HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ATSJER MEADSJER
1944/1945 of 1945/1946 nr.1 : Tekst & muziek: Niek Ploum
Zang 1 (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Oesveurende 2 (**) : Nico Ploum
Zang 3 (***) : Ummer d'r Neaver


Sjun zint de meadsjer i K�lle am Rain,
Paries wilt nog sjunnere han.
Ing sjtond i New-York en 't heesjt "You are mine",
dol wead me richtieg dervan.
Doch Kirchroa, dat sjtedsje, doa laacht me ziech zat,
dat stjedsje zon herliege meadsjere hat :

Refreng:
Kirchr�adsjer meadsjer, kiek ze diech aa.
Kiek wie ze laache, ze laache diech aa.
Hant muulsjere, die zint 't puutsje wead,
hant beks-jere mollieg en ronk.
Ze zint vuur tse klauwe, zoe� wie me dat zeat,
zoe� meadsje dat maat diech jezonk.

Bis doe och al vul in de welt ronk jewea,
has ul van die leave jehat,
doe kans nog jing rouw han, doe bis nit tsevrij-e,
doe hoe�ts nie 't Kirchr�atsjer plat,
doe zoogs nie ee meadsje zoe� juldieg en sjun.
Os meadsjer die laache, hant nie jekse zin :

Vilt sjwoar diech 't leave en zinkt diech der mod,
has kopz�rg, vul ie�lend en leed,
dan kom ins noa Kirchroa, doa monters doe op,
doa wisse de meadsjere besjeet.
Kom, sjnap diech zoe� wiefje en dans diech ins werm.
Och jong, wat ee leave, zoe� kink i-jen erm :

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
** cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 1" - Omroep Limburg OL52-199701
*** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ATSJER �NGERE�
1993: Tekst & muziek: Jean Wierts

Biste fiellaich jet mobbelieg, jet kiedzelieg of wiebbelieg,
biste jet tieftelieg of tsiemperlieg, da biste jraat wie iech.
Mar wat kan os dat sje�le, mos me ziech da sjenere,
h� zunt vuur ing jelonge tsoat knieng.
Vuur junt os inne he�ve, los miech ing rungde je�ve,
h� sjpill iech de ie�sjte fiengelieng.

Refreng:
Den vuur blieve bijenee,
inne va Kirchroa, de� sjteet miech ummer noa.
Den vuur blieve bijenee, Kirchr�adsjer �ngere�.

Biste fiellaich jet kwabbelieg, jet kroddelieg of merkw�rdieg,
biste jet kriebbelieg of broebbelieg, da biste jraat wie iech.
Mar wat kan os dat sje�le,
h� zunt vuur ing jelonge tsoat knieng.
Vuur junt os inne he�ve, los miech ing rungde je�ve,
h� sjpill iech de ie�sjte fiengelieng.

Biste fiellaich jet kloemmelieg, jet tsidderieg of sjoedderieg,
biste jet hoddelieg of sjmoeddelieg, da biste jraat wie iech.
Mar wat kan os dat sje�le,
h� zunt vuur ing jelonge tsoat knieng.
Vuur junt os inne he�ve, los miech ing rungde je�ve,
h� sjpill iech de ie�sjte fiengelieng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ADSJER PLAT
2001/2002: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang: Burgemeester Som


Refrein:
Kirchr�adsjer plat doe�n iech nit kalle
Nee, dat bringt mie munke nit.
Kirchroa Sjtad deet miech bevalle
hei doe�n iech aan alles mit.
�s sjtad, die likt miech aan 't hats,
die han iech leef wie mieng allerleefste sjats
Kirchroa Sjtad deet miech bevalle
hei doe�n iech aan alles mit.

D'r miensj de� had zie werk,
de sjtel dat maat nuus oes,
He� hoft 't maacht 'm sjterk
en kunt jet sjuns doa droes.
doabij had he� zoe-jeer,
�ch ing sjtond plezeer....


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ADSJER VASTELOAVEND
2002/2003: Tekst & muziek: De Hampelemensjer
Zang: CV De Hampelemensjer


Refrein:
Kirchr�adsjer Vasteloavend, dat is hu�gste klas.
Kirchr�adsjer Vasteloavend, le�ve de sjpass.
Kirchr�adsjer Vasteloavend bliet ee le�ve lank besjtoa.
Kirchr�adsjer Vasteloavend is en bliet va Kirchroa.

Is 't d'r buuttereedner in de buut,
't binnehoale va de Blauwe Sjuut,
ing sietzoeng woa ziech richtieg wee�d vermaat,
de prinseproclamatie op d'r Maat.

't Kloonetreffe in de Rodahal,
d'r sjwatse kater en de prinsebal,
't regiment dat durch de sjtroasse jeet,
d'r allersjunste optsog de� besjteet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KIRCHTOER-HAAN
Tekst: Jo Geilenkirchen - muziek: Herman Rutten

In �t tsentroem va Kirchroa an d'r Maat sjteet sjtram en ke�tse-re�t,
i prach en praal d'r kirchetoer van �s auw Tsint Lambe�t.
En oave hoe�g �p zienne sjpits in alle weer en wink,
doa hat inne haan d'r vaste zits, doa sjteet he� �p de blink.

Refreng:
Wat sjteet de� haan doa oave �p d'r toere
tse koekke-koekke-koekke-koekkeloere.
He� hilt de wach bij daag en naat
en pitsjt d'r Joep e eugs-je �p d'r Maat.
He� loert van oave hoe�g �p Kirchroa en zieng l�,
mar maacht tse-le�ve jinne wuste k�kkelek�.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KIS
2003/2004: Tekst & muziek: Ummer d?r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Uvveral is wal ens jet
Dat vingt me jans jeweun
En leuft ut echt ens oes de hank
Wurpt me mit tsoepejreun
Me ken ziech al verzouwe
Ut is duk allerhank
Me ku�t die tsiet jebroeche
Vuur moeziek en jezank

Refrein:
Me likt vlotter in de kis
Als me ronk aan ut springe is
Doarum maach vuur ut spie�
Murje kan ut flaig nit mie�
Leef luu noe maat uuch sjpas
Want ee dink dat sjteet vas
Me likt vlotter i de kis
Als me ronk aan ut springe i

Brug:
Vuur laache en verje�ve
Vuur vrunsjaf en versjtank
Want ee dink dat is zicher
Dat is uuch waal bekank

Ens kunt der daag en doe kieks um
Woa zunt de joare hin
De� dreum va vruier witste nog
M�r nit mie� alles ken
Tsiet maat jraas en zon maat hui
Dat zaat me vruier zoe
Mer al wats doe echt jeer wils doe�
Dat dees te besser noe

Biste oad en veulste sjpiets
Da haste ut sjleet jedoa
Da rest diech nog m�r ee dink
Blief d?r nit tse lang bij st�lsjtoa
Den jidder daag en jidder sjtond
En dat is jants jewis
we�d hei en doa enne boam jekapt
flaig waal vuur ding kis

* cd 2004 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 11" - Marlstone Recordings bv CDL2401


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLEOPATRA
Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang 1 (*) : Nico Ploum
Zang 2 (**) : Ummer d'r Neaver


Refreng:
Kleopatra, Kleopatra,
maats doe d'r sjlaierdans, da brult d'r janse zaal.
Kleopatra, Kleopatra,
went diech d'r sjlaier vilt, dat is �s jans ejaal.

D'r Tsesar en d'r Nero, ja, dat is os waal bekand,
d'r Farao, d'r Soeltan en och dee oes Jriekkeland.
Die vieerete h�n fester, jong dat woar d�ks ee sjandaal.
Ze le�vete i zaus en braus, ze woare vul tse waal.
Ze d�nge nuks wie prasse, in d'r tempel, in d'r busj,
mit kuie en mit zoeffe en de vraul� op d'r dusj.

En um ziech �p tse werme, nee, dat waar doe jee probleem,
mejong da noa de terme, den doa v�lt me ziech wie heem.
't Woar links erum vuur mansl�, en de vrauwlu moe�te re�ts,
en jinne dee doa loe�ret en och jinne daat jet sjle�ts.
Me v�lt ziech dan werm mollieg, ja me hauw werm temprament,
en 't fes koe�t werm bejinne, bij d'r noaber in de tent.

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INNE KLINGE IETALJ�NER
Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Niek Ploum


Refreng:
lech han eppel, iech han biere, iech han proemme, iech han neus,
lekker en zoe� j�d wie ummezeus.
lech han eppel, iech han biere, iech han proemme, iech han neus,
lekker en zoe� j�d wie ummezeus.
Fiedieralalalala - fiedieralalala,
lekker en zoe� j�d wie ummezeus.

Inne klinge letalj�ner sjtong i Kirchroa op d'r maat, en zong va leed en liebe.
En dee hauw ziech oes letalia jet lekkesj mitjebraad, zien sjtim als kapietaal.
Jonk en oad woar dan prezent bij d'r zenger an de tent, en zong d'r janse maat !

Mar de� klinge letalj�ner woe�t dat lekkesj jaarnit kwiet, al zong hij �ch va liebe.
Den mit al dat toettie-froettie, nee, doa hoalet hij 't nit, dat woar hem nit e-jaal.
Mit ing aria zoe� sjun hauw hij alles un ziech hin, en zong d'r janse maat !

En dee klinge letalj�ner jong doe laider werm noa heem, en zong va leed en liebe.
Den 't jieet bij �s e sjprichwoad, doa we�d dukser um jelaachd, heem 't bed 't betste kraacht.
J�nk en oad jong noa de tent, 't is d'r zenger dee nit kunt, doe zong d'r janse maat !

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
* cd: Diverse artiesten - " �t Sjunste op de welt"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KLOKKE VAN HOOTS
Tekst: Jeu Paffen - muziek: Willy Scheren

�s faarkirch sjtong al joare lank, hauw jinne toer en jing klokke.
�t Woe�d mar �p ing plaat jeloed, doa koe�t jee miensj �p sjtokke.
Dat leed is jodsjedank verbij, vier hant e tuursje en klokke derbij.

Refreng:
Went in �s faar, de klokke loe�,
da zint vier heutser doch zoe� sjtoots.
Vier sjtund da sjtil en loestere vroe�,
noa d�r biem, bam, boem, boem, boem,
de klokke van Hoots.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLONE BOOGIE
1995: Tekst & muziek: Theo Peeters
Zang (*) : Harmonie Sankt L�arusje


Vier zunt h� werm n�u doa, hei in os Kirchroa.
Vier sjpille wat vier wille, en dat deet os jenne noa.

Vier hant ee joar jewaat, en lidsjer werm bedaat.
Die vier noe hei junt bringe, op die sjun Sjlagerparaad.

D'r marsj is miech tse kaal, d'r wals is miech ejaal,
die kenn iech nit mie� h�re, iech will stimmung in d'r zaal.

Als kloon junt vier verkleid, al re�nt 't of och schneit.
D'r schmienk l�ft os eraaf, doch vier zinge n�u alaaf.

't Mondiegs is d'r zog, de� loofe vier dan och.
Van Haander bis d'r Maat we�t dan de sjtimmung mitjebraat.

Kom alle, dut noen mit, en zing mit os dis lid.
D'r kloon danst dis joar, in os Kirchroa boogie in d'r sjrit.

Et end is noe werm doa vuur d'r sjlajer va dis joar.
Vielleicht kent uur 'm zinge, of jet in de rungde sjpringe.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLONE TREKKE (1)
1984: Tekst: - muziek: H. Bodelier

Refreng:
Joa, al die kloone hei, joa, al die kloone doa,
joa, al die jroe�se jekke kloone oes Kirchroa.
Has doe d'r kloon nit aa, we�d och jeng sjpas jemaat,
drum koom tsezame hei i Kirchroa �p d'r Maat.

Kunste deestiegs �p d'r Maat, jong, wat we�d ziech doa vermaat.
Zies alling mar kloone trekke, dinkst i Kirchroa zunt mar jekke.
Jroe�se jrup, verkleid i kloon, de mie�ste mit enne sjelleboom.
En de dikke tsiem a lienge, kiet ze da va vuure en hinge.

Hoempa zinge en jespring kan da vinge jaar jee eng.
Kloone koome op tse blieve, zunt da jaar nit kling tse krie�.
Treute, tsieme en jelaach, dat is i Kirchroa d'r vermaach.
Dikke, dunne jroe�se, klinge, kanste mit d'r kloon aa vinge.

Is da Asschermitwoch doa, zieste nog de letzte joa.
Dropjerammelde sjelleboome, sjleefend mit de letzte kloone.
Vasteloavend is werm um, is dat da nit eng jroe�se zung.
Mer vier vreue os wie jekke op 't nie�chste kloone-trekke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLONE TREKKE (2)
1986: Tekst & muziek: Th. H. Breuls

Refreng:
Kloone trekke, woa jie�t 't zoejet wie os kloone trekke,
zoejaar d'r Hollender kunt kiekke.
Nuuks op de welt kan hei aa tieppe, want ...
Kloone trekke, nuuks is zoe� sjun wie os kloone trekke,
en jedder huit va klatsch, boem, sjnaaf ,
op Kirchroa Alaaf.

Went Karnaval i Kirchroa is, bliet jenne in de boet.
De jantse sjtroas pakt ziech beiee, van de Hoots bis an de Lo�t.
Mer 't 's deesdiegs jeet 't richtieg loos, dan jeet d'r kloon op sjtap.
De tsiem, de tro�t, d'r sjelleboom en oach ee flesje schnaps.
Zoejaar de mam en der pap en alle kinger die dunt mit, want ....

Wat zou me noch noa Rio joa, vuur hant 't zelf in hoes.
Et is da waal jet wermer doa, mer wat maat os dat noe oes.
Os vrouwluu zunt jenou zoe� sjun, dat wisse vuur allemoal.
Jedanst wead uvveral op sjtroas, de Hoofsjtroas is sjtampvoll.
En de mam en d'r pap en alle kinger die dunt mit, want ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLONE TREKKE (3)
1990: Tekst: H. Bosch - muziek: H. Pittie

Refreng:
't Kloonetrekke is werm doa, jants Kirchroa leuf dan oes.
De kloone loofe ziech da noa vuur 't jemeendehoes.
De luu die wille kieke in de Rodahal,
ze zunt oes rand en band want 't is carnaval.

D'r deesdieg is bauw werm doa, da is jroe�s f�s in Kirchroa.
Den jiddere kloon truk noa d'r Maat, woa sjpas en moeziek we�t jemaat.
Mit tr�at of trom of dikke tsiem, ja, jidderinne hat de zieng.
En och d'r kwetsjbuul is d'r bij, zo� treffe vuur os same hei.

De Kloone losse ziech huu zie�, verzukke v�al bekieks tse krie�.
D'r sjmienk sjtraalt wie ee kluurjedich, va jidderinne zie kloonejezich.
Van 't smeddiegs bis 't oavends sjpie�, zunt hei de Kloone dan tse zie�.
Joa, van de Hoots bis op d'r Maat, woa ozze Joep werm op ze waat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLONEDANS, D'R
1997: Tekst & muziek: A. Monsewije, S. Eymahl & H. Wijnholds
Zang (*) : De Paletti Confetti's


Refreng:
Dat is d'r klonedans, d'r hatspaaf hat jing kans.
Vier drie�ne Ing moal r�nk, en sjtampe �p d'r jr�nk.
De erm junt �p d'r h�d, vier wiebbele mit de v�t.
De erm junt werm eraaf, Kirchroa alaaf.

�s Kirchroa is nit jez�nk, 't jeet tsev�al durch �zze m�nk.
Vier �se friet en drinke beer, �ch tsiejarette hant vier v�al tse jeer.
Mar noen hant vier �s jet bedaad, inne nuie dans hant vier jemaad.
De� maat diech fit, ofs doe wils of nit, dus doch noen alle kreftieg mit �s mit.

Iech woar vuurhins inne sjtieve plank, �ch woar iech waal ins d�kser krank.
Iech nit alling, �ch al mieng vrung hauwe jing kondiets en ummer sjle�te zin.
Mar noen hant vier �s jet bedaad, inne nuie dans hant vier jemaad.
De� maat diech fit, ofs doe wils of nit, dus doch noen alle kreftieg mit �s mit.

Mar noen hant vier �s jet bedaad, inne nuie dans hant vier jemaad.
De� maat diech fit, ofs doe wils of nit, dus doch noen alle kreftieg mit �s mit.
Ja vier sjtunt noen vuur �ch paraat, jinne van �s hauw dat jedaad.
Vier woare voel en ummer mui, noen veule vier �s j�d en jans wie nul.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLONEMAN
1961/1962 nr.1 : Tekst & muziek: H. Bisschoff
Zang (*) : Gerda Engelen-Scheren
Zang (**) : H. Bisschoff & The Rhythmic band


't Sjenke zoos als klinge jong, d'r karnaval in 't bl�d.
Went he� al jet va zietsong hoe�t, da zaat he� k�t en j�d.
Mam, maach miech doch 'ne kloneman, jet angesj wil iech nit.
En vong de mam mit nie�ne aa, da zong d'r Sjeng dat lid.

Refreng:
Sjeng, d�n diech d'r kloon noen aa,
't jeet dr�p aa, 't jeet dr�p aa.
Sjeng, d�n diech d'r kloon noen aa,
't jeet, 't jeet dr�p aa.

Wie 't Sjenke doe jet jroe�sser woe�t, en zoog noa me�dsjer oes.
Nit lang, he� hauw jet an der droad, me sjprooch al uvver ee hoes.
Mar koam de tsiet va karneval, da wos dat kink besjeet.
't Zong der Sjeng dat lidsje vuur, uur wit wal wie dat jeet:

single : Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas"
* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
** dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLONEMAN
1991: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Krien iech in 't vuurjoar d'r kriebel,
ja, dan pak iech miech d'r kloneman.
Wen iech in 't vuurjoar al wiebel,
ja, dan pak iech miech d'r kloneman.
Vrui miech wen iech werm alaaf zage kan,
alles in d'r kloneman.
Den wen iech in d'r kloon masjeer,
wees iech dat iech miech amezeer.

De vasteloavend is vuur miech ja veuel tse vlot verbei.
De vasteloavend is mar jet vuur inne daag of drei.
Iech wees wen vier 't nuijoar dan i junt,
dan kom iech richtich los, en zing oes voller bros.

Iech wees 't nit, mar aaf en tsow veul iech miech wie ne jek.
Iech wees 't nit, mar therapie hat �ch al jinne tswek.
Mar went vier dan 't nuijoar hant jehat,
bin iech 't binnezitse richtig zat.
Dan kom iech richtig los en zing oes voller bros.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLONEMAAN
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Jraater Sjtroassez�ngere


Refrein:

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 10" - Marlstone Recordings bv CDL2301


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLONEMAN
Tekst: Yvonne Savelsberg - muziek: Ivo Damen
Zang: K.K.K. De Sjtechneelsjer


Refrein:
d'r kloneman,d'r kloneman, ja dat is ozze sjrai,
mit sjmienk en pruuk is he� verkleid en leuft uvver d'r plai.
d'r kloneman,d'r kloneman de� kiekt dan kruuts en kweer,
he� maat d'r janse maat beklopt en sjreit wie inne beer
.
d'r kloneman de� bliet besjtoa dat is doch jans jewis,
drei dol daag op de janse welt,t sjunste wat d'r is.
d'r kloneman,d'r kloneman mit sjtiemmoeng en kammauw,
he� zingt en deet a alles mit en maat och v�al raddauw

als kink zoog iech mieng eldere ee paar daag in 't joar,
wie jekke durch de sjtroase joa ,ze kiekete noch kloar.
mar wie 't sjtil aa duuster woe�d,koe�t iech ze nit mie� tseruk,
ze kiekete jans angesjter en voole va de kruk.
en dat woar, en dat woar de sjunste tsiet va 't joar!

wie iech doe och jet auwer woe�d jong iech ze hingernoa,
iech koam da an de tie�k jans kot um hinger ze tse sjtoa.
en went dan jinne kieket klauwet iech miech flot ee beer,
en sjpie�der op d'r oavend kieket iech jenau zoe� kweer.
en dat is, en dat is 't sjunste wat d'r is!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLONEMENSJE
1995: Tekst: H.Kuckelkorn - muziek: L.Kleijnen
Zang (*) : De Wilhelmiensjere & de Crombacher Muzikanten

midi

Refreng:
Klonemensje oes �s Kirchroa, is mit vasteloavend ummer doa.
Sjun van sjnit en �ch sjun �pjemaad, sjteet he� da paraat.
Moezziek maache zitst 'm in 't bl�d, noe�te le�ze kent he� nit zoe� j�d.
Zinge deet he� ummer mit plezeer, dat deet he� zoe� jeer.

Is de� nit sjun, wie vingt uur 'm ?
Zoe� wie me hei i Kirchroa ze�t, de� is 't klauwe we�d.

De� maat plezeer, is inne heer.
Mit zienne sjlipperok en �ch e hudsje op d'r kop.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLONETSIET
1998: Tekst & muziek: J. Schulteis
Zang (*) : D'r Engelsjroep


Refreng:
't Is werm zoe�wied, 't is werm zoe�wied,
dat d'r kloon 't �p de nerve kriet.
Zieng daag zunt noen doa, in �s Kirchroa,
dat m�s doch jidder miensj versjtoa. (2x)

De� sjunne b�nkte vasteloavend, de� noen durch Kirchroa trukt.
Vier viere �zze vasteloavend, de� maat �s jans verrukd.
Doe jees verkleid en hils j�d poal en dees d'r jr�etste sjtomme kal.

D'r vasteloavend we�d bez�nge, me truft ziech �p d'r Maat.
Doa hat ziech mennieg pe�rsje v�nge, dat hat die sjpas jemaad.
't Le�ve jeet zoe� zienne jank, went vier da zinge hank i hank.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER KLOON
1990: Tekst & muziek: M. Gouder de Beauregerd-Heijenrath

Refreng:
Ja, went der cloon et schaaf oes jeet, da wiss de mam va oss bescheet.
Vuer zunt de vasteloavendsjek en koome daag lank noet in bett.
Vuer blieve kle�ve op der Maat en hant der Joep e st�ndsje braat.
Ja, went der cloon et schaaf oes jeet, da wiss de mam bescheet !!!

Der elfde van der elfde, da vingt de spass al aa.
Da we�t zich e patro�n vuer der sjunste cloon bedaat.
Der neuje Prins we�t i-jekleid, vuer we�de van der stress bevreid.
Der Joep is ziech al an't vruje, denn de� wiss wat koome jeet !!!

Biss asjermitwoch zunt vuer doll en is hei jidder wietschaff voll.
Et mondiegs jeet der tsog da oes, da kriette enne flinke stoe�s.
Et disdigs is vuer alle jekke, da ooch noch ens et cloone-trekke.
Et sjunste weet jebraat, i Kirchroa op der Maat !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLOON
Tekst: Jack Vinders - muziek: Jack Vinders & Wiel Hamers
Zang (*) : Jack Vinders


Hei klinge man, 't tejater vingt al aa.
De lempjer junt al aa en doe sjtees i jevet hei.
Hei klinge kloon, d�ch diech d'r kloon mar aa,
vang mit dienne palaver aa en los de I� mar laache.

Alling, sjton hei alling, in de piste van de tsirkestent.
Alling, sjton werm alling dervuur.
We� vroagt ins wie't mit miech jeet ?
lech han d�ks inne laach jebraad, mar de� laach, de� woar zoe� d�ks jemaad.
lech han d�ks mienne pr�jram jebraad, en h�u lever jaar jee woad jezaad.

Alling, sjton hei alling �nger de de I�, zoe�v�al en doch alling.
Tsezame, w�er jeer tsezame.
lech wil diech veule, dieng hoed op mieng hoed.
lech han d�ks inge laach jebraad, mar de� laach de� woar zoe� d�ks jemaad.
lech han d�ks mienne pr�jram jebraad, en h�u lever jaar jee woad jezaad.

Mar ins, dan is 't jedoa, dan hilt 't op, vuur ummer en vuur j�d.
En dan vroags-to diech: Woar dat noe mie le�ve ?
Woar dat noe mie le�ve? Han iech wal jen�g leefde jejoave ?
Joa, iech han 't jeprobeerd, iech han 't jeprobeerd,
evvel 't had zoe� d�ks jet draa jemankeerd.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLOON ZIE� I KIRCHROA
1996: Tekst: P. Heckmanns - muziek: M. Stevens

Refreng:
Kloon zie� i Kirchroa is 't sjunste op de welt.
Ing roe� naas en ee jle�sje beer, mie Kirchroa, ich han diech zoe� jeer.
Kloon zie� i Kirchroa is 't sjunste op de welt.
't We�d jezonge en jelaad, zoe we�d i Kirchroa sjpas jemaad.

Iech han miech inne kloon jemaad, vuur deesdieg op d'r Maat.
Doa truft ziech dan de kloone-sjaar.
Den wen d'r Joep die kloone ziet, dan dinkt he� an zieng joegendtsiet.
Doe woar he� och inne sjtaatse kloon en zong oes volle br�s.

Ja, wen d'r Joep d'r kloon aa hauw, zoog he� d'r himmel blauw.
Ob zonnesjien ob re�neweer, d'r Joep, de� jong toch ummer jeer.
Noen sjteet he� doa vuur ziech alling, ing sjpas maat dat ja wirklich jing.
Ku�t he� mar van de� zokkel aaf, zung he� werm mit os mit: Alaaf !!! want ...

Sjpas hant vuur noen al drei daag lank, mit sjpringe en jezank.
Vuur we�de och nog lang nit mui, d'r Joep de� veult ziech och wie nui.
Noen je�t 't hei al drei daag r�nk, jans Kirchroa veult ziech noen werm jonk.
D'r Joep ziet al die kloone sjtoa en ruft: Leef jonge, lost mar joa !!! want ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KNATSJ-JEK
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Knatsj-jek, sjupjek, darf me miech neume.
Toeppes, hoennes, alles wat me wil.
Flabbes, kappeskop en �ch v�t mit oere,
den 't is ja vasteloavend, doa zinge vier dat hel.

't Janse joar m�s me ziech jedrage,
leuft me mit 't sjlieps-je um d'r haos.
Sjoebbe en vies w�ad darf me janit zage,
angesj is me jauw ee �nbesjoefd sjoas.
Mar kunt de vasteloavend en 't moelewasser sjtreumt,
dan kan 't jinne vrekke wie me ziech dan neumt.

De janse tsiet m�s me ziech derhen haode,
weest me de l� kiekke en jie�ft 't ing blamaasj.
Ruft me: jong, doe wits wat iech wil zage,
lek miech ins kr�ts en kweer en hatslieg uvver de viezaasj.
Mar kunt de vasteloavend en 't moelewasser sjtreumt,
dan kan 't jinne vrekke wie me ziech dan neumt.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KNOFLOG
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech bin ins eroezer jange,
alling, den jinne wool mit.
Iech w�s nit wat iech aa moe�t vange,
den alling ammezeert me ziech nit.
Ing diskoteek wool iech probere,
doa drinkt me en hult wie�r de moel.
In �t lid van de fliekrende sjtere,
koam ee me�dje dat zaat: doe bis cool.

Zoe� koame vier an �t danse,
die basse die houwe diech um.
En het vong aa mit miech jet tse sjanse,
en kroog iech de tsiet loestieg um.
Mar het hauw jing las van zie jewisse,
p�tsjet miech, oane dit, oane dat.
Mar �t versjr�k ziech en koe�t miech wal sjisse,
den iech hauw knoflog jehat.

Knoflog is j�d, knoflog jie�ft m�d.
Knoflog de� hult diech jez�nk.
Knoflog jie�ft l�f, kiek mar ins r�nk,
den doe sjtinks sjreklieg oes dienne m�nk.

Dat me�dje, dat heesjet Mariesj-je,
dat woe�t sjpie�der trotsdeem mieng vrauw.
Ee ullieg dat maat �m an �t kriesje,
en boe�ene vervluge zoe� jauw.
Dat kan �m allen�u nuus maache,
verdre�t �t oane dit oane dat.
Mar jonge, iech han nuus tse laache,
wen iech sjtiekem knoflog han jehat.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOEKEMOEMEROCK
1988: Tekst & muziek: Piet Godschalk & Guus Stauvermann

Refreng:
Iech zien heij nuus wie koekemoeme, sjwatse, ro� en ooch veul broenge.
Koekemoeme uvveraal, op jen sjtroas en een d'r zaal.
Ze laache, danse, dunt ooch sjpringe, wea 't is dat wit heij jinne.
Koekemoemekoeke roongserrum, wat is die vasteloavent sjun.

Dizze murreje, 't woar nog vrug, wo�t iech wakker, iech how jug.
Ee koomiesj jeveul koam uvver miech hin, iech woos, huuj kieste jikke zin.
Boese woar opins radauw, 't is vasteloavent jans jenauw.
Wie iech daan de duur op dooch, wat mingt uur luuj wat iech doe zoog ?

Remmidemmie een de sjtroasse, tromme howwe, treute bloaze.
D'r Hain leuft in ee kloonepak, 't Berb huijt d'r kaniester plat.
Mit inne sjtoek weat iech daan wakker, aal jedreumt ? mer Herrjottsakker.
Flot jit sjmienk in de visaasj, al deet mit, wat ing ravaasj.

Dat han iech nog no�ts jezin, mit d'r optsooch jro�s en kling.
Nog no�ts han iech dat mitjemaat, zoejaar d'r burjemeester laat.
't Oavents ving iech nit noa heem, wat maat dat da, dat is nit sjleem.
Sjloffe kin me uvveraal, doa druvver maach vuur jinne kaal.

Opins daan is 't fis jedoa, noen mos iech wel op heem aa joa.
Esjjoostig bin iech werrem frisj en bies een inne kowwe visj.
Jidder jesjiecht hat ing moraal, of die klopt dat is ejaal.
Blief diech zelf en maach diech sjpass zoelang wie doe tse leave has.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M BEI MICH IN ERM
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?

K�m bei miech in erm hot miech jot vas
En dui miech kreftieg an die hats
K�m bei miech in erm en blief bij miech
Doe bis vuur ummer miene sjats
K�m bei miech in erm doe bis vuur miech
't allersjunste op dis e�d
K�m bei miech in erm doe bis vuur mich miljoe�ne we�d

Kuns doe nog pas kieke in 't le�ve
Wits noch n�ks va krieje en va je�ve
Bis noch lekker heem bij pap en mam
Alles is zoe sjun zoe wie me kan
Vre�m is dan ee woad vuur diech wie z�r'je
Jidder daag hat inne sjun'ne m�r'je
Jeet diech dan �pins och herm jet sjeef
Ze�t de mam dat maat doch n�ks en zingt dan leef

Is de tsiet dan doa woats doe jees vrij�
Dat 't le�ve diech jet mie� deed bij�
Dan wils doe zoe jeer ee me�dsje han
Vuur tse trouwe went 't effe kan
Has doe dan zoe� sjets-je indliech v�nge
Denks doe noen we�d ziech �ch jow jeb�nge
Doarum we�d nit lang mi� uvverlaat
En doe zings dan wat de mam, doe, hat jezaat.

Kunt de vasteloavend ummer k�-ter
Klopt �s hats �p ens noch ummer flotter
Vuur �s tswai is dat de sjunste tsiet
Alle ie�lend biste dan zo� kwiet
Drei daag lank we�t dan eroes jejange
An de thie�ke blieve vuur dan hange
Mit ee me�dsje links en re�ts in erm
Zing iech dan mit d�n dat lidsje ummer werm.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM DOCH INS HEI
1970/1971 nr.1 : Tekst & muziek: J. Brouns
midi

Mit karneval doe trof der Piet ee me�dsje a jen Eng.
He� zaat doe kom jank mit miech dan bin iech nit alling.
Ze trokke doe durch Kirchroa, der Piet mit zie Jrit.
En went ze e�ve blove sjtoa, da zong der Piet 't lid :

Refrein:
Kom doch ins hij en jef miech ins ee muulsje.
Kom doch ins hij en dui miech doch ins jod.
Kom doch ins hij, doe bis mie lekker jruulsje.
En los ins zie� wie dat i Kirchroa mos. (2x)

't Hat doe nit mie� lang jedoe�rd, ze woare man en vrauw.
't Woe�d och werm karneval en oas wat jong dat jauw.
Ze trokke werm durch Kirchroa der Piet mit zie Jrit.
En went ze e�ve blove sjtoa da zong der Piet 't lid :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM DOCH NOA KIRCHROA
Tekst & muziek: Magda & John Quadflieg

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM DRINK �� BEERSJE, �� DR�PJE
1996: Tekst: H. Struver - muziek: J. vd Aa
Zang (*) : De Sjtaater Vrung


Refreng:
Kom, drink �� beersje en �� dr�pje mit, doe le�fs jing tswaide kier.
Doe veuls diech besser, kries werm janse jouwe m�d en has jing z�rje mie�.
Kom, drink �� beersje en �� dr�pje mit, en kiek nit noa de tsiet.
Zoe�lang d'r wie�t nog tsapt, de duur op helt, is me �s hei noch nit kwiet.

Haste waal ins zin um tse joa, rui-ieg aa j'n tie�k tse sjtoa,
ee lekker beersje dan tse drinke, los de jlazer noen mer klinke.
Heem, doa is 't tsimmer tse kling en doe veuls diech zoe� alling.
Jank eroeser, doe wits wat iech meen, pak diech �p en blief nit heem.

Hat dieng vrouw ee lank jezich, hant de kinger werm ins krig,
krieste koppieng en drie�ns durch, dat sjandaal, dat maat dieg murrieg.
De tapie�t bevelt diech nit mie�, bejinste 't op de nerve tse krieje.
Jank eroeser, doe wits wat iech meen, pak diech �p en blief nit heem.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M DUCH MIT
1993: Tekst: Fr. Staltman - muziek: Th. Agelink
Zang: De Sjtaater Vrung


Refreng:
K�m duch mit, sjtel diech nit aa, mankeer mit miech d'r faldera.
De janse sjtad sjteet �p d'r kop, vier dunt nog e sjupje dr�p.
K�m duch mit, sjtel diech nit aa, mankeer mit miech d'r faldera.
Vier junt noen dr�p en draa.

Mit vasteloavend we�d nit v�al jej�se,
vier le�ve van jet lekkesj oes e jlaas.
Bis esjermitwoch we�d ziech nit jew�sje,
vier lofe drei daag mit de verf um de naas.
Van d'r zondiegm�rje bis de deesdiegnaat,
we�t i Kirchroa sjpas jemaat ...

Mit vastelaovend le�ve vier �s le�ve,
we� vier zunt, is �s doch jans ejaal.
D'r kloneman, de� deet �s alles je�ve,
de� lie�t �s laache �p jen sjtroas en in d'r zaal.
Van d'r zondiegm�rje bis de deesdiegnaat,
we�t i Kirchroa sjpas jemaat ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M ERI
1994: Tekst: M. Hinzen - muziek: Th. Janssen
Zang (*) : De Sjt�chne�lsjer & die Or. Limburger Freunde


Refr�ng:
K�m eri, k�m eri, k�m eri,
doe mots doa nit zoe� blieve sjtoa.
K�m eri, k�m eri, k�m eri,
hu we�d jevierd i Kirchroa.
K�m eri, k�m eri, k�m eri,
mit vasteloavend hoefs doe nit alling tse zie�.
K�m eri, k�m eri, k�m eri,
den zoe� ing sjtiemoeng, die vings doe n�rjens mie�.

Iech bin d'r K�eb va Kirchroa en kan miech nit vermaache,
han jinne sjelleboom of anger klone zaache.
Iech wil jing tr�at, jing pr�k, jing trom en sjmienke hoef iech nit,
en is de vasteloavend doa, dan d�n iech doch nit mit.
Dat is al lang jeleie, dat iech zoe� han jedaad,
den 't woar mit vasteloavend, dat inne aa miech zaat ...

Noen han iech mienne sjelleboom, d'r sj�nste kloon van sjtroas,
en kunt ing bloaskapel, da loof iech in de moas.
Op jidder fes bin iech d'r bij, en sjpreng de janse naat,
mit tr�at en trom, mit sjmienk en pr�k, we� hauw ziech dat jedaad.
En leuft doa inne jans alling, jon iech 'm hinger noa.
"Noen k�m eri en blief nit sjtoa, dat han iech �ch jedoa ... "

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M HIJ �P AA, HIJ BRENT DE LAMP
Teks: J.Paffen - muziek: Willy Scheren
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Zang (**) : Klumkes Blumkes


Refreng:
K�m hij �p aa, k�m hij �p aa, hij brent de lamp.
Noe trek diech nur-jens jet van aa, en sjut diech ee �p de lamp.
K�m hij �p aa, k�m hij �p aa, hij brent de lamp.
K�m hij �p aa, k�m hij �p aa, hij brent de lamp.

Biste vuur de sjpas e-roes, en bliet diech dan de sjtiemmoeng oes.
Ja we�t dan nit zoe�r en koad, mar nim der jouwe road.
Noa'n tie�k is diene sjrit, en zing da loestieg mit:

Sjteet diech heem der hals ins vol, va erjer, knies en jroe�se jrol,
verlis dan nit jauw der m�d, mar dink da k�t en j�d:
an tie�k is ummer vrid en zing da loestig mit:

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
** cd: Klumkes Blumkes - "Kom-kom" - Onger os CD 7235HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M LOS �S DANSE
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: 't Sjefke


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M LOS OS INS LEKKER LAACHE
1988: Tekst & muziek: Miep Warnecke

Doe kuns 't m�rrjens oes jen bed, 't zunke dat sjiengt sjun,
doe denks: " Iech jon sjpatsere, iech jon ee sjtroasje um ".
En bis doe dan ing sjtond jelofe, sjtees midde in ee veld,
da vingt 't aa tse re�en, dat hat diech jraad jefeld.

Refreng:
Kom los os ins ha ha ha lekker laache,
lekker laache, lekker laache !
Kom los os ins hi hi hi lekker laache,
dat jie�t werm jowe m�d.

De vasteloavend kunt werm aa, de tsiem we�d oesjehoalt.
Da zuus te ee paar loacher, dat dink is jans jemolt.
En midde drin huu�stte jet piepe, doe kieks ins durch ee loch.
Doa sitst ing lekker dikke moes en klinge hat ze ooch !

Kiek ins jod um diech erum, sjun dinger zuks te oes.
Los zie� datste kans laache, maach nit zoe� jauw ing voes.
Den laache deet 't leed verje�se, ins laache, dat deed jod.
Alle zurg junt a jen zie, dat jie�t werm jowe mod.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M MIT �S DANSE
1998: Tekst & muziek: H. Golembiewski
Zang (*) : H�tvolle� & de Crombacher Muzikanten


Refreng:
K�m mit �s danse, danse dat kanste.
Dans de zurje van diech aaf, mit ol� en mit alaaf.
K�m mit �s danse, danse dat kanste.
Los de erm ins lekker joa, dans noen mit en don �s noa.

Vier losse alles sjwe�ve zoe�lang wie 't nog jeet.
Den danse is �s le�ve bis dat de welt verjeet.
Werp alle remme los en dans jeweun mit �s.

Vier blieve �s bewe�je en trimme �s zoe� fit.
Vier hoade �ch nit te�je nee nee dat dunt vier nit.
Werp alle remme los en dans jeweun mit �s.

Vier le�ve oane z�rje en danse daag en naat.
Vier dinke nit a m�rje en h� we�d sjpas jemaad.
Werp alle remme los en dans jeweun mit �s.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M MIT �S MIT
1998/1999: Tekst: Henk Kuckelkorn & Esmeralda Essers - moeziek: Luc Kleijnen
Oesveurende: Wilhelmiensjere


Vuursjtuk:
Vier wade al zoe�lang werm �p d�r carnaval.
De� is noen endlieg doa, noen is fes i Kirchroa.

Vier viere fes i Kirchroa, dat deet �s jinne noa.
En wits-te watste da m�ts doe� ? ... doe broechs mar mit tse jao.
En alle l� va Kirchroa, die danse �p d�r Maat.
Tsezame sjoenkele mit d�r Joep, bis midde in de naat.

Refreng:
K�m mit �s mit, den doe kans jet bele�ve.
K�m mit �s mit, noa dat sjun sjtuks-je welt.
K�m mit �s mit, vier zunt vrung vuur �t le�ve.
Vier junt nit voet, vuur jee jood en �ch jee jeld.

En vasteloavend viere, dat deet �s jinne noa.
Dat broechs-te nit tse liere, doe broechs mar mit tse joa.
De vasteloavends-jekke, die danse �p d�r Maat.
Jemuutliegheet is aa-jezaad, bis midde in de naat.

En �ch �t klonetrekke, dat deet �s jinne noa.
Ze trekke durch de sjtroasse, doe broechs mar mit tse joa.
En al die klonejekke die danse �p d�r Maat.
Doe huurs de tsiem en kontrabas, bis midde in de naat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M MIT �S NOA KIRCHROA
1996: Tekst: M.Reintjes - muziek: T.Goffin
Zang (*) : De Sjunkelvotte


Refreng:
K�m noen mit �s noa Kirchroa,
drei daag zient vier d'r Joep da sjtoa.
K�m noen mit �s noa d'r maat,
den vasteloavend viere vier daag en naat.

Iech sjtun vuur mie schilderei en veul miech zoe� alling.
mit vasteloavend viere, mar 't leefste nit alling.
Kome die l� op 't d�ch tot le�ve, dan wuur iech vroe�.
Dn vroag iech die l� ee dink.

Vier trekke mit z'n alle noa ing wie�tsjaf op d'r Maat.
Vier hant dan d'r kloon of ee anger peksje aa.
E sjpas dat vier dan hant, wat houd uur angesj jedaat.
Mit vasteloavend zunt vier ummer paraat.

Noch ing kier sjpringe vier dan oes d'r band,
en trekke dan zingend durch 't Roderland.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM, NOEN HOD MIECH DOCH INS VAS
1982: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


't Fieng, 't Lies, 't Truut, 't An
die woare lang jetrouwd,
die hauwe ziechm zoe� wie me ze�t,
e bisje flot jetsauwd.
Alling 't Soffie woar nog heem,
dat hauw nog jinne man.
Och herm, 't w�er zoe� jeer jetrouwd,
't dreumet mer dervan:
inne man, dem wil iech han

Refreng:
Kom noen hod miech doch ins vas
Kom noen hod miech doch ins vas
Da witse va tse vure
dats doe jinne kloemmel has

Drum alle vrauwl�, j�nk en sjun
dat is �ch noen jezaad:
kiekt oes noa inne jouwe man
en nit tse lang jewaad.
't Is nit wie vruier, sjtil en braaf,
die tsiette zint vuurbij,
zons komt uur in 't Annasjaaf
. Iech huur al dat jesjrai:
inne man, dem wil iech han.

* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M NOEN INS HEI
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjpaskloeb Durchee


K�m noen ins hei.
K�m diech hei mit �s vermaache,
D�ch hei zinge, sjpringe, laache, dat is karneval.
K�m noen ins hei.
K�m noen dansent hei noa binne,
Den 't sjpel jeet noen bejinne, dat is karneval.
K�m noen ins hei, joa k�m ins hei.
Los d'r laudie mar ins fleute,
Den mit �sjermitwoch is 't werm vuurbij.

't Le�ve is pas sjun, wens doe mit vrung eroeser jees.
Joa, da kans-te hatslieg laache.
En vl�gt de wie�tsjafsduur da �p en h�ers doe de� krawal,
En d'r jr�etste sjtomme kal.

Zits doe dan a jen tie�k en preufs de sjpas um diech erum.
Da bejint die hats tse pave.
De polonaise sjleeft diech mit en hings doe midde drin.
Joa, dan hant vier �zze zin.

Wils doe noa heem joa, dan sjnappe vier diech vas.
Den doe m�ts wisse, vier le�ve vuur de sjpas, JAAAAAA.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M NOEN JANK NOG NIT NOA HEEM
Tekst & muziek: Paul Weelen
Oesveurende: Weerwaas


K�m noen jank nog nit noa heem,
den 't is nog vrug en m�rje is nog wied.
K�m noen jank nog nit noa heem,
den 't is nog vrug, vier hant nog alle tsiet.
't Jeet nog jinne sjloffe,
't is nog jinne mui.
't Is doch waal tse hoffe,
dat vier blieve allenui.
K�m noen jank nog nit noa heem,
den 't is nog vul tse vrug.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


K�M OP 'T SJ�ESJE
1992: Tekst & muziek: Paul Hermans

Refreng:
" K�m op �t Sjuus-je bij miesj.
K�m doe, mie sjtumpsje va miesj.
K�m, dat iesj diesj doch ens lekker dui.
Noen k�m " , zong he� dan werm opnui.

Iesj woar nog jans kling, iesj hauw nog jing tseng,
iesj koam k�m op dis welt.
Ies w�s nog nit vul, woar wie enne tsul,
en w�s nog jaarnuus va jeld.
Iesj daat nurjens aa, vong van alles aa,
iesj woar ee �nsjuldieg kink.
Op�ens koam der pap en h�f miech in loe�t,
en zong da wie he� dat koe�t :

Op�ens we�ts�te jroe�s, doe we�ts al jet loe�s,
kieks mie� al um diesj hen.
De sjoe�l is vuurbij, �t wirke k�t bij,
dat vings doe jaarnit zoe� sjun.
Leef l� dan oejaa, �t vrije vingt aa,
dat is de lekkerste tsiet.
Ee me�dsje piks doe diesj dan in der erm,
en zings dat lidsje alwerm :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM SJLIS DIECH BEI OS AA
Tekst & muziek: F. Derwall

Mit vasteloavend veul ich miech zoe� jod.
Kan iech werm 'ns laache, han iech jouwe mod.
Is doa jet tse drinke, dan bin iech present.
Went da nuus mie� doa is, da bin iech pas content.
Went da nuus mie� doa is, da bin iech pas content.

HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM VER MAKE SCHPAS HUUIJ
2005/2006: Tekst: M. Mols - muziek: L. de Bruyn
Zang: D'r Kirchr�adsjer Jong


Heij jong het is weer vasteloavend
Dat wurt gevierd doer jonk en oud
Dao veult zich .. jedereen hiel good biej
Biste singel of al lang getrouwd
Heij jong 't is weer vasteloavend
Dat bringt alle luuj biejeen
D'r wurt dan weer gezonge en gespronge
En veer zint allemoal
Goei vrunj ongereen

Refrein:
Kom ver make schpas huuj
Schpas en veul plezeer
Een groete polonaise
Loop mer op en neer
Kom ver make schpas huuj
Zit alles aan de kantj
Ins per joar dan schpinge ver
Richtig oet de bandj
Ins per joar dan springe ver
Richtig oet de bandj

Heij jong 't is weer vasteloavend
Veer gont dan alle kroege aaf
Zinge dan alle groete schlagers
Rope dan noa edereen alaaf
Heij jong 't is weer vasteloavend
Dat krege ver zoe ..van toes gelierd
En dat 't de daag zint zonger zurge
Joa en dat vinge veer ..gaar neet zoe verkierd

Een dink moog ver noeit vergeate
Ver make ..diks te wienig schpas
Wils te gear get langer leave
Kom en pak uch dan ins vas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOM WERM TSERUK
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech han de me�tjer die iech hauw bis noen verjese.
Alling doe kuns ummer vuur mieng oge sjtoa.
En iech veul de pieng, die an mie hats bliet vrese.
�t Doert ummer langer, vuurdat ich wie�r kan joa.

Ich wees, �t joof wal doezend re�ds um voet tse lofe,
en iech wees nit of ziech vul je�nderd hat.
Mar iech zal warsjienliech ummer blieve hoffe,
wail mit diech mie doazie� deepte hat.

Refreng:
Kom werm tseruk, zoe� kan iech nit le�ve,
en mie� nog wie iech han, wil iech diech je�ve.
Kom werm tseruk en los miech le�ve,
en vul hoe�jer wie iech kan, wil iech diech he�ve.
Kom werm tseruk.

Iech han mie� wie ins geprobeerd opnui tse zukke,
en iech noom miech zoe�vul vuur, mar loos alles noa.
Ummer han iech vuur mie sjieksaal mosse bukke,
den �t bild van diech en miech leuft miech hingernoa.

En d�ks zien iech inne fliets van diech urjens lofe,
en eine sjtich wie van ee mets jeet dan durch mie hats.
�t Lifste wuur iech dan wiet in d'r ek jekroafe,
en �t we�d miech vuur de oge rabesjwats.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KONFETTI-MARSJ
1997: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : D'r Engelsjroep


Refreng:
Konfetti, konfetti, konfetti, i Kirchroa is alles paletti.
Konfetti, konfetti, konfetti, i Kirchroa is alles zoe� sjun.
D'r Vasteloavend bringt �s vr�ud en maat �s sjpas.
Mit vasteloavend he�ve vier 't jlaas.
Konfetti, konfetti, konfetti, i Kirchroa is alles ok� (2x)

Konfetti ziet me uvveral, dat sjun jekluurd papier.
Konfetti mit de Karneval, 't is nit al tse duur.
Doe wurps 't durch d'r zaal, dat is doch jans ejaal, 't maat joa jee sjandaal.

Konfetti �p d'r Prinsewaan, 't sjuust oes ing kanon.
't Kunt nit oes d'r wasserkraan, da bleuf 't wasser sjton.
Doe sjtruits 't loestieg r�nk, wie blomme bij de Br�nk, 't is nit onjezonk.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KRAACHE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Verwaad van �s jee w�nger, went de sjtiemmoeng lala is.
Den artieste die junt �nger, went d'r zaal nit loestieg is.
Vier dunt al wat vier kanne, je�ve �s vol h�nged protsent.
Mar 't kunt nit jans dervanne, went uur nit viere kent.
Drum los �s nit alling, d�ch mar mit en zing:

Refreng:
Houw mar �p jen dusj, en klatsj ins in jen heng,
sjtamp mar mit de vus, um krach tse maache.
Fleut ins �p d'r vinger, en r�f jeweun van hei.
Wie angesj krient vier h�, d'r zaal an't kraache.

't Vingt al aa tse wirke, d'r kriebbel is bauw doa.
Vier r�che doa jet sjnirke, en wille ee vuursje losse joa.
Ee v�nksje deet 't brenne, jee wasser nog dat red.
Jinne lie�t ziech kenne, en alle l� dunt mit.
Drum los �s nit alling, d�ch mar mit en zing:

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KRANEWEIER
Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver
Zang (**) : Roda Zangers


Wie sjun is doch de joegendtsiet, woa zint de joare hin.
Me kiekt tseruk en dinkt doabij, 't hat alles zienne zin.
Den daamaals v�ng iech doa mie jeluk, vier jove �s de hank.
D'r Kraneweier in 't jreun, iech alles aa verdank.

Refreng:
K�m, vier junt nogins tsezame langs d'r weier,
jenauw wie vrui-jer, zoe� langs d'r weier.
K�m, vier junt nogins tsezame langs d'r weier,
jenauw wie vrui-jer, wat woar dat sjun.
Iech hool diech vas, doe zusse laas, en lekker knoevele doa in 't jraas.
K�m, vier junt nogins tsezame langs d'r weier,
jenauw wie vrui-jer, wat woar dat sjun.

Bekiek diech doa die boom en benk, dat wasser en dat jreun.
Bekiek die peersjer hank i hank, dat vingt me jans jeweun.
En al die hets-jer nog zoe� j�nk, die oge vol va vuur,
da wunsjt me in d'r auwe daag, me nogins tswansieg wuur.

lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"
* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717
** cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KR�TS EN KWEER
1998: Tekst & muziek: J. Schulteis
Zang (*) : Kr�ts en Kweer & Zushootsexpres


Refreng:
Kr�ts en kweer jeet 't durch de welt, uvveral woa 't �s jevilt.
Vier zunt doch vuur de sjpas jeboare, viere vasteloavend al die joare.
Kr�ts en kweer durch 't janse land, zoe� zunt vier daag en naat �p jank.
Maache joeks vuur oad en j�nk, inne laach �p 't jezich dat is jez�nk.

�zze kloeb is uvveral present, bringe sjtiemmoeng in de jekste tent.
En sjteet d'r zaal da �p d'r kop, Kr�ts en Kweer deet nog e sjupje dr�p.

Is d'r vasteloavend in de sjtad, huurste in 't sjunste Kirchr�adsj plat,
�s sjlajere oes volle br�s, Kr�ts en Kweer, dat is inne jen�s.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KUNTA KINTE
2001/2002: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
Hei kunte, hei kunte, hei kunt d'r Kunta Kinte,
d'r Kunta Kinte kunt oes Timboektoe.
Hei kunte, hei kunte, hei kunt d'r Kunta Kinte,
d'r Kunta Kinte zeet: "Jawattanoe".

Jawattawattanoe, jawattawattanoe.
Jawattawattanoe, jawattawattanoe.
Jawattawattanoe, jawattawattanoe.
Jawattawattanoe, jawattawattanoe.

D'r Kunta Kinte hauw zes vrauwl�, en doamit woar he� vroe�,
mar wie 't ziech d'r�p aa koam, w�s he� nit wat tse doe�.
't Ie�sjte dat jong nog waal, 't tswaide minder j�d,
't dreide de kneuf al aaf, 't veerde ram kapot.
't Vunnefde en 't zesde, dat kroog he� nit mie� kloar.
Die moe�te da mar waade bis 't nie�kste joar.

D'r Kunta Kinte hauw zes vrauwl�, besjtimt �ch jinne prul,
mar zes kier ing sjweiermam, dat woe�d 'm doch jet v�al.
't Ie�jste d'r berg eraaf, 't tswaide dynamiet,
't dreide �nger wasser, 't veerde 't k�pje kwiet.
't Vunnefde en 't zesde, dat kroog he� nit mie� kloar.
Die hat he� da mar i-jevroare bis 't nie�kste joar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KWETSJBUUL
1986: Tekst & muziek: Henk Str�ver
Oesveuremde (*) : K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng:
En dan trek iech ronk mit d'r kwetsjbuul, dat is sjun.
Han de gruetste sjpas en sjpreng op 't jebun.
Is dan werm enge daag vuurbei.
Is ejaal, morje bin iech werm hei.

't Weat mar ens 't joar zoe richtig sjpas jemaat.
Dat maach ooch waal denn vuur hant ooch zoe jans lang d'rop jewaat.
En zunt die daag dan indlich doa, dan is de welt verruckt.
Dan kent jee miensj van Kirchroa os sjtetsje noch zeruck.

D'r Joep, d'r Haan, d'r Jardeman en ooch de Bouwerwei,
dat zengt men van Sjeveemet her bis hin jans op j'n Hei.
Men hengt de zorje an d'r hoak en jeld dat sjpelt jeng rol.
Op al die vasteloavendsdaag is jidderenge vol.

Op Rosenmontag jeet d'r tsog, 't steesdigs truk d'r Kloon.
Op Aschermitwoch bei d'r dokter jeet de tellefoon.
Dan zunt vuur krank, vuur hant d'r sjien en ligge dan in bet.
Dat is ejaal, 't niegste joar, dan zunt vuur doch werm jek

* mc 1988: "Kirchr�atsjer tiengel-tangel" - P.B.R.-Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KWETSJBUL
Weerwaas (*)

Roep ens an d'r kwetsjbul, noen sjpil ins op dat dink.
Los 't diech jing tswai moal zage, dat kan doch jiddes kink.
Wilste sjtiemmoeng in de tent, ja, da sjnap dat insjtrement.

D'r Sjriebel en d'r Hoepperts die koe�ete jet dervan.
Als kink al wool iech sjpille, inne wiener wool iech han.
Mar jong wat is dat lestieg, 't kwietsjt en kraacht en z�et.
Mieng vingere zouw iech br�che wen iech doadr�p sjpille m�et.
En dan r�f iech noa d'r Sjeng, de� is ummer an de geng.

Noen bij 't wienertreffe kiek iech wie ee kink,
en wunsjet iech k�et effe sjpille �p zoe� dink.
Mar jong, wat m�s iech helle en br�ch miech bauw dor doem.
Iech kan jing noe�te sjpille en krien nuus droes wie sjoem.
Dan rof iech noa d'r Sjeng, de� is ummer an de geng.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME