HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


I JIDDER HOES D'R KLOON EROES
1991: Tekst & muziek: Henk Struver & Frans Ozek

Refreng:
I jidder hoes d'r kloon eroes,
de janse sjtad, die zingt en broest.
Drei daach lank junt vier tse v�s,
alaaf, dat is noen �zze jr�s.
Kirchroa sjteet op d'r kop,
en jidderinne is bekl�pd.

Iech wees nit wie 't kunt, i mie hats doa brent ee vuur.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dat han iech jiddes joar mit vasteloavend vuur de duur.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam,
en pak miech op mit d'r janse kroam.

De pr�k kunt oes 't sjaaf, d'r kloon hingt in d'r jank.
Alaaf, alaaf, alaaf.
A�d en j�nk die wille joa, de tr�ot al in de hank.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam,
en pak miech op mit d'r janse kroam.

Zoe�lang vier kenne sjpringe, da blieve vier jez�nk.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Zoe�lang vier kenne zinge, da veule vier �s j�nk.
Alaaf, alaaf, alaaf.
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam,
en pak miech op mit d'r janse kroam.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEI KIRCHROA DOA M�TSTE ZIE�
1998/1999: Tekst: M. & P. Hinzen - moeziek: KKK De Sjt�chne�lsjer
Zang (*) : KKK de Sjt�chne�lsjer


Refreng:
I jans Limburg we�d ziech sjpas jemaad,
van �s m�rjensvrug bis midde in de naat.
Mar i Kirchroa doa m�tste zie�,
den zoe� ing sjtiemmoeng, die vingste nurjens mie�.

Wils doe laache en diech vermaache, dan k�m doch hei noa �s.
Dunt mit diech zinge en �ch nog sjpringe, dat jeet van v�s op v�s.
Vier junt noen links-um, en drie�ne re�ts-um, vier sjnappe �s noen vas,
en allen�u tsezame r�ffe vier dan oes �s hats :

Vier junt noen viere, broechs nuus tse liere, zoe� jeet dat, hank i hank.
Doe kans miech p�tsje, doe kans miech duie en we�ds besjtimd nit krank.
Vier junt noen links-um, en drie�ne re�ts-um, vier sjnappe �s noen vas,
en allen�u tsezame r�ffe vier dan oes �s hats :

* cd 1998/1999: "Kirchr�atsjer Vasteloavends-sjlajere 1998-1999" - Weerwaas Studio's


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH BIN D'R HARIE
1992: Tekst & muziek: Hermans, Janssen, Laarschot & Meijs
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Besjtimd wit uur besjeed, de jemeente woar 't leed.
Al die heufjer op d'r sjtoep is doch inne jroesse troep.
Vanaaf jannewaar, bin iech inne ambtenaar,
krooch iech ee kontrakt, vuur 't ve�je van d'r kak.
Al is e plat of ronk, d'r kuttel van d'r honk,
al zitse honged vleije drop, d'r Harie ruumt ze op.

Refr�ng:
Iech bin d'r Harie en ruum kuttele op,
sjtech ee ve�nsje boavedrop en ruum d'r sjies da op.
Iech bin d'r harie en ruum kuttele op,
ve�g ze mit d'r kwispel op 't sjupje boavedrop.

De natoer jeet zienne jank, dat is je noen bekank.
Jeet me durch mit kuie, junt de derm diech duie.
Ozze honk, dem neume vier Pasja, de� hat doa dukker las va.
En da don iech mienne job en ruum 't heufje op.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH BIN DIENNE MAN
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Noen los miech diech ins duie,
doe kries ee m�lsje �p d�r m�nk.
Och wat herlieg is dat vreie,
en �t p�tsje is jez�nk.
En dan wil iech diech nog zage,
wie jeer iech diech wal han.
Vier hure bijenee, iech bin ja dienne man.

Al mit ee joar of veer w�s iech besjeed,
tusje jong en me�dje jie�ft �t �ngersjeed.
Ee me�dsje oes jen sjtroas loos �t miech zie�,
wat iech hauw dat het nit hauw en nog v�al mie�.
Mar als jong va achtsing woar iech tsemlieg bl�e,
en doe nooms miech ainfach mit doa in �t sjtr�e.
Och wie sjun dat woar, dat hauw iech nit verwaad,
en doa han iech vuur de ie�sjte moal jezaad.

En noen wees iech al zoe�v�al joar besjeed,
wie dat tusje tswai l� zoe� al jeet.
En iech vr�u miech jiddes moal wen iech diech zien,
den iech wees jenauw wat iech van diech krien.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH BIN INNE HAMPELEMAAN !!!
1995: Tekst: M. Gouder de Beauregard-Heyenrath - muziek: Jo Handels & Wim Kierkels
Zang (*) : De Hampelemensjer

midi

Refreng (2x) :
Ja, iech bin doch zoe� jeer enne hampeleman.
Doe trukst miech an et ku�tsje, iech tseeg diech wat iech kan.
En de erm en de bee junt erop en eraaf.
En wenste et ku�tsje los lie�ts, da hang iech sjtel en braaf.

Iech wool ing kie�r mit Karneval ens jants jet angesj zie�.
De kloone in de kas, ja, die jevoole miech nit mie�.
Iech loofet noa jesjefter in, iech woos nit wat iech wool.
bis dat iech doa jet hange zoor, wat miech jants jot bevool.

Dat dink, dat ving iech ramme jot, et kriebbelt in der maag.
Iech jeleuf, iech los et ummer aa, oor noa die drei dol daag.
De erm, de bee, erop, eraaf, dat is wat miech jevelt.
Iech han de jru�tste spas dermit, ja, dat is doch wat iech wel.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH BIN NE KIRCHR�ATSJER JONG
2005/2006 nr.1 : Tekst & muziek: J. de Bruijn
Zang: Sjpas Express


Refrein:
lech bin inne Kirchr�adsjer jong,
wat wilste doa dra maache,
'ne Kirchr�adsjer jong,
doa kanste ins mit laache.
'ne Kirchr�adsjer jong de� is fiedeel.
'ne Kirchr�adsjer jong, ein Herz und eine Seel..

En wie iech nog jans kling woar,
da jong iech mit d'r pap,
e noom miech dan an't henke,
vier jonge da �p sjtap.
E loos miech dan al zie�,
van �s Roderland,
vuural �ch �s sjun me�dsjer,
die zunt uvveral bekankd.

Noen bin iech al jet auwer,
d'r pap de� le�ft nit mie�.
Noe jon iech �ch alling eroes,
en maach 't �ch da sjpie�.
lech jon miech inne drinke,
in de wie�tsjaf �p d'r Maat,
doa zunt vier tsezame,
we�d d�kser da jelaachd.

De joare zunt verjange,
en bin iech da �ch jetrouwd,
en han miech mit mie vr�usje,
e le�ve �pjebouwd.
Vier hant da �ch e kinke,
joa 't is inne jong,
en iech don mit mie kinke,
noen wat mie vadder dong.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH BIN INNE KLOON
1991: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng:
Vuur de karneval jeboare, bin iech jeks en veul miech jonk.
Han mie hats noch nit verloare, loof als aintseljenger ronk.
Ja, iech bin inne kloon, iech bin inne kloon.
Iech sjies an de jantse welt, don alling dat wat miech gevelt.
Ja, iech bin inne kloon, iech bin inne kloon.
En han in 't le�ve de sjpas vuur miech besjteld. (2x)

Va jonks aaf aa, han iech jelie�rt wie vasteloavend we�d jevie�rd.
Mit joekserei en sjtomme kal, mit beer en sjnaps en v�al krawal.
Ee richtieg b�nkt vermaach, han iech hei alle daach.

't Le�ve is jing klingiechheed, is vol va pieng en mennieg leed.
D'r inne junt d'r ang're nit, v�al jeld en jood, jeluk en vrid.
Mar ee dink is nit wiet, de vasteloavendstsiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH BIN INNE KLOON
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech bin inne kloon, en zing een klonelidje in ing klonesjtad.
Iech bin inne kloon, inne de� ze allen�u �p d'r krisboom hat.
Van �nge bis boave, van links noa re�ts, doa bin iech inne kloon.

Als kloon doa m�s me zinge, als kloo doa laacht me vul.
Hat nuus in 't k�pje drinne, alling mar flauwekul.
Als kloon doa m�s me zage, 't is ing vr�ud op �ed.
Drum vilt 't sjwoar tse hoffe, dat uur allen�u klone we�d.

Me ziet 't an 't laache, me h�et 't an de sjtem.
't Kan zoeng vr�ud diech maache inne kloneman tse zen.
En wilste zoe� jon lofe, als kloneman kompleet,
dan darfste nit verj�se wie 't klonelidje jeet.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone cdl-9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH BIN VA KIRCHROA
2000/2001: Tekst & muziek: H. Struver & L. de Bruyn
Zang: L� va Kirchroa


Zoe�lang iech le�f, ja al die tsiet, dat jeveul we�d iech nit kwiet
Kirchroa, Kirchroa
Al van aaf mienne ie�tsjte tsank, 't jeet miech boave d'r versjtank
Kirchroa, Kirchroa
Mer de moezziek hingernoa, sjpring iech �p de moas, en iech we�d dan ja nit muit
Noa d'r letste sjlajer bejin iech dan jeweun �p-nui

Refrein:
En iech zal hei noe�ts voet joa, ja kans doe dat versjtoa, iech bin va Kirchroa
Naks jeboare, en doch jans riech, ja zoe� veul iech miech
Iech han hei j�d jelierd, wie me 't le�ve viert, iech bin va Kirchroa

Ach wen 't uvveral zoe� wuur, al die moezziek en die kluur, wie i Kirchroa
Jidderinne �p dis e�d v�ng 't le�ve le�venswe�d, wie i Kirchroa
Jidder miensj, ja dat is woar, hat 't waal ins sjwoar, mer noa re�n sjiengt werm de zon
En de welt, ja dat is jewis, zal i Kirchroa doch noe�ts �nger jon

Va kings af aa, 't zits miech in 't bl�d
Iech kan nuus dra doe�, bin noen eemoal zoe�,
den iech han 't hei doch j�d


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH BIN ZOE� SJTIEF WIE ING KACHELSPIEF
1990: Tekst & muziek: Paul weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Iech bin zo� sjtief wie ing kachelspief,
iech kan nit danse, nog jinne sjrid.
Iech bin zo� sjtief wie ing kachelspief,
iech kan nit waltse, iech sjpring mar jet.
Iech we�d alling al duselieg van 't kiekke,
en doarum m�s iech miech ee drinke joa.
Iech bin zo� sjtief wie ing kachelspief,
iech kan nit danse, nog jinne sjrid.

Iech jon vul eroezer en drink miech jeer och ee, mar danse doch iech nit.
De me�djes zunt moderner, lets vroaget miech nog ee. Mar nee, iech danset nit.
Woarum dan, vroaget het, vings doe miech flaich nit net ? Mar nee, dat woar 't nit.

En kunt de vasteloavend, pak iech d'r sjelleboom, en houw jet mit dat dink.
Iech jon dan jiddere oavend, bin inne richtieje kloon, en zing besjtimd och flink.
Mar iech bin wie ee bret, den danse doch iech nit, iech bin zoe� sjtief wie mar jet.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH EN DOE
1996: Tekst: M. Hinzen - muziek: Th. Janssen
Zang (*) : K.K.K. Sjt�chne�lsjer & die Org. Limburger Freunde


Refreng:
Iech en doe en och mieng dikke tsiem,
maache sjpas, h� kriet he� de zieng.
Vier blieve joa bis in de naat,
de janse boe�t we�d jek jemaat.
Iech en doe en och mieng dikke tsiem,
maache sjpas, h� kriet he� dan de zieng.
Vier blieve joa bis in de naat,
de tsiem we�d dan noa heem jebraat ...

Zien iech ze dan sjtoa, wilt ze mit miech joa.
Sjnap iech heur vas, �nger d'r erm,
en hauw miech dan al richtieg werm ...

Zunt die daag jedoa, zien iech ze werm sjtoa.
Sjnap iech heur vas, �nger d'r erm,
en hauw miech dan al richtieg werm ...

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HAN DE TR�AT VOL MIT VASTELOAVEND
2003/2004: Tekst & muziek: Ruud Merx
Zang: H�tvollee


Refrein:
Iech han de tr�at vol mit vasteloavend.
Alles wat iech bloas en sjpil, karnaval is wat iech wil.
Jef miech ing tr�at en doe h�esj de moezziek sjalle durch �s Kirchroa.
En ing walsje noe�t is �ch sjun,
wen iech jans hel tr�ote dun.
Iech han de tr�at vol mit vasteloavend,
't janse joar, durch dien en dun.

't Is ja nit dat iech nuus angesj zage weul.
Mar al wat iech vertselle dun is flauwekul.
Ja, en wits-te wie dat kunt?

Vruier �p de sjoe�l zose vier bijenee.
In de klas, doa woar 't inge durcheree.
Ja, en wits-te wie dat koam?

Jidder w�ch, da jon iech noa die tr�oterij.
Leve jong, dat jie�t miech doch ing zouwerij.
Ja, en wits-te wie dat kunt?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HAN DOCH KOALE BESJTELD
Tekst & muziek: N. Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Iech han doch koale besjteld en jinne poef.
Me ziet jing koale, me ziet alling mar poef.
Iech han doch koale besjteld en jinne poef.
Me ziet jing koale, me ziet alling mar poef.
Iech han doch poef.

* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HAN DOESJ
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?

Bin iech in ing wietsjaf, da han iech ee probleem
Sjton iech an de tieek, da wil iech nit noa heem
Is 't da jemuutlich, da blief iech nog jet doa
Dan han iech jinne zin mie� , um noa heem tse joa

Refrein:
Ze zient waal wen iech vol bin
Dat krieje ze allemoal mit
Mar wen iech richtig doesj han
Nee dat zient ze nit
Sjokkel iech dan op heem aa
Dan is d'r sjtoep tse kleng
Iech krien zoejaar de duur nit op
Mit de sjlussele in jun heng

Han iech jet jedronke,dat we�t da ronk vertseld
Los ze dan mar moele, 't is doch mie eeje jeld
Iech le�f mie eeje le�ve, en hot ooch van plezeer
Han iech hel jewirkt, dan drink iech miech ee beer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HAN EE SJTUK IN DE BIER
1986: Tekst & muziek: Henk Struver & Jan Langen

Refreng:
Iech han ee flink sjtuk in de bier, mar iech jun jans jeweun doch wier.
En han iech jidder wie�tsjaf jehat, bin iech 't ummer nog nit zat.
Wel oog jee beersje losse sjtoa, kan nuus dra do�, mos durg joa.
En kiep iech indlich dan ens um, doa jef iech nuus, ja jaar nuus drum.

Wenn iech eroes jun, wech noa wech, mit mieng botramme en d'r blech,
ze�t men heem: " Hot diech jot, adi� ", eng janse tsiet zient die miech nit mi�.
Ze�t men heem: " Hot diech jot, adi� ", dan zient die miech nit mi�.

Sjtun iech dan werm ens an j'n ti�k, mit al mieng vrung em mit d'r wi�t,
da jeet 't los, die zoefferei, mit enge stevvel, tswai of drei.
Da jeet 't los, die zoefferei, enge stevvel, tswai of drei.

En zunt de vaaser allemoal op, dan jun iech wier mit jouwe mot.
Ooch d'r betste road hat jenge tswek, de ni�chste wi�tsjaf ligk um d'r ek.
Ooch d'r betste road hat jenge tswek, de ni�chste wi�tsjaf ligk um d'r ek.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HAN ING BLUTSJ D'RIN
1990: Tekst & muziek: Henk Struver

Refreng:
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
dat haste noch noe�ts jezie�.
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
en dat dee miech doch e-zoe� wie�.
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
wie ziet dat dink noen oes.
Iech han ing blutsj d'rin, ich han ing blutsj d'rin,
en die krien iech nit mie� droes.

Der Friets hauw inne nuije waan, wat woar dat �� sjiek dink.
Ut woar zienge janse sjtoots, verz�rjet 'm wie �� kink.
De zon, die koam eroes, he� maachet zienge ie�sjte toer.
Dat j�ng nit wie he� wool, denn doa sjtong �p-ins ing moer.
Wie he� doe zooch der sjaa, vong he� tse r�ffe ��.

Vuure drin, doa zoos ut Zoerm�s Berb, �� blauw ooch en ing dikke naas.
Va der sjlaach woar dat durjeree, bloof mer r�ffe "Jef mer jaas".
Och zieng br�s, die krooch jet mit en va vuure woar ut jans plat.
Dat woar ja jee jezich, al huij ut noe�ts ing br�s jehat.
't Sjnappet zienge b�h, en vong tse r�ffe ��.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HAN INNE ECK AAF
1984/1985 nr.1 : Tekst & muziek: Janssen & Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Welst doe miene vrunk zie�, zing daan mit miech mit.
Da zinge vuur tsezame, d'r allernuitste hit.
Vuur laache, sjpringe, maache sjpas, dat is mich alles we�t.
Zag dat ich inne eck aaf han en iech jef diech da re�t.

Refrein:
Iech han inne eck aaf, iech han ze nit mie� nui.
'ne Kop wie inne blommepot, 't jantse joar in blui.
't Jantse joar d'r optsog oes, 't jantse joar nit mui.
Iech han inne eck aaf, iech han ze nit mie� nui.

Zag welst du mieng vrundin zie�, jef miech dan dieng hank.
Da junt vuur tsesame jants noa klooneland.
Vuur sjwe�ve sjoenkelend 'ne meter boaver e�d.
Zag dat ich inne eck aaf han en iech jef diech da re�t.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HAN JEDR�MD DIS NAAT
1998: Tekst & muziek: H. Golembiewski
Zang (*) : De Jraater Sjtroassezengere


Refreng:
Iech han jedr�md dis naat en dat is wirklieg woar,
dat iech doa boave in d'r blauwe himmel woar.
Iech kiekket daag en naat noa �nge, ja den doa,
doa loog mieng heemet, mie Kirchroa.
Iech kiekket daag en naat noa �nge, ja den doa,
doa loog mieng heemet, mie Kirchroa.

Iech zoog de Nuisjtroas ligke en d'r auwe sjaat.
En zoog �ch zitse an die dus-jer �p d'r Maat.
Iech zoog d'r Joep �p zienne zokkel jans alling.
Num 't miech nit koalieg dat iech noen alwerm zing.

Iech zoog de sjpringbron sjprietse an de Bouwerwei.
En in d'r zonnesjien doa sjtong de Kirch van Hei.
Iech zoog 't sjtadspark en de v�ejelsjer in loe�t,
die mit miech z�nge wie iech endlieg wakker woe�t.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HAN OP MIE KIRCHROA � JLA�S-JE JEDR�NKE
1993: Tekst & muziek: M. Pelzer
Oesveurende: De Rojo's & de Jraater Stroassezenger


Ich hoop dat os Kirchroa vuur ummer zo� bliet,
zoe� wir 't bis noen is jewe�.
'n Heemetstad, wie me jeng tswaide mie ziet,
� sjtuk paradies op dis e�d.
'n Stad oane jrense. dat zunt vier doch al,
drum pakt �ch 't jlaas en stoest a�.

Refreng:
Iech han op mie Kirchroa � jla�s-je jedr�nke.
Iech han op mie Kirchroa z�nd'heet jezaad.
Iech han op mie Kirchroa � jla�s-je jekl�nke,
en jans sjtil alaaf jezaat.
Iech hau jedreumd dat no�n mie Kirchroa nit mie besjt�ng,
en dat alles in Eurode op zau jo'n.
Drum han iech �p Kirchroa � jla�s-je jedr�nke,
en jans sjtil alaaf jezaat.

En wen jid'der veer joar de welt hei bijee,
vuur moez'ziek, tara en jezank,
da maach vier os sjpas en vier veule os ��,
en zage os Kirchroa bedankt.
'n Stad oane jrense. dat zunt vier doch al,
drum pakt �ch 't jlaas en stoest a�.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HAN SJIES DRAA
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech woar letste zamsdieg nog jet in d'r Coos,
woa iech miech jemuudlieg jet tse drinke zoos.
En iech jong eroes, iech vong 't zoe� benauwd,
en iech zoog, ze hauwe miech d'r fiets jeklauwd.

Mar iech han sjies draa, iech han sjies draa.
Iech han sjies an de welt die alles deet vuur 't jeld,
mar nuus vuur miech.

Iech woar letste zondieg in 't hertepark,
en iech �set miech ee d�es-je mit jet sjpaisekwark.
En wie iech �p ing bank miech doa jet zetse wool,
hoe�t iech �p Kalhei dat Roda hauw ing jool.

Iech woe�t vannaat wakker te�je haover eng,
En iech zoog ee vrommesj mit ing friet in jen heng.
En 't woar an 't ke�ke en an 't bloave an die hank,
den 't hauw ziech an die friet verbrankd.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860
* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone recordings bvHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HAN SJPAS AN DIECH
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Iech han sjpas an diech, iech huur diech zoe� jeer laache.
Iech han sjpas an diech, drum wil iech diech sjpas maache.
Iech han sjpas an diech en iech wil �t ummer haode,
den we� wees, op d'r lange doer, krieste sjpas an miech.

Iech ken diech al zoe� lang, dat �t miech zelf verwongert,
dat niet ie�der jet van vlam bij miech woar tse merke.
�t Passeret op in kier, doe dongs nuus bezongesj.
Noen veul iech �t zoe� zier, dat iech d'r monk nit hod.

�t Hats klopt miech in de ke�l, mieng ne�l zunt ram versjlese.
Bin iech noen inne ke�l ? Iech kan nog nit mie� ese.
Doe wits wat iech van diech wil, dat darfste nit verjese,
den vuur miech is �t jee sjpel, doarum zaan iech an diech:

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HOAD VA DIECH
1994: Tekst: H. Kuckelkorn - muziek: L. Kleynen

Refreng:
Iech hoad va diech, en doe va miech,
die drei daag lank, bliefst doe bei miech.
Van oppen Hei, bis op d'r Sjeet,
die drei daag lank, blieve vier bij-ee.

Vier junt va wie�tsjaf noa wie�tsjaf en drinke uvveral ee.
Vier danse en vier sjpringe en zinge en veule os doa heem.
Die tsiem, die we�t jehouwe, d'r sjelleboom jesjtampd.
Vier pakke �s dan in d'r erm en zinge da tsezame.

't Mondiegs, dan jeet d'r opts�g, doa dunt vier �ch a mit.
Dat peksje, dat we�t aajetrokke, d'r sjmienk kunt in 't jezich.
D'r tsog vengt a tse trekke, de luu sjtunt langs d'r weg.
En witste wat ze zage, die tswai zunt �ch der-bij.

D'r deesdieg is kloonetrekke, de kloone k�mme bijee.
Sjandaal is vuur tse vrekke, maar jenne jeet noa heem.
Noe zunt vier mui jelofe en hure d'r mit �p.
Iech zaan da a mie me�dsje: die sjun daag zitse d'r op.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH HOD VAN DE BLUES
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH HOD VAN 'T LE�VE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Iech hod van 't le�ve, iech hod van de l�,
al wees iech �ch d�ks nit woarum.
Iech hod van 't le�ve, �p daag zoe� wie h�,
en zing iech ee lidsje doarum.

Alle l� zunt miensjlieg en alle l� zunt vrung.
Woarum z�rgt jinne dat me alle daag z�ng ?
Iech veul miech tsevrei� en iech los miech joa,
dat kan iech mie�tstal van miech zelf nit versjtoa.

Jinne kan zage woarum iech hei bin,
mar iech han nuus tse klage den iech han jouw zin.
Iech veul miech jeluklieg al zaan iech 't zelf,
den iech bin h� zoe� loestieg en jek wie de elf.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH JON H� ALLING EROES
1995: Tekst: Henk Vannuys - muziek: Dieter Vannuys
Zang (*) : J�d Jek + Nuusj�le & Noekele


Refreng:
Iech jon h� alling eroes, 't auwt hing miech 't v�ttes oes.
Jon iech alling, velt miech jinne �p d'r wekker.
Je� jezever an d'r kop, jong, wat lekker.

Kom iech, mui jewirkt, 't aovens heem,
da sjteet in der jank ee jroes probleem.
Doa sjteet 't Fieng mit der bessem al paraat.
Inge ruiege oavend houw iech miech mer jedaat.

Iech veeg der sjtoep en dun och vlot de wesch,
da duit 't miech ee brifje in de tesch.
Wees iech wat iech in der winkel mot jon doe�.
Bin inge erme kloe�t, dat is jeweun ezoe�.

Hui jeloesterd, wat der pap miech zaat.
Hui iech miech nit in zoeng laag gebraat.
Iech han miech mie le�ve richtieg verzouwt.
Iech wos 't besser, ich bin jetrouwt.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH JON VOL DRIN
2010/2011: Tekst: Wim Ploum - muziek: Peter Bartholome
Zang: Re�nboagkloeb Haander


Refrein:
Kiek miech ins aa, los miech erin
Iech wil danse, iech jon vol drin
De tr�ot is miech jans bevroare
Loof al sjtonde op de bloare
Kiek miech ins aa, los miech erin
lech wil danse, iech jon vol drin
De z�rg die lek iech in �t sjaaf
Drei daag lang sjalt Kirchroa alaaf

Huur iech ing sjpaskapel, da jon iech werm op sjiep
Verj�s noen jauw mieng z�rg, de tsiet bin iech jans kwiet
�t Is da flot jans sjpie�, dat is nit mie� normaal
Doahinge brent nog lit, doa danst me durch d�r zaal

Iech hod mie hoempabl�d, al joare j�d jezonk
Verj�s mie drupje nit, en dans da loestieg r�nk
M�s iech op heem aa joa, da vilt dat ummer sjwoar
Iech sjokkel durch de zief, zing da wie sjun �t woar


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH KEN NIT MIE�
1986: Tekst: L. Stijns-Smeets - muziek: H. Eussen

Refreng:
Iech ken nit mie�, iech ken nit mie�, iech ken ja nuus dra doe�.
Iech ken nit mie�, iech ken nit mie�, ja, an de tie�k joa sjtoa.
Iech ken nit mie�, iech ken nit mie� dat beersje losse sjtoa.
Iech ken nit mie�, iech ken nit mie� alleng op heem aa joa.

Der Sjeng en 't Tuunsje woare vrung,
jong, wat woar dat vruyer sjun.
't An en 't Vinke Fieng, die drinke ziech ja �och de zieng.
Ze kenne bauw nit sjtoa mar wille nit op heem aa joa.

Vuur zinge en vuur sjpringe, vuur maache os veul sjpas.
En dat is doch 't sjunste, vuur valle jenge tse las.
En is dan jet tse drinke, da zunt vuur ummer doa.
Vuur wille nit, vuur wille nit alling op heem aa joa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH K�ET WAAL KRIESJE
1995: Tekst: Henk Struver - muziek: Joep van de Aa
Zang (*) : De Sjtaater Vrung


Refreng:
Iech k�et waal kriesje, mienge kloon is an 't versjliese.
He� woar miech jet tse kling, he� woe�d miech �ch jet ing.
Iech k�et waal kriesje, mienge kloon is an 't versjliese.
Tsezame al jedoa, noen lie�t he� miech hei sjtoa.

Als kink kroog iech inne auwe kloon, meanig sjtuk woar dr�p jenie�nd.
He� j�ng zoe� de femielje r�nk, woe�d d�kser oesjelie�nd.
Ich jong doe mit mieng eldere mit, kroog vasteloavendslier.
Iech woar inne riechtieje kloonemas, doe noa die ie�tsjte kier.
Noen kunt miech werm ing troan, luu, kiek miech hei ins sjtoa.

Veuel sjpas en vreud hant vier jemaat, mienge kloon de� hool ziech vrie�.
't Woar doch ummer sjun tse zie�, went iech miech �� jong krie�.
Mer ins, jewis, dan kunt de tsiet, dan velt vuur �s 't d�ch.
En vuur inne richtieje klooneman, jelt dat dan laider �ch.
Noen kunt miech werm ing troan, luu, kiek miech hei ins sjtoa.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH SJENK DIECH INNE SJTEER
1996: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : De Rojo's & de Jraater Sjtroassezengere

midi

Refreng:
Iech sjenk diech inne sjteer, de� an d'r himmel sjteet,
ee sjtuksje van de zon, dat noe�ts mie� �nger jeet.
Iech sjenk diech alle treue en iech sjenk diech alle jeld,
den doe bis �t sjunste me�dsje van de welt.

Iech wees nog wie vier jonge trouwe, iech zien diech nog zo� vuur miech sjtoa.
Doe woasj "echt" ee kink vuur tse klauwe, dat han iech doe och mar jedoa.
't Sjunste wat iech doe dong, dat woar wen iech vuur diech zong.

Vier hauwe vuur jot os jevonge en daatte: hot vas watste has.
V�al lidsjere die hant vier jezonge, os le�ve is ee en al sjpas.
Doe bis en doe blies va miech en doarum zing iech vuur diech.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH SJTON KLOAR VE�R DICH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH SJTON OP SJPRINGE
1984: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


't Hat miech jans tse pakke, 't lie�t miech nit mie� los.
Iech bin d'r jans kapot va, want jet ze�t miech dat iech m�s.

Refrein:
Iech sjton op sjpringe, iech sjton op knappe.
K�et iech mieng boks mar losse zakke.
Iech sjton op sjpringe, iech sjton op knappe.
Iech m�s ezoe� erbermliech kakke.

Iech loof jet durch 't tsimmer, maach e densje vuur de duur.
Zoe jeet dat bei miech ummer, doa is miech inne vuur.

En went 't da ezoe� wied is, iech kan de endliech dr�p,
da komme miech de troane, 't klozetpapier is op.

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas
* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH VERIESTE DIENG FOTO
Woad: W.J Offermans - moeziek: Bart van de post

Du kunst nooit mie tse ruk, endlich han iech mie jeluk.
Al die kennissen die vroage wie het mit os jeet,
maar iech wees doch besjeet.

Refreng:
Iech verieste dieng foto, han ding brivve verbrank,
i mie hats moet iech kriesje, mar iech zaat: "jotse dank".
Iech verieste dieng foto en zien diech nog stoa,
maar ich wees zicher iech wel nooit mie mit diech joa.

Hoop is er nog hoop dat du nog ens tseruk kunst bij miech.
Nooit, iech zaan nooit, wel iech nog ens diech.

Refreng (2x)

Want iech wis zicher iech wel nooit mie mit diech joa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH VEUL JET KRIEBBELE
2002/2003: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang: Re�enboagkloeb Haander


Noa d�r Elfde van d'r Elfde,
is d'r kriebel in 't bl�d wer �t zelfde.
Iech veul �t hei, iech veul �t doa, dat is miech jans ejaal.
Zoe is dat bij �s klone, dat is doch jans normaal.

Refrein:
Iech veul jet kriebele, wat zouw dat zie ?
Noa d'r vasteloavend veul iech dat nit mie.
Iech veul jet kriebele, wat zouw iech han ?
Wen iech d�r kloon aan doe, han iech jing laas dervan...

Iech broech jing dr�ppe en �ch jing pille,
vuur d�r kriebel in �t bl�d tse sjtille.
Mit de pruuk en de naas en �p d�r kop d�r h�d,
veul iech miech e sjtuk besser, veul iech miech werm jans j�d.

Huur iech de moezziek, went die deet sjpille,
dat is wat vier die jekke daag hei wille.
Pak iech de treut en de trom en jef iech miech �p jank,
zoe� sjunt uvveraal de klone va Kirchroa bekant.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH WEES
Limb.teks: Wim Kleinen & Jack Vinders - melodie: "Ik weet" (Sollewijn Gepke/Olga Meyer/Karin Bloemen)
Zang (*) : Jack Vinders


Wie iech diech zoog, zoog iech d'r dreum va mie le�ve.
Ich vong i diech mie jroe�s ideaal.
En iech was 't d'rek, iech zouw diech alles kanne je�ve.
Doe bis mienne held, d'r eje prins-jemaal.

lech wees, doe zies miech nit, mar dat kan miech jaar nit sje�le.
lech hof dat dat zal k�mme op inne daag.
En went de� daag kunt, zals doe miech oes jon we�le.
lech preuf dieng lippe en huur al dienne laach.

lech wees, woats-te woe�ns, woats-te wirks,
oane datste jet merks, iech wees alles.
lech wees wems-te sjpriks, wems-te kens,
en wie hel dats-te rens, iech wees alles.

lech zien diech lofe, iech zien diech fietse, iech besjpiens diech.
De janse klok r�nk don iech dat dan.
lech volg diech al joare en doe dinks jinne ziet miech,
lech bin vuur diech inne �nbekankde man.

lech wees 't huurt ziech nit, mar iech bin �p diech jevalle.
lech bin voljens miech inne hofnoengsloze val.
lech wees doe kens miech nit, iech zouw jeer ins mit diech kalle,
woarum dat iech diech noaloof uvveral.

Ich wees woats-te jees, woats-te sjtees,
vroag miech nit wie iech dat wees, ja, iech wees alles.
Ich wees woats-te woe�ns, woatste wirks,
oane datste jet merks, ja iech wees alles.

Ja, iech wees alles.
Iech wees wiev�al sjood dats-to �p de bank has.
lech wees wat vuur tsankpasta dats-to broechs.
Zoe� jaar d'r jer�ch van dienne deo ken iech.
Ich wees wie d'r h�nk van diech heesjt,
iech wees woa dieng oma woe�nt,
iech wees zoe� jaar dienne sofienommer.
lech han d'r nommer van dienne auto;
Ich wees woats-te floep vuur has, zoe� jaar wats-te dreums,
wats-te wils en wats-te jeer dees en wienie�,
wie lang dats-te �nger de douche sjtees, wats-te drinks.
lech wees alles.

lech wees nag v�al mie�.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH WIL
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie: "Ik wil, ik wil" (Johan Verminnen)
Zang (*) : Jack Vinders


lech wil d'r zons�pjank i Afrika, d'r Capuera danse i Bahia,
tequilla drinke i New Mexico, en Capeirinha i Rio.

Of �nger palmbeum op e sjtil wies sjtrand, woa iech mit ing zeiljacht bin aa jeland.
Alling mar kiekke noa broen, j�nk en sjlank, i plaatsj va heem tse hange op de bank.

lech wil de zon zie� �ngerjoa in Cusco, d'r tango danse i Buenos Aires ,
mit gaucho's uvver de pampas rie�, joa, iech wil de janse welt ins zie�.

lech wil d'r Fado hure van d'r Rodriguez en de bouzouki van d'r Dalares,
d'r Piazola zienne bandoneon hure klinke in de oavendzon.

Mar hei bij �s, doa rent en wingt't werm an duur,
drum wil iech dreume, dat't hei �ch zommer wuur.

lech wil, iech wil, iech wil ........ iech wil de welt ins zie�.

lech wil, iech wil zo� jeer ie�sj Napels zie�, mar doanoa wil iech nog jans v�al mie�.
Wie in Lugano zinge mit Valente, van Tipitipso in ing gondola.

lech wil tsezame mit d'r Reinders G�, mit bloasmoezziek e Limburgs matinee.
Of loestere noa 't Beppie Kraft, went 't zingt van die 'Mestreechse nach'.

lech wil de zon zie� �ngerjoa in Cusco, d'r tango danse in Buenos Aires.
D'r blues van Memphis bis in New Orleans, joa, iech wil de janse welt ins zie�.

lech wil d'r Fado hure van d'r Rodriguez en de bouzouki van d'r Dalares.
D'r Piazola zienne bandoneon hure klinke in de oavendzon.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH WIL DICH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH WIL E SJWIEPS-JE HAN
1966/1967 nr.1 : Tekst: J. Paffen - muziek: Willy Scheren
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg


Mit karneval, die jekke tsiet, jants Kirchroa der kriebel kiet.
Ee sjneps-je hij, ee beersje doa, ee sjwieps-je hat jants Kirchroa.
Zoe� jeet 't ooch mit diech, drum zing dan och mit miech.

Refreng:
Iech wil e sjwieps-je han, zoe� jants kling sjwieps-je ee.
Iech wil nit blauw zie�, �ch nit jenauw zie�.
Iech wil e sjwieps-je han, zoe� jants kling sjwieps-je ee.
Iech wil alling mar loestieg zie�, en jaar nit mie�.

Os Kirchroa is 'n narre-sjaat, doa woa me laacht en sjpas ziech maat.
Me drinkt ziech da die daag ee mie�, we� kan dan tje�n ee sjwieps-je zie� ?
Zoe� jeet 't och mit diech, drum zing dan och mit miech.

* lp-single : Fred Derix en andere artiesten - "Carnaval in Kerkrade"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH WIL MIECH ZELVER ZIE�
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


He� woar opins jee junke mie�,
jool ziech toe�bak, beer en jet auw klei�r.
He� wool inins verjese zie�,
en verbrank watte uvverhauw va vrui�r.
He� dong ziech vuur als sjterke beer,
en houwet ieskoad um zich hen,
en vool he� zelf als letste neer,
dan zaatte mit graan sjtem:

Refreng:
Iech wil miech zelver zie�, en wil miech zelver blieve.
Iech bin nit kling tse krieje, en los miech niet vuursjrieve,
wie ich mos zie�.
�t Joof nuus wat �m te�jehool,
doa woar jee miensj, de� jet mit �m aa koe�t vange.
He� dong alling wat hem jevool,
en hauw al flot d�ks vuur jerich jesjtange.
He� tsejet noe�ts berui of sjpiets,
en d'r richter vool bauw flauw,
den �t klonk wie in sjtle�te wiets,
wente zaat watte tse sage hauw:

He� hoe�t ze fluustere doa,
en zieng woed woar nit tse versjwieje,
den wieje op moe�t sjtoa,
en kroog tse hure datte sjtroaf zouw krieje,
houwet he� werm um zich hen,
um tse blieve wieje woar.
Noen hauw d'r richter jod jezen,
he� betseechenet jevoar.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH WEL ZOEJEER ENS HOEGHEET ZIE�
1992: Tekst: Paul Boumans - moeziek: Martin Gerards

Refreng:
Sjtatsprins va Kirchroa zou ich welle zi�.
Doa zou iech noe�ts jenoch va kenne krieje.
Jans boave op d'r Prinsewaan da sjtoa,
en trekke durch mie sjunste Kirchroa.

Iech zoos pas in de dreide klas, daag in daag oes de jr�etste sjpas.
Der meester zaat: jong, iech krien re�t, va diech kunt sjpieder n�ks tsere�t.
Iech zaat: vuul jelt, dat wel iech, dat wel iech doch nit han.
Me Prins va Kirchroa we�de, ja, we�de wen dat kan.

De sjoeltsiet woar al flot vuurbij, en toen bej�n de vrijerij.
Bin tsieg moal �ch verlooft jewe�, tjong, ummer oes vuur dezelfde re�.
Want wade mit 't trauwe, dat wole ze nit mie�.
Den iech moet iech ens Prins, ens Prins va Kirchroa zie�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH WIL ZOE� JEER INNE R�UBER ZIE�
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Iech han e jans kling h�s-je, midde in �s sjtad,
en kom iech va mie werk,
h�u iech jeer mieng sjpas jehad
Mieng vrijheet numt miech jinne,
dan trui zie� kan iech nit
Kant uur miech da vertselle,
of iech dat richtieg don

Refrein:
Iech wil zoe� jeer inne r�uber zie�,
bin ummer vrundlieg, bin nit jeer alling
E lekker me�dsje, voesbal, e kaod beer
Iech maach jeer sjpas, en han mie pleze�r

Tswaimoal in de w�ch, we�d ummer treniert
Sjpieder we�d ee jedr�nke
en sjwoar diskutiert
Is dan de w�ch am eng, 't we�d j�d jelaachd,
sjpie�der in de disco
De me�dsjer aa'jemaad

Han iech endlieg vrij, da wees iech jans jewis,
d'r daag bis murje-vrug jeet,
wie 't zoe� in 't le�ve is
Iech maach miech da jing z�rg,
en drink e jle�s-je beer
Wilt uur miech nog ee je�ve?
Dat drink iech mit pleze�r


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH ZEUK NOA DICH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH ZIEN ALLES DOEBBEL
2010/2011: Tekst: Jan Lenzen - muziek: Peter Bartholome
Zang: CV De Hampelemensjer


Refrein:
Iech zien, zien, zien alles doebbel
Me ziet waal alles troebel
Besjtel iech miech ee jle�s-je beer
D�r ober zetst d�r tswai doa neer
Iech zien, zien, zien alles doebbel
Me ziet da alles troebel
Mit vasteloavend an d�r boebbel
Dat l�sjt d�r doe�sj da tswai moal doebbel

Iech han inne jroe�se knoebbel
Iech zien alles ummer doebbel
Wat ee is, dat is tswai
Alles doebbel kunt vuurbij
Iech zien da alles troebbel
Kunt durch de� jroe�se knoebbel
Iech val bauw van de kruk
Van dat vasteloavends doebbel jeluk

Iech han inge jroe�se knoebbel
Zien alles ummer doebbel
Iech veul miech dan zoe� riech
In tswai wie�tsjafte tse jeliech
Road van Elf mit tswai en tswantsieg man
Tswai Prinse zien iech dan
Iech val bauw van de kruk
Van dat vasteloavends doebbel jeluk


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IECH ZIEN ZE RENNE
1999/2000: Tekst: Henk Vannuys - muziek: Die Vannuys
Jezank (*) : J�d Jek


Iech zien ze renne, iech zien ze vleie.
Vier hant e jans kling eksje aaf.
't Is effe wenne, oane tse leie.
Vier maache sjpas en r�ffe alaaf.

Vier zient alling mar dinger die nit besjtunt,
d'r Joep en d'r Herjod, die polka danse junt.
D'r burjemeester �p 't bordes de� laacht,
en ruft ing rungde vuur d'r janse Maat.

De klokke van de kirch in �s hemet-sjtad,
die loe� drei daag lank d'r janse Maat werm plat.
De l� die hure dat en �p d'r Maat,
doa we�d jedansd bis midde in de naat.

Drei dag is �s Kirchroa 't tsentroem van de welt,
hei we�d de trom jehouwe zoelang 't vel 't hilt.
Mit moezziek en mit sjpas en mit jezank,
viere alle l� tsezame hank i hank.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH ZUK EE ME�DSJE
?

Refreng:
Iech zuk miech ee me�dsje mit echte vuurroe� hoare.
Iech zuk miech ee me�dsje, zoe� richtig roe�d jeboare.
Jee anger wiefje wil iech mie�, ee voessig joelsje m�s et zie�.
Jee anger wiefje wil iech mie�, et m�s ee voessig joelsje zie�.

Iech bin nog 'ne vrijjezel, inne jantse sjunne ke�l.
Iech hai jeer ee me�dsje mit, dat lukt en lukt en lukt mer nit.
Mer klapt et zonger mie�, m�s roe�d dat wiefje zie�.

Doch han iech dan ins jeluk, ving'et me�dsje wat iech zuk.
Al is et i weer en wink, don alles, alles vuur dat kink.
Mer zaan et nog ing kie�r, roe�d m�s dat wiefje zie�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIECH ZUK ING PARTNERIN
1948 nr.1 : Tekst & muziek: Niek Ploum

Went tswai ziech jod en net versjtunt, jong, wat is dat sjun,
en laachend durch 't leave junt, oane jekse zin.
Al is der himmer ooch ins sjwats, kunt ee donderwear,
dan sjwiegt der monk en sjprikt 't hats en hat me ziech werm jear :

Refreng:
Iech zuk ing partnerin, die miech versjteet,
en die mit miech zoe� durch 't leave jeet.
Doe bis vuur miech 't richtiegste model,
en han iech diech, dan han iech mienne wil.
Iech zuk ing partnerin, die miech versjteet,
en die mit miech zoe� durch 't leave jeet.

Der Adam in 't paradies volt ziech jaar nit jod.
Dat sjunne braat hem van de wies, klauwet hem der mod.
Hea volt 't al ing jantse tsiet, woar nit jear alling.
Mer wie hea dan 't Eva ziet, zingt h�l hea der refreng :

De leefde, och wie oad ze is, die jeet ummer mit,
bij zonnesjien, dat is jewis, en bij mondelit.
Dat jear-han is de sjunste zaach, bringt os vr�ud en sjpas.
Der miensj is dan op zie jemaach, verjeest dan z�rg en las :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IE�SJTE MUULSJE
1989 nr.1 : Tekst & muziek: Jo Schulteis
Oesveurende: D'r Allerie�sjte Kirchr�atsjer Kanister Kloeb & De Jonge va Banneux

midi

Refreng (2x):
't Ie�sjte muulsje va diech mie Wielsje,
iech sjmiltset voet wie sjokkelaat, doe has miech jants verrukt jemaat.
't Ie�sjte muulsje va diech mie Wielsje,
dat woar vuur miech, wie me dat ze�t, d'r Hemmel oppen e�t.

Jepuutsjt we�t op de jantse welt en, jodsjedank, dat kost jee jeld.
Ja, puutsje is ezoe� jezonk, 't jeet besjtimt va monk tse monk.

En biste krank of haste leed, ezoe� dat jenne diech versjteet,
ja, jong, da los diech zie� jezaat, doe has werm veul tse lang jewaat.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R IESKIEBEL
1990 nr.1 : Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng:
Went d'r ieskiebel kunt en de sjel dan jeet,
sjnuutse poete lofe �m die wiesse kaar.
Went d'r ieskiebel kunt, weest de jantse sjtad besjeet.
En dat loetsje an dat ies is woenderbaar.

In de jantse welt is he� waal j�d bekant.
Mit dat k�pje op d'r kop, en de� leffel i jen heng.
In Italia leuft he� zoe� langs 't sjtrand,
en he� hat de betste zin.

Op de kirmes en bei jidder moeziektent,
in d'r zommer, op d'r plai, huuet me uvveral zieng sjel.
Is werm urjens jet tse doe�, is he� prezent.
Loester noen wat iech vertsel.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN DE B�T
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
In de b�t, in de b�t, in de badeb�t,
joa doa hant vier ummer lol.
In de b�t, in de b�t, in de badeb�t,
joa doa is �s nuus tse dol.
Vier kanne jet verdrage, vier zunt nit wassersjui,
en van al dat laache we�de vier nit mui.
In de b�t, in de b�t, in de badeb�t
joa doa hant vier ummer lol.

In de kuche sjtong de b�t, en d'r vrieddieg woar d'r daag.
D'r inne noa d'r angere jong de janse kingersjaar.
In 'tzelfde wasser woe�te vier j�d ring,
van kop bis v�s en alles tusjedrin.

Noen sjteet ing jroe�se b�t, bauw uvveral �p de buun.
Inne reedner kunt �s w�sje, dat is toch jans jeweun.
He� weesjt �s j�d de oere, jie�ft �ngerwassersjtich,
mar ummer mit inne laach �p 't jezich.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN DE VASTELOAVENDTSIET
ca. 1980: Tekst & muziek: Cas Sprokel

In de vasteloavendtsiet, da jeet me jeer eroes.
Me drinkt da jeer e jleesje beer, da bliet jenne i-jen hoes.
Me maat ziech sjpas, me hat plezeer, dat kriet me vaan dat beer.
Me danst en sjpringt, me laacht en zingt, ejaal in wat vuur e weer.

In de vasteloavendtsiet we�t hei veul sjpas jemaat.
Me dinkt da mer alling a vreut, a z�rrig weet nit jedaat.
Der vasteloavend is werm doa, bei os i Kirchroa.
Doarum zingt da ooch mit miech mit, zingt dis refreng ins noa.

Mit vasteloavend, mit karneval, da is jants Kirchroa, ja richtiech knal.
Mit vasteloavend, jong, da is jet oes, bis easjermitwoch junt vier daan eroes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN ING BALLONG
2005/2006: Tekst ? - muziek: ?
Zang: Sjeef Jewikkeld


Refrein:
Va boave oes de wolke, zient vuur oppen eed,
Die kling luu va Kirchroa, dat is de muite weed.
Doa boave in de wolke, kiekke vuur eraaf,
En roffe da tsezame, "Kirchroa Alaaf".

Vuur sjweeve in dat opjebloaze dink,
In die ballong, durch weer en wink.
Mar mit de vasteloavend weede vuur jewaar,
Zie drieft noa Kirchroa, mit flotte sjlaach.

Vuur zunt jeland noen in os sjunste sjtad,
Woa och d'r Joep zie pleetsje hat.
Doa woa de vasteloavend sjunner nit kan ziee,
Os heemet Kirchroa, doe hels diech vriee.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN 'T LETSTE HEMME ZINT JENG TESJE DRIN
2010/2011: Tekst & Muziek: Paul Hermans
Zang: De Martino�s


Refrein:
In �t letste hemme zint jeng t�sje drin
Drum hat dat sjrabbe en dat sjpare jinne zin
Mit de vasteloavend jank eroes
En jef dat jeld mit heuf dan oes
Mit de vasteloavend jank eroes
En jef dat jeld mit heuf dan oes

Leef l� dinkt �t Ie�ve is mer k�t
Maach diech sjpas en le�f alling mer j�d
Dink nit noa wat sjteet noch �p de bank
M�rje liks doe plat of bis doe krank
Jee miensj de� weest wat m�rje is en alles is jedoa�
Werp dat jeld h� op de tie�k en los ins richtieg joa

SjraveIe vuur jet bij ee tse krie�je
Noe�ts je ...... nog doe wils mer immer mie
Wens doe mengs doe has je .. n�g al-Iaaf
Jeet �t lank ]saam aa mit diech berg aaf
Has alles joa�re lank jesjpaard en wits nit mi� woa vuur
Oane tesje sjtees doe dan doa an de himmels duur


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ING PLAATSJ �P DIS WELT
Tekst & muziek: ?
Oesveurende: ?


Refreng:
�t Jie�t mar ing plaatsj �p dis welt woa ze zoe� laache.
�t Jie�t mar ing tsiet in �t joar dat ze zoe� jek dunt.
�t Jie�t mar ing jouw re� woavuur ze zoeng sjpas maache,
wail de vasteloavendstsiet werm kunt.

D'r pap, de mam, �t kink, d'r h�nk, alle sis op sjiep.
Jinne in jans Kirchroa, de� bij d'r kachel bliet.
Went se dan �p heem aa jees, we�d �t boese kloar,
zoe� lang doert vasteloavend bij �s in Kirchroa.

Ing pruuk, ing naas, ee beer, ing tr�at en ing nonnev�t.
Jong, wat is �s eje sjproach, �t Kirchr�tsj plat toch j�d.
Vuurdat uur noen �p heem aa jut, iech �ch jet zage m�s:
Kirchroa vuur Kirchroa, vier blieve �nger �s. (2x)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEINNE JEK IS NOE�TS ALLING
1994: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*)(**) : Weerwaas


Refreng:
En doarum zinge vier tsezame, inne jek is noe�ts alling.
Vier kanne nog ee sjt�ndje laache, inne jek is noe�ts alling.
Vier kanne fakse derhen maache, en 't kriet �s jinne kling.
En doarum zinge vier tsezame, inne jek is noe�ts alling.

Vier k�mme al ins urjens went 't vasteloavend is,
en uvveral junt vier zinge.
Vier wisse, vier zunt nurje wentste jans verloare bis,
en uvveral junt vier zinge.
Den mit ee lidje hel en vroe�, doa vr�ue ziech de l� ezoe�.

Van jekke kan me zaache wat me �ch mar zage wil,
en uvveral junt vier zinge.
den jekke, went ze laache, hant ummer de betste zin,
en uvveral junt vier zinge.
Den vrug of sjpie� deet alles mit, alling normaal l� dunt 't nit.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638
** cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R INTERSITY
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


't Woar midde in d'r winkter, 't vruuzet dat 't kraacht.
Iech hauw 't kenne wisse, mienne auto sjprong nit aa.
Iech moe�t doe mit de bus joa, die woar e bisje sjpie�.
En durch die kling versjp�tung, krog iech d'r tsog nit mie�.

Refrein:
Och, doa jeet d'r intersitty,
nee, dem hoal iech h� nit mie�.
Och, doa jeet d'r intersitty,
hinge in d'r duuster, kan iech hem jraad nog zie�.

Ing dikke sjtond sjpie�der, kroog iech d'r nie�kste ts�g.
Oesjerechnet de� hauw sjturoeng, en jong nit hel jeno�g.
Iech verpasst miene aasjloes, d'r letste van d'r daach,
Noe zits iech hei i Zitterd, mit ee sjtuk i mienne kraag.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIS EJAAL, IS EJAAL
1990: Tekst & muziek: De Wiesse Muus

Refreng:
Is ejaal, is ejaal, houw d'r hammer op d'r naal,
den zoe l�ss-je in de moer is jemeckliech op d'r doer.
Is ejaal, is ejaal, houw d'r hammer op d'r naal.
Jef 'm mer 'ne flinke knal en houw d'r hammer op d'r naal.

Eemoal in de tsing joar, da is bei os jet los.
D'r pap,jeet da verbouwe wail dat noe eemoal mos.
't Tsimmer we�d jetappetseerd, de moere renoveerd,
't is alling mer jammersjaa, wat angesj nog passeert.

D'r plavong likt al hei onge, de roete zunt kapot.
De dure hat he tsouwjemoerd, hee daat dat dat zoe mot.
Opins koam doe d'r krankewaan, de brandweer, die woar doa.
Ze sjnappete d'r pap in erm en zonge hem doe noa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEIS VASTELAOVEND WERRUM DOA
1993: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Is vasteloavend werrum doa, dan m�s iech miech ee drinke joa.
'ne Nuie sjlajer we�d jesjr�ve.
Wen iech d'r �pts�g dan zien joa, kan iech nit sjtil mie� blieve sjtoa,
wil iech miech zelf als prins verhe�ve.
We� ziech dat fes hat oes jedaad, de� kriet e sjtandbild �p d'r maat.
Is vasteloavend werrum doa, dan m�s iech miech ee drinke joa.
Dat is 't sjunne van 't le�ve.

Ee joar is jouw v'rbei, d'r kloon jraat in de kas.
Dan bin iech werrum hei en dan bejint de sjpas.

Al han iech �ch ins zurg, en zits ens oane jeld,
dan jon iech einfach durg, den sjun is doch de welt.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOMEISABELLA
Tekst & muziek: Niek Ploum
Zang (*) : Niek Ploum


't Bella, dat is e kapiettel vuur ziech, dat wil iech effe vertselle.
't Bonert, 't sjroebt en 't wusjt en 't sjtriecht, 't lie�t ziech de wette nit sjtelle.
't Broest durch 't tsimmer mit emmer en sjwam, 't wilt nit wat angere wille.
Doch �nger 't poetse, wat iech diech vertsel, doa zingt 't Isabel :

Refreng:
Isabella, Isabella, al m�s iech mit diech �p de hel aa.
Isabella, Isabella, al m�s iech mit diech �p de hel aa.
Isabella, Isabella, al m�s iech mit diech �p de hel aa.
Isabella, Isabella, al m�s iech mit diech in de hel.

D'r zommer, dee koam, mit verlof en vakans, doa vr�ut ziech bez�ngesj 't Bella.
't K�ffer jepakt en d'r sjpaarpot jekiep, dat woe�t dan ing rutsj noa vaniella.
Mit vieno, jietare, flamengo en dans, vier woare de sjtonde an 't tselle.
Kapot wie 'ne h�nk, doch dan in dat hotel, doa zong 't Isabel :

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME