HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMAOL M�R NUMMERS
1991 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Allemaol m�r nummers, ciefers of en getal,
hure bi-j ut laeve, alti�d aoveral.
Allemaol m�r nummers, ciefers of en getal,
Minse waere stie�g m�r slummer,
m�r zien mie�r en mie�r en nummer.
Minse waere stie�g m�r slummer,
m�r zien mie�r en mie�r en nummer.

Zien de schoon verslete, de b�ks kepot gerete,
ut aoverhemp is ni mie�r fein en de jas dae w�rt te klein.
Den hood dae is ok errig ka�l, en de kieps is toch z� va�l.
Alles w�t ik droog of dra�g, haet ennen nummer op vanda�g!

Belastinggeld betale, of pensioen gaon hale.
Ennen ozel �n 't loket, �s me ni de nummer wet.
Belle mit den telefoon, of en aoverschrieving do�n,
gaar niks gie�t in zon gev�l, z�nder nummer of get�l!

Mej dink ik 't is vi�f v�r twellef, wie lang bli�f ik zoe� mich zellef.
Beeldscherm, floppie of disket, of wie d�t allemaol het.
Of ut oeit w�l wenne zal, d�t merk ik dan later wal.
'k Vraog mich af waor mot d�t hin, �s ik m�r en nummer bin?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S UT NOG K�N
19 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
�s ut nog k�n, jao �s ut nog k�n,
beginne we�j stie�g wer v�n veuren af a�n.
't Zit �s allemaol in ut blood,
wer te beginne mit ni-je mood.
�s ut nog k�n, jao �s ut nog k�n,
beginne we�j stie�g wer v�n veuren af a�n.

'k Bin is op en fie�s gewest, 'ne zenger mit orkes,
z�nge en speulde mit plezeer, idderie�n h�j en ander pepeer.
't Orkes d�t waor al klaor, wie de zenger op de hellef waor.

Staon de kaokp�t op ut veur, gie�t de bel �n de de�r.
Der woort gelache en geprot, m�r ut zo�rm�s woort zwart in de pot.
Aetesti�d is daor, m�r ut aete lang ni klaor.

Is der mej w�t scheif gegaon, of v�l ni good gedaon.
Good bedoeld, m�r op ut end, kwaom ut ni o�t wie ut waor gemend.
Klage b�t ni mie�r, 't laeve gie�t toch wie�r.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO ZIT MEZIEK IN
1981 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Dao zit meziek in, d�t deut mich good.
D�t guf den burger wer ni-je mood.
Al w�t mich good deut meug noeit verga�n,
en j�nk gelierd is ald gedaon.

De hermenie m�k g�j meziek, in de maot precies geliek.
Ut slaagwerk en de clarinet, groe�te bas en de trompet.
Haoren, alto, saxofoon, bariton, tuba, schuuftrombaon.

En koe�r d�t zingk en melodie, m�k daormej de minse bliej.
En jungske d�t en liedje zingk, �s ut mej ok gammel klink.
�rges zingk der en sopraan, achter ennen aope raam:

Enne melder hie�l hoe�g in de lo�ch, krieg v�n 't fluite ni gen�g.
De metkolf, ekster, spraon en krej, kwake um ut h�rdste mej.
Alle henne en den haan, kriege noeit gen�g der v�n.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�T ZAL MICH NOEIT MIE�R GEBEURE
1989 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
D�t zal mich noeit mie�r gebeure, w�t mich ut laeve ok bringk.
'k Veul nog mien wange roe�d kleure, �s ik daor wer �n dink.
V�r de z�v�lste kie�r, zeg ik noeit, noeit mie�r.
V�r de z�v�lste kie�r, zeg ik noeit, noeit mie�r.

Wintersport in Oe�steriek, en vastelaovend vele geliek.
Wet ge�j wie ik mich vulde, wie de meziek daor speulde?
Gluu�f m�r, wie ik d�t zo�g, heb ik i�rlijk gedo�ch:

Mit de visgaerd in de hand, zoot ik �n de waterk�nt.
M�r en groe�te zie�-meermin, trok mich zoe� ut water in.
Razelend v�n de kelt, heb ik thoes verteld:

Idderie�n dae haet w�l is, vroeg of laat en kans gemis.
En in idder laeve, ging w�l is w�t der naeve.
Gie�t ut laeve nog wie�r, zeg dan iddere kie�r.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT DIEET
1990 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
W�t ik allemaol leet, v�r d�t streng dieet.
Al d�t lekker aete, ko�s ik w�l vergaete.
Zoog ik de die�tiste, woos ik pas w�t ik miste.
Zoog ik de die�tiste, woos ik pas w�t ik miste.

Noeit gehuurd v�n calorieje, v�n moderne theorieje.
Alti�d duchtig begaaid, flink oet de kaokpot gespaajd.
Ut waor w�l te verw�chte, ens, doe kwaome de klachte.

Wie ik mich doe heb gevuld, op ut �rste die�et-consult.
'k Huurde daor de g�jje raod, doj alti�d alles mit maot.
'k Wie�t nouw idder pundje, gie�t alti�d d�r ut mundje.

'k Werkde �n en good figuur, mit en strenge h�ngerkuur.
De die�tiste goof mich mood, jao, d�t deej mich toch z� good.
Wie ovvertugend zeej koos praote, lekker aete moos ik zellef laote.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENS DAN GIE�T DE Z�N WER SCHI�NE
1987 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Ens dan gie�t de z�n wer schi�ne,
ens trek alle nevel op.
�s de wolke gaon verdwi�ne,
schient de z�n �s lekker werrem op de kop.
Mit en greuzelig geze�ch,
loe�pe we�j in 't z�nnele�ch,
m�r ok in de maoneschi�n,
k�n ut erg plezirrig zien.

Storm en raegen of en schoor, gie�t de maas mit i�s.
Vruus ut hie�l de winter door, 't waer is v�n de wi�s.
Waekelang en duustre lo�ch, nevel iezel smog.
Ie�ne kie�r gebeurt ut ech, wejje de wolke weg.

's Winters bi-j de Eskimo's, is ut alti�d n�ch.
Maonde w�rt in de iglo's, de zomer afgew�ch.
Is ut werrek �n de k�nt, in Eskimo-land,
zinge same groe�t en klein, lachend dit refrein:

Hebbe we�j is enne strop, taegeslaag of pech.
Velt �s ut daak has op de kop, liek 't geluk wi�t weg.
Is de n�ch mej errig l�nk, kriegs te stank v�r d�nk.
W�t der ok in 't laeve is, blief stie�g optimis.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GAEVE EN NEME
1985 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Gaeve en neme, m�r ut meiste gaeve.
Hie�l v�l probleme oet ut daaglijks laeve,
zien dan z� zwaor ni mie�r, en op de laevesreis,
gaon we�j dan same wie�r, mit gaeve en neme
m�r gaeve ut meis.

Vaderlandse politiek, idder zaet hae haet geliek.
D�t is net wie aoveral de beste steurluuj staon �n wal.
't Zellefde wie ut ok zal zien, water mot der bi-j de wi�n.

In de schoe�l en in de kerk, bi-j de sport of op ut werk,
hebbe stie�g wer alle minse, andre z�rg en eige winse.
Ie�n ding is v�n groe�t belang, hie�l �s laeve lang.

Velt der op ennen heldren da�g ok is ennen d�ndersla�g.
W�rt der vroeg of laat is oeit, erg h�rd mit de de�r gegoeid.
Ens dan is de buuj v�rbe�j, same zegge we�j:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GLORIA
1987 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Gloria, gloria, in excelsis Deo,
Gloria, gloria, in excelsis Deo,

Wie der v�r twie� doezend jaor, 't Christendom nog gaar ni waor,
st�nd ut al op perkament in ut alde testament.

De verlosser lang v�rspeld, z�nder oe�rlog of gew�ld.
Pleiter v�r ut minsera�ch, kump in Bethlehem tera�ch.

Herders waore op ut veld, haet den ingel eur verteld:
Jezus kump v�r idderie�n, ni v�r blank of zwart allie�n.

Help �s vrede stichte Hie�r. Troe�ste, helpe, alti�d mie�r.
Bli�f bi-j �s en ma�k �s sterk, w�t we�j doon blief minsewerk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


G�JJEN DA�G
1992 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
G�jjen da�g, allemaol same, hallo,
hie�l v�l in ut laeve, is en kedo.
�s we�j zoe� is efkes um �s kieke,
zal ut vas en zeker, hie�l duk blieke.
Hie�l v�l dinge kriege we�j zoe� m�r kedo,
g�jjen da�g, allemaol same, hallo!

Waere we�j ok mej geplog d�r pech of kwojje zin,
haopelijk zeen we�j ok dan, de zin v�n 't laeve in.
Gaon der hie�l v�l dinge mej, wiet bovven �s verst�nd,
Lach dan toch is efkes, zet de z�rrig �n de k�nt.

Zien we�j mej de g�jje waeg, ok v�r en tiedje kwi�t,
blieve we�j m�r zeuke want vandaag is ut nog ti�d.
Nemus wet w�t merge kump, m�r d�t zeen we�j dan wal,
dinke we�j ni al te v�l �n w�t nog k�mme zal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEB GE�j UT NI-JS GEHUURD
1980 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Heb ge�j al ut ni-js gehuurd, 't is has r�nd in hie�l de buurt.
Waorum hebbe ze d�t gedaon, d�t ut zoe� nouw toch mo�s ga�n.
Wae h�j d�t nouw toch verw�ch, zeg ni d�t ik ut heb gez�g!

Kump de buurvrouw �n de de�r, kump ze lichtig �rges veur.
Ut letste ni-js d�t wet ze al, of ze verzint ut zellef wal.
Is der �rges w�t �n de h�nd, dan vertelt ze intress�nt:

H�rte, ro�te, schuppe, kru�s, den ie�ne wint, den andere verluus.
't Is en arig ti�dverdri�f, ok al huurs te mej geki�f.
Mej en dan, der tusse-do�r, smiespelt immus heer of daor:

Idder mot v�n ti�d tot ti�d, �rges ziene kwazel kwi�t,
hie�l v�l minse praote gaer, ovver de liefde en ut waer.
Ovver den ozel mit ut geld, m�r der w�rt ok duk verteld.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN HEMEL OP AERD
1970 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Dit ko�s den hemel op aerd w�l zien,
nemus dink nouw nog �n z�rrig en �n pien.
Idderie�n haet en lachend geze�ch,
straolende oe�ge, wie sterre z� le�ch.
Ko�s nouw den ti�d m�r stil blieve staon,
dan h�fde we�j ni nao ho�s toe te ga�n.
Ko�s nouw den ti�d m�r stil blieve staon,
dan h�fde we�j ni nao ho�s toe te ga�n.

Der woort en jubileum geveerd
d�t waor dan ok wal de m�jte wa�rd.
De muzikante deje eur ba�s,
noeit is de stemming baeter gewes.
Allemaol spr�nge ze ovver de vlo�r
en z�nge same hie�l h�rd in ko�r:

De zittingsaovend, gans o�tverk�ch,
haet ut publiek v�l plezeer gebr�ch.
W�t haet ut idderie�n good gedaon,
den ti�d is toch z� gauw umgega�n.
De veurzitter erg mit zien b�ntje veri�rd,
h�j zich �s dankwaord v�n bo�te geli�rd:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HERINNERINGE
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Herinneringe, �n hie�l v�l dinge.
Herinneringe, daor v�n te zinge.
Herinneringe, die zich verminge.
Herinneringe, die noeit verginge.

Alde foto's v�n v�r jaore, duk w�t bro�n en ga�l gewaore.
Alti�d bringe ze en stuk, de vervlaogen ti�d teruk.

Duk �s we�j �n vroeger dinke, dan liek alles mie�r te blinke.
't Zellefde wie ut is gewes, nemus wet w�t is ut ba�s.

Alti�d laeve der v�l winse, bi-j has allemaol de minse.
Want de welvaart en ut geld, waor nog noeit geliek verdeld.

Duk gez�g en ok geschreve: waor zien die toch al gebleve.
Wie ok alles gie�t of ging, stie�g blief en herinnering.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN HOE�FPRI�S
1980 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Iddre kie�r �s ik diech zi-j, dink ik alti�d wer opni-j,
diech bees den hoe�fpri�s,
diech bees den hoe�fpri�s, oet de lotteri-j.
Jao, jao, jao,
diech bees den hoe�fpri�s,
diech bees den hoe�fpri�s, oet de lotteri-j.

'k Heb mich lets en lot gek�ch, 't haet mich v�l geluk gebr�ch.
En geit d�t waor den �rste pri�s, geitemelk vind ik vies.
Iddre merge huur ik ba�, bi-j mich zellef zeg ik na�.

'k H�j z� gaer is sjans gehad mit enne g�jje leve schat.
Wiejs diech in mien oe�ge keeks en mich bi-j den errem peeks.
Doe heb ik direk gedo�ch diech be�s net w�t ik mich zo�ch.

K�m ik �rges �n ut strand, of in 't Limburgs mergelland.
�rges op de Drentse hei, of in Zie�land op de klei.
't Zellefde waor ik �rges k�m, alti�d dink ik v�n mien L�mm.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IE�R �N GOD
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Ie�r �n God op de werreld, en in den hemel hoe�g.
Jezus och verlees �s, noeit oet ut oe�g.
Mit �s oe�ge gere�ch op ut hemels le�ch.
Ie�r �n God op de werreld, en in den hemel hoe�g.

Ie�uwe al v�rspeld, stie�g wer doorverteld.
In de wintern�ch, z�ng den ingel zach.

Zoe� op ens van ver, scheen en heldre ster.
Jezus, lang verw�ch, kwaom doe in kersn�ch.

Jezus, neergel�g, op en schaopev�ch.
Schie�pers, ruig en stoer, z�nge doe in koe�r:

Jezus, zoe�n v�n God, lef ut minse-lot.
Ens w�rt alles ni-j, same zinge we�j:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN LOMM DOA VIERE WEEJ CARNAVA:
ca.1950 : Tekst: Cor van den Hombergh, Ton van den Hombergh, Jeu Hegger - melodie: 'Am 30 Mai...'

Refrein:
In Lomm doa viere weej carnaval
al hebbe we 't noeit gedoan
we zullen 'm loaten goan
In Lomm doa viere weej carnaval
dus doan we allemoal toch zeker mit
Idderien deut nou gaer gek
doaveur is 't carnaval
Idderien deut nou gaer gek
dus loat 'm allemoal goan.

In Lomm zien weej begonne
mit nee vul op de tes
Carnaval dae mos d'r komme
doarum doan weej os bes
En we kriege 't ok waal kloar
al is 't vur 't urste joar.

We hebbe ok enne optoch
dae klopte wiej un bus
We hebbe enne Prins gekoaze
daorop zien weej gerus
En ok enne road vaan ellef
en de res diej kump vaan zellef

Weej hebbe gaer un megje
maar ok 'n groat glaas beer
doa beej goan weej waat springe
en make vul plezeer
en halde weej d'r mit op
daan stoan weej op de kop.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IRRIT�NT
1996 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Prachtige meziek, vol van romantiek,
alti�d iddre kie�r, �n ie�n stuk m�r wie�r,
ie�n, twie�, drie of veer, rithmisch op en neer,
dan dink ik duk ech, waor die meziek toch weg!

'k Huur v�l melodieje zweve, ie�n is der bi'j mich gebleve.
Hinderlijk, mej h�rd dan zach, hie�l den da�g tot in de nach.

Mej m�k mich d�t wal nerveus, m�r der is gen andre keus.
Op den deur erg irrit�nt dit gie�t bovve mien verst�nd.

Populair, klassiek of pop, spoe�ke der d�r miene kop.
Of van en bekende ster, huur 'k ut zellefde liedje wer.

Ie�ne kie�r is ut v�rbe�j, dan veul ik mich wer hie�l vre�j.
En de vollegende kie�r, och, dan zi-j ik wal wer wie�r.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KERSLIEDJE
1990 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Maria en Jozef, ginge op reis,
klein kiendje Jezus, kyrieleis.
Blief alti�d bi-j �s, Christe-eleis.
Blief alti�d bi-j �s, Christe-eleis.

De n�chte waore errig lank, reize tegge wil en dank.
D�r profie�te lang v�rspeld, woort ut ganse volk geteld.

Ze klopde aan bi-j iddre de�r, n�rges waor w�t vri-j v�r eur.
In en st�lke bi-j ut vie� waor nog net en pl�ts v�r twie�.

En Jezus gebaore in de n�ch, woort daor in en krub gel�g.
Helder scheen ut sterrele�ch, bi-j de herders in 't geze�ch.

V�r efkes ging den hemel aop, minse krege mood en haop.
Jezus leid �s, erm of riek, naor ut hemels keuninkriek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KUMP DE GEN END A�N
1977 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Kump der nouw gaar gen end mie�r aan,
kriegs te dan noeit gen�g der v�n.
Te v�l van ut g�jje is verki�rd,
d�t hebbe we�j �s ki�nd al geli�rd.
Kump der nouw gaar gen end mie�r aan,
kriegs te dan noeit gen�g der v�n?

Daor st�nde we�j hie�l kort bi-j ie�n, w�t waor ut fein z� gans allie�n.
We�j d�chte gaar ni �n den ti�d, moder waor de dochter kwi�t.
Vader is ok j�nk gewes, m�r hae loos �s toch de les:

Lang heb ik �n den tap gestaon, ko�s m�r ni naor ho�s toe ga�n.
't Leep z� tegge slo�tingsti�d, de kastelein waor mich gaer kwi�t.
Hae tapte mich nog ie�n glaas be�r, en hae zei, nouw luuster heer:

Den derde vastelaovesda�g, beer mit enne groe�te kraag.
Prinsegarde, prins en raod, kregen ut z�w�t te kwaod.
Drie da�g lang d�t is erg fein, m�r de �gskes woorte klein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LACHE IS GEZ�ND
1986 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Lache, lache, lache is gez�nd,
stie�g mit enne lach um de m�nd.
Laote we�j �s ut lache ni verbieje,
make we�j v�n alle grekers blieje.
Lache, lache, lache is gez�nd,
stie�g mit enne lach um de m�nd.

's Aoves laat nog op de lo�ch, 's merges in de werme bo�ch.
Opstaon, werke, v�r ut geld, wie zwaor d�t mej ok velt.
Maak en good begin, zet dit liedje in:

�rges op en voetbalv�ld, ging ut d'r aan mit graof gew�ld.
Blauwe schene ro�je kaart, gaar niks woort gespaard.
En zoe� m�r op ens, z�ng en gruupke fens:

'k Zoog de hermenie is staon, klaor um d�r ut d�rp te ga�n.
Alles leep der in de maot, midden op de straot.
Kl�nk doe deez meziek, z�ng ok ut publiek:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE LINTE
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
In de linte w�rt wer alles ni-j,
ech v�rgood is de winter v�rbe�j.
Alles w�t dor waor, krieg dan wer kleur,
d�r de lekkere temperateur.
Iddere linte is en ni-j begin,
wae d�t zeen wil, krieg dan g�jje zin!

Z� gauw �s de da�g wer w�t gaon linge,
dan kump wer de linte der a�n.
De v�gelkes fluite en zinge,
en 's merges vroeg krejt den haan.

De b�k kieke naor de greune bledjes,
die ze�n ze nog alti�d z� gaer.
De megjes mit zomerse kledjes,
hure bi-j ut linte-waer.

De winter haet ok zien g�jje kante,
de r�-�s in de ganse nateur,
m�r minse en bie�ste en plante,
w�chte op de linte-kleur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOMM IS DE ALLERFENSTE PL�TS
1977 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Zeker, jao zeker, L�mm d�t is de fenste pl�ts.
Zeker, jao zeker, L�mm is de allerfenste pl�ts.

Ik bin z� gaer in mien eige d�rp, maonde achterie�n.
M�r ens in ut jaor laot ik mien L�mm, v�r en tiedje allie�n.
Vacantie in binne- of bo�teland, tho�s is ut toch v�l baeter want:

De zie�, ut strand, de werme z�n, allemaol bro�n gebrand.
En autobus die kwaom teruk oet en vacantiel�nd.
We�j zote muuj, ziej �n ziej, idderie�n keek toch wer hie�l bliej.

Heer bin ik in mien eige L�mm, heer in mien eige streek.
En waor ik in de groe�te werreld, dan ok um mich keek.
Gen stad z� groe�t, gen d�rp z� klein, niks is der toch �s L�mm z� fein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


M�R IN DE VASTELAOVESTI�D
1979 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
M�r in de vastelaovesti�d,
is hae zien deftige streke kwi�t.
M�r in de vastelaovesti�d,
is hae zien deftige streke kwi�t.

Geej wet wie ut gie�t d�r ut jaor,
net gekleijd en good gekemde haor.
Wie hae sti�f en deftig v�r zich kiek,
of wie hae anders verlaege is of liek.

In de jasse-tes enne krant,
en paar deure golde ring �n de hand.
M�r de zuus �n alles d�t hae ment,
d�t hae de minse ut lifste gaar ni kent.

Den auto verraojt ziene st�nd,
ut hoe�s d�t is ok al navenant.
�s hae wet d�t immus op um let,
it hae zien b�tterham mit mets en verket.

M�r v�r ennen inkele kie�r,
gedrug hae zich ni �s ennen hie�r.
Jao kiek is wie hae hos en springk,
en wie gewoe�n haen oet ut beergla�s drink.

Nao vastelaovend dink hae duk,
nog �n die feine da�g teruk.
Kumps te eum dan �rges taege,
kiek hae wer sjiek en knik verlaege.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENEN DRUU�M
1999 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Mienen druu�m, den allergr�tste wins.
Ie�ne kie�r, waer ik de L�mmse prins.
Jaore lang, heb ik daor op gew�ch.
M�r ik heb, ut nemus oeit gez�ch.
'k Zeej mich, mit, de foto in de krant.
Mit de prinse-scepter in de hand.
Mienen druu�m, daen allergr�tste wins.
Ie�ne kie�r, waer ik de L�mmse prins.

Prins te waere w�t en groe�te ie�r.
M�r wae wet, wae w�rt ut dizze kie�r.
Is der al, 'ne ni-je kandidaat.
Of is ut, v�r mich al wer te laat.

Prinse zien, d�r idderie�n bemind.
En de "fans", die gaon dan d�r ut lint.
M�r wae wet, zien nouw mien kanse groe�t.
Of val ik, dit jaor wer oet den boe�t.

Eigelijk, bin ik enne fantas.
Pa�s mich wal, dae sjieke prinse-jas.
Bi-j mich zelf, heb ik hie�l duk gedo�ch.
Jao misschien, bin ik ni moei gen�g.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OK NI ALLES
1982 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Blief ik mej is efkes staon,
laot ik mien gedachte gaon.
Dink ik af en toe wal is,
.... (per couplet in te vullen)

Auto's staon v�r iddre de�r,
wae wil z�nder stel �ch veur.
De welvaart zak, 't is allerhand,
den auto gie�t ut letste �n de k�nt.
...."ennen auto, d�t is ok ni alles!"

Iddren da�g ut ganse jaor,
't Ho�s gepoets, op ti�d ut aete klaor.
Alles v�r ut menke en ut gezin,
gaer gedaon of genne zin der in.
...."d�t ho�svrouw zien is ok ni alles"!

's Merges vroeg v�r da�g en dauw
de wekker rammelt, opstaon gauw.
De tr�mmel mit de b�tterham,
koffie in de thermoskan.
...."D�t werke d�t is ok ni alles"!

Gemint, provincie-, landbesteur,
politici van iddre kleur.
Wae zich m�jt mit politiek,
l�p de kans op v�l kritiek!
...."Politicus zien is ni alles"!

Geld verdene, alti�d mie�r,
hebzuch, geldzuch, gie�t stie�g wie�r.
Noeit tevri-je, noeit gen�g,
w�t w�rt der v�l �n geld gedo�ch.
...."Wae 't langste lef, dae haet toch alles"!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZZE NI-JE PRINS
1988 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
�zze ni-je prins d�t is den beste,
jao den aller-allerbeste prins.
D�t we�j same v�l plezeer belaeve,
is �s aller-allergr�tste wins.
Vastelaovend is wer zoe� v�rbe�j,
m�r we�j zingen iddren da�g opni-j:
�zze ni-je prins d�t is den beste,
jao den aller-allerbeste prins.

Ens in 't jaor dan is ut wer z� wi�t,
waere we�j den alde prins wer kwi�t.
Waor ut zonne g�jjerik de letste,
alti�d is de ni-je wer den beste.

Idderen herres huurs te mie�r en mie�r,
wae krieg der dit jaor de groe�te ie�r.
Wae drug dizze kie�r den hood mit vaere,
wae zal �zze ni-je prins gaon waere.

Vastelaovend en de raod v�n ellef,
hure toch bi-j ie�n, d�t sprik v�n zellef.
En we�j wie�te d�t ut idders wins is,
d�t der idder jaor 'ne g�jje prins is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINSEGARDE
1996 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vastelaovend mit de prinsegarde,
wae d�t zuut blief alti�d j�nk van h�rte.
Mo�j verz�rrigd jao v�n top tot tie�n,
hie�l de vastelaovesti�d op de bie�n.
Aoveral klink dan ut zellefde liedje,
och wie mo�j is toch �s dansmarietje.
Aoveral klink dan ut zellefde liedje,
och wie mo�j is toch �s dansmarietje.

W�t is vastelaovend, z�nder prins en raod,
kump der noeit mie�r ennen optoch d�r de straot.
W�t is vastelaovend, z�nder blaosmeziek,
enne groe�ten optoch en gaar gen publiek.

W�t zuj en orkes zien, z�nder dirigent,
g�jje muzikante en gen instrument.
W�t m�k vastelaovend toch z� populair,
d�r de prinsegarde of ut lekker waer.

Kump de prinsegarde, hie�l perfek gekleijd,
dan vergaete minse, duk de werklijkheid.
Wie zuj alles loe�pe, stel �ch toch is veur,
enne vastelaovend, z�nder prach en kleur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PROFICIAT
1994 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Mit blome die bi-j diech passe, k�mme we�j diech verrasse.
Blome in feine kleureprach, passend bi-j diene leve lach.
Proficiat en goj zoe� wie�r. Proficiat, ok dizze kie�r.
Proficiat nog ens ap�rt, proficiat, ech oet ut h�rt.

Waekelang al o�tgeteld, waor der w�t te vere velt.
Iddre kie�r zien we�j wer daor, minstes twie�, drie kie�r in 't jaor.
We�j zien toch z� gaer op paad, af en toe tot 's aoves la�t.
Is en fie�s bi-j �s bekend, zien we�j alti�d wer present.

Vief en twintig jaor getrouwd, of en fein ni-j ho�s gebouwd.
�rges v�r gediplomeerd, alles w�rt bi-j �s geveerd.
Mit en blumke en g�j zin, gaon we�j allemaol daor hin.
Trouw �n �zze vrindschapsband, schudde we�j �s dan de hand.

Echt verdind gedecoreerd, mit v�l lof gepromoveerd.
Bi-j ut sporte kampioen, of gelukkig mit pensioen.
Wer en leuke ni-je baan, waor me wal um fie�ste k�n.
Um middaag begint ut al, of wae wil kump later wal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME
1988 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Same, same, same, same zien we�j sterk,
jao d�t hebbe we�j toch, al hie�l duk gemerk,
zit de wind ok mej verkierd, ie�n ding hebbe we�j gelierd:
same, same, same, same zien we�j sterk.

Op de camping in en groe�te bungalowt�nt,
hebbe we�j is enne zwaore st�rrem gekend.
Hie�l v�l tente in erg b�nte kleure,
waore in de wind kepot �n 't scheure.
Hele we�j de touwe vas mit alle man,
zoge alle minse w�t me same k�n.

Lets aan waore we�j is mit en bus �nderwa�g,
op den autowaeg doe waor den tenk op ens laeg.
Z�nder jas, mit opgestr�pte mouwe,
mooste we�j de bus doe zellef dowe.
Mit v�l m�jte ging ut speul doe lankzaam wie�r;
allemaol besefte we�j doe mie�r en mie�r:

�s we�j same werke is ut werk half z� zwaor,
en daorbe�j zien we�j dan ok nog v�l gauwer klaor.
't Is de mooite waerd um te probere,
um zoe� same w�t te gaon prestere.
In �s eige d�rrep en in iddre buurt,
hebbe we�j ut allemaol hie�l duk gehuurd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME WIE�R
1995 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vanda�g k�n ut nog, ut is nog ni te la�t.
Alti�d gaon we�j toch, same wer op pa�d.
Ok al is de wa�g, kr�nkelig of sla�ch.
Alti�d, iddere kie�r, gaon we�j same wie�r.

Wie 'n roe�je lo�chballon, 's merges �n den horiz�n,
schient de z�n dan wer hie�l gauw, goldgael op de merge-dauw.
Idder muske fl�t en zingk, w�t �s ech tot dinke dwingk.
Idder dae ut hure wil, w�rt dan wal is efkes stil.

As den da�g ok mej begint, mit en bitje taegewind,
mej te kalt of mej te heit, he�r te lank en daor te breid.
Liek ok alles mej van sla�g, gri�p de kanse, iddren da�g.
As ut ok v�l m�jte kos, same, w�rt v�l opgelos.

Is der oeit en kans gemis, of ok mej verkierd beslis.
Oeit de vingers is gebrand, of misschien de ganse hand.
Kump der veur of taegespood, laeve op te groe�te voot,
alle minse, stuk v�r stuk, blieve zeuke naor geluk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME ZIEN WE�J STERK
1988/1996 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Same, same, same, same zien we�j sterk,
jao, d�t hebbe we�j toch, al hie�l duk gemerk.
Zit de wind ok mej verki�rd, ie�n ding hebbe we�j geli�rd:
same, same, same, same zien we�j sterk!

Halde we�j �s alti�d stevig vas, hand in hand,
hie�l gelukkig loe�pend d�r �s Limburgse l�nd.
Idderie�n beschouwe �s �s vrinde,
aoveral geluk zeuke en vinde.
Alti�d blieve laeve v�r en ideaal,
idderie�n dae za�t ut in zien eige taal.

Vinde we�j ni alti�d w�t we�j hebbe gezo�ch,
l�p der hie�l v�l anders dan we�j haje gedo�ch.
Alti�d mit v�l iever blieve bouwe,
op de toekoms stie�g blieve vertrouwe.
Make we�j van iddren da�g en ni-j begin,
laeve, same, mit de minse um �s hin.

�s we�j same werke, is ut werk half z� zwaor,
en daorbe�j zien we�j dan ok nog v�l gauwer klaor.
't Is de mojte wa�rd um te probere,
um zoe� same w�t te gaon prestere.
In �s eige d�rrep en in iddre buurt,
hebbe we�j ut allemaol hie�l duk gehuurd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SCHEIJ O�T
1982 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Scheij o�t, scheij o�t, scheij o�t, scheij o�t mit d�t geto�t.
Hald diech toch en bitje in, idderie�n krieg kr�mme zin.
Scheij o�t, scheij o�t, scheij o�t, scheij o�t mit d�t geto�t.

En joekskepel die ging v�n start, w�t oefende ze h�rd.
Pap koch zich ok en instrument, hae bloos vol temprament.
Der waor in ho�s gen hoeze mie�r, en mam reep iddre kie�r:

Os buurmechje is erg verliefd, �s d�t m�r ni zoe� blief.
's N�chs toetert dao de autoto�t, �s letste afscheidsgroet.
De minse oet de ganse straot, die rope dan hie�l kwaod:

Der woort is boe�nesoep gekok, die waor nog lekker ok.
M�r idder wet w�l iddre boe�n, die guf wer ennen toe�n.
De rame en de de�r ging los, wie dit verwi�t bego�s:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINT M�RTES-KIENDERLIEDJE
1988 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Idder jaor w�rt ut geveerd, kump Sint M�rte mit zien paerd.
Ieuwe w�rt der al verteld, ziene mantel is gedeld,
mit emus, mit emus, dae razelde v�n de bittre kelt.
En we�j zinge iddere kie�r opni-j: Merge is ut wer v�rbe�j.

Mit de fakkel in de hand, �s daorin ut le�chje brandt.
Staon de sterre �n de lo�ch, is ut dan duuster gen�g,
dan waere we�j, dan waere we�j, wer haopelijk errig good bedo�ch.
En we�j zinge iddere kie�r opni-j: Merge is ut wer v�rbe�j.

En we�j halde efkes stil, waor me �s traktere wil.
Zinge dan mit alle man, d�t ut idder hure k�n.
En staoke dan en staoke dan, de groe�te Sint M�rteshoe�p a�n.
En we�j zinge iddere kie�r opni-j: Merge is ut wer v�rbe�j.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SINT TEUNIS GILD
2000 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Gildebroeders, staon v�r eur za�k.
Solidair zien, de gr�tste taak.
�s de gild van den Abt Sint Teunis,
v�r ut d�rp ennen echte steun is.
Same vere weej dan mit vermaak,
gildebroeders, staon v�r eur zaak!!!

Ens in 't jaor de gansen da�g,
't jaorfie�s vere, gen gejaag,
weg oet den dagelijkse sleur,
positief dinke bringk wer kleur.

Enne keuning huurt der beej,
idder jaor, alti�d opni-j.
't Keuningszilver kump dan oet de k�s,
en ok de sjieke keuningsjas.

Gildebroeders mit daen drang,
werke v�r elk d�rpsbelang.
Is der mej ok schrik v�r ut werk,
Mit v�l man same, d�t m�k sterk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


THIE�
1958 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Thie�, thie�, thie�,
dae w�rt in L�mm, mit tuite vol gedr�nke.
M�r mit vastelaovend,
dan w�rt der ok mit borrel en beergla�s gekl�nke.

�s we�j d�r ut jaor w�t anders drinke wille.
Drinke we�j gen be�r, m�r lever nog kamille.

En �s 's aoves laat, de sterre staon te blinke.
Wet ge�j w�t we�j dan, in L�mm ut lifste drinke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT ST�ND IN DE KRANT
1979 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Ut st�nd in de krant, ut st�nd in de krant,
m�r de krant, de krant de krant,
bringk de leuges in ut land.

Den dokter haet v�r iddre pien
w�l en g�jje medici�n.
En pil v�r dit, w�t zalf v�r det,
en v�r d�t geej zellef ut wet,
aet geej tot �n �ggen doe�d,
pille bi-j �g daaglijks broe�d.

Ze zegge politiek dae stink,
links of ra�chs, net wie ge dink.
Wae wet w�t der h�rder telt,
idealisme of ut geld.
Topfigure v�n iddre kleur,
kriege en g�jje baan, op den deur.

Maatschappijhervormers zien aktief.
Wille d�t der niks v�n vroeger blief.
Smiete de traditie weg,
praote al w�t kromp is ra�ch.
De theorie v�n dit mom�nt,
krieg ok enne kie�r en end.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VANDA�G JAO VANDA�G
1993 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vanda�g, jao vanda�g, nae gaar gen gekla�g.
Vanda�g, jao vanda�g, ok ga�r gen geja�g.
Den ozel verberge tot nao ovvermerge.
Vanda�g, jao vanda�g, ga�r gen geja�g of gekla�g.

Ging den baas ok op de fles, ni v�l geld mie�r in de tes,
woort ut laeve errig deur ging de bank ok ovversteur.

Idder kwartje umgedrejd, is 't geluk ok weggewejd.
Leep der mej w�t oet de hand, veel der immus d�r de mand.

Waor de potterskas bankrot, ging ut geld ok gans kepot.
Idderie�n zoot iddren da�g, mit den ozel in de maag.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VREDE
1997 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Vrede op de werreld, enne wins, en ideaal.
Aoveral bespraoke, in iddre taal.
Mit hie�l v�l vertrouwe �n de toekoms bouwe.
Zal ut ens gebeure, kan vrede ie�uwig deure?

Weg oet eige land, ho�s en haard verbrand,
kunne ni terug, v�r geweld gevluch.

Idder continent, ha�t oe�rlog gekend.
graove tyrannie gen economie.

Oe�rlog en terreur, alles vlam en veur,
ie�lend, puin en roe�k, d�r d�t oe�rlogsspoe�k.

Politiek belang, vlamme in de pan,
m�r nao en best�nd wie�r gaon, hand in hand!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WALKMAN
1991 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Daag en n�ch de "walkman" aan, nemus wet w�t ik hure k�n.
'k Zi-j dan gaar niks um mich hin, krieg v�n zellef g�jje zin.
Mit en b�ndje fein meziek, veul ik mich geweldig riek.
Mit en b�ndje fein meziek, veul ik mich de keuning te riek.

Loe�p ik mit de pr�pkes op de oere,
staon de minse aoveral te loere.
'k Wie�t d�t idder lachend l�p te dinke,
wie zal zonne "walkman" toch w�l klinke.
Luustert dae naor jazz of populair klassiek,
of wer naor zon simpel dialek-meziek.

Lets aan waor der is en alde dame,
koch zich ok zon ding bi-j de reclame.
Haet nouw gennen ti�d mie�r um te praote,
want zeej k�n ut luustere ni laote.
Ie�n ding is der d�t nog gaar nemus wet,
's aoves gie�t dae "walkman" alti�d mej naor bed.

Emus w�j gaer af van hie�l v�l drukte,
haopte d�t ut mit 'ne "walkman" lukte.
Wie haen ok bleef luustere, toch haet-e,
al zien drukte ni kunne vergaete.
Zoe� op ens kwaom haen tot ut besef,
ik laef ni zellef, ik waer allie�n nog m�r gelef!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAOR BLIEF DEN TI�D
1978 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Waor blief den ti�d, waor blief den ti�d,
we�j waere mej den tel has kwi�t.
Waor blieve toch de jaore,
waor blieve al die ore?
We�j zien der toch �n gewend,
�n alles op aerd kump en end.
We�j zien der al lang �n gewend,
�n alles op aerd kumpens en end.

De moe�de verandert ok z� duk,
verdreet d�t m�k wer pl�ts v�r geluk.
Ut ni-js v�n gister is nouw al wer alt,
de z�rg die we�j haje l�t �s gauw wer kalt.

Pas waor ut nog zomer, nouw wer kalt,
�rs leef en j�nk, m�r hie�l gauw al alt.
't Is net of de werreld stie�g h�rder drejt,
�s of den ti�d mit de wind wegwejt.

Nog noeit hebbe we�j z� v�l luuks gekend,
de welvaart gr�jde m�r do�r z�nder end.
M�r kieks te op 't end v�n ut laeve teruk,
dan za�s te waorveur m�kde we�j �s z� druk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WE�J HEBBE GELUK GEHAD
1976 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
We�j hebbe geluk gehad, d�t z�ng ut hundje en de kat.
We�j hebbe geluk gehad, en d�rp is v�l fender �s en stad.
We�j hebbe geluk gehad, jao ierlijk, we�j hebbe geluk gehad!

Ennen h�nd en en zwervende kat, die haje v�l ozel gehad.
Zeej troffen ut ni sla�ch en kwaome in L�mm tera�ch.

En vri-jjend paar oet de stad, haj gaer en huuske gehad.
Zeej lozen in de krant, v�n L�mm op ut platteland.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENNE WERRELD Z�NDER GELD
1978 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Och waor der op de werreld is gen geld,
och woort der toch is ni z� v�l geteld.
Der waor gen erm of ri�k,
allemaol waore we�j geliek.
Waorum make we�j os druk,
geld allie�n bringk gen geluk.

Der woort en erfenis gedeld, alles waor precies geteld.
De femi�lie kwaom bi-j ie�n, alles delde ze oetrie�n.
De notaris mit de klerk, haje waekelang gewerk.
Allemaol waore ze opgeluch en ze zeije mit enne zuch:

Bi-j de bank �n ut loket, zien ze alti�d aeve net.
Alles w�t der is gespaard, w�rt daor zelde lang bewaard.
K�p der immus gaer en ho�s, lie�nt dae ut geld daor oet de klo�s.
'k Vraog mich af wie zuj ut ga�n, �s ut geld ni h�j bestaon.

Waor ut geld der noeit gewes, haje we�j ok niks op de tes.
Idder beek zien eige broe�d, of hae ging v�n h�nger doe�d.
M�r ut geld kwaom in ut land en ut ging van hand tot hand.
Nemus h�j ut oeit verw�ch, geld d�t kreeg en groe�te mach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE DE WIND OK WEJT
19?? : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Wie de wind ok wejt, 'k drej w�l mej �s haen drejt.
Wej ik alti�d mej mit de wind, hald ik idderie�n tot vrind.
W�t der ok gie�t gebeure, 't zal mienen ti�d w�l deure.
W�t der ok gie�t gebeure, 't zal mienen ti�d w�l deure.

Crisis in de politiek, idder zaet hae haet geliek.
Alti�d w�l �rges stake, um ut h�rdste kwake.
Idderie�n wil alti�d mie�r, 't laeve gie�t v�n zellef wie�r.

Is ut werm of is ut k�lt, bin ik j�nk of bin ik �lt,
laeve v�n de h�nd in den t�nd, of en vermeuge achter de h�nd.
Is �s z�rrig en dae stress, hie�l duk ni vergefs gewes?

En de musse op ut da�k, hebbe zich noeit z�rg gem�k.
't Water d�t naor de zie� toe l�p, haet nog noeit zich opgeh�p.
's Lintes dan krieg de nateur, wer vanzellef en frisse kleur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE LANG BLIEF DE WERRELD NOG DREJJE
1979 : Teks & muziek: Jeu van de Diep (Jeu Hegger)

Refrein:
Wie lang blief de werreld nog drejje,
en wie lang blief de wind nog wejje,
wie lang is der nog aolie,
wie lang nog energie.
Wie lang is der aerdgaas gen�g,
wie v�l jaore nog frisse lo�ch?

We�j zien �n alles op aerd z� gehech,
ut lifste wille we�j heer noeit mie�r weg.
M�r ie�ne kie�r, dan is ut gedaon,
�s der gen laeve mie�r k�n bestaon.

Al hebbe we�j dan ok nog z� gespaard,
jao alti�d m�r gewerk en geplaard.
Och alles w�t we�j hebbe op aerd,
is dan v�r �s op ens niks mie�r waerd.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME