich op.

En is get te blusse, zit vie�r soms d'r tussje, dan bel v'r de brandjweer m�r op.
Joa vlege de vonke bieej twie� diej aan't bronke, dan zit diej de sjlang m�r ins drop.
Zoe� water kan keule, joa sjroebbe en sjpeule, 't renigt ooch paedjes en sjtroat.
Want reen mot oees l�ndje, zoe� sjoe�n wiej ee prentje,ooch sjpas haet zieen grens en zieen moat !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH BIN DE DROAD KWIEET
2006/2007: Tekst & muziek: Lily Wismans & Har Delissen
Zang: De Baekpiepkes


Refrein:
Ich bin de droad kwie�t mit dees daag
In jie�kere hook hub ich gezog mer kan �m neet vinge
Ich bin de droad kwie�t mit dees daag
�t is toch te gek, dat ich �m kwie�t bin
Hae zoot net nog hieej d�rin

Mit karnaval is �t zoe� wie�d
dan bin ich weer get kwie�t
Ich weet neet wat �t is
Mer waal dat ich �m mis

�t zal toch neet �t is ech weg
Wat hub ich toch un pech
Wat mot ich zonger droad
Ich weet mich gene road

En wen ich um dan zie�
Dan zint dees daag vuuerbieej
Ich hub dan ooch geluk
Hae is bieej mich weer truk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH BIN LIE�VER VOE�L DAN MEU�G
1979: Tekst & meziek: Joep Rademakers
Oetveurende: Joep Rademakers

midi

Refrein:
Ich bin lie�ver voe�l dan meu�g, dat ving ich neet verkie�rt,
dat ich sjtoem geboare bin en noe�jt get hub gelie�rt !
Nee, ich maak 't mich neet druk, ich houd mich dom en bot.
Ich kie�k waal oe�t, ich wirk mich neet kapot !

Ich weet nog, op de lie�gere sjoe�l, ich houw de grotste sjpas.
Doa hub ich zie�ve joar geze�te op dezelfde klas !
En wiej ich van de sjoe�l aaf keem, toen zach der pap aa mich:
noe� mos te mer ins wirke goa, dat liek mich get vuur dich !
Ich zach h'm lank en breed: zoe� vak dat lie�r ich neet !

Ich gong 't arbeidsburo op en vroog: hub gie�r g�� werk ?
Ziej houwe zellef nieks te doe�, dat lie�k mich toch waal sjterk !
Noe� mel ich mich doa jie�der daag om neu�ge 's murgesvreu�g,
en wen ich dan gesjtempelt hub, dan bin ich toch zoe� meu�g !
Dan bin ich nieks mie� w��rt, zoe� hel wirkt nog gee p��rd !

't Vriejgezelle l�ve hub ich mich allang verzouwd.
Ich bin wiej jie�dere sjtommen �zel mit 'n vrouw getrouwd !
Vie�r goan zoe� doe�r 't l�ve h��r, alleen mer mit os twie� ...
en hubbe tot op huuj nog neet de ooievaar gezie� !
Mie�n vrouw diej dat neet numpt, diej sjnapt neet wiej dat kumpt !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH KOM WAAL NOA
2005/2006 nr.1 : Tekst: J. Meijers - muziek: R. Kicken
Zang (*) : Koosj Baeter


Refrein:
Ich kom waal noa, ich kom waal noa, ich kom waal noa
Es doee mich hubbe mos, dan bin ich waal weer doa
Ich kom waal noa, ich kom waal noa, ich kom waal noa
Doe kins ger�s al wieejer goan
Ich kom waal noa, ich kom waal noa, ich kom waal noa
Want ich blieef hieej nog effe sjtoan, ich wil neet goan
Ich kom waal noa, ich kom waal noa, ich kom waal noa
Ich kom waal noa, ich kom waal noa, ich kom waal noa
Want ich bin hieej neet weg te sjloan

D'r Bert noom mich mit noa'ut kaffee heer
Vieer dronke os doa gezellig ee glaas beer
Opins doa zaet hae mich al noa een oe�r:
Z�k, gees-te mit, want ich mot d'r noee ech van doe�r
En witse wat ich toen taege h�um hub gezag,
Dat heij dae noe�ts van mich verwach:

Ich ging mit mieen vrouw ins noa de stjad
Noa twiee oeer winkele zaet ziee: witse wat
Vie�r pakke 'n tas koffie en get vla
Dan kinne vie�r d'r d'rek weer flink tegenaa
En witse wat ich toen taege h�ur hub gezag,
Dat heij ziee noe�ts van mich verwach:

Mit Karnaval loop ich uuev'ral rondj
Want danse, springe dat hilt mich zoe� gezondj
Doa kumpt op ins d'r buurman bieej mich stjoan
En zaet: Kom mit want 't is hieej bauw gedoan
En witse wat ich toen taege h�um hub gezag,
Dat heij dae noeits van mich verwach:

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH WEET 'T NEET
2007/2008: Tekst & muziek: Har Delissen
Zang: Har Delissen mit Ummer Doa


Ich weet neet of ich �t redde zal dit joar mit de karnaval
Ich maak mich noee al druk, vuuer �t prinsebal
Bang dat ich van de wage val,krank van de drank waere zal
Ich weet neet of ich �t redde zal dit joar mit de karnaval.

Refrein:
Mer dan is �t zoe�wieed, dan mot ich der oeet
Ich hout �t neet mie�, bieej os in de boeet.
De prins kumpt der aan, ich mot doa achteraan
mit de polonaise mit, in dae lange karavaan
Hieej laef ich vuuer, jao dat is woar
Mer de angs bekruupt mich jie�der joar.

Ich weet neet of ich �t redde zal dit joar mit de karnaval
Ich weet noch neet wat ich aan doon zal
�t pekske dat is nog neet kloar,
ooch sjmink zeen ich es �n gevoar
Ich weet neet of ich �t redde zal dit joar mit de karnaval

Ich weet neet of ich �t redde zal dit joar mit de karnaval
Ruls mich i ge bid en doon stjomme kal
Ich dreum jie�der nach van ee groe�t gevoar
Ich kom doa mer neet mit kloar
Ich weet neet of ich �t redde zal dit joar mit de karnaval.

Ich weet neet of ich �t redde zal dit joar met de karnaval,
redde zal dit joar mit de karnaval,
redde zal dit joar mit de karnaval,
mer heem blieef ich in geen geval.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH WIL MIT DICH PROEETSJE
1990: Teks & meziek: May Cremers
midi

Refrein:
Ich wil mit dich proeetsje, ich wil mit dich knoeetsje,
en get mit dich wauwele, koosj zoe� aa dich knauwele.
Ich wil mit dich sjanse, en sjpringe en danse.
Een ganse miljoe�n is lang neet zoe� sjoe�n es mit dich gek te doe�n.
Een ganse miljoe�n is lang neet zoe� sjoe�n es mit dich gek te doe�n.

Vuur Sjang is vasteloavend good, dat zit 'm in 't blood.
Drom sjteet hae ooch neet langs de kantj, m�r sjpringk hae oeet de bandj.
Mit Truujke sjurgt hae, handj in handj, doe�r 't vasteloaveslandj.
Noa al diej putjes beer, zingkt hae vuur Truuj zoe� gaer.

Mit de vasteloavesdaag, gie�f Sjang 'm ene paaf.
D� zingkt hae van alaaf, alaaf, sjtreupt jie�der herberg aaf.
D� sjpringkt hae mit, doe�r weer en windj, mit jie�der lekker kindj.
Zieene zangk klinkt driee daag lank, doeer gans oees Sjilves landj.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 1


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN GANZEPAS
2007/2008: Tekst & muziek: Raymond van Haaf & Ren� Holtus
Zang: Duo RVS


Ich zing toch zoe� gere en dans doa dan bieej
Dan veul ich mich lekker, dan veul ich mich vrieej
Ich dans ginne polka, geen limbo of swing
Ich loap op de moat terwieel ich leedjes zing

Refrein:
Mit de erm vuueroeet en in ganzepas
Hub ich ummer groe�te sjpass
�t mak vuuer mich nieks oeet
Erm of rieek, vie�r zint gelieek
Ich dans mit alle luuj
Altieed weer opnuuj

D�r hofnar dae lup vuueraa
D�r prins geet doa achteraa
Nie�mes dae nog blieef sjtoan
Vie�r loate os ech goan

Ummer contact, doee lups noe�its alleen
Noe�its wieed eweg en erm mer vanee
Ich dans de polonaise, mit hie�l veuel plezeer
Dizze dans, dat ving ich toch, verdeent toch veuel mie� eer

En es ich dan meug bin, dan krieeg ich toch weer zin
Bekrup mich dat geveul en dan sjuuf ich mit de sjteul
Ich pak mich op en drie� dan aan de knop
�t is nog lang geen tieed

Zelfs der kapelaan, sjluut zich bieej os aan


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JONGE VAN DE DREK
Wuu�rd & millediej: M. Dohmen-van Hoeije
midi

Refrein:
Vie�r zint de jonge van de drek en sjnappe os de trommelsjtek.
Loewie, dae haet de dieke trom, bieej jie�d're sjlaag huu�sje dan boem.
Vie�r zint de jonge van de drek, m�r sjouwe neet mit vuilniszek.
M�r ins per joar, dan zitte vie�r de blome boeete.

Joa, ins per joar is carnaval, doa kieeke vie�r noa oeet.
De vlaggesjtek geet aan de moe�r, ballonne in de boeet.
De wage wuu�rt gereed gemak, vie�r hubbe groe�te lol,
en zingend gont v'r doe�r de sjtroat, dat hout' v'r driee daag vol.

En is 't esjegoonsdig dan, dan ligke vie�r vuur paaf.
De vasteloavend is vuurbieej, 't gie�f neet mie� alaaf.
De klejjer gont de zulder op, alaaf, tot volgend joar.
Dan sjpringe vie�r weer oeet de bandj, en make os weer woar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNAVAL IN DE JUNGLE
2007/2008: Tekst: Yvonne Senden - muziek: Andrea Mohr
Zang: De Sjilvese Hoonder


Karnaval vieere in os durp, doavan krieege vie�r neet genog,
mer dat deere dit ooch kinne, hub� vie�r lits nog ongerzoch.
�t Woar ins op safari, in de rimboe van Afrika
en witse wat ze doa zonge, lit neet op de grammatika:

Refrein:
Jambo (Jambo) kila matu
Wakaribishwa
Wa karamu yetu
Jambo (Jambo) kila matu
Wakaribishwa
Hakuna matata

Vertaling refrein:
Hallo jie�deree
Gie�r zit allemoal welkom
op os fie�s
Hallo jie�deree
Gie�r zit allemoal welkom
Maak uch geen zurg, zit gelukkig

Joa Simba is noee drieej daag prins, illif ape zint de road,
de oaliejfantje sjlurf in sjlurf, danse, sjtampe in de moat.
Gesjminkt hubbe zich de zie�bra�s, zint noee ooch neet mie� zjwart en wit
en papegaaije in de beum, sjreije de nuujste sjlager mit:

Tarzan en Jane sjlingere langs, same hangend aan �n liejaan,
doa hingk noch eene mit d�r bieej, dat is Zef de baviaan.
De optoch trikt hieej ooch vuuerbieej, de sjiraf zuut �m van boave,
Joa jie�der deer dat deet hieej mit en ze zinge oeetgeloate:

Ooch in os durp is alles wildj, de jungle is d�r gaar nieks bieej,
want in de vasteloavestieed dan vingste al die bie�ste hieej
Vie�r sjpringe zingend doeer �t durp, zoe� wiej dat hieej in Sjilvend geet
Joa vie�r fie�ste wiej de bie�ste, kom zing same mit os dit leed:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEEK �NS HIEEJ
2008/2009: Tekst: Lily Wismans - muziek: Jojo
Zang: De Baekpiepkes


Refrein:
Kieek �ns hieej, kieek �ns hieej, kieek �ns hieej,
vie�r wete neet wat v�r zie�n.
Hieej kump en geet os get vuuerbieej, �t is �n lange riej.
Kieek �ns hieej, kieek �ns hieej, kieek �ns hieej,
zoe� wieed este kins zie�n.
Pakke zich de luuj bieej-ee, mit karnaval is alles ��n.

Vie�r sjtoan gezellig aan de kantj, �t is fie�s in �t ganse landj.
De polonaise geet vuuerop, �t kan neet mie� kapot.
De wages trikke d�r achteraa, mit boave in �n vaan.
Dan kriebelt os �t ganse lieef, v�r gont d�r taege aan.
Dan kriebelt os �t ganse lieef, v�r gont d�r taege aan.

�t Ganse joar good opgelet, aan os geet nieks vuuerbieej.
Zit vasteloavend in de loech, hub� vie�r ze op �n riej.
�t Pekske hub� v�r ummer kloar, joa dat is wirkelik woar.
V�r lope dan van kroeg noa kroeg, dat is toch geen bezjwoar.
V�r lope dan van kroeg noa kroeg, dat is toch geen bezjwoar.

En es gie�r dat neet sjnapt, dan gauw mer i-gepakt
Noa Uusterieek of Zjwitserlandj, mer goat noee aan de kantj.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KLARA
2005/2006: Tekst & muziek: Ron Cremers
Zang (*) : Ron, Camiel en vrunj


Klara wol 'ns op vakantie goa, mit de bus noa Griekelandj,
de vasteloavend dae sjtong vuuer de duur, ziej woar oeet randj en bandj.
Wiej ziej langs ee kleen kaffeeke koam, wol de bus neet mie� vuueroeet,
Klara gong noa binne en doew zong de ganse boeet:

Refrein:
Klara, Klara blieef mer hiej,
en dans mit os de sirtaki.
Alle sjteul goan aan de kantj,
tis fie�s hiej in os Limburgs landj.
Vasteloavend driej daag langk,
mit roe�d, gael, greun en sjoe�ne klank.
Blieef mer hiej en zing mit os dit vasteloavesleed.

Op 't zaelke woar de sjtumming groe�t, alles leep doa erm in erm,
't Klara zong en dansde in de nach, mit 't Mia en d'r Herm.
Wiej 't tieed woeert om noa heem te goa, 't woar midde in de nach,
sjnapde Herm zich Klara gauw en zong mit inne lach:

Klara vie�rt noee ummer mit de bus doeer Limburgs landj,
en in Griekelandj doa zink 't ganse sjtrandj:

Klara, Klara blieef mer hiej,
en dans mit os de sirtaki.
Alle sjteul goan aan de kanjt,
tis fie�s hiej op 't Griekse sjtrandj.
Vasteloavend driej daag langk,
mit roe�d, gael, greun en sjoe�ne klank.
Blieef mer hiej en zing mit os dit vasteloavesleed.

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KLUMPKESTUUET
1999 nr.1 : Teks & meziek: Mimi Dohmen-van Hoeije
midi

Refrein:
Vie�r wille blumkes, vie�r wille klumpkes,
vie�r wille ooch een nonnevot.
Vie�r wille blumkes, vie�r wille klumpkes,
dan kint de optoch neet kapot.

Es kinjer vrujde vie�r os op de carnaval,
en dansde links en rechs wiej inne koekeral.
't Brach de luuj dan allemoale op de been.
Wat doeerde 't toch lang vuurdat de prinsewage keem.

De kinjer wachte noee vol sjpanning langs de waeg,
of lope langs de kantj, de tuuet, die is nog laeg.
De prinsewage kump in zich, ze hubbe lol.
Ze renne dan hel mit en rape zich de tuete vol.

De Brooksjtroat oeet en dan weer noa de Injsjtroat op.
De Einzelg�nger lup mit de Fanfaar vuurop.
En kump de harmoniej, dan wete vie�r genog.
De prins, dae sjmit vuur os dan al de klumpkes doeer de loech.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 3


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KNOEBELE
2001/2002: Tekst & muziek: Frans Peiffer
midi

Refrein:
Daag in, daag oeet mot- te vie�r hoebele,
want de w��g ligke vol mit knoebele.
Jie�dre auto wuu�rt een rammelkis,
wae haet zoe�get hoepla besjlis.

Inne knoebel hieej, inne sjtoegkel doa,
diene auto wilt dich soms de loech in goa.
Biste zellef good doeeree gesjtoek,
wuu�rt 't sjtuur dich oeet de henj gefoek.
In d'r bumper zit 'n groe�te blutsj,
zellef hubste inne knoebel vuur de knutsj.

't Verkie�r v� rechs, vie�rt mit gowwe mood,
diej v� links diej zint noee ummer alles sjood.
M�r de vraeme wieeze noa de kop,
este weer neet vuur hun hubs gesjtop.
Gank neet sjelle, m�r vertrik dan gauw,
angesj zint dieen oge effe later blauw.

Mit de Vasteloavend sjteet nieks mie� sjtop,
en dan vilt dat hoebele os neet mie� op.
Links of rechs tilt op diej daag ooch neet,
omdat al dan doe�r de midde geet.
Alles lach en sjoenkelt en mak sjpas,
en dan hubste van dat hoebele geen las.

* cd: Sjilvend Alaaf 2002


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOEN KNOAKE
2004/2005: Tekst: Jo Dummer - muziek: Jo Dummer & Frans Peiffer

Refrein:
Koen Knoake zag al daag: "A ge water, a ge water,"
Koen Knoake zag al daag: "A ge water is d'r litste sjlaag."

Lang geleije laefde hieej bieej os,
Ene profie�t dae alles wos
Hae zag: "Ich weet allang, m�r gie�r nog neet
Wat os te wachte sjteet, wat os te wachte sjteet."

En de juffer van de Lammendam
Vroog Koen: "Woe� wits-te dat d� van ?"
"Geet dich nieks aa", zag hae, "alleen ich weet,
Wat os te wachte sjteet, wat os te wachte sjteet."

En vie�r vroage os al joare aaf,
Wiejnie� kump noee dae litste sjlaag?
Hubbe floep wiej nog niej, want wete neet,
Wat os te wachte sjteet, wat os te wachte sjteet...

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM MIT OS MIT
2008/2009: Tekst & muziek: Frans Peiffer
Zang: De Zoeepnaze

midi

Refrein:
Kom mit os mit, kom mit os mit, �t is Vasteloavend,
Kom mit os mit, kom mit os mit, �t is Karnaval.
Vie�r make sjpas en nog mie� sjpas en
ooch veuel laeve,
Sjlont op diej dieke trom en soms d�r naeve.

Vie�r sjtont hieej noee vuuer uch in �t Sjilves Hazerieek.
Vie�r zingen uch ee leedje, ee bietje good gelieek.
En zint ooch hieej, de glazer neet mie� vol,
dan zint v�r ongerwaeg, dan zint v�r ongerwaeg.
Dan zint v�r ongerwaeg noa sjpas en lol.

Gie�r kint noee genete, doa zurge vie�r waal vuuer.
�t Kost uch ooch geen cente,�t is dus ooch neet duur.
En goat g�r mit os mit bergop, bergaaf,
dan prooste vie�r mit uch, dan prooste vie�r mit uch,
dan prooste vie�r en wunsje uch Alaaf.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM MIT VASTELOAVEND
1993 : Wuu�rd & millediej: May Cremers
midi

Refrein:
Kom mit vasteloavend m�r op Sjilvend aa, want hieej klink ummer hoempapa.
Trikke vie�r in zjwerme rondj, veule vie�r os kerngezondj.
Sjpringentaere komme vie�r d� weer bieejee, hieej in oos leefste sjtamcaf�.
Allemoal gekke ongeree, ober, gaef os hieej nog ee !

Mit de trom en mit de tr�ut gont vie�r zoe� gaer,
baljoeene doeer oos durpke sjoe�n op en naer.
Doanoa drinke vie�r zoe� gaer ee glaeske beer,
en v'r make v�ul plezeer.

Moezik huu�sjte in oees durpke u�veral,
alles drie�t hieej mit, wiej ene koekkeral.
Jonk en oud verkupt de sjonste sjtomme kal,
en de sjtumming is waer knal.

Drieej daag lank is oeeze zank: Alaaf, alaaf.
Gans oees durp zingk mit en haet de kneup bauw aaf.
Pas mit esjelegoonsdig zint vie�r waer braaf.
Vasteloavend alaaf !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM NOEE MIT NOA SJILVEND
Wuu�rd & millediej: Ren� Holtus
midi

Refrein:
Kom noee mit noa Sjilvend, 't durp woe� ich v� houd.
Driej daag zint vieer verloare, vieer doe� mit, v� jonk bis oud.
Vieer hubbe sjpas, kom doe� noee mit, dan gont vieer nog effe doe�r.
Kom pak uch vas en sjoenkel mit, want 't is pas twellef oe�r.
Kom pak uch vas en sjoenkel mit en goat 'r noch neet vandoe�r.

Op vriedig kump biej os de vasteloavend in 't landj.
Vie�r zitte dan vuuer drieej daag alle zurge aan de kantj.
't Grieenieezer, dat hingk doa boave aa de hoe�gste poal.
Veuel sjpas en lol, dat make vie�r dan noee weer allemoal.

De burger gie�ft de sjluu�tel aaf, de prins haet noee de macht.
Zieen road va illef sjteet 'm biej, deed dat mit volle kracht.
Ziej gont os vuur en rope dan, noee blieef neet aa de kantj.
Kom sjpring en zing en dans mit os. vieer zint oeet randj en bandj.

En trikt de optoch doeer 't durp, dan dont ze alle mit.
Dan zuuste gene ene mie�, dae in ee heukske zit.
En geet tot sjlot de geet omhoe�g, dan wete vieer besjlis.
't Fie�s dat is noee bau gedoa, noee how noch op diej kis.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM OP, GAEF GAAS
2006/2007: Tekst: Jac Bremen � melodie: �Comment ca va van de Shorts� (Eddy de Heer)
Zang: Koosj Baeter


Refrein:
Kom op gaef gaas
vie�r gont er weer ins taegenaa
De vasteloavend is weer doa
genouw zoe� wiej �t vurrig joar

Loat os weer d�r op oeetgoa
doa noa oos sjtamcaf�
Vie�r gont doa lekker danse
m�r zinge ooch hollee
Vie�r danse dan ooch de lambada
dat deet os allenej zoe� good
Dan lope v�r weer achteree aa
dat zit os in �t blood

Doa in os cafeeke
is ummer get te doe�n
D�r wieert dae gie�f os nuu�tjes
dat deet hae zoe� wiej zoe�
Vie�r krieege doa dan waal v�ul doe�sj v�
dat wit hae ooch dae laege sjlieps
Dan pakke vie�r os weer ee pilske
en hubbe inne sjwieps

Vie�r krieege doa dan waal v�ul doe�sj v�
dat wit hae ooch dae laege sjlieps
Dan pakke vie�r os weer ee pilske
en hubbe inne sjwieps


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KUUEBUS
2007/2008: Tekst: Rinus Peters - muziek: A.J. de Vrundj
Zang: Haufsjeet


D�r Kuuebus wirkt de ganse daag
Van �smurges vreug bis �s oaves laat
Vuuer sjpas en lol haet hae geen tieed
Dat geveul is hae al joare kwieet
Hae blift dus sjoefte wiej �nne wille
en mer zieen cente tille

Refrein:
Zow Kuuebus noee gelukkig zin, nee nee nee
Haet �t laeve zoe� vuuer heuem nog zin, nee nee nee
Van Vasteloavend wit hae nieks, nee nee nee
Ooch hilt hae neet van bloasmoeziek, oh jee oh jee oh jee

Hae zow ins op vakansie goan
Mer dat vong hae bezeekde kroam
Aldaag zoe� zaat wiej een kanon
Uueveral sjint toch daezelfde zon
En van al dat zonne en dae doe�sj
Zuuste oeet wiej �n gedruuegde woe�sj

`t Wirke is heuem aafgezjwit
Dae kwatsj deet hae neet mie� aa mit
Op �ns doew hauw hae ginne zin
En dach ich how de pin d�r in
Hae is noee bieej de road va �llef
En gans sjtolz op zich zellef

Refrein:
Zow Kuuebus noee gelukkig zin, joa joa joa
Haet �t laeve noee vuuer h�um weer zin, joa joa joa
Mit Vasteloavend is hae dol, joa joa joa
Dan sjleet bieej h�um de kop op hol, joa joa joa
En is hae drieej daag hagelvol, joa joa joa
en zjwumt hae in de alkohol, oh joa oh joa oh joa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIMBURG LACHT, LIMBURG LAEFT
2007/2008 nr.2 : Tekst: Ron Cremers & R. Sijbesma - muziek: Ron Cremers
Zang: Ron, Camiel & Vrunj


Refrein:
Limburg lacht, Limburg laeft �t is weer karneval,
roe�d, gael en greun zuus-te noee u�veral.
Mit �n trom en �n tr�ut en ooch ee heudje op,
zitte vie�r de tent hiej op de kop.
Drieej daag langk hubbe vie�r d�r hie�mel op de eerd,
dat numt os gene aaf.
Mit ee glaeske in de handj, alle zurg aan de kantj,
rope vie�r mit uch: ALAAF!

Wons-te op �t Holles irges in de groe�te sjtad,
Hubs-te waal �ns heimwee noa dat sjoe�ne Limburgs plat.
Wils-te dich �ns lekker oeet goan laeve,
kom dan mer hiej op aan, hiej is get te belaeve.
En inne lach op �t gezich,
dat deet os good, joa dich en mich!

�t Ganse joar wuu�rt hel gewirk en hub v�r gene tieed,
doe�r alle sjtress kint jie�deree zieen ei dan neet mie� kwieet.
Huu�rs-te vasteloavestuu�nkes klinke,
dan lacht �t zunke en dan geet de hie�mel blinke.
Zing noee mit os dees millediej,
dat is de biste therapie!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EE LIMBURGS KINDJ
2004/2005: Tekst & muziek: Marie-Jose Mevissen

Refrein:
Wenste in Limburg geboare bis
Witste va kindj aaf aa wat vasteloavend is
De ganse boeet sjteet waeke op de kop
Vieer make sjpas mit vasteloavesheudjes op
De mam zit achter 't nie�mesjien, pap wirkt in de sjuur
Want vasteloavessjpas begint al waekelang d'r vuur

Es kindj da lierste drinke aete, zitte en ooch loope
Mit vasteloavend huurste luuj: alaaf, alaaf, da roope
Doee zuus de luuj, die hubbe sjpas en lache zich kapot
Dan lieste dat is karnaval en wits dat dat zoe� mot

Op sjoe�l doa lierste laeze, sjrieve, raekene en zinge
En wenste bliej bis is 't fijn mit jie�deree te sjpringe
Drom viere vieer noee karnaval en maake huuj veuel sjpas
Want same sjpie�le en plezeer geet veuel wier es de klas.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOAT SJILVEND NEET VERLOARE GOAN
1979: Teks & meziek: Louis Herber
midi

De herindeling is bauw kloar om Limburg te verdele.
Vie�r wete neet wat komme geet, woe� ze os in gont dele.
Drom zing mit os: "Alaaf, blief van os durpke aaf".

Refrein:
Loat Sjilvend neet verloare goan, os durpke a ge water.
Loat Sjilvend in os midde sjtoan, wie vreuger noee en later.
Sjilvend, Sjilvend, Sjilvend mot Sjilvend blieeve.
Sjilvend, Sjilvend, Sjilvend, och Sjilvend hout poal.

Wat hubbe ze mit Sjilvend vuur, diej hie�re van doa boave ?
Noa joare lank al dat gedeuns wilt Hans os nieks beloave.
Drom maak noee sjpas en lol, en hout dat driee daag vol.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 1


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOAT TOCH DIEJ TEEK LOS
2000/2001: Wuu�rd & millediej: M. Dohmen-van Hoeije
midi

Refrein:
Leve Sjeng, loat toch die teek ins los, dan kinne vie�r op heem aan goan.
Want murgevreug, dan bis doe weer de klos, dan mos doe op die trommel sjloan.
Die trom geet boem, die trom geet paaf, en dan rope vie�r a- laaf.
Leve Sjeng, loat toch die teek ins los, dan kinne vie�r op heem aan goan.

Van 'sjmurges vreug bis 'soaves laat, dan hink dae aan die plank.
De luuj, die rope allemoal, mie leve Sjeng, noe gank.
De optoch, dae trik murgevreug, doe kins bau neet mie� sjtoan.
't Is toch vasteloavend, wae mot dan die trom weer sjloan ?

't Ganse joar, dan wirkt hae hel, vuur kinjer, vrow en hondj.
Dat deette gaer, want hae zaet ummer: dat hilt mich gezondj.
Mer mit de vasteloavend is 't wirke toch gedoan.
Dan trikt de optoch en dan zuuste h�um de trom weer sjloan.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 5


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAAK DICH TOCH GEEN ZURREG
Tekst: Lily Wismans - muziek: Har Delissen
Zang: De Zoe�pnaze


Refrein:
Maak dich toch geen zurreg loat angre dat mer doe�n.
't laeve is al kort mer zie�ker toch hie�l erg sjoe�n.

Gank opziej en gaef 'ns gaas.
't ganse joar wuuert mer geraas.
Ginne haet dan gaar geen tieed,
't is ummer weer 't zelfde leed.

Jie�keree rent op en aaf .
't ganse joar wuuert doe�rgedraaf .
De vasteloavend makt os bliej,
want dan zint v'r driee daag vriej.

Zint die daag dan weer vuurbiej,
dan komme vie�r mer langzaam biej.
De renneriej begint alweer,
noee bring os ie�sj ee putje beer.

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEE MOEMMEGEZICH
2001/2002: Tekst & muziek: Frans Peiffer
midi

Refrein:
H�j..!! Ligk 't soms bieej dich, miee moemmegezich, kom 't mich dan effe bringe.
Want miee moemmegezich, pas zoe� good bieej mich, m�r ich kan 't nirges vinge.
H�j..!! Ligk 't soms bieej dich, miee moemmegezich, mit diej oe�re v� nonk Wielie
Want miee moemmegezich, liek op dat van dich, en v'r zint gaar geen femilie.

Irges mot 't zin, mit diej sjpitse kin, alle k�nj van miee gezich diej passe d'r in.
Woe� ligk toch dat dingk, gaef mich inne wink, es ie�mus angesj mit miee bakkes sjpringk.

Hoapelik vuur mich, kin ich weer mit dich, vasteloavend vieere mit miee moemmegezich.
Eate vuur de maag, sjtukske in de kraag, dan is d'r vasteloavend weer gesjlaag.

* cd: Sjilvend Alaaf 2002


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEEN DANSMARIEJ
2000/2001: Wuu�rd & millediej: F.J. Peiffer
midi

Refrein:
Dansmariej, doee bis de welt vuur mich.
Mit d'r vasteloavend wals ich weer mit dich.
Sjtop mit weule en mit wirke, doee mos dich noee op goa dirke.
En dan kumpste oeet de boeet, mit een frisj gesjminkde sjnoeet.

't Mariej v� Sjang v� Graetje, is ee leef en lekker maedje.
Zieene Sjang wit aevel neet, wiej good 't zich mit mich versjteet.
Ins per joar zigk ich: "Mariej, wat bis toee een lekker priej".
En is Sjang weer neet d'r bieej, dan wals ich mit zieen Mariej.

't Mariej, doa woe�n ich naeve, jong, dat vrujke zit vol laeve.
En Mariej is gaar neet bang, joa, zellefs neet vuur zieene Sjang.
Is d'r vasteloavend doa, zuuste'm noa de danszaal goa.
En is Sjang weer neet d'r bieej, dan wals ich mit zieen Mariej.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 5


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEEN GEBOORTEDURP
(wordt aan 't eind van de carnavalsmis op 11 november in de kerk gezongen)
Wuu�rd & millediej: F.J. Peiffer

midi

Refrein:
Sjilvend miee durpke in oees Limburgs landj,
in mieen gedanke reek ich dich de handj,
mit dieen baek en baenje, blome, buusj en veldj,
bis doee onvervangbaar vuur mich hieej op de welt,
bis doee onvervangbaar vuur mich hieej op de welt.

Vreuger op de lie�ger sjoe�l, lie�rde ich es kindj,
dat de kans op sjonder weer, aafhink van d'r windj.
Later, wiej ich grotter woe�rt, hub ich ooch gelie�rd,
dat me zieen geboartedurp, rom en tom verie�rd,
dat me zieen geboartedurp, rom en tom verie�rd.

En ooch es ich ouwer waer, hout ich toch dae bandj,
mit miee leef geboartedurp, mit miee Sjilves landj.
Es ich waal ins weg mot goa, mit v�ul taegezin,
bin ich bliej es ich m�r waer truuk i Sjilvend bin,
bin ich bliej es ich m�r waer truuk i Sjilvend bin.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEEN HEUDJE EN MIEEN TRUMKE
Tekst: R. Offermans, S. Bremen & J. Meijers - muziek: Louis Herber
Zang: Koosj Baeter

midi

Vasteloavend ut/is al weer zoe� wieed, ich vruj mich ummer op dae tieed
Alle sjpulle hoal ich oeet de kas, ich hub doa bieej al hie�l v�ul sjpas.
Miene hood en trumke zie�n ich sjtoan. Noee ken ich lekker sjtappe goan.

Refrein:
Mit ee heudje en ee trumke en get angere kroam der bieej,
Trek vie�r same doeer de sjtroat, zinge keihel oeet de moat.
Make sjpas en hubbe lol, vie�r houwte dat waal hie�l lang vol,
Gont dan driee daag ram oeet de bol. Ich bin mit carnaval zoe� bliej,
Diej daag diej zint zoe� vlot vuuerbieej.
Mit zieen heudje en zieen trumke
en get angere kroam derbieej, haet hae ze neet zoe� op 'n riej.
Haet hae ze neet zoe� op 'n riej.

Wen ich in mieen sjtamcaf�ke kom, dan sjloan ich keihel op mieen trom
Angere pakke ooch hun in sjtrument, vie�r hubbe dan een groe�te bend
De res dat sjluut zich bieej os aan, noee gont vie�r flink der taege aan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEEN OPA EN OMA
Tekst & muziek: Marie-Jos� Mevissen
Zang: OBS De Schatkist


Mieen opa en oma die zint al hie�l oud,
ze zint hie�l get jeurkes gelukkig getrouwd
Ze dont alles saame de ganse daag langk
en soaves dan zitte ze gezellig op de bank

Refrein:
Mer mit de karnaval da wil opa noa 't bal
Dan duukt opa in de zulderkas of zien jeske h�um nog pas
En zieen heudje ooch der biej, opa is weer bliej
Da kint hae weer zjwiere en zjwaaje en zinge van dae ouwe taaje
En oma die sjteet aan zieen ziej, want karnaval geet weer vuuerbiej

Ich mooch dan mit opa ooch inne kie�r mit
went hae mam beloaft dat hae goot op mich lit
Vie�r danse en sjpringe bis soaves laat rondj
Want lekker bewaege dat is toch gezondj

En is dan de karnaval swoondigs gedoan
Da zie�n ich mieen opa en oma weer sjtoan
Da gont ze weer saame de ganse daag langk
En oma die zaet 't is vuuerbiej god zei dank

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEEN PUTJE BEER
2000/2001 nr.1 : Wuu�rd & millediej: Ron Cremers & Ren� Holtus
midi

Refrein:
Mit vasteloavend, joa, dan zie�n ich 'm al sjtoan,
mieen putje beer, mieen putje beer.
Ich haut 'm hie�l good vas en hub de groe�tste sjpas,
mieen putje beer, mieen putje beer.
Zie�n ich de boam dan va mieej glaas, dan roop ich: "Kastelein, gaef gaas !"

Wiej ich noch kleen woar, noom de pap mich ummer mit,
dan sjtong v'r same in de buurt van 't buffit.
Dae leve pap, dae hauw toch ummer zonne doe�sj,
en tussjedoe�r, dan oot hae zich een paeperwoe�sj.
Ich kreeg va h�um �nne limmenaat, want doavan wuu�sjte gaar neet zaat.

Noee goan ich ummer same mit de vrow op sjtap.
Es gie�r os zeukt, kieek dan vuural 'ns biej de tap.
En kump vuur os de tieed, dat 't weer is gedoan,
zuut gie�r os erm in erm dan doe�r de sjtroate goan.
En heem, doa wach op mich de hondj, vie�r goan dan same 't durp weer rondj.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 5


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN SJOE�NFAMILIE
1979: Tekst & meziek: Joep Rademakers
Oetveurende: Joep Rademakers

midi

Refrein:
Tra la la la la-la la la-la la la la
Hoela, hoela, faldera !
Tra la la la la-la la la-la
Hoela, faldera !

Ich bin zoe� rie�k, ich hub een vrouw mit hoare blondj en oge blauw.
En 's murges-vrue�g vuur daag en dauw, dan is miej vruujke al in touw !
't Is geen jong, mer ooch geen ouw, ze is neet knap mer ooch neet sjrouw.
Ze is neet leuk mer ooch neet flauw, ze is neet dom mer ooch neet sjlouw !
Went ziej ins vuur mich sjterve zou, al wie�rd miej l�ve noch zoe� grauw,
dan weet ich 't waal gans genauw, dat ich noe�jt mit een anger trouw !

De brouwer van mien vrouw heesj Pi��r, d�� h��t geen angs, huijt alles n��r !
En roe�w, h�� is zoe� taai wiej l��r, zoe� flink en sjterk wiej inne b��r !
't Is d'r biste sjnager��r, der oe�tgekoakste sjagger��r.
Mer wirke deed d�� k��l neet g��r, h�� mint h�� woar der renten��r !
En proe�tse kan h�� ooch, dat d��r, went h�� get z��t, dan lucht ter w��r.
't Is der grotste brazel��r, h�� moelt wiej inne bager��r !

Mie�n sjoe�nzuster diej nue�mt men Greet, dat is ee flukke wiej ich weet,
diej oe�re vuur de sjpegel sjteet en ummer mit ee angert kleed !
En wen z't 's oavends danse geet en gene jong mie� uver sjleet,
dan kiet dat m��dje 't zoe� heet, dan rukt en sjtinkt 't van de zjweet !
Woe�rom dat dat dat ummer deed, kom ich neet biej, dat sjnap ich neet.
Zoe� zin de m�djes wiej der z��t, de ouwluuj hubbe toch ee leed !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEEN VASTELAOVESHART
2008/2009: Tekst & muziek: Marisa Daemen
Zang: Wanna Biej


Mit de vot noa links en de naas noa rechs,
bewaeg ich mich zoe� vrieej.
Mit de boeek vuueroeet, �n gekke sjnoeet,
veul ich mich ummer bliej.
Mit �n erm omhoe�g en �n erm omlie�g,
zjwej ich van ziej noa ziej.
Zoe� dans ich op �t ritme en de sjonste melodiej,
mieen hart dat sjleet �t ritme en de sjonste melodiej.

Refrein:
Boem, boem, boem, mieen vastelaoveshart,
boem, boem, boem, dat mak muziek.
Boem, boem, boem, mieen vastelaoveshart,
boem, boem, boem, veuel ich mich rieek.

Mit de haore greun, is gans geweun, dat huu�rt d�r echt waal bieej.
Van de ene bats op de anger bats, zoe� sjoenkel ich vuuer drieej.
Mit de grotste lol bin ich gans dol en vol mit energiej.
Zoe� dans ich op �t ritme en de sjonste melodiej,
mieen hart dat sjleet �t ritme en de sjonste melodie.

Soms wunsj ich mich, ich sjweer �t dich, dat de tieed koosj blieeve sjtoan.
Dat jie�deree zow mitdoe�n went vie�r danse op de moan.
Dat nie�mes zow vertrikke went de DieJee al wilt goan.
Want vie�r zowwe same danse op os hertje dat blif sjloan,
joa, vie�r zowwe same danse op os hertje dat blif sjloan.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE BUURMAN DAE IS GEK
2004/2005: Tekst & muziek: Hoej

Refrein:
Joa miene buurman dae is gek
Hae haet 't ummer aan de sjtek
Mit tante Berb en mit nonk Harie
't is aldaag inne hoop bombarie
mer me zaet in 't Sjilvends landj
om het anger hoees inne muzikant
d'r tussjenin won tinne gek
dae haet geen trom en ginne sjtek

Biej mich naeve in de sjtroat
Doa wont mich inne man
Dae wit neet wat moeziek is,
Dao kent hae gaar nieks van
Es hae ee leedje zingt, da
Kumt hae gaar neet oeet de wuurd
Zoe valsj en ongeree joa dat
Hubt gie�r nog noeejt gehuurd

De letste tieed kump hae waal
Ins biej os heem op 't good
De treu�t, de fleut, de dieke trom,
Die sjtont doa in de hook
Es vieer da sjpe�le gont,
Da witte neet wat hae mot doeen
Geveul va moat en toe�n
De mood dae zakt 'm in de sjoon.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEENE DOEDELZAK
2001/2002: Tekst & muziek: M. Dohmen-van Hoeije
midi

Refrein:
Mit mieene doedel, doedelzak, goan ich jie�der waek op sjtap.
Om te bloaze en te peupe, vuur de zandjhaas en de meute.
Lope vie�r dan in de riej, mit de ganse sjutteriej,
alles mit ee blinkend pak, m�r ich mit de doedelzak.
En ich loat uch dan get hu�re, gont vie�r weer ins langs de du�re,
alles mit ee blinkend pak, m�r ich mit mieene doedelzak.

Ins per waek, dan gont v'r bloaze, kinne vie�r os oeet goan roaze,
want de vasteloavend, dae kump noee weer aan.
Mit de tromme en de fleute, aaf en toe ee glaeske leute,
en mit mieene doedelzak sjpie�l ich Alaaf.

* cd: Sjilvend Alaaf 2002


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEENE DREUM
2006/2007: Tekst & muziek: Marie-Jos� Mevissen
Zang: OBS De Schatkist


Refrein:
Es ich dan op dae prinsewage sjtoan
en zie�n de luuj mit bliej gezichter goan,
Da roop ich: Alaaf en wink noa jie�deree
want mit karnaval zint alle luuj joa op de bee.
Z�t alle zurge aan de kantj,
want bliejdsjap heerst in �t vasteloaveslandj.
En krieeg uch noee allenej biej de erm,
van sjpas en plezeer wuuert �t hertje werm.
Kom, sjoenkel noee allemoal mit os mit,
�t is weer vuuerbiej vuuerdat gie�r �t wit.

Ich dreum noee al joare mit karnaval
dat ich ins prins karnaval waere zal.
Zon cape en zon mutsj mit lang veere,
dat wuuert �t, loat mich mer gewaere.

Luuj kie�k mer �ns good, ich bin noee pas zes
m�r later waer ich vas en zie�ker prinses.
Langk kleed en un kroe�n in de hoare,
ich vruj mich al doeert �t nog joare.

Zint vie�r oe�it de baas dan hout uch mer vas,
vie�r hoale alleen sjpas en lol oeet de kas.
Vie�r danse, d�r wuuert neet gezaete,
dat fie�s zult gie�r noe�it mie� vergaete.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEENE SJEEM
Tekst & muziek: Frans Peiffer
Zang: Ummer Doa

midi

Refrein:
Mit Vasteloavend, kom ich neet heem,
Ich zeuk dan driee daag langk mieene ege sjeem.
En woe� ich loop, of woe� ich sjtoa,
Mieene sjeem is neet mie� doa,
En ich zie�n 'm nirges goa.

D'r sjeem v� mich is ongerwaeg,
Ich mot 'm achternoa.
Hae lup vuurop of achter mich,
Wilt links of rechs aafsjloa.
Opins is hae mich weg,
Ich dreum of is dit ech ?

Kumps doee h�um taege, zigk 't mich,
Of pak 'm bieej de kraag.
Hae lup altieed op ziee gezich,
En veult zich opgejaag.
V� boave is hae zjwart,
Vie�r zint ee paar apart.

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT CARNAVAL DAN SJIENT DE ZON
Tekst: J. Meijers - muziek: R. Kicken
midi

Refrein:
En mit Carnaval dan sjient de zon
En dat gie�ft os energie
vuur het ganse joar derbieej.
Vie�r hoale dan weer alles oeet de kas.
En dat makt os dan zon sjpas.

In de wintjer d� kumpt de kou in mieen lieef
en dat makt mieen kn�uk dan toch zoe� sjtieef.
Ich veul dan van alles in mieen priej
En dat makt mich gaar neet bliej. Mer mit. . . .

Al le luuj diej hubben 't toch ummer druk
Wiej nie� is dae sjtres achter de rugk?
Ich huu�r u�veral: "Och leve God,
Dat gejaag makt mich ka pot!" Mer mit . . . .

Noa nuujjoar veul ich al de kriebels weer
Want 't geet noa vasteloavend heer.
Es ich mit de optoch mit kin goa
Is de wintjer bauw gedoa. Want mit. . . . .


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT KARNAVAL DAN SJTEET DE WELT WEER OP DE KOP
2007/2008: Tekst: Lily Wismans & Patrick Theuerzeit - muziek: J. Imming
Zang: De Baekpiepkes


Ins in �t joar dan kumt de tieed
Dan zint ze os weer drieej daag kwieet
Vie�r trikke dan van kroeg noa kroeg
En hubbe hie�l get vuuer de boeg
Vie�r komme u�veral
Joa, dat is karnaval

Refrein:
Want mit karnaval dan sjteet de welt weer op de kop
Vie�r hubbe dan de nuuedige glaeskes beer al op
Vie�r danse en vie�r sjpringe
Vie�r drinke en vie�r zinge
Want mit karnaval dan sjteet de welt weer op de kop

In polonaise doeer de sjtroat
achter de Prins mit ziene road
De zaate hermenie d�r bieej
Dan vorme vie�r een lange rieej
Joa dat is karnaval
Gedanst wuuert u�veral

Es kowboy of inne piraat
Make vie�r �t veuel te laat
Dat mak nieks oeet, vie�r hubbe lol
De glaaze blieeve ummer vol
En hub� v�r genog gehad
Noa heem, v�r zint �t zat

De letste daag weer frisj op pad
Dan hubbe vie�r �t weer gehad
Dan is�t alweer vuuerbieej, helaas
En goan v�r wirke vuuer de baas
De klejjer in de kis
Tot volgend joar besjlis


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT KARNAVAL MAKE VIE�R PLEZEER
2008/2009: Tekst & muziek: Rien van der Heijden
Zang: Kieeke of ut Geet


Refrein:
Mer mieen leef, loat dieen laeve neet verzowwe,
�t geluk dat is toch neet te klauwe.
Maak �t gemekkelik en kieek �ns om dich haer
want mit karnaval make vie�r plezeer.

Doee vie�sj in dieene auto, plisse uueveral
twie� persesse in de waek, dat gie�f hie�l veuel kal.
Dan hubste kromme zin, doee d�nks ich bin aan�t �nj
mer doe�r de karnaval kriste weer gow zin

Dan geeste mer get fietse, doee d�nks dat is gezondj,
�n sjtuur, �n bel, �n lamp, de raar diej zint rondj.
Dan vluugste uuever de kop, dae zaal zit neet mie� d�rop,
mer doe�r de karnaval, kumste d�r boave op!

Kom noee �ns oeet dae put, of sjravel oeet de gut,
l�gk al dieen zurreg aan gen ziej en bin �ns drieej daag bliej�

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MOOCH 'T OOCH EE BIETJE LANGER ZIN?
2006/2007: Tekst & muziek: Mimi Dohmen
Zang: Mimi Dohmen�van Hoeije & Ummer Doa


Refrein:
Mooch �t ooch ee bietje langer zin
Dat vroage vie�r d�r Hergot want dae sjteet toch midde drin
Mooch �t ooch ee bietje langer zin
Dae optoch dae doeer Sjilvend trikt en vie�r zint midde drin.
Mooch �t ooch een bietje langer zin
En kom v�r op de Kloe�sterlaan,
Doa sjteet hae dan, doa sjteet hae dan en kiekt os allemoal noa
Vuuer dich en mich en jie�deree is vasteloavend doa.

Doa sjteet hae dan, de gowwe man,
dae u�ver Sjilvend kieeke kan.
Hae kiekt mit gans v�ul vrujd noa os,
vie�r danse, sjpringe dan drop los.
En reupt Hae os dan noa zon honderd joar,
dan zigke vie�r v�r zint noch gaar neet kloar.

En sjteeste aan de hie�melpoart,
en kieks dan Pie�trus gans leef aan
Man loat mich toch op heem aa goan
kins doee dat gaaroeets neet versjtoan
De vasteloavend dae kump noee in zich
en de optoch dae geet toch neet zonger mich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE NIE�-MESJIEEN
Tekst & muziek: HOEJ
Zang: HOEJ


Refrein:
Mam pak de nie�-mesjieen en nie� mich ee pak
Mam pak de nie�-mesjieen en nie� mich ee pak
't Is bauw vasteloavend en wat doe�n ich mich aa
Kloon, cowboy, teletubbie of inne indiaan

Mieene leeve pap ruum �ns op in diej garaasj
Wen ich mien kloonspak zeuk dan is 't een ravaasj
En wen ich boave op de zulder noa goan kieeke
Ving ich v� louter krempel nieks mie� zal dan blieeke
Dan roop ich... Ma'am! Ja!

Kartonne doe�ze vol mit ouwe kroam
Diej zeuk ich oe�t p�s onger op d'r boam
Vleege diej motte ooch nog oeet diej kis
Dan weet ich al dat 't alweer zoe�wied is
Dan roop ich... Ma'am! Ja!

Ee nuujt kostuum dat ving ich neet zoe� gauw
Ich hauw gehoapt dat de Dummer 't nog hauw
En konkluderend mot ich zegke dan
't sjonste pak dat mak mich toch de mam
Dan roop ich... Ma'am! Ja!

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENE NUUJE NAAM
2004/2005: Tekst: Dagmar Gradissen - muziek: Har Delissen

Refrein:
Sjilvend Alaaf hubbe vieer ummer gezonge
Sjilvend Alaaf hubbe vieer normaal gevonge
Al zal 't angesj heesje, dat makt os ooch nieks oeet
Went vieer mer kinne vie�re dan trikke vieer d'rop oeet

I Sjilvend is get oeet, hiej is mich get los
Diej van Sjilvend Alaaf, diej zint mich get begos
Viefendertig joar hoosj 't Sjilvend Alaaf
Noee zint ze 't zat, noee wille ze d'r van aaf

Ze hubbe os gevroagd get nuujts te bedinke
Mer zoe�mer geet dat neet, 't mot toch waal ooch klinke
En wat ooch wuuert bedach, dat is toch om 't eave
Es vieer mer aevegood weer sjpas en lol belaeve

De Zandjhaas en de Meut, die gont os neet verloare
Ze sjtond in de vaan, doa woe� ze ummer woare
Ze huuere bie sjilvend wiej buusj en de baenje
En ooch wie d'r Joep, d'r Pol en de aenje

Refrein:
Sjilvend Alaaf kinne vieer noe blieeve zinge
Sjilvend Alaaf al woar 't effe wringe
't blief noe bie 't ouwe wiej dat in Sjilvend huuert
dan blieve vieer dat zinge biej os in de buurt.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH MARIEJ
1991: Wuu�rd & millediej: May Cremers
midi

Refrein:
Och Mariej, noee kom ins hiej, zittich toch ins aan mieen ziej.
Leefste Miej, noee kom d'r bieej en drink mit mich ee hieej.
Och Mariej, kieek wiej ich liej, ich hub ze neet mie� op een riej.
Potverdrieej, lekker priej, doee maks mich toch zoe� bliej.
Leefste Miej, noee kom toch hieej, en zittich toch ins aan mieen ziej.

Mit vasteloavend kom' v'r uu�veral, in de cafees en op 't sjonste bal.
D� kom v'r gaaroeet neet mie� sjtop, gans Sjilvend sjteet d� op d'r kop.
Vie�r sjtont weer in de riej, zint allemoal d'r bieej.

Mit vasteloavend gont v'r ummer doe�r, d� hove vie�r ooch gaar geen ermbandjoe�r.
En trikt d'r optoch doe�r de kirkegats, sjtiekt os de vasteloavesbrats.
D� hilt os gene bieej, vie�r sjprin ge ziej aan ziej.

Mit vasteloavend sjpringe vie�r zoe� sjoe�n, pis os de zukke glujje in de sjoe�n.
De ganse sjwerm pakt zich d� i gen erm, dat hilt os toch zoe� lekker werm.
En kriebelt os diej priej, d� zint vie�r toch zoe� bliej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ODE AAN 'T LIMBURGS PLAT
Wuu�rd & millediej: F.J. Peiffer
midi

Refrein:
Wae Limburg kint, zieen taal bemint, dae is in zieen laeve erg verwind.
In boeetelandj, in durp of sjtad, doa huu�rt hae gaer 't Limburgs plat.
Doarom leef luuj, gie�r allenuij, blieef oos provincie altieed truj.
Loat toch 't Limburgs plat neet verpeste, zoe�lang es Limburg nog besjteet.
Loat toch 't Limburgs plat neet verpeste, dat 't verloare geet.

Oos Limburg is ee landj, joa, dat kint zich loate zie�.
Get sjonders wiej oos Limburg, dat vingste nirges mie�.
De taal, diej vie�r hieej sjpraeke, dat is oos Limburgs plat.
En diej draag ich gans miee laeve, ummer bieej mich in mieen hart.
En diej draag ich gans miee laeve, ummer in mieen hart.

Noee Limburg al sinds ie�we, ee landj v� heuvels is,
zint luuj hieej komme woe�ne, de sjpraektaal Hollesj is.
Dan word ik krank van binne, dat heb ik noe�its gehad.
Sjpraek, i plaats v� hie�l sjlech Hollesj, lie�ver toch m�r Limburgs plat.
Sjpraek, i plaats v� hie�l sjlech Hollesj, toch m�r Limburgs plat.

Vie�r zint hieej ooch geboare en komme hieej van daan.
Vie�r wille noe�it verhoeeze, doa vinge vie�r nieks aa.
Vie�r hange aan oos Limburg, oos prachtig heuvellandj.
Aan dit landj hub ich al joare ooch mieen ganse hart verpandj.
Aan dit landj hub ich al joare gans mieen hart verpandj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OEES DURP IS APART
2004/2005: Tekst: Marleen Mols - muziek: Marleen Mols & Ren� Holtus

Refrein:
Es in Limburg vasteloavend is, sjteet Sjilvend aan de top
Alle jonk en oud is op de been en 't grieenieezer hingk op
't durp pak zich dan bieejee wiej een familie ongeree
es in Limburg is vasteloavend is, viert Sjilvend mit zieen hart
want in de vasteloavestieed, zint vie�r een durp apart.

Os Sjilvend is geen groe�te plaats, dat hooft vuur os toch neet
Want alles hub v'r zelf in hoees, v'r hubbe zelfs de geet
Der Uule en de Prengelkes, os Sjilvend Alaaf
V'r hoove doa toch nieks mie� biej, mer gaeve ooch nieks aaf.

De vasteloavend is d'r tieed van sjpas en veuel muziek
Dan lup os ganse durp oeet es den optoch weer vertrikt
En huur v'r dan os hermenie, dan is 't weer zoe� wieed
Ballonne vleege doeer de loech, doa geet ze weer os geet.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OEES KARNAVAL
2007/2008: Tekst: Jan Theunissen - muziek: De Noe�tekrakesj
Zang: De Noe�tekrakesj


Refrein:
Mit karnaval mit karnaval, trikke vie�r aldaag rondj
Op sjtap of mit de optoch, de veut goan van de grondj
Noa waeke timmere en verve zooge vie�r �t al
Diej kar van os diej woar te groe�t en ging neet oeet d�r sjtal
Doanoa nog �nne op de lamp gesjod, wat woar� v�r meug
Toch alles gauw verangerd en gewirkt tot �s murges vreug

�t Ie�sj is kinjeroptoch en gont diej kleene mit
Al diej verklejjde kinjer woe� karnaval in zit
De luuj diej kieeke langs de kantj en zint gans van de wiees
Jie�deree zoe� sjoe�n gesjminkt, liek waal ee paradiees

Op moandig dan geet alles mit de optoch mit
De oeetsjlaag k�nste laeze doanoa in de gez�t
Vie�r loope op gen Inj en langs �t Kloe�ster op de berg
Joa dan is �t bow gedoan, dat vinge vie�r zoe� erg.

En es vie�r dan op sjtap goan, gesjminkt wiej inne kloon
�t Lupt zich neet gemekkelik, zoe� mit diej groe�te sjoon
En dan de polonaise, mit d�r Sjeng en ooch �t Truuj
Sjnap uch noee mer vas, dan loope v�r saame truuk op huuj


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R OPPERHOEJBOEK
1980: Wuu�rd & millediej: Thei Damen
midi

D'r OpperHoejboek sjtuu�t neet mie�,
hae hilt 't laeve vuur gezie�.
Mit Vasteloavend ligk hae i ge bid,
en deet aa nieks mie� mit.

HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE HAAN
2008/2009: Tekst & muziek: Jan Theunissen
Zang: De Noe�tekrakesj


Refrein:
Dat is de haan, dat is de haan,
in Sjilvend sjteet hae boave-aan.
�t Is de haan op de toe�re,
hae sjteet de ganse daag te loeere.
Al joare hilt hae hieej de wach,
uueverdaag en ooch in de nach.
Joa ozze haan, joa ozze haan,
hae sjteet vuuergood gans boave-aan.

Mit karnaval drieej daag d�r op oeet,
wirke goan kump os gaar neet oeet.
Doa geet teveuel tieed in zitte,
joa doee mos op alles litte.
Wirke dat dont vie�r dan neet mie�,
wat minste wae dat hauw gezie�.

Vie�r klage waal ins sjteen en been
en toch blieeve vie�r doarom neet heem.
Wiej vlot dat inne daag om geet,
kieek mer went �t zunke weg geet.
D�r litste dronke vie�r neet mie�,
wat minste wae dat hauw gezie�.

Vie�r zoge �t op ins neet mie�,
want de haan dae woar al aan �t krie�.
Oees hart gong langzamer kloppe,
hoe�gste tieed om noee te sjtoppe.
Vie�r woare nog mer mit z�n twie�,
wat minste wae dat hauw gezie�.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAK UCH VAS
2000/2001 nr.2 : Wuu�rd & millediej: Frans Peiffer
midi

Refrein:
Pak uch vas bieej de sjowwer, noee kump de polonaes,
want de sjtumming is nog noe�it zoe� good gewaes.
Vie�r gont dwaesj doeer oees durp haer, berg-op en ooch berg-aaf.
Vasteloavend, Alaaf.

Sjalt de moeziek weer doeer oees durpke haer,
luuj, dan is d'r vasteloavend doa.
Sjtont de nerve sjtrak, dan hulpt 't klonepak,
en dan mot' v'r weer de sjtroat op goa.

Kom noee mit en zing, kom noee mit en sjpring,
kroeep noee allenej ins oeet de hoeed.
Want es Sjilvend weer d'r vasteloavend vie�rt,
joa, dan laeft 't ganse durp zich oeet.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 5


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EEN PAN AAF
2004/2005: Tekst & muziek: Jac Bremen
Zang: Koosj Baeter


Refrein:
Vieer hubben een pan aaf mit die daag
En ooch de pieep oeet noa driee daag
Mer wat makt ut os toch oeet
Gieef weer ummer gowwe mood
Vieer hubben een pan aaf mit die daag

Joa mit die daag van karnaval, dan trikke vieer drop oeet
Ummer weer op Sjilvend aan, dat deet os toch zoee good
Doa is joa altieed get te doeen, dat zigke alle luuj
Vieer wete dat al joare langk, dat is os gaar neet nuuj.

V'r numme ooch van alles mit, es vieer ut durp in goan,
Fleut en bas en num m�r op en get vuur op te sjloan
Dan kinne vieer de sjtress weer kwieet, joa van ut ganse joar
En gont ooch mit de optoch mit, dat is vuur os toch kloar

Ut Tring va Klaar oeet Kanada, dat is dit joar ooch hieej
Wool zoe� gaer ins komme en dat sjreef ut os die priej
En noee ut eenmoal hieej weer is, da zuut ut zoe� veuel luuj
Ut zaet mer ummer: "Houw aar joe", dat is vuur os toch nuuj.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N PIETSJOOG
Wuu�rd & millediej: F.J. Peiffer
midi

Refrein:
Pietsj mich toch ins 'n eugske, es ich weer ins noa dich kieek.
Dan veul ich mich in den hie�mel, joa, d� veul ich mich zoe� rieek.
Doee lie�s mich doamit ooch wete, datsdoee get veuls vuuer mich.
Drom pietsj mich toch ins 'n eugske, ich hout zoe�v�ul v� dich.

Es ich dich zie� op de sjtroat, wil ich zoe� gaer mit dich wanjele goa.
M�r ich weet neet, of dat waal geet, en doee lups wiejer en lie�s mich doa sjtoa.
Kieek noee ins hieej, maak mich ins bliej, want doee huu�sj bieej mich.
Zuuste mich sjtoa, neet wiejer goa, ich zie� zoe� gaer dieen gezich.

De ie�sjte kie�r, same op sjtap, goan ich mit dich noa 'n gow discotheek.
Zaeste mich sjtil aa mieen oe�r, geeste ins mit, dan hub ich 't bereekt.
Nie�mes tot las, vie�r make sjpas, danse taegenee.
En este wils en v� mich hils, dan gont v'r noeeits mie� oeetree.

Doee bis zoe� sjoe�n en zoe� leef, loat dich bekieeke, kom hieej estebleef.
En vanaaf huuj, wuu�rt alles nuuj, want in oees laeve geet noee nieks mie� sjeef.
Hub ich get sjans, gaef mich een kans, dan bis doee v� mich.
Bis m�r neet bang, dink neet zoe� lang, want ich doe�n alles vuuer dich.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRIEJJE, PRIEJJE, PRIEJJE, UMMER WEER DIEJ PRIEJJE
2003/2004 nr.1: Tekst & muziek: Zef en de Hoonder
Zang: Zef en de Hoonder

midi

Refrein:
't Is weer priejjedaag, 't is weer priejjedaag.
Oos hart geet sjneller sjloa, noee vie�r weer kinne goa.
't Is weer priejjedaag, 't is weer priejjedaag.
't Zit os in 't blood, want fie�ste deed os good.
't Is weer priejjedaag, 't is weer priejjedaag.
Vie�r hubbe sjpas bis 'soaves laat.

Op donnesjtig vuur de karnaval, dan is biej os get los.
De vrowluuj drave doeer de boeet, vie�r mansluuj zint de klos.
Ze rieete alles oeet de kas en zeuke zich get oeet.
Ee heutje mit een veerke drop, zoe� trikke ze drop oeet.
Joa, zoe� trikke v'r drop oeet.

De koetsj, diej sjteet dan vuur de duur, ee deel dat geet te voot.
Ze danse, sjpringe doeer 't durp, dat deet hun toch toch zoe� good.
Een nonnevot wuu�rt mitgebrach, de burger vingk dat sjoe�n.
En hubbe ze dan ee sjnepske op, da zinge ze op volle toe�n.
Joa, da zinge v'r op volle toe�n.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINS VA SJILVEND
Tekst & muziek: M.Dohmen - van Hoeije

Refrein:
Mit de veer op de hood en medaijes op de boeek
sjtoan ich op de prinse wage.
En ze rope dan morjuu�tsj en ich veul mich dan zoe� gruu�tsj,
want ich bin noee Prins va Sjilvend
En ze rope dan morjuu�tsj en ich veul mich dan zoe� gruu�tsj,
want ich bin noee Prins va Sjilvend

Mit vasteloavend Prins te zin, dat wunsjt zich toch jie�der kindj,
Groe�t en kleen haet dan plezeer en ze wille dan zoe� gaer,
Eemoal op de waage sjtoa in windj en weer
En kump de vasteloavend aan, dan dink v'r allemoal
Noee is 't toch waal mieene tieed, of sjtoan ich weer vuur poal.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PROEETSJKAPEL
1998 nr.2 : Teks & meziek: Mimi Dohmen-van Hoeije
midi

Refrein:
Doa komme de gekke mit de sjtekke en de proeetsjkapel, de proeetsjkapel, de proeetsjkapel.
En kieek ze doa lope doeer de sjtroate mit hun insjtrument mit trom en fleut en sjuuftrompet.
Ze lope doeer de Groe�te Gats en howwe op dat blaek.
Ze trikke dan de Bleekplaats op en gont dan langs de baek.
Doa komme de gekke mit de sjtekke en de proeetsjkapel, de proeetsjkapel, de proetsjkapel.
En kieek ze doa lope doeer de sjtroate mit hun insjtrument, mit trom en fleut en sjuuftrompet.

't Ganse durp, dat lupt dan oeet, went dan de moeziek klinkt.
De prinsewage geet vuurop en kiekt dat jie�dree winkt.
De luuj, die sjtond dan langs de w��g en huu�r wiej sjoe�n dat klinkt,
went boave op de Kloe�sterlaan die ganse meute zingt.

De carneval is in 't durp, vie�r sjnappe naas en hood.
Ich sjnap mich ooch de sjuuftrompet, diej deet 't ummer good.
D'r Kuu�b, dae haet de sjelleboom, d'r Sjeng de dieke trom.
Dae lupt es ie�sjte vu�renaa en reupt: "H�j luuj, noee kom".

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T PUTJE
1962 : Joep Rademakers
midi

Refrein:
Ich wil gee putje, ich wil gee putje,
ich wil gee putje oeet een pottebekkeriej.
Gaef mich ee putje, gaef mich ee putje,
gaef mich ee putje beer, al oeet een brouweriej.

De luuj op huuj, ich weet 't neet, diej zint neet mie� normaal.
Ze make om ee sjtene putje toch zoe�v�ul kabaal.
Ze hubbe hiej 't litste joar gegrave i gen aerd.
Ze hoalde putjes oeet de grondj v� doeezend joare haer.
Ich zigk mer ummer zoe�, wat moste doa mit doe�?

't Theike woar archeoloog, hae hauw 't toch zoe� druk.
Hae gong 't 'soaves noa ge-bid en dreumde van geluk.
't Bid zoog hae vuur koe�luf aa, hae groof doe�r de matras.
't Woar weer raak, toen hauw dae kael alweer ee putje vas.
Ich zigk mer ummer zoe�, doa koosj hae get mit doe�.

't Nulke boewde zich ee hoees, hae hauw 't wieed gebrach.
De kelder hauw dae flinke kael vuur drieekwart oeetgesjach.
Toen vong hae nieks wiej sjerve en wat gong d'r Nul toen doe�?
De sjtukskes plekde hae aanee, zoe�n putjes vong hae sjoe�n.
Ich zigk mer ummer zoe�, wat moste doa mit doe�?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAMGEK
2001/2002 nr.2 : Tekst & muziek: Frans Peiffer
midi

Refrein:
Zing mit vasteloavend v�: Sjilvend alaaf.
Loat d'r moeziek klinke, bergop en ooch bergaaf.
Dan sjteet hieej i Sjilvend, jie�deree gereed,
want dan sjoenkelt alles wat naeve dich sjteet,
want dan sjoenkelt alles wat naeve dich sjteet.

Kom hieej m�r ins kieeke, kom hieej m�r ins haer.
Loat dich hieej ins blikke, sjtrieek hieej m�r ins naer.
Vasteloavend vieere, lie�rste hieej direk,
want hieej kinste't waere, vasteloavesgek.

Zeuk dich m�r ee vrujke, zeuk dich hieej m�r ee.
Loat dieen oge rondjgoa, en zigk neet drek: "nee."
Mit de vroluuj omgoa, dat geet hieej perfek,
want hieej kinste't waere, inne vroluujgek.

Zeuk dich inne manskael, zeuk dich inne oeet.
Loat dieen oge rondjgoa, doeer de ganse boeet.
Mit de mansluuj omgoa, dat geet hieej perfek,
want hieej kinste't waere, inne mansluujgek.

* cd: Sjilvend Alaaf 2002


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIEEFKOOK
2001/2002: Tekst & muziek: M. Dohmen-van Hoeije
midi

Refrein:
Mit vasteloavend wil ich rieefkook aete,
de botteramme kinse dan vergaete.
En sjtoan ich aan de teek mit ee lekker glaeske beer,
en sjoenkele de luuj allemoale op en neer,
dan mot ich noa ee tieedje ins flot noa boeete goan,
om mieene maag te sjtille en rieefkook in te sjloan.

Wiej ich es klener kindj, mit pap de optoch zoog,
vie�r sjtonge same langs de waeg, ich weet 't nog zoe� good.
En woar de sjtoet vuurbieej, dae pap dae woar zoe� loe�s,
hae leep mit mich 't kr�umke in, kreeg rieefkook op de voees.

En noee es groe�ter miensj, hub ich 't nog zoe� gaer.
En kump de vasteloavend aa, dan ruuek ich 'm alweer.
De rieefkookkroam sjteet doa, dan zuuste mich weer goan,
Loop dan noa binne mit v�ul lol en hub de henj weer vol.

* cd: Sjilvend Alaaf 2002


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ROAD VAN �LLEF
2007/2008: Tekst: Dagmar Gradissen - muziek: Andrea Mohr
Zang: De Sjilvese Hoonder


De herfst is al lang begos, noee is �t weer zoe�wieed.
De wintjer dae sjteet vuuer de duuer, �t is vasteloavestieed.
De road pak zich noee weer biejeen en geet weer aan de sjlaag.
D�r is ooch nog zoe�veuel te doen, joa vuuer die drieej dol daag.

Refrein:
De sjonste club dae hieej besjteet dat is de Road van �llef
En went gie�r os neet geleuve wilt, bekiekt �m uch dan zellef
in de vasteloavestieed dan tr�kt hae d�r op oeet
En woe� dae ooch noa binne geet kump sjtumming in de boeet!

De mam is druk in de weer, zoe� blieeft ze jongk en kras.
�t pak mot oeet de sjtomerie, �t humme ooet de kas.
De patsj die likt ze ooch gereed, dat deed ze vuuer de pap,
want hae zit bieej de road van ellef, dae geet vandaag op stjap.

Wienie� �t vasteloavend is, dat ligkt toch aan de moan.
Dan trikt de optoch doeer �t durp en zuuste �m weer sjtoan.
Vuuer os is dat �t hoe�gtepunt, joa jie�der joar opnuuj
en kump de prinsewage langs dan roope alle luuj:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RUNDJE LIMBURG
Tekst: S.Bremen, A.Smits, J.Meijers - muziek: R.Kicken
Zang: Koosj Baeter

midi

Refrein:
Jusses kinger nee, dat veult toch good,
Mit de carnaval krieeg ich de kriebels in mieen blood.
Ich trik doeer os Limburgs landj en sjtoa dan nirgus aan de kantj,
want wit g'r wat 't bieej mich is: Ich bin zoe� bang dat ich toch nog get mis.

Sjtarte dont auw wiever op de donderdig,
wat zint diej toch sjoe�n mit ee mommegezich.
Op vrieedig da hingt de burger 't grie�nie�zer op,
Kumpt de Blauw Sjuut mit de Winkbuule drop.

Daags dernoa goan ich vlot noa de Zoepkoeel heer,
en dan sjpring ich mit en drink mich ooch ee beer.
en went ich op zonjdig op 't Vriethof lekker zit
trekt gans Mesjtreech mit de Bontje Sturrem mit:

Joa op moandig trekt bieej os de optoch rondj
en dan make vie�r 't ummer hie�l erg bontj,
noa aafloop zint alle kaffees weer ins sjtampevol
en jie�deree makt weer veul sjpas en lol.

Daesdig loate vie�r de geet in Sjilvend op
en in Kirkroa lope de klone op de kop.
Esjgoonsdig is 't allemoal da bauw gedoan,
toch wil ich gaere nog hie�ring bieete goan.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAMBA CARNAVALESQUE
2006/2007: Tekst & muziek: Die van Gen Inj & Bart Delissen
Zang: Die van Gen Inj


Went �t �smurgesvreug noch duuster is dan dreum ich al
van �t danse en �t sjanse en de ganse karnaval.
En ich doe� mich in de dreum dan al mien pekske aan
wen ich wakker waer, dan bin ich neet zoe� good draan

Refrein:
Karnaval, vie�r dont weer sjtomme kal
want dat is joa jie�der joar mit diej daag ummer �t geval
Karnaval, driej daag noa �t bal
�t is hie�l zie�ker dat ich dan v�ul danse zal

Noee �t eenmoal vasteloavend is noee bin ich bliej
want �t kint noee echt gebuu�re en ich bin d�r zie�ker biej
Mit mieen pekske en mieen bakkes goa ich dan d�r oeet
want ich hout �t dan neet mie� biej os in de boeet

Noa die driej dol daag dan viltse in een hie�l groe�t loak
b�s dan neet te geneete en raaks ooch sjnel van de koak
b�s te dan weer biej getrokke mit dat zeke kloar
dan kie�k ich alweer vuueroeet noa �t volgend joar


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJANG EN IRMA
2006/2007 nr.1 : Tekst & muziek: Hoejkoeer �t Geet
Zang: Hoej koeer �t Geet


Refrein:
En� dan�. sjprong Irma op de sjtang
Van ozze meester Sjang
Ziene nuuje waterfiets v Dae geklaut woar biej de Tits
Same vare oeerelank
Soms pes aan de voe�gelstjang
Doeer de Baeksjtroat op en neer
op zieene rugk ee jaagsgeweer

Jie�der kindj dat koosj dich zegke, wae woar meester Sjang
Dae good koosj vertelle, nee dan woar gene bang
Joa in raekene en sjrieeve, doa woar hae gene baas
Waal wol hae ze lie�re, wiej te sjeete inne haas.

Mit de kloek op waeg noa heem
Leep Irma in de sjeem�.

Irma wol ins gaer goan vleege, Sjang brach heu�r noa Baek
Dat woar get bezonjesj, zoe� midde in de waek
Hoe�g boave in de loech reep ziej: �Dae Sjang is neet good wiees�
�D�r Sjang dae haet mich aagezie� vuur een wil patriees�.

Wiej �t Irma onge koam
En heu�re Sjang zooch sjtoan�.

Sjang van de Sjoester en Irma zint neet mie�
boave in de hie�mel zint ze alletwie�
saame mit de ingelkes maake ze plezeer
en dan sjnapt Sjang zich ziene fiets, en joa doa gont ze weer.

Refrein:
M�r� dan�. sjpringt Irma op de sjtang
Van ozze meester Sjang
Zieene nuuje waterfiets
Dae geklaut woar biej de Tits
Same vare oeerelank
dan mit ingele-gezank
Doeer de hie�mel op en neer
op ziene rugk ee jaagsgeweer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJEEVE SJOASJSJTEE
1955: Wuu�rd & millediej: Jo Dummer
midi

Refrein:
In Sjilvend sjteet ene sjeeve sjoasjsjtee, bieej de Bruujer achterom.
Dat dink, dat motte vie�r goan stieepe, angesj vilt hae ie�sjdaags om.
En dan is dae gowwe l�bbes noa de moan, dae de Bruujer doa zoe� sjeef haet sjtoan.
't Zauw toch ie�wig joamer zin, es hae os zoe� sjeefeweg de hook om ging.

Joa jie�der durpke haet zoe�get, woe� op 't sjtolz kan goan.
M�r zoe�get wiej i Sjilvend sjteet, dat zuuste nirges sjtoan.

En kumpste d� v� Bronsem aaf en kiekste vuur dich oeet,
dan denkste: ie�sjdaags vilt dae sjoasjsjtee, bieejde Bruujer op de boet.

M�r hae sjteet al joare doa zoe� sjeef, drom blieev' v'r sjtolz drop goan,
want dae sjeeve sjoasjsjtee haet nog noe�its, gee miensj get koads gedoan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJILVEND ALAAF !!!
1939 : Wuu�rd & millediej: Wen Fliescher
midi

Zigk luuj, kint gie�r oees Sjilvend al, mit lach en troan en lol.
't Is carnaval en meutebal, dan is oees durpke vol.
De kinjer loope langs de sjtroat, mit loem'le om en aa.
De mam, diej bikt de nonnevot, d'r pap de moeerevla.

Refrein:
Sjilvend alaaf, mit zieen brook en zieen buusj en zien baenje.
Sjilvend alaaf, mit d'r Joep en d'r Pol en de aenje.
Loat os m�r meute, sjpasse en fleute,
dan zint vie�r Sjilvender bauw ingelkes genau.

Oees Sjilvend woe�rt ins opgesjrikt doeer vader ooievaar.
Dae fladderde en sjwaefde m�r en zoog woe� 't vie�rtig waas.
Op ene kie�r, doa sjuut hae mich de sjoasjtee krek vuurbieej.
Wat deij dae rare voe�gel doew, hae brach t'r leefs m�r drieej.

Noee hubbe vie�r d'r carnaval, kieek Sjilvend geet vuuroeet.
Noee sjpas en ie�r en reen van taal, d'r duuvel houte v'r droeet.
Kom' vie�r dan ins bieej Pie�trus aa, want dae ontvingk os good,
en lie�t os dan het peurtje in, dan zinge vie�r aeve good.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

SJILVEND OP ZIEEJ BIS
1971 : Wuu�rd & millediej: F.J. Peiffer
midi

Refrein:
Joa, dat is Sjilvend, oees Sjilvend,
dat is Sjilvend op zieej bis.
Komt kieke, erm' en rieeke.
Wae Sjilvend kint, vergit de res.

Gen Inj en de Hieering, de Duueker en d'r Plats,
't Brook en de Baenje, 't Boesjveldj en de Gats.

De Berg en 't Gie�veldj, d'r ouwe Lammendam,
de Kweddel, gee beer mie�, de baek zit zonger sjlam.

De Groaf en 't Getske, oees voetbalsjtadion,
d'r voegel, dae vreuger in de Mu�lesieepe sjtong.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJILVENDER JONGERE
2004/2005: Tekst & muziek: Frans Peiffer
midi

Refrein:
Inne Sjilvender jong, ( koekoek,koekoek),
En ee Sjives maedje, (koekoek)
Die danse gaer op 't leefdespaedje.
Truj en sjterk en mit karakter
'n gow kietsj en ooch vreug wakker
sjlauw en vlieetig op gen sjoe�l
jong wat zint de maedjes sjoe�n.

Zonne jong en zoe� maedje, diej vings-te nirges mie�
Gank m�r ins zeuke, dan kins-te 't zellef zie�.
Kom dan ins noa Sjilvend, doa vings-te ze pas
Want op dizze weltbol, lup hieej 't biste ras.

Lups-te dan doeer de sjtroate en kumps-te van gans wieed,
Zaes bieej dich zellef, 't wuu�rt noee de hoe�gste tieed
En mos-te goa keze, onthout 't al vas,
Want op dizze weltbol, lup hieej 't biste ras.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJILVENDSE SJLAGER
2006/2007: Tekst & muziek: Dagmar Gradissen, Yvonne Senden & Har Delissen
Zang: De Sjilvendse Hoonder


�t Is karneval hiej in os durp, de optoch kump vuuerbiej,
de moeziek sjpilt d�r hoempapa, dat mak os toch zoe� bliej,
�t Renteneerke sjtieef en sjtram, zuut ze ooch weer goan,
de kinjer mit de klumpkestuuet gont langs de sjtroate stjoan

Refrein:
En dan zinge vie�r de sjlager, de sjlager ummer weer,
Want dat huuert biej os Sjilvend, vie�r zinge toch zoe� geer.
dan zinge vie�r de sjlager, jie�deree wit wie dae geet,
want Sjilvend zonger sjlager dat gie�f �t zich toch neet.
Nee Sjilvend zonger sjlager dat gie�f �t zich toch neet

�t is vasteloavend in os durp, ich drink mieen putje beer
Vie�r sjtond gezellig aan de theek, dat dont vie�r toch zoe� geer.
d�r Sjuul mit zieene kwetsjbuul sjpilt hiej de ganse nach
Dae haet os toch ee repertoire, dat houw vie�r neet verwach

De Hoej die is ooch weer paraat, ze zint oeet randj en bandj
Wiej is �t mit die geet? dit joar dat vrie�gt �t ganse landj.
En Prieje, Prieje u�veral, diej zint ooch alweer doa,
D�r vasteloaveskaravaan, dae reupt ich kom waal noa!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJLAMBAEK
Tekst: R.Peters - muziek: A.J.Vriend e.v.a.
Zang: Haufsjeet


Ut woar op �nne zonjig middig, zo'n honderd joar teruk
De baek die leep doe�r Sjilvend, dat durp va mieen geluk
Ut woar de Roe� Baek, zoe� sjoe�n, zoe� sjoe�n
Die witte sjoe�n baek, zoe� sjoe�n, zoe� sjoe�n
Doee sjpans toch de kroe�n, de kroe�n, de kroe�n
De baek die doee doe�r Sjilvend leep.

Ut woar op �nne zoaterdigoavend, de duuer sjtong op inne kie�r
Doa keem get aagedrieeve op ee sjtukske griees papier
Ut woar inne ku�tel, 't woar inne ku�tel
Inne ku�tel op ee griees papier, op ee griees papier
Ut woar inne ku�tel, 't woar inne ku�tel,
Inne ku�tel op ee griees papier.

Ut woar in de zestiger joare, de baek woeerd toegemak
Vie�r houwe nurges last va en 't rook neet mie� noa kak
Ze woar verzjwoende, ze woar verzjwoende
Die zjwarte baek besjt�ng neet mie�, besjt�ng neet mie�
Ze woar verzjwoende, ze woar verzjwoende
Die zjwarte baek besjt�ng neet mie�.

Ut woar un joar geleije, doe houw ich inne dreum
De baek leep weer doe�r Sjilvend, d'r langs doa sjt�nge beum
Ut woar de Roe� baek zoe� sjoe�n, zoe� sjoe�n
Die witte sjoe�n baek zoe� sjoe�n, zoe� sjoe�n
Die sjpant toch de kroe�n, de kroe�n, de kroe�n
De baek die weer doe�r Sjilvend lupt, de baek die weer doe�r Sjilvend lupt.
De baek die weer doe�r Sjilvend lupt, de baek die weer doe�r Sjilvend lupt.

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJNUBELKE
2002/2003: Tekst ? - muziek: ?
midi

Vasteloavend, ��n, twie�, drieej, kump en geet zoe� gauw vuurbieej
Vasteloavend, veer, vieef, zus, driee daag is m�r effekes.
Vasteloavend, veer, vieef, zus, driee daag is m�r effekes.
Vasteloavend, nu�ge, tie�n, en dat kinste aan os zie�n. Hoi

Kom toch sjnubelke, leefste sjnubelke, zing en sjpring en dans nog ins,
Kom m�r in mieen erm, dat is lekker werm, loat ins zie�n wats-doee nog kins. Hoi

Al oos sjnubelkes, mit hun bubelkes, zint vuur os de grotste sjpas
Aan diej sjnubelkes, mit hun bubelkes, houte vie�r os gaer ins vas. Hoi

Vasteloavend, ��n, twie�, drieej, kump en geet zoe� gauw vuurbieej
Vasteloavend, veer, vieef, zus, driee daag is m�r effekes.
Vasteloavend, zie�ve, ach, vie�r gont doe�r bis in de nach,
Vasteloavend, zie�ve, ach, vie�r gont doe�r bis in de nach,

* cd 2003 : "Sjilvend Alaaf 2003"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJOE�N SJ�NK VA SJANG
1974: Tekst & muziek: Joep Rademakers
Zang (*) : Joep Rademakers


Biej �s hiej in dat Limburg, van Gennep tot in Ees
Van Elsloo tot in Rimburg, hiej sjprikt men veuel chinees
Kom mer biej mieene sjlechter, vroag mer wiej is de sj�nk
Z'n vrouw zaet diej is lekker, dat is ee logies dink

Refrein:
Biej �s krit elke klantj, 't allerb�ste want:
Thei en Fiej en Haj en Ding, Lei en Miej en May en Ming
Henk en An en Sjeng en Sjang, diej aete al zoeelang
Sjoeen sj�nk va Sjang.

Inne pink ponk pang oeet China, keem op de slechteriej
De sjlechter reep op Miena en zaet kom ins derbiej
Omdat zu'm neet versjtonge, reep Miena potverdriej
Ich h�b 't al gevonge, dae man wilt sj�nk van hiej

Went gieer �ns sj�nk wilt kope, gieer wit waal diej va Sjang
Dan doeeg dat blief neet lope, goat biej 'm zeet neet bang
Gieer kont doa graties lieere, biej aankoop van get vleesj
Dan lieet zieen vr�w dich huur, 't onvervalsj Chinees

* dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJOENKELE
2008/2009 nr.1 : Tekst & muziek: Hoejkoeer �t Geet
Zang: Hoejkoeer �t Geet


Es ich de kaffee oeet kom,
blieef ich effe sjtoan.
Kieek ich noa de hie�mel
en zie�n de volle moan.
D�nk ich aan �t geetje,
doa boave gans alleen.
Goan ich weer noa b�nne,
want ich wil nog neet noa heem.

Refrein:
Dan goan ich sjoenkele
dan goan ich sjoenkele.
Wat inne sjpas,
haut mich �ns vas,
sjoenkel mit ee.
Dan goan ich sjoenkele,
dan goan ich sjoenkele.
Sjoenkel mit dich ,
sjoenkel mit mich,
sjoenkel mit ee.

Gelukkig bin ich neet alleen,
De kroam lupt langzaam vol.
De kastelein hilt �t neet biej,
De luuj sjloan gans op hol.
De teek die rammelt van plezeer,
huur doa, alweer ee vaat!
Mer ich d�nk aan mieen geetje,
wuurt �t noee toch weer te laat!?

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPAS ONGEREE
Tekst & muziek: P.J. Peiffer
Zang (*) : Koosj Baeter

midi

Refrein:
Kastelein, sjud nog ins ene in, vie�r gont os amuzaere.
In noa heem goa hub'v'r gene zin, dus blieeve vie�r nog get vertaere.
Kom sjud mer in, vie�r hubbe tieed, d"r murge is nog wieed.
Dus sjeet ins op en maak os bliej, want noee zint vie�r nog hieej.

Dizze daag, dae doeert neet ie�wig, Vie�r houte ginne sjtop,
Es vie�r zoe� get ummer houwe, Dan koosj d'r sjpas neet op.

Vasteloavend in 't vuurjoar, Dat is ee good begin,
Es de luuj weer same zinge, Dan hub'v'r nei gow zin.

En v'r trikke in de optoch, Mit roe�d en gael en greun,
Joa dat kinne vie�r neet loate, Dat ving'v'r gans geweun.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJPASPOLKA
Tekst: Frans Peiffer - melodie: uit Steierpolka
midi

Refrein:
Vieer vieere vasteloavend en v'r hu�re neet mie� op,
want zint v'r good om gang, dan kom v'r neet mie� sjtop.
Vie�r zinge en vie�r sjpringe en v'r make v�ul plezeer
en murge begin v'r weer.

Vie�r wille laeve, m�r gee geweld,
oees geldj oeetgaeve hieej onge op de welt.
En vuur v'r sjterve in inne witte jas,
make vie�r hieej nog effe sjpas.

Refrein:
En vieer' v'r vasteloavend en v'r hubbe gaar gee geldj,
wuu�rt mit de GSM de Oma opgebeld.
En kin v'r h�ur bereke, joa dan hubbe vie�r geluk,
want oma haet een ouw zuk.

Dan gont v'r wiejer, mit sjpas en lol,
want geldj van Oma, dat mak de buu�sj weer vol.
Mit vasteloavend in inne sjluppejas,
make vie�r hieej nog gans v�ul sjpas.

* cd 2003 : "Sjilvend Alaaf 2003"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJPEGEL
2006/2007: Tekst & muziek: De Noe�tekrakesj

Kieek ins in der sjpegel
Zigk ins wat ste zuus
Wea is noa de sjonste
Op wae gelieek ste juus
Ich bin dae verkleijde oeet 't Sjilvendslandj
Zonger te kieeke noa de achterkantj

Jong wat bin ich knap
Dat kumt doeer dae sjoeene hood
't zit alleen get krap
Mer wiejer sjteet hae os toch good
Ee sjtrikske vuuer derbiej
Sjtoan vieer ziej aan ziej
Mit karnaval ee nuuj gezich
Is dat va mich of dich

Mansluuj dat zint vieer
Een leedje vuuer de ilfde kieer
Inne sjaele kal
Mak nieks oeet t is karnaval
Inne haeve sjlaag gedrieed
Sjtoan vieer noee verkieerd
En zigk noee allemoal mer zelf
Is dit de vueesjte helf

Lang genog op sjtap
Ich sjtong ummer biej d'r tap
Zit noee op zjwart zoad
Zeuk ich noa get goeje road
D'r litste kieer alaaf
't masker geet noee aaf
Wae is toch dat sjoeen gezich
Verrik joa dat bin ich


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPEK EN EI
Tekst & muziek: Hoej
Zang (*) : Hoej

midi

Refrein:
Sjpek en ei, sjpek en ei, sjpek en ei dat sjmakt os good.
Sjpek en ei, sjpek en ei, joa dat zit os in 't blood.

Gont vieer zoe� noew en dan op sjtap, da sjtont v'r ooch geer aan de tap.
Vieer zurge vuur inne gowwe boam en komme dan weer good op oam.
Ee good recep kumt van de mam. How ie�sj get eier in de pan.

Oos hoonder legke dat 't vrekt, 't verke lie�vert os 't sjpek.
De mam diej lekker zjwartbroe�d bikt. En doa dat sjpek en ei op legkt.
Da zint vieer woe� v'r motte zin. Ee penke sjpek dat geet waal drin.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

SJPRINGE EN DANSE
1996 : Wuu�rd & millediej: F.J. Peiffer
midi

Refrein:
Es Sjilvend vasteloavend vieert, sjteet alles op d'r kop.
Es Sjilvend vasteloavend vieert, d� kint d'r sjpas neet op.
D� trik' v'r in d'r optoch mit, achter de moeziek aa,
sjpringe en danse, zinge en sjanse, gekke ongeree,
sjpringe en danse, zinge en sjanse, driee daag achteree.

D'r vasteloavend is in't durp, hoal alles oeet d'r kas.
Ee haemp aa en ee masker op, jonk en oud mak sjpas.
Want jie�d're vasteloavesgek wit zie�ker, gans besjlis,
dat driee daag vasteloavend m�r kiele kiele is,
dat driee daag vasteloavend m�r v�ul te wie�nig is,

D'r vasteloavend is vuuer os, 't sjiekste wat besjteet.
Ins per joar de remme los, wiej good dat os dat deet.
De moeziek sjpilt berg-op, berg-aaf, doeer durp en sjtad en landj.
Vie�r rope dan hel-op alaaf en zint oeet randj en bandj.
Vie�r rope dan hel-op alaaf, gee miensj sjteet aan de kantj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUUL MIT ZIENE KWETSJBUUL
2001/2002 nr.1 : Tekst & muziek: Louis Herber
m.m.v. John Meijers & Sjaak Bremen

midi

Refrein:
Mien leeve Sjuul, trek ins aan dae buul, ich wil gaer danse, sjpringe,
zinge doe�r de sjtroate, mien leeve Sjuul, loat um nog uns goan.
Ich zing Alaaf en kan het danse neet mie� loate.

Mit carnaval, dan pakt dae Sjuul de kwetsjbuul oeet de kas.
Hae sjtupt h�um aaf en haet doabiej de allergroe�tste sjpas.
De ie�sjte toe�ne klinke valsj, m�r dat makt h�um nieks oeet.
En went hae eemoal bezig is, dan klinkt weer alles good.
De luuj, die zie�n h�um goan en blieeve effe sjtoan en roope:

En went hae eemoal bezig is, dan geet 't hoempapa.
En jie�deree, dae zingt dan mit en sjpringkt achter 'm aa.
De luuj, die roope allemoal, leef Sjuulke sjpie�l ins vlot.
Dan kent vuuer os de carnaval, dit joar neet mie� kapot.
Hae sjpilt dan mit v�ul pit en zingkt dan zelluf mit:

* cd: Sjilvend Alaaf 2002


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SKIEJE
2004/2005: Tekst & muziek: Har Delissen

Refrein:
Vie�r hubbe lie�ver d'n hood op es lange latten aan
Want mit de karnaval zint vie�r de sheriff of indiaan.
Mit de fanfaar in de optoch en mit de harmoniej
Want mit de karnaval zint vie�r der biej.

Vie�r gont toch neet skieje, vie�r blieve hiej
Vie�r gont toch neet skieje, vie�r zint der biej
Vie�r blieve in Limburg mit dees driej daag
En drinke een glaeske mit ene kraag

Dus gont vie�r neet skieje, dat is os te koud
Lang in de file, dat vinge vie�r fout
Zint lie�ver ee buurke mit groe�te klompe aan
Of moezikant mit ee sjtuk in die vaan

Loat an'gre mer skieje, wunsj heur veuel plezeer
Ich kan dat good lieje, bring os mer get beer
Sjtrak ving ich 't joamer es 't aafgeloape is
Want noa een good waekske veul ich wat ich mis.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GEET NEET MIT DE GEET
(de �nsigste vasteloavessjlaeger in mineur)

1972: Wuu�rd & millediej: Thei Daemen
midi

't Geet neet mit de Geet.
't Deer deet os zoe� leed.
Ze woar zoe� sjtieef gesjtange,
drom is ze neet gegange.
't Geet neet mit de Geet, Hoej, Hoej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GEET VAN ZELLEF
2007/2008: Tekst & muziek: Marisa Daemen
Zang: Wanna Bieej


Refrein:
H�, �t geet van zellef!
Vasteloavend vieere dat hoofse neet te lieere
Joa h�, �t geet van zellef!
Pratsjgek is ummer good

Joa loat os lache, lanterfante, lekker laeve vuuer de lol,
Drinke, danse, dolle, daags d�r noa d�r naeve allemoal.
Loat os sjanse, sjoenkele en saame sjpasse is zoe� sjoe�n,
Fie�ste, fleute, foemmele en rundjes gaeve mosse doe�n.

Joa loat os sjtappe, sjminke, sjpringe, sjlagers zinge wiej nog niej,
Loat os prinsesse en os prinse klumpkes sjmieete mit plezeer.
Amuzeere, muziseere, murge zie�n v�r �t waal weer.

Joa loat os hosse, hoeje, hazebatse laeze makt dich bliej,
Ene pietsje, prieje tr�kke, polonaise en nog mie�.
Loat os gezondj zin en geneete zonger grie�nieezer d�r biej.
Loat geete vleege en os vriej zin in d�n optoch op een riej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T WUUERT NOEE TOCH WAAL WEER INS TIEED
Tekst & muziek: Bart Delissen
Zang: Ummer Doa

midi

Refrein:
Vasteloavend Alaaf, Vasteloavend Alaaf
Vasteloavend Alaaf, Vasteloavend Alaaf

Mit karneval make vie�r d'r een groe�t fie�s van
Mit karneval vroage vie�r gaer aan de barman
Zie�ve pils, het wuuert noee toch waal weer ins tieed
Zie�ve pils, ich gaef ee runtje, mot geld kwieet
Alle luuj, sjtont dan op, zinge dan same in koe�r

Mit karneval trikke vie�r 't ganse durp doe�r
Mit karneval make vie�r plaats oppe dansvloer
Kom noee mit, het wuuert noee toch waal weer ins tieed
Kom noee mit, vuuer polonaise is het tieed
Alle luuj, sjtont dan op, danse dan same achter ee

Blief ins van mieen beer aaf, Sinterkloas haet ene sjtaaf
Van drugs wuu�sjte versjlaaf, ene sjtier is neet braaf
De mol is zjwart en ooch ene raaf, van druu�g sjtru� makste kaaf
Water sjtreumt ooch bergaaf, vasteloavend alaaf.

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TAPPEN
2007/2008: Tekst & muziek: Bart Delissen
Zang: Bart Delissen mit Ummer Doa


Polonaise danse vie�r gauw, noee mit de karnaval.
Danse, sjanse, ich lus dich rauw, laeve de karnaval.
En sjteeds weer, dae roop: Alaaf! De lol is d'r van aaf
doarom noee ee nuuj begin, tapdance dat zal 't zin.

Refrein:
Kom, tap mit os mit. Kom, tap mit os mit, joa,
Dit gieef ee verrassend frisj effekt!
Kom, tap mit os mit. Kom, tap mit os mit, joa,
Leave is op dees maneer perfekt!

Danse, sjpringe, klepperde klep, zoe� vieer ich karnaval.
Jongk en oud wuuert gans opgepep, versjieene op 't bal.
Jie�deree sjwingt de pan oeet, v'r sjleete sjtraks dees boeet.
Gont dan wiejer oppe sjtroat, want vie�r kinne geen moat.

Tapdance in het holst van de nach,doee zuus geen miensj, nee geen bal.
Vrieej sjnel vergeet dan ozze lach, de gut bringt os ten val.
Lich gewondj, kieeke vieer rondj, doa is nog �n kaffee
Tapdance is leuk op 't bal, mer neet mit karnaval.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TROM EN DE TR�UT
2000 nr.2 : Teks & meziek: Frans Peiffer
midi

Es in 't Meutelandj diej trom weer sjleet en d'r Zandjhaas zich verklejje geet,
om de sjtroat weerop te goa, dan is der Vasteloavend doa.
En dan tr�ute vie�r op diej tr�ut, en dan howwe vie�r op diej trom.
Ra-ta-tom-tae, ra-ta-tom, op diej tr�ut en diej dieke trom.

Refrein:
Ra-ta-tom-tae-tae, ra-ta-tom-tae-tae.
Vie�r krieege nog ee rundje en v'r wete neet van wae.
Vie�r hoale alles oeet d'r kas en v'r hubbe zonne sjpas.
Ra-ta-tom-tae-tae, ra-ta-tom-tae-tae.
Woe� blif noee toch dat rundje, is d'r ober al gewae ?
Vie�r kinne hieej neet blieeve sjtoa, want v'r motte wiejer goa.

En es ee Meutem�nke sjpas versjteet en 't Meutevrujke mit 'm deet,
om de sjtroat weer op te goa, dan is der Vasteloavend doa.
En dan tr�ute vie�r op diej tr�ut, en dan howwe vie�r op diej trom.
Ra-ta-tom-tae, ra-ta-tom, op diej tr�ut en diej dieke trom.

Es in oees Meutelandj de moeziek sjpilt, zint oees kinjer rammenasse wildj,
om de sjtroat weerop te goa, dan is der Vasteloavend doa.
En dan tr�ute vie�r op diej tr�ut, en dan howwe vie�r op diej trom.
Ra-ta-tom-tae, ra-ta-tom, op diej tr�ut en diej dieke trom.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 4


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND
2000 nr.1: Teks & meziek: M. Dohmen-van Hoeije
midi

Refrein:
Vasteloavend, vasteloavend, vieere vie�r noe i gen sjtroat.
Alaaf, alaaf, doeer Sjilves landj.
Vasteloavend, vasteloavend, vieere vie�r ooch i gen durp.
Alaaf, doeer Sjilves landj.

Bieej os i Sjilvend is alles paletti, dat zuuse noee hieej onge in de sjtroat.
En boave op de Berg ligk al confetti, ze wete zich van gekheed gene road.
De ene is noee cloon, de anger boeer en ze zinge dan in koe�r.

En lie�t dae Pie�trus dan de zon nog sjieene, of hujt de duevel murge op de kis,
en vilt de raege, sjtont ze weer te grieene, dan lupt 't al diej daag weer gans erg mis.
Ze rope: "Pie�trus, help os effe mit", en dan zinge vie�r hel dit.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 4


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND
2007/2008: Tekst: Mirjam Holterman - muziek: Pascal & Rick Dreijer
Zang: Die va g�n Inj


Ins per joar zoe� mit diej daag kump �t geveul noa boave
Wirke aan de waage, me kint os doa mit sjtroave
En is op moandig alles kloar, dan veule vie�r os rieek
Dan trikke vie�r weer same doeer de sjtroate mit moeziek

Refrein:
Vie�r vieere vasteloavend hiej in os Sjilves landj
van de murge bis de oavend,sjpringe vie�r hieej oeet de bandj
Loat os noee mer gewaere, mit os geet �t waal good,
Vie�r kinne os neet verwaere, �t zit os in �t blood

Verklejjd es bloom of inne sjot, �t mak vuuer os neet oeet
�t is vasteloavend, mit al diej kluuere op os sjnoeet.
Es ingele goan vie�r doeer de sjtroat, al geet oeet de kas
en hubbe in de optoch mit zieen allen ozze sjpas.

Aafsjeed numme ach wiej vrieed, vie�r wille nog veuel danse
vie�r houwe sjpas de ganse tieed mit drinke en mit sjanse.
En dinkt noee jie�deree wiej gek, dat mak os toch neet oeet,
vie�r zie�n os weer �t anger joar, mit kluuere op os sjnoeet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND BRINGKT OS VRUJD
2004/2005: Tekst & muziek: Dagmar Gradissen-Beumers

Refrein:
Vasteloavend is ee fie�s wie geen anger op dees welt
't lejt os aaf van alle zurg, oees verdreet en 't geweld
vasteloavend bringk os vrujd, sjpas en lol is al wat tilt,
sjpring en dans mit os dees daag, went de moeziek vuuer os sjpilt.

Al zesenzestig joar vieere vie�r mit veuel plezeer
Vasteloavend in oees durp, dan verkleije vie�r os gaer
Joa jie�der joar opnuuj, trekke vie�r weer doe�r de sjtroat,
Dan zint vie�r weer gelukkig, geen minsj kint os dan koad.

Al zes kie�r ellef joar vieert oees Sjilvend karnaval
Joa jie�der joar opnuuj gont vie�r noa 't prinsebal
En geet 't os 'ns sjlech, kump toch ummer weer dae tieed
Dae os weer bliedsjap bringk, joa dan is 't weer zoe� wieed.

Oees laeve is zoe� kort, joa 't doeert neet al te lang
't is zoe� sjnel vuurbiej, doarom pak uch get d'r van
want een dink is gewis, joa dat zigke vie�r uch huuj
plezeer dat deed os good, doarom zingt mit os leef luuj.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELOAVEND IN MIEN BLOOD
2003/2004: Tekst & muziek: Marleen Mols
Zang: Marleen


Refrein:
Heij doe, hubs doe oog last d'r van
Heij doe, laot mich eens kieke dan
Heij doe, loat dich es lekker goan
Heij doe, kom op de taofel staon
Heij doe, doe bes ee lekker stuk
Heij doe, kom spring eens van die kruk
Veuls doe oog zoe de koorts in dich
Dan leaft de vastelaovend oog
veurgood in dich en mich

De vasteloavend zit mich al joare in het blood
want vasteloavend deed mich van oet'hart zoe good
Wurt 't weer november, zeuk ich weer in de kas
bis noa de vasteloavend hub ich de groetste spas
Dan kriebelt 't mich weer en geet weer op en neer

Hubst te d'r oog last van mer veulst te dich neet krank
't Kan dich nieks miej schele, doe veuls dich vrie en vrank
De vasteloavend is toch de tied van lach en schpas
Ver hoale dan mit veul plezeer der clown weer oet de kas
Dan kriebelt 't mich weer en geet 't op en neer

Zoe geet 't mich al joare, ich weet neet anges miej
't Zint mer een paar moand en de zoemer is vuurbie
Dan wuurt 't weer vreug duuster, de klok geet weer teruuk
Dan kump de vasteloavestied, dea hilt os in zien greep
Dan kriebelt 't mich weer en geet 't op en neer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND IS EE VIRUS
Tekst & muziek: Frans Peiffer
Zang: Ummer Doa

midi

Refrein:
Vasteloavend is ee Virus, toch veuls-te dich neet krank.
Doee bis alleen get flabbes, en dat doeert driee daag langk.
En dan geet 't effe u�ver, m�r kump altieed weer truuk.
En... dan... kriebelt dich get, dan sjtiek dich get,
Dan geet 't dich hoempa van retteketet.
Doa kumps-te neet van aaf,
Vasteloavend is gaaf, Vasteloavend Alaaf.

Es kindj vroog ich aan pap en mam, wat is toch boeete loos ?
De luuj diej lope langs de sjtroat, zint diej soms werkeloos ?
De pap, dae sjudde dan d'r kop, en zag mit inne lach:
' 't Is weer vasteloavestieed, dae haet hun in zieen mach.'

En later, es mieen ege kindj, diej vroag aan mich dan sjtilt.
Dan weet ich wat ich zigke mot, en wuu�rt al weer vertild.
Dan sjud ich effe mit d'r kop, en zigk mit inne lach:
' 't Is weer vasteloavestieed, dae haet hun in zieen mach.'

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND, JA, JA
2004/2005: Tekst & muziek: Bart Delissen

Refrein:
Polonaisejoa, polonaise dooch mer mit
's oaves aan de drank, 's murgens dan is alles krank
polonaise joa, polonais dooch mer mit
al driej daag lang, 's murgens zint vie�r nog om gang

Vasteloavend is ech get vuur mich, polonaise dat is geweldig
Ich goan ech neet op vakansie, polonaise dat is alleen hieej
Vasteloavend is ech get vuur mich, de optoch joa dat is get vuur mich
Ich goan ech neet op vakansie, nee ich loop geweun mit in de riej.

Vasteloavend is ech get vuur mich, de sfeer aan de teek is geweldig
Ich goan ech neet op vakansie, mit vasteloavend blieef ich ech hieej
Vasteloavend is ech get vuur mich, die geet oploate dat is get op zich
Ich goan doa noa op vakansie, ich ving die geet en bin d'r weer bieej.

Vasteloavend is ech get vuur mich, dat is zie�ker dat sjprik noe� vuur zich
Ich goan ech neet op vakansie, dat plezeer dat belaef ich waal hieej
Vasteloavend is ech get vuur mich, dat is zie�ker dat sjprik noe� vuur zich
Ich goan ech neet op vakansie, de sjpas en de lol mak mich pas blieej.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND VIEERE VIE�R ZOE� GAER
Tekst & muziek: Dagmar Gradissen-Beumers
Zang (*) : De Sjilvendse Hoonder


Refrein:
''t is weer vasteloavend, noee kinne vie�r weer gaon
Want mit de vasteloavend is os sjieg gedoan.
't is weer vasteloavend, dat vieere vie�r zoe� gaer,
Vie�r danse en vie�r sjpringe doeer gans Sjilvend haer.

't Ganse joar zurge vie�r vuuer kinjer man en hondj,
't hoeshouwe en parttime baan dat krieege vie�r waal rondj.
Mer ins per joar dan komme weer die kriebels in os op
Joa driej dol daag, die num' vie�r os, dan veule vie�r os top.

Vie�r pakke os weer same en vie�r tr�kke doeer de sjtroat.
Dan zint vie�r weer te vinge biej de prins en zieene road.
Want ins per joar dan goan vie�r weer, dan tanke vie�r weer biej,
Joa driej dol daag, die num' vie�r os, die make os zoe� bliej.

Vie�r lope in os klonepak mit maske, pruuk of hood
Noee gont vie�r weer d'r taegenaan, 't geet os noee weer good.
Want ins per joar is os ooch 't hoeshouwe egaal
Joa driej dol daag, die num' vie�r os, dat gunne vie�r os waal

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R VASTELOAVESHAAN
Tekst & muziek: Frans Peiffer
midi

Refrein:
D'r sjtolse haan op ozze kirktoeere, kint doa boave lekker koekeloeere.
En hae kiek bieej zon of raegeweer, op ozze sjoe�ne vasteloavend neer.
Sjpilt de moeziek dan haet hae sjpas, en dan drie�t hae drieemoal om zieen as.

Ins per joar kriebelt h�um d'r maag, want dan komme de vasteloavesdaag.
Hae zuut d'r prins mit zieene road, en doeezende gekke doa op gen sjtroat.
Sjteet d'r windj good, huu�rt hae sjaele kal, dan drie�t hae wiej 'ne koekkeral.

's Oaves kriste h�um neet op sjtek, hae is ech inne vasteloavesgek.
Huu�rt hae d'r sjlager, sjteet hae sjtram, dat haete gelie�rd van zieen hanemam.
Kump d'r prinsewage op de Plats, dan sjpant hae zieene hanebats.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R VASTELOAVESKARAVAAN
2004/2005 nr.1 : Tekst & muziek: Ron Cremers
Zang: Ron, Camiel & Vrunj


Refrein:
Oeet de waeg hiej kump 'r aan,
Vie�r gaeve gaas mit ozze vasteloaveskaravaan
Links, rechs, truuk en dan vuueroeet
Woe� vie�r ooch komme doa is ummer sjtumming in de boeet
V'r loate 'm 'ns effe lekker goan,
En d'r is gene dae dan noch sjtil kint blieve sjtoan oeet de waeg hiej kump 'r aan
Goat mit os mit en sjleet mer achteraan

De illefde van de illefde dan geet dat sjpie�lke los
't is zoe�wieet de vieefde joarestieed diej is begos
Jonk of oud 't is egaal vie�r veule os zoe� rie�k
't geet os good en dat kumpt doe�r dae Limburgse meziek.

En is de vasteloavend doa, dan how v'r op diej kis
Os Limburg is 't paradiees, dat wete vie�r gewis
Driej daag langk genete vie�r va dizze sjoe�ne tieed
De vasteloavend is van os, dae wille v'r neet kwieet

Refrein:
Gie�r kint os uu�veral en altieed vinge
Goat mit os mit dan kinne vie�r mit uch dit zinge:

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELOAVESKLOK
Tekst: Marleen Mols - muziek: Ren� Holtus
Zang: De Noe�tekrakesj


Refrein:
Es de groe�te vasteloavesklok weer loewt
Dan is 't weer 's langzaam tieed vuur sjpas
En loope al os wieezers dan weer rech vuuroeet
V'r hoale die sekondes en minute oeet de kas
Sjpendere dan alleen nog tieed aan vasteloavessjpas

Os bioklukske is weer 't gans joar i-gesjtild
En laeve vie�r os laeve geweun weer jie�der oe�r
V'r vie�re alle fie�sdaag zoe� wie 't zich gehuuert
Mit krisboom, poasjhaas zoe� geet 't mer doe�r

Kiek wat os klukske zaet
't os te z�gke haet

Mer es 't klukske aangie�f 't is weer ins zoe� wieed
Hae is weer doa dae sjoe�ne vasteloavestieed
Dan goan v'r weer de sjtroat op kieeke neet mie� op een oe�r
Mer vie�re dan gezellig same doe�r

* cd 2006: "Sjilvendse Sjl�ger deel 10"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVESROK
2008/2009: Tekst: Mirjam Holterman & Rik Dreijer - muziek: Rik Dreijer
Zang: Diej van G�n Inj


Zoe� in november jie�ker joar,
ligk ich mieen pekske kloar.
Inne rok mit sjtrie�pe of �n roeet,
wiej langk dat mak nieks oeet.
In dat rukske, hub ich sjpas gemak
en hieel get doeergezak.
Alles weet ich neet mie� good
missjiens woar �t waal sjtoot.

Refrein:
Hei vasteloaves, vasteloavesrok.
Hei vasteloaves, vasteloavesrok.
Ut is mit mich gedoan, inne pliss� of inne klok.
Ut mot dich mer net sjtoa en goan ich de dansvloer aaf.
Ich zie� de luuj al kie�ke, jie�keree vingt �m ech gaaf.

Dae rok dae zit mich in de kop,
es ich de letste leueker sjtop.
Vilt-er noch waal soepel,
hoof �r ginne hoepel.
Kin ich d�r zoe� al waal op oeet
want ich wil neet hange in de boeet.
Ich loat mich mer verrasse
want dae rok dae sjteet mich klasse.

Langk of kort of pettikoot
dae rok dae zit mich in �t blood.
De sjluuting noee mit kneup en rits,
doamit maak ich besjlis de blits.
Vasteloavend mit veuel sjpas,
ich hout mich aan mieen rukske vas.
Ich bin vuuer nieks of nie�mes bang
en de nach dae doeert nog lang.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVES SPIRIT
2006/2007: Tekst & muziek: Har Delissen
Zang: Har Delissen en Ummer Doa


Eerwaarde woar neet bliej, mit karnaval gedroog zich jie�deree get vriej.
Mer huuert ins hiej leef luuj, doa woeert hae in ins wakker in een gekke buuj.

Refrein:
Hae geet noee mit, mit d�n optoch, joa mit, mit d�n optoch, joa mit, mit d�n optoch
en sjprink mit jie�deree mit en vie�r gont mit, mit d�n optoch, joa mit, mit d�n optoch joa mit, mit d�n optoch
en gont nog neet noa bed.

D�r pap dae is al oud, hae kump alleen nog boeete als de hondj dat wilt.
Vie�r vinge dat gans fout, dus hoale vie�r d�r pap mit dees daag oeet zien boeet.

Ooch in �t kloe�ster hiej, sjtiekem de polonaise in een lange riej.
En keem de prins vuuerbiej, wunsjde de zusterkes ziej woeerte ooch d�r biej


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R BLIEEVE HIEEJ
2007/2008: Tekst & muziek: Marie-Jos� Mevissen
Zang: OBS de Schatkist


Bieej os in de boeet doa is get los
En vie�r kinjer zint alweer de klos
De mam en de pap diej zint toch knal
Ze wille op vakansie mit karnaval
De mam dreumt v� zon en zie� en sjtrandj
Mer pap wil goan skieje in �t Uuesterieekse landj
Doa dont v�r neet aa mit,dat is toch nieks gedoan
Mit vasteloavend will� vie�r hieej in Limburg fie�ste goan

Refrein:
Vie�r blieeve hieej want vie�r wille vasteloavend vieere
Vie�r haute van dae sjpas van dat sjpringe en dat zjwieere
In Limburg sjieent mit karnaval de zon
Dus mam zit dich hieej op �t balkon
En leeve pap drink dich hieej get glaeskes beer
Da skieje vie�r mit dich de polonaise heen en weer

In ee vleegmesjieen dat durft mam neet
En vie�r hoape dat heuer de zin vergeet
De pap geet noa Snowworld en kump truuk
Dan haet hae zonne pieen in zieene rugk
Dan zaet mam en pap en vie�r zint bliej
Gie�r twie� hubt gelieek, joa v�r blieeve toch mer hieej
Ze goan toch mit os mit,vakans is nieks gedoan
Mit vasteloavend will� vie�r hieej in Limburg fie�ste goan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R HUBBE GELUK
2008/2009: Tekst & muziek: Zef Hoenen
Zang: Zef en de Hoonder


Refrein:
Vie�r hubbe geluk, geweun geluk,
de vasteloavend dae kump jie�der joar teruk.
Vie�r hubbe geluk, geweun geluk,
vasteloavend kump jie�der joar teruk.

En is �t dan zoe� wieed dan geet de vlag weer oeet,
roeed, gael, greun versere vie�r de boeet.
Vie�r gont de zulder op en duueke in diej kis,
sjoestere os get aa wat �t sjonste is.
Mer is �t neet kompleet of zow �t os neet sjtoa,
kinne vie�r nog ummer noa de Dummer goan.

Vie�r rope de prins dan oeet en dont heuem gans sjiek aa,
op priejedaag gont vie�r d�r taege aa.
Aan �t konkoeer wuu�rt mit gedoa, �t biste leedje wint,
de optoch trikt vuuerbieej es ee bontj lint.
En went die geet neet geet dan is dat effe rot,
mer op esjelegoonsdig lache vie�r os kapot.

En went �t dan weer zoe� wieed is,
hubbe vie�r dat, hubbe vie�r dat
en went �t dan weer zoe� wieed is,
hubbe vie�r dat geluk.

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R KINNE 'T NEET LOATE
2006/2007: Tekst & muziek: John Imming & John Meijers
Zang: Noeeit Heem


Vie�r trikke driee daag doeer g�n durp en hubbe hie�l v�ul lol
V�r drinke os ee glaeske beer mer vie�r zint noe�it ech vol
Mit kinjer of mit groe�te luuj �t mak os gaar nieeks oeet
Egaal woe� dat v�r komme d�r is sjtumming in de boeet

En zing noee mit os mit �t is mer dat gie�r �t wit!

Refrein:
Vie�r amusere os en hubbe hie�l v�ul sjpas
En doa vuuer hoale vie�r alles oeet de kas
Vie�r vieere driee daag lang karnaval
ALAAF men zuut os uueveral

Biej klonebal of optoch v�r lope ummer vuuerop
Nieeks is os te gek ze krieege os toch neet kapot
De vrowluuj waere gek v� os mer dat is gee probleem
Vie�r vinge toch waal ummer ozze waeg weer truuk noa heem

En zing noee mit os mit �tis mer dat gie�r �t wit!

En is �t dan vuuerbiej dan ruum v�r alles op
Da dinke vie�r �t mak neet oeet ee joar geet toch zoe� vlot

Dus zing noee mit os mit �t is mer dat gie�r �t wit!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R SJTIEEGEN OP MIT DE GEET
1964: Wuu�rd & millediej: Thei Daemen
midi

Vie�r sjtieegen op mit de Geet in de ie�uwigheed,
op inne sjrikkel, sjrikkel, sjrikkel, sjrikkeldaag.
Wae neet mit os geet, deet dat ie�uwig leed,
want doa krieege vie�r ee sjtukske in de kraag.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R VEULE OS WIE IN D'R HIEMEL
2010/2011: Tekst: Marleen Mols & Ron Logister - muziek:: Marleen Mols
Zang: Marleen


Refrein:
Ver veule �s wie in den hiemel
Mit vastelaovend jie�der jaor!
Trotsere hagel windj en re�ge,
Dat is vuur �s toch z�nneklaor!
ver veule �s wie in den hiemel
Vol fantasie in kleur en prach
Vier veule �s wie in den hiemel
Mit alle vastelaovesdaag.

Jao, du veu�ls dich in d'r Hie�mel,
Brikt de vastelaovend los!
estebleef noe geen gegrumel,
Want ooch doe bis noe de klos!
Dink noe effe neet aan m�rge,
Geneet van eder oer en daag
Want d�r hiemel jao dae zaet dich,
Bele�f �t le�ve mit inne lach!

�s laeve kint neet iewig doere,
Mer vastelaovend zieker waal
Es de Hie�meldu�r ins aop geit,
Grien dan neet mer teun dae lach
Zuus te Petrus dan versjiene
Lig h��m oet wie �t hiej waor
Dat �s Limburg toch uniek is
Mit vastelaovend jeker jaor

Der hiemel hilpt �n hendje mit
en wit noe wie �t hiej dan zit
Mit zien ingele es koer
Geet vastelaovend dao ooch doer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R VIEERE FIE�S
2000/2001: Wuu�rd & millediej: Louis Herber & Sjaak Bremen
Uetveurende (*) : Koosj Baeter

midi

Refrein:
Mit Carnaval, dan gont vie�r weer sjpringe, danse mit un lach.
Vie�r make sjpas en drinke gaer, driee daag langk tot in de nach.
Loat dich mer goan, blieef noee neet sjtoan, ut fie�ste is noch neet gedoan.
Houw op die kis en sjloa neet mis, driee daag langk Alaaf.

Ut sjoe�nste wat ut gie�ft is vasteloavend.
Danse, sjpringe, zinge, v�ul plezeer.
Vie�r zint dan meestal ummer bieej de ie�sjte,
mer noa heem toe goan, dont vie�r neet gaer.

Ee beerke, cola-tic en ooch ee drupke,
natigheet, dat huu�rt d'r ummer bieej.
Mer mit te v�ul op kinste neet mie� lope.
Pas mer op, diej daag zint zoe� vuurbieej.

En ooch ut aete moogste neet vergaete,
bamibal of frikandel mit frit.
D'r Carnaval, dem moste kinne vie�re,
(dan) bliefste mit die daag ooch ummer fit.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 5


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R VIEERE VASTELOAVEND
2006/2007: Tekst & muziek: Bart Delissen
Zang: Bart Delissen mit Ummer Doa


Mit de vasteloavend goan vie�r elke daag oeet
Zurge vuuer get sjtumming in de boeet
Gaeve dan ee rundje, jie�deree vingt dat sjoe�n
Jie�deree zingt dan op volle toe�n
Vie�r zint gek op karnaval, make van al ee festival
Kom noee vie�r danse de polonaise
Zoe� gont vie�r jie�dere daag �t ganse durp doeer
Zinge dan dees millediej in koeer

Refrein:
Vie�r vieere vasteloavend, vie�r vieere vasteloavend
Vie�r vieere vasteloavend mit jie�deree
Vie�r vieere vasteloavend, vie�r vieere vasteloavend
Vie�r vieere vasteloavend mit jie�deree dae mit os mit wilt doeen

Ooch op sjtroat is dan de sjtumming hie�lemoal doa
Alle luuj zinge en danse doa
Vie�r drinke d�r noch ee en goan de ganse nach doeer
Vie�r goan d�r echt neet aan onger doeer
De waeg is noeewaal ins zoee langk
Ich sjloap vannach waal op de bank
Ich sjtoa murgevreug weer op d�n tieed op
Murge begint �t verhoal weer gans u�vernuuj
Vie�r goan dan weer fie�ste mit de luuj


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R ZINT ALWEER D'R BIE
Tekst: Dagmar Gradi�en-Beumers - muziek: Rik Dreijer
Zang: De Sjilvendse Hoonder


Alweer ee joar vuu�rbiej, alweer ee joar d'r op
Ich mot nog zoe�veuel doen, hubs zoe�veuel aan de kop
Hub nog gaar geen leedje, doee hubs nog nieks bedach
Mich vilt ooch gaarnieks in, dat houw vie�r neet verwach

Refrein:
Vie�r zint alweer d'r biej, vie�r doe�n dit joar weer mit
Vie�r hoove neet te winne, 't is mer dat gie�r 't wit
Zoe�lang vie�r 't kinne, houte vie�r dat ooch vol
Vie�r zinge mit plezeer, vie�r doe�n 't vuuer de lol

't is ee raar geveul, doee hubs geen flauw benul
Dat gie�f 't zich toch neet, dieene kop is gans dul
Kin mer nieks bedinke, doee wits 't echt gaar neet
't zow toch gekheed zin, dat deed os toch verdreet

't is waal get aparts, zoe� leedje u�ver nieks
Joa kom d'r mer ins op, dat is os toch get sjieks
Verrek dat is 't toch, dat is toch 'n idee
't is mich toch geluk, wat zint vie�r noee toch bliej


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIEER ZINT DE MEUTE, MEUTE, MEUTE
1955: Teks & meziek: Joep Rademakers
midi

Wiej vie�r geboare woe�rte, doew zaet de mam, wat is dat kiendje zeut.
D'r pap dae zaet noee kieek ins, 't is al een echte meut.

Refrein:
Vie�r zint de Meute, Meute, Meute, vie�r make os noee sjpas,
vie�r zitte huuj de boel ins op de kop.
Vie�r zint de Meute, Meute, Meute, dat houte vie�r noee vas.
Mit Vasteloavend zitte vie�r 'm op, how mer drop.
Jonk en oud, rieek en erm, alles behuu�rt bieej de Meutesjwerm.
Loe�s of dom, zoeer of zeut, vie�r zint en vie�r blieeve een Meut.

Vie�r houte van 't laeve, en drinke op de tieed ee putje beer.
Vie�r zint hieej toch m�r aeve, en doarom zinge vie�r alweer.

De meute blieeve ie�wig, op de welt mit lol en sjpas besjtoa.
Vie�r houte vol en zinge, zoe�lang es vie�r konne goa.

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 2


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R ZINT GEREED
2007/2008: Tekst & muziek: J. Imming & J. Meijers
Zang: Noeeit Heem


Refrein:
t�Is vasteloavend vie�r zint gereed
Es de luuj os zie�n, wit jie�deree besjeet
De sjontste tieed van �t joar dae is weer doa
V�r zint zoe� bliej, dat vie�r weer kinne goan

Al waeke vuuer de karnaval zint vie�r al om gang
De ganse daag in d�r sjtal, mit hamer, zaeg en tang
�t Kriebelt in os ganse lieef, al os laeve lang
De karnaval is os leef, mit dans, moeziek en zang

Vie�r kinne neet mie� d�r omhaer �t doeert os veuel te lang
�t zit os ee-moal in �t blood, �t is geweun �n drang
Inne hood, ��n sjaal, ��n naas, veuel sjmink op de wang
Zoe� loope vie�r dan doeer g�n durp, drieej daag lang


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIE�R ZINT V� SJILVEND
1970 nr.1 : Teks & meziek: Joep Rademakers
midi

Refrein:
Vie�r zint v� Sjilvend, doa zit joa alles in.
De naam v� Sjilvend is rom en tom bekind.
Os leef klee durpke is sjlauwer dan de res,
want ee joar Sjilvend is vieef joar H.B.S.

Vie�r Sjilvender komme joa nieks tekort, 't laeve, dat is hieej zoe�.
't Kowrenne is toch de sjonste sjport, de geet geet nog ummer omhoe�g.
Om 'tanger hoees wont inne muzikantj, en doa tussje in inne gek
Al zint hieej de rame en vinsters gans mit kalk en gezette beplek.

De durper bieejee doe� liek lang neet gek, wat noee is, haet handj nog voot.
Duuj Bingelder, Joabik en Merkelbek, bieej Sjilvend, dan kump 't good.
M�r Bronsem, dat loeert op 't durp v� os, leef Sjilvender, dat is geen mop.
Went dat t'r van kumt, dan zint vie�r de klos, leef Sjilvender, pas toch op !

* cd: Sjilvese Sjl�ger deel 3


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIEERSTE KARNAVAL MIT MICH
2004/2005: Tekst: Lily Wismans - melodie: 'Heb je even voor mij' (Frans Bauer)

Ja la la ja la la ja la la ja la la
Ja la la ja la la ja la la ja la la la la la la la la la

Ich sjtoa te wachte, oheo, noa dich te sjmachte, oheo
Doee sjtees te dinke, oheo, zow ich mit 'm sjwinge, oheo

Ja la la ja la la ja la la ja la la
Ja la la ja la la ja la la ja la la la la la la la la la

Kieek al die kluuere, oheo, 't geet noee gebuuere, oheo
Lampe die sjtroale, oheo, ich kom dich noee hoale, oheo.

Refrein:
Vieerste karnaval mit mich, dan goan ich danse mit dich.
Maak dich los van die teek en zever ins neet, dans mit mich op dit leed
Vieerste karnaval mit mich, dan goan ich danse mit dich.
Maak dich los van die teek en zever ins neet, dans mit mich op dit leed

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VRUE�GER WOARE VIE�R ENGELKES
1979: Tekst & meziek: Joep Rademakers
Oetveurende: Joep Rademakers

midi

Ich bin getrouwd mit dich, mie�n vrouw, ach m��dje, loe�ster ins:
Ich gunde dich, ich gunde mich, om nog ins kindj te zin !
Ee sjteufke op de kale kop, zoe� wiej ich vrue�ger woar.
Doe� wets 't toch, doe� houws toen nog ee sjtrikske in 't hoar !

Refrein:
Vrue�ger woare vie�r engelkes,
engelkes, ee mamma's kindj !
En aaf en toe ee benkelke,
bedorve en verwind !

Ich denk alw��r zoe� lang al h��r, vie�r sjpilde in de zandj,
en boe�wde thoe�s ee ege hoe�s mit gans os klee versjtandj !
Doe� makdes vlot 't hoe�s kapot, dat vong ich gaar neet sjoe�n.
Ve�r sjoe�je os gans onbewoe�s, zoe� wiej dat kinjer doe�n !

Herinner dich nog, doe� en mich, vie�r helde pap en mam.
Ich weet nog good, vie�r woare sjtoot, vie�r klouwde broe�d en jam !
Vie�r zote op de koalesjop en wiej de mam toen koam,
wiej diej os zoog, wiej diej os sjloog, zo achter op de boam !

Vie�r zint op huuj noe� groe�te luuj, sjtoan in de maatsjappij.
Mit lol en sjpas, mit zurg en last, zoe� lope vie�r der biej !
Ich denk nog truk aan dat geluk, es kindj de weldj te zie�n.
De sjoe�ne tiedj, d�� zint vie�r kwie�t, d�� krie�ge vie�r neet mie� !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAE GEE BEER DRINK
1966: Teks & meziek: Thei Daemen
midi

Refrein:
Wae gee beer drink mot m�r heevesj goa, m�r heevesj goa, m�r heevesj goa.
't Is toch nieks gedoa, ee beerke loate sjtoa,
Wae neet pu�ne kan mot heevesj goa, mot heevesj goa, mot heevesj goa.
't Is toch nieks gedoa, ee pulke loate sjtoa.

Wie kent de rest van de tekst ?????


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEGKELE EN WAGKELE
2004/2005: Tekst & muziek: Frans Peiffer
midi

Refrein:
Loat ins get wiegkele, loat ins wagkele
Op vasteloavend en vriej daag
Want doeer te wiegkele en doeer te wagkele
Ligk dich nieks mie� op d'r maag

De knejje taegenee, dat kint bauw je�deree
Wiegkele mit de erm, is vuur d'r dieke derm
Wagkele mit de vot, m�r dan gans flot,
Dan lachs-te dich de gaanse daag kapot

De kop gans i gen nak, sjpaart inne sjnoe�tersplak
De borskas op en neer, dat dont de mansluuj gaer
Wiegkele mit d'r kop, dat is geen mop
Dan vils-te tussje gekke neet mie� op

De oge links gerich, is vuur 't u�verzich
Mit opgetrokken aas, dan gie�fs-te extra gaas
M�r wagkelt dich de mondj, wie inne hondj
Dan lups-te doa nog waeke langk mit rondj.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 9"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEJ IS 'T MIT DIE GEET ?
2002/2003 nr.1: Teks & meziek: Hoej
midi

Refrein:
De Geet, de Geet weij is 't mit die geet ?
Is ze al gevonge, v'r wete 't nog neet.
De Geet, de Geet weij is 't mit die geet ?
Wuurt ze nog gevonge, dat wete vieer ooch neet.

Op Vasteloavesdaesdig, i Sjilvend op de Platz,
da geet die Geet de loech in, sjteet in de Hazebats.
De kinjer loate b'lunkes op, 't geetje vluug ze noa.
De Hoej, die sjteet te kieeke en zingt dan mit de Boe:

Noa aafloop in de kelder, da gieef 't sjpek en ei.
V'r drinke os ee pilske, dat sjmak os allenej.
Mer toch zint v'r nuujsjieerig, wae de Geet gevonge heat.
En zuut dae dan dat udder, wat minste wat hae zaet:

* cd 2003 : "Sjilvend Alaaf 2003"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOE� BLIEEVE ZE?
2008/2009: Tekst en muziek: John Meijers en John Imming
Zang: Noeeit Heem


Refrein:
Woe� blieeve ze, woe� blieeve ze,de jonge van �t trommelkoe�r.
De optoch is al lang vuuerbiej,
de jonge zint nog ummer neet hieej.
Woe� blieeve ze, woe� blieeve ze,
�t is toch ee sjandaal
Dus dan make vie�r mer mit z�n twie�,
mit z�n twie�, mit z�n twie�
dan make vie�r mer mit z�n twie�, alle kabaal!

Vie�r vruje os op d�n optoch,
dat v�nge vie�r toch zoe� sjoe�n.
Vie�r hubbe al gauw de kop los,
es vie�r mit de trom mit doe�n.
Vie�r stjoan dan ooch al gans vreug kloar,
om mit hun mit te goan.
Mer vie�r zie�n nog gene komme,
vie�r stjoan hieej mer get te stjoan.

V� murge hubbe v�r gerippeteert, vie�r koosjte alles weer.
Noa aafloop dronke vie�r os drieej
want �t oefene woar vuuerbieej.
Vie�r stjinge doa aan �t buffet en repe:
�vie�r goan sjtraks allemoal mit.�
Vie�r twie� wolle toen op heem aa goan
mer de res bleef nog effe sjtoan.

Joa toen lepe vie�r mer truuk, noa os lokaal
en aan de teek doa stjinge ze, diej zoeeplep, allemoal.

Laatste refrein:
Doa sjtoan ze toch, doa sjtoan ze toch,
de jonge van �t trommelkoe�r.
De optoch is al lang vuuerbieej,
de jonge sjtoan nog ummer hieej.
Doa sjtoan ze toch, doa sjtoan ze toch, joa �t is toch neet normaal.
Dus dan make vie�r mer mit z�n alle, mit z�n alle, mit z�n alle
dan make vie�r mer mit z�n alle, hie�l veuel kabaal!

* cd 2008 : "Sjilvendse Sjl�ger deel 13"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOE� HINGK ZIEEJ OEET
2007/2008 nr.1 : Tekst & muziek: Jac Bremen
Zang: Koosj Baeter


Refrein:
Woe� moog zieen vrow noee zin,�t is os toch te gek
Ummer mit diej daag, is zieej weer ins weg
Woe� hingk zieej noee weer oeet,�t is toch neet normaal
Oane heuem te vroage,dat is toch ee sjandaal
Oane heuem te vroage,dat is toch ee sjandaal

Diej vrow van mich, ich zik �t dich
�t is toch ee good miensj.
Vuuer jie�deree doa sjteet zieej kloar,dat is joa w�rk�lik woar
Mer mit dae tieed va karnaval, da krit zieej zonne tik
Noee is zieej weg ich zik �t dich, zieej haet �t weer geflikt
Noee is zieej weg ich zik �t dich, zieej haet �t weer geflikt

Hub ich ze gevonge, zaet ze taege mich:
Zik hubste mich gemis jong, dat is toch leef va dich
Sjtoa toch neet te dreume want vie�r gont noch neet noa bid
�t Is joa vasteloavend, kom sjpring toch mit os mit
�t Is joa vasteloavend, kom sjpring toch mit os mit

Refrein:
Woe� moog zieen vrow noee zin,�t is os toch te gek
Ummer mit diej daag, is zieej weer ins weg
Woe� hingk zieej noee weer oeet,�t is toch neet normaal
Oane heuem te vroage,dat is toch ee sjandaal
Oane heuem te vroage,dat is toch ee sjandaal
Dat is toch neet normaal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZIT DICH M�R INS BIEEJ OS AAN DE TEEK
2007/2008: Tekst & muziek: Frans Peiffer
Zang (*) : De Zoeepnaze

midi

Refrein:
Kom, zit dich m�r ins bieej os aan de teek,
Doee kieks of murgevreug de Welt vergeet.
Doee mos d�r kop neet loate hange,
Dan is mit dich neet v�ul mie� aan te vange.
Vuur dich is vasteloavend doa,
Kom zit dich hieej en loat dich m�r ins goa.

Vie�r zitte aan de teek en drinke-ee putje beer,
Vie�r veule os dan bliej, dat veul v�r ummer gaer.
Es dan inne de duur op deet, dan sjtoan v�r mit ee pils gereed

Mit vasteloavend jong, is ummer get te doe�n,
Dan fie�ste vie�r drop los , dat vings-te zie�ker sjoe�n.
En es-te dan op heem aa mos, dan bis-te lekker oeetgehos.

* cd: " Sjilvese Sjl�ger deel 12 "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE� WIEJ 'T VREUGER IN SJILVEND WOAR
Wuu�rd & millediej: Jo Dummer
midi

Refrein:
Zoe� wiej 't vreuger in Sjilvend woar,
vergaet ich noe�it, al waer ich honderd joar.
Dae sjoe�ne tieed, dae is vuurbieej,
kumt neet mie� truuk mer blief mich ummer bieej.

Want vreuger houwe vie�r d'r winkel van d'r Tiets,
Loewie Sjol mit d'r kurf op zieene fiets.
En aan gen Inj 't poskantuurke van van Kan,
en Harie van d'r Kuster, dae lie�verde dich sjlam.

Want vreuger houwe vie�r, gank dat ins effe noa,
alleen bieej os hieej 't rieekske en d'r boa.
En op de Hal, doa sjtong 't Patronaat,
en Kalla en de gowwe, diej wonde in de Gaat.

Want vreuger houwe vie�r 't kafeeke bieej de Boos,
Meester Mulkens zaat, biej Bagge weer get loos.
Dae van de sjoester en van Irma, dat woar Sjang.
Dem woar ummer alles good en joogste noe�its op stang.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE�LANG HIEJ SJTUMMING IS
Tekst & muziek: Ren� Holtus
Zang (*) : De Notenkrakers


Refrein:
Zoe�lang wiej hiej noch ummer sjtumming is, gont de leechter noch neet kleen.
Zoe�lang wiej hiej noch ummer sjumming is, gont vie�r nog neet noa heem.
Want huuj zinge vie�r mit veul plezeer, want 't is hiej toch zoe� sjoe�n.
Biej zon leuke sjtumming en zon gekke luuj hieej, wille vie�r toch wiejer goan
Biej zon leuke sjtumming en zon gekke luuj hieej, wille vie�r toch wiejer goan.

Mit de karnaval is hieej altieed get oeet
Mit zoe�veul luuj biejee, doa is de sjtumming good
Hiej wuu�rt va 's middigs aaf gevierd bis in de nach.
Wae hieej mit os ee beerkke drink, dae veult de blieedsjap diej dat bringk
Hieej veulste dich es kindj, woe� zoe�veul gekke luujkes zint

Es vie�r in de nach dan weer op heem aa goan,
Os lekker putje beer noee motte loate sjtoan,
Dat mak os gaar nieks oeet, vie�r woare effe droeet
Vie�r lope doeer de sjtroate, 't zinge mot' v'r loate,
Mer hubbe toch plezeer, want murge zie�n v'r os waal weer.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZOEPNAZE
2003/2004: Tekst & muziek: Lily Kr�mer
Zang: De Zoepnaze


Refrein:
De zoenaze, de zoepnaze, vie�r zint altieed te laat.
De zoepnaze, de zoenaze, vie�r zint altied paraat.

Op moandig es vie�r mittrikke, beginne vie�r al vreug.
Vie�r aete ie�sj sjpek mit ei, de hillef is nog meug.
Vie�r make dean de wage kloar, 't is een hie�l gedeuns.
Dan dont vie�r os de kleijer aa, 't is meestal get geweuns.

Vie�r krieege dan de sjmink nog drop en zint vie�r dan zoe� wieed,
da kinne v'r de foto op, de groep is noee kompleet.
V'r lope aaf en komme aan, de remme gont noee los.
Doee zuus da al die luuj doa sjtoa, de optoch is begos.

Jie�deree lupt de optoch mit, 't is een ganse prach.
Ze hubbe allemoal hun bes gedoan, gewirk mit man en mach.
De een haet priees, de anger neet, 't is toch get te dol.
Os mak 't hie�lemoal nieks oeet, v'r gont mit vuur de lol.

* cd: "Sjilvendse Sjl�ger deel 8"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME