HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS HEI JEMUTLICH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Duo de Radies


'T is vasteloavend en dat welle vuut jer viere
D'r janse zaal stjeet op d'r kop kiek ins die kleure
D'r kastelein trukt an de sjel dat is jenao wat iech jeer wel
Mer langzaam jeet d'r oavond op `t end aa
En zeet d`r wieet lu `t is noen bouw jedoa,

Dan zeet d'r janse zaal dat is os jans ejaal
Vuur blieve noch jet sjtoa, want vuur welle noch nit joa.

Refrein:
`t is hei jemeutliech, hei blief iech sjtoa
Hei kan vuur miech de welt verjoa.
Hei is `t jans noa mienge zin
Joa iech wil ja nit miee noa heem
`t is hei jemeutlich hei blief iech sjtoa
Hei kan vuur miech de welt verjoa
Hei is `t jans noa mienge zin
Joa iech wil ja nit miee noa heem
Hei is `t jans noa mienge zin
Joa iech wil ja nit miee noa heem

De sjtiemoeng hengt noch in de loeet `t is al noa veere
Mer alle lu zunt ziech noch jet an `t amusere
En och d`r prins is noch paraat
Al is `t midde in de naat
Da zeet d'r 11 road vuur motte langzaam joa
Da roft d'r prins, nee iech blief hei nog jet sjtoa

Iech han `t noa d'r zin, iech wel noch nit noa heem.
Iech blief hei noch jet sjtoa, nee iech wel noch ja nit joa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS JA VASTELAOVEND
Tekst & muziek: Trad.

't Is ja vasteloavend,
joe de rie de ralala.
't Is ja vasteloavend,
joe de rie de ra.
En went 't vasteloavend is,
da wit d'r duvel wat 't is.
't Is ja vasteloavend,
joe de rie de ra.

HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS NOG NIT VUURBEI
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J�d Jek


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS WERM VASTELOAVEND
1985: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Zang (*) : Wurmtaler Dameskoor

midi

In de Vasteloavend-tsied we�t hij v�al sjpas jemaat.
Me dinkt da mar alling a vruit, a z�rrig we�t nit jedaat.
D'r karneval is noen werm doa, bij os i Kirchroa.
Doarum zeng da noen richtieg mit, zeng dis refreng ens noa.

Refr�ng:
�t Is werm vasteloavend, �t is werm karneval,
den mit de vasteloavend, da is jants Kirchroa knal.
�t Is werm vasteloavend, alles sjteet op d�r kop.
Vier viere vasteloavend, vier h�re nit mie� op.
Vier viere vasteloavend, vier h�re nit mie� op.

In de vasteloavend-tsied sjteet Kirchroa op d'r kop.
Vier viere f�s en hont v�al sjpas, vier h�re nit mie� op.
Vier drinke jeer ee jleesje wien, konjak en ooch ee beer.
Jants Kirchroa vie�rt werm karneval, ejaal i wat vuur we�r.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�T KRIEBBELT �S WERM IN �T BL�D
Tekst: T. Otten - muziek: T. Otten & P. Verbunt
Zang: M2


Refrein:
�t kriebbelt �s werm in �t bl�d,
�t kriebbelt �s werm in �t bl�d,
vier wille d�r vasteloavend viere.
Leef l� vier hant �t toch ezoe� j�d,
joa, joa, vier hant �t toch ezoe� j�d,
vier junt �s drei daag ammezere.
I polonaise hank i hank, i polonaise hank i hank.
Junt vier durch �s Limburgs lank.
Die drei daag dunt �s toch ezoe� j�d,
�t jie�t �s jans besjtimd werm m�d,
�t kriebbelt �s werm in �t bl�d.

Va kinks af aa viere vier vasteloavend,
drei daag van d�r m�rje bis d�r oavend.
Mit d�r kloneman junt vier eroes,
den de sjtiemmoeng sjtrieft me bei �s jroe�s.
Doch ee dink is jewis, went �t vasteloavend is:

In �s Limburg kanne ze richtieg viere,
dat broecht �s jans besjtimd jinne tse liere.
I Mastrich, He�le, Zitterd, �t maat nuus oes,
doa hoale ze d�r kloneman eroes.
Doch ee dink is jewis, went �t vasteloavend is:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TANTE ANNIE OES BENNEKOM
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


D'r Harie, inne nonk va miech, wirkt bei de PTT.
Durch reorganisatie, moe�t he� noa Enschede.
Doa trof he� tante An, en die sjlooch i wie ing bom.
En jiddes joar mit karneval, da ruft ze: "Harie kom,
we gaan Limburg verblijden, weg uit Bekkekom".

Refr�ng:
Wee bloast mit vasteloavend op de bombardon ?
Tante Annie oes Bennekom.
Wee sjleet d't vanoavend op de dikke trom ?
Tante Annie oes Bennekom.
Ze is van inne hollendsje tak, tante Annie is richtieje kak.
Hat ze op de trom jehouwe, huit ze och werm aaf.
Tante Annie alaaf.

Tante Annie is va, zoe wie ze zeet, jeweune komaf.
Ee dink deet ze nit, dat is sjwieje wie 't graf.
En hat me och ins jinne zin, da wis 't An besjeed.
Vuur ee biesje sjtiemmoeng, sjteet d'r apfelkorn jereed.
Ze hat tswai druupjer nuudieg, da bejint werm 't jesjees.
Da keekt ze durch d'r janse zaal: "Harie, polonaise !"

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1996 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 4" - Marlstone Recordings bv CDL 9636
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv - CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TATU TATA
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Weerwaas


Tatu tata kunt de brandweer aa
en de janse sjtroas die kunt eroes jerend
Tatu tata kunt de brandweer aa
en alle l� die r�ffe h�, an zie, 't brent.
Joa doa kunt de brandweer aa
en vingt an 't sjprietse aa
k�m dan kiekke vier �s noen ins aa. Tatutata.

'T is nog nit zoe� lang jelei�
dat ee peersje sjtong tse vrei�
in 't lid van d'r lampepoal in sjtroas.
De mam van 't me�dje zoog h�n sjtoa
en daat: hei m�s jet aa jedoa
noen m�tste toch ins kiekke noa dat oas.
Ze bellet 06-11 en zaat 't brank
't lofet oes de hank.

Mit jroe�s alarm koam doe de� waan.
De mansl� zoe�te noa d'r sjwaam,
mar nuus, 't joof nit ins 't klingste vuur.
Doa sjt�nge erm in erm die tswai
en kiekkete noa de� behaie
en vroagete vol �nsjood noen woavuur?
Alling de mam die stjong in vuur en vlam
oes de oere koam d'r sjwaam.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIE�KEZINGER
?

Hei zint werm de Tie�kezinger, zinge is h�nne jen�s.
Den 't jie�t joa jaar nuus sjunners, dat ze doe�, oes voller br�s.
Den 't jie�t joa jaar nuus sjunners, dat ze doe�, oes voller br�s.

Doarum zint vier hei tsezame, fleje hei, �zze jezank.
Den tse zinge die auw lidsjer, joa, dat dunt vier sjtondelank.
Den tse zinge die auw lidsjer, joa, dat dunt vier sjtondelank.

Is d'r oavend aafjelofe, drinke vier �s nog e bier.
Zinge da nog "Guten Abend", zage bis de nie�kste kier.
Zinge da nog "Guten Abend", zage bis de nie�kste kier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIE�MUTSJ
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
En wat duit me ziech �p d'r knutsj ?
Ing tie�mutsj, ing tie�mutsj.
Wat duit me ziech �p d'r knutsj ?
Ing tie�, tie�mutsj, den jekker kan 't koalieg
Wie ziet dat dan noen oes ?
Ja, wat duit me ziech �p d'r knutsj ?
Ing tie�, tie�mutsj.

Mit vasteloavend m�s me ziech jedrage,
zoe wie 't ziech vuur jekke l� jeh�et.
Wat m�s me evver vuur ee peksje drage,
ee peksje dat me ummer drage k�et.
Noen kiek ins in de kas, watste doa nog legke has.

Kan me dan jing �rntlieje klei�r vinge,
zukt me noa jet angesj wat nog past.
Is 't bleud van vure en van hinge,
dan hat me van de jekkiegheed jing las.
Noen kiek ins in de kas, watste doa nog legke has.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIE�PUPSJE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
Tie�pupsje dans vuur miech,
laach vuur miech, zing vuur miech
Wie ing kinger-sjpie�ldoe�s,
zies doe in mieng dreume oes
Tie�pupsje dans vuur miech
Mie hats is vol va diech

Als kink als sjtong iech mit de mam,
tse kieke noa d'r ts�g
't Sjunste woar die fain madam,
wie oes e bilderb�ch
Zie hauw 'ne rok zoe� wied en b�nk,
en danset wie 'ne voe�jel r�nk
En dan r�ffet d'r janse tr�p:
'Ing Haander Tie�p�p'

Iech kiek jer noa de� sjunne ts�g,
en bin �ch ummer doa
De klure en de sjtiemmoeng �ch
Los noe�ts dat fes verjoa
Mar �� dink is doch sjand en sjaad,
wie lang iech �p die p�ppe waad
Los �s r�ffe, d'r janse tr�p
Alaaf die Tie�p�p


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T TIETIE
1958/1959 nr.1 : Tekst & muziek: M. Loop

Refrein:
Wie 't Tietie in der toto jet jewonne hat,
vie�rt 't Tietie inne sjieke tuu-tuu-tuu.
Mit de� tuu-tuu jeet 't Tietie dan jet tata,
roffe alle luu leef Tietie hot ins huu.

De jantse welt wilt hange in de prieze.
Va anges nuus wie jelt wead nog vertselt.
't Tietie zal uch dat waal ins bewieze
um eins zwei drei tse han inne rammel jelt.
Zoejaar in d'r sjlof, doa huurt 't i jen loe�t
't jantse vie�del moele: zaat hat uur 't at jehoe�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R TIETSJ �P
1952/1953 nr.1 : Tekst: Frits Janssen - muziek: John Walls

D'r tietsj �p is e w�nger dink, dem kent besjtimt joa jiddes kink.
J�nk en aod die hant joa sjpas, wents doe inne tietsj �p has.
Zets diech mar'ne tietsj �p �p, kries besjtimt inne knauwel dr�p,
Jees doe dan doa mit e-roes, dan juuche ze diech oes.

Refrein:
D'r pap de� hat d'r tietjs �p �p, ze werpe hem mit knauwele dr�p.
Huur de l� ins laache, wie ze ziech vermaache.
Zetst he� ziech d'r tietjs �p �p, kunt d'r pap ie�sj richtig dr�p.
Sjiengt de z�n of re�ne weer, d'r pap de� dre�t 'm jeer.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R TRALA-LAA SJLAJER
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Plintepuutsjere


Trala la lalaa
Kom hei �p aa, kom hei �p aa
Fiedera la-laa
Sjeng duch diech d'r kloon ins aa
Tra la la laa
Het hat de b�ks aa
Fiedera la-laa
Vier junt nog nit noa heem �p aa

Tra la lalaa
Sjweiermam die sjmaat
Fiedera la-laa
In de e�pelsjlaat
Tra la la lalala la lalalalaa
Vier hant jesjoenkelt �p d'r Maat
Fiedera la-laa
Jajajajaja

Refrein:
Kiek �s hei noen sjtoa
in �s Kirchroa
Ke�ke vier tralaa
en losse vier �s joa
Sjoenkele dat dunt vier nit
Vier bringe �ch d'r jr�etste hit
Zing mar mit �s mit
'PLIN-TE-PUUT-SJE-RE'

Trala la lalaa
Jinne jie�t 't drinke draa
Fiedera la-laa
Drum jef dat beer ins aa
Tra la la lalala la lalalalaa
Kiek diech ens dat me�dsje aa
Oe-lala la la
Jaja ja jajaaa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TRAM
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Doa sjokkelet e tremsje,
zoe� braaf joa wie e lemsje.
Van Hoots bis jans op He�le aa,
hoera, hoera, hoera.
Van Hoots bis jans op He�le aa,
hoera, hoera, hoera.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TR�AT
1984: Tekst: Wiel Prickarts - muziek: Jos Schleepen

�t Juupje zoos jans sjtel in inne ek,
he� woar an �t jriene wie enne jek.
Zieng mam, die zaat: "Wat is toch loos ?",
wie he� doa tse jriene zoos.
Doe sjtampet he� hel mit d'r v�s,
en brullet oes volbr�s :

Refrein (2x) :
Iech wil ing tr�at, tr�at wie d'r pap,
zoeng, zoeng jroe�se tr�at, tr�at, tr�at wie de� hat.
Den �p zoeng tr�at, tr�at, tr�at kries se sjpas,
ja, went se zoenne kloemel has.

�t Juupje hool nit �p mit zie jekwaak,
he� wool ing tr�at han van de fanfaar.
Doe zaat zie modder an d'r man:
"Jong kiek ins of ze zoe�j�t hant".
Ja, wie �t Juupje dat nuits hoe�t,
doe sjprong he� in jen loe�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TR�AT EN DE TSIEM
Tekst & muziek: Jo Jeha
Zang: De Roda Zengere


Refreng:
Went de tr�at dan jeet van t�ter�ttet�,
jong, dan hult miech jenne aa.
En de tsiem, die sjleet van boemtarataboem,
han iech dierek d'r kloon werm aa.

�t Janse joar bin iech dan �ch inne janse ruiige jong.
Ee druupje hei en ee beersje doa, dat is j�t vuur de tsong.
Mar huur iech j�t van vasteloavend, kruuft j�t durch mie bl�t,
dan zaan iech: "Vrauw, kiek d'r kloon ins noa", en zing oes voller br�s.

En trukt d'r vasteloavendsts�g dan durch �s sjunste sjtad,
dan han iech de� kloon al aa, dat hult miech j�nk va hats.
Doch jiddes joar kunt esjermitwoch, dan h��t alles �p.
De tr�at jeet aaf en de tsiem jeet voet, doch vier zinge oes voller br�s.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R TR�OTEMAN (TR�OTE AN D'R KOP)
1982: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*): Ummer d'r Neaver


D'r Sjeng va te�jenuvver, de� hat miech ins vertseld,
dat �p inne blauwe mondieg, he� de tr�ot nog hauw jesjpeld.
Dat woar wal lang jeleie, he� woar doe nog e kink,
mer went 't vasteloavend we�d, jeet he� tr�ote �p dat dink.

Refreng:
Drei daag lank, tr�ote an d'r kop,
tr�ote an d'r kop, t�ote an d'r kop.
Drei daag lank, tr�ote an d'r kop,
tr�ote an d'r kop.

't Damekoer bei �s in d�rp, dat prooft zoe noen en dan.
Ze dunt 't j�d en 't klinkt tse jek, mer blief doabij vandaan.
Iech koam ze v�rrieg joar te�je en r�ffet doe: Alaaf !
Koe�t doe en losse wat iech wool, mer koam nit mie� van ze aaf.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TREK INS AN DE SJEL, IECH JEF E RUNGSJE
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Martino's


Refrein:
Trek ins an de sjel, iech jef e rungsje.
Zets d'r kraan mer op en los mer joa.
Sjud 't beer mar lekker in die mungsje,
vier losse doch jing vol jlazer sjtoa.
Trek ins an de sjel, iech jef nog ee.
Vier zunt doch hei jemuutlich bijenee.

Kuns-ste in de Kirchroadsjer viedele,
dinkste al dierek, hei mots-te ziee.
E raar jeveul, dat jeet durch dienne korper,
den wats-se zies, dat jieet 't nurjens miee.
Diech sjpas tse maache is doch nit verkierd,
dat kroge vier als kinger al jelierd.......

't Is zoee sjun i Kirchroa tse leeve,
mit fester sjtiemmoeng en mit jouw moezziek.
War hei i jidder viedel weed jejeeve,
doarum is 't i Kirchroa doch zoee sjiek.
De lu die zunt jemuutlich bijenee,
en um en um zeet me jef hei ee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T TRIENG
1955/1956 nr.1 : Tekst: H. Keulen - muziek: J. Walls

Wents doe ming vrauw weats Trieng,
drie�n ich d'r wesjmasjieng.
Iech sjpeul diech alles net,
breng kaffi� diech a bet.
Doe has 't jod bei miech,
ja, dat versjprech iech diech.
Mie leefste Trieng noe zag doch joa en trouw mit miech.HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TRIMLIDJE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Voelheet is miech �nbekankd, toch jruit d'r boech mar wie�r.
Mieng moalstiet is erg aafjesjlankt, toch jruit d'r boech mar wie�r.
Dat jong miech boaver d'r versjtank, iech w�s nit wat iech moe�t.
Iech woe�t bauw in 't k�pje krank, bis dat iech zage hoe�t:

Refreng:
Erm er�pper, erm eraaf,
't m�sse nog jet kieloots draaf.
Bee noa links en bee noa re�ts,
zorg zoe� datste volsjlank we�ds
.

Iech broechet janit wied tse joa, doa woar inne janse zaal.
Die d�nge inne man dat noa, jans vure in d'r zaal.
He� dong 't vuur mit inne sjw�nk, en r�ffet de moraal:
d�ch miech noa uur we�d jez�nk, de dikke we�de sjmaal.

Iech jon noen jidder w�g ing kier, en sjwingel mit de bee.
Vier sjwese allen�u dan zie�r, mar dat is jans allee.
't Loe�nt de muite mit tse doe�, de sjpierpieng jeet vuurbij.
Vier we�de jans nui l� ezoe�, woarum komt uur nit derbij ?

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TROANE
1993: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver & Nico Ploum
Zang (**) : Roda Zangers


Zoe wie 't le�ve d�ks nit tse bejriefe
en d'r miensj 't nit mie� zitse ziet,
dat bij d'r jouw wil en al zie sjaffe
he� nog mit de sjtukker zitse bliet.
Da bliet nuus angesj mie� wie hem jejoave
en dat is vuurwaar 't sjunste dink
tse dinke an de kingerjoare
en dan ins kriesje wie de mam heur kink.

Los dieng troane da mar lofe
los ze lofe wie ing baach
den ing troan h�et bij 't le�ve
bij 't leed en bij d'r laach

Zoe zal 't le�ve zienne weg wal vinge,
en 't le�ve jeet zoe� zienne jank.
Me plaant en plaant en liet ziech doabij roane,
of 't m�s mit hats of mit versjtank.
't Broecht d'r miensj ziech doavuur nit tse sjame,
went he� zukt d'r troe�s dan bij ee dink:
tse dinke an de kingerjoare,
en dan 'ns kriesje wie de mam heur kink.

* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717
** cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TROM, DE
1997: Tekst: Henk Vannuys - muziek: Die Vannuys
Zang (*) : J�d Jek + Nuusj�le & Noekele


Refreng:
I Kirchroa, dat kent uur jidderinne vroage,
we�de de kinger mit ing trom um jeboare,
va klings aaf aa, mit sjtiemmoeng durch 't le�ve.

Als klinge jong, vong iech 't fain
vuur�p tse lofe bij d'r sjutseverain.
Iech houwet de trom ummer in de moas
en vier tr�kke dan mit moezziek durch de sjtroas.

Mit vasteloavend koam iech 'm te�je,
mienne partner vuur de res van 't le�ve.
't Woar nit dik en 't woar nit dun,
't hauw Ing dikke trom, dat vong iech sjun.

Wen miech �p e�d de ke�ts oesjeet,
zag dan d'r Petrus mar vas besjeed.
Mieng trom jeet mit, dat sjteet al vas,
bin zicher doa boave krient vier sjpas.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSEZAME
Limb. tekst: J. Smeets - melodie: "Go West" (J. Morali/H. Belolo/V. Willis)

* cd-single : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas - "Roda JC Hitmedley" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSEZAME DURCH DIK EN DUN
1998/1999: Tekst: Marlies Gouder de Beauregard & Mathieu Reintjens - moeziek: Willy Schobben
Oesveurende: CD De Hampelemensjer


Refreng:
Went i Kirchroa kreftieg jesjoenkeld we�d,
is �s hemet d�r Himmel �ppen e�d.
Tsezame junt vier dan durch dik en dun.
Tsezame, l� dat wuur doch ezoe� sjun.
Joa, joa, joa, los (noen) koad aaf !
Sjoenkel kreftieg mit, r�f mit �s Alaaf !
Tsezame junt vier dan durch dik en durch dun.
Tsezame, l� dat wuur sjun.

Wenste i Kirchroa jeboare bis, wilste doa noe�ts mie� voet.
Mit �zze Joep doa �p d�r Maat, d�r klokkeklank durch jen loe�t.
�p Sjevemet, d�r Kloe�sterbeusj, de Sjpringbron �p Blierhei.
Leef l�, dat is �s Kirchroa, noen zinge vier allen�u.

Wenste ins nit in �s Kirchroa bis, dinkste nog ummer an heem.
Sjtiemmoeng, kammauw, e m�lsje, sjpas, dat hilt �s doch �p de bee.
Klonetrekke, Auwwieverbal, d�r �pts�p durch jen sjtroas.
Leef l�, dat is �s Kirchroa, noen sjoenkel ins in de moas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TSIEM
1967/1968 nr.1 : Tekst & muziek: Hubert Thomas

Os jek-ke va Kirch-roa zunt op der Maat
Kirch-roa a-laaf
En hant joa der Joep ee Stand-che braat
Kirch-roa a-laaf
Ze danse en zin-ge der jan-tse daag.
Kirch-roa a-laaf
Der Joep op der maat de� ziet zich dat aa
En zingt der re-freng da 't kraacht

Refrein:
Tsiem tra la tsiem tra la boem tra la
Houw mar op de Tsiem
Tsiem tra la tsiem tra la boem tra la
Houw mar op de Tsiem
Tsiem tra la tsiem tra la boem tra la
Kirch-roa A-laaf
Tsiem tra la tsiem tra
Os Kirch-roa A-laaf

D'r Her-jod doa oa-ve de� loeret er-aaf
Kirch-roa a-laaf
En ze�t an der Pie�-troes kiek dat ins aa
Kirch-roa a-laaf
Doa kunt jenne knies en ooch jin-ne krach
Kirch-roa a-laaf

Der Pie�-troes dar laacht wat hant die ver-maach
En ruft dan ooch Kirch-roa A-laaf

Zoe� jeet dat drij-daag bis in de naat
Kirch-roa a-laaf
Vier hou-we de Tsiem joa bid dat ze kraacht
Kirch-roa a-laaf
Die jekke die huu-re joa jaar nit op
Kirch-roa a-laaf
Tis noen bauw je-doa vier hou-we nog poal
En zin-ge noen al-le-moal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSIENG BOEM
1986: Tekst: J. Huntjens - muziek: J. Grond

Refreng:
Tsieng boem ta ra ! Tsieng boem tara !
Tsieng boem ta ra da ra daa !
Soe� klingt dat mit de karnaval bei os i Kirchroa.
De jiddere jek huyt mit d'r sjtek, bis dat hea sjnapt noa oam.
Tsieng boem ta ra da ra da !
Tsieng boem ta ra da ra da ! Bei os i Kirchroa.
Tsieng boem ta ra da ra da !
Tsieng boem ta ra da ra da ! Bei os i Kirchroa.

Mit bonte kraag en diekke tuul,
as kloone-maan of vlokkebuul.
Va 's murgens vrug bis 's ovvens sjpie�,
is Kirchroa ing sjoenkelende zie�.
Of oad of jonk, of jroe�s of kling,
jidder hat wat in de heng.
En dan vingt 't aa !

Al joare lank mit karnaval,
soe jaar mit auwwieverbal,
sunt vuur op jank as kloonemaan,
en og 't Trui mit d'r Herremaan.
Of rean of son, of sjnei of wink,
van de Hoots bis op de Vink.
En dan vingt 't aa !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSIRKES KARNEVAL
2006/2007: Tekst: Maurice Hinzen & Yvonne Savelberg - muziek: Ren� Krans
Zang: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Va hatse welkom allenui, komt erinner, komt d�r bij
De show vengt aa, �t jeet werm loos!
Mit moezziek, sjpas en akrobate, noen komt d�r bij, we� wil nog kate?
�t We�d mit �ch h� grandioos!
D�r Tsirkes Karneval is doa, drum jut ens zitse, bliet nit sjtoa
Hu we�d jestaunt, v�al sjtomme kaal
D�r lieuw, d�r tiejer en de klone, en de mansl� �oben ohne�
Dat is Tsirkes Karneval!

Refrein:
Tsirkes Karneval (Karneval)
De janse welt is op de bee,�t janse tselt is durjeree
Tsirkes Karneval (Karneval)
Mit kapriole, oalefante, sjtaunt d�r pap, d�r n�nk, de tante
Tsirkes Karneval (Karneval)
Noen komt eri, dames en here, vuur junt �ch ammezere
Tsirkes Karneval (Karneval)
Vuur presentere in de piste, de betste rasartieste

�t Tsirkestselt we�d �pjekroamd, de piste sjteet paraat
Artieste lofe durjeree, de letste proof jemaat
En went dan alles ve�dieg is vuur �t jroe�se Festival
Dan junt de tr�ate sjpelle vuur �t Tsirkes Karneval


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSIRKES KIRCHROA
2000/2001: Tekst & muziek: De Plintepuutsjere
Zang (*) : De Plintepuutsjere


Vuur tswantsieg joar, he� woar nog kling, jong he� noa e tsirkes i Kirchroa.
D�r kloon, de� koam als letste, mar dem vong he� �t betste.
De klonesjoe�l, doa jong-e hin, noen maat he� l� an �t laache, dat is wat he� wil.
�t Betste jeet dat mit karneval, in ing wie�tsjaf, op sjtroas of in de Rodahal.

Refreng:
Mit vasteloavend zunt vier doa,
en vier sjpringe �p en neer, laache, maache v�al plezeer.
Mit vasteloavend zunt vier doa, mit Tsirkes Kirchroa.

De betste tsiet van �t joar, dat is de karnaval, (oh joa?), wirklieg woar.
I Kirchroa we�d dat �t betste jevierd, dat we�d diech hei al flot jelierd.
Haste dat ing kie�r mitjemaat, an winktersjport we�d da jans besjtimd nit m�e� jedaat.
Werp die ski�s mar in d�r ek, kom mit �s mit, don jekker jek !

Al biste jans oad, j�nk, kling of jroe�s,
mit vasteloavend maat dat jaar n�ks oes.
Sjtreuf diech inne kloon aa, k�m mit noa d�r Maat,
doa we�d ziech jet aafjelaacht.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T TS�PJE
1986: Tekst: P. Amkreutz - muziek: H. Thoren

Refreng:
Boe�ne-tsoep, tsoep, tsoep, is vuur oad en jonk.
't Jieft moeziek doabij en is jezonk.
Mit boe�ne-tsoep en vasteloavend is de moeziek jod vertroane.
Danse vuur d'r hik v�ts cha cha in 't ronk.

De vasteloavend is werm doa, 't Fieng jeet noa d'r Maat.
't Jeld ziech tute vol mit jreuns, 't we�d ing tsoep jemaad.
Va boe�ne, breedloof en sjapeng, dat kunt doa alles drin.
Mit boe�ne, boe�ne, boe�ne-tsoep, doa kriet me richtieje zin.

De vasteloavend is jedoa, 't Fieng hat sjwoare m�d.
't Ziet d'r le�je kessel sjtoa en zitst noen op de v�t.
Me nie�gsjoar, da kunt werm de tsiet va bloaze en jezang.
Mit boe�n, boe�ne, boe�ne-tsoep, da veult 't werm d'r drang.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TSWIEFEL
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Ver huu�re vas bijee, wat kan os passe�re ?
Tsezame sjtunt ver sterk, ver kanne os ja we�re.
Et is ejaal wat kunt, et jeet besjtemd.
Wail vie�r os jot versjtunt, jeet et besjtemd.

Refreng:
Tswiefel, ja mie leef, wie mos ieg dieg dat zare.
Plutslieg is et doa en vengt aa an mieg tse knare.
Et zunt vroare, ach zoe� vul, ne nit an dieg.
Neum et kloare flauwekul, mar deep in mieg.

Ieg zuk noa antwoat, zuk noa woat, woa de vroar nit duudlieg is.
Et kan jee koat dat ieg noch zuk, dat nit alles zigger is.
Ieg wees nit wat ieg veng of wie ieg zuk.
Flaig is der tswiefel antwoat op jeluk.

Maag dieg jenne floep, ieg wel bij dieg blieve.
Doe kans mieg versjtoa, went se pieng has, hulpt jee vrieve.
Ieg probe�r bis op de wotsel noa tse joa,
woarum der tswiefel in mieg kan besjtoa.

Tswiefels doe da noe�ts of sjtels doe dieg jeng vroare,
went ver lofe hank in hank of ver hant os in de hoare ?
Et is ja nit zoe� erg, dat is jeweun.
Zoe� lang me kan bekalle wat me veult.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R UFO
1999/2000: Tekst: Monique Dill - muziek: Monique Dill & Mathieu Reintjes
Jezank (*) : 2000 Volt


Vurrieg joar mit karneval, midde in de naat,
hoe�t iech vre�m jeluider, bij �s in d'r jaad.
Wie iech ins jong kiekke, w�s iech nit wat iech zoog.
't Woar inne mini-ufo, de� in d'r jaad r�nk vloog.

Mentje oes d'r ufo zaat, miep, miep, miep, paaf, paaf.
Iech zaat doe bis i Kirchroa, hei r�ffe vier ALAAF!!!
Wie he� dat koe�t zage, doe woar de sjtiemmoeng doa.
He� vong 't hei ezoe� sjun, he� kunt tseruk 't nie�kste joar.

Refreng:
Hei land inne ufo oes 't al, de� viert mit �s hei karneval,
hei i Kirchroa mit karneval.
De� land z�ns nurjens �p de welt, umdat 't 'm doa nit jevilt,
evvel i Kirchroa is 't sjunste �p de welt.
Wat kanne vier doa noen aa-doe�, 't is jeweun ezoe�,
drum sjpring mar mit �s mit en maach v�al sjpas.
En wilste h� ins nit , dan deeste m�rje mit,
dat is doch jans ejaal mit karneval.
Hei land inne ufo oes 't al, de� viert mit �s hei karneval,
hei i Kirchroa mit karneval.
De� land z�ns nurjens �p de welt, umdat 't 'm doa nit jevilt,
evvel i Kirchroa is 't sjunste �p de welt.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf
cd : Diverse artiesten - "Limburgse Vasteloavends Kroam - 18 gezellige LVK-liedjes"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UJAZES, WOA JEET DAT MIT OS HIN ?
1938 nr.1 : Tekst: Sje�n Wetzels - muziek: Korn. Wiertz
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg


Wat zaat Uur noen, mieng leefste luu ? De sjpas, die is werm doa.
Vuur zetse noen de z�rg op zie, die kan waade bis dernoa.
Der boeg dea sjokkelt van der laach, went vuur noa heem junt is 't daag.

Ujaazes, ujaazes, woa jeet dat mit os hin ?
Ujaazes, ujaazes, vuur hant jing jekse zin.
Vuur leave vuur de sjpas, en zind jee miensj tser las.
Ujaazes, ujaazes, woa jeet dat mit os hin ?

Is och der kop ee bisje dol. doa maat Uuch mar nuus oes.
En weade vuur dan och ins vol, dat jeet mit sjloffe droes.
Vuur zind noen eenmoal a-j�n hek, i Kirchroa is huu alles jek.

Os Kirchroa is ing jekke sjtad went-'t Vasteloavend wead.
Doa hant vuur ummer sjpas jehad, went ooch de tsiette sjleat.
Bij os deed jonk en oad da mit, wea 't nit jevilt, versjteet os nit.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UMMER D'R NEAVER
1983: Tekst & muziek: Handels, Hermans & Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Went vier hei sjtunt tse sjpille, da huere vier jekraach.
D'r kalk vilt van de moere, de panne van 't daach.
En vroagst doe diech da wie dat kunt, wits doe noch nit besjeed,
da zaage vier i ierliechheet, dat 't werm d'r neaver jeet.

Refr�ng:
Wat inne durch eree, ummer d'r neaver is beiee.
Dat deet os jinne noa i jans Kirchroa,
Ummer d'r Neaver is werm doa.
Dat deet os jinne noa i jans Kirchroa,
Ummer d'r Neaver is werm doa.

Sjun sjpille, joa dat is ing koenst, 't zinge mos jeli�rd.
Doarum jeet bei os dus alles och verki�rd.
Mer dat kan os nit sjt�ere, vier hant de jr�etste sjpas.
Op dis cd is de hoopzaach datste sjtiemmoeng has.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UMMER MER DE NAAS NOA
1986 nr.2 : Tekst: M. Quadflieg - muziek: J. Quadflieg

Vroatste inne woatste waal mots zie�,
da kries doe doch jee urntlich antwoad mie�.
Iech vroag miech nit wie me dat m�s versjtoa.
Me mos da jans jeweun de sjtroas aaf joa.

Refreng:
Ummer mer de naas noa, ummer mer de naas noa,
da kunt de v�t van zelver doa.
Ummer mer de naas noa, ummer mer de naas noa,
da kunt de v�t van zelver doa.

Doe kuns van zelver woatste waal mots zie�.
En och da ummer mie�tstens nit tse sjpie�.
En vroat diech inne wie has doe dat jedoa.
Ze�s doe: doe mots jeweun de naas noa joa.

Noen wist uur wie dat in zie werk hei jeet.
Iech dink dat jidderinne dat versjteet.
En welt uur sjtrak va hei op heem aa joa,
da dut uur mich mer allenui ins noa.

Wils doe da sjpie�der in d'r hemmel 'rin,
en kries doe da och wirklich diene zin,
ze�t da d'r Petroes hinge re�ts aaf joa,
da mots doe jants jeweun d'r eck um sjloa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UMMER ZAL IECH VAN DIECH HAODE
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "Altijd zal ik van je houden"(Toon Hermans)
Zang (*) : Jack Vinders


Blauw we�d jries, jreun we�d broen, tseptember.
Vol we�d kaal, b�nk we�d vaal, november.
't Noajoar kluurt 't lit werm zoe� �nwirklieg.
Mar doch verendert n�ks vuur diech en miech.

Ummer zal iech van diech haode, ummer blieve vier bijee.
Ummer zal iech van diech haode, aI we�d iech �ch fiellaich wal h�nged-��.

Leefde hat mit tsiet doch niiks tse maache, en n�ks mit aaf en tsauw en joa of nee.
Ummer zal iech van diech haode, ummer blieve vier bijee.

Werm we�d kaod, j�nk we�d aod, november.
Sjtroase naas, le�g d'rjaad , detsember.
De sjwalbere zunt voet bis in d'r nie�kste mai.
En doch verendert jaar n�ks vuur �s tswai.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UTOPIA (Inne w�nsjdroom)
1981: Herman Hirsch

�s welt is sjun en �pjer�md, jee miensj is �ntsevreie.
�ch nit jekankerd of jek�md, va jluk zient vier ze vleie.
Hei klapt 't, en hei zunt de l� tsevreie ...
Vier �se en vier drinke j�d, we� kan �s dat verbeie.
Meent uur da noen, vier sjtunge hei de l� jet vuur tse leie,
dat kant uur uuch �ch jaarnit losse beie ...
Vier kenne jinne heroin of kinger die al zoeffe,
�s sjtaatskas is �ch zier jez�nk, dat kunt van al 't poeffe.
Dat kunt van al 't zoeffe en 't poeffe wie ze zage ...
Mar doavuur broech vier �s joa, jing koppieng vuur tse maache ...
vier laache ...

Refreng:
't Jeet �s jod, 't jeet �s jod, 't kunt �ch jinne jet tse k�t.
't Jeet �s jot, 't is bij �s, a nuus tse k�t.
Den 't jeet �s jod, 't jeet �s jod, 't kunt �ch jinne jet tse k�t.
't Jeet �s jot, 't is bij �s, a nuus tse k�t.

Ze hant �s koelle tsouwjemaad, d'r Uul hat �s vesjpraoche,
iech z�rg vuur uuch en anger werk, en �ch vuur 't tse sjtaoche.
De� hauw besjtimt d'r broadem al jeraoche ...
He� daat, 't is doch jaas jen�g, vuur �s de kas tse sjpekke.
Noen ziet me dat vier �s mit dem, doch vliddieg d�nge wekke.
Betsale dunt alling nog mar de jekke ...
Och jie�t 't hei jing sjiedoenge en anger l� bekalle,
zoe�jaar nog de verbrechere, d�n kan 't hei jevalle.
Dat vier �s j�d verdrage is alling va hure zage ...
Doa waache de poliesse vuur, die laache bij 't kraache.
Ze waache ... en laache ...

't Lidsje wat hei w�nsjdroom heesjt, dat junt vier noen besjlisse.
Mieljarde zunt joa al verpaafd, durch noa d'r mond tse sjisse.
Dat m�sse die sjtom heure zelver wisse ...
Vier kere vuur �s eje duur, en wat is nog jez�nger ?
Mar 't is nog erm�d in de welt, en �ch nog jroe�se h�nger.
Vier zitse en vier wade �p e w�nger ...
Went dat probleem is �pjel�esd, da kanne vier ie�sj zage,
vier hure bij de nette l�, en dunt �s sjun verdrage.
't Wuur e paradies �p e�d, zoe� kanne vier kavere.
Mar vier hant ummer sjtriet en knies en hant �s in de vere,
dat losse ... probere ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UUR HAT ALLEN�U INNE FE�LER
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Jack Vinders


D'r inne hat jroe�se oere, d'r angere ing lang naas.
De� m�s ummer sjwese en we�d de nerve nit d'r baas.

D'r inne hilt ziech an 't piefe, d'r angere sjwaamt ziech doe�d.
D'r inne de� bliet mar drinke, en hat noe�ts va sjtop jehoe�d.

Uur hat allen�u inne fe�ler, alling iech bin jans perfek.

D'r inne, de� bliet mar wirke, en de� sjlie�ft d'r janse daag.
De� hat vettieje hoare en de� hat sjielf're �p d'r kraag.
Inne man kiekt jeer noa vrauwl�, de vrauw verkeuft 'm sjle�g.
He� neumt ziech inne Casanova en zie is ing helleve�g.

D'r inne, de� bliet mar zeke, d'r angere rauwelt v�al.
De� deet n�ks wie breuzele, en vingt alles flauwekul.
Inne man kriet flot a b�chsje, ing vrauw ing dikke v�t .
Mar sjtel diech vuur 't wuur perfek, dan h�ue vier 't v�al tse j�d.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAN VLE�S EN BLOOD
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND
Tekst & muziek: Hubert Schiffelers

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND
1998/1999 : Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech kom lets in inne jekke zaal, joeja jekke.
Die maachete inne hoof sjandaal, joeja jek.
Die zinge doa, die sjrpinge doa, joeja jekke.
En losse nit mit laache noa, joeja jek.
Iech daat: �t is de tsiet van �t joar,
en w�s jenauw wie sjpie� �t woar :

Vasteloavend, vasteloavend,
doe dees diech mar d�r joeja aa,
en zings van faldera.
Vasteloavend, vasteloavend,
en zings alaaf, hei junt vier da.

Die l�, die zunt oes rand en band, joeja jekke.
Zient oes wie kloon of oalefant, joeja jek.
Dat wil iech �ch, drum d�ch iech mit, joeja jekke.
Vuurzichtieg kunt d'r ie�sjte sjrit, joeja jek.
Zoe� zunt vier in dirs tsiet van 't joar,
ater 't joejajekkesjpoar,

Noen sjtreuf diech aa jet kloemmele, joeja jekke.
Lifs nog mit jet foemmele, joeja jek.
Jedrag diech wie de sjneuzele, joeja jekke
En hod diech an �t breuzele, joeja jek.
Noen kiek �t is de tsiet van �t joar,
d�r joeja de� likt ummer kloar.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELOAVEND BRINGT �S KLUUR
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjpriets 11


In �s roe�-wiesse vasteloavends sjtad
Hant vier mie wie alling �s Kirchr�adsj plat
Is de tsiet va vasteloavend hei
We�d ing jekluurde zouwerij

Junt vier noa 't Thea of 't Riet
Vuur 't hoale van d'r vasteloavends sjpriet
Alles tsem tswek van de zoefferij
Da sjtund vier wie jekluurde brui derbij

Popkorn we�d verkoad �p d'r Maat
Doanoa vings hem fl�ssieg tseruk �p'pen Jraat
Joa �ppen Jraat en hei
Is 't ing jekluurde zouwerij

Trukt d'r ts�g werm durch de sjtad
Hat d'r ke�l van de jemeente 't jehad
Ze neume hem d'r uvversjpanne Thei
�ch dat kunt durch de jekluuurde zouwerij

De vasteloavend is werm doa

Honged doezend klure Kirchroa
Kient de jeel nit vol
Mar hant jroe�se 'lol'

Da bin iech doch zoe� sjtoots �p mieng hemetsjtad
En al wat me hei in �s Kirchroa tse beie hat
Ja in �s Kirchroa
Doa lie�t de sjpas nit noa

In �s roe� wiesse vasteloavend sjtad
Hant vier mie� wie alling �s Kirchr�adsj plat
Is de tsiet va vasteloavend hei
We�d ing jekluurde zouwerij

De vasetloavend is werm doa

Popkorn we�d verkoad �p d'r Maat
Doanoa vings hem fl�ssieg tseruk �ppen Jraat
Joa �ch �ppen Jraat en hei
Is 't ing jekluurde zouwerij

In �s Kirchroa, in �s Kirchroa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND IN DE TROPE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Is vasteloavend in de sjtad, ooo,
dan wil iech voet, iech bin 't zat, ooo.
Hei rent 't bloos, 't sjneit zoejaar, ooo.
Woahen iech jon is zonneklaar, ooo.

Refreng:
Och, wat wuur 't toch sjun, vasteloavend in de trope.
Och, wat wuur 't toch sjun, vasteloavend in de zon.
Iech broechet januus aa tse doe�, inne sjwe�jel bin iech zoe�.
Och, wat wuur 't toch sjun, vasteloavend in de zon.

Hei is 't kaod bis �nger noel, ooo.
Hei roetsjt me oes, vilt �p de moel, ooo.
Doa is 't werm, me we�d nog broen, ooo.
Me jie�ft 'm langer van katoen, ooo.

Me is evver nit in Kirchroa, ooo.
Me kan doa nit d'r maat �p joa, ooo.
Me ruft ol� en nit alaaf, ooo.
Drum blief iech hei, iech hauw nit aaf, ooo.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND IS UT SCHONSTE WAT DER HERJOT HAT JEMAAT
Tekst & muziek: Mario Pouwels & Jos de Bruijn
Zang: Duo de Radies


Refrein:
Vasteloavend is ut schonste wat der herjot hat jemaat
I kirchroa bejonne bis Maastricht op der maat
Jans ejaal wat vuur och singe
Jans ejaal woa vuur och zunt
Vasteloavend is ut schonste en dat nemt os jenne aaf.

Welst du vasteloavend viere jon
Kom dan mer mit os mit
Loss ding zurg huu mer effe ston
Drink dich e beersje mit
Vasteloavend dat is 1 jroes fess
Doabui huit jinne stress
Dun dich der kloon mer a
Zing dan tralalala
Dan veuls du dich op die best.

Is de vateloavend da vuurbei
Vreu dich op ut niegste joar
Da zunt vuur alle werm hei
Zoe jeet dat jiddes joar
Mer e dink hast du va os jeliert
Wie me vasteloavend viert
Da jees doe werm mit
En zengst mit us mit
Denn spass verliert men nit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND IS 'T SJUNSTE WATSTE HAS
1993: Tekst: Henk Struver - muziek: Theo Janssen
Zang (*) : K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng:
Mit vasteloavend we�d jesjoenkeld en jez�nge,
dan deet alles mit, de auwe en de j�nge.
Dan kent me jee leed, alling mer vruid en sjpas,
drum sjoenkel noen mit en sjnap miech richtieg vas.
Dan kent me jee leed, alling mer vruid en sjpas,
den vasteloavend is 't sjunste watste has.

't Janse joar, dan kiek iech doahin oes.
't Janse joar, k�m iech nit oes 't hoes.
Mer kunt die tsiet, dan h�lt miech jinne vas,
den vasteloavend is 't sjunste watste has.

Mit die drei daag, dan ben iech jans verrukt,
mit die drei daag, kent miech jinne tseruk.
Dan bin iech jek, dan sjpring iech �p de kas,
den vasteloavend is 't sjunste watste has.

* mc 1992/1993: "Kirchr�atsjer Vasteloavends-sjlajere" - Weerwaas Studio's
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND MIT DIECH
2000/2001: Tekst: F. Rabuda - muziek: H. Schaeps
Oesveurende: K.K.K. de Sjt�chne�lsjer


Refreng:
Ja, ja, de vasteloavend mit diech, dat is 't allersjunste vuur miech.
Kiek miech ens aa, laach ens noa miech,
mit vasteloavend bin iech zoe� riech.
Ja, ja, de vasteloavend mit diech, dat is 't allersjunste vuur miech.
Noa drei daag sjpass, sjtiemmoeng, plezeer,
zing iech: "Sjats, iech han diech zoe� jeer".

Hoal d'r kloon mar oes de kas, den de vasteloavend is doa,
Noen bejint vuur os de sjpass, vuur m�sse eroeser ens joa.
Den mit moezziek en jezank, hoade vuur �s drei daag op jank.
Iech los diech noe�ts mie� alling, loester noen mar, wat iech diech zing.

Kiek iech noen noch ens tseruk, op die herrlieje karnavalstsiet,
hod iech vas mie jroe�s jeluk, n�, iech wil diech mele�ve nit kwiet.
De jedanke an die tsiet, dat is alles wat miech noch bliet.
vuur blieve os noen trui en iech zing alwerm opnui.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND VIERE
1997: Tekst: Henk Kuckelkorn - muziek: Luc Kleijnen
Zang (*) : De Wilhelmiensjere & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
Want vier wille vasteloavend joa viere.
Zoe�e zunt vier jeboare, dat jeet nit verloare.
Want de vasteloavend is �s le�ve.
Dat deet �s zoe� j�d, dat zitst in �s bl�d.

Vier wille tsezame noen e jle�sje joa he�ve.
Want d'r sjtress, dem wille vier ins kwiet.
Vier wille tsezame noen e bisje bele�ve.
Want viuur z�rje hant vier dan jing tsiet.

Vier wille tsezame �s e bisje vermaache.
En vier zunt da ummer bij-enee.
Vier kenne tsezame �s �ch jans j�d verdrage.
En wie klette hange vier anee.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVENDS-FESTIVAL
1984: Tekst: J. Geilenkirchen - muziek: Herman Rutten

Vier viere in d'r wingterdaag 't sjunste festival.
Dat is ee fes va vr�ud en laach en dat heesjt karnaval.
Da hilt os jinne i jen hoes, vier viere drei daag lang,
en trekke wie�tsjaf in en oes mit moeziek en jezank.

Vier danse en vier sjpringe dan wie jekke hin en weer.
En jidder meun of klooneman drinkt drei daag mit plezeer.
A Bachoes tsale vier os tsints, de� sjutst os tje�n de k�w.
En jid're Joep en jid're Frents, is tsietlieg sj�tsels bl�w.

Refreng:
Vasteloavend viere, kan diech jenne liere.
Vasteloavend vierste nit jeweun, tra-la-la-la-la.
Vasteloavend viere, kan diech jenne liere,
of me is 'ne kloon of is ing meun.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R VASTELOAVENDSJEK
1979/1980 nr.1 : Tekst & muziek: Jo van de Laarschot
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Iech zaat ing kier mieng hemetsjtad adie� en rezet durch de janse welt.
Iech hauw Paries en Tokiejo jezie�, 't hauw miech a nuus jefelt.
Op ins, 't woar i Zuud-Amerika, 't lofet te�je fibberwaar,
iech daat a karnaval en boemsfaldera, 't we�d tsiet dat iech op heem aa vaar.

Refreng:
Iech krien d'r kriebel, iech wiebel, iech kan nit blie�ve sjtoa.
Iech we�d verrukt, �t is karnaval, drum losse vier jauw joa,
Iech sjokkel mit ing mokkel noa de wie�tsjaf op d'r maat.
Inne richtieje vasteloavendsjek sjteet daag en naat paraat.

Vier kenne hei jaarjinne zommer mie� dan is 't weer hei ram verkie�d.
Jee pe�d hilt miech dan in mie Kirchroa mie�, wail hei de zon im stich miech lie�t.
Mar fibberwaar, de vasteloavendstsiet, al vr�st 't dan och jidder daag,
e-jaal of re�n of sjnei of wat me da kriet, bin iech i Kirchroa, zing en laach.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVENDS-JEKKE
2005/2006: Tekst: Jo Collet - muziek: Jos Jongen
Zang: CV De Hampelemensjer


Refrein:
Doa zunt tswai vasteloavends-jekke
Die hoade van 't kloone-trekke
Sjpie�let�rent junt zie dan tse v�s
En wisse och al jants lang wie 't m�s
Zie sjpilt dan op heur klarinet-sje
En he� dan op zie sjuuftrompet-sje
Zie hant noch noe�ts zoeng sjpas jehad
Vasteloavend viere in (h�n/�s) heemetsjtad

Nonk Sjeng bei �s hei in de sjtroas
Dat is inge hoot-sere Tsinterkloas
Zoe� jeet he� mit de harmonie
En hupt he� durch de sjtroase wie noch nie
Dan sjpilt he� op zieng sjuuftrompet
Retteket�t, retteket�t, retteket�tteket�t
De� hat ee hats van sjokkelaad
Zoe� wie die auw tant Troelala
Doe kens 't jeleuve of nit
Doamit sjpilt he� duet
Retteket�t, retteket�t, retteket�tteket�t

Op de naas van auw tant Troelala
Zitse vratsele bis op d'r hoelala
Van die zommer- en die winkter-sjpr�s
En �ch noch op heur jantse jroe�se br�s
Dan sjpilt zie op heur klarinet
Retteket�t, retteket�t, retteket�tteket�t
Zie hat ee hats van sjokkelaad
Zoe� wie nonk Sjeng van ne�venaa
Doe kens 't jeleuve of nit
Doamit sjpilt zie duet
Retteket�t, retteket�t, retteket�tteket�t


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R VASTELOAVENDS-JUNK
2000: Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Ba, iech sjtink noa auwe sjmienk, op sjtroas herkent miech jiddes kink.
Iech deal d'r janse daag ceedeetjes, vol mit vasteloavesleedjes.
Ja, iech zien alleng mer klone, iech huur tro�te uvveral.
Iech krien inne kick va karnaval.

Refreng:
Ja, iech wil noe ee tabletsje karnaval, iech bin a karnaval versjlaafd.
Ja, iech wil noe mieng vasteloaves-sjpriets, iech sjton mit ee bee in 't jraaf.
Iech kom d'r echt nit mie� van aaf, iech wil mie sjotje alaaf.
Ja, iech wil noe ee tabletsje karnaval, iech bin a karnaval versjlaafd.

In de karnavalskliniek, joa, doa is 't ummer sjiek,
den vier vasteloavends-jekke komme doa waal an �s trekke.
Drinke vier ins tse veul beer, lofe vier dan och jeer,
i polonaise noa de isoleer.

Lekker trippe mit konfettie �p de lippe.
Iech sjnoef miech laam an d'r peifesjwaam.
Iech kom d'r oane hulp nit mie� van aaf,
iech wil alling nog mer alaaf.

* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv - CDL2026


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVENDSLEEFDE
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?

Ich woar mit de vasteloavend
Zo scho�n verkleid es kloon
Ich trok mit doer de straote
Doa zoog ich dich toen staon
Doe hauws wie ich hetzelfde
Bontje Kloonepekske aan
Doe lachdes dat waor toeval
En schloots dich toen biej mich aan

Dat woar toch leefde
Joa echt leefde
Leefde op d�n ieschte blik
Mit vasteloavend
dea vasteloavend
vloog mien hart vanzelf noa dich
dat woar toch leefde
joa echte leefde
man wen heij dat, toch oeits gedacht
dat ich veurgood
mit de vasteloavend
mien kloone hart aan dich verkoch

ze hange noe te same
aan dea gro�te kleierhoak
os scho�ne kloonepekskes
vertille same hun verhoal
mer ins int joar gebuurt 't
dan doon ver ze weer aan
ver lope dan gezellig
in dea optoch gans veuraan

Ver hubben daorom
Os geschwoare
Ver blieve ummer zoe biejeen
ze zullen os dan
mit vasteloavend
ummer in kloonepekskes zeen


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND-MARSJ
1979: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Oesveurende: Inne Gekke Slaag

midi

In de vasteloavend-tsiet we�d hij v�al sjpas jemaacht.
In de vasteloavend-tsiet, da we�d jedanst-jelaacht.
In de vasteloavend-tsiet, da is d�r himmel kloar.
Zoe� is dat hij i Kirchroa, al mennieg, mennieg joar.

Refreng:
I Kir-ich-roa, doa viert me vasteloavend.
I Kir-ich-roa, va d�r m�rje bis d�r oavend.
I Kir-ich-roa, doa sjalt berg op, berg aaf,
al mennieg, mennieg joar, al mennieg, mennieg joar �s Kirchroa Alaaf !

In de vasteloavend-tsiet, da waggelt hij de wank.
In de vasteloavend-tsiet, da is hij jinne krank.
In de vasteloavend-tsiet, is alles op de bee.
Zoe� is dat och i Kirchroa, doa drinkt me ziech jeer ee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVENDSMOELLEJAN
Tekst & muziek: Paul Weelen
Oesveurende: Weerwaas


Jeeste noa ing zietsoeng, jong die maache jet paraat,
zage dat we�d loestieg, we�d jetweeswievul jelaad.
Kunt d'r road van elf en dat zunt d'r noe�ts elf,
die haode ziech an'r breuzele bis en oer of tswellef.
Biste dan tse mui um tse protestere,
kunt 't ballet nog langs-jespatsere.
En die sjwingele jet onn�ezel mit de bee,
bis datste dinks: 't is miech jans allee.
Doe bis inne richtieje vasteloavendsmoellejan.

Hei en doa zies doe ing b�t wal sjtoa,
en doe vroegs diech woa uvver zouw die reed wal joa.
Uvver d'r volle, d'r onn�ezele of de� oane werk.
Doe laachs en dinks: leug iech mar in de zerk.
En dan we�d jesjoenkeld, alles fain in de moas,
en doe z�ets: och wuur iech mar al op jen sjtroas,
och leug iech mar fain jesjtrekt op bed,
jans in dreumelank, dat wuur net.
Doe bis inne richtieje vasteloavendsmoellejan.

En doe mots drinke in ee tempo wie verrukt,
mar doe bis noen eemoal doa, 't jie�ft jinne weg tseruk.
't Ee noa 't angert, m�rje deet diech pieng de sjwaad.
En doe wits jenauw: 't joof ing zietsoeng vurrieje naat.
Den d'r boem boem boem zitst nog in d'r kop,
en d'r te te te h�et och nit op.
Zoe� zieste mar, ing zietsieng dat is nuus jedoa,
doearum los os flot op heem aa joa.
Doe bis inne richtieje vasteloavendsmoellejan.

Och 't we�d zoe�vul jerauweld, och 't jie�ft al zoe�vul leed.
Doarum los os noen verjese, dat koppieng besteet:

Doe bis inne richtieje vasteloavendsmoellejan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R VASTELOAVENDSTOESJ
1999/2000: Tekst: Maurice Hinzen - muziek: Pascal Hinzen, Ivo Damen
Jezank (*) : K.K.K. de Sjt�chneelsjer


Refreng:
Wat kanste van tse vure hure, en dan nog ins an d'r sjloes ?
Wat kan jidderinne zinge ? Dat is d'r vasteloavendstoesj.
Den is 't vasteloavend, mit e beersje en e sjoes.
Van d'r m�rje bis d'r oavend, pave vier vol vuur d'r toesj.

Uvveral mit karnaval, �p jidder fes en jidder bal,
joa, doa kanste jet bele�ve.
De kapel zitst al paraat en hat d'r toesj werm mitjebraad,
lie�t vasteloavend hoe�g ins le�ve.
Den is de vasteloavend hei, dan h�et d'r toesj jeweun derbij.

Hat d'r Prins Zieng vere �p en deed he� nog e sjupje dr�p,
joa, da kanst jet bele�ve.
Ruft he� dreimoal zie "alaaf" en we�d d'r toesj werm mitjepaafd,
lie�t vasteloevend hoe�g ins le�ve.
Den is de vasteloavend hei, dan h�et d'r toesj jeweun derbij.

In de buut v�al sjtomme kal en 't ballet danst durch d'r zaal,
joa, da kanste jet bele�ve.
We�d d'r toesj mit vr�ud jebraad, dat hat d'r oavend j�d jemaad,
los vasteloavend hoe�g ins le�ve.
Den is de vasteloavend hei, dan h�et d'r toesj jeweun derbij.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VASTELOAVENDSVIRUS
2003/2004: Tekst: Jo en Es Ossen - muziek: Luc Kleynen
Zang: J�d Jemiesjd


Refrein:
Pas �p, pas �p, doa brikt e virus oes.
Pas �p, pas �p, doa kunt 't aajebroesd.
En we� dat vasteloavendsfie�ber krie�t,
de� we�d 't jans besjtimd �ch nit mie� kwiet.
Pas �p, pas �p, doe brikt 't oes.
Dat kries-te jans jewis �ch nit mie� droes..

't ritselt in d'r erm, 't tsiddert in de derm.
Iech razel �p kieng bee, bins jans finaal durchee.
Kans doe miech drum ins zage: Wat is hei an d'r hank?
't Vasteloavendsvirus, dat is werm in 't lank.

Iech klapper mit mieng tseng, iech wapper mit mieng heng.
't Rammelt in mieng knei, han ze nit jans �p ing rij.
Kans doe miech drum ins zage: Wat is hei an d'r hank?
't Vasteloavendsvirus, dat is werm in 't lank.

't Wiemmelt in mieng bloas, 't kriebbelt in d'r haos.
Iech wiebbel mit d'r v�s, wat vuur e sjr�fje han iech los?
Kans doe miech drum ins zage: Wat is hei an d'r hank?
't Vasteloavendsvirus, dat is werm in 't lank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEER W�ADSJER ZAAGE
1992: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Oesveurende: H�t Volle�

midi

Refreng (2x) :
Veer w�adsjer zaage, is doch nit sjwoar.
Veer w�adsjer zaage, eemoal in �t joar.
Zie� ich dich laache, ja, dan zal ich,
die w�adsjer zaage : iech hod va dich.

Iech wees noch jot wie iech dich zoog,
iech jantz besjtemt ee klu�rsje kroog.
Dat amors-pieltje trof miech jauw,
doadurch zunt vier noen man en vrouw.
Mit tswai is me noe�ts alling,
�t is doarum dat iech zeng :

Vuur l� die ziech nit j�t vesjtunt,
en ziech jee woad mie� zage dunt,
vuur deun hant vier mar enne road:
Zingt mit en dut nit mie� soe� koat.
Veer woadjes is mar k�t, mar maache alle j�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VERKE
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Vier hant e verke in d'r sjtal, inne lekkere klinge k�sj.
Wat maad dat deer vuur inne krach, dat kunt 't sjteet werm dr�g.
Da sjud de mam d'r traog werm vol, d'r k�sj dr�p-aa wie dol.
De e�pel-sjale - auwe kui - dat vreest �s verke nui.

Refreng:
Mie k�sj-je, k�sj-je, klinge k�sj, noen vr�s diech mer j�d zat.
Da sjteet de janse boed vol vleesj, wens doe ins we�s jesjlachd.
Mit preskop, poettes, le�verwoe�sj, al wat e verke hat.
Doarum doe leve klinge k�sj, noen vr�s diech mer j�d zat.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VERLANGE NOA VASTELOAVEND
1988: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Oesveurende: D'r Re�nboagkloeb & Harmonie Sankt L�arusje


Refreng:
Wen der Joep op zienge zokkel inne nuie sjlaajer zingt,
dan zingt �ch jans Kirchroa.
Wen der Joep op zienge zokkel aan 't sjunkele vingt,
sjunkelt �ch jans Kirchroa.
Kunt he� dan zingenterend der zokkel aaf noa �nger,
dan is dat vuur de janse welt besjtimd ee wonger.
Wen der Joep op zienge zokkel inne nuie sjlaajer zingt,
is de vasteloavend doa.

Wienie� is vasteloavend doa, dat vroagt ziech alles aaf.
Wienie� ruft me in Kirchroa werm daag en naat alaaf.
Wienie� trukt doch der optsoch ronk mit kloone op der waan.
Dat is de vroag bei oad en jonk, drum loester wat iech zaan.

Wienie� is vasteloavend doa, dat h�et me uvveral.
Wienie� is doch in Kirchroa lang sjpas in jidder zaal.
Wienie� dunt vuur ee hudsje op, junt kloon of Meksikaan.
Sjteet dan jans Kirchroa op der kop, loester dan wat iech zaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R VERLEEFDE E�ZEL
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


�t Jie�ft nuus tse verje�ve, alles jong zoe wie �t moe�t,
al sjnappet iech de haofsjeed nit dervan.
E kling sjtuk van os le�ve hant vier jeluk bijee jezoe�d,
mar v'r zouwe �t wal noe�ts jevonge han.
Iech volt miech wal versjlage en wos nit we� iech woar.
Noe is �t leed jelei�, mar we�d miech kloar,
me darf jeluk nit zukke op ee vas sjpoar.

Iech han alles losse valle, sjtoog de brugke bewos in brank,
en le�vet wie tsjiej�unere dat dunt.
Iech loos nit mie� mit miech kalle, alles lofet oes de hank,
op eemoal zats iech doe ing dikke punt.
Iech koe�t miech werm jedrage en me zaat miech joddendaag,
en iech tseechet jidderinne mienne griemmellaach,
mar jeluk loog nog e jan sjtuk oes d'r sjlaag.

Refreng:
Iech wool alling probere, wat tsezame nit hauw jeklapt,
den op jeluk mit tswai woar iech jod aafjeknapt.
Iech koe�t miech zelf rejere, hauw miech feste in d'r jrif,
en sjrievet jinne inne leefdesbrif, iech woar mie eje te�jejif.

Zoe wie op zoe�vul verloare nate hong iech ronk op ee sjleet fes.
De sjtiemmoeng woar al deep en nog wie�r jezonke.
Zoe lang wie ze drinke brate, bloof iech doa, zoe wie de res,
bis dat iech daat iech hauw tse v�al jedronke.
Doe woe�r iech jetroffe en mie hats sjtong effe sjtil,
en iech daat dat is �t meetje dat iech wil.
Jeluk woar doe ing zaach van kingersjpel.

Refreng:
Iech wool alling probere, wat tsezame nit hauw jeklapt,
den op jeluk mit tswai woar iech jod aafjeknapt.
Mar iech zoog pl�tslieg sjtere en mie hats woar uvvervol,
ejaal wat jeet passere, iech hod vol.
D'r blik van mie kling me�tje maat mich dol.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VETTE ZOUW
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


Hei doe doa,
Doe zouwm�ssing voljevresse vet verke
Ja sorry vetkwabbele die roetsje die floetsje die kloetsje
Doe caloriencontainer kiek diech ins wagkele
Wie ing zjwangere mit hun vadsige poete
Jidder daag frikandelle hangende velle in drei of veer lage
En dan mer lamentere en mer klage
Dat die mage 't nit mie� kenne verdrage
Blief mer proppe mit die moddervette koppe
Vette krokette bis datste m�ts kotse
Mots sjpuie, blief mer duie
Bis datste diech ermslengde m�ts uvverje�ve
Wat ee erbermliech ermzielig le�ve

Vette zouw
Doa m�t et mets i

Iech vroag diech woa zunt die lekker sjtrakke wiever hin
Mit liever wie ing den
Noe zieste vrauwl� nog zoe� j�nk
Mit d'r beugel nog in d'r m�nk
Mer zoeng k�nk
En zoeng tiete van de friete
Van et big maccen wie de jekke
Noe al oesjerangeerd mit die v�t wie ee pe�d
Minste dat durch et sjlikke van de pille die bille nit mie� trille

Vette zouw

Doa m�t et mets i
Mer iech nie�n diech och werm tsouw

Al die b�kse die knappe umdat die pappe mer blieve sjtappe en tsappe
En die beerpansje kweken an die tie�ke
Beerpansje, van die dikke, woa de kinger nog va sjrikke
Doe kuns doa nog waal hinger, doe kans d'r wielie nit mie� vinge
Bejrave �nger al die volle rolle
't pisse wil nit mie� lukke
umdatse ing hoaf sjtond d'r janneman bis an 't zukke

Big diet, bah wat vies, 't vet druupt miech oes d'r tillevies
En wenste zoe� vliddieg vies en vet bis
Da motste blieve laache, wille de l� diech blieve verdrage
Doarum hant l� mit ing dreidoebbel �ngerkin
Ummer jouw zin
't hat jinne tswek, doe sjtinkst noa sjwees en sjpek
kroogt uur mer allen�u MKZ en knoebbele uvveral
da woar werm plaatsj in d'r sjtal

ja ja vette zouw, vuur krient diech waal
vuur sjnie� alle vet droes
mer iech nie�n diech �ch werm tsouw

doa m�t 't mets i, doa hinge doa leuft nog inne
flot d'r hinger aa

han iech miech uberhaupt al vuurjesjteld
miene naam is dokter floetsjoemie
liposucteur par excellence
vuur 2000 euro maach iech van d'r Pavarotti Helmut Lotti
joa iech sjnie alle vet droes of iech lek diech ing wielklem in d'r maag
och wat iech bin verj�se, doe kens och misjien minder �se


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VEULE
Tekst: M. Hinzen - moeziek: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer
Oesveurende: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng:
Wenst doe diech veuls wie iech miech veul,
jao, da witste wat iech weul.
Wenst doe diech veuls wie iech miech veul,
dat is mit karneval 't lekkersjte jeveul.

H�et me hinge op d'r eck, inne vasteloavendsjek,
ziech mit zieng tsiem vermaache.
Ziet me kinger oppen sjtroas,
verkleid wie kloon of hootsere kloas.

H�et me tro�te daach en naat, is allaaf werm aajebraat,
da will iech miech flot verkleije.
Is de sjtiemmoeng in de boed, confettie i jen loe�t,
junt vuur viere mit os tswaie.

Solo op de kazoe

Vingt mie hetsje aa tse laache, da bekr�ft miech dat jeveul.

Dat is mit karnaval 't sj�nste jeveul.
Dat is mit karnaval 't lekkersjte jeveul.
Dat is mit karnaval 't sj�nste jeveul.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIELLA
1998/1999: Tekst: Ad Papousek - moeziek: Karen & Paul Stevens, Ad Papousek
Oesveurende: Sjpaskloeb Durchee


Refreng:
Vier zint de R�mer en vier zunt werm doa,
mit vasteloavend tseruk i Kirchroa.
Doezende klone truft me �p d�r Maat,
tsezame we�d doa sjpas jemaad.
Dis fes tse viere, jong, dat is zoe� sjun.
Noen k�m noa Kirchroa, den hei is jet murj.
Hei is �t priema, mar vier hant nog ing kling vroag:
"Leef Biella ..., woa is �s viella ?"

�t Likt al bauw tswaidoezend joar tseruk,
d�r vasteloavend joof �t doe nog nit.
Mar fester viere zoos �s in �t bl�d,
en drinke koe�te vier �ch j�d.
�t Broest hei durch de sjtad mit karneval,
sjun sjlajere die h�et me uvveral.
Verkleide, joa, die lofe langs diech hin,
en hant de allerjekste zin.

Va klings aa kriet me hei dat fes jelierd,
d�r carneval we�d hei jans hoe�g je-ierd,
De sjpas, die wingt hei durch �t Roderland,
de z�rje sjuuft me aa de kank.
De tr�ot, de tsiem en �ch d�r sjelleboom,
die je�ve �m drei daag lank va katoen.
Den moezziek en jezank, dat h�et bijee,
doamit sjteet Kirchroa nommer �� !!

Wat e jeluk ... wat e jeluk,
vier zunt i Kirchroa tseruk !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER BLIEVE H� I KIRCHROA
1940/1941 nr.1 : Tekst & muziek: Niek Ploum

De welt is jroe�s en de welt is sjun, mit al zieng herliegheet.
Verlange hat me doa d�ks hin, woa 't hats dieng pieng va deet.
Doch jon iech zoe� durch Kirchroa en kiek zoe� um miech hin,
da veul iech wie die sjtad miech noa, �s Kirchroa is doch zoe� sjun.

Refreng:
Vier blieve h� i Kirchroa, junt nit noa 'n anger sjtad.
Vier haode van �s Kirchroa en van �s Kirchr�atsj plat.
De Haam, d'r Maat en �ch de Hoots, �s me�dsjer j�nk en sjun.
Ja doa �p zint vier jr�etsj en sjtoots, ja doa hant vier heemwie� hin.
Ja doa �p zint vier jr�etsj en sjtoots, ja doa hant vier heemwie� hin.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER BROECHE JINNE
Tekst: ? - muziek: ?

Vier broeche jinne, jinne de� �s ze�t
Wie me vasteloavend viere de�d.
Vier broeche jinne de� die moel �p maat,
Oane dat we�d noajedaad.
Den hei i Kirchroa danst d�r beer,
Joa viere dunt vier jeer.
Dat maache vier al 2000 joar
En dat bliet zoe� wie �t woar.

�t jiet joa l�, die ummer alles besser wisse.
Joa dat kinne vier joa.
Mierendeels hant die ee sjleet jewisse.
Joa �ch dat is woar.
Of-ste ne h�d aa has of ing hoddels kap.
Ne bonkte kloon of inne sjunne vrak.

�t jiet joa l� die iewieg sjlauwer zunt wie angere.
Joa dat kinne vier joa.
Die jekke hant besjtemt ing e�ts an �t wandere.
Joa �ch dat is woar.
D�n filt ing papnaas en ee bisje tsak,
�t m�s jedoa zie mir dee kauwe ...

Den hei i Kirchroa we�d jedanst,
K�m jek l�s jekke langs.
Doe kunst �ch besjtimt aan de rij.
Mit esjermitwoch is alles vuurbij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER BROECHE NIT TSE KLAGE
1996: Tekst & muziek: Frans Stollman & Peter Barthelom�
Zang (*) : Re�nboagkloeb Haander & 't Sankt L�arusje

midi

Refreng:
Vier broeche nit tse klage, 't jeet �s allemoal j�d.
Vier darve rui-ieg zage, �s kunt doch nuus tse k�t.
Vier broeche nit tse klage, 't is de muite we�d.
Mit vasteloavend, i Kirchroa, hant vier d'r himmel op de e�d.

Vier je�ve wie�r, wat vier hant krieje, vier je�ve durch wie vier 't hant.
Doa druvver broecht me nit tse sjwieje, dat is uvveraal bekant.
Wat �s sjtad tse bei� hat, nurjens angesj vingt me dat ...

Vier hant 't nit va inne vre�me, vier hant 't nit va anger l�.
Vier kroge tsiet vuur draa tse we�ne, drum hant vier 't och nog h�.
�s numt dat doch jinne aaf, 't bliet : Ki-rch-roa Alaaf ...

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76
* cd 2001 : Diverse artiesten - "Parkstad Alaaf! " - Eurode MusicHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER DUNT MIT
2002/2003: Tekst & muziek: Koen Jussen, Raymond de Laruelle & Ramon Essers
Zang: SH De Sjt�chbeere


't Woar pas krismes en d'r krisboom sjteet nog doa
Da has te'r v�al I Kirchroa
Die al dinke leve Jod
J�ng die tsiet e bisje flot
't Is pas jannewaar wie lanksaam kr�ft die tsiet
W�ere vier mar veer weche kwiet
Den dat wade maat �s krank
Drissig daag die zunt tse lank

Refrein:
Vier dunt a jeder breuzel mit went jet tse laache is
Vier junt mit jiddere �pts�g mit des noe�ds tse v�s
Ier dunt a jidder ziets�ng mit woa jet tse maache is
En jidder tie�k die sjteet paraat en waad �p �s

't Jie�t �ch l� die blieve drei daag i jen hoes
en k�mme nit de boed eroes
Dan haste'r �ch die misse 't jans
Die junt drei daag �p vakans
Mer alle Pruusse �p 'n Jraat 'sind sich jewiss'
'Das bei uns alles besser' is
und mann lieber in die Heimat jeet
Mar ja dat deet ze sjpie�der leed


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER HANT DE KNEUF AAF !!
1995: Tekst & muziek: Frans Stollman
Zang (*) : Re�nboagkloeb Haander & 't Sankt L�arusje


Refreng:
Vier hant de kneuf aaf, �s is de pief oes,
van al dat joa, jing sjong mie� aan de dr�ad.
Vier hant de kneuf aaf, �s is de pief oes,
mit �sjermitwoch jinne tsens mie� �p de n�ad.
Trotsdeem hoale vier alles oes de kas, alling mar vuur de sjpas.
Vier hoale alles, alles oes de kas en maache �s i kirchroa sjpas.

Dat 't kunt, went vier junt, wisse vier vuur Vasteloavend,
vier we�de mui, vier allen�u, jans besjtimd �p deesdiegoavend.
Jee miensj, de� doa die daag a dinkt, mar waal mit sjpringt en zingt ...

Hank in hank, oes rand en band, trekke vier hei durch de sjtroase.
Inne hoof kabaal is �s ejaal, bis dat de wie�tsjaf we�d jesjloase.
Zunt vier dan ve�dieg �p d'r tsog, dan zinge vier �ch nog ...

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER HANT KAMAUW
Teks & meziek: Paul Weelen
Oetveurende (*) : Weerwaas


Refrein:
Vier hant kamauw bis esjermitwoch,
en jong, vier zunt oes rand en band.
Vier hant kamauw bis esjermitwoch,
vier je�ve alles wat vier hant.
Wat jeet �t jauw bis esjermitwoch,
en vier maache al die tsiet radauw.
Joa vier zunt jans betoepd, den �t is �s werm jefloepd:
Bis esjermitwoch hant vier kamauw.

Vasteloavend viere, ja, dat kanste bij �s liere,
en drum maache vier ing toer.
Wilste betste we�de, ja, dan m�tste v�al probere,
en drum prove vier toezjoer.
Vier wisse loeter j�d besjeed.
Mit vasteloavend zunt vier jereed.

Vier sjwese en vier sjporte, mit �s vrung en �s konzorte,
hant de sjpas ram in d�r jrif.
Vier sjneure en vier sjpringe, zunt �t betste in �t zinge,
en vier kenne jiddere knif.
En vier wisse wie �t laache jeet.
Mit vasteloavend zunt vier jereed.

* cd 2001 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 8" - Marlstone Recordings bv CDL2101


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR HUURE TSEZAME
1992: Tekst & muziek: M. Gouder de Beauregard-Heyenrath

Refreng:
Denn vuur huure hei tsezame, al is et me vuur drei daag lank.
Ja, vuur huure hei tsezame, en reeze durch de jantse stad hei, hank i hank.
Ja, vuur huure hei tsez�me, doe broechs vuur oss nitt riech tse zi�.
Denn zoeng luu wie hei i Kirchroa, die vingste op de jantze wellt nitt mi�.

Iech wo�t mitt Vasteloavend op de wellt i Kirchroa braat.
En et ietschte wat iech huure dong, dat koam doa van der Maat.
Et woare klarinette en trompette, moeziek en jezank.
Jong, iech ko�t et noch nitt zaare, me et woar enne sj�ne klank.
En ee deel bliet miech bei, dat iech blief vuur ummer hei.

De Narre hant al monde zieng kostu�mpscher hei paraat.
Denn der optsog weet va al bei oss et sj�nste doch jebraat.
Denn mitt einzalj�nger, jroepe en vuel moeziek mitt jezank.
schallt die drei daag hei i Kirchroa, der sjunste no�teklank.
Drum schlisst uuch alle aa, denn dat deed uuch jenne schaa.

Der karnevalsverain, al v�nfenvoftsig joar paraat,
hant die luu van oss Kirchroa ens narrestad jemaat.
Mitt "oes jidder hoes der kloon eroes", et motto van dit joar,
maache zie bei oss i Kirchroa, dat spr�chsje wirklich woar.
Ja, luu, duut alle mitt, en zengt mitt oss dat lid.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER JUNT TSE VOSS
1973/1974 nr.1 : Tekst & muziek: F. Derix

Vier junt tse voss, �mdat 't moss,
den vier hant jenne benzien vuur tse vaare.
Vier junt tse voss, �mdat 't moss,
Ja, dat dunt vier allemoal �m sjprit tse sjpaare.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER LE�VE VUUR DE SJPAS
1988: Tekst: Leon Fuchs - muziek: Balt Peters

Refreng:
En van je tsiengtarata, boemstarata, tsiengtarata,
vier le�ve vuur de sjpas, den op de sjtiemmong kunt 't aa.
En van je tsiengtarata, boemstarata, tsiengtarata,
vier houwe op de trom die vasteloavendsdaag.

Vier zint als Klanksjtad uvveral bekankd,
ze komme oes de janse welt noa os Roderland.
Mer mit d'r vasteloavend os hets-je flotter sjleet.
Vier houwe zelver op de trom, uur wist joa wie dat jeet.

Die bloasmoezziek bringt sjtiemmoeng, jeddes kier op nui,
vuur 't komment moezziekfes sjteet alles in de blui.
Me huu�t dan waal jebazel van sjing, sjang, sjing, sjang, sjei.
Dat is os dor ejalieg, vier zunt joa weer derbij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER MAACHE JET PARAAT
1994: Tekst & muziek: M. Gouder de Beauregard-Heijenrath
Oetveuerende: Kloone Jroep Blierheidsjer K.W:J.


Refreng:
Huu maache vuur jet paraat,
vuur dunt huu danse, sjprenge, zenge,
en vuel sjpas we�t hei jemaat.
Huu maache vuur hei jet paraat,
vuur sjuuve sjteul en dusch an zie,
vuur zunt zo� jek wie noch nie.
En wem dat nit jot jevellt,
de� is bij os vlot oesjehelt.

Vuur zoosse in jen wie�tsjaf, leef jong, doa woar 't sjtil.
Doe hoe�ts lling de tsap joa, die loofet op bevel.
Me wie vuur e paar op houwe, du jong dat sjtil zie draa,
en jidder enne vong doe mit os tse zinge aa.

Vuur zunt jewennt a jroe�sse sjpas, die nemmt os jenne aaf.
Drei daag junt vuur durch Kirchroa en roffe m� Alaaf.
Den wenst ste hei jeboare bis, zitst temprament int blot.
En alle luu va Kirchroa, dun deed drei daag jott.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR MAACHE SJTIMMOENG, SJPAS EN PLEZEER
2010/2011: Tekst & muziek: Mario Pouwels
Zang: Duo de Radies


Jees du noa eng wi�tsjaf, i kirchroa op d�r maat
Doa we�d d�r janse daag, alling mar sjpas jemaad.
D�r joep de� sjteet tse kieke en wits doe wat he� ze�t
Um hei tse darve sjtoa joa dat is de muite we�d
Al bin iech op sjeveemet
of urjens op jen hei
Mit vasteloavend zunt vuur werm d�r bij

Refrein:
Vuur maache sjtimmoeng sjpas en plezeer
Hei in �s kirchroa zunt vuur zoe� jeer
Mit vasteloavend is hei jet los
Vuur werpe alle remme los
�s ammezere dunt vuur zoe� jeer
De janse naat durch mit v�al plezeer
�t we�d alling mar sjpas jemaad
Doa mit is kirchroa jroe�s gebraad
�t we�d alling mar sjpas jemaad
Doa mit is kirchroa jroe�s gebraad

Bis doe �p d�r deesdig, i Kirchroa �p d�r maat
Dan zies doe al die klone, ze sjtunt awerm paraat
Die maache doa ing stimmoeng, wie Limburg dat nit kent
Da veulste dat va binne, wat weed iech doch verwend
Al ben ieh va sjeveemet
of kom van jen hei
Mit vasteloavend zunt vuur werm d�r bij


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER WILLE ZINGE !
1998/1999: Tekst: Hans Golombiewski - moeziek: Ruud Merx
Oesveurende: H�tvollee


Refreng:
Vier wille zinge, vier wille danse �p d�r Maat,
van �s murjens vrug bis in de naat mit �ch tsezame zie�.
Vier wille zinge, vier wille sjpringe �p d�r Maat,
bis dat �t lit we�d oesjemaad, en dan ... adie�.

Vier wille zus, en �ch ins zoe�,
doch mit e bis-je zunt vier al vroe�.

Vier wille vr�ud en �ch ins leed,
mar ummer zinge, zoe�lang �t jeet.

Vier wille dat en �ch ins dit.
Zing noen dat lidsje ins mit �s mit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZIENT ZE VLEIE
1991: Tekst & muziek: Rabadatsj

Refreng:
Drei daag lank zient vier ze vleie.
Vier vl�jje wie�tsjaf in en oes.
Den zoe� krient vier jinne doe�sj.
Drei daag lank zient vier ze vleie,
vier vl�jje hei erin en doa werm droes !
�t Beer dat sjmaacht �s ummer j�d en mit vl�jje jeet �t flot.
Vier junt noa jidder wie�tsjaf, drei moal wen �t m�t.

Mit vasteloavend junt vier jeer eroes,
va m�rjens vr�g bis oaven�s zunt vier droes.
Dat lofe mit die daag is n�ks vuur �s.
Ja, mit d�r vliejer jeet et flotter wie tse v�s.

Vier vl�jje van d�r Werner bis �t Riet.
Ja, mit der vliejer is dat jaar nit wied.
Vier drinke �s tswai beer en stieje �p.
Zoe� drie�nt �t �s dan, noa die drei daag in der kop !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZUNT ��-�� JEB�NGE
1988: Tekst: Henk Struver - muziek: Henk Struver & Daan Janssen
Zang 1 (*) : De Sjtechne�lsjer
Zang 2 (**) : De Charly's


Jun iech noa �� f�sje i ut z�ndiechse j�sje, dan is miech alles ejaal.
Wil miech amoez��re mit de daame en heere en vleij dan durch d'r zaal.
Iech sjpreng mer r�nk zoe� blief iech jez�nk, al bin iech �ch al jet kaal.
Dun sjpas miech maache en blief mer laache, denn dan is miech alles ejaal.

Refreng:
Vier zunt ��-�� jeb�nge, tsezaame we�d jez�nge.
Pak diech jet van ut le�ve, blief ut jele�sje he�ve.
Vier junt �s keal huu sjmiere, dat broecht �s jinne tse liere.
Dat is wirkliech woar, zo� we�de vier 100 joar.

Op jiddere eck sjteet wie iech zoe�-inne jek, zoeng luu die jie�d ut noch mie�.
Wat wu�r noch ut le�ve wenn ut �s nit zouw je�ve, oejazes, �ch-erm en auwie�.
Al hant vier �ch zurje, sjuuf die �p bis murje, k�m kiek doch nit zoe� zoer.
Doe m�ts nit verj�sse, ins bis doe versjl�sse, doarum zinge vier noen i koer.

* mc 1988: "Kirchr�atsjer tiengel-tangel" - P.B.R.-Studio
* mc 1992: "11 veur 11" - Koch Int. Mega-Tone Studio's Swalmen
** cd 1999 : De Charly's - "Concerto Fiasco"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZUNT DE KANNIEBALE
1998: Tekst & muziek: M. Gouder de Beauregard-Heyenrath
Zang (*) : C.V. de Hampelemensjere & die Original Limburger Freunde


D'r Joep de� jong noa Afrika, leve jong dat woar ing rees.
He� voor doa trek d'r jungle i, mit ing vies auw sjees.
�p eemoal mit inne feste paaf, sjloog hem d'r motor aaf.
Jekniester hoe�t he� hinger ziech en d'r Joep r�ffet Alaaf.
Den wie de� kanniebaal doa vuur hem sjt�ng,
daat he� dat d'r karneval in Afrika bejon.

Refreng:
Vier zunt de kanniebale en dat deed �s jinne noa.
Vier �se alle l� �p, mit hoed en kop en hoar.
Went inne hei Alaaf ruft, is 't �se aajezaad.
De we�d d'r jekste jek nog noa d'r kessel injebraad.

D'r Joep de� jong d'r kessel in, leve jong de� woar zoe� hees.
't Woar jenauw inne sauna drin, he� badet in d'r sjwees.
He� daat nog mer a Kirchroa en zoog zieng klone sjtoa.
't Trommele hoe�t he� hinger ziech en zaat Alaaf los joa.
Den wie dat tr�msje an 't r�ffe vong,
daat he� datte effe �p d'r Maat in Kirchroa sjtong.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZUNT D'R W�G KWIET
2005/2006 nr.1: Tekst & muziek: Ad Papousek
Zang: Sjpaskloeb Durchee


Mit karneval hant vier jewis --- drei daag sjpas.
Dat wille vier �ch allen�u jeer tseje.
Joa alles hoale vier die daag --- oes de kas.
En jinne hilt �s jekke doava te�je.
�s vrung die zage haimlieg te�jenee.
Die van d'r Sjpaskloeb zunt ram durch-e-ree.

Refrein:
Vier zunt d'r w�g kwiet, vier wisse 't nit mie�.
Woa m�sse vier (����h), woa m�sse vier noen zie�.
Vier zunt pratsj jek, leef l�, k�m help �s ins �p jank.
Vier zunt d'r w�g kwiet, wat is bloos aan de hank.

D'r �pts�g in �s heemetsjtad --- junt vier mit.
De� trukt besjtimd durch vunnefentswantsieg sjtroase.
En um de v�ftsieg meter, joa dan --- drinkt me jet.
Dat sjmaat zoe� j�d, dat kanne vier nit losse.
En is d'r ts�g al lang werm �p d'r maat.
Dan trekke vier nog r�nk bis in de naat.

't Deesdiegs, treffe vier �s werm --- 'n oer of tsing.
en junt �s dan ins richtieg j�d vermaache.
Doch sjtonde sjpie�der zunt vier laider --- nog alling.
Wie kan dat noen, we� kan �s dat ins zaage.
Me vroagt ziech aaf is dat noen nog normaal.
Vier hainies sjtunt in d'r verkierde zaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR ZUNT INNE VLIEJER
1991: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng:
Vuur helle vliejer �p, en zient ze vleie.
Vuur sjtiege richtiech �p, oane tse duie.
Vuur helle vliejer �p en broeze durch de welt.
Zunt nit tse hoade vuur jee jood en �ch jee jeld. (2x)

Jidder jek is angesj, dat we�t waal ins jezaat.
En doabei jants jewis �ch, a karnaval jedaat.
Me sjtreuft ziech inne kloon aa, en hat de jru�tste sjpas.
Mar vuur zunt inne vliejer, en hant va jinne las.

Went me in jedanke, doa boave i jen loe�t,
zoe� vrij wie inne voerel, de z�n ins puutsje koe�t.
Dan is me in de wolke en hat de jru�tste sjpas.
Ja, vuur zunt inne vliejer, en hant va jinne las.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZUNT JING ENGELSJER
1997: Tekst & muziek: Marlies Gouder de Beauregard
Zang (*) : De Hampelemensjer


Refreng:
Vier zunt allen�u jing Engelsjer hei �p dis welt.
Vier dunt allen�u jet wat n'angere nit jevilt.
Vier zunt allen�u jing Engelsjer hei �p dis e�d.
Doe bis e duvelsje vuur miech, en iech e bengelsje vuur diech.
Vier hant 't paradies en hel al �ppen e�d.

Doa oave is d'r himmel, doa �nge is de hel.
Doa oave danse engel, doa �nge brent 't fel.
Zoe�lang me le�ft sjpie�lt me mit vuur en dinkt nit druvver noa.
Dat ins d'r daag kunt dat me dan er�p of eraaf m�s joa.

Me hat d�ks van die daag, da is me nit j�d jemoe�d.
't We�d ziech dan jeweun, an d'r angere jet jezoe�d.
D'r duvel hat de jru�tste sjpas en sjtuchelt noch jet mit
D'r engel waacht da uvver �s en z�rgt da werm vuur vrid.

Ja drei daag in 't joar, da dinke vier nit noa.
Of vier mit al die sjpas, �ch zung zunt an 't bejoa.
't Paradies hant vier da hei en doavuur zunt vier vroe�.
Ja zoe� zunt vier i Kirchroa, ja Kirchroa is zoe�.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR ZUNT KOEALEJITZE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Koalejitze


Vuur zunt koalejitze
Joa die jonge va d?r koel
Wee os als vrunk hat, hat 't jod
Ozze muziek die jieet neue mod

Vuur jeeve ummer vol jaas
Jeeve alles jedes moal
Went vuur boave op de buhn sjtunt
Zing vuur 'Auf geht's allemoal'

Wen vuur eraaf junt in d'r koel
En hinger os de zon fel sjiengt
De lampe op os helm a junt
En doa de sjwatze welt versjiengt
Verlange vuur al wer noa boave
Woa de zon nog op os waat
Noa acht sjtond jeet de bel
En sjteed de lift paraat

Refrein:
Wen vuur 't 's oavends noa de sjiech
E lekker beersje drinke junt
En ozze koempels ongeduldig
Never os aan 't driene zunt
Pak vuur d'r steier werm op
En klumme boave op de tieek
En alle koempels zinge kraftig mit os mit

Vuur jeeve ummer vol jaas
Jeeve alles jedes moal
Went vuur boave op de buhn sjtunt
Zing vuur 'Auf geht's allemoal'

Went vuur boave op de buhn sjtunt
Zing vuur 'Auf geht's allemoal'


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZUNT NIT DIK
1994: Tekst: M. Pelzer - muziek: J. Pelzer
Oesveurende: Kloep Jod Jefloept


Refreng:
Vie�r zunt nit dik, vie�r hant ing jouw fijo�r,
bij os is jidder ponk natoer.
Vie�r zunt nit dik. vuur veul'n os jodtsedank,
ummer jod en zunt no�ts krank.
Nee, nee, vie�r dunt nit an de lijn,
vie�r vinge esse veul tse fijn.
Vie�r zunt nit dik, vie�r hant ing jouw fijo�r,
bij os is jidder ponk natoer.

Joa, wen tse huusj wat allenui nit mot,
jraat wat 't sjunste is in 't leave,
da we�t 't os besjtimt nit jod,
me darf noch nit mie� e jleesje heave.
Nee, an de lijn, doa dunt vie�r nit,
en went uur alleneu m� wit ...

D'r inge dik, d'r angere is sjmaal,
dat is ejaal, doa motste mer mit leave.
Doa druvver mach vie�r jinne kaal,
vie�r dunt vuur uuch hu 't betste jeave.
Kom, zing en drink ins mit os mit,
want an de lijn dunt vie�r hu nit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIER ZUNT TSE DIK
1998: Tekst & muziek: H. Vannuys & D. Vannuys
Zang (*) : J�d Jek + Nuusj�le & Noekele


Refreng:
Vier zunt tse dik, kiek �s mer aa, an �s zunt v�al tse v�al kieloots draa.
Ing sjpekrol hei, ing sjpekrol doa, vier m�ete jet aafvalle joa.

Vie �se zoe� jeer friette, mit majonais en woe�sj,
doanoa e jroe�s jlaas beer, va �se kriet me doe�sj.
Ing hank vol joemmie-beersjer en e sjtuk sjokkelaad.
Vier wisse dat 't sjle�t is, mat 't hat �s j�d jesjmaachd.

Elberevlaam mit sjlagroom , e jroe�s vanielle ie�s,
inne flinke k�mp sjpajettie, inne pizza w�er nit vies.
E sjnietsel of ing k�tlet, riefkuchs-jer van d'r Maat.
Vier wisse dat 't sjle�t is, mat 't hat �s j�d jesjmaachd.

Vier vinge alles lekker en we�de koe�jelr�nk.
Vier sjn�tse en vier drinke, vier le�ve onjez�nk.
Vier hant e sjun fiejuursje, drum hant vier �s jezaad,
vier blieve �s vol duie, went 't mar lekker sjmaat.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIVA RODA
1982: Tekst: Cas Sprokel - melodie: "?"

Roda, Roda, Roda kunt werm bovena.
Roda, Roda, Roda kunt werm bovena.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VLUCHTE KAN NIT MIE�
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "Vluchten kan niet meer" (Schmidt/Bannink)
Zang (*) : Jack Vinders


Vluchte kan nit mie�, iech zou nit wisse wie.
Vluchte kan nit mie�, iech zou nit wisse woo �p aa.
Woahin m�tste joa ?
Want zoev�al lande zunt ie�lendlande, wied-van-�s-bed-vuurpaginalande,
erm-kinger-lande, diktatorlande,
Woahin m�tste joa ? Vluchte kan nit mie�.

�ch d'r mond, sjteet vol mit keersjer, en op Venus zunt insjtroemente.
Hei bij �s zitse ze in lang files, wille nog mie� tsentse.

Vluchte kan nit mie�, iech zouw nit wisse woahin.
Sjoelle kan nog waal, sjoelle k�t bijee.
Vluchte kan nit mie�, vluchte kan nit mie�.
Vluchte kan nit mie�, 't hat doch jinne tswek.
Vluchte kan nit mie�, h�ekstens jraad bis um d'r ek.
Wie wied m�tste joa ? In yoga of soap of i bungy sjpringe,
i tay-bo of sjteps of i sjlagere zinge, i dreume of drank of i internette.
Wie wied m�tste joa ? Vluchte kan nit mie�.

En �s beum gruie bis in d'r himmel, sjaf mar aa, 't kan nit �p.
Jee miensj hat nog tsiet, want dat kost jeld, sjteet die karresel oe�ts nog ins sjtop.

Vluchte kan nit mie�, iech zouw nit wisse woahin.
Sjoelle kan nog waal, sjoelle k�t bijee.
Vier maache �s eje alternatiefje, mit of oane b�tterbrifje.
Mie leef, mie leef, wat wilste nog mie� ?
Vluchte kan nit mie� ... vluchte kan nit mie�.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOL D'RIN ...
1992: Tekst: Rabadatsj - muziek: Marcel Jungen

Refreng:
Vol derin, sjleet h� de sjpas erin, en zoe� maache vier da jet derhin.
Vol derin, dat zitst �s in 't bl�d, den de sjpas, die deet �s j�d.
En tsezame zunt vier kammeraad, en tsezame sjtunt vier dan paraat.
Vol derin, sjleet h� de sjpas erin, en zoe� maache vier da jet derhin.
Vol derin, dat zitst �s in 't bl�d, vol drin dat deet �s j�d.

't Janse joar, da sjtunt vier doa en wisse os tse je�ve.
't Is jing tsiet vuur joekserij, jewirkd we�d jidder daag.
Mar is de vasteloavend doa, bejint vuur os 't le�ve.
De stiemmoeng sjleet da vol derin en kunt mit inne sjlaag !!!

Die drei daag dunt vier ummer mit, mit zinge en mit sjpringe.
Vier viere richtieg Karnaval, en r�ffe d�ks Alaaf !
En doa woa alle klone zunt, doa kans doe os da vinge.
Doa sjleet de stiemmoeng dan erin, mit inne feste paaf !!!

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOL JOAR
1994: Tekst & muziek: J. Schulteis
Oesveurende: Allerie�sjte Kirchr�atsjer Kanister Kloeb


Refreng:
Ozze pap loog sjtonde lank tse sjloffe in d'r sjrank.
Vol jezoafe, vol jezoafe.
En de mam, die sjtong der vuur, tse wade op d'r jank,
mit d'r bessem in de hank.

Mit vasteloavend jong d'r pap alling op sjtap.
Van 's m�rjens bis d'r oavend maat de� pap joa ja nit sjlap.
Mar is 't tsiet vuur werm noa heem tse joa,
dan is 't mit die sjpas jedoa.

Op heng en vus, zoe� jong d'r pap doe durch 't hoes.
Mar jong, �s mam houw dat jehoe�t en koam d'r puus e-roes.
Doe hat he� ziech och nit mie� lang bedaat,
en hat ziech in d'r sjrank jelaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOUWE IN 'T JEZICH
2006/2007: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjeef Jewikkeld


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'N VROUW VE�R HOAF DAAG
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VRUNDSJAFT
1996: Tekst & muziek: M. Gouder de Beauregard
Zang (*) : De Hampelemensjer


Refreng:
Vrundsjaft, dat broet de jantse welt,
went enne ja jing vrundsjaft hat, dem hat doch veul jefelt.
Vrundsjaft sjteet jidderenne tsouw,
den oane vrundsjaft hat d'r miensj doch ja jinne kamauw.
Vrundsjaft, dat broet de jantse welt,
went enne oane vrundsjaft is, ja, dat hatte zelf jewelt.
Vrundsjaft sjteet jidderinne tsouw,
en woa jing vrundsjaft is, doa is jing rouw.

Ejaal ofste wies bis of sjwats of ramme je�l,
en ofste noen sjun ooge hast of kiekst e bisje sje�l.
't Wiechtigste wat tselt is wat d'r miensj jevelt.
Alling is d'r maan, de� jing vrundsjaft sjlisse kan.

Ejaal ofste jonk bis of oad of middedrin,
en ofste noen jet mollig bis of majer wie ing plint.
't Wiechtigste wat tselt is, dat ste van ee helst.
Jeluklieg is de� wis, wat richtieje vrundsjaft is.

't We�t jekrigt en sjtriet jemaat bouw op de jantse welt,
d'r enne hat d'r buul ... en d'r angere 't jeld.
Me bei os i Kirchroa we�t zelde sjtriet jemaat,
vuur zunt hei alleneu jot vrunk, dat dunt die drei dol daag.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VRIJHEEDSLIDSJE
1945/1946 nr.1 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R VRIJ-JEZEL
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


iech woar va hatse vrij-jezel
't woar zoe� sjun alling
me sjteet �p went me zin d'ri hat
en z�rje hat me jing

de b�esj is ummer j�d jevuld
de tie�k is jans vuur miech
wen iech nog nit noa heem wil joa
dan don iech dat jeliech

mer �pins zoog iech diech sjtoa
mit dienne sjunne laach
iech moe�t en zouw doe noa diech joa
en woar doe ram va sjlaag

Refrein:
Joa, iech vr�u miech zoe� �p diech.
Joa, iech vr�u miech zoe� �p diech.
Iech wees nit, is dat haode va ?
Mer iech vr�u miech zoe� �p diech.
En wen iech werm ins voet m�t,
da kom iech och werm tseruk.
Joa, iech vr�u miech zoe� �p diech,
den doe bis mie jeluk.

iech ken diech jans j�d veule
�ch al bin iech nit bij diech
doe zitst da �p mieng sjouwer
d'r sjoetsengel va miech

vuur hant veul sjpas tsezame
en �ch wal ins sjtried
mer oane diech dat jeet nit mie�
iech wil diech nit mie� kwiet

vier hant noe zivve kinger
inne joodvisj en ing kats
iech bin noe nit mie� Remi
mer bin noe dienne sjats

iech bring diech doezend ro�ze mit
doe wits dat iech miech vr�u
doe dees da wasser in de vaas
en iech blief diech da tr�u


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUNNEF MOAL ELF
1992: Tekst & muziek: Gaston Jacobs & Jo Mertens

Refreng:
Vunnef moal elf, vunnef moal elf, tselt �ch dat ins effe �p.
Vunnef en v�ftsieg joare lank sjteet jans �s Kirchroa �p d�r kop.
Los �s zinge, los �s sjpringe, los �s danse, los �s sjanse.
In �s sjtedsje is jet loos, hei is �t fes d�r letste sjrai.
Hei is �t fes van d�r vasteloavendsverain.
Vunnef moal elf, vunnef moal elf, is joa vunnef en v�ftsieg joar.
Joa alaaf, alaaf �s Kirchroa.

Hei is �t doch �t sjunste, hei is de jr�etste sjpas.
Hei in �s leefste Kirchroa, jidderinne hilt ziech vas.
Vier trekke durch de sjtroase, e hant ja v�al plezeer.
Vier krieje nit jen�g en vier zinge (da) ummer jeer.
Joa Kirchroa is werm doa, al vunnef en v�ftsieg joar.

De wie�tsjaf in, de wie�tsjaf oes, inne laach mit �zze m�nk.
Da kan �s nuus jebure, dat jild vuur oad en jonk.
Van in Sjpekhei bis Bli�rhei, bis midde �p d�r Maat,
Joa, jidderinne zingt werm mit bis midde in de naat.
Joa, Kirchroa is werm doa, al vunnef en v�ftsieg joar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VUTSJE
Tekst & muziek: Henk Vannuys
Zang: J�d Jek


Refrein:
Ee vutsje i alle iere
ee vutsje maat sjpas
du broechst diech nit tse sjenere
has va droek in 't lief jing las
jef noen mer jaas
hot tsouw dieng naas
iech uuch nit zage broech,
besser in de wie welt, als in d'r enge boech

Noa de e�tsetsoep
jeet 't dan roek-tsoek
Sjpels de sj�nste t�en van de welt
zoelang de ongerboks 't helt

E�s ing friet sjpetsiejaal
los knalle 't is ejaal
Oane noe�te oane partitoer
bl�ast de famillie� in koe�r

N' teller ulliegtsoep
its doe oane floep
Los 'm mer vleije in d'r zaal
ee vutsje is doch jans ejaal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR DE JOEKS, DE SJPAS EN 'T PLEZEER
1999/2000 nr.1 : Wo�d & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Joa, vier zinge toch zoe� jeer,
vuur de joeks, de sjpas en 't plezeer.
Joa, vier sjpringe �p en neer,
vuur de joeks, de sjpas en 't plezeer.
Den inne daag nit jelaache, is inne daag nit jele�fd.
Dan kan me besser maache, dat me jet bele�ft.
Joa, vier le�ve toch zoe� jeer,
vuur de joeks, de sjpas en 't plezeer.

Zunt vier ing sjtond tsezame, junt vier nit lestieg doe�.
Vier haode van 't laache, vier we�de loestieg zoe�.
Vertelle vier mit jen�s de nuitste wiets,
dan hant vier doavan jinne sjpiets.

En noa de letste rungde, junt vier werm braaf noa heem.
Dinke an �s vrung, en an alle auwe leem.
Den van auwtutte kunt alling mar sjtomme kal,
jans besjtimd mit karneval.

* cd 2000 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 7" - Marlstone Recordings bv CDL2001


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR JEK TSE ZI� ZUNT VIER TSE LOE�S
1993/1994 nr.1 : Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : H�tvolle� & de Crombacher Muzikanten

midi

Refrein:
Vuur jek tse zie� zunt vier tse loe�s,
vuur kling tse zie� zunt vier tse jroe�s.
Vuur dik tse zie� zunt vier tse dun,
en vuur vies tse zie� zunt vier v�al tse sjun.
Vuur aod tse zie� zunt vier tse j�nk,
vuur plat tse zie� zunt vier tse r�nk.
Vuur breed tse zie� zunt vier tse sjmaal,
dat is sjtomme kal en dat is �s ejaal.

't We�d diech jet jez�nge, ja, dat hat hank noch v�s.
Doa hant vier jet �p v�nge, vier zinge mar dr�p los.

't We�d diech jet jez�nge, ja, dat sjleet nurjens op.
Doa hant vier jet �p v�nge, dunt nog ee sjupje drop.

't We�d diech jet jez�nge, d'r reinste bla bla bla.
Doa hant vier jet �p v�nge, vier trekke nog ens aa.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VUUR KIRCHROA SJLEET MIE HATS
2006/2007: Tekst & muziek: Leo de Bruijn
Zang: Mistery


Wie iech noch kling woar zaat de mam al te�je miech,
wenste i Kirchroa jeboare bis, da biste riech.
Dat sjtuks-je e�d is �p de janse welt bekankd,
umdat v�r hei jans v�al tse bije hant.
�t WMC, �s moddersjproach ��fenominaal��!
Wat vier hei hant leef l�, dat is nit mie� normaal.

Wen iech mit sjpas en vr�ud zoe� um miech hin hei kiek,
loof iech tse sjtroale va jeluk en dink wat is dat sjiek.
Um hei tse le�ve, n�, hei jun iech noe�ts mie� voet,
hei we�d iech aod, hoad �t noch joare oes.
En klop iech sjpie�der bei d�r Petrus an de duur,
hant die va Kirchroa, e sjtreefje vuur.

Refrein:
Iech bi sjtoots, dat iech va Kirchroa bin,
iech bi vroe�, dat iech dat zage ken.
Den vuur Kirchroa sjleet mie hats,
dat ple�tsj-je is inne woare sjats.
�s Roda-hal en �p d�r maat d�r Joep,
de vasteloavend en �zze foesbalkloeb.
N�, n�, dat numt, dat numt, �s jinne aaf.
En doarum r�f . . . . . iech Kirchroa, ALAAF!!

Da r�f iech Kirchroa . . . ALAAF!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME