HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOTERSÓM MIEN DÖRPKE
Tekst: ? - muziek: ?
midi

Refrein:
Ootersóm, Ootersóm mien dörpke
Ow zal ik noojt vergète
Al wor ik honderd jaor……….
Ootersóm, Ootersóm mien pletske
Ow zal ik altied prieze
Net zo lang ik Lèèf

Mit carnaval dan komme
De alde en de jonge
En zo is 't a.ltied gewést
Ze danse en springe
Ze lache en zinge
En vule zich dan op zien bést
Mar kiender wat motte
Wat kan 't ons verrotte
Ons dörpke da is toch 't mojst
Ik zing al d'n ganse dag
Umdat ik nor d'n carnaval mag


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME