HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KAATESJPEL VA VASTELOAVEND
1993: Tekst & muziek: Hub Pasmans

Refreng:
Oas .....
Doe bis der kunnik, ze�t de dam,
en der boer maat ee densje met de tsing.
Och de n�ng en de ach hant mit zevve jinne krach,
en de zes sjpi�lt tsezame mit de kling.

Mit vasteloavend jie�t 't jee versjil,
jidderenne is verkleid en ammeseert sich went he� wil.
Zevve, oas en boer of dam, dat maat nuus oes,
mit vasteloavend jeet jans Kirchroe eroes.

En wie ee kaatesjpel is carnaval.
Ja, 't jeet nit oane zes, en oane oas in jee jeval.
De janse sjtad, die h�et noen vas beiee,
ja, en dat helt os drei daag langk op de bee.

Noen zing mit os vanovend hei dit lid,
den tsezame klinkt dat besser ous, dut allen�u noen mit.
Ja, tsezame viere vier huu carnaval,
doarum , kom op, zing mit os der jansse zaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KAFFIE�KLATSJ
?

De tasse sjtunt sjun �p ing rij, d'r tsoekker en de milch derbij,
ing sj�ttel mit de deelsjer dr�p, d'r kaffie� is vrisj �pjesj�d.

De vrauwl� hant ziech umjezatsd, die m�s jet milch, die m�s 'm sjwats.
Noen k�mme nog de deelsjer draa, doanoa vingt dan 't klafe aa.

Tse ie�sj kalt me jet hin en heer, uvver sjun of vliddieg weer.
Mar doava hat me jauw jen�g, en dat jeet 't wie 'ne ts�g.

De noabere zint ing jekke tsoat, 't Trees hat inne an d'r droad,
mar zieng mam die is dertje�n, en d'r Hoebe�t de� jeet vre�m.

't Marie we�d v�al tse dik, en die bloes die sjteet hem nit.
En 't Fieng is sjle�t jebouwd, hat ziech 'ne b�kseboam jetrouwd.

Wat 't An dre�d dat is duur, mar wat meent 't wat 't wuur ?
Bij 't Keet is erm�d troef, dat jilt alles �p d'r poef.

D'r kaffie�pot de� jeet werm r�nk en jinne hilt noen mie� d'r m�nk.
Jesjwadderneer van alle zie�, me versjteet zie eje woad nit mie�.

En is 't sjloes da weed jezaad: dat hat �s nog ins vr�ud jemaad.
E tes-je kaffie� mit jekwatsj, is d'r sjunste kaffie�klatsj !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KAL KIRCHR�ATSJ PLAT
2000/2001: Tekst: Henk Vannuys - muziek: Die Vannuys
Zang: J�d Jek


Refrein:
Kal noen nit ezoe� jesjwolle, kal doch Kirchr�adsj plat,
D�ch diech nit besser vuur, als wie ste bis, den sjtense die hant vier zat.
D�ch jeweun en kal dieng moddersjproach, dat zunt vier van diech jewend,
H�et me dat's doe inne Kirchr�adsjer bis, is dat ejans jroe�s kompliement.

Aaf en tsouw, versjton iech de l� nit mie�,
Jidder-inne wilt jet besseres zie�.
Ze zage w�ad die jee miensj versjteet,
En mene --- dat 't h�n da besser jeet.

Mit de kinger, kalle ze heem jee plat,
Kalle Hollendsj, jong woa jie�t 't dat.
Zunt dan �ch, de 'zachte g' nog kwiet.
En mene --- dat klinket och nog sjiek.

Leef l�, hod �s �s sjproach in ier
Pas �p 't w�er nit de ie�tsjte kie�r,
Dat vier jet hant, woa vier sjtoots �p zunt,
En woa --- dan jans vlot ee end dra kunt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KALORIE�
1984: Tekst: Billa Budie - muziek: Meggie Stijns

Refreng:
Kalorie�, kalorie�, vier mosse honger lie�.
Vuur sjpringe 't vet deraaf, alaaf, alaaf, alaaf.

't Marie, dat zoos tse vrije, bij 't Tuunsje �p der sjoe�s.
Doa vong dee jong aa tse sjrei-e, de� w�s ziech jenne loe�s.
N�, n�, Marie, dat jeet nit mie�, kiek ens noa dienge boam.
Doe bis tse dik, doe bis tse vet, iech kien joa jenne oam.

't Marie, dat jong die�te, 't woar zie Tuunsje kwiet.
Jee deelsje mie�, of chocolaat, jee ies mie� en jing friet.
't Joof alling nog pompelmoes, bottermilch, jork en sjlaat.
Knackebroe�t en fleutekie�s sjtong op d'r dusj paraat..

't Marie, dat trof ut Tuunsje, doa boesse op eng bank.
Da koam ens op mie sjuus-je, doe bis zoe� sjun en sjlank.
N�, n�, mie leef, dat jeet nit mie�, kiek ens noa dienge boeg.
De� is tse dik, doa m�s jet draaf, doe zong dat Tuunsje braaf :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KAMIE�L, D'R (Mieng tswai bulte)
1988: Tekst: A. Moonen, R. Habets & J. Dorscheidt - muziek: J. Dorscheidt

Refreng:
We� hat miene bult jezie�, iech bin enne knoebel kwiet.
Iech hauw ze ummer richtieg lie�, d'r Frens en ooch d'r Piet.
Va nerreve wees iech noe nit mie�, woa me enne nuie kriet.
Jah, we� hat miene bult jezie�, iech bin enne knoebel kwiet.

D'r Frens en d'r Piet, dat woare mieng tswai bulte,
die hauwe zelde sjtriet, et woare jah ooch bulte.
Bis dat op ens d'r Piet miech zaat, he� woar et kotse mui,
noe han iech noch mar ee zoe� dink, en dat is doch wal kui ...

Iech hauw ee kling transportbedrief, doa in de Zahara,
mar oane miene jauwe Piet, jong dat miech noa de Haa-ja.
Iech durf nit mie� de wuste in, of miech tse losse zie�,
den wen iech zaan : " Iech bin enne kamie�l ", jeleuft miech jenne mie� ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KAMMAUW KAMMAUW
Tekst: M. Hinzen - muziek: T. Janssen
Oesveurende: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng:
Kammauw, kammauw in de boed mit de kloone.
Kammauw, kammauw, h� is de sjtiemmoeng �� jezaat.
Kammauw, kammauw in de boed mit de kloone.
Kammauw, kammauw, n�, vuur junt noch nit noa heem.

Vuur hant ins van die daag, dat 't nit wilt lukke.
Dat je�t bij os jans flot, vuur junt da zukke.
D'r ie�sjte sjtomme kaal bejint, laachs doe diech kapot.
Sjtiemmoeng in de boed, zoe� je�t dat bij de kloone.

Junt vier kloon en al op de b�hne werm zinge,
dan is 't werm zoe� wied, vier kenne sjpringe.
De trom, doa houwe vuur dan op, jong, dat motste zie�.
Sjtiemmoeng in de boed, zoe� je�t dat bij de kloone.

Woa vuur dan zunt jewe�, doa is �ch de sjtiemmoeng.
Vuur tre�ne effe op, oane bedieng�ng.
Vuur hauwe dan noch effe drin, mit jenoch kammauw.
Sjtiemmoeng in de boed, zoe� je�t dat bij de kloone.

Is urjens jet tse vier, dan zunt vuur och d'r-bei !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KAMMAUW EN RADAUW I KIRCHROA
1993: Tekst & muziek: H. Bisschoff

Bij os i Kirchroa motste zie�, hant moeziek en jezank.
't Weltbekante W.M.C. hant vier al joare lank.
M� jiddes joar mit karneval, da zunt vier werm doa,
jehowwe we�d da op de kis en losse os da joa.

Refreng:
I Kirchroa is mit Karnaval d'r n�edige kammauw.
De drei d�l daag, uur sjnapt 't al, da maache vier radauw.
Zum sjloes 't deesdieg op d'r Maat, d'r kloon hant vier da aa.
Da jeet,leef l�, so wie jezaad, d'r letste j�le draa.

Va foesbal hant vier ooch verstank, mit Roda los mar joa.
D'r Pool, doa woa jesjwomme we�d, is vuur tse sporte doa.
M� inge sport, dat is jewis d'r Vasteloavendskroam,
da zinge, springe, laache vier en sjuppe kreftief oam.

Veraine i Kirchroa zunt er veul, wie d'r jemeenderoad.
D'r Mans, de� veurt die jonge aa, de� kint da ooch jee koad .
M� inge kloeb, dat is jewis, d'r Prins mit d'r Road va Elf,
die zinge da wie vier als jroep, dit lid, 't jeet vazelf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KARLIENKE
Tekst & muziek: ?
Oesveurende: Rodazengere


�t Karlienke oes d'r kalbert, �t Karlienke van de Graat,
dat hauw al mennieje jong konfoes en jans verrukt jemaat.
D'r Piet, de� wool �t wisse en zaat: "Karlieng, noen huur,
alling mar vuur tse kiekke bis doe miech vul tse duur"

Refreng:
Karolienke, Karolienke, Karolieng.
Nee, zoe� jon iech nit noa heem, dat wuur ing fieng.
Karolienke, Karolienke, Karolieng.
Nee, zoe� jon iech nit noa heem, dat wuur ing fieng.

�t Karolieng woar nit tse sjpr�che, zieng ier woar hem jet we�d,
en we� �t Karlieng jet besser koe�t, de� joof hem och nog re�t.
�t Karlieng woar kwiek lebendiech en zong in inne oam.
Mar sjpas en moeziek maache, dat past in zienne kroam.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNEVAL
1947: Tekst & muziek: Sjeveemeter Jonge
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Zang (**) : Klumkes Blumkes


Vasteloavend vie�rt huu Kirchroa, dat zint de sjunste daag.
Da haste sjtiemoeng, lustiege zin, dat ziech jidder krumt va laach.
Vasteloavend vie�rt huu Kirchroa mit jepast en net vermaach.
Hef op dat jlaas, hoe�g in 't lit, en zing da kreftieg mit :

Refreng:
Huu is Karneval, ee fes vuur oad en jonk.
Huu is Karneval, klinkt durch j'n loe�t hij ronk.
Huu is Karneval, Alaaf, Alaaf, Alaaf.
Huu is Karneval, bij os i Kirchroa ! Alaaf

Bekiek diech ee meadsje of n' jong, mit sjun kostuumsjer aa.
En in de ooge blitst de vr�ud, a z�rg wead nit jedaat.
Bekiek diech ee meadsje of n' jong, verjits die eege leed.
Hef op dat jlaas, hoe�g in 't lit, en zing da kreftieg mit :

Vier roffe, Alaaf Prins Karneval, van os leef Kirchroa.
En an Zieng zie sjteet hem och bij, der jantse Elve-Road.
Vier roffe, Alaaf Prins Karneval, vier sjtoe�se mit hem aa.
Hef op dat jlaas, hoe�g in 't lit, en zing da kreftieg mit :

* cd: Klumkes Blumkes - "Kom-kom" - Onger os CD 7235
** cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNAVAL I KIRCHROA
1991: Tekst & muziek: J. & R. Bertrand

Refreng:
't Is werm karnaval bei �s i Kirchroa.
Allemoal zunt vier werm doa, los noe mer joa.
't Is werm drei daag lank, mit moeziek en jezank,
de vasteloavend doe, los noe mer joa.

Mit karnaval, doa we�t jelaacht,
jesjpronge en zieg sjpas jemaat.
We� dat nit wel versjtoa, mos nit noa Kirchroa joa.

't Mondiegs trukt d'r optsog ronk,
de� jeet bei os vuur oad en jonk.
Sjun troebe ziet me joa, bei os i Kirchroa.

't Deesdiegs zunt vier op d'r Maat.
Alaaf we�t teje d'r Joep jezaat.
Os kloone zunt werm doa, d'r sjtoots va Kirchroa.HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNEVAL I KIRCHROA
1996: Tekst: S. Eymael & M. Dautzenberg - muziek: A. Monsewije

Refreng:
Karneval i Kirchroa, dat deet �s jinne noa.
Vier sind oes rand en band, ja in �s klooneland.
En drei daag jeet 't ronk, vier maache 't jans bonk,
... bei �s i Kirchroa.

Jiddes joar is karneval, 't bejint al mit Auwwieverbal.
De vrauwl� junt alling eroes, de sjtimmung is och jans erg jroe�s.
Zamsdiegs is 't Jalabal bei �s in de Rodahal.
Present is da werm aod en jonk en drei daag jeet 't ronk.

D'r tsog de� jeet werm 3 moal oes, 1 moal kling en 2 moal jroe�s.
D'r Herjod be�ne vuur j�d weer, dat hat doch jidderinne jeer.
Jans v�al jroepe, bonk va kluur, vasteloavendsmoeziek vuur 't jehuur.
Ke�le sjmiere, sjpringe en jezank, zoe� doert d'r tsog nit lank.

D'r letste daag i Kirchroa, jants v�al kloone zunt werm doa.
D'r sjmienk de� zoos op jiddere m�nk, wat woar 't werm drei daag bonk.
�sjermitwoch, vuurbei is de tsiet, poetse is alles wat �s noch bliet.
Herrikge biesse in de wie�tsjaf op d'r ek, wat woare vuur werm ins jek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN D'R VERKESSJTAL
2001/2002 : Teks & meziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Big Benny & Ummer d'r Neaver


Refrein:

* cd 2001 : Big Benny - " Sjwaor Gelaje " - Marlstone Recordings bv
** cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNAVALITIS
2002/2003: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang: Weerwaas


Iech bin nit krank, mar iech kan �t viere.
Iech han jinne doe�sj en doch drink iech tsemlieg vul.
Iech bin nit riech, mar jef hei doch ing rungde.
Iech bin nit jek en doch maach iech flauwekul.
Karnavalitis zitst miech in �t bl�d.
D�r vasteloavendsvirus deet �t j�d.

Refrein:
Hatsjie, hatsjoe, iech wunsj �t diech.
Hatsjie, hatsjoe, los joa.
Doe we�ds �t nit mie� kwiet, bis de vasteloavendstsiet.
Hatsjie, hatsjoe, los joa.

Iech bin nit bl�nd, mieng hoare verf iech.
Iech d�ch jinne sjport, mar iech loof d�r marathon.
Iech sjpil jee toneel, mar iech d�ch d�r sjmienk nit aaf.
Iech bin nit bekankd, doch zaan an alle l� alaaf.
Karnavalitis zitst miech in �t bl�d.
D�r vasteloavendsvirus deet �t j�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNEVALSARTIESTE
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Vier zint de karnevalsartieste,
en trekke durch 't Limburgs land.
Vier sjpille uvveral mit vul plezeer,
vuur al dat jratis beer, ja ja ja.

Refrein:
Uur kent noe rui-ieg al besjtelle,
ee runke vuur de janse bend.
En och ee vuur d'r janse zaal,
en noch ee vuur d'r road van elf.
En wit uur wat ?
Pak uch och ee zelf !

D'r ober hilt nit �p mit renne,
he� hat tablette vol mit beer.
Noe loof doch nit ummer langs,
zets 't hei doch neer, ja ja ja.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KARNAVALSPRESIDENT, D'R
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


D'r oavend, de� bejon zoe jod, 't prottekol verlofet flot.
D'r zaal, de� woar jans sjun vertseert, d'r prins de� woe�d jeproklameert.
Iech hauw �pins zoeng jouwe zin, �ch mieng vrauw jeleuvet drin.
Jinne zeek mit d'r road van elf, alles jong bauw wie vanzelf.

Doe trof miech ee me�dsje, re�t in 't hats, of besser, 't knieft miech in de bats.
Als karnevalsvip vool iech in d'r sjmaach, iech krog ee muulsje, woar van sjlaag.
An tie�k, doa is 't doe passeert, doa hat 't ziech zelver jedekoreert.
En mit al mieng medailles behange, is 't alling doe wie�r jejange.

Refrein:
Ze hant miech karneval verzouwd, mieng kap en al mieng medailes jeklauwd.
Jinne jek dee miech herkent, als d'r karnevalspresident.

D'r janse oavend han iech lofe zukke, iech zoog alling mer noch le�je krukke.
Iech v�lt miech um mieng ier bedroaje, den d'r voejel woar jevloaje.
Zoeng blamaasj, nog noe�ts passeert, als president verruineerd.
Iech veul miech naks, iech ken uch zaage, karneval is nit um tse laache.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KATER
1991: Tekst & muziek: Samacho's

Refreng:
Miech ee jon kriee, dat los iech ziee, amaai auwiee.
Miech deet d'r kop wiee, miech deet d'r kop wiee, amaai, auwiee.
Iech drink noeets miee.

Wen iech ee sjtondsje sjpas wil han dan sjtel iech miech an tieek.
Och wen iech ins nit sjloffe kan, is dat mieng apethieek.
Wen iech 't werm tse pakke han, da wis iech wat 't jieet.
Den wen iech dan doks wakker weet, da is 't miech vies sjleet.

Doch wen de koppieng uvver is, da krien iech werm zin.
Umdat iech dan mie beersje mis, sjtap iech de wieetsjaf in.
Iech wis dat 't zoee lekker is, da hot iech miech nit in.
Da hot iech werm d'r doeesj nit op en dink dan d'r daag drop :

En wen 't vasteloavend is, dan hot iech 't nit oes.
Bis dat 't asjermitwoch is, mos iech persee eroes.
Ja, wen iech ee dink zigger wis, heem hot iech 't nit oes.
Al deet miech daag de kopsjwaat pieng, wail iech jenog nit krien.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KATRIENG MIT DER NUI� LOEK
1949 nr.1 : Tekst: H. Keulen - muziek: H. Loop
midi

De jantse sjtroas sjteet op der kop: Zaag, haste 't ooch jehoe�t ?
't Katrieng dreat der nui� loek, leuft mit de naas in loe�t.
Ee jraas-jreun kleed mit blomme dri, dat hingt 'm un-je lief.
En went 't ee trottoir aafjeet, da hingt der zoom in zief.

Refrein:
Zaag haste 't och jezie�, 't Katrieng mit der nui� loek.
Noe kiek ins wie 't drie�nt, 't leuft jraad wie ing kloek.
Zaag haste 't och jezie�, 't Katrieng mit der nui� loek.
Noe kiek ins wie 't drie�nt, 't leuft jraad wie ing kloek.

En went 't Trieng sjpatseere jeet, sjteet alles a-jen duur.
Da zeat 't Lies: 't Sjtung 'm net, went 't nit zoe� maajer wuur.
Woa kunt dat an dea sjunne sjtoaf, 't hat angesj jinne tsents.
Dat is besjtimt jet van 't Duutsj, inne kilo tie� an jrents.

Hai het mar nit zon sjrie�kels-bee, jet wie inne boe�ne-sjtek,
da dung dat sjoaf ziech dat nit aa, da dung 't nit zoe� jek.
Mar went 't Trieng bij h�n bliet sjtoa, zeat sjmaich'lend da 't Zet.
Dea jekke, jekke moe�de doch, mar diech sjteet 't jants net.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KATS EN H�NK
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Vier zunt wie kats en h�nk en dat hult �s jez�nk.
Vier zunt wie h�nk en kats, dat hult �s j�nk va hats.
Vier bletsje en miauwe, vier rulse en vier sjneure.
En wie kats en h�nk dunt vier �s keure.

Als kets-je m�s iech moeze, dat durch 't janse hoes.
Och jong wat is dat sjmoeze, ving iech ing vette moes.
Dan kunt de� miech werm sjture, versjuicht miech alle sjpas.
Zie bletsje kanne ze hure en ze blieve �nger de kas.
En dan houw iech en iech bloas, mar de� h�nk, dat bliet ee oas.

Als h�nk m�s iech bewaache, dat jinne �s jet klauwt.
Iech m�s mie sjtreufje maache, in hoes is 't tse benauwd.
Die kats die kan miech tsenke, bez�gt miech ummer sjtress.
Ze deet miech vl�e sjenke, en likt ummer in mie n�s.
En dan bletsj iech en iech sjpring, ja, die kats kriet miech nit kling.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KE�TSJER BRENNE EN D'R MOND SJIENKT
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


De ke�tsjer brenne en d'r mond sjienkt
Wen iech dieng ooge zie�
Zien iech de vlempjer langzaam danse
Wat wil ee miensj nog mie�
Iech los ee ke�tsje vuur diech brenne
Wen 't sjtrak duuster we�d
En och de sjteere an d'r himmel
Je�ve lit vuur diech op e�d

Iech dink an al die joare, al die naate, tsesame mit diech
Dorf iech ze werm bele�ve, iech zou d'r jet vuur je�ve,
Wuurst doe werm hei mit miech

De ke�tsjer brenne en d'r mond sjienkt
Wen iech dieng ooge kiek
Iech zien de vlempjer in dieng ooge
En dat ving iech noe zoe� sjiek
Dus los de tsiet mer zienne jank joa
D'r is mer ee dink dat tselt
En al die joare die nog komme
Wits doe dat inne va diech helt

Iech dink an al die joare, al die naate, tsesame mit diech
Dorf iech ze werm bele�ve, iech zou d'r jet vuur je�ve,
Wuurst doe werm hei mit miech

De ke�tsjer brenne en d'r mond sjienkt
't jeluk is a mieng zie
iech zien de vlempjer langzaam danse
wat wil ee miensj nog mie�
iech los ee ke�tsje vuur diech brenne
wen 't sjtrak duuster we�d
en och de sjteere an d'r himmel
je�ve lit uur diech op e�d


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KEJELJOEP
1963/1964 nr.1 : Tekst: Jo Geilenkirchen - muziek: Herman Rutten

Joepeman sjeneer diech nit,
jef nog ee, vier drinke mit.
Vier losse hoe�g diech le�ve,
wens-te nog ee wils je�ve.
Ober sjud d'r jantse kloep ing runkde �p d'r kejeljoep.
Ober sjud d'r jantse kloep ing runkde �p d'r kejeljoep.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KENS DOE MIECH H�RE
1986: Tekst & muziek: Hermans / traditional
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Refreng:
Kens doe miech h�ere, doe wilts nit h�ere,
los diech nit sjt�ere, hei, werp diech nit voet.

Jiddes kier wen iech diech mit hem zie,
jeet dat an d'r knoach, deet dat werm zoeng pieng.
Wil wal noa diech roffe: "Los dat mentje sjtoa,
iech bin doch d'r sjunste ke�l van jans Kirchroa".

De janse wech bin iech mer an 't helle.
Iech wil wal mit diech kalle, mer iech durf diech nit tse belle.
Doe bis mie prinsesje in mie dreumeland.
Iech en nit de� angere, leuft doa mit diech, hank i hank.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEK INS HEI, KIEK INS DOA
1992: Tekst & muziek: M.Hinzen & T.Janssen
Zang (*) : De Sjtechneelsjer


Refreng:
Kiek ins hei, kiek ins doa, noen kiek diech dat doch aa.
Doch diech doch i joddesnaam d'r kloone-antsog aa.
Kiek ins hei, kiek ins doa, noen kiek diech dat doch aa.
Doch diech doch i joddesnaam d'r kloone-antsog aa.
Doch diech doch i joddesnaam d'r kloone-antsog aa.

't Fieng dat jong zoee jeer eroes, mer d'r Frens volt nuus d'r vuur.
En sjtonde lank sjtong 't Fieng tse kieke an de duur.
Op ee-moal koam d'r optsog langs en 't roffet "kiek ins doa,
wens doe diech noen d'r kloon aa-dungs, vier koeete mit dun joa".

D'r Frens dee hou zich aa jedoa en jong mit 't Fieng op joesj.
Hee woa nit miee noa heem tse kriee en bloof bis wieetsjaf-sjloes.
En went hee inne teeje koam, da roanet hee dem a:
"doch diech doch i joddesnaam d'r kloone-antsog aa".

* mc 1991/1992: "Kirchr�atsjer Vasteloavends-sjlajere 1991-1992" - Weerwaas Studio's


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIELE WIELE KIELE WENTSJE
1982 nr.1: Tekst & muziek: Jo Geilenkirchen & Herman Rutten

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIELE WIELE WIELE
1986: Tekst & muziek: Wiel Paffen

D'r Hain woar inne sjtaatse jong, vol vuur en le�vensm�d.
Ejaal �ch wat he� maache dong, 't floepet ummer j�d.
Wie he� 't Lieza te�ge koam, woar jauw d'r plaan jemaad.
He� sjuppet nog ins ekstra oam, vuur he� an't Lieza zaat.

Refreng:
Kiele wiele wiele wiele witste wat, iech jon waal mit diech mit.
Kiele wiele wiele wiele witste wat, vuur loofe sjrit vuur sjrit.
Kiele wiele wiele wiele witste wat, doe bis mie oogelit.
Kiele wiele wiele wiele witste wat, iech jon waal mit diech mit.

't Lieza woar e lekker kink, zoe wie me waal ins ze�t.
E richtiech herliech tsoekerdink, 't woar de muite we�d.
D'r Hain jevool 't Lieza �ch, jewis dat m�s jezaad.
'ne Ke�l wie oes e bilderb�ch, 't Lieza dan �ch daat :

D'r Hain en't Lieza krooge ziech, zoe wie dat dukser jeet.
't Woare luu wie doe en iech, mit vruid en �ch mit leed.
En woar 't le�ve al ins sjwoar, zie sjpuiete in h�ng,
en zoonge �ch noa vooftsiech joar nug ummer dis refr�ng :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIETS, KIETS, KIETS
Tekst: Sjelleboomkloeb - muziek: J. Quadflieg

Refreng:
A-Kiets, kiets, kiets, a b�o, b�o, b�o,
noen zits-doe �p de kas.
A-Kiets, kiets, kiets, a b�o, b�o, b�o,
't woar mar vuur de sjpas !
A-Kiets, kiets, kiets, a b�o, b�o, b�o,
doe m�ts nit verj�se:
't is janit sjlim, 't is janit sjlim,
zoe�lang ze diech nit vr�se !

D'r K�eb tsenkt noen en dan ins jeer: jet tsenke en 't K�ebje trukt va leer.
Sjnapt me hem ins bij de oere, dan m�s me 't K�ebje bedoere.
Al jauw zitst he� dan �p de kas, zoe� jet vingt d'r K�eb jing sjpas.

Ze haode diech ins vuur d'r jek of jage diech �p 't lief d'r sjrek.
Los de l� mer rui-jieg laache, en mit diech d'r mollie dan maache.
De nie�kste moal has doe dieng sjpas, wens-doe h�n bij de oere has !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KINGER N�
2007/2008: Tekst: Maurice Hinzen & Yvonne Savelberg - muziek: Marc Velmers
Zang: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Ujaa! Doa hat dat dem de boet eroes jezats
Ujaa! Noen is dat vrommiesj jidder naat op jats
Ujaa! Doa hant die doch de pliese �pjebeld
Ujaa! We� wees wat ziech nog mie� hat aafjesjpelt!

Ujaa! Dat die dem zo� de woarheet hat jezaat
Ujaa! Doe kroog dat ee jevempd, die erm sjwaad
Ujaa! Dat huitste m�sse zie�, wat eng ravaasj
Ujaa! En op d�r z�lder och nog eng plantaasj

Refrein:
Kinger n�, kinger n�! Wat ze miech noen hant vertselt
Haarjenau ken iech diech zage we� mit wem wieni� jehelt
Iech zaan diech in vertraue mer doe has �t nit va miech
�t Letste nuits klaaf iech diech en de r�s h�etste jeliech

Ujaa! En dan nog de� krawall, zoe� in de naat
Ujaa! Hant van d�r sjtal eng frieteboed jemaat
Ujaa! Dan �ch nog te�je miech eng jroe�se moel
Ujaa! Dan witste jans jenau wat iech bedoel!

Kinger n�, kinger n�! Wat ze miech noen hant vertselt
Haarjenau ken iech diech zage we� mit wem wieni� jehelt
Iech zaan diech in vertraue mer doe has �t nit va miech
�t Letste nuits klaaf iech diech en de r�s h�etste jeliech


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KINGER VAN 'T VRUGJOAR
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Mit de ie�stje blui van de kie�sjebeum, zoze vier tswai in d'r jaad.
Verborje tusje bleer en greun, has doe miech doe jezaad:
"Oh, kinger van �t vrugjoar, oh, mosse freulieg zie�".
En doe laachets hel en loestieg, inne voe�jel de� �t zingt.
En noen wees iech: �t woar herlieg, mar �t jong zoe� flot tsoem eng.
Oh, kinger van �t vrugjoar mosse freulieg zie�.

En de blui vool van de beum aaf doe, braat fru�te, zus en roe�.
V'r ploe�te ze tsezame doe, en iech daat �t bloof ummer zoe�.
Oh, kinger van �t vrugjoar, oh, mosse freulieg zie�.
En doe zongs �t lidje ummer en de v�ejel woe�te sjtil.
En doe woar �t pl�tslieg zommer, in d'r aavank van april.
Oh, kinger van �t vrugjoar, mosse freulieg zie�.

De kie�sjebeum die woe�te kaal en d'r zommer jong vuurbij.
Iech zoos alling nog in d'r jaad en wunsjet doe w�ets hei.
Oh, kinger van �t vrugjoar, oh, mosse freulieg zie�.
En d'r sjnei de� woar jevalle, et nui vrugjoar koam doanoa.
D'r jaad koe�t miech nit bevalle, den doe woats nit mie� doa.
Oh, kinger van �t vrugjoar mosse freulieg zie�.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KINGERSJLAJER
1986: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Mit de poeppa en d'r balla jeet 't kienna noa de haja,
en d'r pappa en de mamma junt �p sjiep.
Mit de poeppa en d'r balla jeet 't kienna noa de haja,
den d'r pappa en de mamma hant 'ne hiep.
Vier zinge hoela hoela hoela, hoela hoela hoe.
Hoela hoela hoela, allen�u ezoe.
Mit de poeppa en d'r balla jeet 't kienna noa de haja,
en d'r pappa en de mamma junt �p sjiep.

D'r pap, de mam die junt alwerm de duur eroes,
doa hant de kinger jraat nog �p jewaad.
Ze n�edieje de kinger van de sjtroas nog oes,
en heem we�d richtieg karnaval jemaad.
Den mit kinger is 't jraat zoe wie mit kats en moes,
zunt de eldere voet dan sjpringe ze durch 't janse hoes.

D'r noekkeleer de� jeet vuur�p als jardeman,
d'r rammeleer de� hult al j�d in moas.
D'r prins de� wurpt de klupjer oes d'r kingerwaan,
ze sjraie dat 't sjalt bis �p jen sjtroas.
Zoe� trukt d'r �pts�g lanksaam durch 't janse hoes,
en d'r eje kingersjlajer klinkt der boaveroes.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KINGERSTSOG
Tekst & muziek: Hubert Schiffelers

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KINK KOM NOCH INS HEI
1995: Tekst: Leo Pelzer - muziek: Martien Pelzer
Zang (*) : D'r Kloep J�d Jefloept


Refreng:
Kink, noe k�m n�g ins hei, los joa, drie�n nog ins r�nk.
K�m los joa, dat is joa nit sjwoar, vuur aod en vuur j�nk.
Kink, noe k�m n�g ins hei, los joa, drie�n nog ins r�nk.
K�m los joa, dat is doch nit sjwoar, nit vuur aod en vuur j�nk.

De vasteloavend is werm doa, vuur sjtunt allen�u werm paraat.
't We�d jedansd, 't we�d jelaat, joa, 't we�d ziech sjpas och jemaad.
't We�d jesjoenkeld op d'r sjtool en och inne dans jemaad.
En de moeziek sjpilt d'r sjunste wals en inins doa we�d jezaad.

D'r Joep, de� is allang prezent,de� hat op die drei daag jewaad.
en of 't sjneit en of 't rent, dat hat hem nog noe�ts jet jemaad.
't s'M�rjens vrug we�d ziech verkleid, da jeet d'r Joep eroes.
Joa, en wen he� dan de moezziek h�et, da zingt he� mit bravoer.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ET KINK MIT DE POP
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Et kink zoos op der sjtoep mit zieng pop in jen heng.
Et joenket van der floep, den et zoos doa jans alleng.
De kinger oes de sjtroas, kieket nit noa-em um.
Ze vonge-n-em mar ee oas, en-et hauw vul leet doarum.
Mar de pop laachet-em aa en et laachet sjtel tseruk:
"Wat junt mieg de kinger aa, alleng doe bis mie jeluk".

Refreng:
Den mit dieg kan ieg sjpie�le,
mit dieg han ieg mieng sjpas.
Ieg hod dieg jans jot vas,
dink an et jeluk oes mieng dreumkastie�le.

Et zoos doa noch eng tsiet, vertsalt de pop zie leet,
mar et woe�t zie jevuel nit kwiet, wail eng pop-em nit versjteet.
En et kieket um zieg hen, et hauw eng kingersjtem jehoe�d,
et hauw eng kingersjpel jezen, noen et mitsjpie�le koe�t.
De pop loor in de zief, jevalle oes de kingerheng.
Ze woar noen kaot eng sjtief, sjwats en vies en alleng.

Refreng:
Oane dieg kan ieg sjpie�le,
oane dieg han ieg mieng sjpas.
Ieg hod dieg niet mie� vas,
ieg han et jeluk oes mieng dreumkastie�le.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA 2011
1994: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : Rabadatsj & Sir Duke

midi

Refreng:
Inne miekkaboom mit liella eppel,
en d'r jaad sjteet vol mit jeverfde sjlaat.
D'r kompjoeter sjweest ziech mennieje druuppel,
j�ng wat hant ze van �s welt jemaad.
En vier �se ma tablette jidder daag,
mar dat sjleet �s kreftiech �p d'r maag.
Inne miekkaboom mit liella eppel,
en d'r jaad sjteet vol jeverfde sjlaat.

In 't joar tswaidoezend ellef of jet mie�,
is 't jans jewis vuur os noch nit tse sjpie�.
Vasteloavend bliet vuur os besjtoa,
blieve trui os eje Kirchroa.

Sjteet de jantse welt och kop da in die tsiet,
vol va sjtres, doe we�ts dieng nerve nit mie� kwiet.
Drink jemuutliech dan ee jle�sje beer,
vasteloavend viere vuur zoe� jeer.

Inne kloon va tsellefaan mit jode kneuf,
is i Kirchroa daach en naat noe op d'r sjtreuf.
Den de sjpas, die zitst 'm in 't bl�d,
is jewis in h�nget joar nit voet.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA ALAAF
1947 nr.1 : Tekst & muziek: Willy Giese en Conrad Krewinkel
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

Refreng:
Losse vier ins laache, laache is jezonk.
Dat de balke kraache, da komme vier i sjwonk.
Los der sjtop ins sjpringe mit inne feste paaf,
en der joe-ja zinge vuur Kirchroa Alaaf !

Der vasteloavend is werm doa: doa-op vr�ud ziech jants Kirchroa.
Dem vie�re vier al joare lank, mit wietse en jezank.

De mam, 't Fieng en ooch 't Truud, die bakke ziech ing jantse buud,
vol nonnevotse in oaliegs-tsoas, vuur vasteloavends-koas.

't Hats jeet op wie boches-koch, va Kloe�sterbeusj bis Teutlebroch.
In Hoe�pel, Hotskoel, oppen Vink, zingt man en vrauw en kink :

De koel, die wirkt op hoave sjwaam en bikt ziech vastelaovends-vlaam.
Va poef en sjlam en kluutedrek, en tuut al eave jek :

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA ALAAF
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf!
Jans Kirchroa weest besjeed;
alaaf, alaaf, alaaf, alaaf, alaaf!
Jans Kirchroa viere jeet
I Kirchroa mit de karneval, zunt jekke �ppen sjtroas
Kirchroa is mit karmeval e jans jroe�s b�nk jeroas (A-laaf)

I Kirchroa is mit karneval v�al sjtiemm�ng, v�al plezeer
Doa ziet me jekke uvveral, iech kom doa dan �ch jeer
Woa me jeet en woa me sjteet, verkleide ziet me joa
't Deet miech dan �ch jans v�al leed, went de sjpas werm is jedao

�p mondieg jeet d'r �pts�g oes, de� trukt bis �p d'r Maat
Alle l� die junt eroes; h� we�d sjpas jemaad
De wie�tsjaf die is sjtampevol, de sjtiemm�ng die is doa
Vier sjpringe, danse, hant v�al lol, bij �s i Kirchroa

�p deesdieg is d'r klone daag: d'r pap en �ch de mam
en kinger hant dan �ch vermaach; ze maache v�al tam-tam
D'r pap drinkt ziech e jle�s-je beer; de mam oes rand en band;
de kinger sjpringe hatsens jeer en zinge hank i hank:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA A'LAAF YOU
1981: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Gemaakt voor revue "Kirchroa A�laaf You" 1982
Zang : Wurmtaler Dameskoor


Kirchroa A'laaf you, ruft 't janse Roderland.
Kirchroa A'laaf you, zingt d'r pap, de mam, de tant.
Kirchroa A'laaf you, sjalt 't noen oes jidder m�nk.
Kirchroa A'laaf you, klinkt 't durch jen loe�t hei r�nk.
Kirchroa A'laaf you, klinkt 't durch jen loe�t hei r�nk.
Hiep, hiep, hiep, hoera,
hiep, hiep, hiep, hoera,
hiep, hiep, hiep, hoera,
op �s Kirchroa.
Hiep, hiep, hiep, hoera,
hiep, hiep, hiep, hoera,
�s Kirchroa bovena.

lp: Diverse artiesten - "Kirchroa os heemetsjtad"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA BLIET KIRCHROA
1993: Tekst: Yvonne Savelsberg - muziek: Theo Janssen
Zang (*) : K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refreng:
Kirchroa bliet Kirchroa, dat is jans jewis,
besjtimt mit vasteloavend 't sjunste wat d'r is.
Kirchroa bliet Kirchroa, h�etste wat iech zaan,
wat m�sse vier dan zinge mit inne nuije naam.

Woa blieve dan de sjlaajere van �s sjunste sjtadt,
wat m�sse vier dan zinge in 't Kirchr�atsj plat.
Dat kenne ze nit maache, dat is doch ing wiets,
dan we�d d'r Joep �p �zze Maat d'r vasteloavends-Friets.

Och Kirchroa, �s sjunste sjtadt, blief doch watste bis,
noen los diech nit verkoofe, zaache vier jewis.
Dat we�d mit vasteloavend doch ing sjun blamaasj,
dan blieve �s sjun we�ntjer doch in �s sjun jaraasj.

* mc 1992/1993: "Kirchr�atsjer Vasteloavends-sjlajere" - Weerwaas Studio's


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA DOE BIS DOCH ZOE� SJUN !
1986: Tekst & muziek: Jos. Schleepen

Refreng:
Kirchroa, mie Kirchroa, doe bis doch zoe� sjun.
Kirchroa, mie Kirchroa, doe bis doch zoe� sjun.
Kirchroa, mie Kirchroa, van jen Hoots bis op d'r Sjtaat.
Kirchroa, Kirchroa, Alaaf, Alaaf.

Katsezeek, iespapier, alles is noen voet.
De jemingde hat de blumpjes soejaar noch jepoetst.
Der Maat, der Joep, joa alles, joa alles woar reng,
en vuur blieve uvver mit ut priesje in jen heng.

Ut Stadion, de Rodahal, alles woar jeke�rt,
soejaar ee jans nuij beeldsje in der Bril op jen e�rt.
Ut W.M.C. sjun wille sie�, alles is noen jedoan.
Os Kirchroa, os Kirchroa, os Kirchroa bliet bestoa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA IS WERM VRIJ ( VRIJHEEDS-LIDSJE )
1946: W�a�t: Joep Wetzels - moeziek: Korn. Wiertz

Noen, jonge sjlut de heng in-ee, os Holland is werm vrij.
Drum hoe�g de vr�ud en drinkt Uuch ee, de ie�lend is vuurbij.
Vier zint joa noen werm onger os, Oranje, hiep-hoera.
Vuur diech jilt monter osse jros, Oranje, oaven-aa !

Refreng:
Holland is werm vrij, Kirchroa mit derbij.
Drum sjteet och a jidder hoes,
vroe� 't roe�d-wies-blauw eroes.
Mit dea wimpel draa, Oranje, oaven-aa !

Os Limburg is tsouw jidder tsiet, joa trui a Nederland.
Mer wie vier hij de vrijheed kwiet, woar sjterker nog dea band.
Doa an de Jrebbe-lienie� sjtong, jants oane angs, vol sjtoots,
och osse Kirchr�atsjer jong, zoe� sjterk wie eeche-hoots ?

Kanonne-donder i-jen loe�t hat os d�k opjesjrekt.
Huu likt de vijnd tsertroane, doe�d, de waffe zunt jesjtrekt.
Jered is noen os duurste pand, de loe�t is nit mie� sjwats.
Vuur Limburg en vuur Nederland, klinkt noen oes monk en hats.

Vier biesse noen de tseng op-ee, ze krieje os nit kling.
Jants Holland, dat hool vas bij-ee, os ie�r bleef loe�ter ring.
En woar 't d�kser al ins sjwoar, sjtokket va angs 't blod,
noen is der himmel werm kloar, noen hant vier werm mod.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA - KLANKSJTAD
Tekst: J.J. Geilenkirchen - muziek: H. Rutten

Kirchroa - Klanksjtad,
moezziektsentroem van de welt.
Kirchroa - Klanksjtad,
intsieg �nger 't himmels-tselt.
Den al wat zingt en moezziek sjpilt,
�nbediengt noa Kirchroa wilt.
Drum zingt de janse welt ol�, joechee,
vier junt noa Kirchroa en 't W.M.C.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA, �S HEMETSJTAD
1962: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Zang 1 : Chevremonts Mannenkoor St. Caecilia o.l.v. Jan Hupperts
Zang 2 : Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia met Schola Cantorum Kerkrade-Holz, o.l.v. Winand Groten

midi

Refreng:
Kirchroa, �s hemetsjtad. doe liks �s a-jan hats.
Kirchroa, �s leefste sjtad, doe bis �zze jr�etste sjats.
Kroe�n van 't Roderlank, mit moezziek en jezank.
Vier blieve ummer sjtoots �p diech, mit diech zint vier zoe� riech.

Kirchroa, doe bis �zze sjtoots, is 't Blie�rhei of de Hoots,
is 't d'r Joep �p d'r Maat, 't sjtadspark of Botaniesje jaad.
Sjwumme jroe�s en kling in d'r Pool en Eresjting.
Doarum zingt jiddes kink van Hei bis �ppen Vink.....

Kirchroa, wat hant ze jedoa, ze hant diech in de kauw losse sjtoa.
De koelle, dat woar die hats, �ch al woar dat ummer sjwats.
Doavan is nuus mie� doa, in �s leefste Kirchroa.
Doch hant vier jouwe m�d, en zinge k�t en j�d.....

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA SJLEET DE TSIEM (1)
1988: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng:
Kirchroa sjleet de tsiem,
da viert d'r Hoebe�t en 't Trieng, vasteloavend, vasteloavend.
Kirchroa sjleet de tsiem,
da kunt de sjpas va jants alling, vasteloavend is werm doa.

D'r fibberwaar is doa, d'r sj�nste mont van 't joar.
Dan is 't karnaval, da sjpringt bei os jants Kirchroa.
En jidderenge hat de betste zin, en sjleet ens fest op de tsiem.

Bis Esjermitwoch sjpas, me hat va jinne las.
En we�t werm veul jepuutsjt, jedanst wie in ing kleuterklas.
En jidderenge hat de betste zin, en sjleet ens feste op de tsiem.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA SJLEET DE TSIEM (2)
1988: Tekst & muziek: Cap Salden & Lei Kraussen

Refreng:
Mit vasteloavend we�t bei os radauw jemaat,
vuur trekke van de Hoots bis op der Maat.
Al deet os murje der kop och pieng,
vuur blieve hauwe op die tsiem.
Al deet os murje der kop och pieng,
jants Kirchroa sjleet de tsiem.

I Kirchroa weet zich sjpas jemaat, va Haander bis op jen Jraat.
Zoe� sjpringe vuur der jantse daag en houwe op die tsiem dat et kraagt.
Vuur we�de ja nit muie, en bejenne oppen nuie.

De jantse stad is op de bee, en huijt nun ens op die tsiem.
Al bis ze nog zo jroos of kleng, dan hang dich da dat dingk nun ens um.
Vuur blieve al beiee, en vuur junt nit oezeree.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA SJPRINGT
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Jraas Sjpiersjere


Refrein:
Ee moal 't joar mit vasteloavend is �s sjtad oes rand en band
Ee moal 't joar da trekke klone jekke durch �s hemetsjtad
Ee moal 't joar da viert �s Kirchroa de� sjunne karneval
Ee moal 't joar da zunt bij �s drei dol daag

Ee moal 't joar mit vasteloavend sjteet �s Kirchroa �p d'r kop
Ee moal 't joar hant klone-jekke da 't klone-peksje aa
Ee moal 't joar da viert �s Kirchroa de� sjunne karneval
Ee moal 't joar da zunt bij �s drei dol daag

Mit vasteloavend we�d jesjpr�nge en jesjoenkeld �p d'r Maat
De moezziek sjpelt de allersjunste melodie
Van m�rjens vrug bis in de naat
We�d alling mar sjpas jemaad
Mit vasteloavend we�d jesjpr�nge �p d'r Maat

Mit vasteloavend trukt d'r klone-ts�g werm durch �s hemetsjtad
Van Blierhei uver de Hoots bis �p d'r Maat
Van m�rjens vrug bis in de naat
We�d alling mar sjpas jemaad
Mit vasteloavend we�d jesjpr�nge �p d'r Maat

Mit vasteloavend we�d jesjpr�nge en jesjoenkeld �p d'r Maat
De moezziek sjpelt de allersjunste melodie
Van m�rjens vrug bis in de naat
We�d alling mar sjpas jemaad
Mit vasteloavend we�d jesjpr�nge �p d'r Maat


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA SJTEET �P SJPRINGE
1995/1996 nr.1 : Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : H�tvolle� en de Crombacher Muzikanten


Wat �s h� werm is passeert, K�nnek karneval rejeert.
't Je�ve doezend jekke dinger �p de welt,
mar hei sjteet alles va versjtelt.
Kiek mar effe betste l� wie vier hei vuur �ch sjtunt,
en loestert effetjes noa wat vier vuur �ch zinge junt.

Refrein:
Kirchroa sjteet �p sjpringe, Kirchroa sjteet in vuur en vlam,
en d'r Joep mar zinge, wente 'wandelt' in de Ham.
Kirchroa sjteet �p sjpringe, alle remme die junt los.
En de l� die zinge, Kirchroa dat is h� van �s.
En de l� die zinge, Kirchroa is van �s.

Alles is oes rand en band, sjpas rejeert �s Roderland.
't Je�ve doezend sjun verkleide in �s sjtad,
die hant nog no�ts zoeng sjpas jehad.
Kiek mar effe betste l�, wie vier hei vuur uuch sjtunt,
en loesters effetjes noa wat vier vuur uuch zinge junt.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA VI�RT KARNEVAL
Tekst & muziek: Cas Sprokel

I Kirchroa we�t al joare laank, d�r karneval jevie�rt.
Dat kent me hij va kink aaf aa, dat kriet me nit jelie�rt.
Me drinkt da jeer ee jleesje wien, konjak en ooch ee beer.
Me maat ziech sjpas, me zengt en sjprengt, ejaal i wat vuur we�r ...

Refreng:
Kirchroa, Kirchroa, vie�rt huu karneval.
Kirchroa, Kirchroa, jants Kirchroa is huu knal.
Kirchroa, Kirchroa hat �zoe� jeer eng sjpas.
Doarum we�t huu werm sjpas jemaat.
Doarum we�t huu werm sjpas jemaat.
Aa z�rrig weet nit jedaat.
Aa z�rrig weet nit jedaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHROA VIERT VASTELOAVEND
1999/2000: Tekst: Cas Sprokel - muziek: Jo Schulteis
Jezank: Vol Doa Kirchroa


Vasteloavend is werm doa, vroe� is dan �s Kirchroa.
Karneval i Roderland is uvveral bekankd.
Vasteloavend jeet noe los, alle remme richtieg los.
Verj�s de z�rg van alle daag, en tseeg inne jez�nge laach.

Refreng:
Kirchroa los werm joa, 't is noen vasteloavend.
Kirchroa los werm joa, 't is noen karneval.
Doe m�ts j�d versjtoa, dat mit de vasteloavend,
d'r jekste kloneman, ziech nit verberje kan.

Jiddes joar mit karneval, zunt vier �p 't klonebal.
Kirchroa dan d'r kriebbel kriet, dem we�dste nit mie� kwiet.
Houwe kreftieg �p de tsiem, jong, dan is 't richrieg kiem.
D'r pap, de mam en �ch de tant Lies, die bringste nit mie� van de wies.

Zoe� jeet dat daag in, daag oes, karneval lokt diech eroes.
Sjun dat fes vuur aod en jonk, dat hilt diech jez�nk.
Klonetreffe �p d'r Maat, jong da we�d ziech sjpas jemaad.
Jing meun die doa aa tieppe kan, d'r kloon de� wees doa alles van.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ATSJ !
Tekst & muziek: Fred Derix
Zang (*) : Fred Derix


Me sjprikt va Limburgs dialek bis �p de Mookerhei.
In Eijsden - Zitterd en Mestreech, �ch He�le huet derbij.
Mar Kirchr�atsj-Plat dat is ing sjproach dat liert 'ne vre�me nit,
den jidder woad is e jediech, en jidder zats e lid.

Den woats'te diech �ch rumdriefst en woa me �ch jraad is,
me huurt tsefort a dienne kal, dats doe va Kirchroa bis.

Refreng:
Kom iech i Kirchroa, bin iech wie nui jeboare.
Huur iech dat Kirchr�atsj, da veul iech miech heem.
Hei sjprikt ma va sjlamsjup, en poettes mit bloare,
e jans jroe�s jewietter, ing b�tram mit zeem.

Drei w�ad hingeree, en doe has inne sjlajer,
wie e�tse en muursjer, sjpinaat en sjapeng.
Zoe� han iech fielaig nog waal doezend �p lajer.
Hei jie�t 't ing oeswaal, die numt jaar jee eng.

Nee 'Scheveningen' likt �s nit, d'r Hollender hat re�t.
Mer dat he� dan ins 'kroe�sjelevlaam'of sjlusselbl�msje' ze�t.
Sjun sjink en sjwatse miemmele en vrisj jewikzde sj�ng,
dat krieste jinne bij-jebraad, ze br�che ziech de ts�ng.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ATSJER FIEJOE�RE
1984: Tekst: - muziek: Paul Hermans

Iech dink nog d�ks aa lang vervloage tsiet,
wat woar die sjun, wat is die noen d�ch wiet.
En zitst me �p ing bank da ins bijee,
we�d �pjehold va alles, ee vuur ee.
Da heesjt 't: has doe dem en dem jekankd ?
En name valle da doa �p die bank.

Refreng (2x) :
D'r Hans mit de pief sjt�ng bij Herpesj �p der ek.
He� sjt�ng doa �p de� ek mennieg joar.
D'r Bukkeme T�en, zoe� wie �ch 't Joere Tieng,
d�n kank d�ch jiddes kink, dat is woar.

De tsiet, die sjteet da sjtil doa �p die bank.
Vuur dats doe 't wits, zits doe doa sjtonde-lank.
En m�ts doe da alwerm �p heem aa joa,
da dinks doe: w�er die tsiet d�ch n�g ins doa.
Wie jidderinne, jidderinne kank,
i Kirchroa hij, �s sjtedsje va d'r klank.

En koam doe da de tsiet va karnaval.
D'r Hans, doa �p de� ek, de� zoog dat al.
D'r T�en, de� j�ng da in d'r opts�g mit,
't Tieng, dat bakket friette, wie uur wit.
Al zunt die joare noen allang verbij,
zingt mit miech mit, da zunt ze alwerm hij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ADSJER JONG
1992: Tekst: Frans Stollman - moeziek: Michael Proksch

Refreng:
Iech bin in'ne richtieje Kirchr�atsjer Jong.
Dat is tse zie� va der kop bis a jen sjong.
Iech wil dat blieve, iech w�nsj miech jaar nuus mie�.
Drop bin ich sjtoots, va Kirchroa tse zie� .....

Mit vasteloa'vend bin iech ummer doa.
Iech han de mie�tste sjpass i Kirchroa.
Zie�n ich d'r Maat, d'r Joep en alle l�u,
veul ich miech heem en dink 't klapt werrum h� ...

't sMondigs trukt der optsog durch de sjtad.
Me hoe�t da werrum, os sj�nste Kirchr�adsj plat.
Der prins de� sjr�u'et en ruft da zienge jr�s.
Kirchroa alaaf, he� is enge Jong van os ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ATSJER J�NGE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang 1 (*): Weerwaas
Oesveurende 2 (*): Regina Kemp


Refreng:
Kirchr�atsjer j�nge, huur ze laache hel en vroe�.
ze zunt jiddere daag ezoe�.
Kirchr�atsjer j�nge, huur ze zinge freulieg fain,
wie de v�ejel in d'r Mai.
Kirchr�atsjer j�nge, kiek ze sjpringe, vrij en vrie�.
't Is ing jpas um dat tse zie�.
Wen iech inne w�nsj in 't le�ve han,
is 't 'ne Kirchr�atsjer j�ng als man.

De mam zaat wie iech kling nog woar:
"Waad doe mar bis diech achtsing joar.
Dan junt ver inne man vuur diech zukke".
Mar al vuur de tsiet w�s iech,
't jie�t mar ing tsoat man vuur miech.
Doa broechet iech nit mie� hen tse zukke.
Mar d'r richtieje han ieg nog nit jezie�.
mar d'r richtieje krien iech ja vrug of sjpie�.

De mam zaat wie iech achtsing woe�t,
dat iech noen inne zukke koe�t.
Ze w�s nit, iech hauw-em al jev�nge.
D'r man de� miech als vrauw wel krie�,
m�s inne jong va Kirchroa zie�,
inne van die Kirchr�atsjer jonge.
Mar d'r richtieje han ieg nog nit jezie�.
mar d'r richtieje krien iech ja vrug of sjpie�.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRCHR�ATSJER J�NGE (2)
1990: Tekst & muziek: V.C. Sjnaaf

Refreng:
Kirchro�tsjer jonge zint doa went 't mos zie�,
nog noe�ts bezonge, mer 't is nog nit tse sjpie�.
Ze sjpille in de harmonie en in der voesbalkloep,
en Kirchr�atsjer jonge, die hant vuur jinne floep.
Ze kalle Kirchr�atsplat, kome nit ummer op tsiet,
mar went ze eemoal doa zint, da we�t ste ze nit mie� kwiet.

Der Sjon zitst in de harmonie, der Sjef zingt in der Koe�r,
der Sjors sjpilt in der voesbalkloep, der Sjuul kiekt waal ens zoe�r.
In Kirchroa zint de jonge in mindestens �nne kloep,
en treffe zich d�ks oppene Maat, tsezame bei der Joep.
Bezongesj mit karneval, went Kirchroa sjpringt en laacht,
dan zinge de l� i Kirchroa bis deep in de naat.

Der Sjra hat mie�tstens tsiet tse kot, der Sjir sjwumt in der Pool,
der Sjok wilt in de sjutserei, der Sjaak sjteet in de jool.
In Kirchroa vr�ut der jong ziech op jiddere knaoke-daag,
en vuur he� werm �p heem aa jeet, toept he� nog enne sjlaag.
De sjtiemmoeng sjtiegt mit karneval, der kloon likt al jereed,
en Kirchr�atsjer zinge, uur weest waal wie dat jeet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME