HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAACH INS MIT
1997: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang (*) : Re�nboagkloeb Haander

midi

Refreng:
K�m zets die m�lsje ins �p laache, noen los dieng tseng mar rui-ieg zie�.
Los die tswai bakke kreftieg kraache, dan is vr�ud op die jezich tse zie�.

Inne daag ins nit jelaachd is inne daag �ch nit jele�fd, dat h�et me al ins zage.
Inne miensj de� nit mie� laacht en de sjpas �ch nit bele�ft, de� is doch tse beklage,
went me richtieg laache m�s dan is dat e jen�s.

Went ins inne an diech ze�t doe bis de muite we�d
Lie�t he� zie hets-je sjpr�che, dan is a dem tse zie� de vr�ud en nog jet mie�
dat is nit tse versjt�che, de sjpas en d'r vermaach junt tsezame mit d'r laach.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAACH MIT
2003/2004: Tekst & muziek: Henk Vannuys
Zang: J�d Jek


Refrein:
Noen . . kunt sjtiemoeng, noen krient vier hei sjpas,
wenn vier mer jet tse laache hant, hant vier va jaar nuus las,
vier . . tse zaame, maache jet d'r van,
aling ee kniesoer deet nit mit, ...weil dee nit laache kan

't le�ve is al sjwoar, maar 't nit sjlimmer wie 't is,
(e)t is hoaf zoee sjwoar, mit inge laach op die jezich
en sjtraale dan dieng ooge, zie-ste och veul sjunner oes,
wee nog ee lank jezich hat, werpe vuur d'r zaal eroes.

Is dienge monk aan 't laache, zie-ste tseng moal besser oes,
Wenn jiddiringe mitdeed we�d de sjtoemung hei jans jroes
Kiek noen d'r naober vrundliech aa, en jef os dan mer re�t.
Die muite um tse laache, jong die woar de muite we�d


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R LAMPEPOAL
2000/2001: Tekst: A.Papousek - muziek: Fred Derix
Zang: Sjpaskloeb Durchee & Eurode Swing


Refrein:
D'r lampepoal is mienne betste kammeraad
Iech kom hem ummer te�je midde in de naat
Sjteet he� d'r nit, dan val iech um
En doavuur zaan iech te�je hem:
'Wen iech noa heem jon, k�m iech effe bij diech sjtoa
Iech sjnap diech feste vas en dui diech hei en doa'
D'r lampepoal, dat m�t jezaad
Bliet mienne betste kammeraad!

De� erme ke�l sjteet daag en naat an sjtroas
Bij weer en wink sjleet he� dezelfde moas
He� sjtroalt de janse naat en jie�t diech lit,
en maat van alles mit

'ne Faine man, de� dat oe�ts hat bedaad,
ing jroe�se sjie�merlamp vuur in de naat
't We�d nog ummer sjunner, joa dat is jewis,
went doa ing bier drin zitst


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INNE LANGE NUUS
2007/2008: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Kammauw


Refrein:
Inne lange nuus mit ee sjtetsje draa
dat is winnieg mer doa haste nog ee bisje va
inne lange nuus oane sjtats, dat wuur pas sjtomme kwatsj
da sjtimt jet nit, da sjtimt jet nit, da danst d�r duvel mit

Jidder joar zies doe d�r �pts�g trekke
ja ummer werm dat laoch is vuur tse vrekke
en kunt da �p �t end d�r elveroad
hant die �t h�ekste woad

D�r sjlajer van d�r road de� jeet �t maache
d�r teks de� bringt de jekke an �t laache
dat is e lidsje vuur �t janse joar
en dat vilt bij jinne sjwoar

Doe m�ts nit v�al verwade wenste nit wade wilst
doe kries ze jauw jedekseld wens doe de moel nit hilst


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEEF JELD
Tekst & muziek: Paul Weelen & Wiel Hamers
Zang: Oes De Ef (Paul Weelen & Wiel Hamers)


Leef jeld
doe liechs �p ee sjpoe�k dat versjwient mit �t lit
Leef jeld
Ze vertselle zoe� v�al mar doe besjtees jaresnit.
Wie wasser leufs doe oes de heng
en wie wasser vervluugs �ch doe
en oane sjton iech doa tsoem eng
en wees nit wie �t wie�r m�s joa.
Leef jeld
�t drie�nt ziech um diech in dis r�tte welt
Leef jeld

Mit diech tse le�ve is wie ee lank sjpel monopolie
ee moment mit labbe in heng en doanoa doch nog in �t kietje.

Leef jeld
iech daat oe�ts dat iech oane diech le�ve koe�t.
Leef jeld
Den januus dat tselt iech mit diech kofe moe�t.
Wie leefde die miech kreftieg pakt
en wie leefde die miech lie�t
en oane �ch werm kreftieg sjnakt
noa wat ze meujelieg jie�t.
Leef jeld
�t drie�nt ziech um diech in dis r�tte welt.
Leef jeld.

Mit diech tse le�ve is wie ee lank sjpel monopolie
ee moment mit labbe in heng en doanoa doch nog in �t kietje.
En de sjteng die rolle en besjtimme wie �t jeet in �t le�ve
en doe sjlees an �t sjrabbe en �t bliet diech bloos ee bietje.
En we� kan tsoem sjloes al zage dat e ee p�tje hat jewonne
en wat tselt is alling wat vier an angere kanne je�ve.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET LE�VE IS ENG KLENGIEGHEET
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Et le�ve is eng klengiegheet, et hat nit vul tse zare.
Et is jet wat vanzelver jeet, me kan zieg jeng tsiet sjpare.
Toch is et jenne habbekrats, et is nit vuu�r de kats.
Et le�ve is eng klengiegheet, me mos et zelver maache.

Et jie�t luu, die zunt van huu, die liege wal van jister.
En dan jie�t et och noch luu, die weule murje zie�.
Mar et kan nit flotter joa, dat mos me toch versjtoa.

Et jie�t luu, die zunt et mui, die weule je�r vertrekke.
Die dinke dat vie�r allenui nit lang le�ve mie�.
Mar al hant ze urjens re�t, et le�ve is nit sjle�t.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEKKER LEKKER
Oesveurende (*) : Niek Ploum

Refreng:
O mammie, mammie, mammie, dat is lekker,
't hat os h� bezongesj jod jesjmaad.
O mammie, mammie, mammie dat is lekker,
't hat os h� bezongesj jod jesjmaad.
Joa, 't waar alwerm pikant en delikaat,
joa, 't hat os h� bezongesj jod jesjmaad.

De mam, die hoest de mie�tste tsiet in kuche,
doa sjteet ze mit d'r sjotsel vuur d'r boech.
Ze hat 't oes hoar eje, nit oes bucher,
ze koacht en broacht jeweun noa auwe broech.
Mit eepel en mit sjpek en och mit sjlaat,
joa, de mam die maat d'r fainste kui paraat.

D'r zangverain met hongettswansieg zenger,
die maache jiddes joar 'ne jroe�se toer.
Ze dinke nit an vrauw en nit a kinger,
ze sjwerme dan alling mar vuur natoer.
Ze bringe nit alling de prieze mit,
nee, ze hoale ziech doa ach nog appetiet.

Wat is noen de moraal van die jesjiechte,
dat jilt zoe�waal vuur erm als och vuur riech.
Doa kuet me nog waal sjtonde druvver diechte,
drum nem diech mar in aat, dat roan iech diech.
Al hoals doe diech urjens appetiet,
d'r kui dem jie�t 't heem en angesj nit.

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T LEMPJE
Tekst & muziek:
Zang (*) : Weerwaas


Ummer wents doe dinks 't jeet nit mie�
kanste urjens wal ee lempje zie�.
Ummer wents doe meens doe kans nit wie�r
kunt vanzelver dan de nie�kste kier.
't Maat nit oes woa iech bin,
haste jouw of sjle�te zin
iech kom diech helpe.
Ummer wents doe dinks 't jeet nit mie�
kanste urjens wal ee lempje zie�.

Z�rg en leed en pieng,
jidderinne kriet de zieng
mar zoe� kanne vier nit le�ve
vier m�sse ummer jet voetje�ve.
Deelste jeluk kunt 't doebbel werm tseruk
Deelste leed, dan is 't bloos de haof sjeed.

Vr�ud, jeluk en sjpas,
zunt 't sjunste watste has.
Mar dat darfste nit alling bele�ve
angesj kanste nit um angere je�ve.
Deelste jeluk, kunt 't doebbel werm tseruk.
Deelste leed, dan is 't bloos de haof sjeed.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�T LETSTE HEMME HAT JING T�SJE
1998/1999: Tekst: Henk Str�ver - moeziek: Henk Str�ver & Frank Puts
Zang (*) : De Charly�s


�t Is al lang noa middernaat, �t demmert al d�r m�rje.
�t Is jemuutlieg hei an tie�k, verj�s iech al mieng z�rje.
Iech drink nog ��, wat maat �t oes, al is mieng naas al blauw.
Den deesdieg-aovend, tswelf oer, dan jeet de wie�tsjaf tsouw.

Refreng:
�t Letste hemme hat jing t�sje, vier ne�me �s nuus mit.
Doarum wil iech j�d le�ve, en moete dun iech nit.
Zoe� eemoal in �t joar, dan los iech miech ins joa.
Ing mokkel en �� beersje, kan iech nit losse sjtoa.

�t Is al lang noa middernaat, doa boese fleut ing me�le.
�t Is jemuutlieg, hei an tie�k sjton iech al jet tse sje�le.
Iech drink nog ��, wat maat �t oes, al bin iech noen jans blauw.
Den deesdieg-aovend, tswelf oer, valle miech de eugsjer tsouw.

Tusjesjtuk:
Iech wil miech vr�ue, jans mie le�ve lank.
Dat jeet �t betste mit moezziek en jezank.

* cd 1999 : De Charly's - "Concerto Fiasco"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R LETSTE SJLOEK
1986: Tekst & muziek: Janssen & Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


De harmonie bei os i sjtroas, dat is e fain orkes.
Me trukt d�ks durch 't janse d�rp, hat jidder wech ee fes.
En is 't tsiet noa heem tse joa, wees jidder miensj besjeet.
Da ji�eft 't noch mer ing plaatsj, woa ozze kloep hen jeet.

Refreng:
D'r letste sjloek, dem drink iech bei os op d'r ek.
Doa an de ti�ek woar ummer mienne vaste sjtek.
Joa, is 't tsiet noa heem tse joa, is esjermitwoch werm ins doa,
da drink iech bij os op d'r ek d'r letste sjloek.

Mit vasteloavend jeet me da in optsog noa d'r Maat.
Me truft ziech en me drinkt ziech ee, 't we�d ziech sjpas jemaat.
Mer aaf en tsouw weed 't ste druk, dat is me da jouw leed.
Drum junt vier da werm erm in erm, noa woa d'r sjtamdusj sjteet.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R LETSTE TSENTS
Tekst & muziek: ?
Oesveurende: ?


Refreng:
Iech han bauw d'r letste tsents versjnuutst,
en poeffe kan iech nit.
Iech han bauw d'r letste tsents versjnuutst,
en poeffe kan iech nit.
Ee, tswai, drei, veer, vunnef tsents,
wievul iech noen besjtelle ken.
Ee, tswai, drei, veer, vunnef tsents,
dat is toch nit mie� sjun.

Iech han �t janse joar jesjpaard, went de vasteloavend kunt,
en h�nged kier han iech �t jeld jetseld.
Iech han jiddere tsents verwaard, wail die zoe vul we�d nog zunt,
wenniegstens, dat hat me miech vertseld.
Mar wie flod bin iech die tsents-jer kwiet,
an d'r wie�t de� ze allenui toch kriet.

�t Jeld is flot d'rdurch jejaagd, is de vasteloavend doa,
en platzak viere kan noen eemoal nit.
Mar dan we�d toch nit jeklaagd, doa we�d ee dink aa jedoa,
en noa de tie�k jeet mienne sjrit.
Mar d'r wie�t ze�t: "Doe kries jinne kniet.
Doe kries nuus, bis doe dieng tsents-jer kwiet".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INNE LIE�VERK�CH
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Inne lie�verk�ch,
Inne lie�verk�ch.
Oas dat woar e lekker sjtuks-je lie�verk�ch.
Inne lie�verk�ch,
Inne lie�verk�ch.
Oas dat woar e lekker sjtuks-je k�ch.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIESKE, WAE IS SJERP OP LIESKE?
1995: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Peanuts


Lieske is ei maedje oet oos dorp
't Maak v��l mit, 't haet v��l z�rg
Dat is neet zoa leuk veur Lieske
Soms haet 't eine vrundj
Mer dat doert neet lang
Want ze wille mer aan dat enne ran
Mer Lieske dat wilt vastigheid

Refrein:
't Is e lekker mokkel, auch enne lekkere sjtoat
Enne kael dae vundj 't neet, jao woo is dae erme kloat
Dus weer zeuke allemaol, enne leve man veur Lieske
Lieske, we� is sjerp op Lieske
Lieske haet principes, jao Lieske haet talent
't W�t 't good te br�nge en is ummer zeer attent
Mer de kaels die valle meestal allemaol aaf bie Lieske
Lieske, we� is sjerp op Lieske

't Haw verkiering mit d'r Frens
'n Latrelatie waor ech intens
Mer van huuj op m�rge waor Frens de kloate op
't Bleek toen al gaw, Frens hool 't neet bie
Want Lieske haolde alles oet z'n prie
Dus Frenske waor pleite, dae erme dae koos neet mie�

Lets zaog ich Lieske in de fritenboet
Mit drie k�njer, ze waore al baw groat
Jao, ze leke allemaol toch waal get op Lies
Ich vroog h'r toen: maedje wie geet 't mit dich?
't Zag zoa 'la, la' mit e lank gezich
Ich v�nj g�nne man dae bie mich blif


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIESKE EN LOEWIE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LILALOEMELE
1985: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


1234 1234
Lilaloemele Lilaloemele Lies.
1234 1234
Lilaloemele Lilaloemele Lies.
1234 1234
Lilaloemele Lilaloemele Lies.
1234 1234
Lilaloemele Lilaloemele Lies.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R LIMBOFIEL
2003/2004: Tekst: Loek van de Weijer - muziek: Martin Krousen
Zang: L.V. ??t Darf jinne naam han?


i Limburg is 't jru�tste fes, 't fie�s van Carnaval.
Mit i Venlo boerebroelof en i B�ches klonebal.
Vuur drinke Wieckse Witte, ee Elske of ee beer,
ing wie�tsjaf of de k�ffee, iech kom doa e�ve jeer.
Wen iech dan bin jon sjtappe, mit ing Gele�nse blom.
dan he�sjt 't bij 't absjied," hojje, ich kom oet Lomm".

Refrein:
dag tsezame, gooien daag, iech bin d'r Wiel
proat dialek en kal och plat, bin Limbofiel.
Iech veul miech thoes in Keuningsboesj,
bin heem op He�lehei.
Wen Limburg jet tse viere hat, dan is d'r Wiel d'rbij.

de wichter zunt va Wie�rt, de poete va Kaalhei.
i Kirchroa wie�st der breedloof, i Beesel heesjt dat prei.
Jans Sjilvend lie�t de geet umhoe�g, Remung hat zienne Uul,
de "R" die rolt bij Berg eraaf, de V�lser naas heesjt tuul.
't Maat nuus oes woavaan-ste kuns of dat ste wirks of woe�ns,
mit al die zingende klanke is Limburg op zie sjoe�ns.

wie sjoe�n os Limburg is, dat hu�r-ste ummer weer,
va Vallekeberg bis Arcen, va Venray tot in Heer.
Dat zient vuur och mit carnaval, 't fesje van d'r jek,
Jidderinne zingt dan leedjes in zie eje dialek.
d'n ene ze�t 't lank en breed, d'r angere plat en k�t.
Wen vuur os mar blieve versjtoa, da jeet 't Limburg j�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIMBURGS BEER
1992: Tekst & muziek: Hermans, Janssen, Laarschot & Meijs
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Hollendsj beer hant vuur nit jeer, Limburgers drinke Limburgs beer.
D'r erm jeet langzaam op en neer, iech drink sjoes en de jonge ee beer.

Refr�ng:
Limburgs beer, Limburgs beer,
Limburgs beer hant vuur zoe jeer.

D'r pater oes Cadier en Keer, drinkt Lindeboom en dankt d'r heer.
Zoe zeet d'r Belsje heer oes Peer: "Awel zulle, dat smaakt naar meer !"

D'r K�lsche heer zeet: "Danke sehr, das glschen Bier trink ich noch leer".
D'r Fransman zeet: "'ne beer, c'est cher, je prefer un camen-beer".

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIMBURGSE ME�DSJER
1957: Tekst: Jos Wetzels - muziek: Willy Scheren
Zang (*) : Gerda Engelen-Scheren
Zang (**) : Hein Loop & W. Ritzerfeld


Wat is doch mar 't le�ve sjun, bez�ngesj in d'r Mai.
Da trukt me durch de velder hin, 't leefste �nger tswai.
De blomme laache oes d'r berm, 't sjleet de distelvink.
Mie hats sjleet flotter en sjleet werm, mar bij e hiezig kink.

Refreng:
Limburgse me�dsjer hant vr�ud i jen hats,
zunt ze noen blond of broen of sjwats.
Has doe zoe� kink i jen oge jezie�, verjitst doe dem nit mie�.
Has doe zoe� kink i jen oge jezie�, verjitst doe dem nit mie�.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
** dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R LIMONADE HIT
Oesveurende (*) : Niek Ploum

Refreng:
'ne Limonaad en inne bukkem, 'ne limonaad en och ing friet.
'ne Limonaad is vuur 't Fienke, en d'r bukkem vuur d'r Piet.

Went 't kirmens is en de kr�am da sjtuut en 't is da zommerdaag.
Went d'r pap en de mam mit de kinger junt, 't is e oad en net vermaach.
�p 't sjokkelsjif, �p de sjtoom of roetsj, jong, wat is dat vuur ing vr�ud.
En noa sjtonde van dee tureluur, we�d jedr�nke en jekuid.

Jong, wat is doch mar die joegend sjun, mar ze is zoe� jaow vuurbij.
Joa, dat is en dat bliet doch de sjunste tsiet, �ch oane z�rg en �ch voe�jelvrij.
Oppen sjtroas en �ch in de noaberwei, �p de kirmens mit ing kloetsj,
en vier foesje �s jans onjemerkt, jauw e-rin dan in de roetsj,

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R LOEWIE
2001/2002 nr.2 : Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refreng:
Iech bin d�r Loewie mit roe� hoare.
Doa ken iech nuus aa doe, bin zoe� jeboare.
Iech bin d�r Loewie mit roe� hoare.
En we� dat nit jevilt, de� hat hei nuus verloare.

Mieng hoare die zunt roe�, en doamit bin iech vroe�.
De vrauwl� zunt ram jek va miech, doa is nuus aa tse doe�.

�t is miech jans ejaal, dat die ziech um miech houwe.
Die wille inne roe� en zicher jinne blauwe.

Iech bin �ch jans bekank in �t janse lank.
Ee vrommesj dat miech n�g nit kent, dat is ja wirklieg krank.

�t is miech jans ejaal, dat die ziech um miech houwe.
Die wille inne roe� en zicher jinne blauwe.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS D'R KRIEBBEL, KRIEBBEL ZIE�
1991: Tekst: Peter Lemmens - moeziek: Peter Lemmens & Jo Bonn�

Refreng:
Jong, da los iech miech ens los, sjton drei daag op d�r kop.
Zie� mie sjtedsje vuur �t paradies dan aa.
Deet de� kriebbel och jet wie�, los d�r kriebbel, kriebbel zie�.
�t Jeet miech j�d, iech han eng sjpas en r�f Alaaf

Jiddes joar bekruuft miech ummer e jeveul,
dink bij miech zelf da, wat biste inne deus.
Dat is d�r kriebbel van de sj�nste joarestsiet,
en dat jekriebbel we�dste drei daag lang nit kwiet.
Jon dan �p zuk noa jouwe road,
en kom tsere�t i Kirchroa.

Went d�r �pts�g trukt, da loof iech vurenaa.
Zeng alle sjlajer e�ve j�d wie �p de plaat.
Dat zinge don iech vuur mie janse le�ve jeer,
sjpring uvver sjtroas va links noa re�ts zie� wie eng veer.
Han miech i sjtiemmoeng jans jebraat,
en veul d�r kriebbel van d�r maat.

Op d�r deesdieg is i Kirchroa kloone-daag.
Doa we�d jetr�at, jetromt, jetsiemt en sjpas jemaat.
Bliet miech de lof ens voet, dan is dat jans ejaal.
Doa zint nog man jen�g, die maache waal sjandaal.
Dan is �t sjloes bis anger joar.
Flaich is dea kriebbel �ch werm doa.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS JOA, LOS JOA
2002/2003 nr.1 : Tekst & muziek: Henk Vannuys
Zang: J�d Jek


Refrein:
Los joa, los joa, los joa,
De vasteloavend is werm doa,
Los joa, los joa, los joa,
Iech m�s noen flot noa jen d�rp i joa,
Noen kom, noen sjtank nit sjtil,
Doe wits woarum iech noa Kirchroa wil,
Oane miech we�d doa jee fes jevierd
Doarum noa Kirchroa wie jesjmierd.

De vasteloavend, die doert nit lang,
Doarum bin iech �ch v�al tse bang,
Dat �ch mar ing men�t verloare jeet,
Miech dat dan 't jans joar sjpietse deet.

D'r �sjermitwoch de� kunt noen flot
Kom tsouw diech den 't is mer k�t,
't doert joa al bijee mer drei daag lank,
Drum vul de jlazer bis d'r rank.

Noen kom en pakt �ch doch ins bijee,
R�f ober bring �s hei nog ee,
En sjmier de sjtem, zing mit d'r janse zaal,
Ee kier lanksaam, ja dat kant uur waal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS MAR JETE !
1984: Tekst & muziek: Herman Rutten

D'r Frens zaat ins an 't Fieng: "Dizze oavend kriette de zieng.
Drei daag wil iech mietdoe� en doe bis �ch mit derbij.
Den die wuste sjun, sjun vasteloavendsdaag zint werm jauw verbij".

't Fieng zaat doe an d'r Frens: "Miech is alles jans, jans ejaal.
Vier dunt nog ee drinke, doe en iech, en iech en doe.
En 't koam da wie 't da zoe� k�mme moe�t, sjtiemmoeng woar in loe�t".

Refreng:
Los mar lofe, los mar jete, los mar joa wie 't jeet.
Alles jeet verbij, alles jeet verbij.
Los mar lofe, los mar jete, los mar joa wie 't jeet.
Den alles jeet verbij, den alles jeet verbij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS MAR JETE, LOS MAR JOA
Tekst & muziek: P.J. Mathissen

En los mar jete en los mar joa,
vier hant noch nie ee losse sjtoa.
En los mar jete en los mar joa,
vier hant noch nie ee losse sjtoa.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS MAR JOA
1966: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Jezank (*) : Cas Sprokel & De Kirchr�adsjer Jonge

midi

Der Frens, dea loog al vunf mond in et krankehoes.
M�r wie doe Vasteloavend koam, doe wool der Frens doa droes.
Der dokter zaat dat jeet noch nit, doe blies noch jet bei os.
Doe sjprong der Frens de kwint en zong dis lid oes voller bros ...

Refreng:
Los m�r joa, los m�r joa, et is werm karnaval i Kirchroa.
Los m�r joa, los m�r joa, vasteloavend is werm doa.

Et s'mondiegs trukt der jroe�se tsog in ing bonkte kluur.
De luu, die loafe daan eroes, die koome ajen duur.
Der Prins, dee we�d huu ijehold en durch de sjtad jebraat.
De moeziek sjpilt alleng dis lid en jidder zingt dat mit ...

Der Lambeatus, dea is huu prezent vuur de prinsewaal.
Der Prins, dea is werm wie jewent, der jantse zaal is knaal.
Huu wead jedanst en sjpass jemaat, uur weest waal wie dat jeet.
Der Presidens, dea sjwingt zing reed en jidder weest besjeet ...

* single 1967: Cas Sprokel & De Kirchr�adsjer Jonge - "Los mer joa/Doe bis enne toepes"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS MAR JOA
1994: Tekst: Fr. Stollman - muziek: Th. Agelink
Oesveurende: D'r Re�nboagkloeb


Refreng:
Wie e visje in 't wasser en de vu�jel i jen loe�t,
trekke vier mit vasteloavend, hilt os jinne in de boed.
Drei daag heesjt 't "Los mar joa",
sjtaats en sjtoots zunt vier werm doa.
Bei os i Kirchroa, drei daag heesjt 't "Los mar joa".
Ja, dat deet os jinne noa, Alaaf os Kirchroa.

Mondelank al we�d jenie�nd, hei en doa ziech jet jelie�nd.
De l�, die sjtreufe ziech jet aa, me vroagd ziech aaf, wie kunt me draa ?
Drei daag zunt vier op jank, mit moeziek en jezank ...

Jidder joar, dan zunt vier doa, de kloone van os Kirchroa.
Sjun jesjmienkt en j�d van sjnit dunt vier mit vasteloavend mit.
En zunt de daag dan doa, dan heesjt 't ... "Los mar joa" ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS MIECH
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "Ma derniere volonte" (J.Lebel/Donna/H.P de Boer)
Zang (*) : Jack Vinders


lech bin fiellaich tse sjpie� jeboare, of in ee land mit anger lit.
lech veul miech ummer jet verloare, al tseegt d'r sjpeiel dat �ch nit.

lech wees va jriene en va laache, woar in d'r himmel en in de hel.
AI blief iech wal ins fe�ler' maache, iech drink le�g wat iech besjtel.

Refr�ng:
Los miech, los miech, los miech mienne eje jank mar joa.
Los miech, los miech, iech han 't ummer zoe� jedoa.

lech zal mieng vrung �ch noe�ts verj�se, want we� miech leef is, bliet miech leef.
We�d ziech al ins de moas jem�se, kunt't nit re�t, dan mar sjun sjeef.

Och, los de I� ziech jet vertselle, uvver diech en uvver miech.
Los ze sjtonde mit ee belle, die erm I� verve�le ziech.

lech bin jelukkieg j�d verankerd, en jans tsevreie woa iech bin.
lech han mie le�ve nit verkankerd, vuur jood en jeld, dat zitst nit drin.

lech hod va moezziek en t�jater, iech hod va zus en �ch va zoer.
Kiek iech tseruk dan oane kater, kiek iech vuuroes tswingt miech jing oer.

Ins zal vuur miech �ch oe�ts de tsiet zie�, doa kunt me jaar nit �ngeroes.
AI han iech dan �ch jaar jing sjtim mie�, dan zing iech doch d'r jroe�se sjloes.

Bis dan bin iech alling vuur diech doa, al jeet 't heer, al jeet 't hin.
En le�venslank en jeer nog langer, wil iech blieve de� iech bin.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS OS DANSE
1988: Tekst & muziek: Paul Weelen

't Woar mit vasteloavend, iech sjtong jet drueg der bij,
iech daat woarum noe sjpringe, 't zunt allenui mar jekke hei.
Mar plutslieg klonke trommele, de moeziek woe�t jans wild,
doe vong 't aa tse kriebele en iech sjtong nit mie� sjtil.

Refreng:
Los os danse, los os danse de janse naat.
Los os danse, nog noe�ts hat karneval zoeng sjpas jemaad.
Lala la lala la lala la laa (4x)

Wie iech aa vong tse laache, laachet ee me�tje sjtil tseruk.
Het wool ee densje maache, doe bejon ee sjun jeluk.
Den plutslieg klonke trommele en mie hats, dat woe�t jans wild.
En doe vong 't aa tse kriebele en v'r sjtonge nit mie� sjtil.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


L�S �S NOE...
Tekst: Mathieu Reintjens & Marlies Heijenrath - muziek: Peter Bartholom�
Zang: Mistery


Refrein:
L�s �s noe tsezame joa, blief nit wie 'ne kloas doa sjtoa.
Zinge, danse, loestieg zie�, zaan wat wilste da noch mie�.
K�m noe noa �s Hemetsjtad, zoeng sjpas haste noch noe�ts jehad.
't Is hei 't sjunste �p de welt, ing sjtad die noe�ts vervilt.

Has doe jans v�al z�rje, sjuuf ze doch noa m�rje.
't Le�ve kan zoe� sjun doch zie�, vuurste 't wits is 't tse sjpie�.
Mit kwetsjbuul en trompetjesjal, viert me karneval.

We� ziech vruid an 't le�ve, kan v�al leefde je�ve.
Dink doch an die sjtiemmoeng hei, troane zunt vuurj�d veurbei.
Mit kwetsjbuul en trompetjesjal, viert me karneval.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOS �S TSEZAME NOA KIRCHROA JON
1997: Tekst: Jo Schulteis & muziek: Jo Smeets
Zang (*) : Kruuts en Kweer


Refreng:
Los �s tsezame noa Kirchroa jon
en in ing wie�tsjaf an tie�k da joa sjton.
Wen dan 't beer �s werm richtieg sjmaat,
we�d �ch werm sjtiemmoeng jemaad.

I Kirchroa woa moezziek en vrundsjaf rejeert, sjtong ins mie kingerbed.
De sjtad van d'r kloon, die is miech jet we�d, lekker jemuutlieg en net.
Sjun is 't le�ve en jroe�s is de sjpas, de karneval sjteet vuur de duur.
Os sjtad is werm ve�dieg en jie�t richtieg jaas, los koad aaf 't jeet werm wie�r.

Kirchroa dat is, ing sjtad va plezeer, de janse welt veult ziech hei heem.
D'r moezziekkonkoer, mit al zieng flair, de� bringt �s v�al vr�ut jans ekstreem.
Vier blieve laache en maache sjpas, dat deet �s Kirkr�adsj klimaat.
't Zitst �s noen eemoal jans deep in 't bl�d, zoe� sjtunt vier werm ummer paraat.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R LOTTO
1969: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Jezank (*) : Cas Sprokel

midi

Refreng:
Has-te ing zes in d�r Lotto, jong, dat is jet we�d.
Den mit ing zes in d�r Lotto, kunt me uvveral tsere�t.
Has-te ing zes in d�r Lotto, ai, da is me riech,
Den mit ing zes in d�r Lotto, den mit ing zes in d�r Lotto.
is me jlukliech tse-je-liech, is me jlukliech tse-je-liech.

D�r pap, de� houw al mennieg moal, d�r Lotto i-je-vuld.
Mar woe�t de tsaal bekank jemaacht, woor he� alwerm jekuld.
De mam, die zaat: "Noen bis doch wies, doe kries doch jenne pries".
Doe zaat d�r pap: "Mieng leefste vrauw, inne pries de� hat me jouw".

Op emoal woor �t doch jefloept, doe houw d�r pap och pries.
De mam, die wos niet wat ze hoe�t, die woe�t jans kniettewies.
Ze zaat: "Wat dees doe mit dat jeld, rees-doe noen um de welt ?"
Doe zaat d�r pap: "Mieng leefste vrauw, dat wees iech jans jenauw".

* single: Cas Sprokel & Fred Derix - "Sjlajers Kirchr�adsjer Vasteloavends Verain" - Mirasound


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MADAM
1988: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang: Ummer d'r Neaver & Nico Ploum


Ze woar al jet auwer, en niet mie zoe� flot.
Doch woar ze nog ummer sjarmant.
Ze hauw e fiejuursje, 'ne sjwe�vende jank.
Ze woar 't i sjtad en i land.
Ze hauw jinne vrijer, ze vong zich tse sjaad
ze vong 't v�al sjunner, went alles da zaat.

Refreng:
Madam madam, madam madam
mie hats is an �ch jans verloare
Madam madam, madam madam
dat zinge de betste tenore

't Wiefje dat sjtatset �p heks-jer zoe� hoe�g,
heur m�lsje wie kie�sje zoe� roe�,
e r�ks-je va jans fienge sjnit,
ze woar jans jeluklieg en vroe�.
Ze w�s dat me kiekket, ze sjpillet dr�p in.
Ze dong richtieg lokke, dat woar heure zin

* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MADELEINE
Limb.teks: Wim Kleinen & Jack Vinders - melodie: "Madeleine" (J.Brel/Corti/louanest/E.vanAltena)
Zang (*) : Jack Vinders


lech waad hei op 't Madeleine, i mieng hank e sjun boeket.
Dat jef iech d'rek an 't Madeleine, want blomme krieje deet 'm jet.
lech waad hei �p 't Madeleine, de bus van ach oer pakke vier,
�se friette bij d'r G�ne, jenauw zoe� wie de ie�tsite kier.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mienne oceaan.
�ch al ze�t mienne vrunk, d'r Daan: "Leve jong, verj�s dem jauw".
lech waad hei op 't Madeleine, vier junt noa d'r cinema.
Doa p�tsj iech dan 't Madeleine en veul iech miech oh la la.

Het is zoe� heerlijk, heerlijk, 't is heerlijk, zoe� wie 't laacht.
Het is vol mit le�vensvr�ud, 't Madeleine, woa iech �p waad.

lech waad hei �p 't Madeleine, in inne krans van neonlit.
Re�n, de� roeffelt vuur't Madeleine, Madeleine doe kuns mar nit.
Iech waad hei �p 't Madeleine, langs mieng bing �p kr�ft de kauw.
lech wil �se bei d'r G�ne, Madeleine, nee k�m doch jauw.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mienne horizon.
�ch al ze�t mienne ne�f d'r John: "Leve jong, verj�s dem jauw".
lech waad hei �p 't Madeleine, noa d'r film wille vier.
Doa knoevel iech 't Madeleine, want dat don iech jiddes kier.

Het is zoe� heerlijk, heerlijk, het is mieng oavendzon.
Het is mie le�venslit, 't Madeleine, dat kunt mar nit.
lech waad hei �p 't Madeleine, de blomme ligke �p jen sjtroas.
Da mar jee boeket vuur 't Madeleine, zaag miech ins, woa bliet dat oas ?

lech waad hei �p 't Madeleine, d'r cinema, de� jeet al tsouw.
Werm jinne film mitt Madeleine, Madeleine doe sjpils 't rouw.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mie ideaal.
�ch al ze�t d'r janse zaal: "Leve jong, verj�s dem jauw".
lech waad hei op 't Madeleine, de letste bus, die zien iech joa.
Ze junt sjlisse bij d'r G�ne, Madeleine doe bis nit doa.

En doch doch is 't zoe� heerlijk, en doch hat 't e hats va jood.
En doch is 't mie le�venslid, Madeleine, doe kuns mar nit.

Mar m�rje waad iech �p 't Madeleine, i mieng hank a sjun boeket.
Dat jef iech dan an 't Madeleine, want blomme krieje deet 'm jet.
M�rje waad iech �p 't Madeleine, de bus va ach oer pakke vier,
�se friette bij d'r G�ne, jenauw zoe� wie de ie�tsjte kier.

Madeleine mie himmelsblauw, Madeleine mieng tsoekkersjpin.
�ch al ze�t mienne broar d'r Wim: "Leve jong, verj�s dem jauw".
M�rje waad iech �p 't Madeleine, vierjunt noa d'r cinema,
en doe p�tsj iech dan 't Madeleine, mie Madeleine, zo�e, oh la la ..........

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAEDJE O�T EE STUK
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAMA
Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang 1 (*): Nico Ploum
Zang 2 (**): Ummer d'r Neaver


Mama, 't woad van mie� wie h�nget miljoene
't Aller sjunste woad hei �p die jroe�se welt
Mama, dat woad ze�t �p de janse welt 't zelfde
't Woad dat v�al versjprikt en wirklieg alles ze�t
Mama, jeleuf mar, iech blief ummer an diech dinke
Mama, ejaal woats doe, mieng leefste mama, bis

Refrein:
Mama, hei die kink, iech rik diech werm 't henke
Kroef in jedanke werm �p diene werme sjoe�s
Veul werm dieng hank, och mam, zoe� h�usj wie diech miech keuret
Veul werm dieng leefde mam en diene troe�s

Mama, doe bis nit mie�, d'r herjod zoog 't angesj
Doch mit die bild doa an de moe�r bis doe bei �s
Mama 't is alsofs doe zee�ts, mieng leefste kinger
't Kunt doch alles zoe� wie 't eemoal k�mme m�s
Mama, jeleuf mar, iech blief ummer an diech dinke
Mama, ejaal woats doe, mieng leefste mama, bis

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
** cd 1997: - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R MAN
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Re�nboagkloeb


Refrein:
Wat ing vrauw is vuur d'r man,
dat is ing hon �ch vuur d'r haan
Zie mene alles jung e zoe�,
d'r man de� mos 't doch mer doe�
Wat ing vrauw is vuur d'r man,
dat is ing hon �ch vuur d'r haan
Vuur dat 't aisje we�d jelaad,
Had d'r haan al dra jedaad
Vuur dat 't aisje we�d jelaad,
Had d'r haan al dra jedaad

Is 't jet elektriesj
e plenksje hei of doa,
dan m�s d'r man 't maache
of m�s 't hoale joa,
zoe� wie d'r haan 't 's m�rjens krie�nt
d'r man ziech uvveral vuur bekwie�mt...

Ze wille waal ins angesj
ze wille 'Single' joa,
mar k�mme jauw derhinger
dat is �ch jee besjtoa,
of in d'r sjtal of i jen hoes
mit inne man is me besser oes...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MANDOLIEN DER LIEBE
1954
Oesveurende (*) : De Sjtraossezenger


* cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIA MAGDALEEN
1977: Tekst & muziek: Niek Ploum
Zang (*) : Niek Ploum

midi

D'r Joep vong a tse vrije, d'r Joep de� woar verrukd,
w�s nit mie� in of oes.
D'r Joep de� wool nit kuie, de� wool alling mar vrije,
woar daag lank oes jen hoes.
He� koe�t 't nit mie� losse, he� bieset ziech d'rin vas.
't Woar haode wats-te has.

Refreng:
Mit alle tswai de heng hot iech diech vas, .
Iech los diech va tse le�ve nit mie� los, Maria Magdaleen.
Mit alle tswai de heng hot iech diech vas, Maria Magdaleen.
Iech los diech va tse le�ve nit mie� los, Maria Magdaleen.

Al honget doezend joare jeet dat zoee op de Welt,
hot vas doch wats doe has.
D'r Joep hou 't tse pakke, en loos d'r mot nit zakke.
Hee houw zieng zusse-las.
't Koet jinne hem jet wille, hije houw noen zienge zin.
Dat wiefje woar niet min.

Als vunf en tswanziech joare is ozze Joep jetrouwd,
hee vraud ziech jedder Daag.
De zoun bliet ummer sjienge, d'r Joep huet fiengelienge,
zieng vrouw is zie vermaag.
Ze hant noen zuvve kinger, ee husje en 'ne jaad,
wee huie ziech dat jedaat.

single : Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas"
* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIA, MARIE
Oesveurende (*) : Niek Ploum

Refreng:
Maria, Maria, Marie,
't sjunste bis du van de blomme.
Maria, Maria, Marie,
jet sjunneres zoog iech nog nie.

Ummer midde in d'r zommer bluie de blomme.
Ummer midde in d'r zommer alles vol blomme.
Ummer midde in d'r zommer roeeze da bluie.
Ummer midde in d'r zommer 't sjunste da zint.

Ummer midde in d'r zommer wil iech draa dinke.
Ummer midde in d'r zommer roeeze diech sjenke.
Ummer midde in d'r zommer junt vier tse zame.
Umner midde in d'r zommer durch veld en durch hei.

Umner midde in d'r zommer vier mit os kinger.
Ummer midde in d'r zommer junt durch d'r winger.
Ummer midde in d'r zommer sjenk diech Maria.
Ummer midde in d'r zommer e roe�ze-boeet.

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIE, KOM IN JODSNAAM VAN DIE TIE�K AAF
1998 : Teks & meziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Marie houw al ummer wille danse,
als dansmariesje mit de prinse sjanse.
't Woal bij 't ballet, doa vonge ze hem jet tse vet,
doarum springt 't noe jeweun op 't buffet.

Marie, nondepie, los 't zie�, dansmarie dat we�ds doe nie.

Refrein:
Marie kom i jodsnaam van die tie�k aaf,
die ruks-je is ja veul tse kot.
Marie kom i jodsnaam van die tie�k aaf,
Iech han nog zoe� jezaad: jinne sjpajaat.
Kom doa vanaaf.

Marie hat sjtivvelsjer va lak.
H�et 't moezziek springt 't miech in d'r nak.
Jon iech durch d'r ruk, da sjpringt 't via de kruk,
alwerm ins op de tie�k tseruk.

Marie nondepie, jef 't dra, jekke prie, sjtil diech nit aa.

* cd-single 1998: Ummer d'r Neaver - "De 1e singel" - Marlstone Recordings bv CDS 9862
* cd 1999 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 6" - Marlstone Recordings bv CDL 9902
* cd-single 2000 : Ummer d'r Neaver - "Ouwe leem" - Marlstone Recordings bv CDS2016
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIE... LOS JOA
Tekst: Henk Vannuys - muziek: ?
Zang: J�d Jek


Refrein:
Marie... los joa, kom jef miech noen ee kusje.
Iech zaan wen 't worem duster we�d kom in mie huusje..

't Marie va miech ziet oes, wie 't Pamela va Bay watsj
jeleuf miech me leef luu iech zaan dat ohne kwatsj
t is zoe� j�d jevult, va aove en va onge
en wenn 't mit 't vutje drient, da we�d jezonge

Op d'r tee-lee vies in hoes, zies doe de sj�nste me�dsjer,
Hant bonkte klei-jer aa, 't zunt blomme je�dsjer.
't wildst va allemoal, bin iech op mie� sjetsje,
Iech lek um ummer aaf wie ee tsoekker pletsje.

Leuft 't Marie jet vlot, waggelt alles op en neer,
Iech zien dat jesjokkel, en dink iech han 'm jeer.
Leufste hinger 't Marie, da zieste de betjser,
Die junt va links noa re�ts, en vlotter sjleet mie hetsje

De Bee van 't Marie, zunt wie d'r Eifeltoere
Leuft 't durch de sjtad, dunt alle mansluu loere,
Wenn de eje vrauw nit kiekt, da driene ze ziech vlot um,
Jidder man de� denkt, mein jott wat is 't sj�n


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIE-MARIE-MARIE
2000/2001 nr.1 : Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang (*) : Re�nboagkloeb Haander


Refreng:
Marie-Marie-Marie,
iech bin zoe� vroe� mit diech hei an mieng zie.
Wat miech an diech jevilt, doe has d'r b�l mit jeld.
Marie-Marie-Marie,
blief jevelles an mieng zie.
Doe m�ts betsale w�nt vier junt,
alle sjr�am die op d'r beer-dekkel sjtunt.
Doe m�ts betsale w�nt vier junt,
alle sjr�am die op d'r beer-dekkel sjtunt.

D'r Joep en 't Marie, die zunt al jaore bijenee.
En die tswai, doa is tse zie�, die haode v�al vanee.
En is d'r vasteloavend doa, zunt zie tsezame doa.
Sjun verkleid in inne �l, en 't Marie, dat dret d'r b�l ...

D'r Joep en 't Marie, die legke ziech jet �ppen zie.
Jinne j�ale we�d verbruid, mar in de sjwatse z�k jeduid.
Noen wie d'r nuie Euro kunt, en 't sjwatse j��lens zunt,
m�sse die pruller oes jen hoes en jeet me drei daag eroes ....

* cd 2001 : Diverse artiesten - "Parkstad Alaaf! " - Eurode Music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MARIECHE
1947/1948 nr.1 : Tekst: Hans Stelzmann - muziek: Jean Hovens

't Marieche is een meadsje sjun, fiedeel en jod va aad.
En mennieg jungsje hat die prie der kop durchee jemaat.
Den went dat kink mit zienne laach uuch oes de rouw ins bringt,
doabij dea blik, uujaazes nee, zit dan nit bluu en zingt :

Refreng:
Marieche, Marieche, dog doch nit ezoe�.
Marieche, och maag miech doch ee bis-je vroe�.
A-basses Marieche, zag joa mie kink.
Doe bis mieng broamel, mieng distelvink.

Is jet tse doe� in d�rp of sjtad en jeet 't lustieg tsouw,
is os Marieche ooch derbij, dan hat dat kink jing rouw.
Kunt inne dans, da jie�t 't sjtriet, de jonge oad en jonk,
die roffe dan, kom dans mit miech, Marieche dans mit ronk.

De tsiet verjong, de tsiet vervloog, 't Marieche woe�t al oad.
Nog ummer hauw 't jinne jong, zie h�ts-je dat bloof koad.
Mie leefste kink, kom wead mieng vrauw, doe weads miech doch nit kwiet.
Kuns angesj in 't Anna-sjaaf, 't wead de huu�kste tsiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MARJENSJE
1953/1954 nr.1 : Tekst: Joep Wetzels - muziek: John Walls

't Marjensje hauw lang jevrijd mit d'r lange Ties.
Mar �p ins koam de� jelijd mit 't noabesj Lies.
't Marjensje sjtong doe tse kriesje vuur de� jekke Ties.
Doch vier wisse wie dat jeet, leef kink verj�s die leed.

Refreng:
Marjensje, Marjensje, woa vuur truks doe e pensje ?
Maach doch nit e-zoe� v�al behai, noa de Poasje kunt d'r Mai.
Marjensje, Marjensje, noe trek doch nit zoe� pensje ?
Maach doch jinne behai, 't we�d werm loeter Mai.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EE ME�DJE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Oesveurende: Weerwaas


Wen iech eroezer jon, mit de vasteloavend jon,
d�ch iech 't janse joar, iech bin ummer kloar.
lere jas aa, zonnebril, en alles wat iech iech wil,
is �p d'r motortank, ee richtieg kink va vink

Jef miech mar jouwe rock en roll,
en danse �p d'r sjtool,
en iech zuk ee mmm ee me�dje.

Wie dat plutslieg koam, iech kroog jinne oam,
mit vasteloavendsbal in de Rodahal.
lere jas aa, zonnebril, och 't woe�t miech bauw tse vul.
Ze�t dat me�dje in mie oer, rock en roll is mieng natoer.

Drij daag vloge um, iech wees och nit woarum.
Iech woar vuur en vlam en woar jans jet va plan.
Mar �p deesdieg woar 't sjloes, het maachet 't doe oes.
Het zaat dat 't rock en roll, alling mit vasteloavend wool.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ME�DJE VA HE�LE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang: Mistery


Refrein:
't Woar ee me�dje va He�le en inne Kirchr�adsjer jong.
Och wat kan 't �ch sje�le, wat vuur lidje me zong.
Den 't woar vasteloavend en de sjtiemmoeng woar bong.
Vuur dat me�dje oes He�le en de� Kirchr�adsjer jong.

't Woar vasteloavend, al woar �p de bee,
d'r maat zoog ram sjwats van de l�.
'ne jong en ee me�dje die koame bijee,
ze r�ffete ALAAF en nit huu!
Uur weest wie dat jeet, ze koame och doa
en al die sjlauw vroage die koame doanoa.

Ze hauwe ziech kr�je, noen zouwe ze 't krieje,
den jidderinne hauw wal inne road.
Va He�lensje sjtuut en Kirchr�adsjer sjtoots,
va Winkb�l en tsoat bliet bij tsoat.
Uur weest wie dat jeet, 't is alles allee,
He�le en Kirchroa zunt mit karneval ee.

Ze woe�ne noen �p Sjevemet
en Parksjtad is h�n hemet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EE ME�DSJE ANGELE
1985: Tekst & muziek: Handels, Hermans, Janssen & Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


't Is werm zamsdiegoavend, iech jon eroes.
Iech jon alling, da is mieng sjans noch ins zoe jroes.
En wen iech inne worm oes hang,
da zal iech jouw ing vrundin han.
Drum loester hei, da zaan iech diech re�toes.

Refreng:
Ee me�dsje angele is jans einfach.
Wenste wits wie dat jeet, joa da is dat zoe jedoa.
Ee me�dsje angelle is jans einfach.
Denn angele is ing koens, die mots doe jot versjtoa.

Iech han miech vuur vanoavend werm jet oesjedaat.
Iech han miech mienne volkswaan mer ins mitjebraat.
Zoedat iech noch jet puutsje ken,
went d'r wie�t al sjlisse wilt.
Joa, dat is doch woa'ts doe op has jewaat.

Iech zits hei noe al sjtonde vuur mie beer.
Ha alles wat miech is jezaat al oesprobeert.
De vrouwluu zunt al lang noa heem,
mit inne of angere naasse reem.
En ee dink han iech huu d'r bei jeliert.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1997 : Diverse artiesten - "Thuiszorg" - Marlstone Recordings bv CDL 9730
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MELODIE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Loester ins, iech mos diech jet zage:
iech han ing melodie in d'r kop.
Ze lie�t miech noen al nate nit mit rouw.
Wat mos iech vuur ee lidje maache ?
Wat vuur w�ad passe hei drop ?
Misjien dat iech �t betste al verjese zouw ?

Iech wil nit uvver leefde zinge,
doe wits jenauw wie iech van diech hod,
en doe sjaams diech, went �t inne huurt.
Iech kan och nuus polietiesjes bringe,
doavuur felt miech eemoal d'r mod,
alsof iech alle vroage l�eze k�et.

Melodie, melodie,
woa kunst doe vandan en woarum kunst doe bij miech ?
Melodie, melodie,
wie huls doe miech vas en wat mos iech mit diech ?

Iech kan diech toch alling mar zinge.
Misjien loestert jee miensj,
dinke ze dat iech verkiensj.
Mar doe kans os flaich mitee verbringe.
Iech wees bestimd, �t mos joa,
wiets doe �t mit miech has jedoa ...
melodie.

Iech kan mienne vinger nit he�ve,
en sjoebbe op de janse welt.
Dan zouw iech doavan �t eng toch janit zie�.
En we� kan al van sjoebbe le�ve ?
Dat kanne alling l� mit vul jeld,
en dat zal iech warsjiengliech toch noe�ts krieje.

Iech kan d'r honger nit verdrieve,
iech sjaf jinne krig oes de welt,
en iech hod jing bomme alling te�je.
Iech kan alling mar lidjer sjrieve,
en hoffe dat �t diech jevelt.
En dis moal hat �t och an diech gele�je.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIA
2000: Tekst: Ummer d'r Neaver - muziek: Toops/Sibersdorf
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Mia, o Mia, iech dink a dieng oge blauw.
Wen iech nit hauw jesjaose, woats doe noe nog mieng vrauw.
't Mia is nit mie�, jammer jen�g, 't Mia is nit mie�.

Iech zoe�t diech bis i Venlo, iech en mie pistool.
Iech br�chet bij heur binne en bong hem an d'r sjtool.
't Mia is nit mie�, jammer jen�g, 't Mia is nit mie�.

't Woe�t do �nsimpatiesj, kaod en jans verrukt.
D'r duvel koam doe in miech los en han doe aafjedrukt.
't Mia is nit mie�, jammer jen�g, 't Mia is nit mie�.

Iech han jeweun jesjaose en sjoos hem in de bats.
Iech koe�t 'm nit zie� kriesje, d'r tswaide tr�f 'm in 't hats.
't Mia is nit mie�, jammer jen�g, 't Mia is nit mie�.

In de cel ken iech nit sjloffe, huur iech Mia zienne sjrei.
Durch die tswai verdomde koe�jele is 't Mia noe nit mie� hei.
't Mia is nit mie�, jammer jen�g, 't Mia is nit mie�.

Al is die vrommesj inne duvel, doe kans 'm losse joa,
of doe kans mit dieng jeleefd doe�, wat iech mit 't Mia han jedoa.
't Mia is nit mie�, jammer jen�g, 't Mia is nit mie�.

* cd-single 2000 : Ummer d'r Neaver - "Ouwe leem" - Marlstone Recordings bv CDS2016
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE BLOMME JE�DSJE
Tekst & muziek: Magda & John Quadflieg
Zang (*) : Magda & John Quadflieg


't M�rjens went de zon �p kunt en vier in �s bed noch zunt,
jeet d'r pap sjtil langs de hek buttele in d'r drek.
Tse sjpr�che is he� dan nit mie�, d'r pap de� h�et n�ks mie�.
En he� zingt da sjtil vuur ziech hin en hat de betste zin.

Refreng:
In mie blomme je�dsje, doa zits iech doch zoe� jeer,
mit e lekker jlees-je beer, al is 't �ch jee weer.
In mie blomme je�dsje, doa zits iech doch zoe� jeer,
mit e lekker jlees-je beer.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE D�RP
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "La Montagne" (J. Ferrat/F.Wiegersma)
Zang (*) : Jack Vinders


Ing foto is miech jans v�al we�d, mit drop ing kirch, ing kaar mit pe�d, ing vinsterbank mit blomme drin.
Ee hoes, de moere vrisj jewiesd, uur wit dat waarsjainlieg nit, mar 't is woo iech jeboare bin.
Mie d�rp, iech wees 't nog zoe� j�d, mieng oma mit d'r z�ndes h�d, inne hoale w�g mit karesjpore.
De pastorij zieng sjiekke duur, seringebeum i blui dervuur, de velder vol mit koare.

En langs d'r jaad va mienne opa, iech zien de eechebeum nog sjtoa.
lech woar a kink en w�s nit besser, dan dat 't noe�ts verbij zouw joa.

Jeluk woar jraad ezoe� jeweun, wie an ing baach roesjende beum, der lieuwerik hoe�g i jen loe�t.
Mar ja, de tsiet, die bliet nit sjtoa, 't moe�t ja alles angesj joa, en zoe� koom wat k�mme moe�t.
Want zien, wie riech 't le�ve is, ze zeppe r�nk va soap noa kwis, de handy's an de oere.
D'r nuie auto vuur de duur, inne aofe haard mit noamaachvuur, en internet um noa seks tse loere.

En langs d'rjaad va mienne opa, zoog ich de eechebeum nog sjtoa.
lech woar a kink en w�s nit besser, dan dat 't noe�ts verbij zouw joa.

D'r hangplai, de� hingt's oavends vol, tatoe en piercing en v�al lol, techno en house oes de fabriek.
't Jeet tse j�d, dat is 't jraad, de nui tsiet, zoe� wie uur zaat, mar't maat miech melancholiek.
Mie d�rp, 't hat zieng tsiet jehad, 't is noe haoverwe�gs ing sjtad, iech kan alling nog druvver zinge.
De jouw auw tsiet, die is verbij en al wat bliet, dat han iech hei, ing foto mit erinneroenge.

Wie iech langs d'r jaad van mienne opa, die sjun, hoe�g eechebeum zoog sjtoa.
lech woar a kink en koe�t nit wisse, dat dat vuurj�d verbij zouw joa.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE KIRCHROA
?

Woa iech och jon, woa iech och sjton, wat veul iech miech sjtoots.
Of in de Ham, of op Rolduc, of op de Hoots.
Mar 't sjunste wat d'r Herjod miech jeje�ve hat,
dat is mie Kirchroa en mie eeje Kirchr�adsj plat.

Refreng:
Dat is mie kirchroa, went 't zingt en laacht.
Dat is mie kirchroa, oes berg en daal jemaat.
Dat is mie kirchroa, doa trukt 't miech hin.
Dat is mie kirchroa, woa iech jeboare bin. (2x)

Os Eresjting, d'r Kranepool en d'r auwe sjaat.
't Jemeendehoes, Lambe�tuskirch, Joep op d'r Maat.
en in 't wandelpark zets iech miech op ing bank.
Dat iech va Kirchroa bin, dan osse Herjod dank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE KLAVEER
Oesveurende (*) : Niek Ploum

Refreng:
lech sjpil zoe� jeer op mie klaveer,
dan sjpil iech do ree mie fa sol en hin en weer.
Wen iech klaveer sjpil, wat iech zoe� jeer sjpil,
dan sjpil iech do ree mie fa sol en hin en weer.

Als kink waar iech tse vinge bij zon of re�neweer,
a fleutens en a zingens a mie Jeleefd klaveer.
Va do ree mie fa sol en d'r kuster dee is vol,
bij zon of re�neweer, zoos iech a mie klaveer.

De fester die zoee valle, die vieert me jod of nit,
en deet me fester viere, da deet me feste mit.
De moeziek die bringt sjwonk, och bij aad en och bij jonk,
me h�et 't ummer jeer, d'r man an 't klaveer.

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE LEKKER ME�DSJE
1996: Tekst: H. Kuckelkorn - muziek: L. Kleijnen
Zang (*) : De Wilhelmiensjere & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
Oas, wat bis doe doch e lekker, lekker me�dsje,
doe bis e lekker kink.
Oas, wat haste doch e lekker, lekker ne�s-je,
doe bis e lekker dink.
Oas, wat haste doch e lekker, lekker m�lsje,
k�m dat iech diech ins dui.
Want iech han diech doch zoe� jeer,
doe bis mienge knoevelbeer.
Doe bis e jans, jans lekker deer.

Oas, iech han e jans leef me�dsje hei jetr�ffe.
Oas, iech han e jans leef me�dsje hei jezie�.
Jong, doa koe�t iech �ch 't naats nit mie� va sjloffe,
want iech wool dat me�dsje noe och ummer zie�.

En vier zunt noen al ing jantse tsiet tsezame.
Joa, vier hokke al ing jantse tsiet bij-ee.
Vier hant noe besjloase um mitee tse trouwe,
want vier hoade v�al van-ee.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIE RU�S-JE
1963 nr.1 : Tekst: Jo Geilenkirchen - muziek: Herman Rutten

Doe bis mie ru�s-je, doe, bis mie sjets-je.
K�m op mie sj�es-je, k�m ins a mie hets-je.
Dat klopt oes leefde jans alling vuur diech.
Dat klopt oes leefde jans alling vuur diech.
Doe bis �t allerleefste br�amelsje va miech.
Doe bis �t allerleefste br�amelsje va miech.

* single : Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MIEM HAT KIEM
1983: Tekst: Cas Sprokel - muziek: Cas Sprokel & Willy Scheren
Zang (*) : Regina Kemp


't Kieme we�t zoe�jeer jedoa, bij �s i Kirchroa.
't Is ee sjpel vuur oad en jonk, dat helt ja zoe� jezonk.
't Miem, dat deed �ch jeer dra mit, verlizze deed 't nit.
En went 't werm eng kaat vol hat, da ruft 't in 't plat ...

Refreng:
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han de b�tste kaat.
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han d'r pries jemaat.

Zoe� jeet dat noen, w�ch in w�ch oes, 't Miem is oes jen hoes.
't Kieme sjteet ja bovena, doa keumpt jee minsj h�ar dra.
't Miem, dat jeet doa jants drin op, 't h�et ja nit mie� op.
Bis dat 't werm de kaat vol hat, da ruft 't sjtoots, ja dat ...

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MIEMMIE MIT DE TSIEM
2004/2005: Tekst: Maurice Hinzen - muziek: Ivo Damen
Zang: K.K.K. De Sjtechneelsjer


Refrein:
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem,
sjnaaft het op dat dink dan is 't kiem.
mit de rau is 't vuurbei , den 't miemmie is werm hei.
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.

als kling kink zoos 't miemmie bij d'r opa op d'r sjoe�s,
d'r opa kieket mit hem noa jet foto's oes eng doe�s.
"opa wat is dat hei?" en he� loeret noa 't miem,
doe zaat d'r oop "dat is de oma mit de dikke tsiem".
't miemmie woe�d va vra�d jans loe�s,
"wat is die dikke tsiem wus jroe�s!"

Refrein:
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem,
sjnaaft het op dat dink dan is 't kiem.
mit de rau is 't vuurbei , den 't miemmie is werm hei.
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.
sjnaaft het op dat dink dan is 't kiem.
huit 't miemmie op 't vel , ruft d'r zaal: "wat is dat hel!"
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.

't le�ve van 't miemmie sjt�ng va doe aaf op d'r kop,
d'r janse daag jerepeteert en nog ee sjupje d'rop.
't voeze van 't miemmie hau 't vel versjangeleerd,
doe hat d'r opa mer jans flot de tsiem jerepareerd.
't miemmie sjtroalet va jeluk,
"iech han mieng dikke tsiem tseruk!"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENG AUW SJOE�LTESJ
1985: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Als kink wool iech ing jatsband han, joa, dat sjtong vuur miech vas.
Den p�tsjer, deksele en ing pan, dat woar mieng jr�etste sjpas.
Mer wie iech doe jet auwer woar, doe vool �t miech ie�sj �p.
Mieng eldere hauwe �t doch sjwoar, mit zoe� ing jekke sjup.

Da mos iech sjtiekkem laache en dink da werm tseruk.
Da sjteuber iech �p z�lder mieng sjoe�lstesj oes d'r sjtub.

Refreng:
Mieng auw sjoe�ltesj han iech in hank.
De botramme zunt drin en de mam winkt in d'r jank.
Mieng auw sjoe�ltesj is waal kapot,
mer die hat zoe�jet va vruier, en drum don iech die nit voet.

�ch went de blaar werm je�l zunt, en re�n hingt in jen loe�t,
die kinger werm noan sjoe�l junt en die zunt j�d jemoe�d.
Da junt ze �s m�rjens allen�u op d'r sjoe�lplai sjtoa.
Wen iech �t vuur �t zage hai, iech jing d�n hingernoa.

Mer j�d, iech wees dat dat nit jeet, die tsiet, die is vuurbei.
Iech zuk da mer mieng sjoe�ltesj op, en dink miech dan derbij:

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENG BOUWERWEI
Tekst & muziek: Paul Hermans

Huur iech va wieds d'r sjpringbron roesje,
da bin iech heem bij diech mieng Bouwerwei.
Mieng bouwerwei don iech vuur jaarnuus toesje,
den hei woe�t iech jroe�s - i dienne sjoe�s.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENG DOMANIAAL
Tekst & muziek: Jos Pauels
Zang (*) : Roda Zangers

midi

Van d'r Maat uvver de Hoots bis op de jrens,
doa likt de Domaniaal, die wees iech dats doe kents.
Woa doe jewirkt has en verdeend die jeld,
dat is de koel woa uvver noen 't sjieksaal velt.

Refreng:
Domaniaal, wen doe de poats ens sjlisse mots,
dan is "Gl�ck Auf" va miech a diech d'r letste jros.
Woa ich verdeenet manche J�lle, manche tsens,
dat woar mieng Domaniaal, mie K�lsje an de jrens.
Woa iech verdenet manche J�lle, manche tsens,
dat woar mieng Domaniaal, mie K�lsje an de jrens.

Wen iech spatsere jon, durch mie Kirchro�tsjer lank,
en kom dan op die plaatsch, woa vier jesjraveld hant,
jants in jedanke zien iech dan werm der sjaat,
en dink dan an die tsiet, die vier doa dursjjebraad.

lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198
* cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENG HEILUST
2011: Tekst & muziek: Jack Vinders
Zang: Jack Vinders


Doa woa sjaat en koelmoer sjtong
D'r pap mieng mam woa mie le�ve bejon
Kirch fanfaar en e kie�sjebeumpje
Va sjpie�le, sjoe�l en va roe�zekrans,
Blauw oge zoge mit hoop �p zoe�v�al mie�

Kom iech noa heem zien die nui jezich
D�rp doe m�ts diech werm verendere
Mar m�t iech joa bliet jet bij diech
D�rp va miech
Woa iech jeboare bin, jeboare bin

Eenzaam, sjtong zoe� d�ks alling
Dinke lofe tse j�nk �p eje bing
W�s nit wat iech moe�t joa veule
Jinne de� 't miech zage koe�t
Klinge jong de� nit darvet mar de� moe�t

Kom iech noa heem zien die nui jezich
D�rp doe m�ts diech werm verendere
Mar m�t iech joa bliet jet bij diech
D�rp va miech
Woa iech jeboare bin, jeboare bin

Noen sjteet mennieje boom alling,
hoezer le�g en vinster duuster
mar dieng zon bliet i mie hats
d�rp va miech
woa iech jeboare bin, jeboare bin


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENG PLESTIEK-KAN
1991: Tekst & muziek: A. de Wit
midi

Refreng (2x) :
Iech han ing plestiek kan en enne hootsere leffel.
Doa maach iech moeziek mit, dat kan iech ut betste.
Dat ich moeziek maache kan, dat wees jiddes kink,
en loestert noe me ens wie sjun mie kensje klingt.

Went Kirchroa vasteloavend viert, maacht jidder miensj moeziek.
Dor inge spielt doa jans alling, enge anggere in eng kliek.
Me has doe dan jee instroement, jing traot of tamboeret.
Zuk dich dan mer ing plestiek kan, en houw dan mit os mit.

En spille vier dan allemoal, op os insjtroement,
da huure ze os komme, want dat is de nui bend.
Jidder ene kent dat dor, probeer ins mit os mit.
En vier sjpille da tezame, allemoal os lid.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENGE ALLERJR�ETSTE SJATS
1991: Tekst: Wiel Derix - moeziek: Ton Fijen & Wim Ploum

Refreng:
(Ja, doe bis)
Mie vutsje, doe mie leefste sjetsje,
mie d�fje, m�sje, honderbetsje.
Has ee ple�tsje vonge i mie hetsje.
Doavuur blies doe vuur miech,
mienge allerjr�etste sjats.

Iech wees noch j�d, �t woar mit karneval.
Iech tr�f ee me�dsje in de Rodahal.
Tsezame jonge vuur doe noa der maat,
en wist uur luu, wat iech doe an dem zaat ?

�t Hat doanoa och nit mie� lang jedoe�rt.
De klokke sjallete doe durch jen loe�t.
Jetrouwt zunt vuur al mennieg j�arsje noe.
En broech noch jeer die w�ad, jenauw wie doe.

Tsoem sjloes jef iech uuch noch der jouwe road.
Jeet �t ens sjeef en is da enne koad,
sjoeb da nit lang, �t le�ve is mar k�t.
Zengt mit os mit, en alles kunt werm j�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENGE BETSTE VRUNK
1996: Tekst: Henk Vannuys - muziek: Dieter Vannuys
Zang (*) : J�d Jek + Nuusj�le & Noekele


Refreng:
Mienge betste vrunk, dat is d'r wie�t,
sjtonde lank zits iech bij hem an de tie�k,
vertsel miech jet en drink miech ee beer,
't Is doa jemuutlieg, iech kom doa jeer.

Wenn iech in de wie�tsjaf bin, han iech 't ummer noa d'r zin.
Iech ammuseer miech sjtonde lank, mit ee jle�sje beer in mieng hank.

Vertselle wietse ongeree, zage "jef os hei noch ee".
Hant jenne j�ole in de t�sj, betsale vuur an 't end van de w�ch.

Is d'r dekkel voller wie os, vare vuur nit, mar junt tse vos.
Denk va tse vure richtieg noa, inge voller de� lie�t d'r auto sjtoa.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENNE M�P
1984: Tekst: Toon Hanneman - muziek: Herman Rutten

Wat is dat vuur ne m�p, m�p, m�p,
in-ne m�p, m�p, m�p, in-ne m�p, m�p, m�p.
Wat is dat vuur ne m�p, m�p, m�p,
in-ne rich-tje vie-ze m�p.

Wen iech et oa-vends mit d'r m�p e sjtr�as-je um en um wil joa,
en he� van loeter vreujt en sjpas, dan feste wiebelt mit d'r sjtats,
he� ziech dan jauw d'r sjtamboom zukt, zie pu�tsje hie�ft bis i-jen ruk.

En wend der m�p dan bled-sje deed, weest he� je-nauw woa drop et sjteet.
Der Fie-fie va hei ne�-ve-aa, dui-jt ziech jants k�t dan we�r hem aa.
Dat jie�t d'r m�p-si jou-we m�t, dat deet hem werm ens richtig j�t.

En went der m�p-si sjnuf-le deet, der Fie-fie dan jants rui-jieg sjteet.
He� drie�nt nit links, he� drie�nt nit re�ts, dinkt: m�p-si, k�m, doe bis miech re�t.
D'r m�p-si och dinkt wie der Fief, weest jants je-nauw wat he� noen kriet.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MIETS
2003/2004: Tekst: F. Schepers - muziek: C. Herwegh
Zang: De Roda Zenger


Refrein:
Miets, huur �p tse zinge, huur ins �p mit dat jesjrai.
De jlazer �p de tie�k, die sjtunt �p sjpringe, zoe�jaar d'r porselai.
Huur noen �p mit dat jekwiek, 't is de allerhuugste tsiet.
't Sjtunt jing l� mie an de tie�k, d'r wie�d, de� jeet fajiet.

't Miets jong noa de moezzieksjoe�l umdat 't zinge wool.
Mar went 't Miets d'r monk �pdong, vool alles van d'r sjtool.
De sjtiemmoeng waor �p eemoal voet, wat woar dat e sjandaal.
En wie �ch nog 't lit oes vool, doe zong d'r janse zaal:

Bij �s doa woar e sjutse-fes, de moezziek woar al doa.
't Miets, dat hauw bij ziech jedaad, doa m�s iech zinge joa.
Noen zunt vier hei i Kirchroa doch tsemlieg v�al jewend.
Mar wie 't Miets de buun �pjong, doe zong de janse tent:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MILLENNIUM
1999/2000: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Jezank: De Martino's


Refreng:
Jans ejaal wie 't kunt, jans ejaal wie 't jeet.
't Is zoe� lank of 't is zoe� breed.
Jans ejaal wie 't kunt, jans ejaal wie 't jeet.
Dat de sjpas nog lang besjteet! ( alles nog ins )

In de lets-te honged joar zunt vier jeboare,
en koame hei i Kirchroa �p de welt.
Vier hant jewonne, vier hant �ch d�ks verlore,
mer wat vier hant, is dat wat vuur �s tselt.
De hoopzaach is, vier zunt nog doa,
en hoffe nog joare mit tse joa.

Ejaal wat 't millennium �s zal bringe,
vier klone blieve zoe�wie vier zunt.
't Maat nuus oes wat vier doa drin dunt vinge,
vier klone wisse doch woa vier sjtunt.
De hoopzaach is vier zunt nog doa,
en maache sjpas hei in �s Kirchroa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT CARNAVAL
Tekst & muziek: Jo Jeha

Ja, ja mit carnaval, mit carnaval,
dan is joa alles knal, 't is carnaval.
Mit carnaval, mit carnaval,
dan is joa alles knal, 't is carnaval.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT DE MOEZZIEK IN DE MOAS
2010/2011: Tekst & muziek: Jacqueline Dohmen en Lei de Bruyn
Zang: Sjpas oane sjtres (S.O.S. Kirchroa 2006)


Refrein:
Mit de moezziek in de moas,
lofe vier hei durch de sjtroas.
Zunt werm allen�u bijee,
viere drei daag hingeree.
De� sjunne karneval is doa,
al die sjpas zal noe�ts verjoa.
Mit de moezziek durch de sjtroas
lofe vier hei in de moas.

�t Dansmariesje sjpringt en sjanst,
d�r Preziedent de� zingt en danst.
D�r b�ttereedner lie�t �s laache,
�ne klonejroep kunt �s vermaache.
Joa, dat darfste rui-ieg wisse,
zoeng sjpas die losse vier nit sjisse

D�r aintseljenger en zieng vrauw,
die tswai, die p�tsje ziech nog jauw.
Doezende jroepe in sjun klure,
losse die daag jet van ziech hure.
Joa, dat darfste rui-ieg wisse,
zoeng sjpas die losse vier nit sjisse.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT DE VASTELOAVEND JUN IECH DIECH...
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Koalejitze


Al w�che bin iech diech an 't vroage, zouwe vier jet joa doe�,
Mer wen iech da k�t bij diech bin, da jeet 't ummer zoe�:
D'r mod de� zakt miech in de sjong, Iech krien jee woad eroes,
Woabei iech zoe�v�al planne hauw, mos iech alling noa hoe�s.

Refrein:
Mit de vasteloavend jun iech diech vertsere
Joa want d'r vasteloavend jie�ft miech jouwe mod.
Mit de vasteloavend zal iech diech waal krieje
Wees zicher, mit die drei daag kunt dat waal j�d.
Verklei miech mit die daag als prins of inne ridder
Werp alle 'wapens' die iech han da in d'r sjtriet.
En is die sjunne tsiet jedoa, zal iech nit alling hei sjtoa.
Wees zicher da bis doe mieng eje meid.
En is die sjunne tsiet jedoa, zal iech nit alling hei sjtoa.
Sjats, va diech krien iech mie le�ve lank noe�ts sjpiets.

D'r vasteloavend is noen doa, alling noen nog mieng vroag.
Iech bin verkleid als Cupido, de piele �p mienne boag
De vroag die iech diech sjtelle jun han iech al w�che kloar
Iech m�s 't diech noen vroage angesj doert 't werm e joar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT D'R HANDY
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: KKK de Sjt�chne�lsjer


De janse welt, die wilt h� inne klinge handy han
Zoe�dat me �p d'r Maat de janse welt bereike kan
Zoe�jaar d'r klinge Jan
Nog in d'r kingerwaan...

Refrein:
Wilt al zoenne handy han...
Mit d'r handy �ppen sjtroas
Jeet de massa in de moas
Zelfs 't aller-klingste kink
Lik tse leure mit dat dink
Mit de� kloemel an 't oer
Wit d'r jr�etste sjtomme boer
't is nit j�d vuur �s en nit vuur de natoer

Ze zunt jemaad in alle klure van d'r re�nboag
Mar zunt ze ech wal n�edieg dat is ummer nog de vraog
Den wat 't sjunste is
En dat is ja nit jewis...

Me wit ummer woatste bis..

Ejaal of dat me binne of dat me boesse zits
Me kriet oane tse wille alles wat ze zage mit
Mit inne hoof sjandaal
H�et me jet sjtomme kal..

Mer dat is die l� ejaal..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT D'R KOP IN DE WOLKE
1985: Tekst & muziek: Janssen, Meijers & Meijs
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Jisteroavend in de wie�tsjaf, an tie�k zoog iech diech sjtoa.
Iech jong op diech aaf en vroaget: "Wilst doe mit miech joa ?".
Doe laachets miech jans hatsliech aa, en iech laachet noa diech.
Doe wos iech 't jans zicher, doe woars verliebt i miech.

Refreng:
Mit d'r kop in de wolke maat 't leeve sjpas.
Mit 'raazele in de kneie sjnappet iech diech vas.

Ne, noen kan iech nit mie ese, iech don jee oog mie tsouw.
Iech kan diech nit verjesse, den doe lie�ts miech nit mit rouw.
Iech vroag miech noen al sjtonde aaf, wie mos dat mit os wie�r ?
Mer wat och noch passere darf, diech hod iech in ie�r.

Joa, dat is al lang jeleie, zoelang zunt vier beiee.
Vier zunt noch jans tsevreie, den vier wisse noen besjeed.
Went me dee inne te�je kunt, de� inne de� bei diech h�et,
da kens doe miech jeleuve, me dinkt me joenke ku�et.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT D'R KWETSJB�L DE TSIEM EN D'R SJELLEBOOM
2000/2001: Tekst & muziek: N. van Damme, L. Kleinen & H. Kuckelkorn
Zang: Wilhelmientjes


Refrein:
Mit d'r kwetsb�l en de tsiem en mit d'r sjelleboom
maache vier mit vasteloavend jet paraat
Mit d'r kwetsb�l en de tsiem en mit d'r sjelleboom,
da maache vier radauw, en hant �ch v�al kammauw
Vier werpe alle remme los, 't is wem karneval
en zunt noen rammenassejek en maache v�al sjandaal

De janse ziepsjaf is bijee,
noen we�d ziech sjpas jemaad
In d'r polonaise sjrit,
junt vier noen noa d'r Maat
Jidderinne zingt en laacht
Hei we�d noen sjpas jemaad

De jekste jekke zunt bijee,
en maache noen pleze�r
�s richtieg ammezere,
dat dunt vier werm jeer
Jidderinne zingt en laacht,
hei we�d noen sjpas jemaat


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT DER SJELLEBOOM
1990: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Mit der sjelleboom, ing trommel, ee h�dje op der kop,
trekke vier durch Kirchroa.
Mit der sjelleboom, ing trommel, ee klooneh�dje op,
kunt jidderinne noa.
Vier junt tsesame, hank i hank, mit de moeziek en jezank.
Mit der sjelleboom, ing trommel, ee h�dje op der kop,
junt vier durch os Roderland.

't Allersjunste insjtroement, dat is wat jidderinne kent.
Ee trommeltje op enne sjtek, weat jesjpelt durch jiddere jek.

De sjunste moeziek van de welt weat op d'r sjelleboom jesjpelt.
De vasteloavend maat os jek, drum sjnappe vier os werm dea sjtek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT DIE DAAG HOLT KIRCHROA ALLES OES DE KAS
1995: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : H�tvolle� & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
Mit die daag holt Kirchroa alles oes de kas.
Al we�t �p d'r k�p jesjteld, en vier vroage nit noa jeld.
Den vier zunt de kampioene van de sjpas.
Mit die daag holt Kirchroa alles oes de kas.

Inne kloon of indiaan, me sjtreuft ziech wal jet aa.
Doa jeet inne Mexicaan, de� zingt d'r joe-ja-ja.
Dat jie�t 't alling i Kirchroa, dat deet �s jinne noa.

Mit ee d�pke op de naas en inne saxefoon,
op d'r kop ing blommevaas, dat is d'r sjunste kloon.
Dat jie�t 't alling i Kirchroa, dat deet os jinne noa.

Doa die Here in 't sjwats, dat is d'r Road va Elf.
Die hant ee klonehats, dat zunt de jekke zelf.
Dat jie�t 't alling i Kirchroa, dat deet os jinne noa.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT DIE MOEL DRI ... !
1992: Tekst: Alwin Frings & Piet Godschalk - moeziek: Piet Godschalk

Refreng:
En mit die moel dri, en mit die blitsj draa,
en mit dea knutsj kweer durch de moer.
En mit die moel draa, en mit die blitsj dri,
inge jowwe herring, dea is zo�r !!

Vasteloavent, leeve maan, da maach v�r jit paraat.
V�r loofe mit de naksje poete durch de e�pelsjlaat.
Jiddere jek deet wat hea wilt, zoe mot dat mit die daag.
En kriege v�r ee putsje beer, weest uur da wat iech zaan ?

V�r maache sjpass en zinge jet zoe wie �t os jevelt.
Lang jezichter mos v�r nit, doa zunt d�r jenog va op de welt.
Zoe langzaamaa, da krieje v�r ee sjtuksje in d�r kraag.
En kriege v�r werrem ee putsje beer, weest uur wat iech dan zaan ?

De moraal van dit jesjiecht is: dut mer wat d�r wilt.
Vasteloavent viere, los mer joa, drei daag sjtunt v�r op tilt.
Aesjermietwoch hant v�r koppieng en brenne in d�r maag.
Mer zien iech da ee putsje beer, dan weest uur wat iech zaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT H�D, SJTEK EN RINK
1991: Tekst & muziek: Hans Golombiewski

Refreng:
Mit h�d, sjtek en rink, in d�r erm ee lekker kink,
sjteet d�r pap daag en haat, hei i Kirchroa �p d�r Maat.
Mit h�d, sjtek en rink, in d�r erm ee lekker kink,
hat d�r pap wal doezend moal alaaf jezaat.
In d�r zommer, in d�r winkter went �t sjneit,
�zze pappa de� jeet ummer j�d jekleit.
Mit h�d, sjtek en rink, in d�r erm ee lekker kink,
ja, we� hauw dat van d�r pap jedaat.

D�r pap is inne sjtolse man, jeet mit de naas in loe�t.
En jidder de� d�r pappa kan, de� hat dat al jehoe�t.
Den jeete sjiek op sjtap, zingt al uvver d�r pap.

D�r pap is vasteloavendsjek, vier wisse wal besjeet.
�t Deesdiegs mit d�r klonetrek, he� zicher �ch mit deet.
Hat he� ziech a jedoa, dan zingt jans Kirchroa.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT ING PAPNAAS EN E HUTJE �P
2005/2006: Tekst: J. Zupancic - muziek: L. de Bruijn
Zang: VV Kirchr��tsjer Naatwaat 2003


Refrein:
Mit ing papnaas en e hutje �p
En d'r kloon aa da leuft alles j�d
Went v'r viere karneval
Maache sjpas maache krawal
Mit ing papnaas en e hutje �p
En d'r kwetsjb�l lofe vier vuur�p
Is polonaise ajezaat,
jong da we�d ziech sjpas jemaat

Karneval is 't sjunste wat 't jie�t
Jidder wie�tsjaf is ing appetie�k
D'r sjnaps dat is de betste milletsien
Doava drinke vier �s �g de zieng
D'r sjnaps dat is de betste milletsien
Doava drinke vier �s �g de zieng

Al die daag da maache vier 't b�nk
Den da jeet 't richtig richtig r�nk
Da we�d jezonge hespronge en jelaat
En an vieravend we�d nog nit jedaat
Da we�d jezonge hespronge en jelaat
En an vieravend we�d nog nit jedaat


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT VASTELOAVEND BIN IECH WERM LEBENDIEG
2000/2001 nr.3 : Tekst & muziek: Ruud Merx
Zang: H�tvollee


Refrein:
Evvel mit vasteloavend bin iech werm lebendieg
Joa joa mit vasteloavend laan iech miech werm �p
En alle l� vinge miech jans �nverstjtendieg
dat iech nit i-kan haode en dat iech nit sjtop
Iech los miech joa en veul miech �njeremd jelukkieg
Miech jeet d'r h�t umhoe�g en alles jeet vanzelf
Dan jeet 't loos, jee miensj is noen nog nukkieg
Mit vasteloavend bin iech endlieg werm miechzelf

De d�nkel daag, die zunt noen werm jek�mme
Tse winnieg l�f, iech kan ja koalieg oame
D'r winkter hat miech in de tsang jenoame
Kiek miech ins sjtoa, iech bin jans kapot

Iech bin zoe� bl�e, iech durf bauw n�ks tse zage
Han �ch jing vrung, iech kan alling mer klage
De vaan eroes, koe�t iech dat mar ins wage
Hat jinne tswek, 't is mer inne dreum

Joa joa 't is woar, jee le�ve oane z�rje
Mit pieng en leed, zoe� le�ve bringt miech nurje
't Is jen�g, vuur h� en �ch vuur m�rje
E nui bejin. 't Le�ve is tse k�t


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT VASTELOAVEND IS 'T HEI D'R WILDE WESTE
1999: Tekst & muziek: H. Struver
Zang 1 (*) : De Charly's
Zang 2 (**) : K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng (2x) :
Mit vasteloavend is 't hei d'r Wilde Weste,
den de sjtiemmoeng is i Kirchroa 't betste.
't Janse joar, da we�d jewirkd en is me braaf,
mar drie daag lank r�ffe vier alaaf.

Mit die drei daag we�d durch jans Kirchroa jesjpr�nge,
en da we�d �ch zoe� m�nnieg lidsje jezonge.
Da junt vier durch en vier blieve nurjens sjtoa,
zoe� we�d jevierd i �s Kirchroa.

D'r Herjod joof de welt sjun dinger vuur 't le�ve,
mar vasteloavend hat he� Kirchroa jeje�ve.
Dat is 't sjunste wat vier i �s ple�tsj-je hant,
doavuur zunt vier ja �ch bekank.

* cd 1999 : De Charly's - "Concerto Fiasco"
** mc 1988: "Kirchr�atsjer tiengel-tangel" - P.B.R.-StudioHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT ZE ALLE
1991: Tekst & muziek: J. Mulder

Refreng:
Vuur junt huu mit ze alle noa Kirchroa op d�r Maat.
Mit d�r Joep weed doa jesjoenkelt, jezon�ge en jelaat.
En alle kloone jekke, mit trom en troat en dekkel,
die sjpringe oane zurg, bis mor�je vrug hei durg.

D�r Sjeng, dee is va Ejelzer, d�r Kuep kunt va Sjpekhei.
D�r Friets dee is va Haander en d�r Frens kunt va Blierhei.
Ze junt huu al tsezame, noa Kirchroa op d�r Maat.
Doa we�d de vanseloavend �t bets va al jebraat.

De poliesse en de brandweer, d�r burjemeester Mans.
Ozze sjtaatse Prins va Kirchroa, mit al zieng jardeman.
Ze junt huu al tsezame, noa Kirchroa op d�r Maat.
Doa we�d de vanseloavend �t bets va al jebraat.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIT Z'N ALLE NOA D'R HIMMEL
2003/2004: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang: De Hampelemensjer


Refrein:
Ja vier junt h� mit z'n alle noa d'r Himmel
den hei �nge brikt de hel ee bisje los
doarum junt vier mit z'n alle noa d'r Himmel
de� nit vl�gge kan de� jeet da mar tsevos
�ngerwe�gs we�de jet sjlajere jez�nge
zingentere junt vier hingeree er�p
en vier zetse vuur �ch allenui hei �nge
dan 't p�atsje van d'r Himmel al jet �p
en vier zetse vuur �ch allenui hei �nge
dan 't p�atsje van d'r Himmel al jet �p

De welt woar ins ee bilderb�ch
meersjere besjtonge nog
dat had me ins jesjre�ve
doch sjun is 't allang nit mie�
nog effe en 't is tse sjpie�
me kan hei nit mie� le�ve
't velt nit mit doch weest uur wat vier dunt
vier pakke os 't boeltje en vier junt
(vier junt, ja weest uur wat vier dunt)

De welt woar ins ing sjpasfabriek
vol plezeer en vol moeziek
en alles woar an't zinge
doch zoe� is 't allang nit mie�
doarum zage vier noen adie�
d'r boel hei sjteet op sjpringe
't velt nit mit doch weest uur wat vier dunt
vier pakke os 't boeltje en vier junt
(vier junt, ja weest uur wat vier dunt)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�R MOELEJAAN
2006/2007: Tekst & muziek: Esmeralda Piefer & Jo Ossen
Zang: J�d Jemiesjd


Iech woar nog nit zoe� oad jaja, toen vong dat sjpelsje aa
Bejon al vrug tse kwaake, e jeke�ks mit veul blabla
De mam die woe�t verrukt van miech, en wit uur wat die zaat
Iech we�d jek van dat jemoel van diech, doe heg�ke advocaat

Refrein:
Iech bin ne moelejaan, enne jekke falderaa
Iech kwatsj aan een sjtuk durch, mit jans veul blablabla
Maag iech de ooge op..hoera, sjpring iech oes bed..tadadata
Kunnt doa dee moelejaan , dee jekke falderaa
Maach iech de ooge op..hoera, sjpring iech oes bed..tatutata
Kunnt doa dee moelejaan, dee jekke falderaa

Iech wo�t toen flot jet ouwer, t bejon de vrijerij
Iech woahl zoe jeer verkiering, mar t bloof bij dreumerij
Ze vonge miech tse sjneppieg, en dan keekete ze hell
Iech we�d jek van dat jemoel van diech, doe bist nit wat iech well.

De joare zunt vervloage, bin de tsie�donk van de sjtroass
Me weed jek van dat jemoel van miech, iech bin e moele oas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE MOER IS VOET
1995: Tekst: Jo Smeets - muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : Sjupjek & Original Rodal�nder Musikanten


Refreng:
Jodsjedank, de Moer is voet,
d'r bagger, de� hat ze in ins viet jeroept.
Jodsjedank, de Moer is voet.
Mit tswaihonget beum kriet de Nuisjtroas noe m�t.
Mit tswaihonget beum kriet os Kirchroa nui bl�d.

D'r sjtacheldroat en bl�k va sjtee hant vuur lang jekent.
De jrens is voet, noa al die tsiet, vuur we�de noen verwent.
Os Kirchroa kriet ee nui jezich, de Nuisjtroat sjteet bauw in blui dan jeliech.

De letste Moer, die is kapot, d'r sjtaat betsaalt bauw jants.
En jonk en oad, dat vruit ziech dr�p, jants Kirchroa sjpringt en danst.
De Duutsje we�de vrung va os, en jidder de� zingt noe oes voller br�s.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE MOEZZIEK
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Roda Zengere


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MOEZZIEK HEI, MOEZZIEK DOA
1997: Tekst & muziek: Joseph Matein
Zang (*) : D'r Kloeb J�d Jefloepd & De Goodwill Band


Moezziek hei en moezziek doa, moezziek in d'r blommepot.
Moezziek hei en moezziek doa, moezziek in d'r jadesjop.
Moezziek hei en moezziek doa, is woa 't bij �s um jeet.
Doavuur blieve vier bijee.

't W�adsje moezziek is e hilliegdom in hoes.
E sjtuksje le�ve wie de zon, d'r wink, de loe�t.
E bisje vr�ut in harmonie,
dat is 't jeen woar 't hei um drie�nt.

Los �ch noen zage, vuur hant 't d�kser pr�fetseid.
Bliet sjun bijee en kriet �ch ummer an de heng.
en zitst 't �ch ins nit zoe�mit,
dink dan an �s en zing dis lid.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MONDDREUM
1996/1997 nr.1 : Tekst: Ad Papousek - muziek: Karen Stevens, Paul Stevens & Ad Papousek
Zang (*) : Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
Vier hauwe lets jedreumd, vuer wure �p d'r mond,
doa woar jet los, vier hauwe sjpas.
Doa woe�t e f�s jevierd, dat heesjet karneval,
in �s jepek zoos inge kloneman.
't Woar wie bij �s op d'r maat.
Vier hauwe lets jedreumd, vier wure �p d'r mond,
doa woar jet los, vier hauwe sjpas.

I Kirchroa we�d mit vasteloavend sjpas jemaad,
't huft ziech �p d'r maat, bis midde in de naat.
De sjunste klure ziet me in �s Roderland.
de fainste klone trekke hank in hank.
De tsiem die knalt da kreftieg durch jen loe�t,
dat hauwe vier bis �p d'r mond jehoe�d.

D'r Joep kunt van d'r zokkel aaf en miesjt �ch mit,
sjapt ziech d'r sjelleboom en jie�t 'm va katoen.
't Vasteloavendstsirkes in noen vol �p jank,
he� is nit kling tse krieje, drei daag lank.
De tsiem die knalt da kreftieg durch jen loe�t,
dat hauwe vier bis �p d'r mond jehoe�d.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T M�PJE
1988: Tekst: Henk Struver - muziek: Jan Langen & Henk Struver
Oesveurende: De Sjtechne�lsjer


Mit 18 joar, doe zooch iech diech sjtoa,
en iech vroaget: " Wilst doe mit miech joa ? "
Ing janse tsiet zunt vier noen al bij-��,
zoe�-�� wie diech des jie�d ut mer ��.

Refreng:
Denn doe bis mie lekker m�pje, iech sjtriech diech �p ut k�pje.
Ja, zoe� lekker sjtuk jie�d ut mer ing moal �p dis welt.
Iech zal diech noe�ts verj�sse al zunt vier �d en versjlesse.
Vuur j�� jood los iech diech los, dat is wat �s tsezaame helt.

Meanieg angert hat miech ��-jelaacht,
doa-oes han iech miech noe�ts jet jemaat.
Iech blief v� diech, dat is jans jewis,
umdats doe doch ut sj�nste bis.

* mc 1988: "Kirchr�atsjer tiengel-tangel" - P.B.R.-Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


M�RJE IS INNE ANG'RE DAAG
1936 nr.1 : W�a�t: Sje�n Wetzels - moeziek: Hub. Scheeren

Noen lot os huu ins richtieg laache en alles sjtelle op der kop.
Vier wille os jing z�rg huu maache, 't jelt dat krieje vier wal op.
Vier wille huu de nuu�dieje pitsje, da krieje vier ie�sj richtieje mod,
en zinge os doabij ee lidsje, vier zind da och ie�sj richtieg drop.

Refreng:
M�rje is inne ang're daag,
woarum da huu al z�rg jemaat ?
De sjpas, die kan os jinne klauwe,
went vier mar jot tsezaame hauwe.
Laache, loeter laache,
't leave tsouw ing vr�ud ziech maache.

D'r miensj ka ziech der kop tserbreache, mit alles wat 't leave bringt.
En d�ks de naas in alles sjteache of hea jet op'ne ang're vingt.
Dat jidder drea�t zie eeje peksje, da hat-te jraat jenog tse doe�,
en hilt de vauwe i zie r�ksje, da maat hea ziech en ang're vroe�.

De sjleate tsiet, die is zoe� sjlim nit, went me 't aa-tse leaje wees.
En went Uur och ins sjleat bij kas zit, och luu, maat Uuch doarum nit hees.
Sjtelt Uuch vuur jek en lot 't loofe, en dut als wuu�rt Uur nit normaal,
mit kwatsj en onzin tse verkoofe, en dinkt doabij, 't is miech ejaal.

* single : Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MUSJ OP D'R DUSJ
?

Doa zoos eng, musj, musj, musj op d'r dusj.
Doa zoos eng, musj, musj, musj op d'r dusj.
Doa zoos eng, musj, musj, musj op d'r dusj.HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE NAAS
1991: Tekst & muziek: Marlies Gouder de Beauregard-Heyenrath

Refreng:
Deuch diech de naas aa, en jef dat rauwele draa.
Denn vuer zunt mer effe hei, en et is zo� jauw verbei.
Deuch diech de naas aa, en jef dat rauwele draa.
Koom, jenair diech noe ens nit, en zeng ens mit oss mit.

Et sch�nste in et joar, dat is der Vasteloavend !
Vuer zenge zicher da, biss spi� in der oavend.
Et schleet de tsiem de jantze naat, en went dat enne stuurt,
da zenge vuer ja mit alle maan, zo� datte oss jott huurt !

Al schneitt et of is schtorm, of jeet et wal ens re�ne !
Vuer losse oss de spass doa zicher nitt durch ne�me !
Et schellt der boom der jantze daag, en went dat ene stuurt,
da zenge vuer ja mit alle maan, zo� datte oss jott huurt !

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NARRETSIET, DE
1992/1993 nr.1 : Tekst & muziek: John & Magda Quadflieg
Zang(*) : Rabadatsj & Sir Duke


Refrein:
De narretsiet, de narretstiet, dat is de sjunste tsiet van 't joar.
Noen we�d jedansd, hei we�d jesjansd, zoe� le�ft d'r nar va Kirchroa.
De narretsiet, de narretstiet, joe, dat is de sjunste tsiet van 't joar.
Noen we�d jedansd en hei we�d jesjansd, zoe� le�ft d'r nar va Kirchroa.

Vier zunt als Nar jeboare, dat zitst �s in 't bl�d.
Hei jeet jing sjpas verloare, zoe� veule vier �s j�d.
Vier narre wille sjpringe, en ummer loestig zi�,
mit �ch e lidsje zinge, doavuur is 't noe�ts tse sjpie�.

Als Nar sjrund vier hei boave, kieke op uuch eraaf.
't Is ja vasteloavend en roft mit os alaaf.
In dizze Narretempel is sjtiemoeng en krawaal,
en links en re�ets jerempel, dat mos mit Karnaval.

D'r Nar zol ummer laache, doavuur is he� doch doa.
Ja, dat die balke kraache bei os i Kirchroa.
En al die Narre-jekke die sjpringe oes d'r band.
Ze blieve hei noen plekke, hei in os Roderland.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER NAIJTKLOEP
1990: Tekst & muziek: Dr� van de Berg & Henk Struver
Zang (*) : De Charly's


Refreng:
Ja, doa is ut zoe� duuster, i dat "pluuschejefluuster".
Doa kans doe nuus zie�, en dat dunt vier nit mie�.

Vier m�sse uuch noen �ffe jet joa verts�lle,
vier woare ins i der "naijtkloep".
Doa kanste joa zitse en daame bekieke,
die hant vuur jinne floep.
En noa �� paar sjt�nsjer, dan kanste 't verj�sse,
dan bis doe dieng ts�nse kwiet.
Ut jeet diech tse flot, doe has nuus der va,
wat passeert i die k�tte tsiet.

Ut jealt koam oes China, ut broengt oes Taiwan,
allemoal ing anger klu�r.
Ut ie�tsj �� j'n tie�k, doa woe�d jans jet jedr�nke,
leef luu, wat woar dat duur.
Ze dr�nke jee beer, dat sjmaachet heun nit,
�� kroefet �op mienge sjoe�s.
Iech zaat doe �� dem : " Wens doe jee beer wels,
da haste �ch jinnen doe�sj ".

* cd 1999 : De Charly's - "Concerto Fiasco"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NE DOE DA
2005/2006: Tekst & muziek: Ummer der Neaver
Zang: Ummer der Neaver


Wat has doe aa, wat kieks doe bl�d?
Bis doe e bisje mui?
Da zaage vier: n� doe da!
Vertselle hinger dienne ruk
Doe has ze nit mie nui?
Da zaage vier: n� doe da!
�ch de mam die maat ziech z�rg
Mer dat is miech jans ejaal
Wen d'r jet tse viere vilt
Dan bin iech d'r waal!

Refrein:
n� doe da, n� doe da, n� doe da !
doe sjuutst d'r voe�jel aaf mit dienne sjtomme kal
n� doe da, n� doe da, n� doe da !
doe truks nog lang jinne hoave volle zaal
wie zies doe oes, wat r�chs doe vre�m?
has doe jet verkierd jej�se?
of has doe al werm in de b�ks jesj�se?
n� doe da, n� doe da, n� doe da !
wie zies doe oes, wat has doe aa?
doe faldera!

Ze zaage te�je miech, kals doe kirchr�adsj plat?
Da zaage vier: n� doe da!
De� kloon va diech dee sjtinkt
Has doe al ins jet angesj aa jehad?
Da zaage vier: n� doe da!
�ch d'r pap de� maat ziech z�rg
Mer dat is miech jans ejaal
Wen d'r jet tse viere vilt
Dan bin iech d'r waal

Doe kieks miech aa, miech we�d 't sjle�t
Dat 't zoejet jie�t op dis e�d...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NIEKELA, DER
1951 nr.1 : Tekst: Joep Wetzels - muziek: Joh. Walls
Zang 1 (*) : Niek Ploum & The Rhythmic Band
Zang 2 (**) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg


D'r Niekela is 'ne sjunne jong, je-sjnij-e oes ee sjtuk.
Der sjport hat zieng bejaisterong, doa-in vingt hea zie jluk.
De meadsjer loere van ing zie, 't hets-je sjleet h�n wie nog nie.
Tse vrij-e mit der Niekela, dat sjtung zoe� bl�msje aa !

Refreng:
O ! doe leeve Niekela, sjaf diech doch ee meadsje aa !
Ze zint noa diech neu sjtapeljek, drum sjaf diech doch ee aa direk.
Och, doe leeve Niekela, sjaf diech doch ee meadsje aa, direk.

Zie modder hat hem d�k jezaat: "Zaag jong, 't wead bauw tsiet,
dat noen ins vuuraa wead jemaat, dat diech ee wiefje kriet".
Der Niekela zaat: "Leefste mam, och sjwieg, och sjwieg miech mar dervan".
Mar kunt hea hij of kunt hea doa, dan klinkt hem loeter noa :

Et Ruu�s-je van der noaberman, ee kink wie milch en blod,
dat wol zoe� jear als man hem han, zie modder joof hem mod.
Zie worp der Niekela ins aa: "Zaag, kiek diech ins et Ruu�s-je aa".
Mar och, zie hats bloof koad wie ies, klonk nog zo� hel die wies :

* dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902
** cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOA HEEM
Tekst & muziek: ?
Oesveurende: Weerwaas


V'r junt duks eroezer, maache lol en hant sjpas,
v'r junt evver �ch jeer noa heem.
�t We�d mie�tstens sjpie�, den v'r zunt j�d bij kas,
v'r junt evver och jeer noa heem.
V'r zinge en laache, den v'r junt bijenee,
v'r junt evver och jeer noa heem.
V'r zunt �nger vrung, jinne maat ziech dikke bee,
v'r junt evver och jeer noa heem.

Refreng:
Noa heem, noa heem, v'r junt jeer noa heem.
D'r oavend woar loestieg mar an al kunt ee eng.
Noa heem, noa heem, v'r junt jeer noa heem.
�t Woar jans jemuudlieg, mar noen junt vier noa heem.

De moeziek, die klinkt uvveral boaveroes,
v'r junt evver och jeer noa heem.
Ing tsoegabe m�s, vier maache nit sjloes,
v'r junt evver och jeer noa heem.
Vier danse nog kreftieg, vier hat enerzije,
v'r junt evver och jeer noa heem.
De sjpas die v'r hauwe, verj�se v'r nie,
v'r junt evver och jeer noa heem.

De sjtonde die vloge, de sjtem is kapot,
v'r junt nog lang nit noa heem.
V'r zunt jans tsevreie, v'r sjoenkele j�d,
v'r junt nog lang nit noa heem.
Voet zunt de z�rje, zoe� lang v'r hei zunt,
v'r junt nog lang nit noa heem.
V'r wille nog zinge, zoe� lang v'r nit junt,
v'r junt nog lang nit noa heem.

Refreng:
Noa heem, noa heem, v'r junt nit noa heem.
D'r oavend is loestieg, drum blieve v'r hei.
Noa heem, noa heem v'r junt nit noa heem.
�t Is zoe� jemuudlieg, jinne jeet noen noa heem.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOA HEEM JUNT VIER NOG NIT !
1939: W�a�t: Sje�n Wetzels - moeziek: Jos. Gerards

't Is noe werm die jekke tsiet, me wead zing z�rg noe werm ins kwiet.
't Wead ziech noe ins onsjeneert noa osze zin hij amezeert.
En op ing nette aat en wies, kriet jidderinne dan ing bies.

Refreng:
Huu wead jedanst, jesjpronge, vier dunt an alles mit.
De richtieje hant ziech vonge, noa heem junt vier nog nit.
Dat jie�t 't nit, dat jie�t 't nit, noa heem junt vier nog nit !

Vier hauwe nit va breuzelij en junt mit in de jekke-rij.
Vier wille sjpas han oane ing, ze krieje os zoe� jauw nit kling.
Drum zinge vier mit vrisje mod, dat wat vier dunt, dat dunt vier jod.

Me kriet os och zoe� jauw nit koad, vier zunt joa van ing jekke tsoat.
En alles is os noe ejaal, vier vroage nit noa veul sjendaal.
Vier bringe leave in der kroam, en junt doabij nit uvver der sjroam.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOCH EE MOAL PRINS TSE ZIE�
1995: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : De Rojo's & de Jraater Sjtroassezengere


Refreng:
Nog ee moal prins tse zie�, jet sjunners is nit mie�.
En Ro�zemondig sjton iech dan boave op d'r prinsewaan.
Nog ee moal prins tse zie� en dan zaan iech adie�,
den is dat prins zie� dan jedoa, kan vuur miech de welt verjoa.

Wie iech jeboare woe�t, houw iech 't al jehoe�t.
D'r pap va miech, dea zaat doe al: "Dea jong, dea we�t prins karneval".
Iech h�er nog daag en naat, wat hea doe ummer zaat.

Went �er de foto's ziet, in de wie�tsjaf van 't Riet,
doa in die prinsegallerei, doa hingt noen �ch mieng foto bei.
En doa zingt, woad vuur woad, d'r janse prinseroad.

Iech dink nog jiddes joar aan wie iech prins hei woar.
"Allaaf", dat klonk oes jidder hoes, en iech worp doezend klumpjes oes.
Iech zie�n miech duks nog joa, als prins va Kirchroa.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOG NIE WOAR 'T LEAVE ZOE� SJUN
Teks & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198
** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOEN K�M ENS HEI
2007/2008: Tekst: Marvin Uszat - muziek: Kevin van den Einde
Zang: de Kirchr�adsjer Steierbuben


Refrein:
Noen k�m ens hei
En loester noa wat vier tse zage hant
Ja, sjuuf de dusje mar ens an de kant,
Zoe�dat uur plaatsj hat um tse sjtoa�.
En went uur da allen�u sjtut,
Bewe�gt dan mar ins lekker in �t r�nk
Den v�al bewe�ge, jong, dat is jez�nk,
En oane dat �ch nog ens sjun um tse doe�

Vier k�mme allen�u tsezame hei �p dizze oavend en vier hant doch zoe�v�al sjpas
Ver sjpille hei mit v�al plezeer �s moezziek en ver zurje datse inne sjunne oavend has
En went uur dan jet voller zut, da sjaamt �ch nit en zingt uur mar ins lekker mit �s mit
Vier danse en vier zinge en vier laache en vier sjpringe, ja zoe� hoade vier �s fit

En went vier dan d�r zaal i k�mme, ja dan is de sjtiemmoeng doa, die hoade vier �ch hei
Vier sjpille nog jet nommere en went uur wilt ing zujabe, den die h�et �ch derbij.
K�m los �ch noen ins lekker joa, zoe� wie dat jeet i Kirchroa en helt mar mit �s mit:
Vier danse en vier zinge en vier laache en vier sjpringe, ja zoe� hoade vier �s fit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOEN M�TSTE MIECH INS ZAGE
1996: Tekst & muziek: V.V. Vastelieriejoem
Zang (*) : V.V. Vastelieriejoem & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
Noen m�tste miech ins zage, woa ken iech diech doch va,
Noen m�tste miech ins zage, wie woar doch dienne naam.
Noen m�tste miech ins zage, woa han iech diech jezie�.
Noen m�tste miech ins zage, iech wees 't ja nit mie�.

Bij vastloavend viere, huut ing Auw-wieverbal.
De vrauwl� in 't sjwats, noen ja, uur kent dat wal.
E me�dsje sjnapt miech bij d'r erm um mit miech tse joa danse.
Um 12 jeet d'r sjlaier aaf en iech bejin tse sjanse.
Ken iech 'm nit va vruier, wie iech nog woar jans kling ?
Is dat nit 't Annemie, van 't Tiny en d'r Sjeng ?

Op d'r Ackensplei sjtunt vasteloavendsjekke,
tse wade in de kauw, bis dat d'r tsog jeet trekke.
Och iech han miech jesjmienkd, e peks-je aajesjtreufd.
Iech bin d'r betst verkleide, de� in d'r Optsog leuft.
D'r sjwatse weg, d'r Kouwsjtats, bis midde op d'r maat.
Da sjteet miech doa 't Annemie en hat an miech jezaad.

Zoe�jaar op Esjermitwoch is de sjpas nog nit jedoa.
Och hu wil iech jemuutlieg, nog a jen tie�k joa sjtoa.
Iech krien miech inne herrik en drink miech nog e beer,
en zaan da an mie Annemie, wat han iech dat doch jeer.
Nog jet beersjer sjpie�der en midde in de naat,
menet iech de� herrik kallet, witste wat de� zaat ?

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R NONK JUUL
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Bei 'ne jroe�se beusj, op 't platteland,
doa hat d'r nonk Juul ee kling restaurant.
He� hat d'r tempel jole vuur inne habbekrats,
en vuur de entoeraasj inne beusjuul opjezats.
Drek d'r i�tsjte oavend woar 't in de kuche pries:
De vlam sjlooch in de pan en d'r uul, de� woe�t jet hees.
D'r sjnavel woar 't sjnirke en de veere ram jevrekt.
Doe hat d'r nonk Juul zie toepetje dropjeplekt.

Refrein:
In 't restaurant van d'r nonk Juul,
doa zieste, jans frapant, hoare op d'r uul.
Jans vuuraa zitst hee op d'r kuul.
Zieste hoare op d'r teller, da zunt ze van d'r uul.

Als logo, hauw hee zich jedaat, woar zoenne ul nit jek.
He� sjteet op 't daach, jejraveert in 't besjtek.
't Doeret nit mie lang of d'r Juul woar miljoneer.
D'r kui woar nit tse vrese, me he� hauw lekker beer.
En wievul hant in die joare jejese bij d'r Juul.
't Bejon mit nette luu, noe kunt mer nog krepuul.
Wie h�e 10 joar besjtong, woed d'r zaal sjun vertseert,
en krooge al zieng koende, d'r uul jetatoeert.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NUI-SJTROAS, DE
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Nui-sjtroas, Nui-sjtroas, sjtachelsjtroas,
iech han zoe� �p diech jeroasd.
En doch liks doe miech a-jen hats,
a diech mienne jr�s wen iech aafkrats.
Nui-sjtroas, Nui-sjtroas, sjtachelsjtroas,
iech han zoe� d�ks �p diech jeroasd.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NUUS IS NUUS, MAR JET IS JET
1998: Tekst & muziek: J. Bischoff & Th. Peeters
Zang (*) : Harmonie Sankt L�arusje


Refreng:
Nuus is nuus, mar jet is jet, wail jet is mie� wie nuus.
Jet is jet, mar nuus is nuus, wail jet is mie� wie nuus.

Went mu e joar lank sjpare deet, bis nuus mie� in 't sjpaarsjwain jeet,
uur weest dan al besjeet, karneval bejinne jeet.
De fennegke zunt da doa, vier zinge los mar joa.

't Sjunste is dan jans jewis, 'ne b�l vol �njetselde is.
Oane jeld is nuus tse han, vuur kink of vrauw of man.
De fennegke zunt d�ch doa, vier zinge los mar joa.

En went 't �p d'r sjloes aa-jeet, al deet 't �s dan �ch jet leed,
vier hant v�al sjpas jemaad, an e nui joar we�d jedaad.
De fennegke zunt �p nit woar, vier sjpare werm ee jans lank joar.

cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME