HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAD NOG JET
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "Wacht nog wat" (Schimscheimer/van Doesburg)
Zang (*) : Jack Vinders


lech zoog diech al sjtoa mit dieng d�nkel oge, ing sjtim woa mienne weersjtank va sjmiltst.
Mar 't is nog tse k�t, sinds iech werm bin bedroage, drum waad nog jet iers-te jet wils.
lech woar jraad va plan um miech noe�ts mie� tse binge, iech bin nog nit jans i balans.
Noe los iech miech werm durch dienne aablik verblinge, drum waad nog jet mit die jesjans.

Refr�ng:
Mar jef miech a tseeche, a tseeche va le�ve, oane tse sjpr�che versjton iech diech �ch.
Doe hoefs niiks tse zage, jing jouw w�ad tse je�ve, en n�ks j�d tse maache, inne blik is jen�g.

lech vroag diech drum of iech nog effe de tsiet krien, iech han kwe�te jen�g op mieng zie�l.
't Zouw miech zoeng pieng doe�, wen iech �ch van diech sjpiets kreug, drum waad nog jet iers-te miech sjtrie�ls.
't Jeet miech tse flot um miech noe werm tse binge, iech broech nog jans effe jet tsiet.
lech wees nog nit of iech miech zoe� jauw werm kan vinge, drum waad nog jet, of 't �ch bliet.

lech durf nog nit jans op inne angere tse bouwe, 't felt miech doavuur nog d'r m�d.
lech wil effe ing paus ier iech werm kan vertrouwe, drum waad nog jet, dan kunt 't wal j�d.
Mar wen iech jet wil, dan zal 't mit diech zie�, en wen 't dan klapt, wil iech �ch dots-te bliefs.
Dan m�ts doe miech waal e jans le�ve lank trui zie�, drum waad nog jet iers-te miech sjriefs.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT DUNKS DIECH DERVAN ?
1984: Tekst & muziek: Nico Ploum

Al monde hauw he� op 't oog e me�dsje j�nk en sjun,
dem jans alling en angesj jee, dat woar hem noa d'r zin.
Mar d'r jong de� koe�t nit kalle, de� hauw 't hats bis in de sjong,
bis op ee moal woar 't hem jemind, en he� vuur 't me�dsje sjtong.

Refreng:
Ja, wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't priema.
Wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't sjun.
Wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't priema.
Wat dunks diech dervan ? Miech dunks doe vings 't sjun.

Ze sjtonge vuur d'r trouwaltoar, 't woe�t e herlieg fes.
De broed mit sjleier en mit krans, en he� mit wiesse wes.
D'r pastoe�r, de� dong hun trouwe, en ze woe�te vrauw en man,
en he� ze�net hun en zaat doabij, en wat dunks �ch noen dervan ?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT HAT DAT DA?
2006/2007: Tekst & muziek: Dr� van de Berg & Jo Donners
Zang: Kammauw

In de sjtroas bij �s doa woe�nt e mokkel
dat sjteet d�r janse daag �p inne zokkel
jans �pjekallefatert wie ing pauw
va h�t noa hoar, n� , �t hat jing rouw
dat mokkel is jeweun e sjtute oas
en doarum zingt da �ch de janse sjtroas

Refrein:
Wat hat dat da wat wil dat da
woarum hat dat doa dat da aa
dat is doch nit normaal
dat jie�t alling mer kal
wat hat dat da, wat wil dat da
dat m�s in d�r tattuutata
dat mokkel hat inne knal
dat mingt �t w�er ummer karnaval

Jezzes n� dat mokkel hat klamotte
die r�che sjterk noa b�lsjer vuur de motte
�t prieske�tje hingt nog hinge draa
doa kans doe zie� wat �t koste en woava
dat mokkel deet de sjtroas e bis-je leed
wen �t jesjtivveld de stroas �p jeet

Zoe� zies doe dan �t janse joar
�ch hij en doa inne jek
ja kiek mer ins j�d um diech rum
ze sjtunt �p jidder ek


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT IS 'T HEES
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


In Rio woar jet loos, wie iech 't vurrieg joar doa zoos,
en daat an vasteloavend, Samba de� jevelt.
Iech han bij alles mitjeheld, toch daat iech inne oavend:
Jong wat wuur 't toch jans sjun, kraachet hei ins 't jebun.
't Sjunste �p de welt, dat is wat miech nog felt.

Refreng:
Oh�h�h�h, mit vasteloavend oh�h�h�h, mit karnaval.
Ohohoho, zoe wie vanoavend ohohohoh, zoe wie uvveral.
Wat is 't hees, wat is 't lekker, mit vasteloavend dunt vier jekker.
Wat is 't werm, wat is 't sjun, vasteloavend in de zon.

Rio is ing sjtad, die zoe�vul dinger hat, die Kirchoa nit kan bei�.
Jef miech mar de zie� en alles watste kries tse zie�, dat maat ee miensj tsevrei�.
Mit vasteloavend bin iech doa en los miech ins �rndlieg joa.
Kom iech werm noa heem en zing de� auwe leem, mar dan waal in samba.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone cdl-9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT KUNT DAT KUNT
Tekst & muziek: N. Ploum

Wat kunt dat kunt, wat kunt dat kunt,
wen vier tsezame vasteloavend viere dunt.
Wat kunt dat kunt, wat kunt dat kunt,
wen vier tsezame vasteloavend viere dunt.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT NIT IS, DAT KAN NOG K�MME
2008/2009: Tekst: Maurice Hinzen, Yvonne Savelberg & Marlies Ritt - muziek: Marc Velmers
Zang: K.K.K. de Sjt�chne�lsjer


Refrein:
Wat nit is, dat kan nog k�mme, wat jewe� is, is jewe�.
Wat nit is, dat kan nog k�mme, wat jewe� is, is jewe�.
Hasse alles al jezie�, jedoa, jelosse en jedaat
Of alles al jeloat, jevroagd, jez�nge en jezaat
Dan kenste miech jeleuve, ee dink jans jewis
Wat nit kunt, dat dat al is

De milch-tseng of winkterbeng of bloare op beamte-heng
De kinger kleng, de zief ens reng, d�r Sjeng nog ummer aon de geng
Yin oane yeng, kedeng, kedeng of e koeplet oane refreng
Vuur wisse nit wat k�mme jeet, dan weest uur al besjeet

Hubertushoes, beer oane sjoes, oes jidder hoes d�r kloon eroes
De kinger jroe�s, eng liela floes, eng sjieke mansl� zommerbloes
�ne kauwe sjoe�s, eng oafe doe�s, de jekste jekke we�de loe�s
Vuur wisse nit wat k�mme jeet, dan weest uur al besjeet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT ZE�STE MIECH DAN NOEN!
2010/2011: Tekst & muziek: Jan Meijs
Zang: Sjpaskloeb Verkierd Erum


Op d�r maat we�d ee sjwumbad jemaad,
dat hat d�r Joep miech zelver jezaad.
Joa d�r plaan is al joarelank jemaad,
is jinne kal, dat we�d wirklieg doa jemaad.

Refrein:
Jong wat ze�ste miech da noen
we� hat diech dat noe jezaad,
ze hant diech hei jet wies jemaad.
Jong wat ze�ste miech da noen
we� hat diech dat wies jemaad,
dat is doch alles sjtomme kal
In de Sjpringbron doa �p jen Blie�rhei
lik ing krokodil op ing janse wiesse sjprei.
En d�r pastoer doabove �p jen hei
kriet inne helikopter noen derbei.

�zze Jaan hat �t Trees adie� jezaad,
dat hat zieng sjweiermam miech zelf jezaad.
H�u d�r Frens �t zelver nit jezaad,
dat zieng nui pruk va pe�dshoar is jemaat
Jong,
wie kunste an de� kal,
we� hat diech dat i joddeswil jezaad.
Doe wits doch wat
ste hei werm has jebraad,
Doe has d�r janse boel ram jek jemaad.

Op d�r maat we�d ee sjwumbad jemaad,
dat hat d�r Joep miech zelver jezaad.
Joa d�r plaan is al joarelank jemaad,
is jinne kal, dat we�d wirklieg doa jemaad.
Op d�r maat we�d ee sjwumbad jemaad,
dat hat d�r Joep miech zelver jezaad.
Joa d�r plaan is al joarelank jemaad,
is jinne kal, dat we�d wirklieg doa jemaad.
Jong wat z�este miech da noen,
haste alles noen jebraad.
Has d�r boel ram jek jemaad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WE�
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "Wie" (Fornociari/Kooreneef/Driessen)
Zang (*) : Jack Vinders


Woarum jie�t 't uvveral zoev�al krig en honger ?
Hei is van al tse v�al en doa zitse ze mar ummer z�nger.
De ozonloag we�d dunner en de zie� is an 't stieje.
D'r pries van d'r vuuroesjank hingt �s jans sjun boave d'r kop.

Zaag miech ins: we�, we�, we�, we� hat datjedoa ?
En wies noe nit d'rek die angere mit 't vingersje noa.
Zaag miech ins: we�, we�, we�, we� hat datjedoa ?
Hat hei inne nog 't re�t um vrijoes tse joa, n� !

Lanksaam, mar zicher, we�d 't um �s hin a bis-je wermer.
De rieche we�de riecher en de erme, we�de ummer ermer.
Vier blieve konzemere, dinke doa nit mie� bij noa.
Besser, d�kser, hoe�jer, jroe�ser, flotter m�s 't joa.

Zaag miech ins: we�, we�, we�, we� hat datjedoa ?
En wies noe nit d'rek die angere mit 't vingersje noa.
Zaag miech ins: we�, we�, we�, we� hat datjedoa ?
Hat hei inne nog 't re�t um vrijoes tse joa ? Joa !

De kabouters en d'r poasjhaas, die hant e alibi.
't Repelsteeltje en d'r krisman, die woare 't zicher nit.

We� van �ch kan miech i himmelsnaam noen ins zage,
woarum dat �s kinger sjtrak die laste m�sse drage ?
Junt vier jeweun durch en kiekke ing anger zie oes,
en laache de probleme voet alsof die nit besjtunt.

De kabouters en d'r poasjhaas, die hant e alibi.
't Repelsteeltje en d'r krisman, die woare 't zicher nit.
De zivve jeetjer en 't kling duimpje, die hant e alibi.
D'r sjwatse ridder en 't sneeuwwitje, die woare 't zicher nit.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WE�D WAKKER
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


't Is werm sjpie� vanoavend, doe�dmui kroef iech in bed.
De oer sjleet wus-besjtroavend, d'r wekker jeet m�rje nit.
Den iech blief besjtimd werm r�tte bis d'r m�rje wied um is,
en iech ving alles j�tte wen iech sjlof deep en vas.

We�d wakker, sjtank �p, de zon sjiengt in dieng oge.
We�d wakker, sjtank �p, d'r nui� daag vingt aa.

Iech nem miech vuur tse doe� dan wat iech zoe� d�ks jezaad han.
Wen iech vrug in bed bin han iech 't smurjens jouw zin.
Mar noe�ts koe�t iech probere of 't zoe� jeet wie iech zaat,
den ummer zoog iech sjtere, han iech nog ing dire�n jemaad.

Mar ins zal iech miech tswinge mit h�ngeddoezend oere,
die junt tsezame zinge mit de klokke van d'r toere.
Opins zits iech dan re�t in bed en alles laacht miech aa.
Iech �ngerstjtreep d'r kalender vet dat iech h� woad jehaode han.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638
* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone recordings bvHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEER OF JEE WEER
2002/2003: Tekst: Jo.Ossen & Esmeralda Piefer - muziek: Luc Kleynen
Zang: Zangkloeb J�d�Jemiesjd


Vier sit�ze janz jesjpanne, al vuur d�r televies.
D�r Paulusma verbanne, want de� vertsel�t jet kie�s.
Hee zaat de zon jong schienge, hee zaat de loe�t woet blauw.
Mer wie �t ziech dr�p aa k�m, woar �t ra�zele van de kauw.

Refrein:
�t Weer maagt os nuus oes, vier kome oes jen hoes.
Went �t re�nt of win�gt, os sjtad die ummer zingt.
Al vruust de naas janz blauw, da maache vier radauw.
�t Weer maagt os nuus oes, vier kome oes jen hoes.

D�r wink�tersjt�b bliet hange, die drei daag in d�r eck.
Vier losse os nit vange, vier sjpelle werm jeck.
Vier blieve da nit bin�ne, vier kome oes jen hoes.
En wil de zon nit sjienge, da maagt os datt nuus oes.

D�r noa�ber kom ens kieke, al in �t duur-jesjpan.
He� hoet d�r re�n och tieke, doavan wo�t he� nit bang.
Dee re�n kenn miech nuus sje�le, zaat he� al vuur zieng duur.
Vasteloavend jon iech viere, en d�r him�mel kroag werm kluur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEERWAAS
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech hauw de hoare jans kot, den zoe� vool et nit op,
en koe�t me nit drum laache.
Den et woar jee jezig, hoare te�je der sjtrig.
Dat koe�t me doe nit maache.
Mar ieg han jelie�rd rigtieg sjtoots drop tse zie�,
zoe wie iech bin, zoe� bin iech woe�de.
Ieg han mieng sjemde verlie�rd, durg jans aofe tse zie�.
Iech han miene eje moe�de.

Refreng:
Iech han der weerwaas op der kop, de� is nit aaf tse sje�re.
Iech han der weerwaas op der kop, al wel me dat probe�re.
De� bliet doa.

Wat me wal ens ze�t, is wie auwer me we�d,
de wil hoare junt verloare.
Me leuft in de rei, den me huu�t je�r derbij,
mit et grui� van de joare.
Mar ieg han jelie�rd rigtieg sjtoots drop tse zie�,
zoe wie iech bin zoe� wil iech blieve.
Ieg han och jelie�rd han ich der weerwaas nit mie�,
dan kan me mieg aafsjrieve.

Ieg loog noen zoe� ronk en ieg veul mieg jezonk,
der weerwaas is labendieg.
Miech jevelt miene sjnit, den mit jeddere sjrit,
merk iech de� hat tsak in zieg.
Et hat zieg jenne besjwie�rd en et hat jenne jesjoept.
Der weerwaas bliet oave drop sjtoa.
Iech han och jelie�d: is et mit enne jefloept,
dan komme der honged noa.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN
2001/2002: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
Wen alle jekke �p dis welt vasteloavendsjekke woare,
jong, wat wuur dis welt da sjun.
Wen alle naase �p dis welt als kloon woare jeboare,
jong, wat wuur dis welt da sjun.
Wen alle r�uber �p dis welt ins braaf k�ete zie�,
jong, wat wuur dis welt da sjun.
Wen alle l� ezoe� woare wie ich� zou m�sse zie�,
jong, wat wuur dis welt da sjun.

Me zou da ummer m�sse laache en jenne krach mie� maache,
jez�nk zie�, e jans le�ve lank,
mit 't sjunste me�dsje trouwe, zoejaar va de sjweiermam hauwe,
vuural wen 't veul jeld hat �p de bank.

Me zou da sjpass ha aan 't le�ve, en ummer leefde je�ve,
jee leed en jee verdris, jans jewis.
Me zou da ummer jouwe zin han, zoejaar d'r noaber leef han,
alleng nit wen't inne winkb�l is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN D'R MOND SJIENGT
1999/2000: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Jezank (*) : Cave Canem (Hui diech vuur d'r m�p)


Refreng:
Went d'r mond sjiengt �p d'r breedloof, is de narretsiet werm doa.
Krie�nt d'r haan da �p d'r m�shoof, m�sse de klone werm joa.
Van d'r m�rje bis de naat, we�d i Kirchroa sjpas jemaad.
Went de zon sjiengt �p d'r breedloof, treffe vier �s �p d'r maat.

't Janse joar dan we�d jewirkd, dan kiekke vier nit �p.
We�d hei of doa, e fes jevierd, da drinke vier ee dr�p,
Mar sjteet d'r breedloof in d'r jaad, dan is d'r kriebbel doa.
Vier mene dan vier m�ete noen, drei daag eroezer joa.

't Peks-je kunt werm oes de kis, de tr�ot die we�d jemaad.
En jeet 't nit mit d'r auwe prul, we�d ziech jet nuits bedaad.
Vier maache �s jing z�rje drum, en blieve �p de bee.
't Sjunste is, vier zunt d'rbij, en zunt hei bij-e-nee.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN D'R SJNEIMAN SJMILST
1996: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : D'r Engelsjroep


Refreng:
Went d'r sjneiman sjmilst, is d'r winkter �m,
en d'r vasteloavend sjteet werm vuur de duur.
Went d'r sjneiman sjmilst, we�d 't richtieg sj�n,
vuur de� vasteloavend junt vuur durch vlam en vuur.

Jiddes joar zoe� r�nk d'r Fibberwaar,
we�de vuur 't �mmer werm jewaar.
Hengt d'r karneval in loe�t,
de� nit langer wade koe�t.
Laache, zinge, v�al vermaach,
hant vuur dan die drei dol daag.

Went d'r letste sjnei is voetjekeerd,
we�d bei �s de jantse sjtad vertseerd.
En d'r kloon we�d aa-jedoa,
vuur 't fes va Kirchroa.
Karneval, die jekke tsiet,
is noen nit mie� jants zoe� wiet.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN E HEUTSER JUNGSJE 15 FENNIGE VINGT
Tekst: Jos Wetzels - muziek: Hub Scheren

Went e heutser jungsje v�f-tsing fennige vingt,
went in d�rp de w�sj e-roezer hingt,
hant va kniesoere hei durchoes jing las,
jong dan is jet los, da hant vier sjpas.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN IECH OES KIRCHROA JON
1993: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang : De Rojo�s & De Jraater Sjtroassezengere


Refreng:
Wenn iech oes Kirchroa jon, ejaal woa hen,
alling mit heemwie� sjton en jinne ken,
zien i jedanke dan d'r Joep werrum sjtoa,
wel iech zoe� vlot iech kan op heem aa joa.

Jeboare bin iech hei en woe�n hei och.
Van al die rezerei han iech jenoch.

Je auwer dat me we�t, de tsiet jeet vlot.
Drum zaan iech noen mit re�t, blief hei vuur jot.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN KIRCHROA DE TSIEM SJLEET ...
1988: Tekst & muziek: M. Krousen

Refreng:
Went Kirchroa de tsiem sjleet dan huets 'e dat bis He�le.
Die loestere doa hen ... en hoade ziech da sjtel ...

Vasteloavend is van o�ts, ee fes van sjpas en krach.
Jidderinne hat eng t�t mit ee sjtuksje hoots,
eng trommel of eng dikke tsiem, miech dunt de oere pieng.

Krach alling is nit jenoch, 't mos och noch jet klinke.
't Vel mos sjtram jesjpanne sjtoa ... der knuppel lekker los.
't Tempo mos dan sjtevig zie�, 't mos diech wakker hode ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN KIRCHROA LAACHT
2010/2011: Tekst & muziek: Maria Pauwels
Zang: Kammauw


Wen jans Kirchroa �p d�r maat sjteet
wen jans Kirchroa sjtiemmoeng maat
ja dan veulste jans deep va binne
in dis sjtad doa bin iech jroe�s jebraad

Refrein:
Wen Kirchroa laacht
we�d sjpas jemaad
�p d�r maat
bis in de naat
wen Kirchroa laacht
we�d sjpas jemaad
�p d�r maat
bis midde in de naat

Mit vasteloavend sjtunt vier tsezame
�p d�r deesdieg hei �p d�r maat
al die klone zinge tsezame
in dis sjtad doa bin iech jroees jebraad


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN STE JEUCH HAS, MOTS DOE DIECH KRATSE
1986/1987 nr.1 : Tekst: Frans Hendriks - muziek: Frans Hendriks & Wiel Derix
Zang (*) : Weerwaas


Refrein:
Wentste jeuch has, mots doe diech kratse
op de erm en op de bee en op de batse
Doe bis e miensj doe bis jenne masjieng
en jeuch is erjer nog wie pieng

D'r Joep jong noa d'r dokter mit kriebel in jen ruk
De� laat hem op d'r dusj en dong ee ongerzuk
Dat hauw d'r Joep doch nit verwaat
Wat doe de� jauwe dokter an hem zaat

Ut oavends loog os J�pje in bet ne�ver 't Fieng
Doe volt he� wie eng muk sjtoog
mar dat dong jeng pieng
iech wees nog jot wat he� doe zong
wie ut doa noa zoe� jeuche bei hem jong

Ut Fieng loog oave oane in Zandvoort an ut sjtrand
dat dong um sjpie�der leed, ut hauw ziech jans verbrangt
ut wos nit wie ut ligge moe�t
umdat de� jeuch alling mar erjer woe�t

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN 'T EFFE JEET
1999/2000: Tekst & muziek: H. Golembiewski
Jezank: H�tvollee


Refreng:
Went 't effe jeet, da los mar waaie.
Went 't effe jeet, da los mar joa.
Den de welt, die jeet ins noa de haaie.
Went ze �nger jeet, is de sjpas jedoa.
Vier wille h� nog mit �ch broezend,
zingend durch 't joar tswai-doezend.
Went 't effe jeet, da los mar waaie.
Went 't effe jeet, da los mar lekker joa.

Leef l�, de welt is h� nog sjun um tse le�ve.
En h� losse vier l�, de welt ins richtieg be�ve.

Leef l�, de welt is h� vuur �s jeweun e w�nger.
Drum zing mit �s leef l�, dan jeet ze �ch nit �nger.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENN VASTELOAVENDSJEKKE DURCH DE SJTROASE TREKKE
1997: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : Sjeef Jewikkeld


Refreng:
Went vasteloavendsjekke durch de sjtroas� trekke, viert �s Kirchroa karneval.
De sjpas sjteet jroe�s jesjr�ve, sjun is noen 't Ie�ve, hei bij �s mit karneval.
't Tsentroem van de sjtiemmoeng likt bij �s, en dat losse vier mit karneval nit los.

Zondieg, mondieg, deesdieg, inne jekkesjtal.
Kirchroa viert mit hats en zie�l noen karnevai.
Durch de sjtroase mit jezank, is de janse sjtad �p jank.

Jiddes joar werm wade �p die drei sjun daach,
sjleet �s hetsje flofter vuur de� klonelaach.
Is die sjunste tsiet dan doa, trekke vier durch Kirchroa.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE DER HERJOT HE�LE HAT JEMAAT
Tekst: W.J Offermans - muziek: Ben Erkens
midi

Refrein:
Wie der Herjot He�le hat jemaat,
doe hat hee zicher re�t op ligge sjloffe.
Wat doa va woet hou he zich noets jedaat.
Dat het nog besser weat, kenne vuur alling mar hoffe.
Hee zaat doa bejen ich nit nutjs aa,
en hee vong doe tse zinge aa.
Wie der Herjot Heele hat jemaat,
doe hat hee zicher re�t op ligge sjloffe.

Os He�le is eng wonger, os He�le is nit sjun,
zicher hei i Limburg, dat He�le dat ich ken.
Mit alling mar hasj en van alles um dich erum.
Ich bin dan och vroe dat ich doa voet bin.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE IN EE MEERSJE
Tekst & muziek: Hans Golembiewski - Arranzjement: Willy Schobben
Oesveurende: Mistery
Limburgs Vasteloaves Leedjeskonkoer 2000


V�al hat me jesjre�ve, vertselt oes ee b�ch.
In dreumland tse le�ve, dat wille vier �ch.

Refreng:
Vier tswai zunt ee peersje, zoe� wie in ee meersje,
woa alles angesj is, en doe mieng prinsessin bis.
Vier dreume en sjwe�ve, zoe� durch 't le�ve.
Fiellaich we�d in h�nged joar, dat meersje woar.

De sjte�re, die bringe �s sjtil inne jr�s.
De v�ejel, die zinge, alling mar vuur �s.

Vier zunt erm jeboare, mar veule �s riech.
Zoe� jeet dat al joare, bei diech en bei miech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE INNE DONDERSJLAAG BIJ KLOARE HIMMEL
2009/2010: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang: Paul Weelen


Refr�ng:
�pins dan sjle�t �t vie�tsieg,
D�r m�nk vilt wied �p,
�t jeet passere.
Misjien liecht �t ie�sj wietsieg
Mar dan hult alles sjtop
�t jie�ft jee verwere.
De �nmach is jroe�s,
Alles sjteet sjtil
De natoer is jroe�ser
En hat ziene eje wil
�t Kunt mit inne sjlaag oes kloar kloare himmel

Vier zunt zoe� wientsieg
Vier zunt noel komma noel
Went �t ins kraagt
Sjtunt vier doa mit aofe moel
Vier kanne wille
En d�ks dunt vier alsof
Mar de mechte die sjpille
Haode oes oes d�r sjlof.

Vier zunt zoe� �nnuezel
Wisse nurjens jet vanaaf
Al kanne vier verkloare
Mar ie�sj ateraaf
Al maache vier krigge
En al maache vier kapot
Ee dink is zicher
Oane �s jeet �t �ch j�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE IS �T DA? WIE JEET �T DA?
2006/2007: Tekst & muziek: Lei de Bruyn, Hans van Wiggen & Victor Huits
Zang: Mistery

Refrein:
Wie is �t da? Wie jeet �t da?
Iech han diech al zoe� lang jemist.
Wie is �t da? Wie jeet �t da?
Doe kieks noch ummer e�ve frisj.
Wie is �t da? Wie jeet �t da?
Le�ve jong, wat bin iech vroe�.
Wie is �t da? Wie jeet �t da?
Junt �t tsezame noch ins lekker uvverdoe�!
(Joa, wie is �t da?)

Sjat witste noch wie fain �t woar,
die naate an de tie�k?
Doe joofs miech doe�zend m�lsjere,
iech wool noch ummer mie�.
Joa, vurriegs joar sjwevete vier,
�p w�lke va jeluk.
Mar noa d�r Esjermitwoch,
zoog iech diech nit mie� tseruk.

Iech han miech zoe� duks aafjevroagd,
woa zou �t noen doch zie�?
Den wenste ins jepreufd has,
joa, da wilste ummer mie�.
�t vurriegs joar doe zooge vier,
d�r himmel hei �p joa.
�p ins woots doe� jevloage
en doe hauwts miech losse sjtoa!

Noen is alles werm OK,
den vier zunt werm bijenee!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE SJUN OS KIRCHROA IS (Os Kirchroa 2)
1993: Tekst & muziek: Jo Schulteis

't Le�ve is ing zusse las, en oad en jonk hant de jru�tste sjpas.
We� hei i Kirchroa jeboare is sjoots op zieng sjtad,
die in 't midde van os welt, ee ple�tsje v�nge hat.

Refreng:
Wie He� Kirchroa hat jemaat, hat d'r Herjod uvverlaat,
dat mit moeziek en jezank, 't janse le�ve lank,
is 't paradies op E�d, os Kirchroa is de muite we�d.

�ch vasteloavend we�d jevierd, dat kries doe hei al va kinks jelierd.
Doe zies verkleide en dinks wat ing sj�n jekke tsiet.
Doe maats diech sjpass en we�ds besjtimt dieng nerve jans flot kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WIE�TSJAF
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: H�tvolle� 1979


Refrein:
In de wie�tsjaf, doa bin iech nommer 1,
in de wie�tsjaf, doa zunt vier bijenee,
vuur jet tse moelle, of jet tse drinke,
joa in de wie�tsjaf jeet de welt jet besser klinke

Wen iech heem kom, kan iech miech noe�ts effe zetse,
doa is ummer jet tse wirke, joa dat wits-te,
en dan kan iech nog mar urjens hin

Joa de mam die zitst miech d�ks hinger de vere,
en da m�s iech ins jet zage of probere,
ja, dan kan iech noa de wie�tsjaf joa

Wen iech heem bin, han iech noe�ts ee woad tse zage
nee, iech han bij mienne baas niet v�al tse laache,
in de wie�tsjaf veul iech miech dan pas heem


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ING WIE�TSJAF WIE�R
1987: Tekst & muziek: Combo de Groene Long
Zang 1 (*) : Ummer d'r Neaver
Zang 2 (**) : Combo de Groene Long

midi

't We�d jezaad: d� appel vilt nit wied van d'r boom,
d'rum hant vier heem och allemoal jenau d'r zelfde kloon.
D'r pap, de mam, vier allen�u, vier trekke noen en dan,
durch weer en wink i polonais', jans durch 't Roderland.
Me mot ja d'r vuur z�rje, dat os we�d bei-jebraad:
koeltoer en wat och wiechtiech is; wie sjpas ziech we�d jemaad.

Refreng:
Ing wie�tsjaf wie�r, ing wie�tsjaf wie�r,
vier zaage hei jeweun adie�, en junt ing wie�tsjaf wie�r.
Ing wie�tsjaf wie�r, ing wie�tsjaf wie�r,
vier junt noen werm ing kier jeweun ing wie�tsjaf wie�r.

�� dink wil iech noch zaage, dat mot miech van 't hats.
�s mam, die hant vier doch zoe jeer, dat is inne jro�sse sjats.
Ze waat d�ks mit 't �se, al hat dat jinne tswek,
den ie�r vier werm ins heem zunt, is d'r worm in 't besjtek.
Ze zitst da heem tse waade, al wees ze jans jenau,
dierek jeet besjtimd d'r tellef�ng en huu�t durch d'r radau :

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225/MCL 9226
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer
** cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WILJ BI�S
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WINKTERSJPORT
1991: Tekst & muziek: Weerwaas
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Vier junt mit vasteloavend op d�r winktersjport,
en vier roffe in de berje wal alaaf.
Vier junt mit vasteloavend op d�r winktersjport,
en vier sjliette doa in vol vaat sjun eraaf.
Hollahie, hollahiettietie, hollahie, mit karneval.

D�r waan we�d ie�tsj jans winktervas jemaad,
jepeks en skiets dan op �t daag jelaad.
Als letste kunt d�r honk nog graat derbij,
en dan vroagt uur nog : "Woarum bliet uur nit hei ?"
Mit inne sjlaag in �t koffer, zunt vier �ngerwe�gs.

Vier hoade van d�r sjport, zoejaar d�r honk,
de� wees jenauw, de bergl�f is jez�nk.
De� buttelt doa jet locher in d�r sjnei,
en dan vroagt uur nog : "Woarum bliet uur nit hei ?"
Mit inne sjlaag in �t koffer, zunt vier �ngerwe�gs.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WITS-TE WAT VIER DUNT? VIER JUNT!
2003/2004 nr.1 : Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Is 't vasteloavend en jees-te noa d�r Maat,
verwaads-te doa jet jekke bijenee.
Vrug nog in d'r oavend, dan is wie verwaad,
de sjtiemmoeng nog nit nommer ee.
Doa sjtees-te in d'r kloneman en kieks jet um diech hin,
mar woa is die jekke zin ?

Refrein:
Wits-te wat vier dunt? Vier junt!
Vier kiekke ing duur wie�r
Wits-te wat vier dunt? Vier junt!
En zage bis de nie�kste kier.
Vier trekke ummer loestieg r�nk,
en v�al sjpatsere, jong dat is jez�nk.
Wits-te wat vier dunt? Vier junt!
Vier junt ins kiekke wat die l� doa dunt.

't Kan� nit ummer knalle, al bis-te zelver knal.
An alle sjpas kunt vrug of sjpie� een eng.
Doe huits �p d'r kaniester en maats nog jet krawal,
mar d'r Maat is le�g en doe sjtees doa alling.
Zoe� vrug nog in d'r m�rje en doe sjtees werm paraat,
van heem hat jinne jet jezaad!

* cd 2004 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 11" - Marlstone Recordings bv CDL2401


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R WMC SJLAAJER
1985: Tekst & muziek: Janssen, Meijers & Meijs
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Os Kirchroa is e ple�tsje, jans kling en onbekankd.
Vier hant os fain versjtoache an d'r rank va Nederland.
Mer ins in de veerjoarestsiet, da is die rouw jedoa,
da kunt de janse welt noa os, bezukt de Kirchroa.
En kiek ze da ins sjpille, jans sjtoots neaver enee.
Da kan iech diech vertselle, dat is os WMC.

Refreng:
Moezziek, moezziek, moezziek, dat is wat jidder miensj jevilt.
Moezziek, moezziek, moezziek, dat is wat os tsezame hilt.
Moezziek, moezziek, moezziek, die jidderinne kan versjtoa.
Doarum zint vier n�u op d'r Maat i Kirchroa.
Moezziek, moezziek, moezziek, dat is wat os tsezame hilt.

Al is dan op dis janse e�d nit jidderine vrunk,
dat zou me zoe nit zage, zoe� wie vier hei noen sjtunt.
Me kunt ziech da werm te�je, i Kirchroa op d'r Maat,
hat ziech allang nit mie jezie�, we�d da zoe duk jezaat.
En kiek ze da ins laache, jans hatsliech mit enee.
En sjtoots zal iech diech zaage, dat is os WMC.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


W.M.C. TAPTOE
Tekst & muziek: Fred Derix

Went an de letste wie�tsjaft naats de litreklaam oes-jeet,
d'r Joep alling �p zienne zokkel in d'r duuster sjteet,
't is jans rui-ieg, �p eemoal witste, noen is 't jedoa,
't betste kanste sjtil �p heem aa joa.

Went �p d'r sjtoep de sjteulsjer al �pee jesjtabeld sjtunt,
d'r man van de jemeende mit d'r jroe�se bessem kunt,
jing friettetuut, jee beervils, jinne plastiekbecher mie�,
dan witste 't is sjloes, bis nie�kste kier.

Refreng:
Adieu, good-bye, auf wiedersehen, hasta la vista.
De janse welt jeet noen noa heem, 't is jedoa.
Adieu, good-bye, auf wiedersehen, hasta la vista.
vertselt an alle l�, wie sjun 't bij �s woar.

Jing Roesse of Sjieneze, jinne wuste Arabier.
't Jie�t jee D�tsj, Fransueziesj, Sjpaniesj of Italj�niesj mie�.
Doe huurs dan um diech hin jans pl�tsliech mer nog Kirchr�atsj Plat.
Noen is diech kloar, vier hant 't werm jehad.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOA IS MIENG BALLA-BALLA-BALLALAIKA?
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


in d'r winkter junt vier
mit orkest �p sjtap - HOI
en dis joar noa 't Roesselank

vier sjt�nge noa dat rees-je
effe an de tsap - HOI
wat doa is passeerd is allerhank

't insjtrement dat woar jeklauwd
en de sjpas die woar verzouwd

Refrein:
Woa is miene balla-balla-ballalaika?
Woa is miene balla-ballalaika hin?
Woa is miene balla-balla-ballalaika?
Iech hif dat iech mieng ballalaika ving.
Oane balla-ballalaika is de moezziek nit v�al we�d.
Ing balla-ballalaika bringt dit lidsje tot zie re�t.
Woa is miene balla-balla-ballalaika?
Woa is miene balla-ballalaika hin?

doa zose vier i Moskau
en jouwe road woar duur - HOI
inne m�s �s helpe woe�t bedaad

d'r naam va de� man
hauwe vier paraat - HOI
vier wille Jeltsin hauwe vier jezaad

inne sjlaag in d'r nak
vier woare d'r kozak
de KGB hauw �s opjepakt

't sjpel dat woar oes
vier hauwe ing jemaad
doe hant vier d�n jezaad


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEDAT W�ADSJE WEN
1997: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : De Jraater Sjtroassezengere


Wen dat w�adsje wen nit woar, dan woar alles haof zoe� sjwoar.
Den vier wure onjeveer allemoal mieljoneer.
Va ze Ie�ve nit mie� krank, h�ngeddoezend �p de bank.
En vier woe�te h�nged joar wen dat w�adsje wen nit woar.

Dat w�adsje we�d d�ks jesjr�ve, doa sjteet me d�ks va versjteld.
En ummer we�d uvverdr�ve wen inne diech jet vertseld.
Vier zinge �ch noen e lid woa dat w�adsje "wen" i zit.

Wat we�de vier d�ks bedroage of we�t �s jet wies jemaad.
We� "wen" ze�t hat al jeloage bij alles wat we�d jezaad.
Vier zinge �ch noen e lid woa dat w�adsje "wen" i zit.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEWOE�SJ, DE
1997: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas

midi

In 't le�ve drie�nt 't um de woe�sj,
we� de woe�sj hat, hat 't vuur 't zage.
Van woe�sjte �se krieste jouwe doe�sj,
iech bin d'r man de� lekker woe�sj kan maache.

D'r pap is sjlechter en he� sjlacht zie le�ve lank,
he� sjteet tse fleute mit ee jroe�s mets in jen hank.
Uvver woe�sjte kalt he� d'r janse daag
en ze valle ummer jans j�d in d'r sjmaach
Hat he� ing woe�sj verkoad
jie�fte miech d'r jouwe road:

In alle moase krieste woe�sjte bij d'r pap.
Jroe�se en �ch klinge dietste eest in inne hap.
De mam sjniet woe�sj in sjieve bis ee �ns
en zie ze�t woe�sjte sjieje is ing k�ns.
En zie zingt mit de betste zin:
Ing jouw woe�sj jeet ummer drin.

Kr�m of re�t of mit peffer drin
ing ing jouw woe�sj han iech ummer zin.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WONGER WELT
1995: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : Rabadatsj & Sir Duke


Refreng:
Ee bilderb�ch wat le�ft, woa moeziek an diech kle�ft,
wie ee wonger durch de sjtroase zjwe�ft.
Mit inne pienzelsjtrich, kries doe ee nui jezich,
wie ing welt oes ee jedich.

Wie inne tseechenfilm is d'r vasteloavend hei bij �s,
en zieste doezend-ee sj�n kluure oppen sjtroas.
I Kirchroa maatste alles mit, en nurjens angesj zoe� jet jie�t.
Doavuur is os sjtad bekant, sj�nste blom hei in 't Roderland.

Hei in os heemetsjtad doa le�ve v�al fiejoere, kling en jroe�s.
en dreume alle luu, 't jeld veul in d'r sjoe�s.
Doe broechs nit wiet va heem tse joa, blief doe mar sjtil i Kirchroa.
Den wat vuur hei vuur uuch hant, op de janse welt is dat bekant.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


www.limburg.alaaf
2000: Tekst & muziek: Joost Meijs & Ummer d�r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Doe kans d'r janse daag mit miech joa chatte,
doe broechs doabij nit �p de lijn tse lette.
Den iech zien diech ja nit, mer ken waal maile,
wen iech mit diech ee cyberbeer wil dele.
En biste inne janse sjunne clown,
da load iech diech flaich och nog ins down.

Refreng:
Iech blief d'r janse winkter in mie winkterbed,
den iech vier vasteloavend �p 't internet.
En wilste mit miech surfe, da sjtem vanoavend aaf,
op www.limburg.alaaf

Han iech jet nu�dieg, broech iech de boed nit oes.
Iech ken noe al besjtelle mit mieng klik-klik-moes.
Ee kretje beer of sjoes of ing tuut sjtrikke,
die kan me h�tserdaags je effe klikke.
En bin iech da noe erm of bin iech riech,
went de hel sjief nog voller is wie iech ?

* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv - CDL2026
* cd 2001 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 8" - Marlstone Recordings bv CDL2101HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WWW.SJLAJER.KR
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Wilt uur inne marsj? N�!
Wilt uur inne waltser? Abazzes
Inne foxtrot dan? Bis doe verrukd?
Inne tango flaich of chachacha? Ram beklopd!

De vasteloavend is werm doa! Aojee, aojoa
Wat zalle vier doe� danse joa? Aojee, aojoa
Jinne polonaise of rock en roll
Jinne disco of auwe soul!

Vier wille house oane paus
Vier wille hiphop oane sjtop
D'r Joep zie SMS de� zaat
Mit vasteloavend danst d'r janse Maat
Vier wille house oane paus
Vier wille hiphop oane sjtop
Vier wille foenkele in de discotheek
En dat sjoenkele is mar zeek

Wilt uur techno? Joa
Of missjien triphop? �ch j�d!
Wilt uur van boem boem boem? Wat daats doe dan?
Wilt uur noa heem? Auwe leem! Noa house!

D'r vasteloavend �p internet! Aojee, aojee
Dat www.Punt, dat is miech jet! Aojee, aojoa
Jinne tirolerrok oes 't B�merlank
Van kompjoetere hant vier versjtank!

Vier wille house oane paus, vier wille hiphop oane sjtop

En dan zag mar n�, wat is dat vuur jet?
De sjlajerparade �p 't internet!
Inne webscan hei en website doa!
Alles is diejietaal i Kirchroa

Vier wille house oane paus, vier wille hiphop oane sjtop ( e paar moal)

Dieng hel sjief is noa de knoppe
D'r kompjoeter jeet dermit sjtoppe
Backup backup Eu��!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIJ GAAN OP WINTERSPORT
1986: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Wij komen uit �t zuiden, dat hoort u al misjien.
Maar wat er nou zo leuk is, dat kun je zo niet zien.
Dat zal ons toch niet storen, wij zijn wel wat gewend.
Vergaat ook zien en horen, wij zijn ..... altijd weer present,
Maar wat ik niet kan verdragen, dat is de carnaval.
En ik weet van te voren wat ik verzinnen zal:

Refreng:
Wij gaan op wintersjport met de carnaval,
en �t is mij toch egaal wat hier gebeuren zal.
Wij gaan op wintersport met de carnaval,
en die hele bups, die interesseert mij helemaal geen bal.

Kan iemand mij vertellen wat ik hier eigenlijk doe ?
Want ik sta nu wel te zingen, maar ik ben �t eigenlijk moe.
Oh, had ik toch maar liever dit liedje nooit gemaakt,
dan was ik vast en zeker hier ..... nooit verzeild geraakt.
Want iets kan ik niet uitsjtaan, dat is carnaval.
Daarom weet ik ook zeker, dat ik dat niet vieren zal.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZAG MAR JOA TE�JE 'T LE�VE
1996: Tekst & muziek: Weerwaas & Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas & Borderline


Refreng:
Zag mar joa te�je 't le�ve, zag mar joa,
vier hant nog nie van zele�ve ee losse sjtoa.
Iech kan mar ee dink dinke, me darf d'r m�d nit losse zinke.
Zag mar joa te�je 't le�ve, zag mar joa.

Als cowboy m�s iech durch 't le�ve joa,
en m�s iech d�ks jevoare j�d weersjtoa.
Huur iech 't pl�tslieg knalle, wees iech dat werm doe� valle,
en jon iech al mieng kui werm hingernoa.

Van sjtevvele drage kien iech sjwese vus,
van 't sjpringe van die pe�der we�d iech wus.
De kui, die bloos boe r�ffe, k�et iech ze mar verkofe,
en eus iech an sjtat vleesj ins jreun jemus.

An 't kampvuur jie�ft 't boe�ne mit jet broe�d,
en sjtere tusje w�lke in jen loe�t.
Van al de� sjterke kaffe kan iech 't naats nit sjloffe.
Och, h�u iech miech bloos anger werk jezoe�d.

Iech wuur vul lever inne indiaan,
ing vrauw of zevve hant die d�ks d'r man.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZE KRIEJE OS NIT KLING
1939 nr. 1 : Teks: Hans Stelzmann sr. - muziek: Kornel Wiertz
Zang 1 (*) : Cas Sprokel
Zang 2 (**) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

Vier zunt nit kling tse krieje, huu wead radauw jemaat.
Dem 't nit jevilt mos sjwieje, vier zunt jod opjelaat.
Vier hauwe os a jinne op, huu zunt vier richtieg drop.

Refreng:
Ze krieje os durchoes nit kling, de sjpas, die numt joa jaar jee ing.
Joederie, joedera, joediefal--der-al-la-la
Vier blieve trui en vas bij-ee, wie klette kleave vier an-ee.
Joederie, joedera, ze krieje os nit kling, joech-hee.

Vier dunt os amezeere, 't jeet alles net en braaf.
En dunt jee miensj sjeneere, 't bliet Kirchroa Alaaf !
Vier sjpringe huu mit jouwe zin, midde noa de vr�ud erin.

Vier dantse, zinge, laache, 't leaven is joa kot.
Jing z�rg dunt vier os maache, dan jeet 't ummer jod.
En lot 't loofe wie 't is, 't is besser, jants jewis.

* single: Cas Sprokel & Fred Derix - "Sjlajers Kirchr�adsjer Vasteloavends Verain" - Mirasound
** cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZINGE IN �S HEMET
2000/2001: Tekst: Marlies Gouder de Beauregard-Heijenrath & Mathieu Reintjens - muziek: Mathieu Reintjens & Willy Schobben
Oesveurende: CV De Hampelemensjer


V'r viere vasteloavend mit sjtiemmoeng en kammauw,
zies sjun verkleide klone, h�ets moezziek en radauw.
De zon, die laacht d'r janse daag, d'r mond de janse naat,
en alle sjtere sjtroale vuur �s de janse naat.

V'r viere vasteloavend 't leefst 't janse joar,
l�s alle l� mar laache, �s dreume we�de woar.
De zon, die laacht d'r janse daag, d'r mond de janse naat,
en alle sjtere sjtroale vuur �s de janse naat.

De zon, die sjiengt �p �s eraaf,
drum r�ffe vier drei daag lank ALAAF !

Refreng:
Vier wille zinge in �s Hemet, vier junt sjpringe �p d'r maat.
I polonaise �nger de sjtere, zoe� hat 't Herj�dsje �s jemaad.
Vier wille zinge in �s Hemet, vier junt sjpringe �p d'r maat.
I polonaise �nger de sjtere, zoe� hat 't Herj�dsje �s jemaad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZINGT DOCH L� - VR�UD UCH L�
?

Refreng:
Zingt doch l� en vr�ud uuch l�, vr�ud uuch op der daag va h�.
Et le�ve is zoe� sjun en j�d, et is zoe� jods erbermlich k�t.
Zingt doch l� en vr�ud uuch l�, vr�ud uuch op der daag va h�.

De welt, die is ee jekkehoes, jee miensj, jing moes die kunt nog droes.
Me we�t jeschokkeld hin en heer, mer hat doch drum et le�ve jeer.
Den h� is h�, dat is jewis en jenne weest wat m�rje is.

Me ze�t, de welt zal bau verjoa, jinne sjtee bliet op der ang're sjtoa.
Wat n�tst uuch dan dat sjrabbe noch, verzoeft der letste j�lle doch.
Den h� is h�, dat is jewis en jenne weest wat m�rje is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE� IS KIRCHROA
Tekst & muziek: N. Ploum

De janse welt sjteet �p d'r k�p, me hilt 't nit mie� bij.
't Is nuus wie krach 't janse joar, d'r miensj is nit mie� vrij.
Alling i Kirchroa, 't m�s jezaad, en doarum jodsedank,
vier maache �s d'r himmel hei, mit moezziek en jezank.

En zoe� is Kirchroa, wie 't le�ft en wie 't is.
en datste dan bij �s wie in d'r himmel bis.
En zoe� is Kirchroa, wie 't le�ft en wie 't is.
en datste dan bij �s wie in d'r himmel bis.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE�LANG DE B�KS NOG HELT
Tekst & muziek: K & H Brand
Zang: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refrein:
Zoe� lang de b�ks nog helt en zoe� lang �t �s jevelt
V�r viere vasteloavend, dat is �t sjunste op de welt
Wat jeet �t �s dan j�d, zoe�e herlieg lekker j�d
V�r hant bis esjermitwoch ja jeng z�rje an d�r h�d

Annemie, �p vasteloavendsm�ndieg
D�ngs doe diech dat klonepeksje aa
Tr�kke vuur tsezame durg �s vie�del
Witste nog, doe v�ng �t bij �s aa
Wie iech diech de ie�tsje kie�r jezie� han
En doe hauts miech flot e beer jebraat
Doch iech hau jee jeld en wool noa heem joa
Evvel doa has doe aa miech jezaat

Zunt vuur tswai dan noen e paar joar auwer
Hant vuur dan och rimp�le an jen vot
Dat is �s ejaal en jaar nit wiechtieg
Den vuur zunt nog ummer jans j�d dr�p
Kom, dis naat verj�se vuur �s z�rje
En doa is mar ee dink wat iech weul
Joa dan dui iech diech nog ens wie vruier
Den dat is en bliet e sjun jeveul

En went vuur nit mie� kenne en velt �t nit mie� mit
Dan zinge vuur jemuutliech tsezame werm �s lid
Joa en dat jeet�..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE�LANG �S KIRCHROA NOG BESJTEET
1997: Tekst: Mathieu Reintjens - Moeziek: Willy Schobben
Zang (*) : De Sjunkelvotte & Urbi et Orgie


Vasteloavend is e meersje oes 1001 naat
en die drei daag lank sjtunt vier ummer paraat.
�s Kirchroa dreumt va karneval, jans jewis.
En jidder jek dreumt angesj, umdat 't vasteloavend is.

Mennieginne hat de k�ffere jepakd en al zie jeld
en trukt eroes en broest durch de janse welt.
Doch r�nk d'r fibberwaar, joa, jans jewis.
Da trukt me noa zieng heemet-sjtad,umdat 't vasteloavend is.

Zoe�lang �s Kirchroa, Kirchroa nog besjteet
en d'r Joep, �zze Joep, �p d'r zokkel sjteet.
Zoe�lang viere vier d'r vasteloavend,
drei daag lank van d'r m�rje bis d'r oavend.
Zoe�lang �s Kirchroa, Kirchroa nog besjteet
en d'r Joep, �zze Joep, �p d'r zokkel sjteet.
Zoe�lang viere vier d'r vasteloavend,
danse, sjpringe, laache, zinge bis d'r oavend.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE�LANG WIE �S KIRCHROA AL BESJTEET
1999/2000: Tekst & muziek: Henk Str�ver & Frenk Puts
Jezank (*) : Charly's


I Kirchroa, doa bin iech jeboare,
in dat sjtr�as-je sjt�ng mie kingerbed.
Hei wil iech sjterve, an 't ing van mieng joare,
mar went Jod wilt, dan doert dat nog jet.

Refreng:
Zoe�lang wie �s Kirchroa al besjteet,
zoe�lang wisse vier ja �ch besjeed.
Went me ummer loestieg bliet,
zoe� aaf en tsouw e beersje niept.
't Jeet berg-aaf, 't jeet berg-�p,
hei i �s Kirchroa hant vier 't j�d.
Woa 't �s a jaar nuus felt,
woa d'r inne mit d'r angere hilt.

De joare, die zunt um jevloage,
ja, �ch de tsiet, die jeet v�al tse flot.
En we�dste auwer, dan witste jans jewis,
wie sjun 't in �s Kirchroa is.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZOE�MER IS WEER DOA
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOENNE OAVEND WIE H�
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: D'r Kirchr�adsjer Jong


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOENNE OAVEND WIE H�
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: D'r Kirchr�adsjer Jong


Refrein:
Joa zoe� ine oavend wie h�
Joa dat is jet lef l�
Vier junt 'feesten wie de beesten'
�p zoenne oavend wie h�
Den mit moezziek enjezank
Krient vier de l� hei �p jank
K�m zets dieng z�rg an jen zie�
�p zoenne oavend wie h�

Vier junt �s vermaache
Losse sjt�ppe kraache
Noe pakt �ch insin d'r erm
En sjoenkelt �ch ins werm
Joa vier drinke nog ee beer
Den vier hant �s wirklieg geer

D'r Sjeng jie�t nog ing rungde
Vuur zieng betste vrunker
�p d'r vloer doa we�d jejedansd
An de tie|ek doa we�d jesjansd
Noe dink ins nit an de tsiet
Den d'r m�rje is nog wied


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMED'R ZOFA
1988: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Refreng:
Och, wat is de vasteloavend sjun, da lieche alle luu waal vrung,
d'r pap, de mam, de tant en och d'r nonk.
Drei daag junt vuur durch dik en dun, en aaf en tsouw durch 't jebung,
al is me och kapot wie inge honk.
Die daag junt veul tse flot werm um en dat ving iech zoeng zung.

Iech hot 't nit mi� oes, mam, hol jauw d'r kloon eraaf.
Leg jet herring in 't zoer en pak de trommel oes 't sjaaf.
N�, iech hot 't nit mie� oes noe, denn iech wees jants jenau:
wenn iech in boet blief zitse, bin iech sjtrak werm hiemelblau.

Ne kloon mit bient en akte-tesj bin iech 't jantse joar.
De bient sjiek wie ing verkenvot, de tesj is veul tse sjwoar.
Mer dat hat nuus tse zaage, bouw is 't werm zo�-wiet.
Daan is 't vansteloavend en ken iech mie ai kwiet.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv - CDL9524


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZON DIE SJIENGT, 'T IS KARNEVAL
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Naever


nog mer e paar w�che, da is 't werm zoewied
d'r sjlajer is jesjr�ve, dis joar �ch ins �p tsiet
d'r kloon de� hingt al ve�dieg, 't is bauw karneval
't is alling de vroag wat 't weer �s bringe zal

iech dreum nit va ing karneval in 't wies
jeluklieg zaate ze �p d'r tillevies

Refrein:
De zon, die schiengt, 't is carnaval.
Alling de klumpsjer valle mit bakke oes d'r himmel.
De zon, die schiengt, 't is carnaval.
Los d'r jas mer heem, joa, los 't zie�.
Joa, 't weer dat is nog sjunner wie i Sjpanje,
um mer jans tse sjwieje van d'r apr�s-ski.
De zon, die schiengt, 't is carnaval.
Wat wil e miensj nog mie�?

winge vier werm voet, zoe� wie de vurrieje kier
of roetsje vier d'r opts�g �p 't ies
likt d'r sjnei tse hoe�g en k�mme vier nit wie�r
sjteet Limburg werm ins �p de rampelies

of krient vier dis joar ee sjun kado
dat zate ze jister �p d'r radio

mer ja, wat maat 't oes
wat d'r weerman meldt
vier trekke d'r �p oes
al hant ze sjnei jemeld
dat is toch haof zoe� sjlim
zoe� lang me nit van de tie�k aaf vilt


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOUWE VIER 'T DOE�?
2007/2008: Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Zang: D�r Letste Sjrai


Refrein:
zouwe vier �t doe� ?
of zouwe vier �t losse doe�
zouwe vier �t doe� ?
of maache vier �s zelver vroe�
zouwe vier �t doe� ?
doe wits wat doa va kunt
�t is �t allersjunste
wen vier �t tsezame dunt
�t is �t allersjunste
wen vier �t tsezame dunt

�t Mien ze�t aan d�r Joep,
�Joep, zouwe vier �t doe� ?�
d�r Joep ze�t aan �t Mien
�Mien, zouwe vier �t losse doe� ?�
noe dunt ze �t tsezame
jenauw wie alle l�
en wen ze nit jesjt�rve zunt
dan dunt ze �t nog h�

d�r Piet ze�t aan d�r Sjeng
�Sjeng, zouwe vier �t doe� ?�
d�r Sjeng ze�t aan d�r Piet
�Piet, zouwe vier �t losse doe� ?�
doe koame e paar vrauwl�
wat woare die tswai vroe�
en wen ze nit jesjt�rve zunt
da dunt ze �t nog noe

intermezzo presto fortissimo climax crescendo
joa, joa, joa, joa, joa, joa, joa, joaaaa!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZUNT VUUR DR�P DA ZUNT VUUR J�D
2006/2007: Tekst: Mathieu Reintjens - muziek: Lei de Bruyn
Zang: Sjpas Oane Sjtress (S.O.S)


D�r Kirchroadsjer an ziech, va viere jet versjteet,
en leuft �t och in snit jesjmierd, de sjpas �s nit verjeet.
V�r ne�me �t le�ve, zoe� wie �t le�ve kunt.
Dat numt �s jinne aaf, en r�ffe drei daag lank ALAAF!

De naat is vuur tse sjloffe, we� dat wil de� mos dat doe�,
doch vier junt durch bis m�rjevrug,
vier zunt doch ezoe� vroe�.
V�r drinke �t leefste �p �s en dat wat kunt.
Dat numt �s jinne aaf, en r�ffe drei daag lank ALAAF!

Refrein:
Zunt vier dr�p, j�d dr�p, da zunt vier j�d, jans j�d!
Zunt vier dr�p, da zunt vier j�d!
Vuur tse viere jeboare,
en hant de vr�ud doa aa nog ummer nit verloare.
Zunt vier dr�p, j�d dr�p, da zunt vier j�d, jans j�d!
Zunt vier dr�p, da zunt vier j�d!
En ee dink is jewis, �t bliet zoe� wie �t is!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME