HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OELDERE MIEN DURPKE
Tekst: Sef Nabben - melodie: "Die rauschende Birken"

Refrein:
Oeldere mien durpke, pletske an de lien.
Dôr ien dat durpke wil ik altied zien.
Wôr ik hiël mien lève lang, gewerkt heb en gesjouwd.
Dôr heb ik as kiend gespeuld en ik bin d'r ôk getrouwd.

Dôr wôr ik bin gebore, ien dat moje Spurrieland,
dôr bej den hoége tore, heb ik mien hart verpand.
En velt ut soms is tège, gut ut dan allemaol nie gesmèrd,
och, wat kan dat toch gève, gebint vur mej ut méste werd.

Gej mit ôw smalle wegskes, kronkeld dur de natuur.
Gej mit ôw boere hegskes, hier en daor 'n alde schuur.
En wôr ge nog kunt dwale, dur stille bosse van Riebroek en Blakt.
Dat is nie te betale, dat is wat ôs 't meste pakt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SPURRIEMÖKKE, OELDERE ALAAF
Tekst: Sjaak Bots - melodie: "Funiculi Funicula"

Ien ieëndertig is hier wat gaon graöje, ien Oeldere, mit carnaval.
De Magelwortel is toen al gaon blaöje, ien Oeldere, mit carnaval.
De Spurriemök, den het den opgevraete, ien Oeldere, mit carnaval.
De vastelaovend zun wej noeits vergaete, ien Oeldere, mit carnaval.

Refrein:
Spurriemökke, Oeldere Alaaf.
Spurriemökke, Oeldere Alaaf.
De Spurriemök den gut vanzelluf.
De Prins, de Vorst, de Raod van Elluf.
Alle mökke, mökkebal ien de Mökkestal.

De vastelaovend motte hier belaeve, ien Oeldere, mit carnaval.
De Spurriemökke gon zich dan wer gaeve, ien Oeldere, mit carnaval.
Wej hosse, danse zwiere en wej springe, ien Oeldere, mit carnaval.
Wej lache, sjanse, viere en wej zinge, ien Oeldere, mit carnaval.

De Prins göt veurop ien de polonaise, ien Oeldere, mit carnaval.
De band spult meziek van Rowwen Hèze, ien Oeldere, mit carnaval.
Wej hosse, danse, zwiere en wej springe, ien Oeldere, mit carnaval.
Wej lache, sjanse, viere en wej zinge, ien Oeldere, mit carnaval.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME