HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BRAZILIAANSE MAEDSJES
2004/2005: Tekst & muziek: Guus Smeets
Zang: Toezjoer Doës


Refrein:
Viva Brasil
Viva de Braziliaanse maedsjes
Dat zien toch de sjoenste
De knapste de leefste roezeblaedjes
Viva Brazil
Lang leve dat prachtige land
'n Braziliaans maedsje
Dao heb ich mien hart aon verpand

Ich waor ins ien Rusland
Litouwe en Letland
Mehr de maedjes die zien dao zoe koud
Geaf mich mer Brasilie
De Copacabana
Want dat es oe ich zoe van houd

Ich bin gek op danse
En zinge en sjanse
Jao leef luij dat doon ich zoe gèèr
Ich haw van Brasilie
De Copacabana
Want dao es het altied sjoen wèèr

* cd 2005 : Toezjoer Doës - "ViVa"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREENK MET PLEZEER
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Toezjoer Doës


Refrein:

* cd 2003 : Toezjoer Doës - "Toezjoer Doës"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ÊNNE VOËGELÈR DÈ GEIT PAS...
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Toezjoer Doës


Refrein:

* cd 2003 : Toezjoer Doës - "Toezjoer Doës"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM, TREUR NOE MÉR NEET
Tekst & meziek: Fons Naus

't És alweer 'n tiedsjè trôk, dat vuur dao sjtonge aon de brôk,
en ien 't "getske" sjtonge kôppelkes te vréje.
Dao waor 't dow nog neet zoe drôk, dat waor de jeug hôn groet gelôk,
want aanders waore térs dao hielvôl uuwverréje.
Wat waor d'n tied vuur hôn die joonk waore dow sjoen.
Meh aoch, vuur hôn és toch d'n tied neet blieve sjtoewn.

Refrein:
Kom, treur noe mér neet, zoe és toch 't léjve.
De kern vaan 'os dôrp, és toch Riekelt gebléjve.
Haw dao mer aon vas, daan gét 't uch good,
want Riekelt bléjf Riekelt dat zit ien oos blood.

Ien Riekelt waor aoch 'n fanfaar, dat kleenk mesjiens é bitsje raar.
Dat waore sjtôk vuur sjtôk toch hiel gooi muzikaante.
Mehja, dé gooien awwen tied, dé és verbie en zien vèr kwiet.
D'n tied vaan noe, dé hét toch aoch waol vôl sjoen kaante.
Oos gooi fanfaar besjtét al jaore laank neet mie.
Mesjiens waor't noe daan waol 'n zaowte hermenie.

Vuur sjpôlden hie dow aoch toneel, mét Maj, mét Sjél, Mérie en Geel.
The Dios sjpôlden daan vôraof é lekker deunsje.
En de soeflôr zaot ien de kis, zaag alles vuur wat ste neet wis.
Ze l;efde mét vaan de "brontwej"tot op 't "greuntsje".
Mèziekskesclub en aoch toneel és oet d'n tied.
Es ich zoe trukloor zien ver toch waol hielvôl kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE LIMBURG, MIE LAAND
1998: Tekst & meziek: Fons Naus
Zang: Fons Naus


Mie Limburg, mie laand, wat és ént gebòré.
Zé zien dich zoe sjtiekém toch aon 't versjòré.
D'n dòrpkés vérdwéjné es sjnie vuur dé zon.
Dé vraog stich soms aof wie dat allés begon.
Wat heb ich aon Limburg, wat heb ich aon daank,
wat heb ich aon dich zoondér broed op dé plaank ?
Wat heb ich aon Limburg, wat heb ich aon daank,
wat heb ich aon dich zoondér broed op dé plaank ?

D'n éné zèt weg en d'n aandéré blievé.
Wat kroomp és moot rech en zé blievé mér sjrievé.
Zoe koewm vuur neet wéjèr, zoe blievé vier sjtoewn.
D'n toed gét vérbie en wat wòrt nog gédoewn.
Meh mòrgé wòrt béjtér, dat zét m'n allang.
Meh mòrgé mak mich toch é bittéké bang.
Meh mòrgé wòrt béjtér, dat zét m'n allang.
Meh mòrgé mak mich toch é bittéké bang.

De lùj doen hùn wérk en zé blievé mér hoewpé.
Meh sjtrak wòrt aoch hér doer 'n chip oondérkroewpé.
Want groeté mésjinné doen 't werk vuur dé klaant,
en doer dat mésjin sjtoewn dé lùj aon dé kaant.
D'n tied zal waol lieré wie of 't zal goewn.
D'n tied zét òs aoch of vèr daan nog besjtoewn.
D'n tied zal waol lieré wie of 't zal goewn.
D'n tied zét òs aoch of vèr daan nog besjtoewn.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN DÕRREPKE
Tekst & meziek: Fons Naus

Dao ien mie sjoen dõrrepke dao aon de Maos,
'tès waol al 'n tiedsje geléje,
dao waore vuur érrem, meh kooste gelõk,
vuur lèfden dao sjtel en tèvréje.
De kérrek waor vol en de lûj hiel kontént.
Ze lèfde mèt-én want ze hawwe geng cént.
En soonde's õm elléf, zoe nao de hoemès,
daan woert 'r gekaort en d'n doews aoch gelés.

Meh alles wõrdt groeter, 'n dõrrepke greujt,
want eederén wélt hie waol woene.
De maan mèt 't géld zèt: ” 't Dõrrep dat bleujt”.
Meh wat wèt hèr vaan vreuger, “dèh sjoene”,
wat wèt hèr vaan boere en vaan groete broonk,
wat wèt hèr vaan ôs dõrrep, èlleng dat 't sjtoonk.
Noe woene zie boete en de boere zien weg.
Wat kroomp ès, dat makste èlleng toch neet rech.

De moos mèt d'n tied mèt, de wôrs awwerwèts,
dat kleenk hie en dao in d'n oere.
En es op 'n plaots 't veerde kènneke kômp,
zèt m'n: "Hôllep, alweer get geboere."
Meh es-te wèls loore, daan zuuste al gaw,
oos dõrrep zuut noe al ”de sjtad ziene klaw”.
Dat lôp toch zoe'n vaort neet, kleenk daan oet de sjtad.
Meh wie vuur 't hawwe, dat heb vèr gehad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN IERSTÈ VÈKAANSIE
Tekst & meziek: Fons Naus
Zang (*) : Fons en Wiel


Iech zèk lés teegè mien Mèrie: "Veurwat zow veer neejr nondèpie,
aoch neejt ins lekkèr op vèkaansie nao Marseillè?".
Mèrie, die voond dat hiel gaw good, pak veer d'n oojto of dè boot?
Mèh, mien Mèrie, die liet ziech lievèr lekkèr rijè.
Dè gaansèn oetzat naom vèr mét, vaan d'n T.V. tot deè gèzét,
en aoch nog koffie want dee is dao vôl tè deur.
En op 't letstè aogemblik pak veer vaan allès nog 'n blik.
Zoe goon Mèrie en iech ins lekkèr oet de sleur.

En s'mùrgèns, um kèteer veur veer, dûjdè Mèrie miech heen en weer.
Es-tè zoe slieps zojste d'n tied bèkaans vérgeetè.
Dè koffie in dè thermoskan, è stôkske vlés laoch in dè pan.
Dat naom veer mét veur oonderweeg nog get té eeté.
Iech had gètoetèrt op dè buurt en eedèren had miech gehuurd,
want euvéraal sjoové gèrdêjné aon dè kaant.
En mét dè slaop in hun gèziech weenkdè zè op Mèrie en miech.
Iech waor zoe gruuts, iech ging ins nao 'n aandèr laand.

't Waor 'n drôktè vaan bèlang, Mèrie, die zeet: "Vèrziechtig Sjang,
want daalèk maakstè héj in Belsj al oongélökké.
Want jeh, iech waor dat neejt geweend, mèt zoo'n volgeproptè eend.
Dat waor gé rijè mie, meh mihr 'n eend op krökke.
'ch Mooos remmè veur zoe'n Belsjè sjroet, toen vloog d'n oetlaot droondèroet.
Mét lèd en meujté kraog iech 'Kwek' nog aon de kaant.
Mèrie bèloert miech en zeet: "Sjang, van al die herrie weur iech bang.
Straks vlûjg diech hèj dè gaansè kloomèl nog in braand".

't Waor mer èllend en mèr stress, veer kraogè aoch nog è perces,
want dee chenderm, dee zach: "Hier moocht gè nie parkeerè".
Mie blood, dat kookdè in dè zon, heer gaof miech hiel bèleejf de bon,
boe iecg zo'n doezénd frenkskès aon moos goon spendeeré.
Inplaots van Meditèrane of kuierend door Saint-Tropez,
ging veer dè vollègèndèn daag weer trök op weeg.
Mien êendsjé leejp wie én-nèn trén, veer loerdé evékès nao 'éin,
wie veer 't bord weer zaogè boe op stoond... Mèstreech.

* single 1983 : Fons en Wiel - "Mien ierste vekaansie/Zoe greun es graas" - Marlstone Recordings bv - 198303


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP SJTAP
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Toezjoer Doës


Refrein:

* cd 2003 : Toezjoer Doës - "Toezjoer Doës"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIÈKELT
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Toezjoer Doës


Refrein:

* cd 2003 : Toezjoer Doës - "Toezjoer Doës"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJNUFFÊLER
Tekst & meziek: Fons Naus

Es d'n tied vaan zaowte hermenie en kolderkaal,
ien oos dôrp ês aongebroewkè,
daan zênk toch eederên van de pêsjtoer tot jan modaal,
en gaans 't dôrp wôrt aongesjtoewkè.
Daan hoewlê vuur oos pekskê oet dê kas,
en vraogê neet dêrnao of 't nog stêt of waol sjoen pas.

Refrein:
Sjnuffeler tè zien dat ès mie leivè,
ich bin gè pèrd gen koo of èn-nen haon.
Sjnuffèler stét op mien duur gesjrêjve,
ich doon drej daog mie sjnuffèlpekskè aon.
Mien verkèssjnoets, die zit mich waol get krap,
meh loor ich ien dè sjpiegèl, deenk ich jong wat wûrs-tè knap.
Jao, es echtè sjnuffèler, gaon ich mèt carnèval ... drêj daog op sjtap.

Nao drêj daog, daan ês 't vuur ê jaor alweer gèdoewn,
mootè vuur weer doermacheerè.
Eederén gét daan weer op zien daowg"lêks plekskê sjtoewn,
en leet zich weer commandeerè.
Dus haawt uch aon dè raod vaan ellèf vas,
daan lôp-stè toch es sjnuffêllèr 't bêstè ien de pas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJOENSTE ROES
Tekst & meziek: Fons Naus
Zang (*) : Fons en Wiel


Wat hôbste miech toch aongedoon, iech bin finaal vaan streek.
É lichaam wie 'n fillemster, dat waor boe iech nao keek.
De waors nog sjoender es 'n roes mét bleedsjes vaan fluweel.
Meh wat iech toen neejt zaog, waore de deurn op dienen steel.

Refrein:
De sjoenste roes bis diech veur miech altied gebleeve.
Diech woors get déks geplôk, dao kôs iech neejt mét leeve.
Wat keejnd, diech wéts, al biste nog zoeê lekker dier,
dat eejder roes 't sjoenste bleujt d'n ierste kier.

Iech had 't kinne weete, mer iech waor nog neejt zoe slum.
Diech hads tien hiel sjoen vingers en dao drejde's tè miech um.
Iech kós 't neejt gelôve, mer 't deech miech hiel vôl péjn,
wie men miech heejt vertéld: "Die sjat is neejt vaan diech élléjn".

Mer oondaanks al d'n èllend, dee iech mèt diech hôb gehad,
zal iech diech noets vergeete, mienen allerierste sjat.
Diech hôbs miech leejf, dat weet iech wel, meh aoch die aander zès.
Umtot iech nummer èn wél zien, kin iech noe wel mien lès.

* single 1983 : Fons en Wiel - "Mien ierste vekaansie/Zoe greun es graas" - Marlstone Recordings bv - 198303


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VERLEEGE SJAAREL
Tekst & meziek: Fons Naus
Zang (*) : Fons en Wiel


Umtot heer zoe vérleegé waor, had heer é groet complex.
Heer heel wel vaan 't leevé, méh heer wis neejt vòl vaan sex.
En op d'n telévisie zaog heer af en tow get bloet.
Zien hertsjé ging daan kloppé en dat woort get wie 'r broed.
Daan dach heer bij zien ègé: "Wat 'n méjd",
want Sjaarél, och heer had zoe geeré gevréjd.

Refrein:
M'r 't is d'n dèksél dee moot passé nóp 't pennéké.
D'n èné'n dèksél is d'n aandéré toch neejt.
En bis-té groet of kléjn, é vrûwké of é mennéké,
es 't neejt pas, keumsté dat hiel gaw aon dé weet.

Op zee'krén daag trok Sjaarél ziech dé stótjé sjeun ins aon.
Heer dach: "Vénaovénd kréjg iech éjn, al moot iech nao dé maon".
Sjéf loerdé heer nao Minkéleers en Minkéleers nao hòm.
't Leek es-of heer zégké wow: "Gaank neejt boeté dé sjròm".
En Sjaarél dach: "Dee heet zien égé vlam,
en moompéldé dé wòrt weer vaan zien mam.

Mét vrun droonk heer é pélzké, héj en dao aon 't béffèt,
en spraok mét eejdérén euvér 't weer en dé gèzét.
Heer maakté aoch é praotsjé mét é métské aon dé bar.
É raar géveul vaan binné brach 'm zelfs get in dé war.
Wie zij toen zach: "Wat maak diech zoe vaan streek?",
zach Sjaarél stèl, térwèjl 'r nao hòr keek:

* single 1983 : Fons en Wiel - "Mien ierste vekaansie/Zoe greun es graas" - Marlstone Recordings bv - 198303


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIVA DE VOËGELÈR
Tekst: Eloy Pleunis - muziek: Die Höhner
Zang: Toezjoer Doës


Douw wie ich woerd geboëre, sjtong vuur mich al vas
Ich woerd Voëgelèr van ’t zuuverste ras
Alle gooie eigesjappe zitte ien m’n blood
Vuürbeelde genoog tover ich oet d’n hood

Ien ’n kleng sjoen duerpke ien het zuide vaan ’t land
Dao sjpëult zich get aof dao es altied waol get aon de hand
Ien’t kleng kaffeeke dao aon de groete waeg
Es ’t altied kèrmis, dao gève vier…. h’m enne vaeg

Refrein:
Vier mäoke dao sjpas, jao dat doen vier gère Viva de Voëgelèr,
Het lève es e feeske, vuur os altied gewaes
Op sjtap met e gläos beer ien han veule vier os het bes

Jao ich beloor het lève altied van de zonnige kant
Ich deenk dan aon vekansie, aon de zon, de zie en het sjtrand.
De vrolluij sjaars geklejd en beer tot ien uüvervloed.
Dreenk dan met os met, jao want vier goen doër…… tot ien het roed.

Os leve es toch prachtig of vind ste dat soms neet.
Ich wel neet anders leve, nej dat wel ich ech neet.
En dan zinge vier weer.

* cd 2003 : Toezjoer Doës - "Toezjoer Doës"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOËGELÈR, VOËGELÈR
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Toezjoer Doës


Refrein:

* cd 2003 : Toezjoer Doës - "Toezjoer Doës"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE GREUN ES GRAAS
1982: Tekst & meziek: Fons Naus
Zang (*) : Fons en Wiel


Wie iech dat mètske d'n ierste kier zaog, trof ze miech rech in mien roes.
Iech veel bèkaans koelék, woort slech aon de maog, wie'keek nao hôr doorkiekbloes.
Sjoen wie twie eppèlkès aon èn-ne baom, 't kriebelde miech in m'n sjeun.
Iech waor toen vèrleejf veur 't iers in mie leeve, wat waor iech nog lekkér greun.

Refrein:
Zoe greun es graas, nog naat achter mien oeré.
Iech maakte gekké sprung, dat waore heksretoere.
Iech waor zoe greun es graas en zoe gries wie poor,
wie iech d'n iersté kier aon hôr mien hart verloor.

Nao è paar weeké zaoch iech hôr weer trôk, s'aovés um twintich veur ach.
Iech dach: noe of noets, bij Sérvaos op de brûk zach iech wie'ch euver hôr dach.
Zé loerde miech aon en zé zach toen: "Koejong, gaank diech nog mér get nao d'n mam".
Zé drejde ziech um, 't waor de slaag vaan mie leeve, dee'ch kraog vaan m'n ierstè vlam.

Toch zien veer later nog saamè gètrojt, 't leevè gét stél zienè gaank.
Veer hôbbé gèzéllig én néskè gèbojd en Sint Sèrvaos nog bedaank.
Zè zégke d'n ajstè is sjus ziene pap, d'n aandèrè liek op zien mam.
D'n tied gét zoe snel mer iech hoop te bèleevé, die sport mét hun ierstè vlam.

* single 1983 : Fons en Wiel - "Mien ierste vekaansie/Zoe greun es graas" - Marlstone Recordings bv - 198303


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME