HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in KERKRADE

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

midi 36 Rezjement marsj
blanco A mo ka ka
blanco Aajeboare
blanco Abraham Lidsje, 't
blanco Adie� - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Adie� wa!
blanco Ai ai ai
blanco Aintseljenger, d'r
blanco Al huits doe vauwe in 't jezich
blanco Alaaf! (hey, hey, hey)
blanco Alaaf, alaaf, alaaf
blanco Alaaf dat is d'r sjrai
blanco Alaaf de Bouwerwei (1)
blanco Alaaf is ozze jros
blanco Alleloejah
blanco Allemaal 't zelfde petje op
blanco Alleng mar i Kirchroa
blanco Alles deet mit
blanco Alles OK, mit muziek oes os Limburgs land
blanco Alles sjieksaal
blanco Alles sjteet �p d'r kop
blanco Alles vuur de sjpas
midi Alles wiebbelt, alles wagkelt (Went der pappa en de mamma ...)
blanco Als klone mentje
blanco Amer�lsj - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco An d'r tillefoon - Weerwaas (tekst gevraagd!)
blanco An 't eng van d'r w�g
midi An zie, an zie
blanco Angesj in de sjong - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Anita - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Annanas
blanco Aod en jonk viert karneval !!!
blanco Apr�s ski
blanco Auwe koelman, d'r
blanco Auwe leem
blanco Auwie�
blanco Auwwieversjpas
blanco Ave Marie
blanco Babysit, d'r
blanco Batse-bongos
blanco Batse-sjlajer, d'r
blanco Beer!
blanco Bella Kirchroa
blanco Belle belle belle
blanco Besjtel v�al jrus a Kirchroa
blanco Betste sjtuk, 't
blanco Bidweg, d'r
blanco Biend, de
blanco Bis doe h� hei i Kirchroa - Sjpaskloeb Durchee - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Bis esjermitwoch
blanco Bis-je, e
blanco Bis-je Kirchroa, e
blanco Biste jongens - biste maedjes - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Blauwe himmel, wiesse w�lke
blanco Blief bi� mich - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Blief zinge van Kirchroa
blanco Boemmelts�g van de sjpas, d'r
blanco Boerebloaskapel, de
blanco Bokkeriejer-Marsj
blanco B�ks, de
blanco Boot, de
blanco Brandweer, de
blanco Bring jet tse drinke
blanco Br�amelsje
blanco Bruk va Sjeveemet, de
blanco B�l mit jeld
blanco B�l mit jeld, d'r
midi Bus kump zo�, de
blanco Busj-je in Ham, 't
midi Buutte-marsj
blanco Casanova, der
blanco Christien
blanco Clo-jo, d'r
blanco Costa Kirchroa
blanco Danse, sjpringe, j�che, zinge
blanco Dansmarie
blanco Dat hauw miech noch jefeld !
blanco Dat is d'r carnaval
blanco Dat kenne vuur nit betsaale
blanco Dat likt an 't vrui-joar
blanco Dat we�d 'm
blanco De� faine karneval
blanco De� sj�nne karnaval
blanco Denser, der
blanco Diamant, d'r - Roda Zangers (tekst gevraagd!)
blanco Die janse kling wie�tjsaf
blanco Die klure karneval
blanco Dieksiejoneer, d'r
blanco Dienne Teddybeer
blanco Dit is d'r vasteloavends Samba - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Doa bin iech heem
blanco Doa drie�nt 't um - SOS Kirchroa 2006 - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Doa hei - hei doa
blanco Doa is �t um tse doe�
blanco Doa jeet inne junk �p ing fiets
midi Doa jon iech kapot aa
blanco Doa kunt Geertje met de boer'kapel
blanco Doa kunt moezziek aa
blanco Doa kunt �s Roda (tekst gevraagd!)
blanco Doa vl�gt der koekoek oes de oer
blanco Doarum los �s laache
blanco Doe bis ee verke
midi Doe bis enne toepes
blanco Doe bis ing klaafpuutsj
blanco Doe bis leef
blanco Doe bis lekker
blanco Doe bis mie breumeltje
blanco Doe bis mie leefste nie�s-je
blanco Doe bis nit doa - Weerwaas (tekst gevraagd!)
blanco Doe bis 't sjunste me�dsje
blanco Doe en iech
blanco Doe has d'r hot jot ('t Hochstenbachlidsje
blanco Doe has miech wie� jedoa - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco Doe h�ets doch nog ummer derbij
blanco Doe jans alling - Roda zangers (tekst gevraagd!)
blanco Doe, jees doe eroes mit miech?
blanco Doe nit - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Doe sjravelwes
blanco Doe wits waal watste nit wils - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Doe, jees doe eroes mit miech? - Sjpaskloeb Durchee - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Doedelzak, d'r
blanco Doe�sj
blanco Doezend tr�ate en vioeele (Dreumerij)
blanco Don Quichotte - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Drei daag
blanco Drei daag in 't joar - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Drei daag is al ejaal
blanco Drei daag lank
blanco Drei daag van de kaat
blanco Drei daag zoeffe, zes w�che poeffe
blanco Drei dol daag
blanco Dreume zunt bedrog
blanco Dreumerij
blanco Drinklidje
blanco Drom va de leefde, d'r
blanco Dr�pje, 't
blanco Duij miech ens hei, duij miech ens doa
blanco D�fje, 't
blanco E� dat je�t noch
midi Eemoal in 't joar
blanco Eemoal �p de� zokkel sjtoa
blanco Ejaal we�ds-te bis
midi Ejelzer
blanco EK sjlaajer, d'r
blanco Elf en piellewielle - 1969 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Elf ruft d'r jek
blanco Elfde van d'r elfde, d'r
blanco Elveroad
blanco Elveroad, d'r
blanco En de sjpas die kent jing jrenze
blanco En iech zing - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco En v'r hant wat v'r hant
blanco Engelsje dis naat
blanco Erme ke�l
blanco Eroeser
blanco Euro, d'r
blanco Eva - Nic Ploum (tekst gevraagd!)
blanco Faine karneval, de�
blanco Faine miensj
blanco Faldera, d'r
blanco Falderalda L�ares-je
blanco Famielje
blanco Fi�sta oane si�sta
blanco Fifi, d'r
blanco Fitniss-kloep, d'r
blanco Fitniss-tiek, d'r
blanco Flatte vie�del, 't - 1965 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Fliemmerkis
blanco Foesbal hult de welt in d'r jrif
blanco Frens mit de telelens, d'r
blanco Frens-je, Frens-je pas mar �p
blanco Frisje wink, inne - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Haan, der (1)
midi Haan, der (2)
blanco Haan van d'r Friets, d'r
midi Haander karnaval
blanco Haander tie�pop, ing - Sjeef Jewikkeld (tekst gevraagd!)
blanco Hambusj-je, 't
blanco Hammer, d'r (1) - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Hammer, d'r (2) - De Martino's (tekst gevraagd!)
blanco Hammer, d'r
blanco Han iech da jing fiejoer ?
blanco Handy, d'r
blanco Hant vier doa nog tsiet vuur ?
blanco Harele vol
blanco Haste 't al jehoe�d - Kammauw - 2010/2011 (tekst gevraagd!)
blanco Hat dat dat al ?
blanco Hats va Kirchroa, 't - Kirchr�adsjer Jong (tekst gevraagd!)
blanco Hats vuur Kirchroa, ee
blanco H�ue vier 'ne b�l vol jeld !
blanco Heemwie�
blanco Heemwie� noa Kirchroa
blanco Hei i Kirchroa
blanco Hei bei os
blanco Hei is jet los
blanco Hei is 't sjun
blanco Hei kunt Roda !
blanco Hei, wits se nit
blanco Heidsjer sjte�re
blanco Helpe aan de boks
blanco Hels doe van moeziek en jezank
blanco Herrezietsoeng
blanco Herrigke sjurje
blanco Het hat de boks aa
blanco Heutser sjtoots
blanco Hey doe zak - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Hey doe, doe has miech wie� jedoa - Oes De Ef (tekst gevraagd!)
midi Hey Stefie
blanco Hils doe va moezziek en jezank - Martino�s - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
midi Himmelsp�atsje, 't
blanco Hinge aasjlisse
blanco Hinger Kirchroa - Charlotte Wetzels - 2002/2003 (tekst gevraagd!)
blanco Hochstenbachlidsje, 't (Doe has d'r hot jot)
blanco Hod diech an 't jelender vas
blanco Hod va miech
blanco Hoeketa, d'r
blanco Hoemtata
blanco Hofnar, d'r
blanco Honderwoed, de
blanco H�nged joar
blanco House
blanco Houwe ze os maar wild jelosse
blanco Huere, zie� en sjwieje
blanco H�et me inne waltser
blanco H�ets doe de tsiem (tekst gevraagd!)
blanco H�mmelsje, 't (Bumble Bee)
blanco Huu is alles... palettie
blanco Huu is d'r sjunste daag
blanco Huu is jet los
blanco Huu junt vier mit d'r kwetsjb�l en d'r sjelleboom
blanco Huu kriette de zieng
blanco Huu kunt de janse welt
midi Huu pe�d, hei is ing wie�tsjaf
blanco I jidder hoes d'r kloon eroes
blanco I Kirchroa doa m�tste zie�
blanco Iech bin d'r Harie
blanco Iech bin dienne man
midi Iech bin inne hampelemaan !!!
blanco lech bin inne Kirchr�adsjer jong
blanco Iech bin inne kloon (1)
blanco Iech bin inne kloon (2)
blanco Iech bin va Kirchroa
blanco Iech bin zoe� sjtief wie ing kachelspief
blanco Iech bin zoe� voel - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco Iech en doe
blanco Iech han de tr�at vol mit Vasteloavend
blanco Iech han doch koale besjteld
blanco Iech han doesj
blanco Iech han ee sjtuk in de bier
blanco Iech han ing blutsj d'rin
blanco Iech han inne eck aaf
blanco Iech han jedr�md dis naat
blanco Iech han op mie Kirchroa e jleasje jedr�nke
blanco Iech han sjies draa
blanco Iech han sjpas an diech
blanco Iech hod va diech
blanco Iech hod van 't le�ve
blanco Iech hot van de blues - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Iech jon h� alling eroes
blanco Iech jon vol drin
blanco Iech ken nit mie�
blanco Iech k�et waal kriesje
midi Iech sjenk diech inne sjteer
blanco Iech sjton kloar ve�r dich - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Iech sjton op sjpringe
blanco Iech verieste dieng foto
midi Iech veul jet kriebbele
midi Iech wees
midi Iech wil
blanco Iech wil dich - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Iech wil e sjwieps-je han
blanco Iech wil miech zelver zie�
blanco Iech wil tseruk - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Iech wil zoe� jeer ens Hoegheet zie�
blanco Iech wil zoe� jeer inne r�uber zie�
blanco Iech zien alles doebbel
blanco Iech zien ze renne
blanco Iech zuk ee me�dsje
blanco Iech zuk ing partnerin
blanco Iech zuk noa dich - Peanuts (tekst gevraagd!)
midi Ie�sjte muulsje, 't
blanco Ie�tsjte kier, de - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Ieskiebel, d'r
blanco In de b�t
blanco In de vasteloavendtsiet
blanco In ing ballong
blanco In �t letste hemme zint jeng tesje drin
blanco Ing plaatsj op dis welt
blanco Inne jek is noe�ts alling
blanco Intersity, d'r
blanco Is ejaal, is ejaal
blanco Is vasteloavend werm doa
blanco Isabella
blanco Ja, dat hat doch jinne tswek
midi Ja, die mokkel
blanco Ja ja jaad, d'r - De Martino's - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Ja noen lek, noen lek miech - 1972 nr.1(tekst gevraagd!)
blanco Ja, wat dunks diech der van
blanco Ja, went jants Kirchroa sjoenkelt
blanco Jaad, d'r
blanco Jans durchee
blanco Jans ejaal, vo�l sjandaal
blanco Jans jroeës jewietter
blanco Jans Kirchroa
blanco Jans Kirchroa is huu knal
blanco Janse daag i Kirchroa, inne
midi Jarde-marsj
blanco Jebis, 't
blanco Jee jezever - CV De Zeverlepjer - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Jeel en sjwats zunt ozze kluure (Peanuts - Roda Power) - (tekst gevraagd!)
blanco Jees se mit mieg mit ?
blanco Jeetesjlajer, d'r
midi Jef mer jaas !
blanco Jef miech dieng hank
blanco Jef miech mar inne laach
blanco Jek, jekker, Kirchroa
blanco Jekheet
blanco Jelender, 't
blanco Jeluklig zie�
blanco Jet apaats
blanco Jet silikone, valsje teng
blanco Jet sjuns
blanco Jiddere kloon - Sjeef Jewikkeld - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Jiddere jek is angesj
blanco Jidderenne 't ziengt
blanco Jiddes h�s-je hat zie� kr�ts-je
blanco Jiddes kier
blanco Jin'ne bla bla blaa
blanco Joa jans jemuutliech - Re�nboagkloeb Haander - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Joa, wen de moezziek sjpilt...
blanco Jode narrekap, de
blanco Jodele Biella, 't
blanco Joebieleijoems-walser
blanco Joederie
blanco Joemmie sjtivvele
blanco Joemmie-boom, d'r
blanco Joep, d'r (1)
blanco Joep, d'r (2)
blanco Joep is poer koeltoer, d'r
blanco Joep kunt van der zokkel aaf, d'r
blanco Joep we�d 50 joar, d�r
blanco Joesj Joesj Joesj / House
blanco Johanna
blanco Jolve op, de jolve aaf, de
blanco Jong va Kirchroa, d'r
blanco Jong ze kanne op d'r kop jon sjtoa
blanco Jool is jool (Inge hillige daag)
blanco Journalist, d'r - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Jouwe haan, inne
blanco Juderalala
blanco Juupje, 't
blanco Kaatesjpel va vasteloavend, 't
blanco Kaffie�klatsj
blanco Kal Kirchr�adsj plat
blanco Kal plat - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco Kalorie�
blanco Kamie�l, d'r (Mieng tswai bulte)
blanco Kammauw en radauw i Kirchroa
blanco Kammauw, kammauw
blanco Kans te miech vertselle - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco Karlienke, 't
blanco Karneval - K.K.K. De Sjt�chne�lsjer - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Karneval (Huu is karneval)
blanco Karneval i Kirchroa (1)
blanco Karneval i Kirchroa (2)
blanco Karneval in d'r verkessjtal - Ummer d'r Neaver & Big Benny (tekst gevraagd!)
blanco Karneval uvver de Welt - C.V. de Hampelemensjer - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Karnevalitis
blanco Karnevalsartieste
blanco Karnevalspresident, d'r
blanco Kater, d'r
midi Katrieng mit der nui� loek, 't
blanco Kats en h�nk
blanco Ke�tsjer brenne en d'r mond sjienkt, de
blanco Kejeljoep, d'r
blanco Kens doe miech h�ere
blanco Kiek ins hei, kiek ins doa
blanco Kiele wiele kiele wentsje (tekst gevraagd!)
blanco Kiele wiele wiele
blanco Kiets, kiets, kiets
blanco Kinger m�sse laache - Weerwaas (tekst gevraagd!)
blanco Kinger n�
blanco Kinger van 't vrugjoar
blanco Kingersjlajer
blanco Kingertsog, d'r (tekst gevraagd!)
blanco Kink kom noch ins hei
blanco Kink mit de pop, et
midi Kirchroa 2011
midi Kirchroa alaaf (1)
blanco Kirchroa alaaf (2)
blanco Kirchroa A'laaf you
blanco Kirchroa bliet Kirchroa
blanco Kirchroa doe bis doch zoe� sjun !
blanco Kirchroa, doe bis va miech - Sjpas Express - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Kirchroa is werm vrij (Vrijheeds-lidsje)
blanco Kirchroa - Klanksjtad
blanco Kirchroa �s klonesjtad - Sjpaskloeb Verkierd Erum - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
midi Kirchroa, �s Hemetsjtad
blanco Kirchroa sjleet de tsiem (1)
blanco Kirchroa sjleet de tsiem (2)
blanco Kirchroa sjpringt
blanco Kirchroa sjteet �p sjpringe
blanco Kirchroa vi�rt karneval
blanco Kirchroa vi�rt vasteloavend
blanco Kirchroa-West - Elveroad van d'r VVKW & De Koalejitze - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco Kirchr�adsj !
blanco Kirchr�adsj vasteloavendshats, e - Kirchr�adsjer Jong - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Kirchr�adsjer fiejoe�re
blanco Kirchr�adsjer jong
blanco Kirchr�adsjer j�nge (1)
blanco Kirchr�adsjer j�nge (2)
blanco Kirchr�adsjer me�dsjer
blanco Kirchr�adsjer �ngere�
blanco Kirchr�adsjer plat
blanco Kirchr�adsjer vasteloavend
blanco Kirchr�adsjer weltsjlajer 1961 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Kirchtoer-haan, d'r
blanco Kis, de
blanco Kleopatra
blanco Klinge ietalj�ner, inne
blanco Klokke van Hoots, de
blanco Klone boogie, d'r
blanco Klone trekke (1)
blanco Klone trekke (2)
blanco Klone trekke (3)
blanco Klonedans, d'r
blanco Kloneman, d'r (1)
blanco Kloneman, d'r (2)
blanco Kloneman, d'r (3) - De Jraater Sjtroassez�ngere (tekst gevraagd!)
blanco Kloneman, d'r (4) - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco Kloneman, d'r (5)
midi Klonemensje
blanco Klonetrekke in �s hemetsjtad - Jef Jaas - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Klonetrekke op d'r maat - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Klonetsiet
blanco Kloon, d'r (1)
blanco Kloon, d'r (2) - 't Sankt L�arusje 1990 (tekst gevraagd!)
blanco Kloon, d'r (3) - SjwatsWies (tekst gevraagd!)
blanco Kloon, d'r (4)
blanco Kloon zie� i Kirchroa
blanco Knatsj-jek
blanco Knoflog
blanco Koekemoemerock
blanco Kom bei miech in erm
midi Kom doch ins hei
blanco Kom doch noa Kirchroa (tekst gevraagd!)
blanco K�m drink �� beersje, �� dr�pje
blanco K�m duch mit
blanco Kom eri
blanco Kom hij �p aa, hij brent de lamp
blanco K�m los �s danse - 't Sjefke (tekst gevraagd!)
blanco K�m los �s ins lekker laache
blanco Kom mit �s danse
blanco Kom mit �s mit
blanco Kom mit �s noa Kirchroa
blanco K�m noen hod miech doch ins vas
blanco Kom noen ins hei
blanco K�m noen jank nog nit noa heem
blanco Kom op 't sj�esje
blanco K�m sjlis diech bei os aa
blanco K�m ver make schpas huuij
blanco Kom werm tseruk
blanco Konfetti-marsj
blanco K�pje �nger - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Kraache
blanco Kraneweier, d'r
blanco Kr�ts en kweer
blanco Kunt wal j�d KWJ - Los Mar Joa - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Kunta Kinte, d'r
blanco Kwetsjbuul, d'r (1)
blanco Kwetsjbuul, d'r (2)
blanco Kwetsjbuul, d'r (3) - J�d Jek - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
midi Laach ins mit
blanco Laach mit
blanco Laach, sjpring en dans - C.V. de Hampelemensjer - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Lampepoal, d'r
blanco Lange nuus, inne
blanco Leef jeld
blanco Le�ve is eng klengiegheet, et
blanco Lekker lekker
blanco Lempje, 't
blanco Letste hemme hat jing t�sje, 't
blanco Letste sjloek, d'r
blanco Letste tsents, d'r
blanco Leve sjat - Sjpas Express - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Lie�verk�ch, inne
blanco Lieske, we� is sjerp op Lieske?
blanco Lieske en Loewie - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Liettie liettie, 't - Duo Sjwats/Wies (tekst gevraagd!)
blanco Lilaloemele
blanco Limbofiel, d'r
blanco Limburgs beer
blanco Limburgse me�dsjer
blanco Limonade hit, d'r
blanco Loewie, d'r
blanco Los d'r kriebbel, kriebbel zie�
blanco Los d'r laudie fl�te - Duo Sjwats/Wies (tekst gevraagd!)
blanco Los joa, los joa
blanco Los mar jete
blanco Los mar jete, los mar joa
midi Los mar joa (1)
blanco Los mar joa (2)
blanco Los miech
blanco Los �s danse
blanco L�s �s noe ?
blanco Los �s tsezame noa Kirchroa jon
blanco Los 't kraache - Kammauw - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
midi Lotto, d'r
blanco Madam
blanco Madeleine
blanco Maedje o�t ee stuk - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Mama
blanco Man, d'r
blanco Mandoliene (tekst gevraagd!) (
midi Maria Magdaleen
blanco Maria, Marie
blanco Marie, kom in jodsnaam van tie�k aaf
blanco Marie, los joa
blanco Marie-Marie-Marie
blanco Mariesje
blanco Marjensje, 't
blanco Me�dje, ee
blanco Me�dje va He�le, 't
blanco Me�dsje angele, ee
blanco Melodie
blanco Mia
blanco Mie blomme je�dsje
blanco Mie d�rp
blanco Mie Kirchroa
blanco Mie klaveer
blanco Mie lekker me�dsje
blanco Mie ru�s-je
blanco Miem hat kiem, 't
blanco Miemmie mit de tsiem, 't
blanco Mieng auw sjoe�ltesj
blanco Mieng Bouwerwei
midi Mieng Domaniaal
blanco Mieng Heilust
blanco Mieng pappegaai - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
midi Mieng plestiek-kan
blanco Mienge allerjr�etste sjats
blanco Mienge betste vrunk
blanco Mienge klinge knoevelbeer - Sjpaskloeb Verkierd Erum - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Mienge m�p
blanco Mienge pungel - C.V. de Hampelemensjer - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Miets, 't
blanco Millennium
blanco Mini mit 't minir�ks-je, 't - 1966 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Mit carnaval
blanco Mit de moezziek in de moas
blanco Mit de vasteloavend jun iech diech versere
blanco Mit der handy
blanco Mit der kop in de wolke
blanco Mit der kwetsjb�l en de tsiem en mit d'r sjelleboom
blanco Mit der sjelleboom
blanco Mit die daag holt Kirchroa alles oes de kas
blanco Mit die moel dri ... !
blanco Mit h�d, sjtek en rink
blanco Mit ing papnaas en ee h�tje op
blanco Mit vasteloavend - Sjpaskloeb Kaalheidsjer Jekke - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Mit vasteloavend bin iech werm lebendieg
blanco Mit vasteloavend is 't hei d'r Wilde Weste
blanco Mit ze alle
blanco Mit z'n alle noa d'r himmel
blanco Moelejaan, d'r
blanco Moer is voet, de
blanco Moezziek, de - Roda Zengere (tekst gevraagd!)
blanco Moezziek hei, moezziek doa
blanco Monddreum
blanco M�pje, 't
blanco M�rje is inne ang're daag
blanco Musj op d'r dusj
blanco Naas, de
blanco Narretsiet, de
blanco Naijtkloep, der
blanco Ne doe da
blanco Ne�sje - 1999 (tekst gevraagd!)
blanco Niekela, der
blanco Noa heem
blanco Noa heem junt vier nog nit !
midi Noch ee moal Prins tse zie�
blanco Noch nie woar 't l�ve zoe� sjun (tekst gevraagd!)
blanco Noen is de vasteloavend doa - Roda Zengere - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Noen k�m ens hei
blanco Noen m�tste miech ins zage
blanco Noen we�d alles angesj - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Nonk Juul, d'r
blanco Nui-sjtroas, de
blanco Nuus is nuus, mar jet is jet
blanco O Lieza, o Lieza
blanco O wie sjun, wie �s Kirchroa is,
blanco Oad en jonk viert Karneval (tekst gevraagd!)
blanco Oane moezziek jeet 't nit
blanco Oane sjnaps engelsje (= �asje) - H�tvollee (tekst gevraagd!)
blanco Oane sjnaps engelsje = �asje
blanco Oave in d'r himmel
blanco Ober, d'r
blanco Oe�sterhaas, d'r
blanco Oejaazes, woa jeet dat mit os hin ?
blanco Oesrieser, de
blanco Ol�, Ol�, Ol�, Ol� (tekst gevraagd!)
blanco Om te griene - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco �p d'r Joep zie monneka
blanco Op d'r kop
blanco �p de boerderij
blanco �p enne ouwe fiets - Martino�s - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco �p jiddes p�tje past e d�kkelsje
blanco �p vreiersvus
blanco Opa kom van d'r sofa
midi �p-pen Hei doa m�ts-te zie�
blanco �pts�g, d'r
blanco �pts�gsfes
blanco �s harmonie
blanco �s hats brent
blanco �s jeetsje - Sjtraossezenger (tekst gevraagd!)
midi �s kats is voet
blanco �s Kirchroa (1) 1973 (tekst gevraagd!)
blanco �s Kirchroa (2) 1991
blanco �s Kirchroa is ee wonger
blanco �s Kirchroa is zoe� sjun - Kirchr�adsjer Jong - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco �s mam
blanco �s mam - Rodazengere (tekst gevraagd!)
blanco �s papajaj, die kan bletsje wie inne h�nk
blanco Os Parksjtad is zo� sjun - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
midi �s plat
blanco �s Roda
blanco �s sjtad
blanco �s vie�dele
blanco �s vrauwlu
midi �zze Joep
blanco �zze Tom Tom
blanco Pak miech vas
blanco Pap, d'r
blanco Pap van d'r prins, d'r
blanco Paries is ing le�g sjtad - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Parkstad Blues - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Pincode-sjlajer, der (All� da, da pin da!)
blanco Pin-marsj
blanco Plaat, de
blanco Plagiaat-sjlajer
blanco Plank vuur d'r kop, ing (1)
blanco Plank vuur d'r kop, ing (2)
blanco Plat jekald
blanco Playa Mexico, la
blanco Ple�tsje op de welt, ut
blanco Poeffele Bella, 't
blanco Poekkel, d'r
blanco Poes poes poes
blanco Poetsfiemel, d'r
blanco Polonaise
blanco Polonaise i Kirchroa
blanco Polonaise mit ut Marie-Th�r�se, d'r
blanco Pot op, d'r - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco P�tje en 't d�kkelsje, 't
midi Preziedente marsj
blanco Prins va Kirchroa
midi Prinse-kapel, de (Roderland-marsj)
blanco Prinse-waan, d'r - Les Scharo's (tekst gevraagd!)
blanco Prinse-wals
blanco Proemmeboom, d'r
blanco Proemmepap, d'r
blanco Proetsjmoel
blanco Promillo tango
blanco Prots,d'r - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Rabadatsj
blanco Ram jod wa Achmed !
blanco Ram, ram, rammenasse jek
blanco Rap vuur de mama (mit ut vi�tsiegj�arig)
blanco Rauwele wauwele
midi Retsept, 't
blanco Rio Kirchroa
blanco Roda bedankt (Peanuts - Roda Power) - (tekst gevraagd!)
blanco Roda op Kaalhei (tekst gevraagd!)
midi Roda Roda (tekst gevraagd!)
midi Roda, Roda, los mar joa
blanco Roda, we� is sjerp bie Roda (tekst gevraagd!)
blanco Roda-senger marsj
blanco Roda-sjlaajer
midi Roderland-marsj (Prinsekapel, de)
blanco Safari-tango, d'r
blanco Salsa
blanco Samba hei, samba doa
blanco Sambaloavend
blanco Sauna - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Shakin' Sjeng, d'r (1234 jef miech ee beer)
blanco Sjattepoemel Groovy wah
blanco Sjelleboom, d'r (1)
blanco Sjelleboom, d'r (2)
blanco Sjiena jros
blanco Sjieresjliefer, d'r
blanco Sjies draa
blanco Sjilder, d'r
blanco Sjir Hoepermans
blanco Sjlaajer van 't joar, d'r
blanco Sjlis diech aa
blanco Sjnei-Welt
blanco Sjoarsjteeve�jer, d'r
blanco Sjoenkele
blanco Sjoenkele op der Maat (d'r Joep hat alaaf a mich jezaat)
blanco Sjoenkelsjlajer
blanco Sjonnie en Ronnie
blanco Sjong sjlajer
blanco Sjpas an de vr�ud
blanco Sjpas an 't leeve
blanco Sjpas die kent jing jrenze, de
blanco Sjpas en sjtiemmoeng - Sjpaskloeb Verkierd Erum - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Sjpas en vr�ud in Limburg
blanco Sjpaskapel, de
blanco Sjpek en ai
blanco Sjpetaal, 't
blanco Sjpetaal dat blieft i Kirchroa!, 't
blanco Sjpiejoe�ne
blanco Sjpringbron, d'r (Wasser vang aan tse sjprietse...)
blanco Sjprinkhaan, d'r
blanco Sjtaatse bee
blanco Sjtamdusj, d'r
blanco Sjteer doa boave an d'r himmel, inne
blanco Sjtel dich vuur de janse welt
blanco Sjtiemmoeng is noe doa, de
blanco Sjtiemmoeng op d'r Maat
blanco Sjtiemmoengssjlajer, d'r
blanco Sjtinksjtivvel, d'r
blanco Sjtoekke i Kirchroa
blanco Sjtomme kal
blanco Sjtomste boere, de
blanco Sjtomste boere, de - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco Sjtroas op, sjtroas aaf
blanco Sjtumpsje, 't
blanco Sjtuute Fieng, 't
blanco Sjun is os Kirchroa
blanco Sjun je�jend
blanco Sjun roe� is nit vies
blanco Sjun sjtuksje welt, dat
blanco Sjunste fes, 't
blanco Sjunste joarestsiet, de
blanco Sjunste jong, d'r
blanco Sjunste kloon, d�r
blanco Sjunste me�dsje van d'r maat, 't
midi Sjunste op de welt, 't (Os Kirchroa)
blanco Sjunste op de welt, 't (Roda JC-versie)
blanco Sjunste tsiet is doa, de
blanco Sjunste tsiet van et joar, de (1)
blanco Sjunste tsiet van et joar, de (2)
blanco Sjunste va mie le�ve, de
blanco Sjunste vuur miech, 't
blanco Sjunste woad, 't
blanco Sjupjek
blanco Sjweiermam, de
blanco Sjwumbad, 't
blanco Sparta-lidsje, 't
blanco Superjeile tsiet
blanco 't Is hei jemutlich
blanco 't Is ja vasteloavend
blanco 't Is nog nit vuurbei - J�d Jek (tekst gevraagd!)
midi 't Is werm vasteloavend
blanco 't Kunt waal j�d - J�d Jek - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco �t Kriebbelt �s werm in �t bl�d
blanco Tante Annie oes Bennekom
blanco Tatu tata
blanco Tie�kezinger
blanco Tie�mutsj
blanco Tie�pupsje
blanco Tietie, 't
blanco Tietsj �p, d'r
blanco Trala-laa sjlajer, d'r
blanco Tram, de
blanco Tra�t, de
blanco Tra�t en de tsiem, de
blanco Tr�oteman, d'r (Tr�ote an d'r kop)
blanco Trek ins an de sjel, iech jef e rungsje
blanco Trieng, 't
blanco Trimlidje
blanco Troane
blanco Trom, de
blanco Tropejoare - Weerwaas (tekst gevraagd!)
blanco Tse jek um los tse lofe - Re�nboagkloeb Haander - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Tse kling - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Tsezame (tekst gevraagd!)
blanco Tsezame durch dik en dun
blanco Tsiem, de
blanco Tsieng boem
blanco Tsirkes karneval
blanco Tsirkes Kirchroa
blanco Ts�pje, 't
blanco Tswiefel
blanco Ufo, d'r
blanco Ujaazes, woa jeet dat mit os hin ?
blanco Ummer d'r Neaver
blanco Ummer mer de naas noa
blanco Ummer wie�r - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco Ummer zal iech van diech haode
blanco Utopia (Inne w�nsjdroom)
blanco Uur hat allen�u inne fe�ler
blanco Van vle�s en blood - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Vang diech mar ing hon...jong - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavend (1) - H. Schiffelers (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavend (2)
blanco Vasteloavend (3) - Sjpass oane Sjtress - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavends-tietsj, d'r - Re�nboegkloeb Haander - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavends-tsiem, de - 111 prozent - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavend bringt �s kluur, de
blanco Vasteloavend in de trope
blanco Vasteloavend is 't sjunste wat der herjot hat jemaat
blanco Vasteloavend is 't sjunste watste has
blanco Vasteloavend mit diech
blanco Vasteloavend viere
blanco Vasteloavends-festival
blanco Vasteloavends-fitness - J�d Jek - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Vasteloavends-jek, d'r
blanco Vasteloavends-jekke
blanco Vasteloavends-junk, d'r
blanco Vasteloavends-leefde
midi Vasteloavends-marsj
blanco Vasteloavends-moellejan
blanco Vasteloavends-toesj, d'r
blanco Vasteloavends-virus, 't
midi Veer w�adsjer zaage
blanco Verke, 't
blanco Verlange noa vasteloavend
blanco Verleefde e�zel, d'r
blanco Vette zouw
blanco Veule
blanco Viella
blanco Vier blieve hei i Kirchroa - 1941 (tekst gevraagd!)
blanco Vier blieve h� i Kirchroa
blanco Vier broeche jinne
midi Vier broeche nit tse klage
blanco Vier dunt mit
blanco Vier hant de kneuf aaf !!
blanco Vier hant de vasteloavend in d'r kop - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco Vier hant kamauw (bis esjermitwoch)
blanco Vier huure tsezame
blanco Vier junt tse voss
blanco Vier le�ve vuur de sjpas
blanco Vier maache jet paraat
blanco Vier maache sjtimmoeng, sjpas en plezeer
blanco Vier trekke h� d'r kloon werm aa - Les Scharo's - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vier wille zinge !
blanco Vier zient ze vleie
blanco Vier zunt ��-�� jeb�nge
blanco Vier zunt de kanniebale
blanco Vier zunt de Kirchr�adsjer Steierbuben - De Kirchr�adsjer Steierbuben - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Vier zunt der w�g kwiet
blanco Vier zunt inne vliejer
blanco Vier zunt jing engelsjer
blanco Vier zunt jing Hollender!!! - Koalejitze - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Vier zunt koalejitze
blanco Vier zunt nit dik
blanco Vier zunt tse dik
blanco Viva Roda
blanco Vluchte kan nit mie�
blanco Voesbal prof, d'r - 1955 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Vol d'rin ...
blanco Vol joar
blanco Vouwe in 't jezich - Sjeef Jewikkeld - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Vre�m doef, ing - (tekst gevraagd!)
blanco Vrouw ve�r hoaf daag, 'n - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Vruier - 111 Prozent - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Vrundsjaft
blanco Vrung - Duo de Radies - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vrijheedslidsje - 1945/1946 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Vrij-jezel, d'r
blanco Vrij-jezel, d'r - 2004/2005 (tekst gevraagd!)
blanco Vunnef moal elf
blanco Vutsje, 't
blanco Vuur de joeks, de sjpas en 't plezeer
midi Vuur jek tse zie� zunt vier tse loe�s
blanco Vuur Kirchroa sjleet mie hats
blanco Vuerjot mit diech tsezame (Veur altied mit diech saame le�ve) - Wes & Dave 1999 (tekst gevraagd!)
blanco Waad nog jet
blanco Wat da noe? - Les Scharo's - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Wat dunks diech dervan ?
blanco Wat hat dat da?
blanco Wat is dat hei 'ne poettiek - Sjpass Express - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Wat is 't hees
blanco Wat kunt dat kunt
blanco Wat nit is, dat kan nog k�mme
blanco Wat ze�ste miech dan noen
blanco We�
blanco We� bis doe ? - Ramsj (tekst gevraagd!)
blanco We� wees - Weerwaas (tekst gevraagd!)
blanco We�d wakker
blanco Weer of jee weer
blanco Weerwaas
blanco Wenn
blanco Wenn de tr�ote zunt an �t tr�ote - Los Mar Joa - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Wenn de vasteloavend kunt - C.V. de Hampelemensjer - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Wenn d'r mond sjiengt
blanco Wenn d'r Sjneiman sjmilst
blanco Wenn e heutser jungsje 15 fennige vingt
blanco Wenn iech oes Kirchroa jon
blanco Wenn Kirchroa de tsiem sjleet ...
blanco Wenn Kirchroa laacht
blanco Wenn ste jeuch has, mots doe diech kratse
blanco Wenn 't effe jeet
blanco Wenn vasteloavendsjekke durch de sjtroase trekke
midi Wie der Herjot He�le hat jemaat
blanco Wie in ee meersje
blanco Wie inne dondersjlaag bij kloare himmel
blanco Wie is �t da? Wie jeet �t da?
blanco Wie sjun os Kirchroa is (Os Kirchroa 2)
blanco Wied voet - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco Wie�tsjaf, de
midi Wie�tsjaf wie�r, ing
blanco Wil orchidee - Jack Vinders (tekst gevraagd!)
blanco Wilj bi�s - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Winktersjport
blanco Wits-te wat vier dunt? Vier junt!
blanco W.M.C. Sjlaajer, d'r
blanco W.M.C. Taptoe
blanco Woa is mieng balla-ballalaika?
blanco W�adsje "wen", dat
midi Woe�sj, de
blanco Wonger welt
blanco www.limburg.alaaf
blanco www.sjlajer.kr
blanco Wij gaan op wintersport
blanco Zag mar joa te�je 't le�ve
midi Ze krieje os nit kling
blanco Zinge in �s hemet
blanco Zingt doch l� - vr�ud uch l�
blanco Zoe� is Kirchroa
blanco Zoe�lang de b�ks nog helt
blanco Zoe�lang �s Kirchroa nog besjteet
blanco Zoe�lang wie �s Kirchroa al besjteet
blanco Zoe�mer is weer doa, de - Peanuts (tekst gevraagd!)
blanco Zoenne oavend wie h�
blanco Zofa, d'r
blanco Zommer in diene kop - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco Zommeroavend in d'r jaad - Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers) (tekst gevraagd!)
blanco Zon die sjiengt, 't is karneval, de
blanco Zouwe vier �t doe�?
blanco Zunt vuur dr�p da zunt vuur j�d


Kerkrade heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME