HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in NEDERWEERT

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco Aan de boemel
blanco Ala�f, ala�f
blanco Ala�f oos Limburg
blanco Alle zeve
blanco As ich in de speegel ki�k
blanco As vae dwale - Notekrakers (tekst gevraagd!)
blanco As vae gaon
blanco Baaje puu�tje baaje
blanco Baer
blanco Bi-j mich in Neewiert
blanco B�-j os
blanco Boorebroe�loft in augustus - L�s �ngew�s (tekst gevraagd!)
blanco Dae ti�d
blanco Dae ti�d van toen en n�w
blanco Dansmarietje, un
blanco Dao hej-je um weer
blanco D�s de l�ste
blanco Det geveul - Kan Kwaake (tekst gevraagd!)
blanco Det heb ich weer!
blanco Det virus
blanco Djuu - Will & Mien Knapen (tekst gevraagd!)
blanco Dootj met os mej
blanco Drei-j daag op 'n ri-j
blanco Drei-j daag terneere
blanco Drei-je
blanco Droume (1)
blanco Droume (2)
blanco Echte laeve, 't
blanco Eederein es knettergek
blanco Ens per jaor
blanco Gae zeetj genuu�dj
blanco Ge�l en gruen - De Chaplins (tekst gevraagd!)
blanco Gek van vastelaovundj
blanco Gekke bekke trekke
blanco Geveul met vastelaovundj
blanco Gla�s, ut
blanco Gooje daag
blanco Groe�te polonais, eine
blanco Het van je - De Chaplins (tekst gevraagd!)
blanco Hoempapa meziek
blanco Ich bin hie�lemaol weg van uch
blanco Ich bin met vastelaovendj gebore
blanco Ich bin 'ne P�n
blanco Ich en dich
blanco Ich haoj zoe veul van oos Leivre - Kan Kwaake (tekst gevraagd!)
blanco Ich heb h�-j 'n koe�j
blanco Ich kin ein kafeke - Jo de Wit & Anita de Wit (tekst gevraagd!)
blanco Ich krieg de kriebels
blanco Ich zeuk dich
blanco Ich zing met tich de sterre vanne hemel a�f
blanco In Ni-jwie�rt
blanco In polonaise
blanco Jeuk in di-j kneuk
blanco Jonk gelie�rdj es aod gedaon
blanco Kale kuukelhaan
blanco Kalle, kwaaken en zinge
blanco Keij sjiek manjefiek is vastelaovundjmuziek
blanco Kiektj dao!
blanco Ki-je det geveul - Karin Vossen & Margo Geuns (tekst gevraagd!)
blanco Kietele
blanco Kistkappe
blanco Klasjeneere
blanco Kloon, 'ne (1)
blanco Klo�n, 'ne (2) - Ich en o�s mam - 2010/2011 (tekst gevraagd!)
blanco Kluts, de kluts, de
blanco Kokosmat, de
blanco Kolder inne kop, de - Dave & Tineke Geurtjens (tekst gevraagd!)
blanco Kom mer vastelaovundj
blanco Kom zetj um op - Driejo & Co en Notekrakeres (tekst gevraagd!)
blanco Lach, de
blanco Laotj mer gaon (1)
blanco Laotj mer gaon (2) - Thieu de Leeuw & Peter Feijen (tekst gevraagd!)
blanco Laotj 't mer wejje
blanco Laotj zeen dej-jae ein Piepkuuk zeetj - Anita Haex, Mien en Will Knapen & Jan Stultjens (tekst gevraagd!)
blanco Limenade hermeni-j, de
blanco Mam danstj d'n tango
blanco Mam heet kuu�re
blanco Merieketrien (1)
blanco Merieketrien (2)
blanco Met dees daag gein gejump
blanco Met Vastelaovundj
blanco Mien ingelke
blanco Mien medalie
blanco Mien naas - Cor smits & Peter Stultiens (tekst gevraagd!)
blanco Miene booreke�l
blanco Miene groe�te w�ns
blanco Miene kater
blanco Miene Sjang
blanco Miene vastelaovundj-kik
blanco Mienen ie�rste
blanco Millennium prebleem, 't
blanco M�sse fluite, de
blanco Nao de ellefdje van de ellefdje
blanco Neet e�ne
blanco Neewie�rt !
blanco Neewie�rt ala�f
blanco Neewie�rter bleumke
blanco Neewie�rtse maechdjes
blanco Noe�ts van mien laeve
blanco Nog eine kie�r
blanco Ode aan Neewieert
blanco Oet dae b�l
blanco �nger ein hoedje
blanco �ngere pro�meboum
blanco Oos joekskepel
blanco Oos menke - Driejo & Co en Notekrakers (tekst gevraagd!)
blanco Oos vastelaovundjliedje
blanco Op de juuste plaats op `t gooje moment
blanco Op stap met os pap
blanco Oppe kl�mp
blanco Oze hoempa - Jos de Bruin & Margo Geuns-Scheffers (tekst gevraagd!)
blanco Pinmaekers-hert
blanco Pinmaekers-mars, de
blanco Pinne-dans
blanco Pinne pinne pinne
blanco Plezeer
blanco Polonaise-dans, de
blanco Polonaise-malaise
blanco Poppenkast, eine
blanco Raad gek
blanco Rammelesjang
blanco Rie-ra-ro
blanco Samen oet, same to�s
blanco Schruufke los, un
blanco Sjoktj achter os aan
blanco Skieeje
blanco Snipperdaag
blanco Stres & nondepie met Henk & Marie
blanco 't Es mich ein gewemel
blanco Tante Net
blanco Tante To
blanco Tent mot oppe kop, de - Jan & Mieke Stultjens (tekst gevraagd!)
blanco Tipsie
blanco Towkus, de
blanco Trom, de
blanco Twiefelaar, de
blanco Vae doon w�-j de gekke
blanco Vae gaon op stap
blanco Vae pinne
blanco Vae vleege
blanco Vae zeen Pinmaekers
blanco Vastelaovundj (1)
blanco Vastelaovundj (2)
blanco Vastelaovundj (3) - Mien en Will Knapen (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaovundj 1-2-3
blanco Vastelaovundj es de allerschoeenste tieed
blanco Vastelaovundj in 't Pinnelandj
blanco Vasteloavundj in Neewie�rt
blanco Vastelaovundj inne kop - Ich en o�s mam - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaovundj viere doon vae same
blanco Vastelaovundj zoe� fijn
blanco Vastelaovundj zulle vae veere
blanco Vastelaovundj-beat, de
blanco Vastelaovundj-fitness
blanco Vastelaovundj-geveul, 't
blanco Vastelaovundj-leefdje
blanco Vastelaovundj-rock
blanco Vastelaovundj-samba, de
blanco Vastelaovundj-vlag, de
blanco Verleefdj op vastelaovundj
blanco Verslaafdj
blanco Vleege vleege vleege
blanco V�r gein miljoen
blanco V�r vastelaovendj �sj altieed d'n hoeegste tieed
blanco Vriegezellig - De Chaplins (tekst gevraagd!)
blanco Vroet met de geit
blanco Waat bin ich bli-j
blanco Waat ein gezicht
blanco Waat 'n la�ve
blanco Waat unne mazzel
blanco Wae zeen breurs en z�sters - Kan Kwaake (tekst gevraagd!)
blanco Wao? Dao!
blanco Waorum deut mieen lieef zoe�n pieen? - Watts in a Name (tekst gevraagd!)
blanco Weej aojer weej gekker
blanco Weem zal ut waere?
blanco Wej jae waat
blanco Wetstich det noch?
blanco Wie ut vreuger waas en noe - Kan Kwaake (tekst gevraagd!)
blanco Zaate hermeni-j, de
blanco Zak, eine
blanco Zwingel zwangel zwengele

Nederweert heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME