HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JA, DAT HAT DOCH JINNE TSWEK
1992: Tekst: Henk Str�ver - muziek: Ton Ruland
Zang (*) : K.K.K. de Sjt�chne�lsjer


Refreng:
Ja, dat hat doch jinne tswek, doavan we�d iech sjtabeljek.
De janse boed sjteet �p d�r kop, iech jeleuf doe bis ja jans beklopd.
Ja, dat hat doch jinne tswek, doavan we�d iech sjtabeljek.
Dat sjleet doch nurjens �p, doavan velt me �p de v�t.

D'r Kwiebus' Joep dee wol joa trouwe,
en hee bejon ziech ee huusje tse bouwe.
En 't Fieng dat kieket alles noa,
en zaat op-ins: "Noen kiek ins doa".

En och d'r jaat woeed sjun jemaat.
Ze joole zoamsjer i Kirchroa op d'r maat.
Leef luu, dat woar d'r letste schraj,
ze krooche sjpruusjer in d'r Mai.

* mc 1991/1992: "Kirchr�atsjer Vasteloavends-sjlajere 1991-1992" - Weerwaas Studio's
* mc 1992: "11 veur 11" - Koch Int. Mega-Tone Studio's Swalmen
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JA, DIE MOKKEL
1951/1952 nr.1 : Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Nico Ploum
Zang (**) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

Refreng:
Ja die mokkel, ja die p�l die will ich p�tsje.
Ja die mokkel, ja die p�l die will ich han.
Die maat mich hie, die maat mich haa,die maat mich falderalala.
Die mokkel die maat mich dol.
Ja die mokkel, ja die p�l die will ich p�tsje.
Ja die mokkel, ja die p�l die will ich han.

Vul sjteare en vul zonnesjien, vul jood en och vul jeld.
Kristal, briejante en roebien, dat jie�t 't op de welt.
Doch jidder man, of jonk of oad, dat alles misse kan,
en denkt wat notst mich tonne jood, went ich jing mokkel han !

En has doe inge jouwe vrunk, 'ne jouwe kameraad,
dem 't leave nit zoe� floeppe wilt, en livver kriesjt wie laacht.
Zag dan a dem: hod drin der m�d, hod vol en tseeg diech man.
Bij dem doa zitst nuus angesj dr�p, dea mos ing mokkel han !

Zoe� is et eemoal op de welt, zoe� bliet et ummer doch.
'ne Man hat mit en oane jelt, a mokkels nie jenoch.
D'rum zing ich hij oes voller bros, dat jilt vuur jidder man,
wea zukt ee leave mit jenos, dea mos ing mokkel han !

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
** cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 2" - Omroep Limburg OL53-199801HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JA WAT TUNKS DIECH DER VAN
Tekst & muziek: N. Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Ja wat tunks diech der van ?
Miech tunks doe vings 't priema.
Wat tunks diech der van ?
Miech tunks doe vings 't sjun.
Wat tunks diech der van ?
Miech tunks doe vings 't priema.
Wat tunks diech der van ?
Miech tunks doe vings 't sjun.
Ja wat sjun.

* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JA WENT JANTS KIRCHROA SJOENKELT
1986 nr.3 : Tekst: Magda Quadflieg - muziek: John Quadflieg

Refreng:
Ja went jants Kirchroa sjoenkelt dan zunt vier ee.
D'r jantse zaal kle�ft dan wie klette vas aan ee.
Ja went jants Kirchroa sjoenkelt veule vier �s ee.
Vier blieve allenui drei daag lank op de bee.

Sjoenkel noa links en sjoenkel noa re�ts.
Hot diech doch nit zo� sjtief wie eng ke�ts.
Och �sse road de� vr�ut ziech huu,
d'r president is stoots op zieng luu.
D'r nuie prins steet op d'r dush en deed a alles mit.
Sjoenkel noa links en sjoenkel noa re�ts,
verjes de sjtimmoeng nit.

Sjoenkele dat kent hei jiddes kink,
dat kunt fielaicht van de� Helensje wink.
Sjtiemoeng dat sjrieft me bij os jro�s,
dat is jet oes de jantse auw do�s.
Sjut noe mer allenui ens op en dut ens rigtig mit.
Sjoenkel noa links en sjoenkel noa re�ts,
verjes de sjtimmoeng nit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JAAD
Tekst & muziek:
Zang (*): Weerwaas


Iech hod va diech wie blommekoe�l
en vr�s diech wie sjpienaat
en wents-te 't nit jeleuve wils
dan k�m in mienne jaad.
Kiek doa wase sjun de moere
kiek d�r breetloof en de sjlaat
Och wie roe� sjtunt doa de tomate
alle jreuns bluit in d�r jaad.
Iech hod va diech wie blommekoe�l
en vr�s diech wie sjpienaat.

D�r Piet hult van �t boesezie�,
ee sjtuksje vrij natoer.
He� hult dervan ing roe�s tse zie�,
mar �ch van e�pel, koe�l en moer.
He� is jinne man va jesjledder,
sjwiegt sjtonde vuur ziech oes.
Toch hauw he� in eemoal pries,
wie he� zaat an �t Lies:

't Lies-je, ing verle�je vrauw,
�t sjtriegt, �t kaocht en maat ring.
In de kuche is het kunniejin,
d�r jaad is van d�r piet alling.
�t iekt jans leef dat ullieg aa
kriet troane in zie oog.
En vroagt an zienne besjaide man
of-e dat nog ins zage kan:

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JANS DURCHEE
1993: Tekst: A. Papousek - muziek: A. Papousek & K. Stevens

Refreng:
Joa, vuur zunt jans durchee, vuur zunt jans durchee,
al zouwst te dat nit zage, mar vuur zunt jans durchee.
Joa, vuur zunt jans durchee, vuur zunt jans durchee,
noen kiek doch nit ezoe� jek, en sjpring ens mit os mit.

November 1990, doe zose vuur bijee,
d'r jroep woe�t doe jeboare en vuur jont noe�ts mie� oes-ee.
Al hauwe vuur 't ie�sjte joar �s angesj vuurjesjteld,
d'r optsog jong nit durch, mar vuur hant os n�ks verveld.

Noen lofe vuur durch Kirchroa, d'r pap, de mam, 't klingt,
en zinge, sjpringe, tr�ote, mit d'r kwetsjb�l we�d jeheld.
Vuur drinke, �se, sjn�tse en hant de jr�etste sjpas,
en sjpille vuur os Hoe�gheet, d'r bekende Jardemarsj.

't Mitwochs zunt vuur tsemlieg mui, mar noch nit oesjebrankd,
en jont noch ens sjurje, mit d'r herring in de hank.
D'r kloon, de pr�k, d'r sjmienk, de tsiem, dat we�d werm voetjelaad,
en doch we�d da al heimlieg an 't nie�kste joar jedaad.

En zitse vuur in d'r zommer i Kirchroa op d'r Maat,
loerend noa d'r Joep, wie he� sjtel i ziechzelf laat.
He� dreumt da rui-ieg vuur ziech hen en vr�ud ziech al mit re�t,
op de joarestsiet woa werm Alaaf jeroffe we�d.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JANS EJAAL, VO�L SJANDAAL
1995: Tekst: Y. Savelberg - muziek: P. Hinzen & Th. Janssen
Zang (*) : K.K.K. Sjt�chne�lsjer & die Original Limburger Freunde


Refreng:
Man, dat is �s jans ejaal, vier maache inne hoof sjandaal.
Vier junt �p joesj bis in de naat, zunt m�rjevrug alwerm paraat.
Junt da trekke durch �s sjtad en sjpringe alles plat.

De kinger junt �p sjiep, ze wille nit noa heem,
en we�d de mam dan wus, dan is dat auwe leem.
Ze wille noch jet sjpringe en danse durch de naat,
inne riefk�ch �se, i kirchroa �p d'r Maat.

Noa heem joa, ze�t d'r pap, dat is doch nit normaal,
't vaas is nog nit le�g en 't is sjtiemoeng in d'r zaal.
De mam is noen kapot, de kinger nog jet mie�,
d'r pap is nit tse hauwe, noen m�ts doe doch ins zie�.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JANS JROE�S JEWIETTER
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
't Hingt boaver Kirchroa en vingt aa mit ing Jee:
ee jans jroe�s jewietter.
Kunst doe wie miech oes Kirchroa, dan herkenne ze diech mitee:
ee jans jroe�s jewietter.
Die wiets die is al aod mar nog ummer is ze woar.
't Is �ch jans erg tieppiesj, vuur �s eje sjproach.
't Hingt boaver Kirchroa en 't vingt aa mit ing Jee:
ee jans jroe�s jewietter.

De welt we�d ummer klinger, me kent ezoe�vul l�.
Dat zunt noen van die dinger, �p d'r daag van h�.
Ze kalle allen�u angesj, de piere en de res,
mar kunt me wie miech oes Kirchroa, dan h�et me dat jewis.

Me kan ja nuus draa maache, vier kalle eemoal zoe�.
Vier haode van 't laache en van jekke dinger doe�.
En laache ze per �njeluk uvver wie iech mie plat kal,
dan zaan iech ze: loof noa d'r mond, iech ammezeer miech wal.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JANS KIRCHROA
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: J�d Jemiesjd


Refrein:
Jans Kirchroa is h� op de bee,
Kirchroa is h� bij-ee
Jans Kirchroa is h� op d'r Maat,
Kirchroa is h� hei paraat
Jans Kirchroa is h� op de bee,
Kirchroa is h� bij-ee
Jidderinne, jidderinne, jidderinne is paraat
Jidderinne, jidderinne, jidderinne ruft alaaf

D'r Maat de� is h� v�al tse kling
De l� die hant de jekste zin
Ze zunt jespand wat ziech noen deet
En wade �p wat k�mme jeet

't Jroe�st dat kunt benoa
�p ee-moal is d'r Prins doa
Noe zien de� sjtaatse jong doa sjtoa
D'r nuie Prins van Kirchroa

D'r ts�g de� trukt bis op d'r Maat
D'r Prins de� sjpringt, de� zingt en laacht
En he� rejeert mit vaste hank,
hei uvver �s sjun Roderland


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JANTS KIRCHROA IS HUU KNAL
1962: Tekst & muziek: Cas Sprokel

Wen vasteloavend is werm doa, da is me vroe� i Kirchroa.
Der Karnaval va Roderland is in et jantse land bekant.
Drum lot noe richtig joa en zengt dis lidsje noa ...

Refreng:
Jants Kirchroa vie�rt huu Karnaval, Karnaval, Karnaval.
De jantse sjtad is op de bee, oad en jonk, dat leuft durjee.
Jants Kirchroa is huu knal, dat deet dea Karnaval.
Jants Kirchroa is huu knal, dat deet dea Karnaval.

Op de zietsong zitst me rei a rei, der Elveroad is ooch der bei.
Der hofnar is oes rand en band, der Prins, dea danst ens mit zieng tant.
De moeziek sjpelt dat lid, noe zengt dat loestig mit ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INNE JANSE DAAG I KIRCHROA
1998/1999 nr.1 : Tekst & muziek: H. Golombiewski
Oesveurende: De Jraater Sjtroassezenger bejlait durch Die Rojo Buam


Vier hauwe al sjpas, jans ejaal woa vier j�nge,
en zate alaaf, in de brennende zon.
�ch hant vier doa duks inne sjlajer jez�nge,
mar noen zunt vier hei, woa al bejon.

Refreng:
Vier blieve h� d�r janse daag hei i Kirchroa,
in �s Kirchroa woa moezziek sjpilt.
Vier zinge h� d�r janse daag hei i Kirchroa,
in �s Kirchroa, dat noe�ts vervelt.
Vier blieve hei bis dat �t oavendkl�ksje sjleet,
bis dat d�r wie�t de wie�tsjafsdure sjlisse jeet.
Vier blieve h� d�r janse daag hei i Kirchroa,
in �s Kirchroa, in �s eje welt.

Vier zoge de welt en vier wole ze kofe,
mar hauwe jee jeld en vier j�nge tseruk.
Vier zunt doe tse v�s �p heem aa jejange,
en z�nge va vr�ud en jeluk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JARDE-MARSJ
1947: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

Went sjtram en vrisj de jarde kunt, is jonk en oad prezent.
Den jiddes kink i Kirchroa de Prinse-Jarde kent.
Vuural os meadsjer, jonk en sjun, die vr�uje ziech mit reat,
den zonne sjtaatse jarde-man, dat is de muite wead.

Refreng:
Sjiek en sjtram, jeet hea dran, osse faine jarde-man.
Hea versjteet, wat hea deed, went hea op maneuver jeet,
Jidder sjats, blond of sjwats duit hea an zie jarde-hats.
O, doe trui� jarde-man !

De jantse sjtad is op de bee, en vr�ud ziech op 't fes.
Der Road, dea is prezent umdat 't Vasteloavend is.
Der Prins, dea laacht en sjpringt en zingt en deed an alles mit.
Doch ooch de Prinse-Jarde, die verjeest 't sjmie�re nit.

Doch jidder jarde-man, dea hat n'Zeabel en ee hats,
ee sjiek montuursje en ing pruuk en inne leeve sjats.
n'Jarde-man, dea deent der Prins en sjteet vuur hem paraat.
Mer noa de vasteloavends-tsiet, ee hets-je op hem waat.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T JEBIS
1999/2000: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Jezank (*) : Sjroebloemmel en Co


Refreng:
't Jebis is voet, de moel is le�g, en doe kans alling mar loetsje.
't Jebis is voet, de moel is le�g, 't koam ezoe� eroes jefloetsje.

Wens doe auwer we�ds, krieste 't an de tseng,
e bisje boare, of inne trekke.
Wens doe auwer we�ds haste 't nit in heng,
en mit de moel le�g kans doe alling mar lekke.

Oane tseng dat is, ja jee sjun jezich,
doe kries mar p�pje, en milchs-ts�pje.
Oane tseng dat deet, pieng en sjleet �p krig.
Me ze�t doe m�ts dan mar �p de vellinge klietsje.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEES SE MIT MIEG MIT ?
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Ieg woar noch sjpie� op sjtroas, ieg hauw jeng anoeng van de tsiet.
Ieg woar zoe� mui noadat ieg enne oavend hange blief.
Ieg hoe�t de sjtem opens, ieg drieenet mieg doe en zieg;
doa woar dee man opens, de� vroaget doe an mieg:

Refreng:
Jees se mit miech mit ?
Ieg los dieg van alles zie�,
wats doe noch noe�ts jezen has.
Doe has drij wunsche vrij.
Doe kans dieg wunsche wat se wels.
Jees se mit mieg mit ?

De� laachet mieg doe aa, zoe wie me vrung aalaache kan.
Ieg kroog der sjrek dervan, van dem koe�t ieg dat nit han.
Ieg hoalet de sjouwer op en ieg lofet mar werm wie�r.
Mar de� hool mieg doe sjtop en de� vroaget eng tswaide kie�r:

Ieg kroog der floep noen pas, den ieg daat: "De� ke�l is jek".
De� hool der sjtuup mieg vas en ieg daat: "De� huit dieg trek".
Wie de� miene angs doe zoog, doe loos-e plutslieg los,
mar wie de� doe hinger bloof, vool mieg in wat ieg toch wos:

Refreng:
Ieg jon nit mit dieg mit.
Ieg kan nit van alles zie�,
wat ieg noch noe�ts jewe� bin.
Ieg verwunsch ze alle drij,
den de wunsche zunt wal vrij,
mar wat dan kunt nit.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JEETESJLAJER
2002/2003: Tekst & muziek: Loek van de Weijer
Zang: L.V. 't darf jinne naam han


Der Jiel, de� jeet mit jeete en dinkt: los die mar joa.
En wat he� dinkt, dat deet-e, eng jeet kan dat versjtoa.
Mar wil ste wisse wie �t jeet, �t jeet nit mar �t sjteet.
Doch vroagste �m dan wie �t sjteet, ze�t he�: och, ja �t jeet.
En jeet �t �m dan jet tse flot, dan bliet he� effe sjtoa.
He� ruft hel oes: doa junt v�r weer, los jete en los joa.
En enne de� de jeetesjproach versjteet,
de� wil wisse wie �t mit die jeete jeet.

Refrein:
Wie jeet �t mit de jeete van der Jeeteberg,
dunt die nog ummer m���, dunt die nog ummer m��� ?
�t Jeet jod mit de jeete van der Jeeteberg.
Ze dunt nog ummer m���, ze dunt nog ummer m���.
Alleen laatste keer:
En zoe�lang wie die jeete blieve joa,
bliet �t m��� op der Jeeteberg besjtoa.
�t Jeet jod mit de jeete van der Jeeteberg.
Ze dunt nog ummer m���, ze dunt nog ummer m���.

�t Jreetje hat jet jeete, heem op de boerderij.
Die sjtunt doa mit de b�ksjer tse sjmoeze in de wei.
En jeet eng jeet mit jeete, dan wees der bok besjeet.
Mar jeet d�r bok zoe� wie dat jeet, bokt och nog ens de jeet.
Zoe� junt die b�k dan jiddes moal die jeete an der boam.
De jeete dunt dan ie�tsj mar m��� en sjnakke dan noa oam.
En wen der bok dan noa de jeete jeet,
wil he� hure wie �t mit die jeete jeet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEF MER JAAS !
1957 nr. 1 : Tekst: Joep Wetzels - muziek: Wiel Scheren
midi

Leefste luu, huu zitse vier in de patsj mit der verkier.
Alles sjteet huu op der kop, a jidder ek sjteet: sjtob.
Sjilder, piel en flikkerlit, bouw tse tselle nit,
dat maat hinger 't autosjtuur alles tuureluur.

Refreng (2x) :
Jef mer jaas, jaas, jaas, los mer joa.
Mer zoe� lang wie 't lid p jreun blit: sjtoa.
Weat 't roe�, roe�, roe�, da prems aaf,
zos maats doe sjtokker mit 'ne paaf.

Inne auto hat der Frens, drop betsalt is jinne tsents,
Stelt ziech aa wie inne hear, mer broeze wie 'ne beer.
Ziet jee sjild of zeebrasjtrief, jee trotwaar en zief.
Jidderinne ruft direk: kiek ins wat 'ne jek.

* single : Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEF MIECH DING HANK
Tekst & muziek: ?
Oesveurende: ?


Refreng:
Jef miech ding hank, ver welle vrunk zie�.
Dis drei daag lank, dat ken jen zung zie�,
den vasteloavend vierst se niet alling.
Jef miech ding hank en �t kriet �s jinne kling.

Jinne jeet noen jaer alling, me m�s tsezame zinge.
Lifs mit inne man of tsing, dan kan me-n-et wiet bringe.
Me zukt ziech inne partner of me zukt ziech ing partnerien.
Dan we�d nit lang jefakkeld, jidderinne kriet �t ziengt.

Doe kieks nit noa d'r mond alling, mar tsezame noa de sjteere.
Doe jees nit noa d'r maat alling, kans se diech dan ammezeere ?
Doe zuks diech inne partner of doe zuks ing partnerien.
Doa we�d nit lang jefakkeld, jidderinne kriet �t ziengt.

Doe sjtees nit an de tie�k alling, doe kans jee r�nke je�ve.
Doe kries ja �ch jing sjpas alling, wat is dat vuur ee le�ve ?
Doe zuks diech inne partner of doe zuks ing partnerien.
Dan we�d nit lang jefakkeld, jidderinne kriet �t ziengt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEF MIECH MAR INNE LAACH
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Jef miech mar inne laach, mie� broech iech nit van diech.
En vilt ins jet tse laache, dan deel dat sjun mit miech.
't Jeld kans doe diech hoade, me jelt ziech toch jing sjpas.
't Is toch v�al mie� we�d, wents doe jelaache has.

't Jie�ft zoe�vuul probleme, me drie�nt ziech drin en droes:
Wie kan me jeld verdene jen�g vuur ee jans hoes,
d'r auto en d'r w�sjmasjieng, d'r jaad en de jaraasj.
Doe wits nit mie� tse maache je, noen lek miech ins am aasj.

Verj�s noen al dieng z�rje, die lofe diech nit voet.
Die haste �ch nog m�rje en doarum nit jemoed.
Doe has nog nit jez�nge, dat is toch ing blamaasj.
Of kanste nit mie� laache, ja, noen lek miech ins am aasj.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone cdl-9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEK, JEKKER, KIRCHROA
1998: Tekst & muziek: M.Reintjens & W.Schobben
Zang (*) : De Sjunkelvotte & die Original Limburger Freunde


Refreng:
In �s jek, jekker, Kirchroa, is h� sjpas en vr�ud aa-jezaad.
In �s jek, jekker, Kirchroa, zunt mit vasteloavend doezende klone �p d'r Maat.
In �s jek, jekker, Kirchroa, kanne vier drei daag lank nit sjtil blieve sjtoa.
In �s jek, jekker, Kirchroa, nee, dat deet �s wirkliech jinne noa.

Verkleid wie kloon in �s b�nkte Kloneland, veulste diech hei heem.
Den d�r vasteloavend in �s Roderland is jinne auwe leem.
Wilste vasteloavend liere viere, kanste dat in �s Lierchroa liere.

Haste noeg noe�ts in die le�ve sjpas jehad, veulste diech zoe� j�d.
Vasteloavend hei in �s sjun Heemet-sjtad, drei daag zunt �s tse k�t.
Wilste vasteloavend liere viere, kanste dat in �s Lierchroa liere.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JEKHEET
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Alle jekheet op ee sjteksje, 't we�d Carnaval,
d'r jek maat ziech jereed.
Wen iech effe mit dat 'jeksje' op dat sjteksje kal,
laacht he� en wees besjeet.
En de narresjaf, die vruijt ziech al,
den wen 't jeksje oes 't eksje kunt,
dan is 't carnaval!!!!!!

d'r Prins, de� helt als sjteksje 'ne tsepter in de hank.
Doamit rejiert he� loestieg uvver zie narrelank.
Wen he� dan oesjeviert is en naats op heem aa jeet,
da kniekt he� noa dat k�psje, dat op dat sjteksje sjteet,

Dat jeksje op dat sjteksje, hat ummer jouwe zin.
D'rum jeet de� mit die jekke daag �ch uvveral mit hin.
En velt ins inne oes de moas en kriet da jee jehuur,
da sjt�che vier doa jans bestimd, ee joeksieg sjteksje vuur.

Oes 't richtieje hoots jesjneie en sjpas verdrage kan,
en �ch va vasteleer-koeltoer, doa wees he� alles van.
Wen 't dan �sjermitwoch is, dan jie�t he� os besjeet,
't 'jeksje' mit ee j�d jeveul, werm va zie sjteksje jeet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T JELENDER
1985: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Va jongs aaf bin iech jroesjebraat, mit vasteloevand vierre.
Me neumt miech heem d'r vatseloavendssjpetsiejalist.
Iech han zoe mennieje rausj jemaat, dem iech nit kan verliere.
Joa ummer houw iech loestieg op de kis.
En wen iech da op heem a jon, en iech sjlis sjtil de duur,
dan is doa bei de trap ummer, ee sjtimsje dat iech huur.

Refrein:
Hot diech an 't jelender vas, wenste ee tse v�al op has.
Den doe wits: jeet 't nit jod, vilste vleddieg op de vod.
Hot diech an 't jelender vas, wenste ee tse v�al op has.
Den 't wiechtiegste dat is, datste murje bei os bis.

En is me inne jouwe daag durch Kirchroa an 't sjpatseere,
en truft me zoenne richtieje karnevalstoerist,
de� nit jod Kirchr�atsjer plat versjteet, mer 't viere wal wil liere,
da junt vier bis de letste duur ziech sjlist.
En wen he� da j�d mui is, en he� noa bed wil joa,
de wunsj hem ing jouw naatsrouw tsouw en jef hem dizze road.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JELUKLIG ZIE�
1997: Tekst: Henk Str�ver - muziek: Joep van de Aa
Zang (*) : De Sjtaater Vrung


De klingste vr�ud maat sjpas, ja wat wilste noch mie� in die le�ve.
't Sjunste watste has, is went angere jet um diech je�ve.
Zilver en �ch jood of fiellaich haste �ch waal jet sjood.
jidder miensj, jroe�s of kling, sjteet mit vrung doch noe�ts alling.

Ja haste werm ins hel jewirkd en is 't indlich sjloes,
dan kunste heem en sjpringt d'r h�nk, jie�t diech inne tsongekoes.
De kinger hange um diech hin, de sjloebbe die sjtunt al jereed.
Dieng vrauw hat jekaochd, d'r dusj we�d jedekd,
en krieste vertseld wie 't le�ve zoe� sjteet,
en hat 't jesjmaad, d'r k�mp is jelekd.
Dan witste jans jewis .....

En sjteeste tusje l� en tie�k en veuls diech doch alling.
�pins doa kunt d'r betste vrunk, duit diech e beer in heng,
of maat d'r kloeb alwerm ing jool, dat deet diech doch j�d an 't hats.
K�m maach diech jet sjpas en tseeg die jebis.
D'r jr�etste bezits, jeluklieg zie� is.
Den m�tste ins joa, doe nems diech nuus mit.
Dat is doch jans jewis.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JET APAATS
1991/1992 nr.1 : Tekst & muziek: Peter Lemmens
Zang: Der Klonejroep


Refrein:
Dees-te bei os vasteloavend viere, dan is dat jet apaats.
Is dat in e richtig Kirchr�atsj vi�del, dan is dat jet apaats.
Zies-te da wie Kirchroa ziech deet freue, dan is dat jet apaats.
Hui d�r Prins jeng klumpjer um tse sjtreue, ja, dan is dat jet apaats.

Va kinks aaf aa is karnaval vuur miech jet jans appaats.
Iech freuet miech wie enne jek, wenn ich mer al dra daat.
't 'Sm�rjens vrug de sjtroas da op en wade op d'r tsog.

Jeng anger plaatsj wie Kirchroa han iech in mienge zin.
En mit die daag veul iech miech sjtoots dat iech van Kirchroa bin.
Vier karnaval zoee wie 't mot
Die daag zunt miech tse kot.

Iech hof dat Kirchroa ummer bliet wat iech d'r vaan verwaat,
en mit die daag nuks angesjter wie sjpas doa we�d jemaat.
Va Kirchroa we�d mit re�d jezaat, �t is och jet apaats.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JET SILIKONE, VALSJE TENG
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Heinis


Iech bin noen eemoal sjun, bin zoe� jeboare
Jiddes me�dsje leuft miech hingernoa
't Maat nuus oes, mit baad, mer �ch jesjoare
iech broech noe�ts alling tse joa

Refrein:
Jet silikone, valsje teng, ing pruuk of e toepet
't M�rjens vuur d'r sjpeijel sjmienk iech dat 't vrekt
Bij miech ziet me jaar jee vet, iech draag e jroe�s korset
Mit d'r duurste kreem zunt de sjpatoare bedekd

't is noen eemoal zoe�, ja mit de joare
vleit de tsiet en jeet me hingeroes
Mit 100 joar, dat han iech miech jesjwoare,
zien iech ummer nog j�d oes

Ja mit ing nui friezoer, sjun fiejoer, en jing vauwe mie�
Wen iech uvver sjtroas jon, kan iech miech losse zie�


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JET SJUNS
1998: Tekst & muziek: R.Lochtman, F.Stollman & P.Bartholom�
Zang (*) : Re�nboagkloeb Haander & Harmonie Sankt L�arusje


Refreng:
Dat kink hat bakke-bakke-bakke wie e r�esje, dat hat e munke wie e eppelsje zoe� roe�.
E paar oge wie jet klumpsjer in e d�esje, went dat miech aa kiekt, bin iech doch zoe� vroe�.
Dat kink hat bakke-bakke-bakke vuur tse p�tsje, wat wuur iech sjtoots mit dem eroes tse joa.
Jans besjtimd dat wil iech �ch verd�tsje, dat is �t sjunste me�dsje hei i Kirchroa. (2x)

K�ts jelei� koam 't woe�ne bij �s oave i jen sjtroas.
't Allersjunste bluiend bl�msje mit alles dr�p en draa �p moas.
Dat me�dsje hat zoe� dat "jewisse" woa inne riechtieje man �p vilt.
Dat natuurlieje, jong dat vrisje toesjt me nit vuur jood of jeld.

Ja dat me�dsje is 't sjunste zoe�jet is me nit jewend.
Jiddere man de� deet ziech vr�ue went he� zoe� bl�msje kent.
�ch dat kink hat e fiejuursje, e jezich dat ummer laacht.
Hinger vinstere of e duursje we�d durch jiddere man jezaad.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JIDDERE JEK IS ANGESJ
1998/1999 : Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang 1 : Vizaasj
Zang 2 (*( : Weerwaas


Jiddere jek is angesj, en wat angesj is normaal.
Jidder vrauw is jet bezongesj, en jiddere man is sjpetsiejaal.
Doarum tseech diech wiets-te bis, �t is doch jans ejaal,
den jiddere jek is angesj, en wat angesj is normaal.

De� doa hat �t lietie en het doa is jetietsjd.
Mit hem is �t nit palettie en het is ram verkiensjd.
Vier klappe nit mie� richtieg, d�r zender hat inne tiek.
Vasteloavend maat �s sjuppejek en vier vinge dat �ch nog sjiek.

Iech han inne hammer en doe ee sjr�fje los.
He� doa hat ing pan aaf en het is ram beklopd.
Vier hant inne zonnesjtich, vier hant tse werm jebaad.
Den vasteloavend maat �s sjuppejek en doarum hant vier hel jezaad :

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JIDDERENNE 'T ZIENGT
2001/2002: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
Jidderenne 't ziengt, jidderenne 't ziengt.
Iech dat va diech en doe 't miengt.
Jidderenne 't ziengt, jidderenne 't ziengt.
Iech dat va diech en doe 't miengt.

D'r Sjeng, de� how 't sjunste me�dsje van de janse Hei.
Vier jonge ins ing kier �p sjiep, mieng vrauw woar �ch d'rbij.
Mar wie iech doe �p heem aa jong mit dat angert aan d'r erm,
iech zaat: "Iech bring 'm m�rje tseruk, iech hod 'm diech waal werm."

Vier jonge �s ee drinke mit d'r janse kloep.
Vier jove allen�u ing rungde, alleng d'r Jo how floep.
Mar wie 't op betsale koam, maachet he� ziech noa d'r klo.
Doe hant vier alle sjro�m jezatsd op 't ke�tsje van d'r Jo.

't Rita, dat is v�al te sjmal en �ch tswai meter lank.
Doa kunt �ch nog ins bei, 't hat nuus �p de plank.
't Karin dat is v�al tse kling, vuur h�nged kilo sjpek.
Wenn die 't ziech dele k�ete, woare die tswai perfek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JIDDES H�S-JE HAT ZIE� KR�TS-JE
1998: Tekst & muziek: J. Schulteis
Zang (*) : Sjeef Jewikkeld


Refreng:
Jiddes h�s-je hat zie� kr�ts-je.
Hingt d'r hoesze�je sjeef of doe kries d'r blauwe brif,
los diech nit �ngerkrieje,
e bis-je pieng dee lang nit wie�. (2x)

Bis als miensj doe ins jeboare, wasets �p in ing sjieke kollenie.
Doe woe�ts kwiet dieng wildste hoare en doe trouwets diech ing jekke prie.
Went dieng vrauw da �p diech sjrait, witste dat diech werm jet bluit.

't Jeluk hat diech verj�se, bis nit riech, jinne auto vuur de duur.
D�k �p sjwatse zoam jez�se, is d'r pech diech ummer effe vuur.
Zinkt d'r m�d diech in de sjong, ja da loester leve jong.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JIDDES KIER
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "Telkens weer" (Friso Wiegersma/Ruud Bos)
Zang (*) : Jack Vinders


Jiddes kier, bild iech 't miech werm in,
dat iech d'r himmel krien, woadurch iech werm bejin.
Jiddes kier, we�d alle blauw werm jrauw,
sjton iech tseruk en sjtil, boese in de kauw.

Refr�ng:
Mar jiddes kier, dink iech noe is 't doa,
woa iech alling vuur le�f, mie hats as jef.
Bij wem iech ving en �ch le�ve lier,
leefde vuur ummer, jiddes kier.

Jiddes kier, jraad of 't noe�ts jene�st,
bliet doch die pieng besjtoa, um wat is jewe�.
Jiddes kier, d'rek noa de ie�sjte v�nk,
sjleet werm die vlam umhoe�g en is d'r tsirkel r�nk.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JIN'NE BLA BLA BLAA
1991: Tekst & muziek: G. Prickaerts

Refreng:
Jevelles jinne bla bla blaa,
mie� joeks en hoempapaa, joeks en hoempapaa.
Jevelles jinne bla bla blaa,
mie� joeks en hoempapaa, joeks en hoempapaa.
Werp die tekste en de� kwatsj alleneuj mar in mieng patsj.
Jinne bla bla blaa, joeks en hoempapaa.
Jinne bla bla blaa, joeks en hoempapaa.

Al wat bedaat we�d is allang bedaat.
Al wat jezaat we�d is allang jezaat.

Dat wies nit sjwats is. wisse vier noen wal,
in'ne honk jing kats is, dat is sjtomme kal.

Al dat belie're en al de� ameng.
Vier wille viere tseruk noa ut refreng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOA, WEN DE MOEZZIEK SJPILT ...
1995: Tekst: Leo Pelzer - muziek: Martien Pelzer
Zang (*) : D'r Kloep J�d Jefloept


Refreng:
Joa, went de moezziek sjpilt, d'r letste j�ole rolt.
En an �p heem aa joa doa we�d nog nit jedaad,
dan is oes rand en band, �s janse Roderland.
Joa, want dat land dat is oes sjpas en vr�ud jemaad.
Want jidder kink kiet van de auwesj al jelierd,
wie hei bij �s de vasteloavend we�d jevierd.
Joa, went de moezziek sjpilt, d'r letste j�ole rolt,
dan is oes rand en band �s janse Roderland.

Miech we�d wal ins jevroagd, wie vasteloavend we�d jevierd.
Dan zaan iech: jong, dat wees ich nit, vier hant dat jonk jelierd.
Bij �s heem woar de karneval e fes vuur aod en jonk.
En sjpas en laach, dat wits doe doch, dat hilt die hats jez�nk.

Vuur os is drei daag karneval 't sjunste wat besjteet.
't We�d jedansd, 't we�d jelaad, bis dat 't nie mie� jeet.
En alle wat diech z�rje maat, doa we�d noen mit jelaad.
Zoe�lang wie nog de moezziek sjpilt, da we�d ziech sjpas jemaad.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JODE NARREKAP
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


vier trekke noe al joare
durch 't limburgs lank
i Mastrich kent me �zze naam
joa vier zint weltbekank

jinne h�nk de� �s versjteet
mer dat maat �s n�ks oes
vier zinge in �s eje plat
jinne de� dat sjnapt

uur zut 't zelver sjood
uur woat d'r zelver bij
went uur jet hauwt jerejeld
woare vier nit mie� hei

Refrein:
Wie lang m�tte vier noe nog �p sjtap?
Woa bliet die narrekap?
Wie lang m�tte vier nog wie�r joa?
Die jode narrekap.
't We�d noe lanksaam wirklieg tsiet
vuurdat 'm werm inne angere kriet.
Jef hei, die mutsj, en r�f "Alaaf!",
da zut uur van �s aaf.

d'r kaviaar is opjedeend
sjampanje sjteet jereed
vier krient dat alles ram vuur n�ks
en da weest uur besjeed

d'r mennedsjer is �ch paraat
mit �zze keddilek
want vuur junt noa d'r tillevies
vuur ee j�d gesjprek

ze zint 't zelver sjood
ze woare nit j�d wies
noe hat uur �ch nog las va �s
�p d'r tillevies

Tejele hat d'r Thei
d'r Thei hat 't Marij
Mastrich hat de NUL
en angere flauwekul

Pruse kinne sjtute
't Belsj hat friettetute
hamburger m�ts te �se
mer �s zint ze verj�se


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T JODELE BIELLA
Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Zang: D'r Letste Sjrai


't Biella dat is van de Hei
en kunt nit oes Tirol
't is d'r allerletste sjrai
den witste wat 't wool
't Biella dat wool jodele
dat is zoe� mekkelieg nit
't ken alling mar ke�ke
d'rum jodele vier mit...

Refrein:
en 't Biella ken nit jodele
jodelie jodelie jodelie jodelie jo, hei
ja 't Biella ken nit jodele
jodelie jodelie jodelie jodelie jo, hei
en al weul 't Biella jodele
jodelie jodelie jodelie jodelie jo, hei
da nog k�et 't nit jodele
jodelie jodelie jodelie jodelie jo, hei

hei hei ooooh lei

't Biella hat ing pan oes
dat woe�d waal ins jezaat
't Biella is besjtimd als kink
ing kier tse hees jebaad
doe v�ng 't aa tse jodele
wat woar dat e sjandaal
de janse Hei woe�d jek d'r va
en noe d'r janse zaal...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOEBIELEIJOEMS-WALSER
1992: Tekst & muziek: Lex Doutnik

Refreng:
't Is joa wirkliech woar, dat al v�nnef moal ellef joar,
d'r karneval broest durch os Kirchr�atsjer lank.
In b�nkte kluure junt vuur hank in hank,
de kloone hinger noa, in os heemet Kirchroa.

D'r vasteloavend, dem viere vuur j�t.
De sjtiemoeng, de sjpas, die zitst os in 't blot.
D'r Prins en zieng jarde sjtunt ummer paraat,
en 't we�d da jesjoenkelt bis sjpie� in de naat.

Zamstieg trukt dan d'r kingertsog oes.
D'r sjoe�lprins, de� wurpt dan zieng klumpsjer hei oes.
De luu langs d'r we�g sjtunt tse sjpringe va vruid,
en de me�dsjer die we�de jepuutst en jeduit.

Ozze prins de� hoalt zienge sjtadssjlussel aaf,
en ruft op os Kirchroa dan drei moal alaaf.
't Mondiegs, doa sjteet he� jants hoe�ch op d'r waan,
en de prinsekapel leuft vuur�p mit de vaan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOEDERIE
1995: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*)(**) : Weerwaas


Refreng:
Joederie, joedera, joediehopsasa,
joediejo, joediejo en alaaf.
Joederie, joedera, joediehopsasa,
joediejo, joediejo en alaaf.

Van al de� sjtomme kal, de� me deet mit karnaval,
kunt 't mie�tste van jezank, d'r janse oavend lank.
En vroagt me wat me vingt van de w�ad die me dan zingt,
dan laache vier ins j�d den vier hant ee sjtuk in de v�t.

We� eroezer jeet en ziech ing mom aadeet,
de� leuft van zaal noa zaal en deet mit an de� sjandaal.
De� vroagt ziech toch nit aaf wat betseechent noen alaaf.
De� hat doavuur jing tsiet, alling doe�sj en appetiet.

D�ch noen mit, dink nit noa, de vasteloavend is werm doa.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432
** cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOEMMIE SJTIVVELE
2005/2006: Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Wiel Hamers & Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
Iech han joemmie joemmie joemmie joemmie sjtivvele
Dat is woa iech al joare lang va dreum
Iech han joemmie joemmie joemmie joemmie sjtivvele
Da zunt ze roe�, da zunt ze je�l, da zunt ze jreun
Iech han joemmie joemmie joemmie joemmie sjtivvele
Oane sjtivvele j�n iech nit mie� eroes
Iech han joemmie joemmie joemmie joemmie sjtivvele
En iech d�n ze va ze le�ve nit mie� oes

Biste pater, biste pastoer
Biste president of biste boer
Biste beklopt, of maatste kwatsj
Oane sjtivvele oes d'r pratsj

Biste r�uber, biste polies
Biste jekluurd of biste wies
Biste va hei, of inne pruus
Oane sjtivvele biste nuus

Biste achtsieg of biste elf
Biste zoejaar de Hoe�gheet zelf
Biste jet mie�, is dat ejaal
Oane sjtivvele oes d'r zaal

Biste loestieg en haste sjpas
Haste d'r sjunste kloonejas
Biste va jood en jeld nit vies
Oane sjtivvele jenne pries


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JOEMMIE-BOOM
Tekst: Herman Hirsch - muziek: Herman Rutten

De tant hat inne joemmie-boom doa �p 't vinsterbret.
't Is jewis ing sjtaatse plans, de blaar zint jreun en vet.
En is de tant da d�ks alling da ze�t ze an die plans ...
wuur iech noch ins zoe� jreun wie diech, da hai iech �ch werm sjans.

Refreng:
Joemmie, joemmie, joemmie-boom, iech veul miech h� zoe� jreun.
Joemmie, joemmie, joemmie-boom, dat is doch jans jeweun.
Joemmie, joemmie, joemmie-boom, blief doe� mar rui�ech sjtoa.
Iech veul miech h� wie 18 joar en dat m�ts doe� versjtoa. (2x)

De tant hat ziech noen fain jemaad, h� jeet de tant eroes.
Ze dre�t ee kleed zoe� jreun wie jraas, de tant ziet priema oes.
Ze veult ziech noen werm 18 joar en hat �ch wirkliech sjans ...
en went ze dan an 't danse is dan dinkt ze an die plans.

* single : Diverse artiesten - "Kirchroa jef mar jaas"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JOEP
1986: Tekst & muziek: Geert Bemelmans

Refreng:
Ja, eemoal in 't joar, is d'r vasteloavend doa.
Da we�d bij �s hei �p d'r Maat jans jet sjpas derhin jemaad.
Da h�et d'r Joep bij d'r vasteloavendskloep.
He� kriet da lempsjer �p d'r kop en e paar deksele boavedr�p.
Dan is d'r Joep d'r allersjunste kloon,
he� ziet dan oes wie inne sjelleboom.

D'r Joep is bauw drei meter jroe�s,
doch kunt he� noe�ts inne sjrit vuuroes.
He� sjteet noen al jet joare doa,
tse waache uvver Kirchroa.
Iech vroag: Joep, weulste tseruk noa'n koel ?
He� ze�t: Och man, noen hod de moel.
Iech sjton hei noen waal jans alling,
ze krieje miech doch nit kling.

D'r Joep h�et hei i Kirchroa,
he� zal noe�ts noa He�le joa.
D'r Joep, dem kent doch jiddes kink,
d'r Joep sjteet doa i weer en wink.
Iech vroag: Wie kunste an d'r m�d ?
He� ze�t: De sjtiemoeng , die is j�d.
Iech sjton hei noen waal jans alling,
ze krieje miech doch nit kling.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JOEP
2001/2002: Tekst & muziek: Theo Roering & Frenk Puts
Zang: De Charly's


Refreng:
Iech bin d'r Joep va d'r Maat.
Iech han noch noe�ts e woad jezaad.
Iech sjton hei mar jet tse stoa,
midde i mie Kirchroa.
Kling of jroe�s, ze kenne mich.
Kirchroa, iech haod zov�al va dich.
Op miene Maat, doa veul ich mich zoe� riech.

Iech kiek al joare uvver d'r Maat,
en han al jans jet mitje-maad.
Ing kier vr�ud, en de anger kier leed.
Joa, zoe� wie ut in 't le�ve jeet.

'ch Sjton op d'r zok-kel hoe�g boave e�d.
Joa, l� va Kirchroa zunt mich jet we�d.
Va d'r zok-kel kriet mich g�nne aaf,
joa, och nit mit inne helle paaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JOEP IS POER KOELTOER
Tekst & muziek: Hugo Wetzels
Zang: Duo de Radies


Vuur hant bei os i kirchroa, ee jans sjun bild doa sjtoa.
Is nit miee voet tse dinke, oes os Kirchroa
In de joare `50 toen hant ze hem jemaat
Midden op d`r maat jezats, en Joep !!!, aan hem jezaat.

Refrein:
D`r joep, op d`r maat, dat is ing koel(t)fijoer.
In kirchroa weltbekant, wie in Paris, d`r eiffeltoer.
Sjeet hoeeg op zienezokkel, is richtieg eng statoer
Drum zaache vuur in koer,:��D`r Joep is poer koeltoer.

Kunt op me d`r maat, ziet me, d`r joep van wiet
En lieet os daobij dinke, an de koale-tsiet
Mit de vasteloavend, dan zies ze hem al sjtoa
Dan hant ze hem zoeejaar, ee klentsje aa jedoe

Wen tse wiet van heem aaf bis en d`r joep zieng foto`s zies
Dan motse nit jek kieke, went doe dan heemwiee kries
D`r joep, dee is va brons, mar doch zoee sjwats wie koal
En ee dink is jewis, hee u-vverleefd os allemaol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�R JOEP KUNT VAN DER ZOKKEL AAF
2007/2008 nr. 1 : Tekst & muziek: Paul Hermans
Zang: De Martino�s


Noa nuijoar,dat is nit sjle�t,
d�r nuie prins werm oesjer�ffe weed
d�r janse maat is sjwats van de l�.
We� zouw �t zie� , we� we�d �t hu?
D�r joep de� sjteet wie jiddes joar derbij
En dinkt �pins: iech tseeg �t �ch ins hei
Wat hat he� doe jedoa, he� is nit blieve sjtoa.

Refrein:
Mit inne feste paaf, sjpringt d�r joep van d�r zokkel aaf,
En dan mit jans v�al alaaf , jeet he� d�r maat �p en aaf.
Mit inne feste paaf , sjpingt d�r joep van d�r zokkel aaf,
En dan mit jans v�al alaaf , jeet he� �p en aaf.

Jaore lank in weer en wink,
Sjeet �zze joep dat weest jao jiddes kink.
He� hat doa �ch van al mitjemaad
Van �t m�rjens vrug , bis in de naat.
Mit wmc en �ch mit karneval,
Kiekt he� van oavenaaf en ziet dat al.
En dan is he� �t mui , he� deet �t werm �pnui.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�R JOEP WE�D 50 JOAR
2007: Tekst & muziek: Jan Meijs

Als patroe�nsbild vuur �t werk bis doe jeboare.
Kreftieg jroe�s en sjtoots. hat me dich jemaad
Joa d�r naam van d�r Tsint Joep hat me diech jejoave
Mit dieng koellamp sjtees te daag en naat paraat
Op d�r Maat hoef me jee ple�tsj-je vrij tse haode
Vuur �zze Joep is doa daag en naat ing plaatsj
�ch al hat e noe�ts ee woad mit �s jesjpraoche
Trostdeem hat e �s v�al le�vensm�d jebraad

Dat is d�r Joep, d�r Joep hei �p d�r Maat
De� hat �s vr�ud, en levensm�d jebraad
Ja �zze Joep we� hauw ziech dat jedaad
Hat noen zieng v�ftsieg j�arsjer vol jemaad

Dieng kingertsiet hant vier diech nit jejoave
Doe woats tsefort al inne j�nge man
In �t br�ns hat me diech le�venslank jejaose
En sjtees hei noen vuur ummer �p d�r Maat
Al hat me diech al minnieg moal versjoave
D�r Maat dat is en bliet dieng iereplaatsj
De joare zunt zo lanksaam langs jevloage
�ch, has te hei, al zoe�v�al mitjemaad

De koele zunt noen allemoal jesjlaose
Die k�mpele junt noen nit mie� hei eraaf
Ing anger tsiet is noen weer aajebraoche
Ze werme noen de hoezer mit d�r jaas
�s kinger zalle ziech noe aaf joa vroage
Wie kunt da noen de� Joep hei �p d�r Maat
D�r joep de� is in Kirchroa jeboare
De koele hant hem heierhin jebraad


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOESJ JOESJ JOESJ
Tekst & muziek:
Zang (*): Weerwaas


Och wat woar vruier toch ing sjiekke tsiet,
wail doa ummer jet van hange bliet
en die melodieje we�d iech noe�ts mie� kwiet,
dit is vasteloavend van vruier tsiet.

En 't is ja vasteloavend,
joederiederaldala
En 't is vasteloavend,
joederiedera.
En wail 't vasteloavend is,
dan huit d'r duvel �p de kis.
En 't is ja vasteloavend,
joederiedera.

Joesj joesj joesj, vier hant �s langs de sjoe�l jefoesjd,
joesj joesj joesj, vier hant �s derlangs jefoesjd

Iech sjies diech aa, iech sjies diech aa,
doe has 't hemme van die modder aa
iech sjies diech aa, iech sjies diech aa,
doe has 't hemme van die modder aa.

En krien 'm diech mar nog ins in jen heng,
d'r sjwingel van de kettekarressel.
En krien 'm diech mar nog ins in jen heng,
d'r sjwingel van de kettekarressel.

Wenn das so wieter geht, ein halbes jahr
krien iech delerio, halleloeja.

Och wat woar vruier toch ing sjiekke tsiet,
wail doa ummer jet van hange bliet
en die melodieje we�d iech noe�ts mie� kwiet,
dit is vasteloavend van vruier tsiet.

Doa vloog ing v�t jen daag er�p,
die woar mit loemmele �pjesjt�pd,
doa vloog ing v�t noa jen daag er�p.

Dat v�tloach te�je de� kandel aa,
de� kandel te�je dat v�tlaoch aa,
doa vloog ing v�t noa jen daag er�p.

Dat v�tlaoch hauw ziech wie� jedoa,
dat v�tlaoch woar noen sj�tselsbloa,
doa vloog ing v�t noa jen daag er�p.

Vier losse �s p�ppe, vier losse �s p�ppe,
vier losse �s p�ppe sjikke oes amerika.
Vier maache kinger, vier maache kinger,
vier maache kingersjong oes verkensleer.
Iech han d'r jr�etste, iech han d'r jr�etste,
iech han d'r jr�etste man van de welt jezie�.

't zoos ee efje �p 't trepje bij de oma an jen duur,
't hauw ee l�s-je in 't r�ks-je en 't koe�t nit dervuur.
't zoos ee ef-je �p 't trepje bij de oma an jen duur,
't hauw ee l�s-je in 't r�ks-je en 't koe�t nit dervuur.

Marietsebiel, woa jeeste hin
Noa d'r badeberg
wat is dan doa,
de mam is krank
wat hat ze dan
de v�t verbrankd!

Och wat woar vruier toch ing sjiekke tsiet,
wail doa ummer jet van hange bliet
en die melodieje we�d iech noe�ts mie� kwiet,
dit is vasteloavend van vruier tsiet.

Och h�ue vier ee dr�pje, h�ue vier ee dr�pje,
h�ue vier ee jans kling dr�pje.
Och h�ue vier ee dr�pje, h�ue vier ee dr�pje,
h�ue vier ee jans kling dr�pje.

Oh Suzanna, wat is dat leben wundersch�n,
oh suzanna, wat is dat leben sch�n.

lek miech am aasj, vier junt noa't kloe�ster,
lek miech am aasj iech we�d bejieng,
lek miech am aasj vier junt noa't kloe�ster,
lek miech am aasj, vier junt doa hin.

In 't v�tlaoch, doa is 't duuster.
In 't v�tloach, doa brent jee lid.
In 't v�tlaoch, doa is 't duuster.
In 't v�tloach, doa brent jee lid.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOHANNA
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Re�nboagkloeb Haander


Refrein:
Hallie - - Hallo Johanna
vier maache noen d�r JOE-JAA,
dat is - - plezeer vermaach
mit de Vasteloavendsdaag,
Hallie - - Hallo Johanna
k�m maach mit miech d�r JOE-JAA,
vier dunt - - aa alles mit
den oane JOE-JAA jeet �t nit.

�t Janse joar dan we�d jewerkt
dan kiekke vier nit �p,
we�d hei of doa e f�s jevierd
doa drinke vier ee dr�p,
mar kunt de Vasteloavendstsiet
va hatse �p jewaad,
dan junt vier al die daag eroes
en we�d aa-ee jezaad

D�r JOE-JAA braat �s bijenee
iech trof Diech �p d�r maat,
vier hauwe sjpas doa �ngeree
Doe has Alaaf jezaat,
vier junt noa joare doa tseruk
d�r maat braat �s jeluk,
vier dunt doa aan d�r JOE-JAA mit
d�r oane jeet �t nit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE JOLVE OP, DE JOLVE AAF
1987: Tekst & muziek: Janssen, Laarschot, Meijers & Meijs
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Vier drieve op de jolve van 't le�ve.
Ing kier zint vier vol doa, de anger kier d'r ne�ver.
En has doe och ins jinne mod, dink da, 't kunt besjtimd werm j�d,
mer losse vier �s hats noe mer ins sjtil verhe�ve.

Refr�ng:
De jolve op de jolve aaf, joa, hoade vier poal of hauwe vier aaf.
De jolve op de jolve aaf, went vier verzoeffe hant vier inkel noch 't jraaf.

Vier zitste allemoal in 't zelfde bootje,
op de levensmelodie zint vier mer ee kling nootje.
Vier junt tsezame durch dik en dun, noe zaach ins is dat da nit sjun.
Dunt vier dat nit, junt vier besjtimmt noch noa de klohoho ...

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R JONG VA KIRCHROA
1986: Tekst: G. Voncken - muziek: Fr. Tiedtke

Refreng:
Bin och va Kirchroa dat mots de nit verjesse.
Han joore lank bei dich hei aan der dusch jesesse.
Bin hei jeboore en dat dank ich aan de mam.
Wat bin ich vro� dat ich bei uuch leave kan.

Als kink wor ich ne kruppel, dooget vuur jee jelt.
Der flietschejoemmie i jen heng, da woet jehellt.
En koam der pap mit boksereem, da woar ich draa,
Zoos in der eck, vong stel tse zinge aa ...

In jidder zaal en wiedsjaf bin ich kink aan hoes.
En waat dea jekke keal opins de leampsjer oes,
da rof ich: ow banaan, jef mich e bisje lit.
Noe pas ens op en schrief ens effe mit ...

En loof ich huu durch Kirchroa, stolz wie enge pauw.
De vrouw, de kinger a jen heng, ich rof: koom jauw.
Doa kunt de harmonie, die sjpelle jraat mie lid.
Klatsch i jen heng en zing dat lidje mit ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JONG, ZE KANNE OP D'R KOP JON SJTOA
Tekst: Hennie & Henk Vannuys - muziek: B. Verdelen & F. van Tilburg
Zang: J�d Jek


Jong ze kanne op d'r kop jon sjtoa,
mer de Vasteloavend bliet besjtoa,
vuul vertier, vuur drinke bier, jiddes kier.
de sj�nste daag van 't janse joar,
blieve vuur bei os i Kirchroa,
va z�rg jing las, vuur mache sjpas, drei daag lank.

Refrein:
Vuur trekke durch de sjtad,
zinge in os Kirchr�adsj plat,
en 't deesdiegs junt vuur durch de sjtroase klone trekke,
op d'r maat,
d'r Joep ee sjtensje braat,
dat zunt vuur os de sj�nste daag van 't joar

R�en of sjnei is vuur os jee probleem,
och in de wie�tsjaft veule vuur os heem,
zitse an de tie�k, zaare an d'r wie�t, noch ee en da wie�r.
junt dan mit inge hoof sjandaal,
tseruk noa os eje sjtamlokaal,
maache 't dol, hoade 't vol, drei daag lank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOOL IS JOOL (Inge hillige daag)
2000: Tekst & muziek: Wim Kleinen
Zang (*) : Jack Vinders


Ich han ing kaat, ich han mieng plaatsj.
Op de tribuun veul ich mich jot, hei huur ich bei.

Ich zien 't jraas, ich zien d'r baal.
Sjtrak wie ee biljartlake, lik vuur mich de wei.

Refreng:
Huu is inne hillige daag, inne daag zoe wie me ze�t.
Huu hant vier tsezame d'r himmel op jen e�t.

Parksjtad-Limburgsjtadion, theater van d'r baal.
Hei jeet 't jebure in os voetbal-kathedraal.

Huu is inne hillige daag, inne daag zoe wier me ze�t.
Huu hant vier tsezame d'r himmel op jen e�t.
Noe tselt alling nog Roda, de res is os ejaal,
en klinkt in jans Europa, Roda jeet vuur aal.

Ee hats va jood, joodjeel en sjwats.
Op de richtige plaatsj klopt 't Rodahats.

't Janse land kunt hei op aa.
Oes jans Europa, en neu kriege ze ing draa.

Mit inne knal of inne lob, mit d'r hak of mit d'r kop,
oes inne counter mit jeluk, injetikt of afjesjtub,
van d'r sjtip of boesesjpel, ee hoebel-beltje of loeihel,
via d'r poal en d'r kieper zieng konk, desnoods an ti�k mit d'r monk.

Refreng:
..............................
Want drin is drin en jool is jool; zal miech ejaal zie� wie ze vool.
Want drin is drin en jool is jool; zal miech ejaal zie� wie ze vool.
(2x)
Mit d'r kop of mit d'r v�s, wint ze mar jemaat w�et durch die van �s.

* cd-single: Jack Vinders, Ummer d�r Neaver & Weerwaas - "Jool is Jool" - Marlstone Recordings bv CDS 2019


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INNE JOUWE HAAN
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Sjpringbr�nsjer


Refrein:
Inne jouwe haan, inne jouwe haan, inne jouwe haan, de� is nit vet
Joep los sjtoa, Joep los sjtoa, Joep los sjtoa, die friet mit kroket
Inne jouwe haan, inne jouwe haan, inne jouwe haan,
in jouwe haan de� is nit vet
Inne jouwe haan, inne jouwe haan, inne jouwe haan,
in jouwe haan de� is nit vet
Joep los sjtoa die friet mit kroket

D'r noaber Joep, de� hat 't sjwoar, is �p dieet, noen al e joar
Doch dat zitst d'r Joep nit mit, den he� is nog e�ve dik
Zien vrauw ze�t: 'Leve Joep jank doch noa d'r aafsjlankkloeb'

D'r Joep de� jong dan �ch �p koer, dat woar nit va lange doer
E p�nk eraaf e p�nk er�p, d'r Joep de� v�lt ziech jaar nit j�d
Dennoch hat he� dra jedaad wat zieng vrauw hem hat jezaad

Noen wie d'r Joep is werm heem, zitst he� nog mit zie probleem
Den d'r Joep, de� we�d nit kwiet zienne jroe�se appetiet
't Jebreuzel vingt werm aa, zieng vrauw ze�t: 'Joep noen dink doch dra'


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JUDERALALA
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Vier wo�ne ijen Bouwerwei,
dat is de noabersjaf van Blie�rhei,
mit alles sjtunt vier oavenaa, dat is bekand,
doa deed jinne jet aa.

Refreng:
Juderalalalala, juderalalalala,
Alaaf de Bouwerwei.
Juderalalalala, juderalalalala,
Alaaf de Bouwerwei.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T JUUPJE
1992: Tekst & muziek: Hans Golombiewski

Refreng:
Os kink broecht mar inne naam tse han, drum neume vier 'm Juupje.
Os kink broecht mar jet aa tse han, drum sjtrikke vier 'm ee sjtuupje.
Hat hee zie flesje op, ja dan, da is os Juupje braaf.
't Iesjte wat he zage kan, is pap en mam, alaaf.
't Iesjte wat he zage kan, is pap en mam, alaaf.

D'r klapperstorch ee kinke braat, de janse boet woeet jek.
Me hou nit aan inne naam jedaat en alles kroog d'r sjrek.
D'r patanonk, de patetant en och d'r opa Joep,
alles woar oes rand en band, doe zong d'r janse kloeb :

De kinksdeuf woar noch nit jedoa, de kirch woar noch nit oes.
Doe woal d'r pap op heem a joa, d'r pap dea woal eroes.
Hea wool ziech jouw ee drinke joa, in de wieetsjaf van d'r Joep.
Wie hea doa an de tieek jong sjtoa, doe zong d'r janse kloeb :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME