HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in MEIJEL

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco Alaaf!
blanco Alle remme l�s (1)
blanco Alle remme l�s (2)
blanco Allemol �n de mell�k - Bokka chica's (tekst gevraagd!)
blanco Allergr�tste sjat, d'n
blanco As ik in ow oe�ge kiek
blanco Asjemenow!
blanco Bakkelei
blanco B.A.T.S.
blanco B�nne g�j d�r �k wir b�j - �ngesjoote Wild - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Blieve kw��ke
blanco Blieve lache - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Bling�.bling� - Kr�k Goe! (tekst gevraagd!)
blanco Boks van zin vader, de - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Bonte kermis
blanco Butje westen
blanco Buurman best�lt, den - (tekst gevraagd!)
blanco Bij Funs - (tekst gevraagd!)
blanco Carnavallecitrus, de
blanco Carnavalskriebels
blanco Confettie en unne samba in de hand
blanco Dan kumt de zoon d'r wir d�r
blanco D� is w� ik wil !
blanco D� kan ik nie, d� ken ik nie - �ngesjoote Wild - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Dees dr�j daag
blanco Di wil ik viere
blanco Dnevoaletsav - Nie Wisj - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco D�bbel zeecht
blanco Dor doe ge niks an - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco Dor h�bbe wij wal orre n�
blanco Dor velt me de boks van utj - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco D�rske wil ik zin, un - Sjuppe �llef - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Dr�j daag
blanco Dr�j daag �n de sjitj
blanco Dr�j daag raak
blanco Drieka werd dansmerietje - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Duchtig f�ste
blanco Dun tidj d� alles kan ! - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco Duzjend vlinders - H�tje Moes 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Echte M��lse D�rskes - Nie Wisj - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Echte vriende - V�rrig - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco �fkes saame
blanco �llef - Sjuppe �llef - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco �n nao leeste, de - P�tpoerie - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco �wwig Carnaval
blanco F�ste - Hannes - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Fi�sta Carnaval
blanco Gaar nie wisj
blanco Gangmaaker, de - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco Ge st�t nie �p - Kumtjie! - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ge wit w� ik bedoel! - H�tje Moes (tekst gevraagd!)
blanco G�f m�r gas - Harries (tekst gevraagd!)
blanco G�n gejaag - Kr�k goe! - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco G�n kaaw - Goe Zat (tekst gevraagd!)
blanco Geniete
blanco Goe Utj De V��ref - �ngesjoote Wild 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Goei neus vur carnaval, 'n - Nix�n (tekst gevraagd!)
blanco Goei rec�pt!, un - Kr�k Goe! (tekst gevraagd!)
blanco Gij b��nt 't h�llemol
blanco Gij en ik
blanco Haand umhog
blanco Haantje de Vurste
blanco H� gij
blanco H� h� h� - De Wielies (tekst gevraagd!)
blanco H�, lekker ding
blanco H�l sjon ding, 'n - Ingew��jde B�kse (tekst gevraagd!)
blanco Hier b�n ik groe�t gew�rre
blanco Hoe d� die d� du - �ngerakkesen Doorst (tekst gevraagd!)
blanco Hoezoewe w�rrum carnaval - Nix'n - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ie�n, twieje, dr�j - Hatsjee - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ik droe�m n� minne zin
blanco Ik gao veur�p - V�rrig (tekst gevraagd!)
blanco Ik geluuf d� ik unne kieveloe�ter ben - Fozje (tekst gevraagd!)
blanco Ik kan d'n h�lle w�rreld �n � Kwatsj - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ik k�m wa latter
blanco Ik moet b��ke van 't lache - P�tpoerie - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco In den toddezak - De Hepies (tekst gevraagd!)
blanco In M��l barst ut wir los - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco In M��l dor viere we karnaval - Cor Luijten (tekst gevraagd!)
blanco In M��l mi Carnaval
blanco Jao, ik wil
blanco Jao jao dor getjie hin - De Hepies (tekst gevraagd!)
blanco Jao zitjie - De Vetl�rre Gummief�ddels (tekst gevraagd!)
blanco Jeske, 't - P�tpoerie (tekst gevraagd!)
blanco Joeks en lol
blanco J�ng, d� is toch sjiek
blanco Kan nie baale - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Kastelein - De Hepies (tekst gevraagd!)
blanco Kievele - Nix'n - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Kieveloe�te lied - De R� van ellef (tekst gevraagd!)
blanco Kieveloe�tekriebels, de
blanco Klank �n drank - Duo Mis (tekst gevraagd!)
blanco Kloe, de
blanco Kl�mpe Toon
blanco Knock-out ! - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Knoevele - V�rrig - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Knus - Zus & Zoe� - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Koeveloe�te samba - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Kom d'r bij ! - Kwatsj (tekst gevraagd!)
blanco Krusjpunt in de Pie�l, ut
blanco Lach �p �w gezeecht, 'ne - Zus & Zoe� - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Leve de Kieveloet (tekst gevraagd!)
blanco Limbo in Limburg bel��ve, de - Kr�k Goe! - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Lot den boel m�r w��je!
blanco L�t m�r danse - Nie Wisj - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Lot m�r gao (1)
blanco Lot m�r gao (2)
blanco Lot m�r k�mme - Zus & Zoe� - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Lot mij m�r sjuuve - EMC & de H.S. band (tekst gevraagd!)
blanco Lot �ns nou geniete
blanco Lot ze m�r gew�rre - J. Ghielen/H. Betting (tekst gevraagd!)
blanco Maffe M��lse Medley, de
blanco Makt nie utj - Vr�llie mi balle - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Mamma Mia lot �ns gao - Vals Plat (tekst gevraagd!)
blanco M��l blieft M��l - J. Lenders & Toon Leeuwerik (tekst gevraagd!)
blanco M��l �p zin beest
blanco M��l op zinne kop - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco M��l vastelaovend - Kr�k Goe - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco M��ls alfabet, 't
blanco M��ls bloe
blanco M��ls d�rpke in de Pie�l - De Pie�l Parels - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco M��ls geluk
blanco M��ls plezier - P�tpoeri (tekst gevraagd!)
blanco M��lse durskes - Nico Joeks (tekst gevraagd!)
blanco M��lse keij, de - W. Ghielen/P. Leeuwerik (tekst gevraagd!)
blanco M��lse maffe d��g - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco M��lse och M��lse
blanco M��lse Passad�ble, de
blanco M��lse Samba, 'ne
blanco M��lse Vastelaovendf�st, ut - Nog Unne Kie�r (tekst gevraagd!)
blanco Mergevruug (tekst gevraagd!)
blanco Mi de vastelaovend huu�re ge in M��l te zin
blanco Mi den �ptocht
blanco Mi vastelaovend gon we knalle!
blanco Mi vastenaovend - 't Fozje (tekst gevraagd!)
blanco Min b��ste Mina - Nico Joeks (tekst gevraagd!)
blanco Minne vogel en ik
blanco Minne zoepfiets
blanco Miss Carnaval
blanco Nie gesjote is altidj mis - Vr�llie mi balle - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Nie links, nie r��chs
blanco Nie �p vekantie
blanco Niks en de hand - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco Niks sjonner - Kwatsj 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Nix'n g� l�s
blanco Nog nie misjien al har ge 'r g��r ! - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Nootekraaker, de - Kwatsj (tekst gevraagd!)
blanco Nije stijl, unne
blanco Oe�me Pie�r - Nico Joeks (tekst gevraagd!)
blanco �ndersteboove van ouw ! - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco �ns durpke (1) - J. Ghielen/H. Betting (tekst gevraagd!)
blanco �ns durpke (2) - �ngerakkesen Doorst - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco �ns Truu - Dandy Band (tekst gevraagd!)
blanco �nze Jan
blanco �nze Piejeer - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco �p zuuk� - Knoetsorre & Co - 2007/2008 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Pak mij us lekker in den errum - (tekst gevraagd!)
blanco Par kilo durbij, un - (tekst gevraagd!)
blanco Paradisj - (tekst gevraagd!)
blanco Pie�l wir in brand, de
blanco Pie�lkebouter polka, de - Hannes - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Pie�llandpolka, de - (tekst gevraagd!)
blanco Piraat, de
blanco Pluk d'n dag - Kr�k goe! - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Prins Carnaval - H�tje Moes - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Puik iedee, 'n - V�rrig - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Ritjzak, de - H�tje Moes (tekst gevraagd!)
blanco Ritme van de kieveloe�t, ut - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco R� van ellef Kieveloe�te lied, de - (tekst gevraagd!)
blanco Roetsj, de - Kumtjie - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Rondeum d'n t�rre
blanco Sjan en Karel (mi urre parel) - Sjuppe �llef (tekst gevraagd!)
blanco Sj�nste bal, ut - Hannes - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Sj�nste, b�nte kefee, ut - Sjuppe �llef - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Sjonste mi de karneval, de
blanco Sjonsten tidj, de
blanco Sj�ts en sj�f
blanco Sjudde - Nix�n - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Sjutter��j, de
blanco Ski sjool
blanco Slutj m�r �n - P�tpoerie - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Sm��rges, smiddigs, saoves
blanco Sl� �p die troom
blanco St�mmen uul - Groe�te Vuut (tekst gevraagd!)
blanco Supersj�nne tidj - Vals Plat - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco 't Liekt me sjon - Kwartaal (tekst gevraagd!)
blanco 't Makt niks utj
blanco Te gek �p 't dek
blanco Te gekke Carnaval, unne
blanco Tent �ppe k�p, de - Knoetsorre & Co - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Tidj d� alles kan, dun - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco Tovere
blanco Traone �p min wange
blanco Ut is nie te geluuve - De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco Ut is te gek um l�s te loe�pe - D�nkerbl�nt - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Ut is toch um te beuke - G. Schijven & Toon Leeuwerik (tekst gevraagd!)
blanco Ut kumt allemol goe - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Ut l��ft as nojt teveur
blanco Ut liekt me sjon - Kwartaal (tekst gevraagd!)
blanco Ut st��lt niks veur
blanco Utgew��jd
blanco Vanaolend b�nne gij de minne
blanco Vastelaovend d� b�nne gij - De Knoetsorre 2005/2006 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaovend in min bloe, de - De Kw��kers 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaovend viere in M��l
blanco Vastelaoves-b�st kumt in me l�s, ut - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-burgem�ster - �ngerakkesen Doorst - 2009/2010 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-dinsdig - Coosje - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-jump - �ngerakkesen Doorst - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-kriebels - Tw� K�rre Niks (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-liefde
blanco Vastelaoves-mix, de - �nne Pot Druu�g (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-pertij, 'n - Enne pot druu�g (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-tidj, de
blanco Vastelaoves-turbull�nsie - Munnummunnup (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoveswindj - P�tpoerie 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco V�jfde jaorget�j, 't - Kumtjie! - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Verkikkerd �p karneval - Vr�llie mi Balle - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Verslaafd �n Carnaval - De Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Vette carnaval, unne
blanco Volgend jaor?
blanco Vur de carnaval geb�rre
blanco Vur sjut? Wa is d�? - Nix'n - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Vuut van de vloer!
blanco Wa bij�n gesjojd
blanco Wa kriege ge, as 'n bl�ndje g� zinge?
blanco Wa v�nge gij?
blanco Wa zal �t g��ve - Sjuppe �llef - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Wa zor gij z�gge?
blanco Waore, de - Nie Wisj 2005/2006 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco We h�bbe �t �cht allem�l - De Knoetsorre & Co (tekst gevraagd!)
blanco We misse nummer dr�j - �ngesjoote Wild (tekst gevraagd!)
blanco W��r us wakker
blanco W�rreld�lleftal, un
blanco Wiebele - D�nkerbl�nt - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Wor waare gij geesteraovend nou - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Wij maakte Tam-tam ! - Kwatsj (tekst gevraagd!)
blanco Wij neeme 't �vver
blanco Wij wille house - De Kw��kers De Kw��kers (tekst gevraagd!)
blanco Wij zweeve mi de carnaval
blanco Zalle we dur nog �nne vatte - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Zinge mi vastelaovend - De Pie�l Parels - 2009/2010 (tekst gevraagd!)

Meijel heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME