HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


O LlEZA, O LlEZA
1987: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Nico Ploum & Ummer d'r Neaver


't Lieza woar kaod en siebieriesj va aad.
't Lieza hauw jee temprament.
Mit jonge tse sjanse, dat woar nit derbij.
't Lieza koam nit oes de tent.
't Vong alles lestieg, 't vong alles vies,
d'r seks braat hem nit van de wies.

Refrein:
O Lieza, o Lieza, o Lieza
O Lieza, wat vings doe doa vies aa
O Lieza, o Lieza, o Lieza
O Lieza, wat vings doe doa vies aa
Vier zinge al joare wie lekker 't is
O Lieza, wat vings doe doa vies aa

D'r tie� en 't wasser en �ch limmenaad,
dat woar vuur 't Lieza d'r drank.
Nit piefe, nit kate en nit noa de bal.
Parf�m vong 't Lieza jestank.
't moe�t nit draa dinke, 't vong 't mer nuus,
tse sjmoeze of vrije i busj of �p bank

't Lieza woe�t auwer, 't Lieza jong doe�d,
't Lieza loog noen in de kis.
't Hauw wal jele�fd, mer 't hauw nit jepreufd.
't W�s nit wie lekker 't is.
't Koam in d'r himmel, zoe� woe�t �s vertseld,
doa woe�t hem die vroag �ch jejsteld:

* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


O WIE SJUN WIE �S KIRCHROA IS
2000/2001: Tekst: F. Puts - muziek: T. Roering
Zang: De Charly�s en de Baanzenger


Refrein:
�h wie sjun, � wie sjun, wie �s Kirchroa is,
�s Kirchroa en zieng vasteloavend is
�h wie sjun, �h wie sjun, wie �s Kirchroa is,
hei houwe ze nog ordentlieg �p de kis
hei houwe ze nog ordentlieg �p de kis

Va Blierhei, bis �p jen Hei,
vanaaf d'r Sjtaat bis �p d'r Maat,
doa we�d jelaachd, doa we�d jedr�nke,
en de me�dsjer sjtunt tse pr�nke
doa we�d jelaachd doa we�d jedr�nke
Kirchroa Alaaf, Kirchroa Alaaf

Sjevemet en i Ejelzer
D'r Sjeng, 't Trees, d'r Huub, 't Klaar,
doa we�d jedansd, doa we�d jez�nge,
en �ch in 't r�nk jespr�nge,
doa we�d jedansd, doa we�d jez�nge,
Kirchroa Alaaf, Kirchroa Alaaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OANE MOEZZIEK JEET 'T NIT
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Noen sjtel diech vuur ins wie 't jeuf jing harmonie, jinne houwet hel de moas.
Noe�ts marsjere in jen sjtroas. V�ngs doe 't le�ve fain oane jezanksverain.
En jinne zong ing noe�t en iech nit le�ve koe�t.
Vier dunt wat vier kanne en houwe �p de kis, 't kan �s nuus weerhauwe went 't vasteloavend is.

Oane moezziek jeet 't nit, 't jeet jans ainfach nit, 't jeet jans ainfach nit.
't Maat nit oes wie j�d of sjle�t, zoe� lang mar hel jezonge we�d.
Oane moezziek jeet 't nit, 't jeet jans ainfach nit.

Kries doe dat bijenee, 't k�em jinne WMC, 't fe�let toch ee sjtuk van de vr�ud en 't jeluk.
En wat bleuf van �s sjtad went ze de moezziek nit mie� hat.
De l� die w�ete wild en jee miensj de� doavan hult.
Vier dunt wat vier kanne en houwe �p de kis, 't kan �s nuus weerhauwe went 't WMC werm is.

Al mie� wie vie�tsieg joar sjpille vier dat noen al klaor,
kunt fanfaar en harmonie hel tse wirke zie an zie.
En alle l� dunt mit: d'r Sjeng, d'r Kloas, d'r Pit,
en sjtunt drij w�che lank in d'r re�n en zonnebrank.
Den Kirchroa kan marsjere, zingt allen�u mitee, wat kan �s nog passere, 't is werm WMC.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone cdl-9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OANE SJNAPS ENGELSJE = �ASJE
2002/2003 nr.2 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: H�tvollee


�asje, �asje, woa bis-te hin?
Vare hat vuur miech jinne zin
We� hat doch mie �asje jezie�?
Het is noen al drei sjtond tse sjpie�
Iech kan nit �p heem aa joa
�asje, k�m en los miech hei nit sjtoa!

We� is 't �asje, doe of iech?
We� liet ziech h� vare, doe of iech?
We� kan joa danse, we� kan joa sjanse,
We� kan joa drinke, doe of iech?

We� is 't sjunste, doe of iech?
We� darf joa p�tsje, doe of iech?
Wilste joa broeze, wilste joa sjtreufe,
We� jeet da vare, doe of iech?

We� hat de b�ks aa, doe of iech?
We� jeet de naas noa, doe of iech?
We� is 't verke, we� is d'r pisang.
We� is 't �asje, doe of iech?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OAVE IN D'R HIMMEL
2002/2003: Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
't Zunt d'r, die 't hant en me hat d'r, die 't zunt.
Jiddere jek is angesj, iech wees �ch nit wie dat kunt.
D'r inne, de� is erm en d'r angere is riech.
Mar oave in d'r himmel zunt vier allen�u jeliech.
Mar oave in d'r himmel zunt vier allen�u jeliech.

D'r inne de� hat alles, d'r angere hat nuus,
D'r inne is inne hollender, d'r angere inne pruus.
D'r inne hat d'r h�d en d'r angere hat d'r sjtek.
D'r is mar inne sjlauwe hei, die angere zunt jek.
D'r is mar inne sjlauwe hei, die angere zunt jek.

D'r inne helt va links, d'r angere va reets.
D'r inne deed 't oane lit, d'r angere mit ing keets.
D'r inne hat jeer tsoep en d'r angere hat jeer woe�sj.
D'r is mar inne volle hei, die angere hant doe�sj.
D'r is mar inne volle hei, die angere hant doe�sj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R OBER
1970: Tekst & moeziek: Cas Sprokel
Oesveurende: Cas Sprokel
gemaakt voor feestavond Koninklijke Zangvereniging Sint Lambertus (huidig Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus)


Wen vuur et tsondiegs proove hant, da weat zich ee jedronke.
Doch sjteet et aa de tie�k jet vol, da kriet me jee jesjonke.
Der ober, dea hat heng tse kot, hea drie�nt ronk wie �ne knol.
Der koe�r, dea zengt oes voller bros, i dur en ooch i mol ...

Refreng:
Ober, ober, sjud d�r koe�r hei ee,
ober, ober, vuur huure beijenee.
Ober, ober, koom noen dor ens jauw.
Noem duch dor nit ezoe� jenauw, noem duch dor nit ezoe� jenauw,
vuur zunt nor lang nit blauw, vuur zunt nor lang nit blauw.

Doch wen vuur da ee beersje hant, da vange vuur aa tse zinge.
D�r ober is d�r betste keal, durch os dat beer tse bringe.
Vuur maache sjpas, vuur hant plezeer, dat kriet me durch dat beer.
D�r jantse koe�r dea zengt werm mit, et jelaas hoe�g in et lid ...

Refreng:
Ober, ober, vuur danke vuur dat beer.
Ober, ober, dat drinke zengere jeer.
Ober, ober, jroe�s is ozze dank.
Den mit ee beersje i de hank, den mit ee beersje i de hank,
maache vuur hei noen jezank, maache vuur hei noen jezank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R OE�STERHAAS
1991: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng:
Noa de vasteloavend kunt d�r oe�sterhaas,
mit ing ziefe naas, durch de Kloe�sterjaas.
�ne Sjwoare K�rf mit aier op d�r ruk,
sj�n jeverfd in alle klure, sjtuk vuur sjtuk.
Noa de Vasteloavend kunt d�r oe�sterhaas,
lie�t de Kinger zukke in �t jraas. (2x)

Vasteloavend is zoe� sj�n, al doe klone �m diech hin.
Mondelank sjtunt vuur tse wade op �t fes.
Daach en naat zunt vuur op jank, hure moeziek en jezank,
wat vuur os doch waal �t allersj�nste is.
Is dat alles dan vuurbei, en zunt vuur �t zoeffe mui.

Mit de oe�re in d�r nak, sjtreuft he� jants op zie jemak,
durch de velder en d�r busj, langs jidder h�k.
Uvveral woa he� da kunt, en woa miensjekinger zunt,
lekt he� sjnuuts en b�nkte aier in d�r dr�k.
Jiddes joar oes rand en band trukt de� haas durch sjtad en land.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE OESRIESER
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Et hauw noen lang jenoch jedoe�rd, ieg woar sjoe�l en heem jot zat.
Ieg lieget wal hij vas-jemoe�rd, in de klengheet van os sjtat.
Ieg laat der brif op et bed, pakket sjpaarjelt oes der pot.
Ieg noom nit vul va kle�r mit, wail ieg nit va sjlefe hod.

De duu�r vool doe vas in et sjlaos, noen joof et jenne weg tseruk.
Ieg woar vuu�r jot heem oes de kaos en ieg volt mieg wie verrukd.
Ieg hool mie sjieksaal in jen heng, woar mienne eje sjtootse baas.
An de anger zie woor ieg alleng en hinger de oe�re naas.

Refreng:
Hij kom ieg, we� wel zieg messe ? Ieg kan de jans welt wal aa.
Hij kom iech, bin oes-jeresse, en ieg hod mieg nurjens aa,
mieg sjteet noch ene hoof tse wade.

Ieg koam nit zoe� jans erg wiet, de poliese hauw mieg jesjnapt.
Mie jelt woar ieg wal kwiet, et hauw nit zoe� jot jeklapt.
Heem woe�t mieg et miengt jezaad en ieg knikket braaf van "joa".
Effe woar ieg van de kaat, mar noen kan ieg mie mentje sjtoa.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OL�, OL�, OL�, OL�
Trad. J.Smeets

* cd-single : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas - "Roda JC Hitmedley" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OM TE GRIENE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP DE BOERDERIJ
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech daat: iech weed inne boer, in de sjtad doa we�dste zoer.
En zoe� koam iech op de boerderij tsere�t.
En doe: voet woar d'r sjtress, mar jong, h�u ich dat jewes,
dat me doa iech nit mit rouw jelosse we�d.
Noen zaan wits doe al besjeet, wie 't doa zoe� jeet:

Refreng:
Kui m�tste melke en pe�der m�tste rieje,
honder m�tste vore, wille ze aier krieje.
Zoe� m�s iech ummer wirke, noe�ts ins han iech vrij.
We� wil miech komme helpe �p de boerderij ?
Moe, tok tok tok, meheh, knor knor knor,
moe, tok tok tok, meheh, �p de boerderij.

De� boer hauw dikke e�pel, en ing doater Lies van naam.
Dat moe�t miech tseje wie doa alles moe�t.
't Lies-je woar in oader, 't wos och vul dervan.
Jee w�nger dat iech alles liere koe�t.
En iech wees noen j�d besjeet, wie 't doa zoee jeet:

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP D'R JOEP ZIE MONNEKA
1937 nr.1 : Tekst: Frits Ploem - moeziek: Hub Scheren

D'r Joep van os is bl�u� en bang en och jet krom van bee.
De drissieg is hea noen allang, en doch hat hea nog jee.
Hea sjpelt ziech drum tsoem troe�s, mit d'r monneka op der sjoe�s :

Refreng:
Hoo, hoo, hollala, op d'r Joep zie monneka,
sjpilt hea vuur 't Jridsje, ee vasteloavends lidsje.
Ing anger kie�r, kriet dan de ie�r, 't Zet van de t�nt Trenet.

Hea zetst ziech dan d�k sjtonde-wies, heem op de dulper trap.
Ing inkel kie�r kriet hea ing bies, sjtelt aa ziech wie 'ne flap.
En vingt da wie 'ne wille, op der monneka aa tse sjpille.

De meadsjer van os noaber-luu, sjtunt heem da vuur de duur.
Zoe� is 't op der daag va huu, went urjens tuureluur.
En kieke mit bewongerong, noa der Joep, dea sjpilt mit sjwong.

Verleaje trukt en pea�sjt der Joep der monneka in en oes.
Der erme sjelm hat richtieg floep, der sjwees brikt hem eroes.
Mar doch sjpilt hea da wie nog nie, bejlaitoeng en melodie :

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEOP D'R KOP
Tekst & muziek:
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Me we�d auwer jiddes joar, joa, dat merkt me an 't hoar.
En doa hulpt da och jee kemme, kaal zie ken me doch nit remme.
En och al de� zo�re re�n hilst doe jans besjtimd nit tje�n.
D'rum, al biste dan och kaal, dat is doch jans ejaal.

En noe d'r jans zaal:

Refreng:
Op d'r kop, op d'r kop zint jing haore mie d'rop.
Jinne gel en jinne lak, van de naas bis in d'r nak,
is 't inne kale kop.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP VREIERVUS
1994: Tekst: H. Str�ver - muziek: J. van de Aa
Zang (*) : De Sjtaater Vrung


Refreng:
Ee bisje flotter, ee bisje heller, dat doe�t miech tse lang,
joa veuel tse lang, iech bin nit bang.
Ee bisje flotter, ee bisje heller, iech hot miech jot vas,
dan hant vier de jru�tste sjpas.
Weltste mit miech jon, durch �t le�ve, zalste alles mosse je�ve.
Ee bisje flotter, ee bisje heller, keal noen los doch joa,
dan zunt vier ie�der doa.

't Trieng zooch op inne jouwe daag, inne sjtramme sjtater jong.
Op d'r fiets jonge zie tsezaame voet, witste wie 't Trieng dat vong ?
't Jong nit flot, ee tempo wie ing sjlek, he� houw jing vaat.
't Hong 't Trieng de konk e-roes, en 't hat aa hem jezaat :

D'r trouwdaag, de� woar jouw vuurbei, 't fes dat woar miech jet.
Noaderhanks, d'r Ku�b, de� woar kapot, sjprong op 't wasserbet.
He� jong erop, he� jong eraaf, dat woar miech ee jekloetsj.
D'r niepel van 't wasserbet, de� is doe droes jefloetsjt.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPA KOM VAN D'R SOFA
1998: Teks & meziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


In 't bejaardehoes doa is 't karnaval.
Ze viere da tsezame seniorenbal.
Mer d'r opa, de� hat 't wal jezie�,
vasteloavend broech vuur hem nit mie�.

Ach opa, leef opa, 't is nog nit tse sjpie�.
Jank doch mit oma diech lekker nog ee krieje.

Refrein:
Opa k�m van d'r sofa.
Hol ins alles oes de kas en sjnap de oma lekker vas.
Opa k�m van d'r sofa.
Kom doa noe vanaaf en keek alaaf.
En krieste wie vruier d'r kriebel in de v�t,
joa, da witse da veulste 't kunt besjtimd werm j�d.
Opa kom van d'r sofa,
en sjnap de oma nog ins lekker vas.

Raaf diech noe bijee en los diech mer ins joa,
al kinst doe och jing sjtonde aan de tie�k mie� sjtoa.
Dat jekke langer le�ve is bekankd,
doe bis d'r jekste opa van 't lank.

En opa, has doe werm jekke zin,
da jank en don diech 't jebis �ch in.

* cd-single 1998: Ummer d'r Neaver - "De 1e singel" - Marlstone Recordings bv CDS 9862
* cd 1999 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 6" - Marlstone Recordings bv CDL 9902
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026
* cd-single 2000 : Ummer d'r Neaver - "Auwe leem" - Marlstone Recordings bv CDS 2016HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�P-PEN HEI DOA M�TS-TE ZIE�
Tekst: Lei Piekaz - muziek: J. Godschalk
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

�p-pen Hei doa m�ts-te zie�, hoe-la-la,
doa kuns-te noe�ts tse sjpie�, hoe-la-la,
vuur tse k�nne sjpringe en ee lidsje zinge.
Vier le�ve vuur de sjpas, hoe-la-la,
en valle jinne tser las, hoe-la-la.
Al hant vier ze nog zoe� aaf,
da r�ffe vier nog: ALAAF.
Hoe-la-la, hoe-la-la,
Hoe-la-la, hoe-la-la,
Vier zinge dat �t sjalt en sjpringe dat 't kraacht.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OPST�G, D'R
1993: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng:
Went d'r opts�g durch de sjtroase trukt,
is i Kirchroa aod en jonk verrukt.
Ja, d'r mondieg is d'r allersj�nste daag,
doe zies verkleide en doe has ee j�d vermaach.
Went d'r opts�g durch de sjtroase trukt,
is i Kirchroa aod en jonk verrukt.
Ing harmonie sjpilt in de moas,
d'r betste sjlaajer oppen sjtroas.

Kunt de vasteloavendstsiet, zunt vuur j�d opjelaat.
Den vuur hant al werm ee joar mit onjedoeld jewaat.
Van beer en sjnaps krient vuur d'r hals nit vol.
't Zamstiegs bei d'r kingerts�g zunt vuur al jek en dol.

Mondieg trukt d'r jroe�se ts�g, d'r Prins, de� ruft alaaf,
wurpt va zienge Prinsewaan, ing hank vol sjnuuts eraaf.
Mit v�al behai en moeziek uvveral,
zoe� trukt d'r opts�g durch �s sjtad bis an de Rodahal.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�PTS�GSFES
2008/2009 nr.3 : Tekst & muziek: Peter Lemmens
Zang: Sjpaskloeb Durchee


Vier lofe noa Kirchroa, de l� kiekke �s noa en wille mit �s joa.
Vier m�sse �s tsauwe, de heng oes de mauwe, k�m blieft dan �ch nit stoa.
D'r Prins is an't wade, d'r Road en de Jarde, ze kiekke al jet koad.
Nog effe en da zunt vier doa en los d'r �pts�g da mar joa.

Refrein:
H� is fes i Kirchroa en dat viere vier mit ee,
Vasteloavendsjekke zunt jenau wie vier 'Durchee'.
H� is fes i Kirchroa en dan losse vier os joa,
Vasteloavend viere vier mar eemoal in 't joar.

D'r ts�g is an't trekke, de l� ziech an't rekke en sjoenkele mit ee.
De moezziek die huurt me, jenau wie d'r Sjpaskloeb, e bisje 'Durch-ee-ree'.
D'r Prins is an't sjtr�ue, de l� ziech an't vr�ue en krieje ziech nog ee.
D'r �pts�g tr�kt va sjtroas noa sjtroas en is �p w�g noa 'Kirch-rich-roa'.

En is d'r Prins dan �p d'r maat,
dan kunt he� van d'r waan
en sjtelt ziech mit zieng Jarde �p,
mit vuure-aa de vaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S HARMONIE
Moezziek: John Quadflieghei jie�t 't jing w�ad vuur .....
* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S HATS BRENT
2006/2007: Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Wiel Hamers&ArnoYpelaar
Zang: D'r Letste Sjrai

jinne helt �s te�je, de remme die junt los
wenste mit �s mit wilst doe� da kunste mar bij �s
va m�rjens bis d'r oavend bis deep in de naat
d'r hillieje Arnoldus hat �s mennieg beer jebraat
't is j�d vuur d'r hammer en j�d vuur 't hats
los d'r laudi fleute en tre�n 'm �p d'r sjtats
sjnap diech de noaberin of de sjunste p�l
sjudde mit die batse en sjudde mit die b�l

Refrein:
zoelang wie �s hats nog brenne deed
zoelang wie nog droek �p d'r kessel sjteet
zoelang wie vier alles kenne je�ve
maache vuur sjpas en hoade van 't le�ve
(bis dat de welt verjeet, bis dat de welt verjeet)

vier drinke �s dat beersje en �ch waal tswai of drei
wenste mit �s mit wilst doe� da kunste mar d'rbij
los d'r kraan mar lofe, zets de moezziek �p
hang diech an d'r l�eter of sjtel diech �p d'r kop
werp de z�rg eroes, 't is vuur d'r jouwe tswek
hoal de sjpas erin en sjpring wie inne jek
wat ze d'r uvver zage dat is doch jans ejaal
de z�rg die zunt nit wiechtieg, mar de sjpas die is dat waal

vier he�ve hoe�g de jlazer, jidderenne de� deed mit
de oma jeet vuurop, oane remme oane lit
d'r opa hat ziech an de tie�k ee ple�tsje oes jezoe�t
't Sjenke op d'r poekel mit de erm en bee in loe�t
duch watste jeer dees en duch 't mit plezeer
jiddere daag is karneval en vier dat mit ee beer
't le�ve is tse k�t um sjtil tse blieve sjtoa
zoelang d'r Herjod tsow lie�t, blieve vier mar joa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS JEETSJE
1952: Tekst: J. Wetzels - muziek: H. Loop
Zang (*) : Sjtroassezenger


* dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S KATS IS VOET
1950 nr.1 : Tekst: Hans Stelzman sr. en Sje�n Wetzels - moeziek: Frans Engels
Zang 1 (*) : Frans Engels, Hans Stelzman sr. en Eugene Wetzels
Zang 2 (**) : Bruno Scholl

midi

Vier hauwe heem ing sjtaatse kats, jong, jong dat woar jet nets.
Va onge wies, va oave sjwats, die koam os voet noe lets.
't Janse hoes sjtong op d'r kop, vier hant os jek jezoe�t.
En jinne joof 't roffe op, wat woare vier i noe�d.

Refreng:
Miem, miem, miem, miem, os kats is voet, ocherm woa is dat deer ?
Iech jleuf ze is werm op d'r sjtreuf, vier hauwe ze zoe� jear.
Miem, miem, miem, miem, os kats is voet, ocherm woa is dat deer ?
Iech jleuf vier zint os kets-je kwiet, dat roazementsieg deer !

n' Kater oes de noabersjaf, op heur ee eugs-je hauw.
Flits is ze noen op wandersjaf, en ruft miejauw, miejauw.
Dat miemsje hauw 't jod bij os, wea hai ziech dat jedaat ?
Die kats tse zie�, dat woar ing los, ze hat ziech dun jemaat.

't Is noen sjtil heem i-jen hoes, de muus die hant hun sjpas,
en laache sjtil ziech i-jen voes, ze hant va deur jing las.
Ze danse lustieg oppen dusj en zint oes rand en band.
Van 't oavends sjpie� bis 't m�rjens vrug, wail vier jing kats mie� hant.

* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801
** lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS KIRCHROA
1991: Tekst: Alfons Jozefowski - moeziek: Jo Braun

Refreng (2x) :
Kirchroa, os Kirchroa, doe plaatsj in Limburgs land,
bis durch ding moezikalit�t in de janze welt bekank.

Kirchroa is os sjunste stadt, vol moeziek en jezank.
Dat vuur jot kanne viere is uveral bekank.
Koom, los os singe, springe, pakt uuch al an jen hank,
mit carneval is Kirchroa final oes rand en band.

Bis doe a Kirchro�dsj meadje, of enne Kirchro�dsjer jong,
dan kans vol vreud doe sage, ding wieg in Kirchroa stong.
Ejal wo doe vandaan kunst, van de Jraat of van de Hoots,
dat ee zal ummer blieve, op Kirchroa bis doe stoots.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS KIRCHROA IS EE WONGER !
1940 nr. 1 : Tekst: Joep Wetzels - muziek: Joep van Wersch

Vul sjteare an de himmel-tselt, vul blomme in de wei.
Vul plaadsje jie�t 't op de welt, mer jing zoe� sjun wie hij.
Drum han dat lidsje iech jemaat, en 't wead och uvveral jezaat.
Hij laacht de vr�ud oes jidder hoes, doarum roft mit miech oes :

Refreng:
Os Kirchroa is ee wonger, va vr�ud en zonne-sjien.
En jeet et drop of dronger, och d�ks bij beer en wien.
Os meadsjer zint wie blomme, zoe� vrisj, zoe� sjlank, zoe� sjtoots.
Os jonge zint jelonge oes et nemlieje hoots.

Zint och de tsiete nog zoe� sjleat, dan hant vier doch dea troe�s.
De nurjeler krieje hij jee reat, os vr�ud bliet ummer jroe�s.
Meweest joa nit wat m�rje bringt, doarum vermaat uuch huu en zingt.
Mer dat verjeast doabij doch nie, die sjunste melodie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS MAM
Tekst & muziek: ?
Oesveurende: Roda Zengere


Sjtelt uuch die sjpas ins vuur, d'r pap, de� trukt �t jroe�se loos.
Flot woe�t mit vrauw en kink jeplaand, wat jelt me bloos ?
Jraat went me alles hat, ee pe�d alling nog felt.
De mam wool rieje �p inne kn�l, doa woar h�ar hats va v�l, hauw zie jezaad.
Mar wie ze in de manege sjtong, doe zoog ze dat �t nit zoe� ainfach jong.

Refreng:
Ja, �s mam, ja, �s mam, vingt noen mit dat rieje an.
Jelt ze ziech ee pe�d zoe� sjlank, riet ze �p-em durch d'r zank.
Ach, �s mam, ach, �s mam, vingt �t hats tse kloppe an,
den zie is toch vuur dat pe�d jet sjwoar, vul tse dik, v�ftsieg joar.
Doch zie dinkt dan an de tsiet tseruk,
dat zie zoe� sjlank woar wie dat pe�d zienne ruk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S PAPAJAJ
Tekst & muziek: Struver & Jansen
Zang (*) : K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng:

* mc 1988: "Kirchr�atsjer tiengel-tangel" - P.B.R.-Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S PLAT
1978/1979 nr.1 : Tekst & muziek: Paul Hermans
midi

Dis joar hauw vier werm ing rees jemaad, jans wiet voet �s doe d'r vliejer braad.
Zon en sjtrand, dat woar doa e�ve sjun, jans jewis iech anger joar werm jon.
Mar ee deel han iech doa doch erg jemisd, dat woar �s Kirchr�atsj plat joa jans jewis.

Refreng:
Den breuzelsjoas en sjravelwes, klutedrek en hoaver zes,
jreun jemus en poef en sjlam, sjwatse vus, jevrijd in Ham.
Moels-te zoe�, versjtees-te dat, dan kans-te Kirchr�atsj plat.
Den nurjens �p de janse e�d, zoe� plat jesjpraoche we�d.

Joa, dat maatste mit die le�ve lank, joa, dat is joa wirkliech weltbekank.
Jong, iech wel doa jet dra doe� jon, den zoe kan dat doch nit wie�r jon.
Bij 't W.M.C. doe krooch iech mieng kans, zo� zingt ee Griekst noen dat refreng al gans.

Os sjun plat darf no�ts verlore jon, ku�t is jiderenne mer verschton.
Den os plat dat is doch zo� apaat, hei i Kirchroa, wetn 't zingt en laacht.
Drum lot uuch allemoale zie jezaad, d'r Herjot zelver hat os plat jemaat.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S RODA
1980: Tekst & muziek: P. Godschakl & J.Erkenbosch
Oesveurende: Roda Huisorkest


In Kirchroa sjteet der Joep, op Kaalhei sjpilt ozze kloep,
die alles wille jeave, voesbal is oos leave.

Refreng:
Roda, Roda, Roda, jeal en sjwatz.
Roda, Roda, Roda, is mie hatz.
Roda, Roda, Roda, ummer boavena.
Roda, roda, Roda, hiep hiep hoera.

Kunt os Roda op marschiert, ja, dan jeet ut wie jeschmiert.
Losse vier noen zinge, bei jidder jeultje sjpringe.

Sjteet dan Roda aan der Top, dan sjteet Kirchroa op der kop,
want dan is werm noa joare, 'ne kampioen jeboare.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S SJTAD
1997/1998 nr.1 : Tekst: Pascal Hinzen - muziek: Theo Janssen, Ivo Damen & Pascal Hinzen
Zang (*) : K.K.K. de Sjt�chne�lsjer & die Original Limburger Freunde


Refreng:
Wat bin iech sjtoots �p �s sjtad,
�p al wat Kirchroa �s zoe� tse beie hat.
Vasteloavend, W.M.C., d'r Joep, d'r Maat en Roda J.C.
Wat bin iech sjtoots �p �s sjtad,
en doarum sjton iech noen �ch hei.
Wat iech noen zing dat kunt bij miech ja oes 't hats,
doa kan iech nuus aa doe�.
Wat iech noen zing dat kunt bij miech ja oes 't hats,
dat is jeweun ezoe�.

Kuns doe dan noa Kirchroa, dan kans doe 't zie�,
den zoe�jet sjuns vings doe doch nurjens mie�.
Kuns doe noa Kirchroa, dan kiek um diech hin,
dan zieste dierek wat iech ming.
Kuns doe noa Kirchroa, dan kans doe 't zie�,
den zoe�jet sjuns vings doe doch nurjens mie�.
Kuns doe noa Kirchroa, 't is dich vertseld,
dat jie�ft 't mar ins �p dis welt.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S VIE�DELE
1994: Tekst: A.Papousek - muziek: K.Stevens/P.Stevens/A.Papousek
Zang (*) : Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
De Sjelenswei, d'r Sjwatse Weg, 't Maarveld en de Wienjraat.
de Duvels-Jaas. 't Mucherveld, 't Veldsje of d'r Maat,
de Hoef, de Klif, d'r Kaffeberg, d'r Leemkop of de Del,
dat alles hu�t bij Kirchroa, woa iech zoe� sjtoots drop bin.
Dat alles hu�t bij Kirchroa, woa iech zoe� sjtoots drop bin.

Ich lofet durch mieng heemetsjtad en daat a vruier tsiet.
Die name van �s vie�dele, zunt v�al l� doch werm kwiet.
Drum sjrievet ich dit lidsje hei, verjes 't doavuur nit.
Leef l�, kom op en zing dan mit, 't we�d d'r nuitste hit.

Os vasteloavend is zoe� sjun en uvveral bekank.
Oes jidder vie�del klinkt da �ch fain moeziek en jezank.
Os Kirchr�adsj plat, os vie�dele, we� huld doavan da nit.
Leef l�, kom op en zing dan mit, 't we�d d'r nuitste hit.

't Deesdiegs mit d'r klonetref, jants Kirchroa sjteet paraat.
De vie�dele, die lofe le�g, me truft ziech op d'r Maat.
't We�d jesjpr�nge oppen sjtroas, joa, alles deet da mit.
Leef l�, kom op, ich veul 't al, 't is d'r nuitste hit.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OS VRAUWLU
1988: Tekst & muziek: Thei Peeters

Refreng:
En da motste os vrauwlu zie�, ja, da motste os vrauwlu zie�.
Jidder zamsdieg junt die 'roeser wie 'ne sjtier.
En da motste os vrauwlu zie�, ja, da motste os vrauwlu zie�.
Jidder zamsdieg junt die 'roeser wie 'ne sjtier.
Zie lofe kruts en kweer, durch zon en och sjle�t weer,
en is 't dan jedoa, dan kenne zie nit mie� sjtoa.
En da motste os vrauwlu zie�, ja, da motste os vrauwlu zie�.
Jidder zamsdieg junt die 'roeser wie 'ne sjtier.

't Zamsdiegs zitse vier in hoes, d'r kaffie� op d'r dusj,
de pletsjerdoes der neaver en de ieskas vor mit vusj.
Dan vingt os vrauw tse drie�ne, zie hat dan jajeng rouw,
en went ze dan d'r jas aadeet, dan wis iech woa 't op sjteet.

't Zondiegs is 't d�ks sjun weer, vier wille dan drop los.
Junt lofe in d'r Kusterbusj en dunt jet vuur de kos.
Dan vint os vrauw tse drie�ne, zie hat werm jajeng rouw.
D'r jas hat zie nit nuedieg noen, ze veult nieks va de kauw.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE JOEP
1959/1960 nr.1 : Tekst & muziek: Math. Loop
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

I Kirchroa kan me vinge ing loestieg' miensje-tsoat.
Die luu, die kanne zinge, jeleuf miech op mie woad.
Doch inne kan nit zinge, en wol dat doch zoe� jear.
Och kan hea nit mit sjpringe, hea sjteet i wink en wear.

Op der Maat, op der Maat,
sjteet der Joeppeman en waat,
op vasteloavend, op vasteloavend.
Op der Maat, op der Maat,
sjteet der Joeppeman en waat
op vasteloavend, bij daag en naat.

Der Joep, dea tselt de sjtonde, doa op dea jroe�sse Maat.
Hea kint zieng vaste konde, al is 't daag of naat.
Hea ziet doa um ziech zoeze, tsouw zienne jroe�sse sjrek,
die nozems, die mar broeze, dat maat hem sjtapel-jek.

En oonge a zieng tsie�ne is jidder weach ens maat.
De kirmes ziet hea drie�ne, der Joep alling mar waat.
Ens jeet der opstog trekke, ens wead et Karneval,
dan ziet hea werm die jekke, roonksjpringe uvveral.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�ZZE TOM TOM
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Woe bringt os, ozze Tom Tom
Mit de vasteloavend her
He zeukt zich gans vanzelf
Al die daag, den gauwe weag
Ozze schlauwe Tom Tom
Bringt os doer 't limburgs landj
Ver willen hem noeits miej missen
Osse vrundj en rechterhand
Ver willen hem noeits mie missen
Ozze vrundj en rechterhand
Hee Tom, huur ozze Tom
Hea reup os weer
Ver komme ..Tom
Hee Tom huur ozze Tom
Zit hea verkierd ..dan drei ver om

Hea wiest os ummer weer der weag
Woe veer oog wille goan
En stap ver in der wagen dan
Jao dan zieen ver heum al staon
Op 't dashbooard
Steet her gans fideel
De lempkes gaon al aan
Es veer dan noa der optoch goan
Komme veer doa zieker aan

Wil ver op stap woe 't gezellig is
Dan tik ver heum dat in
Her doert mer een paar tille dan
En hee wit woe ver motte zin
Mit Tom veulst te dich noeits allein
Woes dich oog her wils goan
Huure dan weer zien vertroewde stum
Dan is der Tom weer doa
Veer twie mit ozzen Tom


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAK MIECH VAS
Tekst: Jochem Amkreutz - muziek: Wiel Hamers
Oesveurende: Weerwaas


Refreng:
Pak miech vas wents te jeer jezelsjaf has.
Erm in erm, hoade vier �s lekker werm.
Hank in hank junt vier durch 't jekkelank.
Den �nger al die momme, hant vier �s huu vonge.
Den �nger de� krawal, kroage vier tswai �s wal.

't Lies jong noa 't bal, 't woar jans vol, de� zaal.
't Wool ins danse joa, mar het koe�t koalieg sjtoa.
En 't broe�t nit vul tsiet en doe hauw 't jet op sjiep.

D'r Sjeng, mit karneval, noom inne uvveral.
Hee sjmienket ziech mar haof en-e zoog oes wie ee kaof.
Mar he� broechet nit vul tsiet en doe hauw he� jet op sjiep.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R PAP
1999/2000: Tekst & muziek: Nico van Damme
Jezank: De Wilhelmientjes


Refreng:
K�m doch ins kiekke, d'r pap is van de kaat.
K�m doch ins kiekke, wat he� doa hat jemaad.
Durch de hek jekiepd loog he� doa in d'r jaad,
tusje d'r blomkoe�l, de e�pel en de sjlaat.

D'r pap is �ch vrieddiegs 't ie�sjte paraat.
Da we�d in zieng wie�tsjaf e ke�tsje jelaad.
En kunt he� noa heem mit e sjtuk in d'r kraag,
da h�et me alling nog-inne sjlaag.

De mam sjr�k ziech r�t en hauw 't nit mie�,
en zoog dat d'r pap jans vol h�ng mit klie�.
De hek woar kapot en d'r pap de� woar blauw,
drum dong ze de duur mar werm tsouw.

't Is nit de ie�sjte kier dat dat passeert,
d'r pap hat doa zicher nog nuus va jelierd.
't P�ats-je derne�ver hat �ch jinne tswek,
den ummer kunt he� durch de hek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R PAP VAN D'R PRINS
1986: Tekst & muziek: Laarschot
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Besjtimd zalt uur miech kenne, iech bin dor prinsepap,
iech bin dor populairste man in de janse sjtad.
D'r hofnar drinkt ziech ee op miech, d'r prins deet dat jeliech,
en och d'r janse elveroad, dee is sjtrak blauw op miech.

Refr�ng:
Iech bin d'r pap van d'r prins en da wit uur besjeed,
Wen urjens jet jereejeld we�d, da wees iech wie dat jeet.
Den oane miech leuft januus hei en wat jans wiechtieg is,
betsaale deet d'r prinsepap en dat, leef luu, bin iech !

Uur wit: jeld, dat mot rolle, iech bin nit knauzetieg.
Als ieremaan is mie parool: noblesse dat obliesjt.
't Kirchedaach han iech betsaalt 't sjtadhoes is va miech,
en wat uur zicher wisse zalt, d'r prins is och va miech.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S PAPAJAJ, DIE KAN BLETSJE WIE INNE H�NK
Tekst: H. Struver - muziek: D. Janssen
Oesveurende: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng:
�s papajaj, die kan bletsje wie inne h�nk.
D'r dokter meent, dat de�r, dat is ja nit jez�nk.
Wen ze m�t, hie�ft zie �� pu�tsje op,
jef heur dan inne sjlaag hinger op de v�t.
Loes iech 'r oes, vleid ze op de kas,
vingt �� tse bletsje en da hat ze sjpass.

�s papajaj, �� jans raar jeval.
�s papajaj, de�d noe�ts sjtomme kaal.
Bletsjt m�rjensvrug, bis sjpie� in de naat,
hat �s noch noe�ts �� orrentliech woad jezaat.
Sjlie�ft i �� hok en nit op d'r kuul.
Jank nit k�tbij, zie biet diech in d'r tuul.

�s papajaj, 't jru�tste oad wief,
�s papajaj, jing veer �p j'n lief.
D'r janse daach hat zie �� sjle�t bild.
Wenn zie miech ziet, da we�d ze jans wild.
Jromt da jans vies en kiekt �ch jans sje�l.
't Leefste vloog dat de�r miech noa de ke�l.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PARKSTAD BLUES
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIN-MARSJ
1996: Tekst: D. Schneider - muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : Kruuts & Kwe�r & Combo Flot Bijee Jebelt


Refreng:
Oane pin, oane pin bis doe nurjens mie�.
Ne�, mit sjek en papier bis doe v�al tse sjpie�.
Oane pin, oane pin sjtees doe jants alling.
Joa, mit jeld oes de moer, kriet diech jinne kling.

Iech lofet ins durch Kirchroa, uur wist wal wie dat jeet.
Op ins, doe krooch mie betste sjtuk, ee eugsje op ee kleed.
En went dat urjens sjpas dra hat, sjteet alles op d'r kop.
Da jie�t 't noch mar inne road, 't potmannee m�s �p.

't Woar ing kie�r mit karneval, de jantse sjtad woar jek.
Ee beer, ee sjnepsje a jen tie�k, dat deent d'r jouwe tswek.
En wents doe dan betsale wils, en �ch direk noa heem,
da jie�t 't noch mar inne road, doe m�ts werm noa d'r pin.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R PINCODE SJLAJER, D'R
1999/2000 : Teks & meziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Is hei inne in de tent, de� mieng pincode kent ?
1234

Iech stong letst bij de flappetap, iech wos d'r code nit.
Inne reuber, de� zaat hinger miech: "Jef miech dat jeld mar mit".
Iech zaan: "Al heuts doe miech kapot, iech bin d'r nommer kwiet.
Jef miech dienne GSM, has doe nog effe tsiet ?
Iech bel 't me�dsje van de bank, dat wees d'r nommer waal."
Als service van de zaak, da ruft dat durch d'r zaal:

Refrein:
Alle-da, da pin-da, ja wat da ?
Dui mer 1234, dat is mienne pin .
Alle-da, da pin-da, ja wat da ?
Dui mer 1234, hauw d'r pin mar drin.

D'r boef vong aa tse kriesje wie inne wasserval.
"De� apparaat, de� maat miech jek, kries doe dem aan d'r kaal ?
Me mos d'r code wisse, angersj wirkt d'r kloemel nit.
Iech zaan: "Noe jef mar hei dat dink en jank mar mit miech mit.
Vuur junt werm nao dat me�dsje, dat wit d'r nommer waal."
Als service van de zaak, da ruft dat durch d'r zaal:

* cd-single 1999: Ummer d'r Neaver - "Pincode sjlajer" - Marlstone Recordings bv CDS 9949
* cd 2000 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 7" - Marlstone Recordings bv CDL2001
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PLAAT
1991: Tekst & muziek: Ummer d�r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Refreng:
Op d�r kop, op d�r kop, zunt jing hoare mie� d�rop.
Jinne gel en jinne lak, van de naas bis in d�r nak,
is �t inne kale kop.

Me we�d auwer jiddes joar, ja, dat merkt me an �t hoar.
En doa hulpt da �ch jee kemme, kaal zie� ken me doch nit remme.
En �ch al de� zo�re re�n, helst doe jans besjtimt nit tje�n.
D�rum, al biste dan och kaal, dat is doch jans ejaal.

En noe d�r janse zaal ...

Is d�r Kojak jinne janse, mit d�r knikker kent he� sjanse.
Al hast doe ing coupe ravaasj, joa, dat is doch jing blamaasj.
Inne kop mit winnieg hoar is doch wirklieg jee besjwoar.
Den ing plaat is zier sjarmant en vuur vrauwluu interessant.

en noe jans Nederland ...

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PLAGIAAT-SJLAJER
1997: Tekst & muziek: Jo vd Laarschot & M. Hermans
Zang 1 (*) : 't Hui Zoenne Janse Sjunne Jro�se Jroep Ronk D'r Jo En D'r Marc Kenne Zie� !?
Oesverende 2 (**) : Ummer d'r Neaver


Refreng:
Sjt�p dit lidsje, iech bel d'r advocaat.
De� sjlajer de� is ram jeklauwd, d'r rainste plagiaat.
Sjt�p dit lidsje, iech bel d'r advocaat.
De� nommer is va miech, we� hat dem noajemaad ?

Al joare maach iech sjlajere, ze sjprietse oes mieng pen,
de w�ad en �ch de moezziek, wie iech alling dat ken.
't Diechte en componere dat zitst miech in 't bl�d.
en alle l� die zage, ke�l wat biste doch mer j�d.
En huur iech da in stereo, de� sjlajer �p d'r radio.
doa we�d jeraffineerd, mie lidsje kopie�rd.

Mie lidsje woar e hitje en dit is ing kopie.
Loester mer noa 't koeplet en noa de melodie.
�ch de w�ad van d'r refreng zunt duudlig van mieng hank,
doa wirkt me dan die joare vuur en kriet me sjtank vuur dank.
Iech los miech nit mie� kiste, durch al die componiste.
en wit uur wat iech zing, doa bij 't k�t jeding.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ING PLANK VUUR D'R KOP !!
1988: Tekst & muziek: P. Godschalk

Refreng:
Mit vasteloavent han iech ing plank vuur d'r kop,
ee brit vuur d'r knutsj, en doa sjteet 'toepes' drop.
Dat han iech va klings aaf aa, doa kin iech nuus dra do�.
Dat kin me nurrejens krieje, dat is jeweun ezo�.
Ee plinksje vuur d'r kop, oane veul beheij,
en wens doe nit laache dees, daan has doe d'r doa tswei !

Wie iech op de wilt koam, doe woar 't karneval.
De hefam zaat : " Nog no�ts jezi�, wat is dat vuur inge fall ? "
Zie klitsjet miech op 't vutsje en zats miech doe reatop.
Doe voong zie aa tse laache en tseeget noa mienge kop ...

Wie iech doe jit jro�sser wo�t, jong iech noan iesjte klas.
Wo�t 't vasteloavent, daan howwe die jonge sjpass.
D'r meester voong aa tse sjoebe : " Looft d'r ins in de reij ".
Iech dri�net miech doe um en zaat : " Meester, kiek ins heij " .

Durch al die joare bin iech noe jans doa draa jewent.
Mit vasteloavent weat drei daag lank mit ee plinksje roonkjerent.
Iech maach veul joeks en ooch veul sjpass en laach ins heij en doa,
en wens doe richtig sjpass wils maache, daan deeste miech dat noa ...

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEENG PLANK VUUR DER KOP
Tekst & muziek: W.J. Offermans

Refreng:
I Kirichroa hant ze allemoal enge plank vuur der kop.
En e klone p�ksje a en e hutsje op.
Ja, ezoe loofe ze bij os ronk,
en ezoe hodde ze zich jezonk.
In der zelfde jank, loofe ze hank i hank.
Ja, dat weat bij os jedoa, in os sjunne Kirichroa.

Hengt dan November in jeloet,
dan weet vlot de kloon eroes jezoet.
Want dan is het werm ezoe wiet,
want op der 11 bejent de sjunste joares tsiet.
Dan zinge en loofe ze erm in erm,
en dan zinge ze dizze Carnavals hit werm.

Is dan endlich de vasteloavend doa,
da roffe vuur i Kirichroa,
het janse bekende woad "allaaf",
I Kirichroa bis Cheveemet en och de berg eraaf.
Dan zinge vuur bis deep in de naat,
het lid woar vuur ezoe lang hant op jewaat.

En is da werm der achermitwoch doa,
zinge vuur da, of stunt ver op enne knoa.
Da waade vuur jeweun werm bis niegstes joar.
Dan zinge vuur durch bis vuur er va kriee eng bloar.
En dan zinge vuur werm der hit.
Leef lu zingt noen maar allemoal ens mit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PLAT JEKALD
2003/2004: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang: �Re�nboagkloeb� Haander


In �s Provins hei aan de jrens
woas-te jidder d�rp-sje kens,
doa is �t le�ve le�vens-we�d
zoe�-dat me Hei in Limburg ze�t

Refrein:
K�m dan los iech Diech ins kiekke
wie sjun d�r Vasteloavend is,
k�m dan los iech Diech ins preuve
wat vermaach en sjtiemmoeng is,
k�m dan los iech Diech ins huure
wie sjun �s moezziek sjalt,
Hei is �t j�d ??.
Hei is �t sjun ??
doabij we�d Hei nog Plat jekald

Vier dunt �t Hei �p �s maneer
dat emieteert me doch zoe jeer,
mar nurjens dunt ze �s dat noa
dat is alling vuur Limburg doa


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LA PLAYA MEXICO
1999/2000: Tekst: Marlies Gouder de Beauregard-Heijenrath & Mathieu Reintjens
Moezziek Mathieu Reintjens - arranzjement: Marcel Jungen
Oesveurende: CV De Hampelemensjer


Jiddes joar junt vier noa Mexico, noa 't wiesse sjtrand va Acapulco.
Mit inne Poncho en Sombrero, veule vier �s inne Gringo.
Mexico likt �s a-jen hats, mar Kirchroa bliet �zze allerleefste sjats.
Klatsj noen ins kreftieg i jen heng, en zing mit �s noen d'r refreng.

Refreng:
Wilste Fiesta, da k�m noa �s i Kirchroa,
vier maache van d'r maat La Playa Mexico.
Ma�ana is 't al tse sjpie�, h� hant vier jing z�rje mie�.
Vier sjtunt ummer paraat, went Caramba we�d jemaad,
va Blierhei bis �p d'r Maat.

Sjunne Senorita's mit sjwats hoar, maache Chili ve�dieg, en de� likt sjwoar.
En ee fes is doa ing Fiesta, doabij drinke vier Tequila.
Mexico dat is �s jet we�d, mar Kirchroa bliet �zze Himmel �ppen e�d.
Klatsj noen ins kreftieg i jen heng, en zing mit �s noen d'r refreng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT PLE�TSJE OP DE WELT
1986: Tekst & muziek: Jos. Schleepen

Refreng:
Ut ple�tsje op de welt, woa noch we�d jelaacht,
ja, woa ut weudje sjpas sjteet jans hoe�g in de vaan.
Jelaach, jezank en sjpas, dat ziet me op jiddere ek,
den dan is jans Kirchroa, rammenasse jek.

Der pap, de mam, ut kink, der honk, alles is op sjiep.
Jinge i jans Kirchroa, de� bei de kachel bliet.
En vuur dat tse op heem aa junt, dan is ut al kloar.
Dat is vasteloavend bei os i Kirchroa.

Ing pruuk, ing naas, ee be�r, ing tro�t en ing nonnevot.
Jong, wat is ut le�ve in Kirchroa doch jot.
Drum went uur derek op heem aa jut, dink dan an dis weud,
der sjtrongs de� jeet pas sjtinke, ja, men doa i ru�rt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T POEFFELE BELLA
Tekst & muziek: N. Ploum

Refreng:
't Bella, Bella, Bella, dat hat poeffele doa kans doe va moffele.
Doa kans doe van moffele,
't Bella, Bella, Bella dat hat poeffele doa kans doe va moffele.
Doa jees doe van op.

't Bella, der Joep en de tant en der nonk, de kinger en de kats,
die haode van �se en drinke, hant och jeer jet a jen hats.
En is 't da vasteloavend mit sjpektakel en tamtam.
Dan esse vier dat esse vier de poeffele van de mam.

't Bella dat sjteet in de kuche en deet de heffe in der deeg.
De proeme en och de roziene sjtunt al monde in de weech.
't Bella zieng poeffele zint besjtimd de muite um tse zie�.
Die poeffele ,die poeffele die sjmaache dan och noa mie�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R POEKKEL
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Roetsj miech ins d�r poekkel eraaf,
doe kins miech kr�ts en kweer.
Roetsj miech werm d�r poekkel er�p,
en lek miech ins de breer.
Doe wits wat iech wil zage,
iech han diech toch zoe� jeer.
Drum broechs-te nit tse klage,
dat iech diech hei blameer.
Roetsj miech ins d�r poekkel eraaf,
doe kins miech kr�ts en kweer.

Zoze vier in �t tsimmer bijee, dan zoos de ma derbij.
Kalle koe�te vier nit mitee, sjmoeze woar �ch nit derbij.
Bis dat vier �s bedate, zoe� woe�te vier heur kwiet.
Den wat vier pl�tslieg zate, liechet wal �p sjtried.

Noen zunt vier in �t tsimmer bijee, en jinne zitst derbij.
Zage d�ks jaresnuus te�jenee, en laache jet derbij.
Dat darf toch janit woar zie�, de w�ad ligke �p de tsong.
Vier kanne janit leef zie�, en r�ffe horesjong.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POES POES POES
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
Poes-Poes-Poes
zoe� don iech r�ffe �p mieng sjats
Poes-Poes-Poes
zoe� r�f iech �ch d�ks �p de kats
Poes-Poes-Poes
ze kunt ummer e�ve jeer
Poes-Poes-Poes
doavan krien iech 't hin en weer
Poes-Poes-Poes
ze wilt nit mie�, ze deet nuus mie�
Poes-Poes-Poes
van diech bin iech jans hingeweer
Poes-Poes-Poes
ze wilt nit mie�, ze deet nuus mie�
Poes-Poes-Poes
zuk diech mar inne anger heer

Met hat zoe� van die dere, lofe durch jen hoes
die hant d�ks zoeng manere, dat kunt nit ummer oes
Me broecht ze nit tse r�ffe, den oere zunt nit doa
Wents doe jet m�ts krieje, zunt ze nit mie� doa
Van dat deer bin iech d'r sjlaaf, Alaaf iech bin noen d'r van-aaf

Zoe� is dat bij de dere, zoe� is dat bij de l�
me m�s ziech darve were, �p d'r daag van h�
D'r man ruft �p zie vr�usje, �ch went ze hem nit h�et
m�t he� alwerm jet krieje, dan is zie oes de buurt
van dat deer bin iech d'r sjlaaf, Alaaf iech bin werm d'r van-aaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R POETSFIEMMEL
1994: Tekst: J. Beaumont - muziek: Th. Janssen
Oesveurende: K.K.K. Sjt�chne�lsjer


Refreng:
H� we�d jepoetsd, h� we�d jesjroebd,
h� we�d de janse boed va binne jod jekeerd.
H� we�d jepoetsd, h� we�d jesjroebd,
h� we�d jeve�gd, h� we�d 't betste tsimmer nuits jetappetseerd.

Wie jiddes joar, komme blomme oes d'r drek, i mienne kop, we�d d�ks jet jek.
De r�ksjer we�de dan alwerm jet kotter, me�dsjer sjmilse in de zon wie botter.
D'r pap, dem jeet 't vuur dan oes de pief, kriet de mam d'r kriebel i-jen lief.

Wie jiddes joar, jeet me op vakans, d'r pap, de� meent, he� hai doa da sjans.
Went he� dan al dat sjuns ezoe� ziet bluie, ..................... (?).
De mam, die kriet d'r kriebbel i-jen lief, huit d'r pap 't vuur dan oes de pief.

Heem op de bank, noa al die joare, de kinger zunt och al oes-jevloare,
da zits me sjtil en rui-ieg hank i hank, heem je-muudliech midde op de bank.
D'r pap, je� vuur mie� in zieng pief en de mam jinne kriebel i-jen lief.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POLONAISE
2000/2001 nr.2 : Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang: De Martino's


Refrein:
K�m , maach mit miech d'r polonaise
mit d'r kwetsjb�l durch d'r volle zaal
Los �s noen alles ins verj�se
Aod of j�nk dat is doch jans ejaal
K�m, pak miech vas, en los mar joa
Den de sjtiemmoeng die is doa... Alles nog ins!

I jen sjoe�l hant vier �s al jekankd
Doe woars e me�dsje, sjun en bijderhank
Woar jet tse sjpringe, woars-te doa
Iech als jong, koam diech dan hingernoa...

Leefs-te kink iech wool diech ummer han
Doe pakkets diech inne angere man
Zoe� is 't le�ve, dat is ejaal
K�m trek mit miech noen durch d'r volle zaal...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


POLONAISE I KIRCHROA
1998: Tekst & muziek: P. Weelen
Zang (*)(**) : Weerwaas & Sjeef Jewikkeld


Och, doe wits wal wie dat jeet, went me noa ee fes-je jeet,
dan zitst me doa wie inne hootsere kloas.
En dan vingt de moezziek aa, jidderinne kiekt ziech aa,
al flot huurt me 't tiekke van de moas.
Ie�sj nog toeppe mit d'r vinger en dan sjtampe wie de kinger
en dan jeet 't richtieg loos.

Polonaise in Kirchroa
en inne jeet vuur�p
en de res kunt hingedr�p.
Polonaise in kirchroa,
de janse sjtad die kunt diech hingernoa.
Kom, noen los �s polonaise hei joa.

Joa, 't is ja allerhand, kiek doa jeet de patetant,
de oom, d'r oop, d'r ne�f en �ch de nie�t.
D'r pap sjnapt ziech de mam en 't sjwester maat tamtam
en d'r broar de� ziech ins janit l�mpe lie�t.
En 't bliet �ch jinne hinger van de allerletste kinger
en dan jeet 't richtieg loos.

Is de vasteloavend doa, los �s dan d'r maat �pjoa,
en doa maache vier de allerlangste rei.
Joa, vier hant de jr�etste sjpas, hant �s bij de sjouwer vas,
en zinge, j�che, laache bleud derbij.
Joa, dat zunt noen van de dinger, inne vuur, d'r angere hinger
en dan jeet 't richtieg loos.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL????
** cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�R POLONAISE MIT UT MARIE-TH�R�SE
Tekst: ? - muziek: -
Zang: SjunJek!


Is de vasteloavend doa
En wil tse vuur de stimmung joa
Da kiek jot oes vuur ut Marie-Th�r�se
Du kins nit an jen teek jo stoa
Ut leuft dich stonde hinger noa
Den ut jeet vuur d�r langste polonaise

En bin ich dan die drei daach op de bee
Maat die polonaise dich ram durcheree

D�r polonaise mit ut marie therese
Kiek eens wie dat wakkeld mit die lekker diekke vot
D�r polonaise mit ut marie therese
Samba en d�r chachacha zits hem nit in ut blot

En noa links,
En noa reets,
En da noen d�r janse zaal
En noa links,
En noa reets,
Jonge maat ens jet sjandaal!!

D�r polonaise mit ut Marie-Th�r�se
Kiek eens wie dat wakkeld mit die lekker diekke vot

Jedderenne hingernoa
Alleng d�r Joep dee blied nog stoa
Dat alles vuur dat Jek Marie-Th�r�se
En is da die stimmung doa
Wie ut jehuud i Kirchroa
Da kunt ut wer mit sienge polonaise!

Och al saks du dan ram durch de bee
D�r polonaise blied ummer noemmer Ee!

D�r polonaise mit ut Marie-Th�r�se
Kiek eens wie dat wakkeld mit die lekker diekke vot
D�r polonaise mit ut Marie-Th�r�se
Samba en d�r chachacha zits hem nit in ut blot

En noa links,
En noa reets,
En da noen d�r janse zaal
En noa links,
En noa reets,
Jonge maat ens jet sjandaal!!

D�r polonaise mit ut Marie-Th�r�se
Kiek eens wie dat wakkeld mit die lekker diekke vot


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T P�TJE EN 'T D�KKELSJE
1985/1986 nr.1 : Tekst & muziek: Janssen & Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Refreng:
Op jiddes p�tje past ee dekkelsje.
in jidder sjtopkontakt jeet ee sjtekkersje.
Zoe wie d'r Joep hu�t bij d'r Maat,
zoe bin iech vuur diech jemaat.
Op jiddes p�tje past ee dekkelsje.

Iech wis nog jants jenauw, de ie�sjte kie�r dat iech diech zoog.
Iech kieket ens jans effe um miech hen,
iech zoog wal h�nget kloone sjtoa en doe sjtongs doa tusjenin.
Joa zoejet sjuns hauw iech nog zoe�ts je-zen.
Doe ko�t iech 't nit losse en laat miech op de loer.
en wie doe jenne kieket, zaat iech diech sjtil in 't oer.

Doe vongst doe aa tse laache en doe, doe voolst miech um d'r h�s.
Tse zaame sjpronge vuur ee loch in lo�t.
Iech wos 't woar jekoome, wie 't werm koome mo�t.
Doe woorst derjinnije dem iech houw jezo�t.
En wil nog enne wisse, wie dat noen mit �s is,
dem kenne vuur da zaage, dat ee dink zicher is.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1993 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 2" - Marlstone Recordings bv CDL 9356
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PREZIEDENTE MARSJ (Fiengeliengelietsjie)
1959: Tekst & muziek: Niek Ploum
midi

Lang je-lije leavet inne jroe�se hear,
woa dea koam, doa trok dea basjtieg 'm va lear.
Joa dea hauw al men'je kier 'm ing jelapt.
Fiengeliengelietsjie zaat hea en 't hauw jeklapt :

Refreng:
Fiengeliengelietsjie zaage vier mit vasteloavend,
fiengeliengelietsjie zaage vier mit karneval.
Fiengeliengelietsjie zaage vier mit vasteloavend,
fiengeliengelietsjie zaage vier mit karneval.
Den wat Kirchroa hat jelapd, hat noch ummer jot jeklapt.
Fiengeliengelietsjie, fiengeliengelietsjie, fiengeliengelij.
Den wat Kirchroa hat jelapd, hat noch ummer jot jeklapt.
Fiengeliengelietsjie, fiengeliengelietsjie, fiengeliengelij.

Is i Kirchroa jet tse doe� of in konkoe�r,
likt va wiets de jantse welt al op der loe�r.
Vier hant i Kirchroa mit der Caesar inne sjproch,
Fiengeliengelietsjie, en dat is vuur os jenog :

Wead i Kirchroa jet jeplaand, da wead jebouwd.
Wead i Kirchroa vul jepuutsjt, da wead jetrouwd.
't Is ejaal wat hij i kirchroa wead jemaat.
Fiengeliengelietsjie wead van noen-aaf jezaat :

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINS VA KIRCHROA
2010/2011: Tekst: Guillaume Weckseler - muziek: Leo de Bruin
Zang: Los mar joa


AI vanaaf dat iech e kling jungsje woar
Wool iech mar ee dink mit die drei daag
De� sjunne dreum houw iech joar noa joar
Mit de vasteloavend- kroog iech kriebbels in d�r maag

Refrein:
En da is de� sjunne dreum end�lich woar
lech bin d�r prins, d�r prins va kirchroa
lech jun al die daag in de polonais vuur �p
En zets jidder fes en ziets�ng op d�r k�p
lech krien zoejaar d�r sjlussel van de sjtad
Zoeng sjun tsiet han iech nog noe�ts jehad

Joa ze hant miech vruier d�ks oesjelaad
zate jong: zets diech dat oes d�r k�p
Noen sjtun iech als prins hei op d�r maat
En mit de vasteloavend kiekt jans Kirchroa noa miech �p

Mit d�r �pts�g durch jidder sjtroas
danse sjpringe �p de moas
En oavends jeet �t daach d�r aaf
Wen vier mit z�n alle r�ffe: ALAAF


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINSEKAPEL (Roderlandmarsj)
1974: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Zang (*) : Cas Sprokel

midi

De Prinsekapel va der karnevalsverain is uvveral prezent.
De prinsekapel va der karnevalsverain, die jidder enne kent.
Joa, die sjpilt joa uvveral op der tsog en op de bal.
Joa die sjpilt ja uvveral vuur der Prins Karneval.

Refreng:
De Prinsekapel sjpilt jod, al is d�r slajer laank of kot.
De prinsekapel sjpilt jod, sjpilt ummer, ummer jod.

* single: Cas Sprokel & Fred Derix - "Sjlajers Kirchr�adsjer Vasteloavends Verain" - Mirasound


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PRINSE-WALS
1973 nr.1 : Tekst: Jeu Paffen - muziek: Wiel Scheren

Refreng:
"Alaaf, alaaf, prins karnaval, prins karnaval alaaf",
zoe� jrust diech h� 't Roderland,
mit vr�ud, mit sjwoeng en hank i hank.
"Alaaf, alaaf prins karnaval, alaaf."

Kunt karnaval, die sjunste tsiet, da vroagt ziech oad en j�nk,
we� is d'r prins de� Kirchroa kriet, dat jeet va m�nk tse m�nk.
En is d'r nuie prins da doa, da zingt vuur hem jans Kirchroa.

Mit karnaval, die jekke daag, da is d'r prins d'r sjteer.
He� trukt da durch de janse sjtad, mit sjarm, moezziek en fleer.
En woa de� sjunne prins zal joa, doa zingt vuur hem jans Kirchroa.

* single : Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R PROEMMEBOOM
1988: Tekst: Jo Schulteis - muziek: J. Hanneman

Refreng:
Bei os in d'r jaat sjteet inne boom, inne proemmeboom, inne proemmeboom.
Proemme, die motste nit zukke, ing proem, die motste plukke.
Bei os in d'r jaat sjteet inne boom, inne jroe�se proemmeboom.

En is da sj�n we�r i jen loe�t, da we�de flot de proemme jeploe�t.
D'r Frens ze�t: "Leeve jong, riefe pr�msjer sjmiltse op de tsong".

En is de letste proem da aaf, kunt och d'r Frens de ledder aaf.
He� zingt de jantse naat: "Mit mieng proemme han iech 't jemaat".

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R PROEMEPAP
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Jo Zupancic


Refrein:
We� hat d'r zefel�eter in d'r proemepap jejs�d
alle proeme zunt an 't sj�mme..
We� hat d'r zefel�eter in d'r proemepap jejs�d
jidder proem likt in d'r sjoem,
han ze jepreufd, dat woar nit zoe� jez�nk, den noen
sjteet d'r sjoem miech �p d'r m
We� hat d'r zefel�eter in d'r proemepap jejs�d
alle proeme zunt an 't sj�mme
We� hat d'r zefel�eter in d'r proemepap jejs�d
jidder proem likt in d'r sjoem

De tante Trieng die is ja richtieg koad,
wie kan dat noen, hat zie ziech aafjevroagd
woarum is-e doch zoe� sjlap mienne sjwatse
proemepap, en ze sjwumme sj�mmend r�nk al
die proeme in d'r k�mp

D'r n�nk Friets de� hat heur jezaad,
Trien , dat has doe zelver jemaad
den sjtat d'r tsoekker de� in d'r pap m�s
has doe d'r zefepolver drin jesj�d, en ze
sjwumme sj�mmend r�nk al die proeme in d'r k�mp


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PROETSJMOEL
1986: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang : Regina Kemp


Refreng:
Sjnie toch nit zoeng proetsjmoel, sjnie nit zoe� jezich.
Noen los dieng lip nit hange, iech los diech nit in sjtich.
Doavuur han iech diech toch vul tse jeer,
en 't zeus miech zelver in 't hets-je kweer, oh.
Sjnie toch nit zoeng proetsjmoel, 't woar bloos knudzjekrich.

Man en vrauw, die huure vas tsezame, me hat 't janse le�ve jet anee.
Velt 't kruuts och nog zoe� sjwoar tse drage, me m�s ziech jet verje�ve ongeree.
En jeet 't aaf en tsouw ee bis-je sjeef,
dan zaan an miech: "Noen veng iech diech nog ins zoe� leef".

Ins m�s me d'r rigtieje toch vinge en hat me dem, dat is ing jroe�se vr�ud.
Man en vrauw, die kanne-n-et wiet bringe, went me och in leet tsezame hult.
En jeet 't aaf en tsouw ee bis-je sjeef,
dan zaan doanoa: "Noen veng iech diech nog ins zoe� leef".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PROMILLO TANGO
1988: Tekst: Kirchr�atsjer Sjelleboomkloeb - muziek: May Moe�ne

Refreng:
Sjpel vuur mich ens inne tango,
va banana, va kiewie en mango.
Kaffie�, tie� en och Vino,
zoe�-ne richtije Latinno.
Amigo, caramba, confettie,
alles is toettie Pallettie.
Cha cha cha, roemba en mambo,
d'r dans vuur os bliet doch d'r tango.

Dans ing kier noa re�ts, sjpring ing kier noa links,
sjuuf ing kier tseruk, beug ens effe durch d'r ruk.
Jank dan werm noa re�ts, sjpring ing kier noa links,
dan kries du van dizze jong, enne lekkere loetsj bong-bong.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME