HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RABADATSJ
1986: Tekst & muziek: G. Bemelmans

Refrein:
Rabadatsj, rabadatsj is d'r allernuitste kwatsj.
Rabadatsj, nommer ee, hilt �s allen�u bij ee.
Rabadatsj, rabadatsj is d'r allernuitste kwatsj.
Rabadatsj, is noen doa, hei bij �s i Kirchroa.

Vier hant e woad derbij jemaad, doamit hant vier bis noen jewaad.
't Letste woad is rabadatsj, den rabadatsj is sjtomme kwatsj.
Rabadatsj hauw �s jefeld, rabadatsj is al wat tselt.
Rabadatsj zingt alles mit, 't is d'r nuitste hit.

Biste in �s Kirchroa, is da jaarjing sjtiemmoeng doa,
vroag da noa d'r rabadatsj, da krieste sjpas mit sjtomme kwatsj.
Rabadatsj woar nog nit hei, rabadatsj h�et noen derbij.
Rabadatsj, zingt alles mit, 't is d'r nuitste hit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAM JOD WA ACHMED !
2000: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


't Aovends went 't duuster we�d en vier zunt werm ins heem,
d'r tillevies sjteet bei �s aa, vier kiekke auwe leem.
Opins bejint d'r Achmed, de� woent hei ee hoes wie�r.
De� vingt hel moezziek sjiek, iech huur 't jiddes kier.
D'r Achmed hilt va hardrock, va heavy metal shit.
Rock 'n roll can never die, en doarum don iech mit.

Refreng:
Ram j�d, wa Achmed, dat huit dri.
Wat zouwe vier �s tellewelle,
en da nog de blauwe belle.
Ram j�d, wa Achmed, dat huit dri.

D'r Achmed, de� vie�t motor, inne Harley Davidson.
Vier junt doamit noa Pinkpop, lekker bakke in de zon.
't Sanitair k�et besser, �ch de moezziek is jet sjlap.
Jeluklieg tr�ffe vier opins, d'r Smeets an de tsap.
Zag Jan, woa is d'r hardrock, d'r heavy metal shit ?
D'r Jan bejon tse laache, en zong doe mit �s mit.

* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAM, RAM, RAMMENASSE JEK
1982/1983 nr.1 : Tekst: H. Hirsch - muziek: H. Rutten

Went 't Karolieng ziech zont da likt 't in d'r jaad.
't Dre�t dan oben ohne, dat maat miech jet paraat.
Iech sjnap miech da d'r liksjtool en zaan dan a mie Trees:
Iech zets miech effe in d'r jaad, miech is 't hei tse hees.

Refreng:
Mar iech we�d ram, ram, rammenasse jek,
van dat lie la loach i mieng hek.
Mar iech we�d ram, rammenasse jek,
van dat, van dat la, van dat loach in die hek.

Sjportief dat Karolieng, 't sjwumt wie inne visj.
't Zont ziech �p de bleech al is 't och jet vrisj.
't Hat inne bikini en hilt van de natoer,
is broen wie sjokkelaad en 't hat e sjun fiejoer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAP VUUR DE MAMA
(mit ut vi�tsiegj�arig)

1989: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Ich bin d'r repper Sjir, en d'r repper Sjef,
en dat udder doa, d'r Sjeng mit zieng jroesse heng.
Die hant vuur uuch jet ineejedriend,
de w�ad zunt echt, de milledie , die is jeliend.
Me ken och zaage, dat vier ze os hant jeklouwd,
Dat is toch ejaal, drieen miech nog ins ronk.
Sjwiech doe, doe has al jenog verzouwd.
Vier zint hei um tse viere, dat os mama is jetrouwd.

Zoeng vi�tsieg joar jeleie, jong, woa jeet de tsiet doch hin,
mar ee paar weche noadat iech jeboare bin.
Man, wat sjteest doe noe tse kalle, ja, wat deet 't d'r noe tsouw.
Vier zint hei um tse viere, dat os mama is jetrouwd.

Joa, dat wees iech, mer tsouwvellieg vool miech die jedanke i,
en wat miech vuure in d'r monk ligk, dat bliet miech nit mie drin.

Sjeng, da hot dieng moel opee, en kal nit mie d'r durch.
Vuur uvverlas has doe mit dieng jeboarte al jezurgd.
Vier zint hei um tse viere, dat os mama is jetrouwd.

Mer wen iech nit woar jeboare, woar os mama no�ts jetrouwd.
Iech zag 't diech nog inne kier: doe hilst d'r monk, iech h�er nuuks mie.
Vier zunt hei vuur os mama leef, als zingend kado, na estebleef.
Vuur diech zint vier hei al beiee, noe pakt uuch vas bei erm en bee,
en zinge op dieng trouwerij, oane heure Sjeng, dat is de jr�etste zouwerij.
Iech zaan 't diech noe de letste kier: doe hilst d'r monk, iech h�r nuuk mie.
En sjtil diech doa mer aa jen zie, munke opee, sjtank sjtil en sjwiech.

Vier zint hei dus beijee vuur os allerleefste mam,
de allerbetste mamma, dietste diech mer wunsje kens.
Tantes, nonke, al vuur diech beijee,
ze pakke ziech vas bei erm en bee.

Joa, dat wool iech effe zaage, want vier zint ja nit kompleet.
D'r nonk Joehn kan nit komme, zoe wie in de tsiedonk sjteet.
Want iech zag noch an d'r Sjir en och d'r Sjef hat 't jehoe�d,
iech zag: haste 't al jeleze, d'r nonk Joehan dee is do�d.
Iech zaan verduld, dat is toch joamer, want wat vange vier noe aa,
mit al die lekker br�edsjer en die jroese sjtukker vlaam.
Mannoman, dee man koe�t ese, mit ing sjuur va inne monk.
Mer wat wilste, hee is do�d en dat is nit zoe jezonk.


Jong, noe sjwiech ins effe, wat huits doe diech noe werm droes ?
Iech zag alling mer an de luu: d'r nonk Joehan, dee is do�d.

Ja, dat wisse vier allang, hot jevelligs dienne monk.
Vier wille wier mit repeteere, hot noe op uvver d'r nonk.

Kiek, iech zag mer zoe, iech zag 't liecht miech wirkliech nit jezonk,
zoevul ese, zoevul drinke, zicher wenste dik en ronk bis.
Want iech wees noch jot, iech houw ins inne honk,
joa, jehold oes 't asiel, en dee woar och nit mie zoe jonk.
Dee oos blikker vol mit sjappie, va dee jans jezonge kui.
Och, 't woar ee prechtieg deer, alling ee kling biesje tse sjui.
Hei en doa misjien och noch ee losjerammeld sjruufje los,
mit zie biesse en zie sjnappe noa de jonge va de pos.
Mer alla, zoe woar d'r Joehan nit, nit dat iech 't wis.
Ne, iech han nog no�ts jeho�d dat hee ziech an de luu verjreep.
Ne, ne, ne, doavuur waor hee doch inne vul tse jouwe maan.
Doch wal joamer dat e nit mie mit os dreie laache kan, wa.


Hod miech vas en los miech nit mie los.
Iech drien um d'r nak um, ich brech 'm d'r hoas.
Iech ouw hem jeliech ing re�t op die moel.
wat is dat e udder, wat is dat ing noel.
Wat sjtut uur noe tse kalle, wat deed 't er noe tsouw.
Sjwiech toch ins effe, hod d'r monk ins tsouw.
mit al dat jezeever verjoos iech 't nog bouw.

Vier zint hei um tse viere dat os mama is jetrouwd.

En doe, doe has ozze rap verzouwd !

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAUWELE WAUWELE
1986: Tekst: Jo Dorscheidt - muziek: Ruud Habets

Refreng:
Rauwele wauwele op d'r eck,
breuzele, sneuzele, duch mer jek.
Rauwele, wauwele, dat 't vrikt,
op d'r sjroase eck, op d'r sjtroase eck.

Het Mieng en het Trees die hoole krinsje,
het Keet en het Fieng woare och derbei.
En het Mieng zie janz kling Frinsje,
zaat: luu, loestert jot hei,
dat jeet va .....

Dat sjleddere jong mar ummer wi�r,
die vonge jaa jee eng der aa.
Het Frinsje zoog dat ki�r op ki�r.
e jong eroes en daat doe aa ..
dee dat aa .....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RETSEPT, 'T
1976/1977 nr.1 : Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

Refreng:
't Allersjunste me�dsje en ne jantse b�l vol jed,
ja, dat hat de� man jefeld, ja dat hat de� man jefeld.
't Allersjunste me�dsje en ne jantse b�l vol jed,
ja, dat hat de� man jefeld, ja dat hat de� man jefeld.

D'r pap de� woar al joare mit de nerve an de jang.
't Jantse hoes woe�t jek zoe�-jaar de mam die woe�t al bang.
Op ee-moal koam der dokter en versjrievet ee retsept.
Dat woar waal nit tse le�ze mar der pap woe�t �pjepepd.

De jantse noabersjaf die sjtaunet jidder daag nog mie�.
Der pap de� hool ziech m�nter en der pap de� hool ziech vrie�.
En jiderinne vroaget hem wie has doe dat jedoa.
Dan zaat he� doavuur m�ts doe effe noa der dokter joa.

Dat doeret noen al monde en der dokter woar kapot.
Hai he� dat nit jesjr�ve, jong da wu�r nog alles j�d.
Durch land en l� jedrage en 't woe�t doavan jerept.
Dat he� ziech hai versjr�ve an dat zelfde retsept.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RIO KIRCHROA
1998: Tekst: H. Kuckelkorn - muziek: & Luc Kleijnen
Zang (*) : De Wilhelmiensjere


Zoe� r�nk 't joar 2011, dan is 't hei zoe� wied.
Kliemaat hat ziech da jans jedrie�nd, d'r winkter zunt vier kwiet.

Refreng:
't Is da Rio Kirchroa, wat ummer zingt en laacht.
't Is da Rio Kirchroa, woa samba we�d jemaad.
't Is da Rio Kirchroa, de zon sjiengt �p d'r Maat.
't Is da Rio Kirchroa, woa moezziek we�d jebraad.

't Janse joar sjiengt da de zon, dat is da jans jewis.
De palmbeum sjtunt uvveral, we� wit wie sjun dat is.

De� sjunne kloon mit k�tte mouw, dem sjtreuft me ziech dan aa.
De vasteloavendsjekke hei dunt samba peksjer aa.

De� ramba samba samba dans, de� kr�ft �s in 't bl�d.
De� ramba samba samba dans, de� laant �s richtieg �p.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RODA OP KAALHEI
Tekst & muziek: Jo Smeets
Zang 1 (*) : Roda JC & Peanuts


Refreng:

* single : Roda JC & Peanuts - "Hei kunt Roda/Roda op Kaalhei" - Marlstone Recordings bv - 098809 S


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RODA, RODA
trad. - J. Smeets - melodie: "Rucki-Zucki"
midi

* cd-single : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas - "Roda JC Hitmedley" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RODA, RODA, LOS MER JOA
1972: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Zang 1 (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Nico Ploum en John Quadflieg
Zang 2 (**) : Ritmic Group Schinveld
Zang 3 (***) : Cas Sprokel, Puck Sprokel-Franssen en Frans Tiedtke
Zang 4 (****) : Joost Meijs

midi

Hup! Roda ! Los mer Joa.

Refreng:
Roda, Roda, Roda los mer joa,
Roda, Roda, dieng supporters zunt werm doa.
Roda, Roda, vier blieve diech truij.
Vier blieve allenuij beij-ee, vuur Roda J.C.
Vier blieve allenuij beij-ee, vuur Roda J.C.

Et tsondiegs um hoaver drei, is jidder supporter op Kaalhei.
Doa sjteunt he� ziene kloep, de Roda luu hant jenne floep.
Ze weesse ziech tse je�ve, ze sjpelle vuur heun le�ve.
Den wenne is et parool, en vier zinge noa jidder jool:

Sjtunt �s jonge op het velt, jeleuf mar, wees de jantse welt:
ze zalle ziech werm je�ve, ze sjpelle vuur h�n le�ve.
�s Roda in 't jeel en sjwats, de� kloeb, de� jeet �s aan 't hats.
Bie jidder jool of went 't mos, zinge vier oes volle bros:

* lp: Diverse artiesten - "Karneval Vaan Eysde tot de Mookerhei"
** lp/cd/tape: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
*** single: Cas Sprokel, Frans Tiedtke & Puck Sprokel-Franssen - "Roda, Roda los mer joa/Wielrennersmars"
**** cd-single: Diverse artiesten - "Herinnering aan de Amstel Cup"
cd-single : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas - "Roda JC Hitmedley" - Marlstone Recordings bvHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RODA, WE� IS SJERP BEI RODA
Limb. tekst: J. Smeets - melodie: "Living next door to Alice" (N. Chin/M. Chapman)

* cd-single : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas - "Roda JC Hitmedley" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RODA-SENGER MARSJ
Tekst & muziek: N. Ploum

Ja, ja hei zint vier dan, ja, ja, hei zint vier dan.
Vier bringe moezziek en jezank en och vermaach.
Ja, ja hei zint vier dan, ja, ja, hei zint vier dan.
Vier bringe moezziek en jezank en och vermaach.
Vier zint als Roda-zenger uveral bekand.
Vier bringe moezziek oes �s eeje Roderland.
Ja, ja hei zint vier dan, ja, ja, hei zint vier dan.
Vier zint de Roda-zenger oes 't Roderland.

HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R RODA SJLAAJER
2000: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Is hei inne �p de welt, de� nit va Roda helt ?

1234 ... Ja, dat is 'm ...

Iech jong letst noa 't Hollensj, zoog inne trainer doa.
Dea woa jans oes 't huusje, hea w�s niet wie of woa.
Mot ich d'r krisboom maache, of doch mer 4-4-2.
Iech zaan noe zich mer reujig, jong, maach nit zoene behai.

De taktiek is niet wiechtieg, 't hat ja jinne tswek.
De Rodajonge zunt tse j�d, die maache uuch ram jek.

All� da, wa Roda, da win da.
Deu mer 1234 5 joole drin.
All� da, wa Roda, da win da.
Deu mer 1234 5 joole drin.

Ajax hat veul klasse, en Feyenoord nog mie�,
Fortuna is bouw meister, en MVV adie�.
De hooligans die houwe drop, mit ee jleesje beer.
D'r scheids is noe�ts partijdig, al weul hea dat waal jeer.

�s jonge wisse besser, hant ee dingk in d'r kop.
Wentste ummer winne dees, da sjteeste an d'r top.

All� da, wa Roda, da win da.
Deu mer 1234 5 joole drin.
All� da, wa Roda, da win da.
Deu mer 1234 5 joole drin.

1234 ja Roda is d'r hit.
1234 noe zing mer mit �s mit

* cd-single: Jack Vinders, Ummer d�r Neaver & Weerwaas - "Jool is Jool" - Marlstone Recordings bv CDS 2019


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SAFARI-TANGO
1986: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


"Vang dich ing hon", zaat d'r John an de vrauw en he� wool joa.
De� wuste sjtriet hei in de boed, is da inins jedoa.
He� wool noe alle vrauwl� zie� en daat an Afrika.
Joa, he� zouw op safari joa, en dong d'r rok al aa.

He� daat opins, dat jeet doch nit, dat is doch vul tse duur.
Doe bloof mer ee dink uvver en dat noom he� ziech vuur.

Refreng:
Op safari in de discotheek, doa is bananebal,
doa kanste mit de winkbuks hin en hinger vrauwl� aa.
Op safari in de discotheek, doa is d'r d�uvel loos.
Bis doe doa ing kier hin jewe�, da wiste wie �t mos.
Bis doe doa ing kier hin jewe�, lie�t dat diech nit mie� los.

Wat zouw me mit d'r vliejer joa, noa Afrika retour.
Doa is 't ummer vul tse werm en �t beer dat sjmaat doa zoer.
Doa hant ze jinne karnaval, va klone jans tse sjwieje,
en zoe�vul nette vrauwl�, die jie�ft �t doa nit mie�.

Die hant vier n�u je-importeerd, die jonge ainfach mit,
den ozze n�ue hobbie, dem kanke ze doa nit.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SALSA
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Roda Zengere


Auwwie�, dat woare mien tsie�ne
Auwwie�, dat woare mien tsie�ne
Kiek oes de ungesjte zunt de mieng,
Nuus wie bloa vlekke die iech van de� salsa krien

Ee tswai doe m�ts liere tselle
Drei veer, jeweun blieve helle
N� wa, alwerm damewaal;
Jeliech kans doe miech bringe noa 't sjpetaal

Ze zage danse wuur
Plezeer vuur allebei
Iech d�ch 't vur
't Is d�ch nuus derbij
Vier krient ing kluur
En sjwungele mit de bee
Salsa, joa de� salsa
Bringt �s k�tter bijee

Ojee mit de bee
Salsa jeet ezoe�, maat jidderinne vroe�
Ojee mit de bee
Dan broechs-te mit de erm nuus mie� tse doe�

Auwie�, doe m�ts diech drie�ne
Auwie�, jeliech de vus bie�ne
Kiek oes iech bin al kapot
�ch al huits-te wie nog nie mit de v�t

Ee tswai, iech zal 't noe�ts liere
Drei veer, nit noa h�ngede kiere
N� wa iech zets miech derbij
Joa, iech veul al dat hoepse an de knei


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAMBA HEI, SAMBA DOA
1988: Tekst & muziek: Hans Golembiewksi

Der pappa lets in Rio woar, koam sjtapeljek tseruk,
en zeat: ich jon 't anger joar besjtimmt doa hen tseruk.
Der samba hui 'm jek jemaat, dat woar mit carneval.
Noen zingt der pappa daag en naat, wie 't hei ooch komme zal.

Refreng:
Samba hei, samba doa,
samba danse vier h� allemoal i Kirchroa.
Samba hei, samba doa, samba danse vier i Kirchroa.
H� danst der pap, h� danst de mam en ooch de kinger.
Doe jees noa links, noa reats, noa vuure en noa hinger.
Samba hei, samba doa, samba danse vier i Kirchroa.

Der pappa an 't sjloffe woar, hea dreumt va carnaval.
Der himmel woe�t ee bisje kloar, doe hoe�t hea inne knal.
Dat is ing trommel, zeat der pap, wat is hei doch tse doe�.
Doe zooch hea plots ing narrekap, der pappa zong doe vroe�.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAMBALOAVEND
2003/2004: Tekst: Maurice Hinzen - muziek: John Kluter
Zang: K.K.K. de Sjt�chne�lsjer


D?r sambakriebel zits bij jidderinne in ?t lief
Al biste 120 joar en och e bisje sjtief
Denn h�etste samba sjpille, wille vus nit blieve sjtoa
Caramba mit la bamba en noen losse vuur ens joa

Refrein:
Ayayaya, jef miech mar samba vasteloavend
Ayayaya, jef miech mar samba karneval
Ayayaya, noen dans mit miech d?r janse oavend
Ayayaya, mit vasteloavend is ?t bal

D?r samba is nit lestieg, n�, d?r samba kenste zoe�
De bee die junt va jans alleng, ?t vutje wagkelt vroe�
De kneie en de erm kient ?t werm van d?r takt
Caramba mit la bamba hat d?r samba diech jepakt


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAUNA
J. Smeets
Zang (*) : Peanuts


Refrein:

* lp 1983 : Diverse artiesten - "Plat in de jaore tachtig" - Marlstone Recordings bv - MARL 198307


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SHAKIN' SJENG (1234 jef miech ee beer)
1992: Tekst: Ummer d�r Neaver - muziek: Freedman/deKnight
Zang (*) : Ummer d�r Neaver


Refreng:
1234, jef miech ee beer.
1234, jef miech tswai beer.
1234, jef miecH vunnef beer.
want an d'r drank d'r drank, mie le�ve lank.

't Is vanoavend werm zoe� wied, dat uur d'r Elvis le�vend ziet.
D'r Shakin' Sjeng oes Kirchroa, de� is vanoavend werm ins doa.
D'r Shakin' Sjeng, d'r Shakin' Sjeng is doa.

D'r alkohol maat veul kapot, mer iech bin j�d mit ee sjtuk in de vot.

* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJATTEPOEMEL GROOVY WAH
Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Oh baby
oh sjattepoemel
zets die moeziek nog ins aa
witste waal, sjtiemoengsmoezziek
joa hoempapa
en doe wits wat da jebuurt, wa baby
joa de kinger sjloffe al
kom, zets mer op, j�d hel
maach diech de hoare los
hoempapa is ram groovy cool wa

Och don diech noe 't jesje oes
en went 't ken ooch nog de bloes
don diech d'r tiroler aa
da bejint d'r hoempapa

Sjattepoemel groovy wa
dat is noe d'r hoempapa
vuur miech jinne chachacha
mer inne hoempapa
sjattepoemel groovy wa
iech bin h� d'r faldera
vuur miech jinne chachacha
mer inne hoempapa

Darf iech dienne Anton zie�
da krieste och jet va miech tse zie�
mit mie lere buks-je aa
da bejint d'r Hoempapa

Baby de� schneewalzer wa
de� schneewalzer maat miech rammenassejek
en doe miech ooch, witse dat
mit die bergsjong aa
woa die noldhakke zoe� oes kome
oh baby
en wentste da de� lederhosenalpentanga aa has
da bejint 't miech tse jodele

Oh baby effe zitse, iech bin ram doljedrie�nd, witste dat
main Jod, bergop danse de janse tsiet, iech bin kapot, bah

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJELLEBOOM (1)
1984: Tekst: L. Bosten - muziek: P.J. Scholtes

Inne kloeb, in Kirchroa jod bekankd,
v�al sjpas en jet tse laache hant.
Wen vier durch jen d�rp an 't trekke zint,
uvveral de sjtiemmoeng kunt.
Is jet tse viere , zint vier doa :
d'r sjelleboom-kloeb van Kirchroa.

Refreng:
Vuur d'r sjelleboom tse sjpelle,
zint tswai dekkele mit sjelle,
inne kwekkie oave drop,
en van dronger inne sjt�p.
Alles op inne sjtaatse sjtek,
vuur 't jebun is de� d'r sjrek.
Al is et kluuersje noch zoe� sjun,
't bliet d'r sjrek van et jebun.

't Le�ve jeet ins �p en och ens aaf,
jewis is d�ks de sjpas ins draaf.
H�de vier noch ummer jouwe m�d,
zinge dan oes volle br�s.
Drum, jet tse viere sjteet �s noa,
d'r sjellekloeb van Kirchroa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJELLEBOOM (2)
1983: Tekst & muziek: E paar jekke ; Ummer d'r Neaver o.l.v. Bert Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


't Jong op vasteloavend aa, d'r Sjeng hauw jouwe zin.
He� woal werm jet tse paave han, doe vool hem jraat jet in.
He� sjnappet ziech d'r sjpenne-kop, de� sjtong nog in d'r sjtaal,
en wie he� doa no boesse koam, doe hoe�t me ee sjandaal.

Refreng:
Jef miech mer enne sjelleboom, dat jeet mer op en aaf.
I�tsj op en dan eraaf.
Jef miech mer enne sjelleboom, dat jeet mer op en aaf.

Me jeet eroes, me hat zieng sjpas, me drinkt ziech ee of tswai,
me zingt en sjpringt en maat v�al krach, veult ziech wie op Hawa�.
Mer ee dink wel iech doch waal kwiet en dat we�t huugste tsiet.
Enne kloon is pas enne richtige kloon, mit enne sjelleboom.

* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJIENA JROS
1998: Tekst & muziek: A.Papousek, K.Stevens & P.Stevens
Zang (*) : Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
Sjienees-jer zunt doch jet jevreks, dat m�ts-te zie�.
Hant zoenne sjunne laach en eugs-jer vuur de sjpas jemaad.
Joa in �s Kirchroa, mit de vasteloavend, sjpringe ze flink r�nk.
Ze haode van dis fes, jewis, dat klinkt vol sjtoots oes h�nne m�nk.

Hei ziet me jiddes joar mit karneval de janse welt.
V�al klone trekke durch �s sjtad, doa sjteet me va versjteld.
Mar dis joar hant vier jans v�al sjun sjieneze mitjebraad.
Zie lofe durch �s heemetsjtad en sjpringe �p d'r Maat.

�s Kirchr�atsj plat dat is vuur h�n sjienees, versjtees-te wal.
De sjpas die kent jing sjproach, jing jrens, �ch dat is karneval.
Vier sjnappe h�n noen vas in erm en zinge noen dis lid,
zie veule ziech hei richtieg heem en dunt jeer mit �s mit.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJIERESJLIEFER
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjeef Jewikkeld


Refrein:
Alles we�d jesjl�fe alles maach iech sjerp
Iech bin d'r sjieresjliefer en rees van d�rp noa d�rp
Sjiere en �ch metser, we�de werm wie nui
Iech bin d'r sjieresjliefer, k�m jeer bij �ch vuurbij
Iech bin d'r sjieresjliefer, k�m jeer bij �ch vuurbij

Jaorelank k�m iech al langs de duur
Maach �ng metser sjerp en bin �ch jaarnit duur
�ch d'r sjlechter �p d'r ek, mit sj�tsel bl�d jevlekd,
Bringt zie janse vleesjbesjtek

Weer en wink die maache nuus oes
Mit mie ke�rsje trek iech ummer werm dr�p oes
Went d'r haan 't 's m�rjens krie�nt, ziech de noabersjaf bejie�nt
En d'r sjliefsjtee da werm drie�nt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJIES DRAA
1992: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech woar letste zamsdieg effe in d'r "Alaaf".
iech zats miech doa an tie�k, en dr�nk miech ee braaf.
En iech jong eroes, iech vong 't zoe� benauwd,
en iech zoog, ze hauwe miech d'r fiets jeklauwd.

Refreng:
Mar iech han sjies draa, ja, iech han sjies draa,
iech han sjies an de welt, die alles deet vuur 't jeld.
Mar nuur vuur miech, iech sjnappet miech 'ne taxi en de� broezet voet,
en zats miech aaf bij de ie�jtse frietteboed.
Doe zaat de� man: "Betsale", iech al woar 't nit wied,
en woe�t iech toch nog al mieng fennieje kwiet.

Drum lofet iech noa heem, jong, wat woar iech mui.
Iech �set miech ing b�tram, �ch nog d'r letste kui.
Zoe� koam iech i jen bed en mit de oge tsouw daat iech:
"Al kan vrekke, den noen han iech rouw".

* cd: Weerwaas - "Jiddere jek is angesj" - Marlstone cdl-9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJILDER
2000/2001: Tekst & muziek: M. Dill
Zang: 2000 volt


Refrein:
Went d'r sjilder kunt mit zienne pienzel.
Da sjtriecht he� �p en neer
Besjtimd nit kr�ts en kwe�r
Went d'r sjilder kunt mit ziene pienzel,
jong da sjtraalt hei 't jebun,
he� maat werm alles sjun

D'r sjilder joa, d'r sjilder joa, is inne faine man
Doe wits nog nit, die wits nog nit, wat de� zoe� alles kan
He� sjtriecht ins hei, he� sjtriecht ins doa,
deet alles mit d'r kwaas
He� deet dat richtieg mit jeveul
K�m pak 'm diech ins vas

Noen daat iech miech, noen daat iech miech,
dat m�tste doch ins doe�
Iech pienzel miech, iech pienzel miech
de janse jammel boed
Iech sjtriechet hei, iech sjtriechet doa,
dong alles mit d'r kwaas
Dat woar e richtieg j�d jeveul,
dem loos iech noe�ts mie� los

Wils doe in sjet jedon han,
d'r kelder of de boed,
da k�mme vier draa
Mit d'r pienzel in de loe�t


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJIR HOEPERMANS
1989: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Sorry juffrouw, is 't jod dat iech miech flot vuursjtel ?
Mienne naam is Hoepermans, en iech bin vrijgezel.
Joajoa, uur huet 't jod, iech bin nog ummer vrij.
Dag uur wilt miech putsje, sjtelt uuch hinge in de rij.
Ne sjune ke�l zoe wie iech bin, de� helt van de natoer,
vuural va ale vrauwluu, mit ee sjun, sjlank fiejoer.
Wie mugge um 't lit, zoe sjwerme ze mer um miech her.
Kunt miech zoe�jet vuur de flint, da laan iech 't jeweer.

Refrein:
Wee hat hei zoevul sjans, dat is Sjir Hoepermans.
Mots nit lang helle, kens d'r Hoepermans doch belle.
Wee hat hei zoevul sjans, dat is Sjir Hoepermans.
Nog noets hauw inne Hoepermans zoevul sjans.

Inne ke�l va mie niveau sjteet nit op 't toilet.
De� hingt ummer an de tie�k en doa we�d opjelet.
Mer iech blief ummer netjes, blief ummer inne heer.
Zoe me�dje dat we�d voljeveurd, mit cognac, sjnaps en beer.
D'r sjunste ke�l va Limburg, we�d uvver miech vertseld.
Iech kan nit mie� sjloffe, ummer we�d jebeld.
Jidder naat ing anger vrauw, iech hod 't nit mie� bei.
Och, wat me alenui nit deed, vuur de liefhebberij.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJLAAJER VAN 'T JOAR
1992: Tekst & muziek: Paul Weelen

Refreng:
Iech han d�r sjlaajer van �t joar en �t weed �m nit.
Nog nit ins nommer tswai, oej jee, dat vilt nit mit.
Maachet iech mit h�nged man sjandaal,
kreug iech alle sjtimme oes d�r zaal.
Mar noen bin iech alling en �ch jee jevoar,
vuur d�r sjlaajer van �t joar.

Vasteloavend oane moezziek, och, die k�et toch nit besjtoa.
Doarum hant vier d�r jlaajer on os Kirchroa.
En eemoal in �t joar, dan kunt me bijenee, en we�lt me inne nommer ee.
En dis kie�r, dat is kloar, han iech d�r sjlaajer van �t joar.

Iech sjrief wal ins ee lidje, och, dat is zoe� mieng natoer.
Mar zits nit in fanfaar of in d�r kirchekoer.
En kunt dan die parade, dan d�ch iech jeer �ch mit.
Mar ee kens-je maache d�ch iech nit.
Mar dis joar, dat is kloar, han iech d�r sjlaajer van �t joar.

�t Jeet miech um de sjpas en doavuur sjton iech noen werm hei.
Nog ee refreng en alles is vuurbij :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJLIS DIECH AA
1995: Tekst & muziek: Harry Pantus
Zang (*) : Vol Doa


Refreng:
Sjnap d'r kloon mar oes de kas, vier maache h� alling nog sjpas.
Jon mit, sjlis diech aa !
Has-te nuus, wat maat 't oes, de sjtiemmoeng die kunt doch eroes.
K�m mit en sjlis diech aa !

Vasteloavend in �s Kirchroa, dan wil iech mit diech eroes joa.
Danse, sjpringe en �ch zinge. K�m, jon mit en sjlis diech aa !

Bis-te mui van al dat sjpringe, kans-te doch e lidsje zinge.
R�st diech oes en drink e jle�s-je. Jon werm mit en sjlis diech aa !

Los de sjt�ppe mar ins knalle, lek ins loos hei mit z'n alle.
Jroe�s en kling die junt tsesame. K�m jon mit en sjlis diech aa !

Drei dol daag junt vier noen viere, vasteloavend m�ts-te liere.
Maach tsezame polonaise. K�m mar mit en sjlis diech aa !

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJNEI-WELT
2003/2004: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang: De Martonos


Refrein:
K�m, jank mit �s d'r berg aaf, �p de latse of de sjliet.
Doa is d'r winkter jidder daag, k�t bij, 't is nit wied.
Doa wits-te wats-te has, in d'r sjnei maache vier �s sjpas.
Doa wits-te wats-te has, in d'r sjnei maache vier �s sjpas.

Vrui-er woar 't d�ks zoe� wied, vuur jet sjnei tse vinge.
Me d�ng da �ngerwe�gs Tiroler lids-jer zinge.
Noe sjtelt de rees nuus vuur,
d'r berg likt ne�ver de duur...

Vier junt doa tsezame roetsje, d'r auwe sjteeberg aaf.
Ins richtig oesjelosse, dat is vuur �s ing jaaf.
De 'Sjnei-Welt' bringt plezeer,
jidderinne hat dat jeer...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJOARSJTEEVE�JER
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Wilt d�r sjoarsjtee nit mie� sjwame, ja dan r�f miech mar derbij.
Dan kiekke vier tsezame, wat de l�ezoeng is heibij.
En dan zaan iech mie�tstens: ve�je, en iech klum dan �p �t daach,
Wie hoe�jer nog wie besser, en iech ve�g �p mie jemaach.
En iech ve�g er�p en eraaf, en r�f jiddes moal alaaf.

En iech ve�g va boave bis �nge, en iech ve�g va links noa re�ts.
Och wat herlieg is dat ve�je, wentste mit rouw jelosse we�ds.
Joa, dat ve�je is inne ze�je, den noen kiek ins hei �t klopt:
�t Laoch we�d durchjesjtaoche, en de pief we�d oes-jeklopd.

En dan hel iech en dan ve�g iech, en dan we�d iech uvveral sjwats.
Mar dat ve�je dat jevilt miech, en iech lek doadrin mie hats.
Mit d�r koe�jel in dat reur, maach iech alle sjoarsjting le�g.
D�r langste en d�r dikste en d�r jr�etste dem iech ve�g.
En dan los die koad mar aaf, iech ve�g bis in mie jraaf.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJOENKELE
1990: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Vier junt noa links, vier junt noa reats,
dea doa bei sjtil bliet sjtoa, mos mar op heem aa joa.
Vier junt noa links, vier junt noa reats,
dat hant vier mie� jedoa i Kirchroa.

Vier hant ee lidje jesjreave, dat uvver sjoenkele jeet,
den sjoenkele is os leave, wail alles mit dra deet.

Vier zunt vuur de sjpas jeboare en os is n�ks tse dol.
Al we�de vier honderd joare, vier leave vuur de lol.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJOENKELE OP DER MAAT
1988: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Oesveurende: de Rojo's & de Jraater Sjtroassezengere


Refreng:
Iech han jesjoenkelt op der Maat,
han iech jedreumt de janse naat,
en der Joep, dea hat alaaf an miech jezaat.
Dat han iech zelde mitjemaat,
wat iech jedreumt de janse naat,
mar der Joep, dea hat alaaf an miech jezaat.

Der karnaval zitst miech in 't blod,
doa durch sjlof iech nit mie� zoe� jot.
Iech dreum noch mar va Kirchroa,
en zien der Joep dan vuur miech sjtoa.
We�t iech dan wakker, jodtsedank,
dan zing iech sjtondelank.

Wenn iech zoe� an't sjloffe bin,
dan dreum iech ummer vuur miech hin.
Zien iech ne kloon op jiddere ek,
dan we�t iech sjtill a sjtapeljek.
Alaaf noch in der sjlof ..... (?)

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJOENKELSJLAJER
1984: Tekst & muziek: Kirchr�atsjer Jonge

Z�rje va m�rje, dat is �s ejaal,
die hange vier an der naal.
H� we�d jezonge en h� we�d jelaacht,
h� we�d ziech richtieg vermaacht.

Refreng:
Sjroemstara, noen vange vier aa,
sjoenkele hin en tseruk.
Kinger, wat is het mar loestig en sjun,
sjokkele durch dik en dun.
Sjroemstara, noen vange vier aa,
sjoenkele hin en tseruk.

Ringela Roza, jemaat in der rink,
sjpi�let me vruier als kink.
Noen we�d jesjoenkelt en maat me ziech sjpas,
valle joa jinne tser las.

Jonge, vier sjtunt niet mie� vas �ppen bee,
d�ch drinke vier �s n�ch ee.
Junt dan noa heem mit ee sjtuk in der kraach,
sjleet het �s n�ch in der laach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJONG SJLAJER
2000/2001: Tekst: Loek van de Weijer - muziek: LV �t darf jenne naam han
Zang (*) : LV �t darf jenne naam han!


Wat has doe doch sjun sjong Sjeng, iech zooch ze in �t sjongsjaaf sjtoa.
D�r Sjef ze�t an d�r sjoe�ster: �Wat hat de� Sjeng sjun sjong�.
Wat has doe doch sjun sjong Sjeng, iech zooch ze in �t sjongsjaaf sjtoa.
D�r Sjef ze�t an der sjoe�ster: �Wat hat de� Sjeng sjun sjong�.
D�r Sjef ze�t an der sjoe�ster: �Wat hat de� Sjeng sjun sjong�.

D'r Sjeng wirkt in e sjongjesjef en dat vilt hem nit sjwoar.
He� sjtoe�set durch als tswaide sjef en noe�ts sjpringt hem 't sjnoar.
Verkeuft sjirm en sjiekke sjloebbe mit sjwoeng en �ch v�al sjmaach.
Me h�et 'm noe�ts ins sjoebbe, he� is van d'r auwe sjlaag.

Inne sjlodderjanus mit ing sjal, sjienhillieg mit inne sjplie�n.
Sjong jie�t 't mit of oane sjnal, al is dat alling mar sjien.
Vuur alle l� de richtieje sjong, d'r Sjeng is inne sjteer.
Zoe�wie he� in de sjauwkas sjtong, mit inne sjtivvel sjnautsebeer.

* cd: diverse artiesten - "Kirchr�adsjer Vastel. Sjlajere 2000-2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJONNIE & RONNIE
2000: Tekst & muziek: Ummer d�r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Als klinge jong wool iech al 't kappersvak i joa.
D'r Ronnie, de� hat miech doe alles vuurjedoa.
Iech koe�t och ummer bei hem binne wippe,
he� lieret miech 't wesje, 't feune en 't knippe.

Vier le�vete tsezame vuur �s vak,
en alles dat sjtong sjtief, sjtief van d'r lak.

Refreng:
Ronnie kom hei, Ronnie noe kom doch.
Vier zunt doch jeweun vuur ee jeboare.
Woarum zitse vier �s in de hoare.
Johnny, Johnny, los miech mit rouw.
Johnny, Johnny, iech h�d noe van ing vrauw.

D'r Ronnie hat 't opins doe oesjemaad.
Doe ekel, nog ummer bin iech va de kaat.
He� zaat: "Lek miech am aasj, miech bist doe kwiet".
Iech zaat: "Ja Ron, dat hauts doe jeer, mer sjtriet is sjtriet".

Hei sjton iech noe, alling en ram nerveus.
Ach Ronnie, k�m doch tseruk, mieng lekkere kling tondeus.

* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPAS AN DE VR�UD
Tekst & muziek: Jos Pauels

Um vasteloavend jeet 't Truut mit zienne Piet e-roes.
Ze fladdere dan va ti�k tse ti�k, drinke manch beerche oes.
Doch k�mme ze dan �p ing plaatsj woa, 't herlieg is en fain,
dan sjpringt d'r Peter �p d'r dusj. en zingt dan dat refreng:

Hei is 't priema, sjats hei wille vier blieve.
Ober noe kom en vul nog ins dat jlaas.
Hei is 't priema, sjats hei wille vier blieve.
den hei is sjtiemmoeng en hei krient vier sjpas.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPAS AN 'T LEEVE
1992: Tekst & muziek: May Mohnen

Refreng:
Losse vier jet zinge, dunt vier �ch jet sjpringe.
Losse vier �ch mar jet laache dan,
vier wille sjpas an �t le�ve han.
�t Is en bliet ezoe�, vier blieve ummer vroe�.

D�ks hat me de naas j�d vol, koppieng en �ch mui.
Me huft ziech �p en jie�t ziech dan alwerm ins inge dui.
Da ziet de welt werm angesj oes, jodsedank.

In de jroe�se welt, �t is woar, weest me d�ks nit mie�,
is �t j�d of is �t sjle�t, hod diech mar j�d vrie�.
�p ee-moal is wer alles j�d, jodsedank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJPAS DIE KENT JING JRENZE
1989: Tekst & muziek: Nico Ploum

En de sjpas die kent jing jrenze
en de sjpas die kent nog ummer jinne tsol
jinnen sjlaagboom, jinne droad
en jing poliesse
en dat haode vier besjtimd nog joare vol


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPAS EN VR�UD I LIMBURG
Tekst: M. Reintjens - muziek: W. Schobben
Oesveurende: De Sjtuvchel-iezere


Verkleid wie kloon in �s b�nkte Kloneland, veulste diech hei heem.
Den d'r vasteloavend in �s Limburgs land, is jinne auwe leem.
Wilste vasteloavend liere viere, kanste dat in �s Limburg liere.

Refreng:
K�m noa �s, noa �s, Limburgs land,
doa is sjpas en vr�ud aa-jezaad.
Hij bij �s, in �s, Limburgs land,
viere vier klone vasteloavend bis in de naat.
K�m noa �s, noa �s, Limburgs land,
doa kans doe drei daag lank nit sjtil blieve sjtoa.
Hij bij �s, in �s, Limburgs land,
dat deet �s wirkliech jinne noa.

Haste nog noe�ts in die le�ve zoeng sjpas jehad, veulste diech ezoe� j�d.
Vasteloavend in ing sjun vasteloavends-sjtad, drei daag zunt �s tse k�t.
Wilste vasteloavend liere viere, kanste dat in �s Limburg liere.

* cd-single 1999 : Diverse artiesten - "Carnaval met ..." - Eurode Music - C 259


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJPASKAPEL
1994: Tekst: A.Papousek - muziek: K.Stevens, P.Stevens & A.Papousek
Oesveurende: Sjpaskloeb Durchee


Refreng:
Huur doa, doa sjpilt ing sjpaskapel.
Mit de tr�ate i-jen hank, trekke zie durch sjtad en lank.
Huur doa, doa sjpilt ing sjpaskapel.
Alleng 't hure al bez�rjt os hondervel.

I Kirchroa sjpilt ing sjpaskapel, dat wit doch jiddes kink.
Al kunst-te oes 't Mucherveld of woe�nst-te oppen Vink.

De sjpaskapel mit vasteloavend richtieg viere deet.
Ze tr�ate, sjpringe, maache sjpas, bis dat d'r kloon oes jeet.

Zie� vr�ue ziech wie jiddes joar werm op die jekke-tsiet.
D�n wille vuur die drei d�l daag och jans besjtimd nit kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPEK EN AI
1986: Tekst & muziek: Frans Hendriks

Refreng:
Ja, sjpek en ai, dat hilt �s op de bee,
jet van ing hon en ee verke durcheree,
'ne Telder joelasj of ing tas e�tsetsoep,
da sjtunt vier deesdieg �ch nog m�nter op d'r sjtoep.

De vasteloavend is besjtimt jing klingiegheet,
went me ziech beziet da wat me zoe� al deet.
Laache, zinge, sjpringe, die vasteloavendsdaag,
verj�s da nit tse dinke an d'r eeje maag.

D'r ts�g op roe�ze-mondieg, junt vier ummer mit.
Dat is ee sjtuk loofe, mer dat sjtu�ert �s nit.
Koom' vier op d'r Maat en sjtunt lustig bei d'r Joep,
da kieke vier al oes noa lekker e�tsetsoep.

Leef l�, maacht uuch sjpas en los uuch mer ins joa,
pieng in �nne kop, dat kunt d'r daag d'rnoa.
H�wt uuch da jet sjpek en jet aier in de pan.
't Is nit tse jeleuve, wat me da werm kan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJPETAAL
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Hant vier e bis-je pieng, da junt vier noa d'r dokter.
Da ze�t de� leve miensj, doe m�ts mar noa 't sjpetaal joa.
De� bliend-derm m�s eroes, ze m�sse an diech sjnie-je.
Al maachs doe �ch ing voes, ze zalle diech waal krie-je.

Vier kranke hant 't net, vier broeche nit tse wirke.
Vier ligke plat in bed en zunt bauw an't versjnirke.
Mar eemoal kunt de tsiet dat vier werm junt �p heem aa.
Da zunt ze �s hei kwiet, dat is de sjunste tsiet.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJPETAAL DAT BLIEFT I KIRCHROA
(protestlied tegen de sluiting van het Sint Jozef Ziekenhuis)
1995: Tekst: Cas Sprokel - melodie: "Mer losse d'r Dom i K�lle"
Zang: Cas Sprokel


Refreng:
�t Sjpetaal dat blieft i Kirchroa, jeet nurjens angesj hin.
Wat m�s dat noe i He�le, dat hat joa jinne zin.
�s sjpetaal dat blieft i Kirchroa, He�le, blief doa vanaaf.
Doarum ruf noe mit �s mit ��Hod doa de ving�re aaf !!!!!!!
Doarum ruf noe mit �s mit ��Hod doa de ving�re aaf !!!!!!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPIEJOE�NE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


�t Re�net d'r janse oavend, jinne honk woar an duur.
Iech lofet um de peultjer hen, iech sjtalt miech diech vuur:
D'r kraag hoe�g opjetrokke, d'r hod deep in �t jezich,
um miech in ing val tse lokke, nee, iech los diech nit in sjtich.

Refreng:
Drum lieche vier sjpiejoe�ne in ing welt vol kauwe krig.
L� die in �t duuster woe�ne, l� oane ee jezich.

Doe mots miech sjtiekem je�ve wat zoe�vul angere wille han.
Iech besjerm �t mit mie le�ve, wail iech ie�wieg sjwieje kan.
En doe mots mar drop vertrouwe, dat iech op dieng zie toch sjtoa.
Ze darve miech eraver houwe, iech wil alles ongerjoa.

�t Snaats mosse vier os vinge, ee paar sjtonde jidder naat.
�t Jevoar dat kunt va hinge, inne sjlaag jans onverwaad.
En v'r darve janit kalle, jides woad is al tse hel.
Alle nerve sjtrak jesjpanne in os verborje sjpel.

Ins zalle vier os verraone, inne sjoes klinkt durch de naat.
Den os leefde woar verboane, ne zoe� we�d ze umjebraad.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJPRINGBRON
1946: Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

D'r sjunste plai hei i Kirchroa liet �p Bie�rhei.
Uur jut mar re�t oes de naas noa, bis in Bouwerwei.
Doa stunt de lee um d'r Sjpringbron, of zetse ziech op eng bank.
�p ens vengt alles aan 't zinge. we� helt nit van jezank ?

Refrein:
Wasser vang aan tse sjprietse, wasser koom eroes'
Los dat dink noch ens joesje, zoe� hoe�g bauw wie ee hoes.
Koom de� sjpringbron ens kieke �p jen Blie�rhei.
"Oas, wat sjun" ze�t 't Mieke, Alaaf de Bouwerwei !

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJPRINKHAAN
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjroebloemel & co


Refrein:
Iech bin inne sjprinkhaan, iech sjpring d'r janse daag
Iech bin inne sjprinkhaan, dat is e sjun vermaach
Durch de velder en durch 't jraas
Sjpring iech hoe�jer wie 'ne haas
Iech bin inne sjprinkhaan, iech sjpring d'r janse daag
En dat is e sjun vermaach

Hop, hop, hop, sjrping iech durch de jroe�se wei
Hop, hop, hop, en 't z�nsje sjiengt doa bij
Fleut e lidsje, han de betste zin
Vuur miech is doch jidder daag e nui bejin

Hop, hop, hop, dizze zommer jeet veurbij
Hop, hop, hop, woar mie wiefje ummer trui
Dink bij miech, wat haste e jeluk
Den d'r zommer kunt 't anger joa tseruk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTAATSE BEE
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Martino's


Refrein:
Ojee ojee, wat hat dat me�dsje sjtaatse bee,
Vanaaf de batse bis de tsie�-ne
D�ng dat die miech dor mer ens li�-ne
Ojee ojee wat hat dat me�dsje sjtaatse bee.
Went het de sjtraos eraaver kunt
Mit sjtumpele die klasse zint.

Jees doe ens ing kier op rees,
jans ejaal wie wiet doe jees.
Went doa de zon mer sjienge deed,
en alles van alleng doa jeed.
Van niks mi� has doe dan noch las,
doe zuks dan op ee sjun teras.
't Le�ve is dan richtieg jot,
Opens kunt doa eng blom diech sjtiecht d'r hod

Kunt de vasteloavend tsiet,
ee kostuum mos dan jans sjiek
Dat huu�t d'r bij dat is hij zoe�,
verklei diech sj�n en doe bis vro�.
De herre zietsung is och sjon,
als man jees doe doa zicher hen.
En dan is alles jans ejaal,
zint me�dsjer op de buun dan zingt d'r zaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJTAMDUSJ
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


de apostele die w�sse al, tsezame zint vier sjterk
al hant vier doa nit v�al mie� va jemerkt
woa zunt die joare hin, va vrid en harmonie
auw vrung, die kinne ziech nit mie�
me huu�t ze nit mie� laache, me huu�t nog mer jesjrai
has doe jet j�d tse maache, da zets diech ins d'rbij

drinke vier �s inne, wail d'r Wiel huu nit koe�t
en inne �p d'r Andre de� is noe �ch al doe�d

Ich kiek waal mer zie nieks.
Is dat jlaas noe al werm le�g?
Ee le�g jlaas, dat bringt nieks,
dat sjteet �s in d'r we�g.
Ich kiek waal mer zie nieks.
En ing druu�g ke�l is hel.
Went vier �s inne drinke.
sjteet de welt jans effe sjtil.

iech zits hei in de wie�tsjaf en kiek ins noa de welt
dink uvver alles wat nit bevilt
dat don ich da tsezame mit d'r Hoebe�t en d'r Lei
en dat de welt nog drie�nt dat likt an �s drei
joa vier wisse jans jenauw wie alles besser jeet
en ee dink dat is zicher, dat vrundsjaf ech besjteet

drinke vier �s inne �p d'r Johan in 't sjpietaal
en inne �p d'r Wienand, dee is noe �ch al kaal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INNE SJTEER DOA BOAVE AN D'R HIMMEL
2000/2001 : Tekst: Marlies Gouder de Beauregard-Heijenrath & Mathieu Reintjens - muziek: Peter Bartholom�
Oesveurende: Mistery


Jidderinne maat ins fe�ler, dat is miensj-eje, jans jewis.
Mer ins kunt me inne te�je, de� d'r richtieje vuur diech is.
Jidder miensj, de� kent zieng z�rje, jidder miensj, de� kent zie leed.
Me sjuuft ze da noa m�rje, zoe� dat de naat heur w�ng're deet.
En wits doe wat iech an d'r himmel vuur diech han besjteld ?
'ne Sjteer de� diech de woarheet oes mie janse hats vertselt.

Kanne vier nit ummer bijee zie�, h�d diech da sjterk en h�d jouwe m�d,
den doe wits, 't doert nit lang mie�, da kunt besjtimd werm alles j�d.
Vier zunt vuur ee jeboare, wie de sjtere vuur d'r mond.
�ch zie wille bijee zie�, ze tselle jidder daag h�n sjtond.
En wits doe wat iech an d'r himmel vuur diech han besjteld ?
'ne Sjteer de� diech de woarheet oes mie janse hats vertselt.

Refreng:
Inne sjteer, doa boave an d'r himmel, de� ze�t iech h�d va diech.
Inne sjteer, doa boave an d'r himmel, vroagt hilst doe �ch va miech.
Inne sjteer, doa boave an d'r himmel, p�tsjt diech va miech j�dde naat.
He� vertselt diech oes mie hats, iech dink aa diech jidder daag en naat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTEL DICH VUUR DE JANSE WELT
1994: Tekst: L. Pelzer - muziek: M. Pelzer
Oesveurende: Kloep Jod Jefloept


Refreng:
Sjtel dich vuur, de janse welt kriet jich in jun erm,
zingt mit os d'r sjlajer mit, schunkele zich werm.
Sjtel dich vuur, de janse welt viert mit os karnaval.
Dan zunt vier ee, komme vier kot bei-ee.

Noen sjtel dich ins vuur, op de janse welt, doa we�t vasteloavend jevierd,
en alles is dan inne klone-tsog, want nurjens doa we�t zich besjwierd.
En alles, dat ruft: 't is karnaval, dat lidje klinkt noen uvveral.

En och noa drei daag is 't nit verbei, want vier hant doa vul oes jelierd,
en trukt dan och nit mie� d'r klone-tsog, 't we�d uvveral noch jevierd.
Al is och verbei dan d'r karnaval, dat lidje klinkt nog uvveral.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJTIMMUNG IS NOE DOA
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Koalejitze


En vuur losse richtig joa
Hey weet e fes jemaat
Bis deep in de naat
D�r zaal sjteet op d�r kop
Vuur dunt e sjepje drop
Zet dat glas eens neer
En sjring �ns op en neer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTIEMMOENG OP D'R MAAT
2003/2004: Tekst & muziek: Leo de Bruyn & Victor Huits
Zang: D'R Kirchr�atsjer Jong


Hechachahoo, hechachaha, hechachahoo, hechachaha.

Mit de vasteloavend jon iech jeer eroes,
mar iech zuk 't nit tse wied.
Ich jon da noa 't hats va Kirchroa,
doa woa me sjun verkleide ziet.
Iech m�s nog ie�tsj jet drenke, miech �ch nog jet sjmienke,
en doanoa jon iech noa d'r Maat.
Doa zunt da alle l� i sjtiemmoeng,
va 'r m�rjens vrug bis oavends-naat.

Refrein:
Ee moal �p d'r Maat aajeland,
dan bin iech oes rand en band.
Alaaf, Alaaf, mie Kirchroa,
Joad, de sjtiemmoeng is werm doa.

't 's Naats jon iech �p heem aa,
jon iech effe sjloffe.
M�rje bin iech vrug derbij.

Joa, iech wil sjanse en lekker danse.
Mie hats dat sjleet vuur Kirchroa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJTIEMMOENGSSJLAJER
1996: Tekst & muziek: J. Schulteis
Zang (*) : Sjeef jewikkeld


Refreng:
Lalalala lala lalalala la.
Lalalala lala lalalala la.
Lalalala lala lalalala la.
Lalalala lala la.

D'r vasteloavend is werm doa, 't sj�nste fes va Kirchroa.
Drei daag junt vuur eroes, de sjtiemmoeng is jants jroe�s.
Vuur zinge oppen sjtroas in marsj en walsermoas.

't Is �s alles jants ejaal, �s joenkt 't hats vuur karneval.
D'r karneval is j�d, de zitst �s in 't bl�d.
Vuur drinke mennieg jlaas en maache richtieg sjpas.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJTINKSJTIVVEL
1994: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang 1 : Sjroebloemel & Co + de Jonge va Banneux
Zang 2 : Sjeef Jewikkeld


Refreng:
Doe sjtinks oes d'r hoas, vieze m�p, wat has doe je�se ?
Doe sjtinks oes d'r hoas, kong, noa knofloch en sjabouw.
Doe sjtinks oes d'r hoas, mar doe m�ts nit verje�se,
mit de� jesjtank zunt alle duure vuur diech tsouw.

't We�d va diech jezaatt, doe bis 'ne jouwe sjloep.
Mit diech we�d v�al jelaacht, doe has vuur jinne floep.
Mar ee dink, jong, doa m�tste jet dra doe�.
Mit de� jesjtank oes dienne hoas we�ds doe die le�ve nit mie� vroe�.

En went diech inne vroart, sjtees doe vuur dem paraat,
doe we�ds och janit koad, dat likt nit in dieng aat.
Mar ee dink, jong, doa m�tste jet dra doe�.
Mit de� jesjtank oes dienne hoas we�ds doe die le�ve nit mie� vroe�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTOEKKE I KIRCHROA
1984: Tekst & muziek: H. Handels

Refreng:
Vier sjtoekke in �s Kirchroa, va Sjevemet bis oppen Jraat.
Went vier sjtoekke in �s Kirchroa, roffe " Kirchroa Alaaf ".

H� we�d jesport, jefietst, jerent, durch jidder de� dat wilt.
En went me ins an 't sjtoekke vingt, 't ummer mie� bevilt.
D'r Joep, 't Berb, 't Trieng, d'r Frens, ze sjtoekke allemoal mit.
En zunt ze mui en boesse oam ... doch zinge ze mit �s mit.

D'r Pitter, veer en achtsieg joar, hat d'r leffel voet jelaat.
Wie he� nog sjtram sjtong �p zieng bee, sjtoekkete loeter noa d'r Maat.
He� toeffelet jeer der jantse daag, bei sjun weer durch jen Haam.
Oppins doe sjtoekket zie hats nit mie�, osse Herjod wool hem haan.

Went Roda heem inne wedsjtraid sjpilt, te�n der topkloeb oes 't lank,
dan sjtoekke tswantsieg doezend l� noa Kaalhei, doa durch bekank.
Supporters klatsje i jen heng, en zunt oes rand en band.
Went tswai minute vuur d'r sjloes �s winnend jeultje vilt.

Mit vasteloavend kunt ing tsiet woa veul sjpas we�d jemaat.
D'r opts�g sjtoekt durch Kirchroa mit moeziek en sjun wans.
't Deesdes-middags trukt d'r Hein mit zie Trees noa d'r Maat op-aa,
Mit doezende kloone sjtoekke ze mit, va-je-tziem-tra-la-la-la.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTOMME KAL
2000/2001: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang: Vol Doa Kirchroa mit combo Kapotte H�nk


Refrein:
Jeweun jet sjtomme kal, dunt vier 't leefste
Jeweun jet sjtomme kal, kunt ummer aa
Jeweun jet sjtomme kal, dat is 't betste
En vier i Kirchroa kanne doa jet va

't We�d zoe�-v�ol vertseld,
wie 't le�ve is jesteld,
en 't leed van alle daag
Mar dat is alles ejaal,
mit e bis-je sjtomme kal
Ing jouw wiets en inne laach

De tsiet die sjteet nit sjtil,
en deed ummer wat ze wil
Bring diech alling mar vr�ud
tseeg diech van de betste zie,
en vertsel 't alle l�
sjtomme kal, de� in diech bruit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJTOMSTE BOERE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang: Mistery


Refrein:
De sjtomste boere hant de dikste e�pel,
de langste moere, de sjunste sjlaat.
En die hant k�p wie ing v�t mit oere
en hant ziech 't netste me�dje aajelaad.
En doarum r�ffe vier in koer:
joa, iech bin inne sjtomme boer.
En doarum r�ffe vier in koer:
joa, iech, n� iech, bin inne sjtomme boer.

En vier sjpille in d'r lotto,
�p 't D�tsj en �ch nog hei.
Vuur de sjpas, zoe� heesjt 't motto
evvel winne jeer d'rbij.
Mar 't jeluk lie�t ziech nit tswinge,
doarum los �s nog ins zinge.

En vier liere en vier helle,
den vier k�mme jeer vuuroes.
't Jie�t zoe�v�al wat vier noch wille,
inne waan en �ch ee hoes.
Mar 't jeluk lie�t ziech nit tswinge,
doarum los �s nog ins zinge.

En da mit de vasteloavend,
kunt d'r kloneman eroes.
En v'r tseje jiddere oavend,
dat vier jek zunt in de kloes.
Mar 't jek zie� lie�t zich doch nit tswinge,
doarum los �s nog ins zinge.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJTROAS �P, SJTROAS AAF
2010/2011: Tekst: Roel Verschueren & Jo Schulteis - muziek: Jo Schulteis
Zang: Les Scharo�s


Refrein:
Sjtroas �p, sjtroas aaf, zoe� jeet �t dan,
mit sjelleboom en trom.
D�r kloon sjteet ummer zienne man,
en Kirchroa is zieng blom.
Sjtroas �p, sjtroas aaf, zoe� jeet �t dan,
mit sjelleboom en trom.
lng roe� naas, de� kloneman,
vasteloavend sjleet in wie ing bom

De janse sjtad is sjun vertseerd,
mit vane in d�r wink.
D�r karneval, jans onzjeneerd,
bringt vr�ud vuur jiddes kink.

De dolste daag, en jroe�se sjpas,
dat zitst, �s in �t bl�d.
Jehoave we�d zoe� minnieg jlaas,
deet jidderinne j�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�T SJTUMPSJE
2006/2007: Tekst & muziek: Dr� van de Berg & Jo Donners
Zang: Kammauw

Bis doe pas jeboare wils doe noekkelflesj-je
mer da kunt die zuster en we�ds doe ie�sj jew�sje
ligks doe doa tse kriesje in de� nase k�mp
ze�t die zuster da jans leef an d�r klinge sjt�mp

Refrein:
Ja wen �t sjtumpsje ziech nit w�sje deet
en wie �t is in �t bedsje jeet
hat �t 1-2-3 en hup, inne naam als vieze m�p
dan is �t sjtumpsje ee probleemjeval
dat trukt ziech durch in d�r karnaval
doarum zaan iech nog ins
als vieze m�p we�ds doe noe�ts prins

Has doe �t jev�nge dat me�dsje vuur �t le�ve
tsesame in de tsieng en de zeef eruvver je�ve
wils doe da nit in de tsieng, jong da has doe pech
huurs doe dat wat doe nit wils dreimoal in de w�ch

En bis doe dan �p le�ftsiet tusje de jries hoare
has doe dieng rouw jev�nge endlieg noa die joare
da kunt �pins die zuster oes de kuch eroes
en ruft:� Hallo, we� kent �t nog � da zingt �t janse hoes


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJTUUTE FIENG
Oesveurende (*) : Niek Ploum

Refreng:
O mamma k�m, o mamma k�m, kiek ins noa 't Fieng,
't hat zon sjiekke dinger, mar iech jeleuf 't zint de dieng.

't Fienke Woar als klinge poet noa moe�de jans verrukt,
als of me oes e moe�deblad ing poeppa houw jeplukd.
De mam zieng hoaze, hud en sjong dat v�ng 't Fienke sjun,
't sjtatset midde durg de sjtroas, doa kiekket alles hin.

't Fienke dat woe�t jroeeser, jong, wat woar dat kink e bild.
D'r honger noa d'r hoeevaat kroog 't Fienke nit jesjtild.
't Jood, 't zilver en zoeejaar d'r pels woar van de mam,
't loos ziech jeer bekiekke en 't noom 't ziech dervan.

't Fienke, dat wool trouwe joa, dat woar de mam ejaal,
da hu�t dat op mit lie�ne, den dat is ing wuste kwaal.
't Sjtalt ziech vuur d'r sjpeiel en bekiekket zieng fiejoer,
h�u iech e bisje van de mam, da h�u iech poer natoer.

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUN IS OS KIRCHROA
1984: Tekst: J. Geilenkirchen - moezziek:Herman Rutten

Wat is 't sjunste op dis welt, woa vingste sjpas vuur wennig jeld ?
Woa sjiengt de zon vuur jiddes kink, woa bloast 'ne frissje le�venswink ?
Woa maat me jinge ongersjeet in wat me is of deed ?

Zukste jeluk en vings 't nit, dat maachste d�ks in 't le�ve mit.
Woaste da jees en woaste sjtees, uvveral felt der le�vensjees.
Zuk dan de zon en jun op jank, noa die sjun plaatsj in 't land.

Refreng:
Sjun is os Kirchroa, de plaatsj woa iech jeboare bin.
Sjun is os Kirchroa, de sjtad woa iech zoe� sjtoots op bin.
Du mie Kirchroa, du liks miech an 't hats.
Du bis mieng heemet, du bis miene schats.
Du bis mieng heemet, du bis miene schats.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUN JE�JEND
Moezziek: John Quadflieghei jie�t 't jing w�ad vuur .....
* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUN ROE� IS NIT VIES
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Haste roe� hoare, neumt me diech wal roe� moer ?
Zieg dan nit belaidiegd en kiek nit re�tsouw zoer.
Effe deep durchoame en dan mit inne sjtoale blik,
zaan: " �t Is nit wiechtiejer wie ing kling moddervlek".
En tsoem sjloes dan motste zage, mit ing bros ram vol mit sjtoots:

Refreng:
Sjun roe� is nit vies, sjun roe� is nit vies,
sjun roe� is nit vies, mar we�d ummer sjunner.

Doe bis nog jonk van joare, wils jet van �t le�ve han,
zieg nit tse besjaide, nem �t diech ins jod dervan.
Bloa sjteet diech jod, doarum jank ins noa de pos.
En doa vroagste dan inne: "Hei, has doe nog jet vuur os ?"
Kom, los diech dat jevalle en wenste roe� sjtees, zing mit:

D'r zommer is jekomme en doe vr�uts diech wie ee kink,
d'r miepmop in d'r bauch, den de leefde maat diech blink.
�t Sjwumbad we�d bezoe�d en doe veuls diech vrij en vroe�.
Mar �t koam wat komme moe�t, dieng hoed woe�t pl�tslieg roe�.
En doe has diech jod bekeke en doe ze�s mit brank en pieng:

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT SJUN SJTUKSJE WELT
1990: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Ja, dan motste in Kirchroa zie�, bei os op d'r Maat.
Ja, dat vingste nurjens mie�, woa zoe� we�t jelaat.
Ja, dan motste in Kirchroa zie�, dat sjun sjt�ksje welt.
Voet jon iech doa nit mie�, nit vuur jood of vuur jelt.

Iech han op d'r e�dbol jesjworve, dat vool allemoale nit mit.
Iech bin bouw va heemwie� jesjtorve, den laache, dat koe�t iech doa nit.
Mit dank an ozze Heer, zing iech maar al tse jeer.

Iech han op d'r mond bouw jesjtange, zoots menieje kie�r i jen loe�t,
mar bin doch op heem a jejange, umdat iech doa nit laache koe�t.
Mit dank an ozze Heer, zing iech maar al tse jeer.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJUNSTE FES
1994: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Oesveurende: Engelsjroep


Refreng:
Is de vasteloavend doa, in os hemet Kirchroa,
bonkte kl�ere, vo�l sjandaal, drei daag sjpas en sjtomme kal.
Is de vasteloavend doa, in os hemet Kirchroa,
zunt vuur daag en naat op jank.

Went tsinterkloas en krismes zunt vuurbei,
kunt de vasteloavend jiddes joar werm nui.
En Kirchroa maat ziech op vuur 't fes,
dat jewis 't allersj�nste is.

En broest d'r vasteloavend durch os sjtad,
inne wierbelwink wie vuur nog noe�ts jehad.
Da viere vuur dat fes mit jenos,
en alaaf is ozze sj�nste jros.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJUNSTE JOARESTSIET
1988: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng:
De sj�nste joarestsiet dat is d'r karneval,
de sj�nste daag van 't joar, hei bei os i Kirchroa.
De sj�nste joarestsiet dat is d'r karneval,
ozze sj�nne karneval.

Is d'r winkter bauw vuurbei en hengt 't vrugjoar i jen loe�t,
we�t d'r kloon eroes jezoe�t, mienne kloon eroes jezoe�t.
De� sj�nne vasteloavend is werm doa, en zoe� klinkt 't bei os i Kirchroa.

Ja, zoe� junt vuur noa d'r Maat, doa we�t ziech richtieg sjpas jemaat,
kiekt d'r Joep op os eraaf, roffe vuur op hem alaaf.
De� sj�nne vasteloavend is werm doa, en zoe� klinkt 't bei os i Kirchroa.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJUNSTE JONG
1996: Tekst & muziek: Jan Keulen
Zang (*) : D'r Kloep J�d Jefloept


Refreng:
Doe bis d'r sjunste jong oes Kirchroa, dat is diech a tse zie�.
Wen doe heem de duur oes kuns, dan is 't al tse spie�.
Doe bis d'r sjunste jong oes Kirchroa, dat is diech a tse zie�.
D'r sjunste jong oes Kirchroa, de� kunt och noe�ts tse spie�.
D'r sjunste jong oes Kirchroa, de� kunt och noe�ts tse spie�.

He� jong ins de duur eroes en daat ziech, h� jon iech ens droes.
Koam he� dan d'r dansvloer �p, sjpronge alle me�dsjer �p.
't Trees koam op hem aa en witste wat dat zaat ?

Wie he� dan jet auwer woe�t, koam he� in 't bejaardehoes.
Jong he� d'r jank er�p, ..... (?)
't Trees koam op hem aa en witste wat dat zaat ?

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�R SJUNSTE KLOON
1998/1999: Tekst: Hans Golombiewski - moeziek: Hans Golombiewski & Freek Mestrini
Oesveurende: Sjtaater Vrung


Refreng:
Iech han d�r sjunste kloon aa, van hei bis uvveral.
Iech veul miech mit de� kloon aa, d�r mister karnaval.
Wen iech miech in d�r sjpeiel zie�, ja, da dink iech mit re�t:
Iech bin d�r sjunste kloon �p e�d. (2x)

Ing pr�k, die han iech �p d�r kop en sjmienk �p mie jezich.
Inne bolh�d mit e lempsje dr�p, �ne kloon wie e jediech.

Doabei h�et �ch nog inne vrak en de� is je�l en sjwats.
Leef l�, �nger dat klonepak, doa sjleet e klonehats.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJUNSTE ME�DSJE VAN D'R MAAT
1999/2000: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Jezank: Re�nboagkloeb


Refreng:
't Sjunste me�dsje van d'r maat, sjteet tusje de e�pel en de sjlaat.
Dat kink deet ummer laache, went't ze�t "Los 't diech sjmaache".
Mit sjpas jeet me noa d'r maat, vuur dat me�dsje, jet e�pel en jet sjlaat !
Mit sjpas jeet me noa d'r maat, vuur dat me�dsje, jet e�pel en jet sjlaat !

Uvveral is j�d tse jelde, in jesjefter jroe�s of kling.
D�ks jen�g jon iech doa kiekke, jans ejaal of iech jet ving.
Ins in de w�ch is mienne daag, zie�n iech werm de� sjunne laach.

En vier hant de sjuns-te me�dsjer, dat is allang bekand.
Me h�et dat al ins zage, joa, zoe�jaar in d'r jezank.
Mar 't kink noa mienne sjmaach, is 't me�dsje mit de� laach.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUNSTE �P DE WELT, 'T (OS KIRCHROA)
1960: Tekst & muziek: Mathieu Finders
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

Refreng:
't Sjunste �p de welt, wat der Herjod had jemaad,
dat is �s Kirchroa, went 't zingt en laacht.
Zunt boaver �s ooch de w�lke al ins jrauw,
da dunt vier zinge, verdrieve vier ze jauw.
Zunt boaver �s ooch de w�lke al ins jrauw,
da dunt vier zinge, verdrieve vier ze jauw.

Trukt me durch de welt wiet, uvver lank of zie�
en ze�t me dan ins e�ve zieng hemet-sjtad adie�.
Hat me dan je-zie� wie sjun de welt ooch is
dan weest me tse vestselle, ee dink jants jewis:

Doa woar ins ee ple�tsj-je woa mie wigs-je sjtong,
woa iech de ietsjte sjrij in 't le�ve jong.
Doa wil iech ummer blieve, mie jantse le�ve lank
en ummer blief ich zaage, mit moezziek en jezank:

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76
cd-single: Diverse artiesten - "Herinnering aan de Amstel Cup"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUNSTE �P DE WELT, 'T (Roda JC-versie)
1960: Org.teks: Mathieu Finders - teksbewerking: Joost Meijs - muziek: Mathieu Finders
Zang (*) : Joost Meijs

midi

Refreng:
't Sjunste �p de welt, wat der Herjod had jemaad,
dat is �s Roda, went 't joole maacht.
Junt durch Europa en hant vuur jenne floep.
Roda oes Kirchroa, dat is d'r betste kloeb.
Junt durch Europa en hant vuur jenne floep.
Roda oes Kirchroa, dat is d'r betste kloeb.

De richtieje supporters van �s Roda-JC,
zinge da i Spanje: " Roda ol� ".
Va Engeland noa Duutsjland, goodbye, aufwiedersehen.
I Italieje alles palletti, d'r cup jeet mit noa heem.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJUNSTE TSIET IS DOA
Tekst & muziek: W.J. Offermans

Refreng:
Went het op feberwaar a jeet, da wit hij jidderinne besjeet.
De sjunne tsiet is dan doa, vuur al bij os i Kirichroa.
Dat is de sjunne Carnaval, maar dat wit hij jidderinne al.

Het bejent bij os in November al.
Van aaf der 11 de is hij jidderenne van wal.
Bis escher mitwoch is hij jidderenne jek.
En ze sjpringe en zinge op jiddere ek.
De hit dee noen jidderenne kent, en ezoe bejent.

Vuural de tsamstieg van de Carnaval.
Want dat wisse de kinger al.
Want dan is vuur hun de tsoch.
En die zinge alleneu da och.
Het janse bekende lid, want het is enne neue hit.

Want dan is smondiegs vuur os de sjpass van de Carnaval.
Want dan trukt de tsoch van Blieerhei uvver scheveemet tot de Rodahal.
Want dan tot deestiech noa het kloone trekke, tot dan zinge alle jekke.
Dizze sjunne hit, dus leef luu, zingt noen maar oes volle bros mit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJUNSTE TSIET VAN ET JOAR
1988: Tekst & muziek: M. Krousen

Refreng (2x) :
Vasteloavend is de sjunste tsiet van et joar,
jeweun luu dunt jek en jekke dunt jeweun.
Kirchroa maat ziech vrei van alle z�rje.

Mit vasteloavend jeet et miech jot, broech nit tse wirke, mos nit vruch op.
Der kloon mos iech aa do�, drei daag kan iech jek doe�.
Wat dunks diech ?
Iech duch miech sjmienke, roe�, jreun en blauw,
dan noch eng pruuk op, mie� vuur de kouw.
Iech zaan heem adie� en kom dan nit mie� ...
op heem aa .....

Ee sjtuksje visj op der Maat, dat mot et doe�, vuur eng naat.
Doabei noch jet beer, we� hat dat nit jeer ?
Ja, we� nit ?
Teje de middiech, we�t iech wakker,
doa is dat mentje, mit de� hammer.
Iech sjton noen mar op, han pieng an der kop.
Woavan doch ?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJUNSTE TSIET VAN 'T JOAR
2005/2006: Tekst: Mathieu Reintjens & Marlies Heijenrath - muziek: Mathieu Reintjens
Zang: Mistery


Refrein:
De sjunste tsiet van 't joar, vuur 'ne Kirchr�adsjer 't is woar.
Dat is en bliet in jidder jeval, de� janse sjunne Karneval.
De sjunste tsiet van 't joar, endlieg is ze doa.
Da we�d hei drei daag lank jesjansd,
went jans Kirchroa zingt en danst.

Biste e me�dje of inne jong,
mit d'r kwetsjb�l of de trom.
Trekke vier h� durch de sjtad,
en �s sjtad hat nie zoeng sjpas jehad.

Dat is jet wat 'ne Kirchr�adsjer broecht,
doava kriet te noe�ts jenoch.
Bei al de� erjer en dat leed,
broecht me vr�ud zoe�dat 't besser jeet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJUNSTE VA MIE LE�VE
1999/2000 : Teks & meziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Iech zoog hem op d'r zondieg sjtoa, iech moe�t en zouw doe noa hem joa.
Iech woar op eenmoal ram va sjlaag, kroog d'r kriebel in d'r maag.
Drei daag lank hant vier sjpas jemaat, op joansdieg hat 't doe sjloes jemaad.
De vasteloavend ram verzouwd, het woar al joare jetrouwd.

Refrein:
Vurrieg joar hauw iech inne sjunne karnaval,
mer dis joar we�d 't d'r sjunste van al.
Iech han dat jeveul, iech zits nit flot d'r ne�ver,
mer dis vasteloavend we�d, de sjunste va mie le�ve.

Iech wees dat iech hem treffe zal, me truft ziech ja mit karnaval.
Mer nit wie vurrieg joar dis tsiet, wil iech hem nog ins kwiet.
En is 't van de� ke�l da aaf, da roffe vier drei daag alaaf.
En went 't nit tse vinge is, zieng tant is och nit mis.

* cd-single 1999: Ummer d'r Neaver - "Pincode sjlajer" - Marlstone Recordings bv CDS 9949
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJ�NSTE VUUR MIECH
1972/1973 nr.1 : Tekst & muziek: Jos Pauels

Went inne vroagt, wat is 't sjunste �p de welt,
dan zaan iech ing kis vol jeld, ' leefste �ngetseld.
Doa bij e me�dsje, wat mie hets-je dan jevilt,
dat is vuur miech 't sj�nste op de welt.
Han iech dat alles dan kasseerd,
zaan iech dat me�dsje �nsjeneerd:

Refreng:
Ja, wat han iech diech jezaad,
dats doe 't sj�nste bis, 't aller sj�nste bis.
Ja, wat han iech diech jezaad,
doe bis 't sj�nste wat d'r herj�d hat jemaad.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJUNSTE WOAD
1995: Teks: S.Eymahl & H.Wijnholdz - muziek: H.Wijnholdz & A.Monsewije
Zang (*) : De Paletti Confetti's


Refreng:
Ja, ja, alaaf is ut sjunste woad va Kirchroa,
en 3 daag lank mit bekansjaf an de tie�k joa sjtoa.
Vier zinge, laache, maache vr�ud, mennieg wiefje we�d jeduit.
Ja, ja, alaaf is ut sjunste woad va Kirchroa.

Der termostaat sjteet fulle pulle, boese is 't kaod.
Dat maat us nieks mie� oes, d'r winter is al aod.
De zon, die sjiengt noe ummer sjterker, 't vrugjoar is bauw doa,
en me ziet, we� noa boese kiekt,
mennieje blom boave de e�d al sjtoa.

Karneval sjteet vuur de duur en doa jeet us hats noa oes.
D'r sjrank we�d opjemaad, d'r kloon de� kunt eroes.
D'r sjmienk we�d och al ajevult, d'r hot is oad en ruit.
Noe noch der kraag, opnui in der maach,
da ziet der kloon werm oes wie nui.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUPJEK
1994: Tekst & muziek: H. Bischoff
Oesveurende: Sjupjek


Refreng:
Jaa, vier zunt sjupjek, dat is �s aa tse zie�.
Woa jet tse viere is, doa zint vier noe�ts tse sjpie�.
Wat angere dinke is �s allelee, vier maache sjpas en drinke �s nog ee.

Mit vasteloavend is de tsiet dat vier �s losse joa.
De z�rje we�de vier da kwiet, d'r joeks de� is dan doa.
Tsezame maache vier plezeer en houwe op de kis.
Doabij ee lekker jle�sje beer, dat sjmaacht �s, jans jewis.

D'r troeb de� is 't janse joar op jidder fes paraat.
Besjteet bij �s ooch jee jevoar dat inne op �s waad.
En kunt de tsiet va karneval dunt vier ee sjupje dr�p.
Da bie�ft de janse Rodahal, sjleet durch bij �s d'r sjt�p.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJWEIERMAM
1986: Tekst & muziek: Janssen & Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Bei os in d'r sjtal zitst inne kannibaal.
Noe krien mer jinne floep, dat is doch jans ejaal.
Hee woar doe pl�tsliech doa, iech ko�et hem nit versjtoa.
Hee woar van inne rare sjtam en oos alling mer sjweiermam.

Refreng:
Sjweiermam jebakke, sjweiermam die sjmaat.
Sjweiermam is lekker in de e�pelsjlaat.
Sjweiermam mit friette, sjweiermam van 't sjpit.
Hat inne nog ing sjweiermam ? ... Da bring ze doch ins mit.

Mieng sjweiermam woent bei os in de boed.
Die woar opins werm doa, en jong doe no�ts mi�e voet.
D'r kannibaal zaat te�je heur: "Al zut uur noch zoe dik,
uur sjmaat noch ummer besser, wie sjweiermam oes blik."

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198
* cd 1998 : Diverse artiesten - "Op volle krach - TV8 Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL 9842
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SJWUMBAD
Tekst: ? - muziek: ?

Wie duks hat der jeminderoad
zieg nit doavuur jetsenkt
op eemoal koam 't dan doe durrig
't sjwumme woet jemengd
mar mit die sjwummerei
koam och d'r krig i mennig hoes
want wen d'r pap va sjwumme sjprecht
da weet de mam jaloesj
op eemaol vingt 't aa
wat haste da doa draa
doe jees doa janit sjwume zaag
wat deeste da nog doa

Refrein:
Wenste sjumme wils, jank alle daag
mar waal in 't wasser, en nit int jraas
en dink mar draa dat ieg diech hoale kom en breng
den iech vertrouw diech nit
alling op eeresteng
en dink mar draa dat ieg diech hoale kom en breng
den iech vertrouw diech nit
alling op eeresteng

vruujer jonkste noets doa hin
't hats woar veul tse sjwaag
maar tsier dat 't jemengd is
wilste alle daag
noe kal miech nit va sjwumme zaag
ieg meen doe wuuets soe sjlouw
doe jees doa vuur tse jaape zaag
ieg wees 't jans jenouw
da vingste al werrem aa
zaag loester ens noa miech
doe wits ieg bin nit jouw sjaloesj
mar ee dink zaan iech diech

mit dieng 65 jaor
d'r kop is kaal of jries
jeeste doa nit sjwumme zaag
dat maatst miech nit wies
den mit ding wiesse beetsjer
en dienne dikke hangeboeg
steeste flaig tse loere
hinge engge durrestroeg
maar ee dink zaan iech dieg
doe jees doa nit hen


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T SPARTA-LIDSJE
?

Wen vier sjwats en wies jekleid 't veld op junt,
en �s trui supporters langs 't lijntje sjtunt,
dan zunt vier jelukkig in �s element,
sjpelle wat vier wead zunt, dat zunt vier jewent.

Went vier dan alwurm 't sjpel jewonne hant,
jeave vier �s ongeree vol vruid de hank.
Hant vier ens verloare, deet �s dat nit leed,
wisse dat 't oane nederlaag nit jeet.

Woare vier eng jantse tsiet va hoes en heem,
woa �s trui jauw eesch doa sjtoots an kirch noch sjteet,
dan trukt �s 't heemwie� wurm mit jroe�s jeweld,
noa Blie�rhei, 't leefste pleatsje van de welt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SUPERJEILE TSIET
Tekst: ? - melodie: 'Superjeile Zick' (Brings)

Maach nog ins die tie�k �p, �t is nog nit jedoa.
K�m drie�n die tsap �p, iech wil nit �p heem a joa.
Iech ken e paar me�dsjer, die hant jenauw wie vier.
Zin �p ing Party en dat jiddes kier.

K�m maach jinne striet hei, maach noen jinne sjtres.
Vier zunt �ch jans rui-ieg, maache jinne "dris".
E bisje jet sjwame, jet drinke en dan.
Vange vier hei mit die me�dsjer, tse danse aa.

Refrein:
N�, n�, wat woar dat doch vruier ing "superjeile" tsiet.
Mit troane in de oge loer iech ummer tseruk.
Ke�l wat sjpil iech vuur rol, veul miech hoaf zoe� dol.
Mar dis naat wees iech nit, wie 't wie�r zal jon.

't We�d ummer sjpie�der, boese we�d 't kloar.
Vier zitse tsezame, dat vilt �s jaar nit sjwoar.
't Is jenauw wie vruier, iech wil �p heem a joa.
Doa vingt 't aa tse sjneie, Aujoes, 't is nit woar.

't is doch jans ejalieg, of iech h� umval.
Of iech nog sjnakke kal don, of alling nog "lal".
"Volwase" we�de kan iech �ch m�rje nog.
Lanksaam we�d 't hei jemuutlieg, vier blieve d�ch.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME