HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


E� DAT JE�T NOCH
Tekst: M. Hinzen - muziek: T. Janssen (arr.)
Jezank: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


Refrein:
E� dat je�t noch, hot miech doch ins vas.
E� dat je�t noch, sjnap miech doch ins vas.
E� dat je�t noch, hot miech doch ins vas.
E� dat je�t noch, sjnap miech doch ins vas.

D'r Joep is inne sjiekke, doavuur is he� zoe� sjun.
Alling de sjunste vrauwl�, die valle vuur 'm um.
En �ch 'n kling, dik Liesje is jans verrukt van hem.
En sjpieder op d'r aovend, ze�t 't mit he�sse sjtem.

D'r Joep je�t mit 'm danse, drie�nt ronk �� zienne erm.
't Lies vingt �� tse zinge: Joep, iech krien 't werm.
't Klingt, dat kriet �� m�lsje en we�d opins jans blauw.
Dat kunt nit van 't p�tsje, dat is mer van de kauw.

't Sjwester van 't Liesje, dat vong de� ke�l och sjun.
Dat ze�t doe �� dat mensje: Van diech val iech och um.
Noen motst doe miech ens sjnappe, iech sjpring noen mit diech ronk.
Vuur junt tse-same danse, zoe� blieve vier jezonk.

Ze zunt tse-same danse, en mache v�al radauw.
d'r Joep, de� bliet mer p�tsje, d'r Joep, de� is och sjlauw.
Ze junt da noen op heem ��, jemuutlieg, erm in erm.
't Woar inne sjunne aovend, vier dunt 't m�rje werm.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EEMOAL IN 'T JOAR
1997: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang 1: Jroep Dreume We�de Woar
Zang 2 (*) : Weerwaas

midi

Eemoal in 't joar, dan we�de alle dreume woar.
Doe kans zage watste wils, doe kans sjpille watste sjpils.
Mit vasteloavend we�d d'r duuster kloar en we�de alle dreume woar.

Iech wool ummer burjemeester zie�,
den zoeng jode kette, is ing janse nette.
Iech wool ummer sjlank zie� wie e rie�,
den zoeng sjlanke here, kanne j�d flanere.
En iech wool ummer �p d'r tellevies, en maachet alle lu jet wies.

Iech wool ing moel zoe� jroe�s bauw wie e hoes,
we� jet 't helste ze�t doch, de� kriet ummer re�t nog.
Iech wool jeer 'ne hammer in mieng voes
Vuur d'r naal �p d'r kop tse houwe, bin iech jraad d'r jouwe.
En iech wool zinge in de Rodahal. Dat kan alling mit karneval.

Noen tseeg diech wietste bis, den doe bis vrij
't is ja vasteloavend hei.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638
* cd: Diverse artiesten - " Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5 " - Onger Os - CD7318



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EEMOAL �P DE� ZOKKEL SJTOA
1999/2000: Tekst: Hans Golembiewski - muziek: Freek Mestrini
Jezank: Sjtaater vrung


Iech bin al d�ks durch Kirchroa jejange.
mit mienne pap tsezame hank i hank.
Hant mit �s tswai d�ks bij d'r Joep jesjtange,
of zatse �s jemuutlieg �p ing bank.
Dan hoe�t iech wat he� ummer zong,
went he� bij dat sjtandbild sjtong.

Refreng:
Iech weul ins eemoal boave �p de� zokkel sjtoa,
doa midde in 't hats bij �s i Kirchroa.
Ins wille preuve wie iech dat zouw vinge,
went �zze Maat jong sjoenkele en zinge.
Iech dong mieng koelkap effe vuur �ch aaf,
en r�ffet h�ngeddoezend kier mit �ch alaaf.

Lets bin iech werm durch Kirchroa jejange,
jong i jedanke sjtil uvver d'r Maat.
Han jans alling doa bij d'r Joep jesjtange,
daad an die w�ad die mienne pap doe zaat.
Dan hoe�t iech wat he� ummer zong,
went he� bij dat sjtandbild sjtong.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EJAAL WE�DS-TE BIS
2005/2006: Tekst: Frans Stollman - muziek: Peter Bartholom�
Zang: Re�nboagkloeb Haander


Refrein:
Bis doe der Sjeng of der Ali
bis doe der Achmed of der Harie,
has-te krolle of bis-te kaal
dat is �s doch jans ejaal,
Bis doe der Sjeng of der Ali
bis doe der Achmed of der Harie,
dat bliet �s allelee
went vier mar sjpas hant �ngeree

Vier kalle hei nit uvver vre�me
vier hant die l� al joare lank,
d'r kongkoer loos �s draa we�ne
ze braatte �s de moezziek en jezank,
vier vroage nit noa naam ras of kluur
tsezame sjpas, doa dunt vier 't doch vuur.

Zoe� is �s sjtad, zoe� zal ze blieve
's janse, janse le�ve lank,
�s versjtoa doa blieve vier �p drieve
doa is d'r Kirchr�adsjer um bekant,
biste va hei, vre�m erm of riech
vasteloavend is vuur diech en miech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EJELZER
1999: Limb.teks: Wim Kleinen - melodie : "Belgi�" (H.Temming/H.Westbroek)
Zang (*) : Jack Vinders


Woo m�s iech hin, iech wil nit noa He�le, iech kan nit noa He�le, doa wingt 't tse zier.
Woa m�s iech hin, iech wil nit noa Mastrich, iech wil nit noa Mastrich, iech bin jinne pier.
lech kan nit le�ve i Friesland, want Friesland dat is miech tse wied.
En wat Amsterdam aajeet, ja, doa wees iech jee besjeed.

Woo m�s iech hin, iech wil nit noa Venlo, sjei oes va Venlo, dat sjteet doch ummer blank.
Woo m�s iech hin, iech wil nit noa Zitterd, sjwieg miech va Zittend, die sproach, wat inne klank.
lech kan nit le�ve i Zeeland, want Zeeuwe die zunt miech tse jreun.
En wat Rotterdam aajeet, dat deet miech alling mar leed.

lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse �p d'r Maat,
in die plaatsj �nger de sjtere, die d'r Herjod hat jemaad.
lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse �p d'r Maat,
in mieng plaatsj �nger de sjtere, die d'r Herjod hat jemaad.

Woo m�s iech hin, iech wil nit noa Roesland, iech wil nit noa Roesland, dat is miech tse kaod.
Woa m�s iech hin, iech wil nit noa Roe�me, wat m�s iech i Roe�me, dat is miech tse aod.
lech kan nit le�ve i Holland want Holland dat is miech tse vol.
En wie iech in New York �ch zuk, dat bringt miech jee jeluk.

lech daat ie�sj nog ins an Ejelzer, dat likt doa ainzaam en alling.
lech daat ie�sj nog ins an Ejelzer, mar dat is miech v�al tse kling.
Sjtong nag in dubio, mar iech noom jee inkel risico.
lech daat ie�sj nag ins an Ejelzer.

Ejelzer, Ejelzer.

lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse �p d'r Maat.
Die ing plaatsj �nger de sjtere, die d'r Herjod hat jemaad.
lech wil zinge i Kirchroa, iech wil danse op d'r Maat.
Die ing plaatsj �nger de sjtere, die d'r Herjod zelver hat jemaad !

* cd-single 1999 : Jack Vinders - "Ejelzer" - Marlstone Recordings
* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



EK SJLAAGER
2000: Tekst & muziek: Ummer d�r Neaver
Zang (*) : Jack Vinders, Ummer d�r Neaver & Weerwaas


Is hei inne in de sjtad, de� verjstank va foesbal hat ?

1234 ... ja, dat is 'm ...

Iech sjtong letst op de foesbalwei en zoog d'r trainer sjtoa.
Hea woa jans oes 't huusje, hea w�s niet wie of woa.
Mot ich d'r krisboom maache, of doch mer 4-4-2 ?
Iech zaan: Noe zich mer reujig, Frenk, maach nit zoene behai.

De taktiek is niet wiechtieg, uur hat mer ee parool:
ing jool mie� wie die angere, en jans Holland sjteet op d'r sjtool !

Refreng:
All� da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.
All� da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.

D'r Matheus hat veul klasse, d'r Beckham nog veul mie�,
de Fransen zunt bouw meister, en Tsjechi� adie�.
De hooligans die houwe drop , mit ee lekker jleesje beer.
D'r scheids is noe�ts partijdig, al weul hea dat waal jeer.

�s jonge wisse besser, hant ee dingk in d'r kop:
Wentste ummer winne dees, da sjteeste an d'r top.

Refreng:
All� da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.
All� da, da win da, ja wie da, deu mer 1234 5 joole drin.

1234 joole zunt 't geheim, 1234 hei kunt werm 't refrein:

* cd-single: Jack Vinders, Ummer d�r Neaver & Weerwaas - "Jool is Jool" - Marlstone Recordings bv CDS 2019


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



ELF RUFT D'R JEK
1994: Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*)(**) : Weerwaas


Ee, tswai, drei, veer, vunnef, zes, zevve, ach, nuung, tsing, elf,

Refreng:
Elf ruft d'r jek, d'r nommer van de karneval.
Elf ruft d'r jek, vasteloavend is werm doa.
We� �ch nit urlieg tsille kan, versjliest me d�ks vuur jek.
Mar elf ruft d'r jek, de elf hat zienne tswek.

Ee, dat is d'r betste, d'r intsiechste och d�k.
Tswai, dat is ee peersje, dan haste vul jeluk.
Drei, dat is hillieg, dat kunt zoe�vul nit vuur.
Veer dat is de moas van de moezziek die iech huur.
Vunnef is de hank, die alles vuur miech deet.
Zes is 't tservies van de oes-sjtuur is kompleet.
Zevve is de w�g, van zondieg aaf en wie�r.
Ach, wat inne nommer, ach klaag toch nog ing kier.
't Tsille zitst �s in 't bl�d, drum tsille vier ins j�d.
Mar wie jekke eemoal tsille: bij elf doa h�et 't �p.

Nuung is nuus bez�ngesj, van dem wees iech 't nit.
Tsing dee is sjun ronk, doa tsilt me alles mit.
Elf van d'r foesbal, mit Roda kunt me wied.
Twellef mond in ee joar, wat jeet toch jauw de tsiet.
Drutsing is ee �njeluk, �p vriedieg jans sjpetsiejaal.
Vie�tsing bin iech jeboare, dat is �ch jans ejaal.
Voftsing is een bl�mpje, de �nsjoeld ziet me draa.
Zessing is d'r le�ftsiet, dan vingt alles richtieg aa.
't Tsille zitst �s in 't bl�d, drum tsille vier ins j�d.
Mar wie jekke eemoal tsille: bij elf doa h�et 't �p.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432
** cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1993-1994 - Weerwaas Studio's - WWCD 9394



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



ELFDE VAN D'R ELFDE, D'R
1992: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Vier zunt allemoal 't zelfde, vier zunt allemoal jeliech.
Op d'r elfde van d'r elfde, doe jenouw wie iech.
Vier zunt allemoal 't zelfde, kinger, dat is woar.
Den op d'r elfde van d'r elfde, bejint de sjunste tsiet van 't joar.
Den op d'r elfde van d'r elfde, bejint de sjunste tsiet van 't joar.

D'r inne weet jeboare als riechste van de welt,
d'r angere mos wirke vuur ee bisje jeld.
Mar eemoal in 't joar zunt vier jeliech,
den eemoal in 't joar zingt erm en riech :

D'r inne had verloare, d'r angere dea wint.
D'r nie�gste is al binne vuur dat hee bejint.
Mar eemoal in 't joar zunt vier jeliech,
den eemoal in 't joar zingt erm en riech :

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ELVEROAD
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


En doa k�mme ellef mentjer mit d'r prins vuur�p, jong, we� hauw ziech dat jedaad.
En die drage ellef hudsjer mit ee veersje dr�p, jong, vier hant �p d�n jewaad.
D'r elveroad, de� is jet we�d, vier wille hoffe dat 't der jing tswellef we�d.

't Is vieddel �p ach jewe� en jidderinne waad allang.
De buun die bliet maar le�g, me kriet sjle�te zin dervan.
Is dit ing zietsoeng oane projram of kunt 't indlieg noen dervan ?

Noen zunt ze indlieg doa, ee w�adje nog vuuraaf.
Me kan de haof sjeet nit versjtoa, al ruft me h�nged kier alaaf.
Is dit ing zietsoeng oane prjram ? Mar pl�tslieg zitse vier dan sjram.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone cdl-9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R ELVEROAD
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


bin iech mit vasteloavend miech j�d an 't ammezere
da jeet �pins de moezziek aaf, doa k�mme ee paar here
joa joa, ee paar, compleet zunt ze nie
de letste kier tsezame �p de zietsoeng jezie�

de naas umhoe�g, ee sjtrak jezich, wiechtieg en auwie�
die artieste doa sjunt in d'r w�g, kenne ze miech nog zie�
los ze nog jet sjuve, he� wirkt ziech oes de noad
de zietsoeng is er�fnet, bedankt vuur de sjun w�ad

Refrein:
Doarum wil iech nit d'r bij,
nit in die nase rij
Alling bezig mit ziechzelf
en 't zint d'r �ch nog elf
Doarum wil iech nit d'r bij,
en blief iech lever hei
den vasteloavend viere
dat zalle ze noe�ts liere

d'r president de� dinkt nit lang en pakt noe flot zieng kans
he� dankt d'r Joep, de mam, d'r sjponsor en d'r Frans
d'r iereroad, d'r prinsepap, en noe zalt uur 't wal wisse
behalve d'r elveroad is jidderinne pisse

da vingt 't aa, alaaf d'r prins en alaaf de sjtad
nog flot ing medaille, vuur we� nog jing hat
d'r prins de� dinkt: huur iech hei wal bij?
n� jong, verj�s 't mer, sjtel diech hinge in de rij!

en aaf en tsouw, jeleuf 't mer, da zukke ze inne nuie
bedanke ie�sj d'r auwe, junt tsezame mit 'm kuie
we� zouw 't we�de, we� woar vurrieg joar �p vakans?
besjtimd inne vrij-jezel, de� vingt he� hat noe sjans

flaich darf he� jet rejele, ziech bemuie mit d'r projram
jet van die hollendsje jroeppe, die kenne d'r wat van
en da nit tse verj�se, ing hankvol mit pruse
leider, zahlen meine Herren, auf wiedersehn, die Gruesse!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN DE SJPAS DIE KENT JING JRENZE
1988: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


I Sjiena, Jaapan of bij �s, de sjpas is uvveral.
Den sjpas en laache, num dat aa, �ch ummer blieve zal.
Al is de Welt och aafjejrensd, wead jiddes land bewaachd.
Alling de sjpas is oane jrens, 't wead uvveral jelaachd.
Jing jrenze, jinne sjtacheldroad, de vrijheed vuur ing laache tsoat.

Refreng:
En de Sjpas die kent jing jrenze,
en de sjpas die kent nog ummer jinne tsol,
jinne sjlaagboom, jinne droad en jing poliesse,
en dat haode vier besjtimd nog jaore vol.

Zoe� kent doch jiddes land zieng wet, doe zals, doe kans, doe m�ts.
E prottekol we�d diech jemaad, d�ks vuur d'r klingste v�ts.
Doch jodsedank, de sjpas, die kent jing jrens en jinne tsol.
Vier j�che, laache, maache sjpas, en haode joare vol.
Jing jrenze, jinne sjtacheldroad, de vrijheed vuur ing laache tsoat.

cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198
* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



EN V'R HANT WAT V'R HANT
1994/1995 nr.1 : Tekst & muziek: N.Ploum & Jo Schulteis
Zang (*) : Jean No�l & d'r Engelsjroep


't We�d �s sjtad zoe�v�al bez�nge,
't zunt �s klone die 't dunt.
Me we�d mit aofe erm emfange,
wail vier jeweun �p laache sjtunt.
Noen is ze doa, die sjunste tsiet,
nee, dat we�d me nit mie� kwiet !

Refreng:
En v'r hant wat v'r hant, en v'r zunt wat v'r zunt.
Dat we�de vier tsele�ve nit mie� kwiet.
En v'r hant wat v'r hant, en v'r zunt wat v'r zunt.
Dat we�de vier tsele�ve nit mie� kwiet.

Drum losse vier dat blieve hauwe.
Vier je�ve zoe�jet niemaals aaf.
Vier wille ummer blieve zinge,
en vuur �s Roderland alaaf.
Noen is ze doa, die sjunste tsiet,
nee, dat we�d me nit mie� kwiet !

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENGELSJE DIS NAAT
Tekst & muziek: Mario Pouwels & Jos de Bruijn
Zang: Sjpas Express


Refrein:
Doe woars mie engelsje dis naat
Doe hauwts miech j�d noa heem braad.
D�r janse zaal sjtong �p d�r kop
Iche v�lt mich jaarnit mie� zoe� j�d.
Doe woars mie engelsje dis naat
Doe hauwts miech j�d noa heem braad.
Mie leef kling engelsje, dank diech vuur dis naat.

Iech jon �t zamsdiegs �ch wal ins eroes,
en han dan �ch v�al doe�sj.
Iech drink e lekker jle�sje beer,
dat han iech doch zoe� jeer.
Vuur dat d�r oavend aafjelofe is,
dan wees iech jans jewis,
vuur dat miech dan de lamp oesjeet,
da ze�t mie engelsje miech werm besjeed.

D�r daag dernoa is �t werm zoe�wied,
da is �t koppieng tsiet,
en lek mich werm i bed.
De vrauw va miech ze�t:`Iech wees besjeed,
Dats doe werm sjtappe jees.
En wens doe lekker zoeffe jees,
Verj�s da nit wats doe die engelsje aa dees.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ERME KEEL
2001/2002: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
D'r Herj�d hat mieng vrauw jemaat,
hat evver nit aa mieng rouw jedaat.
Die zitst d'r janse daag hinger miech aa�

Keer miech de sjtroas, sjroeb miech d'r jank,
hoal miech de waar, noe sjwieg en jank.
Sjtub miech de kas, maach miech 't bed,
ruum �p d'r sjtaal en maach 't net.
Don miech d'r jaad, kaoch miech de tsoep,
w�sj miech d'r ruk of haste floep ?
Zuug miech de trap, sjtriech miech de w�sj,
klop miech de mat, lek miech an t�sj.

Dek miech d'r dusj, sjmier miech 't broe�d,
mie�n miech 't jraas, w�sj miech de boed.
Don miech d'r sjpeul, w�sj miech de vus,
druug j�d 't bad, kaoch 't jemus.
Ruum �p d'r kroam, sjtriech miech 't hoes,
poets miech d'r waan en zuug 'm oes.
Sjtub miech d'r sjrank en e bisje flot,
poets miech de sjong, iech bin kapot.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EROESER
2001/2002: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Als kink jong iech noa de sjoe�l mit jans veul plezeer.
De mie�tste van die nonne, die hauwe miech �ch jans jeer.
Mar ing die kniefet vuur de sjpass ezoe� mar i mie� vel,
Doe wool iech doa eroeser en iech keeket �ch jans hel.

Refrein:
Erinner woar jemekkelieg, eroeser evver nit.
Wie kom iech hei noa boese, is d'r jinne dee dat wit ?
Iech bin ezoe� eri jefloetsjd en noe zits ich hei vas.
Iech wel hei ja nit blieve den 't maat miech jinne sjpass.
Iech wel hei ja nit blieve den 't maat miech jinne sjpass.

Iech dong zoe� biesje alles wat d'r Heer miech hauw verboane.
Doe bin ich d'r Orde van Franciscus i jetroane.
�pins jonge miech de oge op, die sjudde ja jee beer.
Doe voal iech op de kneie en iech vroaget an d'r Heer.

't Moe�t d'r ins va koame, 't hauw lang j�d jejange.
Noa drissieg joare j�nkjezel hauw iech miech losse vange.
't Woar ja �ch jans net, dat darf iech �ch nit zage,
mar in de ie�sjte ie�naat bejon 't al tse klage.

Iech woar ja nit d'r leefste, dat kent uur miech jeleuve.
Zoe� han iech an 't verjenuje van 't le�ve mage preuve.
Noe soos iech jeer op ing wolk, bij al die sjunste engele,
mar d'r duvel hat miech opjesjloase bij die anger bengele.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R EURO
2001/2002: Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Jo Schulteis
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
Vier werpe mit de Euro's, i Bonn, Paries, Madrid.
Vier werpe mit de Euro's, den jeulens hant vier nit.
Vier drinke pivo, beer, serveza, 't is �s jans ejaal.
't Zunt alling mar Euro's woa ich noe mit betsaal.

Iech looch ins op Mallorca, tse buttele in d'r zand.
't Liechet miech waal sjun, zoe� eje sjtuksje sjtrand.
Vroaget inne matador wiev�al ezoe� jet kost.
Doe zaat de� sjpaanse piezzel, diez mil dosci�ntos.
Jerechent in pesetas, dat liechet miech tse doe�.
He� menget evver Euro's, noe sjton ich in 't roe�.

Iech lofet ins durch Oche, de lempsjer woare aa,
doa koam ee lekker meedje mit alles drop en dra.
't Noom miech mit er�pper en laat ziech op 't bed.
"Noe jef miech honged Euro's, kom iech tseech diech jet".
Iech kieket in mieng buusj, d'r sjwees de� brooch miech oes,
iech how alleng mar marke, doe worp 't miech eroes.

Ich vaaret ins durch Brussel, mit d'r vos op 't pedaal.
Doa koame de peliese aa, dat waor miech ejaal.
Ze kroge miech tse pakke, honget meter vuur de jrens:
"awel dat wordt een dure zaak, gij kriminele mens"
Iech joof hem jauw jet frenksjer, ee pitsj-eugsje d'r bei.
De� noam alling mar Euro's, mit poasje kom ich vrij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EVA
1952: Tekst & muziek: Nic Ploum
Zang (*) : Nic Ploum & The Rhythmic-Band


* dubbel-cd: 1999 : Omroep Limburg - " Batailles Carnavallade Deel 3 en 4 " - OL54-199901 en OL54-199902


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE� FAINE KARNEVAL
1999/2000: Tekst: Ad Papousek - muziek: Fred Derix & Ad Papousek
Jezank: Sjpaskloeb Durchee


Refreng:
't Is vasteloavend in dieng sjtad, sjun lidsjer in die eje plat.
't Is de sjunste joarestsiet, went Limburg werm d'r kriebbel kriet.
D'r sjelleboom sjleet in de moas, doezende klone �ppen sjtroas.
De zon die sjiengt en laacht diech aa, dat deed de� faine karneval.
De zon die sjiengt en laacht diech aa, dat deed de� faine karneval.

De plaatsj woa me jeboare is, hat jet appaats.
Dat maat nuus oes en is �ch jans jeweun.
Mar karnaval tse viere mit de janse welt,
dat wuur zoe� sjun, joa, dat is wat iech weul.
K�m loester j�d, verberg diech nit,
en zing noen mit �s mit.

Woe�ns-te i Kirchroa, He�le, Venlo of Maastrich,
't is um 't e�ve en �ch jans ejaal.
Is Zumpelveld dieng hemetsjtad of flaich Jele�n,
jans Limburg sjteet i vlam mit karneval.
K�m loester j�d, verberg diech nit,
en zing noen mit �s mit.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FAINE MIENSJ
1995: Tekst & muziek: Maurice Hinzen & Theo Janssen
Zang (*) : K.K.K. Sjt�chne�lsjer & die Original Limburger Freunde


Refreng:
Doe bis inne faine miensj, ja, �p diech ken iech bouwe.
Doe bis inne faine miensj, iech ken diech vol vertrouwe.
Han iech diech nu�dieg, dan kuns-te bei miech sjtoa.
En mit de sjle�te zin is 't dan flot jedoa.

Me hat ins van die daag, dan wilt 't jaar nit lukke,
of zitse, ligke, lofe sjtoa, woa m�ts-te 't dan zukke.
't Deet diech alles pieng, ocherm, doe veuls diech jaar nit j�d.
Dan kiek ins in d'r sjpeiel en zaan v�l jauwe m�d :
Of iech noen zits en klaag, 't we�d inne sjunne daag !!

Went vasteloavend is, dan kent ziech jidderinne,
mar zunt die daag da werm verbij, dan kenst-oe jinne inne.
Drei daag lank tr�f ziech hei de welt, 't wo�d mit-�� jelaat,
vuur hant mit-�� jesjoenkelt en doe aan-�� jezaat :
Of jroe�s, of klink, of sjlank, iech pak diech doch bei de hank.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



FALDERA, D'R
1997: Tekst & muziek: M. Hinzen & P. Janssen
Zang (*) : K.K.K. de Sjt�chne�lsjer & die Original Limburger Freunde


D'r faldera van de ziepsjaf is i Kirchroa.
D'r faldera van de ziepsjaf is werm hei.
D'r faldera van de ziepsjaf kiek hem doa sjtoa.
Dat is d'r faldera de� huurt jeweun derbij.

D'r faldera is werm hei mit d'r kolder in d'r kop.
D'r faldera, de� maat ziech sjpas en zingt nog boavedr�p.
D'r faldera, die joeksfiejoer, is �ch j�d opjelaad.
Wat is de welt doch klasse, hat d'r faldera jezaat. (2x)

D'r faldera hat Kirchroa noen jans in zienne ban.
D'r faldera, de� zingt en sjpringt, jie�t n�ks wat he� nit kan.
D'r faldera, is jans bekank, wees uvveral vanaaf.
En zouwts doe hem ins treffe, r�f faldera alaaf. (2x)

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



FALDERALDA L�ARES-JE
1983/1984 nr.1 : Tekst: Jod Joosten - muziek: Wiel Hamers
Zang (*) : Weerwaas


Refrein:
Falderalda L�ares-je, noen zing ins mit miech mit,
Falderalda L�ares-je, alling sjaf iech �t nit.
Tsezame maat �t vul mie� sjpas, tsezame we�d �t loestieg.
Vier hure toch bijee, tsezame zunt vier ee.

Is de vasteloavend doa en wilste noa de wie�tsjaf joa ?
Dan jeet dat nit alling.
Jeeste moezziek hingernoa en wilste an de tie�k jon sjtoa ?
Dan jeet dat nit alling.
Sjnap d�r noaber of de noaberien en zing dat is ing fieng.

Wilste viere, wilste sjpas en wilste datste sjtiemmoeng has ?
Dan jeet dat nit alling.
Wilste zinge, wilste fes, dan z�rg datste jezelsjaf has,
dan biste nit alling.
Sjnap d�r noaber of de noaberien, en zing dat is ing fieng.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FAMIELJE
1989: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Wie sjun is ing bejrafenis, tswaih�nged man en ing hotsere kis.
D'r Joep woar inne faine man, d'rum flot an d'r kaffe, zoelang 't noch kan.
Doa truft me luu, die me noeets hat jeziee, d'r vlaam is al op, en je br�edsje miee.
Da mot d'r konjak vlot op d'r dusj, d'r koer zingt noch ing kieer 't lidje van de musj.

Refrein:
Famielje, famielje, famielje, huu zint vier werm bei enee.
Famielje, famielje, famielje, 't Berb, d'r nonk Zef en Andr�.
Famielje, famielje, famielje, 't janse d�rp is op de bee.
Me drinkt ziech ee ... zakt inee, en da is 't fes werm passee.

De mes, die woar fain, d'r oavend zie�r sjun, de tsiet, die vluugt dan och um.
D'r pap vertselt, hee hauw mer ing ier, de mam, die sjupt op, vur de dreide kie�r.
Noch inne klodder mayones, de moezziek zetst aa vuur d'r polonais.
En went me de dinkt me hat alles jehat, vilt d'r opa tjeen de tsap.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FI�STA OANE SI�STA
2005/2006: Tekst ? - muziek: ?
Zang: KKK De Sjt�chne�lsjer


Refrein:
Vier broeche jenne si�sta, doavuur hant vuur jeng tsiet
Vier blieve h� i Kirchroa, dat jeveul kunste niet kwiet
Vier haode drei daach fi�sta, losse alle remme los
Vier junt nit mit d'r vliejer, dat dunt vuur sjun tse v�s

Palmbeum �p d'r maat sjtunt tse sjtroale in de zon
De j�nge en de me�djer an 't danse �p 't balkon
De tropejoare zunt noen hei, we� hau ziech dat jedaat?
Fi�sta en si�sta op d'r kirchr�adsjer maat!

Vasteloavendsmondieg, d'r sjmienk dr�pt van de naas
Klone drinke tequila, direkt zoe� oes 't vaas
40 Jraad in d'r sjatte, 't viere velt �s sjwoar
V'r kenne nit dra wenne, awerm e tropejoar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R FIFI
1995: Teks: Ummer d'r Neaver - muziek: Morali/Belolo/Willis
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Fifi, inne honk va format, dee woar kreftieg bletsjet jider naat.
En de vrauwluu hauwe hem doch zoe jeer, wat ee moesterdeer.
Pas op, iech hoe�t jajing rem, en de� auto vaaret uvver hem hen.
Sjasliek hat de� van hem jemaat, iech bin van de kaat.

Refrein:
't Woar de sjood van de� zauw BMW,
't woar de sjood van de� zauw BMW.
Mit eng flinke sjtreuf jaas, uvver zieng vuchtieje naas.
D'r Fifi ligt onger 't jraas.
't Woar de sjood van de� zauw BMW,
't woar de sjood van de� zauw BMW.
De� vaaret in de sjtad, uvver mienne sjat.
Fifi wat biste mer plat.

Petrus lie�t d'r Fifi noe oes, den doa boave, woent he� bei hem i hoes.
En 't renne, joa da wit uur besjeed, doert ing ieewigheet.
Fifi is noa op d'r honk, d'r Lassie, de� sjtorf och tse jonk.
Fifi, iech verloor mie jeluk, iech wil hem tseruk.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheer



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R FITNESSKLOEP
1992: Tekst & muziek: Hermans & Lewis
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


De dikke auto's sjtunt al op d'r sjtoep, ze komme traine in d'r fitnesskloep.
't Trainingspak zits al jans sjtrak, dame en here wille transpirere.
Ze sjtorme binne en ze zint nit bang, vuur sjwoar jewi�eter an ing iezere sjtang.
Mit vul jeluk nit durch d'r ruk, dame en here wille transpirere.

Refr�ng:
Duie trekke, oh, 't jeet jod.
Pieng um tse vrekke, mer noen han iech pas ing sjtrakke vot.
Zoe ronk, kaihel,
jing las mie van 't appeltsienevel.

De me�tjes jonk en de jonge jans sjterk, ze wirke mie� als wie op 't werk.
Ze kuume hees, 't sjtinkt noa sjwees, dame en here wille transpirere.
Noa de training sjtunt ze an de tsap, ram kapot en ze veule ziech sjlap.
Mar die fiejoes is poer natoer, dame en here wille transpirere.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

D'R FITNESS TIEK
1990: Tekst & muziek: L. Weerts

Refreng:
Doarum is ozze jouwe road: jank ens sjtoekke en sjpreng koad.
Mer die beersje, drink op tsiet, angesj we�dse tse veul kielloots kwiet.

Zitste nit op fitness h�, da tselse nit mie� mit.
Jidderinne tselt jenauw de kalorie� die e it.
Jekeejelt en jekaat, n� n�, dat we�t h� jaa nit mie�,
me morkst ziech leever aaf, al deet d'r k�rper noch zoe� wie�.
Ja, jiddere man, de� wees: doe we�ds pas jet durch sjwees.

Wenste h� jing moesjkele has, da sjtelse n�ks mie� vuur.
E b��chsje darfse nit mie� han, da kieste ing fitness kuur.
Pief diech jee tsiejeersje, oas, dat sjteet dieng vrauw nit aa,
en drink diech och jee beersje, den da kiekt ze diech vies aa.
Ja, jiddere man de� wees: doe we�ds pas jet durch sjwees.

Och vuur hant inge fitness-tiek, beweje is nit sjle�t.
M�r sjleefe mit jewi�ter, n�, dat li�t me noch jee pe�d.
Vuur junt nit noa de sauna, oas, doa is 't os tse werm.
Vuur sjtoekke noa de wi�tsjaf, mit ing mokkel i jen erm.
Ja, jiddere man de� wees: 't jeet och oane sjwees.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FLIEMMERKIS
1999/2000: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Jezank (*) : d'r Engelsjroep


Refreng:
D'r televisie bringt de janse welt bij �s in hoes.
D'r televisie is en bliet ing sjun en jekke doe�s.
Ummer kiekke noa die kis, wat 't allersjunste is.
En �ch d'r weerman tseegt �s �p die jroe�se kaat,
of 't noe re�ne jeet of sjnei vilt in de naat.

Jidder oavend �p de bank, e tesje kafie� bei de hank,
zies doe in de betste klure, die bekankde Hollywood fiejoere.
E projram vol fantasie, ja, zoe� v�al sjpas joof 't nog nie.

Mitwoch is dan d'r voesbaldaag, de sjpannoeng sjleet diech �p de maag.
In de paus kunt da de reklame, jans jemuutlieg da tserette sjwame.
V�al jesjrai bij jiddes jool, doe vils boa um mit dienge sjtool.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



FOESBAL HULT DE WELT IN D'R JRIF
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Foesbal hult de welt in d'r jrif, en Roda lie�t 't jaresnit mie� los.
Foesbal hult de welt in d'r jrif, en Roda is d'r kloep vuur �s.
Vier blieve ummer bijenee, den Roda is ja nommer ee.

Jiddere z�ndieg zunt vier �p 't foesbalveld,
en sjpille vuur �s le�ve.
Zoe� jeet 't jidderinne, 't is d'r sjport de� �s bevilt.
Dan kanne vier �s je�ve.
Hant vier jewonne of verlis, ja ee dink is jewis:

Kanne vier nit sjpille, dan sjtunt vier langs de lijn,
en le�ve richtieg mit.
Os le�ve sjpilt ziech aaf �p 't sjportterrein,
en angesj jeet 't nit.
Hant vier jewonne of verlis, ja ee dink is jewis.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432
* cd-single: Jack Vinders, Ummer d�r Neaver & Weerwaas - "Jool is Jool" - Marlstone Recordings bv CDS 2019



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R FRENS MIT DE TELELENS
2002/2003: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Refrein:
D'r Frens hat inne hobby, doa deet he� alles vuur.
He� deet fotojrafeere, sjwats-wies en och i kluur.
He� sjnapt d'r apparaat en deet ee r�ltje dri.
En is dat dink da vol, da hat he� jouwe zin.

Da rent he� noa de doka en deet de lampe oes.
En is da alles ve�dieg, da kunt he� pas eroes.

Refrein:
Doa is d'r Frens mit de telelens.
Effe laache noa d'r voe�jel en alles is werm j�d.
Doa is d'r Frens mit de telelens.
Hot uuch mer jereed, bis dat d'r flitser jeet.

Hingt mit de kommunie �nweer in de loe�t,
of jeet mit vasteloavend d'r opa plutsliech doe�d,
sjteet fiellaich 't broetskleed �nverhofs i brank,
maat nuus oes, d'r Frens hat alles in de hank.

Hei jet retouchere en inne filter dr�p.
Uur zalt 't nit jeleuve, mer alles is werm top.

De moraal van 't verhaal: luu, maat uuch nit dik.
Kiekse sjpie�der noa de foto's, da woar doch alles sjiek.

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 10" - Marlstone Recordings bv CDL2301


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



FRENS-JE, FRENS-JE PAS MAR �P
1940: Tekst: Sje�n Wetzels - muziek: Korn. Wiertz
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg


Os Frens-je dat is inne klinge sjtrop, hat onzin mar in der kop.
Went hea de kats mar hat jeblikt, hea jauw ze an der sjtats ins trukt.
Inne sjrai lie�t dan dat ermste deer, me ziet h�ar dat nit weer.

Refrein:
Frens-je, Frens-je paas mar op.
't Zitst jet vuur diech drop.
Frens-je, Frens-je paas mar op.
't Zitst jet vuur diech drop.
Wat has doe mar aajevange,
dats doe lie�ts 't muulsje hange.
Frens-je, Frens-je paas mar op.
't Zitst jet vuur diech drop.

Bij os hingenoes in der hondersjtal, doa woar ins krach en krawal.
Dea lummel zoos in enne ek, hauw in de heng 'ne bessemsjtek.
Der haan, dea woe�t bauw wild derbij, dat woar ing kokelij.

En noen is dat Frens-je allang 'ne man, dea de sjtrich nit losse kan.
Zieng vrauw is i-jen hoes der hear, die sjpilt hem loe�ter vuur 't wear.
Doch jeet hea ins en kriet ze jries, dan zingt zieng vrauw die wies :

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HAAN, DER
1975: ?

We� hat noch ummer jouwe mot, der haan, der haan, der haan.
Wem jeet et ummer e�ve jot, der haan, der haan, der haan.
He� zingt doabei alleng der allersjunste refreng.

Refreng:
Ku-ke-le ku-ke-le ku-ke-le kuu, ku-ke-le ku-ke-le ku-ke-le kuu.
Et le�ve is zoe� sjun mieng leefste luu.
Ku-ke-le ku-ke-le ku-ke-le kuu, ku-ke-le ku-ke-le ku-ke-le kuu.
Jister, m�rje en �ch huu.
Ku-ke-le ku-ke-le ku-ke-le kuu, ku-ke-le ku-ke-le ku-ke-le kuu.
Ku-ke-le ku-ke-le ku-ke-le kuu.

We� is noch ummer baas in hoes, der haan, der haan, der haan.
We� sjlooft ziech doabij jaar nit oes, der haan, der haan, der haan.
He� zingt doabei alleng der allersjunste refreng.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HAAN, DER
1974/1975 nr.1 : Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang 1 (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Oesveurende 2 (**) : Ummer d'r Neaver

midi

Refrein:
Hot de honder in de sjtal, hod de honder in der sjtal.
De� haan is inne sexie-kannibaal.

Vier hauwe heem inne hondersjtal mit alles sjtaatse p�lle.
Doa fe�let nog �n forsje haan, dem zouwe vier wal wille.
Jezaat, jedoa, de� haan de� koam, ojee! dat woar ee fes,
dat deer woar jants oes rand en band, dat woar jenauw wild wes.
Jiep-jiep! Jiep-jiep! ... en der haan de� jeet �p sjiep.

Um vasteloavend we�d jelaacht, jedantst en ooch jesjpr�nge.
Da we�d ziech mennieg lidsje hij bij �s doavan jez�nge.
Alling de mam die maat ziech z�rg en loert ins noa der pap.
Bies �sjermitwoch hilt de� poal, de� maan de� maat nit sjlap.
Jiep-jiep! Jiep-jiep! ... en der haan de� jeet �p sjiep.

Drum zing iech hij vuur alle luu, bezongesj vuur de polle,
viert vasteloavend, maat uuch sjpas en lost de luu mar lulle.
De meedsjer loere noa der jong en de honder noa der haan.
Zoee is 't eemoal op de Welt, doa endert me nuus aa.
Jiep-jiep! Jiep-jiep! ... en der haan de� jeet �p sjiep.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HAAN VAN D'R FRIETS
1984: Tekst & muziek: Jan Brouns

Refreng:
D'r haan van d'r Friets, de� hat ziech ing jemaad,
de� hat ziech verj�se en ee h�nder-ai jelaad.
D'r haan van d'r Friets, dem kinne alle l�,
want de� ruft noen tok-tok-tok in plaatsj van kuu-kle-kuu.

D'r Friets, de� sjtuutet ziech kapot, op d'r haan, heem in zie h�nderh�k.
Opins de� sjtuut, dat woar jedoa, doe zong jans Krchroa.

De� haan, dat woar doch ziene sjtoots, woar d'r sjunste van de janse Hoots.
Opins de� sjtoots dat woar jedoa, doe zing jans Kirchroa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAANDER KARNAVAL
1979: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Zang (*) : Wurmtaler Dameskoor

midi

Jants Haander viert h� karnaval, karnaval, karnaval.
't Jantse d�rp is �p de bee,
oad en j�nk. dat leuft durjee.
Jants Haander is noen d�l, dat deet d'r karnaval.
Jants Haander is noen d�l, dat deet d'r karnaval.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
* cd (&cassette) : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ING HAANDER TIE�POP
2000/2001: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Sjeef Jewikkeld


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



'T HAMBUSJ-JE
1984: Tekst: Toon Hanneman - muziek: W. Scheren

Refreng:
Hambusj-je, Hambusj-je, doe bis mie paradies !
Mit mondesjien en liesse wink bis doe vol romantiek.
Hambusj-je, Hambusj-je, doe bis mie paradies !
Hambusj-je, Hambusj-je, doe bis mie paradies !

Woa kan me ziech vr�uje in 't Kirchr�atsjer daal,
woa peedsblomme bluie en voe�l-jezank.
Doa is me tsevreie, me jeet doa tseruk.
Dat is joa �s heemet, die jie�t os jeluk.

Menniesj jonk pearsje vonge doa zie jeluk,
went 't zoos �p ee b�nksje, we�r ee a jedrukt.
En sjtil an 't fl�stere, wat is dat doch sjun !
Wie doe koam ee m�lsje, woe�t 't m�sje sjtil.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HAMMER
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
Vier maache alles, alles mit d'r hammer
en houwe feste oave dr�p,
vier maache alles, alles mit d'r hammer
en sjlunt 't ne�lsje �p d'r kop,
wilt 't hei of doa nit joa
zunt vier mit d'r hammer doa
wilt 't hei of doa nit joa
zunt vier mit d'r hammer doa

D'r hammer is e sjtuk jets�g
dat nit tse misse is,
dem hat me ummer bij de hank
en broecht me jans jewis,
van kling aaf, kroge vier dat al jelierd
inne jouwe sjlaag, en ales leuft jesjmierd

Is heem jet aan d'r w�sj-masjieng
of an d'r televies,
dan valle al ins sjwatse w�ad
en hant vier ummer knies
Iech hoal miech dan d'r hammer oes d'r sjtal
inne jouwe sjlaag, en d'r kloemel deet 't waal


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAN IECH DA JING FIEJOER
1997: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : H�tvolle� & de Crombacher Muzikanten


Han iech da jing fiejoer, bin iech nit sjun, e bisje mollieg, e bisje dun.
Han iech da jing fiejoer, kiek miech ins aa, bei miech zitst links en re�ts doch alles draa.
De mam die zaat al vruier te�je miech.
Mie leefste kink beklage don iech diech.
Doe bis nit dik of Iank �ch nit majer en nit sjlank.
Dan laachet iech jeweun en dan z�ng iech.

Wen iech ins noa de wait watsjers m�s joa.
Ze zient miech in mie sjwumpak dan doa sjtoa.
Dan kiekke ze ins sjtom of ze laache ziech dan kr�m.
Ze zinge miech dan allemoale noa.

Duks dink iech dat iech v�al tse majer bin.
�pins han iech alwerm ing doebbel kin.
Al wuur iech koe�jelr�nk.
Drum zing iech jans mie le�ve vuur miech hin.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HANDY
Tekst: H.Golembiewski - muziek: Eurode Swing
Zang: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


de janse welt die wilt h� inne klinge handy han,
zoe�-dat me op d'r maat de janse welt bereike kan.
zoe�-jaar d'r klinge jan,nog in d'r kingerwaan,
wilt al zoen'ne handy han.

Refrein:
mit d'r handy oppen sjtroas, jeet de massa in de moas.
zelfs 't allerklingste kink, lik tse leure mit dat dink.
mit de� kloemel aan 't oer,wit d'r jr�etste sjtomme boer,
't is nit jot vuur os en nit vuur de natoer.

ze zunt jemaat in alle kluure van d'r re�nboag,
mar zunt ze echt waal n�edieg dat is ummer nog de vroag.
den wat 't sjunste is,en dat is ja-nit jewis,
me wit ummer woa tse bis.

ejaal of dat me binne en of dat me boe'se zitst,
me kriet oa'ne tse wille alles wat ze za'ge mit.
mit inne hoof sjandaal,h�et me jet sjtomme kaal,
mer dat is die l� ejaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HANT VIER DOA NOG TSIET VUUR
2000: Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


't Jong op vasteloavend aa en iech hauw jouwe zin.
Iech wool nog inne sjlajer han, mer miech vool werm nuus in.
Iech bellet mienne kameraad, mer de� deet zelf al mit.
Doe woar mer nog ing hofnoeng vuur mienne nuie hit.
D'r buurman, de� sjpelt kwetsjb�l en hauw ee orkes paraat.
Iech bellet dem �p j�d jeluk en weest uur wat de� zaat ?

Refreng:
Hant vier doa noch tsiet vuur ? Jeet dat da noe nog ?
Hat dat da nog tswek noe ? Hant vier tsiet jen�g ?
Is 't nit tse sjpie� ? den prove jeet nit mie� ?
Hant vier doa nog tsiet vuur ? Jeet dat da noe nog ?

De nerve woare ram kapot op de� jroesse daag.
D'r nommer woar mer ins jeproofd, vier woare ram va sjlaag.
Vier woole nui ee drinke, mer de bonne woare op.
En de jonge hauwe doe�sj
Vier sjnappete d'r president bij d'r wiesse kraag.
Vier vroagete nui bonne en weest uur wat de� zaat ?

* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HARELE VOL
2001/2002: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Jeeste mit d'r h�nk sjpatsere, sjtrak aan d'r reem.
kunste veer sjtond sjpie�der mit inne kater heem.

Refrein:
Da biste vol���harele vol
Da biste vol���harele vol�

Haste nit jehoe�d, de sjtewardes die zeet:
"Doe kens nog nit eroes, vuur zunt nog nit an e�d."

Jeeste oane vrauw eroes en welste waal ins jet,
we�dste m�rjens wakker bei de sjweiermam in bed.

Zitste op 't p�tje en 't is dr�p en dra,
lie�tste 't da loofe mar du hast de b�ks nog aa.

Hoade dich de poliesse aa en kieke �p diech neer,
ze�ste aan d'r poliessemaan: "Ober, tswai beer".

Zitste in d'r biechsjtool, �nger de mis,
kunste da d'r hinger, dat 't klopapier op is.

Jeeste dan op heem aa, deep in de naat,
hant ze dan die hoes urje angesj neerjelaat.

Kunste bei d'r dokter, harele vol,
en vingt de� da jee bl�d in d'r alkohol.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HAT DAT DAT AL
1992: Tekst: L.J. Pelzer - muziek: M.H.J. Pelzer

Refreng:
Hat dat dat al, of kriet dat dat nog, 't deet ja jaarnit wie�.
Hat dat dat al, of kriet dat dat nog, iech han nog n�ks jezie�.
Hat dat dat al, of kriet dat dat nog, 't deet ja jaarnit wie�.
Hat dat dat nit, da kriet dat dat nog, 't is nog nit tse sjpie�, joa.
Hat dat dat nit, da kriet dat dat nog, 't is nog nit tse sjpie�.

Als kink al in d'r kingerwaan woar iech aardig vuur tse zie�.
Iech hauw �ch alles drum en draa, alling, iech woar jet spie�.
De janse famil'je die sjtong um d'r waan, en vroaget jans sjpontaan :

Wie iech doe zessing joar aod woar, ach, iech wees 't nog zoe jod,
iech hauw doe alles drum en draa en woar vol jauwe mod.
De janse famil'je die kieket mich aa, en vroaget jans sjpontaan :

En wen iech vunnef en achtsieg we�t is bij miech nit voal mie� draa.
Iech hau jing tseng mie� in de moel en och nit voal bla bla.
De janse famil'je is dan van de baan, en vroagt nit mie� sjpontaan :

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T HATS VA KIRCHROA
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Kirchr�adsjer Jong


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EE HATS VUUR KIRCHROA
2006/2007: Tekst & muziek: Jan Meijs
Zang: Sjpaskloeb Verkierd Erum


Wie iech de ie�tsje kier hei koam, iech wos nit wat iech soog.
�t Woa carnaval de narretsiet, mileef wat is hei loos
Me sjnapt ziech hei va links va re�ts
Me jeet va zelf mit.
En alles wat hei zinge kan, dat zingt mit os dat lid
Jidderinne de� dat wit
Singt noe loestig mit os mit.

Refrein:
Kiek noen ens hei, en kiek ens doa.
Jong we� deet miech dat noen noa.
Ing pul va re�ts, en ing pul va links.
Ze zunt nit va mich voet tse sjloa.
Kiek noen ens hei, en kiek ens doa.
Ich ku�t zoe� joare blieve stoa.
Hei maat me sjpas, me lie�t ziech richtig joa.
Ich veul miech j�d in Kirchroa.
Hei maat me sjpas, me lie�t ziech richtig joa.
Ich veul miech j�d in Kirchroa.

Hei singt me mit hij drinkt me mit, me liet de stimmoeng joa.
Ze leave in eng anger tsiet, die z�rg die zunt ze kwiet.
Me kiekt ziech aa me laat ziech aa, die sjpass is richtig doa.
Kleng en jroes dat deet hei mit.
En zingt mit os dat lid.
Jidderinne dee dat wit, singt noe loestig mit os mit.

Laatste refrein:
Kiek noen ens hei, en kiek ens doa.
Jong we� deet miech dat noen noa.
Ing pul va re�ts, en ing pul va links.
Ze zunt nit va miech voet tse sjloa.
Kiek noen ens hei, en kiek ens doa.
Ich ku�t soe� joare blieve stoa.
Hei maat me sjpas, me lie�t zieg richtieg joa.
Mie hats dat bliet i Kirchroa.
Hei maat me sjpas, me lie�t zieg richtieg joa.
Mie hats dat bliet i Kirchroa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



H�UE VIER 'NE B�L VOL JELD !
1991: Tekst & muziek: L.J. Pelzer & M.H.J. Pelzer

Refreng:
H�ue vier 'ne b�l vol jeld, da jeule vier de janse welt.
H�ue vier doa 't sjoas va vol, da maachete vier 't al tse dol.
Mar hant vier �ch va alles n�ks, jee sjoas, jenne b�l vol jeld,
leef l�, dat maat os alles n�ks, dan is 't �ch jauw jetseld.

Bei os Heem, doa woe�t ummer mit jedoa a lotto en loterij.
En kieket der pap dan de l�osjer noa, da woar �ch de mam d'r bei.
"Al werm n�ks", zaat zie vuur de zoev�alste kier,
en z�ng mit d'r pap dan in koer ..... joa .....

H� we�d �ch bei miech heem werm mit jedoa a lotto en loterij.
En kiek iech dan zelver de l�asjer noa, da kunt �ch mieng vrauw d'r bei.
"Al werm n�ks", zaan ich vuur de zoev�alste kier,
en zing mit mieng vrauw dan in koer ..... joa .....

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEEMWIE�
1999/2000: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Jezank: Jrater Sjtroasezenger & Die Rojo Buam


Refreng:
Dat bis-je heemwie� noa mieng eje sjtad,
dat bis-je heemwie� noa mie eje plat.
Dat bis-je heemwie�, dat han iech jehad,
dat bis-je heemwie� noa mieng hemetsjtad.
Drum wil iech hei blieve, vuur ummer hei blieve.
Dat bis-je heemwie�, dat bin iech zat.

Iech bin wied jejange, �p zand en leem.
Doch bloof dat verlange, dat verlange noa heem.

Iech vloog durch 't le�ve, zaat alles adie�,
wil noen alles je�ve um ummer heem tse zie�.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HEEMWIE� NOA KIRCHROA
Tekst: Jo Geilenkirchen - muziek: Herman Rutten

Heemwie� noa Kirchroa,
de plaatsj woa iech jeboare bin.
Heemwie� noa Kirchroa,
de sjtad woa iech zoe� sjtoots �p bin.
Doe mie Kirchroa, liks miech a-jen hats.
Doe bis mieng hemet, doe bis mienge sjats.
Doe bis mieng hemet, doe bis mienge sjats.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HEI BEI OS
Tekst & muziek: ?
Oesveurende: Sjeef Jewikkeld


Refreng:
Hei bei os, in os klonesjtad, hei bei os, in os klonestjad,
hei bei os, in os klonesjtad, roffe klone "alaaf".

Doa is ee ple�tsje op dis e�d, halleeloeja,
doa is 't le�venswe�d, halleeloeja.
Woa 't beer diech �mmer sjmat, halleeloeja,
en woa sjtiemoeng we�d jemaat, halleeloeja.

Woa noch v�al jesjtucheld we�d, halleeloeja,
en in de buut de woarheed ze�d, halleeloeja.
Woa huitste feste op de trom, halleeloeja,
en has 't hats noch op de tsong, halleeloeja.

Woa we�d jezonge en jelaacht, halleeloeja,
en jevierd bis in de naat, halleeloeja.
Woa 't de sjunste me�dsjer jie�t, halleeloeja,
woa krieste e�tsetsoep en friet, halleeloeja.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HEI I KIRCHROA
1994: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Oesveurende: Rojo's & Jraater Sjtroassezengere


Refreng:
Hei i Kirchroa is alles ejaal, van de Poasje bis karneval.
Hei i Kirchroa is ummer vermaach, zelde troane, ummer 'ne laach.
Hei i Kirchroa is alles ejaal, doe kans drinke en iech betsaal.
Hei i Kirchroa, doa kan nuus mie� mis, wail d'r Kirchr�adsjer, Kirchr�adsjer is.

't Le�ve is zoe� sjun, vier junt durch dik en dun.
Doe zies wie sjun de welt pas is, wents doe i Kirchroa bis.

't Sjunste wat me had, is zinge van os sjtad.
't Sjunste ple�tsje op dis e�d, drum zinge vier mit re�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HEI IS JET LOS
1998/1999: Tekst: Henk Vannuys - moeziek: Die Vannuys
Oesveurende: J�d Jek


Refreng:
Mienne leve man, hei is h� jet los,
h� jeet hei de pos werm aaf.
Vier maache sjtiemmoeng, ejaal wat �t kost,
al kunt d�r plavong eraaf.
Vier wille h� ins loestieg zie�.
Me j�nt ziech ja nuus angesj mie�.
Hei is jet los en jet tse doe�,
en alle l�, die kiekke vroe�.

D�r wie�t, de� sjteet noen laachend hinger de tsap,
maat alle jlazer vol en nit tse knap.
De sjel die biemmelt mit v�al sjandaal,
hei kunt alwerm ing rungde vuur d�r zaal.

D�r kelner de� leuft ziech de poe�te plat.
De� hat nog noe�ts zoe�v�al tse doe� jehad.
De� erme ke�l, dem kwalme dierek de sjong,
en sjleeft uvver d�r dansvloer mit zieng tsong.

De moezziek vingt alwerm tse bloaze aa,
hei is jet los, doa kans doe van �p aa.
Zets sjtil de oer, vier blieve nog jet hei.
Hei is jet los, komt allen�u derbij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEI IS 'T SJUN
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Paries en Place Pigalle,
en Wien mit zienne Prater en zie rad
Joejoerk, woa ze va kalle,
dat de h�egste en de sjiekste
flatte hat
Doch bij dat alles mit zie jood
en al zie jeld
bliet doch de hemet nog
't sjunste �p de welt

Refrein:
Hei is 't sjun, hei is 't sjun
vier blieve hei en junt �ch
nurjens angesj hin
Hei is 't sjun, hei is 't sjun,
vier blieve hei en junt �ch
nurjens angesj hin

De welt hat v�al tse beie,
en alles ruft jevelles, komt noa �s
Ze ligke �p de knei�
mit sjun plakkate en nog sjunner
is d'r jr�s
Doch bij dat alles mit zie jood
en al zie jeld
bliet doch de hemet nog, 't sjunste �p de welt


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEI KUNT RODA !
Tekst: Jo Smeets - muziek: T. Diepenbrock
Zang 1 (*) : Roda JC & Peanuts
Zang 2 (**) : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas


Ol�-ol�-RODA-ol�, Ol�-ol�-RODA-ol�.

Refreng:
I jans Europa kient ze 't tse hure:
Hei kunt Roda, hei kunt Roda.
't Is d'r kloeb mit sjwats en je�l klure.
Roda sjteet werm boavenaa.
(1x herh.)

Vier komme oes 't Roderland en moelle nit tse v�al.
D'r vo�sbal is �s le�ve, vier sjmiere jeer de ke�l.
Joa, op Kaalhei, doa brent de lamp, doa junt vier ummer draa.
En jidderinne zoog d'r bal, mar der kiepper koam nit draan.

Supporters haodde in d'r oam, 't hats z�nk in d'r boam.
Lang jewaad en vul jem�rksd, mar d�ch, die jool woar doa.
Vier zinge noen 't Rodalid, de vane junt in loe�t.
En kiek �s jonge, die junt draa, vier winne zoe� wie zoe�.

* single : Roda JC & Peanuts - "Hei kunt Roda/Roda op Kaalhei" - Marlstone Recordings bv - 098809 S
** cd-single : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas - "Roda JC Hitmedley" - Marlstone Recordings bv



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEI, WITS SE NIT
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refreng:
Hei wits se nit, ieg hod va dieg,
ieg klauw vuu�r dieg de sjte�re oes der hemmel voet.
Et kan van al passe�re, wat noe�ts passe�re koe�t.
Hei, wits se nit, ieg hod va dieg.

Hei veuls se mit, huls doe va mieg ?
Wels doe et mit mieg probe�re, lie�ts doe mieg nit in sjtig ?
Doe hoefs nuus tse erkle�re, ieg le�s in die jezig:
doe veuls et mit, doe huls va mieg.

Oh, de w�at zunt al versjlesse, mie jeveul noch nit.
Oh, wal lieget et verjesse, mar et hult werm sjrit.

Hei, bis se doa, huu�ts se wat ieg zan ?
Doe darfs et mieg jeleuve, ieg wees wat ieg wel.
Doe kans et bij mieg veule, mie hats sjleet zoe� hel.
Hei, bis se doa ? Kans et versjtoa.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HEIDSJER SJTE�RE
Tekst: Jo Geilenkirchen - muziek: Herman Rutten

Woa is 't in �s Roderland, dat zoe�v�al is vertroane ?
Woa is 't in �s Roderland, dat zoe�v�al wee�d jeboane ?
A sjtere en a prominens oes de artieste-welt.
Dat is alling mar �p-pen Hei, doa woa jee sjte�rsje felt.

Refreng:
�p-pen Hei, is jet tse bele�ve, �p-pen Hei, doa winkt de sjpas.
Den wat Heidsjer sjte�re je�ve is laistoeng h�ekste klas.
�s Heidsjer sjte�re sjtrale, va hei bis uvveral.
Went Heidsjer sjte�re prale, is sjtere carnaval.

Joar in, joar oes, bele�ve vier dat Heidsjer sjte�r orakel.
Joar in, joar oes, drie�nt ummer wi�r os Heidsje sjte�r spektakel.
Va wiets en zi�ts ze koome dan oes de artieste-welt,
en alles kunt wat koome kan, jee intsel sjte�rsje felt.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HELPE AAN DE BOKS
1991: Tekst: Jo Hanneman - moeziek: W. Scheren

Refreng:
Iech han zoeejeer helpe aan de boks,
dan is ze noeets tse lank of tse kot.
Doa kan me ziech zoee aa jeweane,
oane diech op de boks tse treane.
Helpe kanste ummer vertrouwe,
doe kans dich ooch dra vashouwe.
La la la ..... etc.

Bis te vol, helste dich aan de helpe vas,
dan haste van et schokkelle jinne las.
Leufste berg op, of leufste berg aaf,
diech veld de boks noeets eraaf.
Ooch al leufste mit rean in de zief,
doe kries noeets ing nase boksepief.

Bis te muij, helste dich aan de helpe vas,
dan haste van dieng erm nit zooevul las.
Los dieng boks mar roetsje, of los ze ruiich zakke,
ee flink sjtuk, bis op de hakke.
Wen iech mer mieng boks jot zitse han,
en miech veul wie enne sjieke man.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HELS DOE VAN MOEZIEK EN JEZANK
2008/2009 nr.1 :Tekst & muziek: Paul Hermans
Zang: De Martino's


Hels doe va moezziek en jezank,
dan k�m noa Kirchroa sjtad van d�r klank.
Doa huuts doe tr�ate, bas, klarinet.
Jonge, wat is dat net.

Refrein:
Jinne hat mie� leed,
went urjens ing moezziek jeet.
We� krank woar, de� is jez�nk,
sjpringt werm loestieg r�nk.

Huuts doe niet jeer sjwoar klassiek,
Is doch ejaal, k�m jank mit ing kliek,
noa ing sjun wie�tsjaf, doe wits besjeed,
woa dan d�r kwetsjb�l jeet.

Is ins e fes, is jet tse doe�,
woa sjpilt ing moezziek da biste vroe�.
Jank nit noa heem, blief bis in de naat,
� t le�ve dan sjpas werm maat.

We�ds doe ins auwer langzaam aa,
los diech nit hange, dink doch doa aa.
Sjpil � cd-tje, k�m werm i sjw�nk,
da veuls doe diech werm j�nk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HERREZIETSOENG
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Alaaf, doe tsoekekerzuuser salzknoebbel,
wat has doe ee jeweldig urbelsje aa.
Dat zou sjun ligge op mie naatskomm�edsje.
Wiste dat, iech weed verliebt ?
Zag, wilste jet drinke ... ?
Inne meter beer ?
Na jod, die 25 j�ale wel iech a diech sjpendeere.
Ja, iech zien och wal datste inne keel bis.
't Is ja herrezietsoeng, wat wilste ?

Refrein:
Pas op vuur d'r Sjonnie, d'r sjunne, Sjerpe Sjonnie.
Joa, dee leuft werm ronk,
Pas op vuur, dee vlote voteveuler,
d'r sjunne, sjerpe Sjonnie is ine sjerpe honk.

Ach, doe lieber Sjonnie, jraat woar iech op 't heeretoilet.
Mein jot, wat ee wasserballet is miech dat doch.
Joa, doa we�d ziech inderdaad, lauw-werm jebaad.
Haha, huur miech doa, en kalle dunt ze doa wa, kalle ...
Alling mer uvver de vot, va al die vrauwluu van 't ballet.
Mer uver die van d'r buutereedner hutste ze nit,
Mer loester boy, has doe och hoare op de bee ?

Kom, vier zetste os doa ins effe in ut eksje.
Darf iech diech jet in ut uursje fluustere ?
Wat han iech zin op ing tas kaffe bei diech heem,
joa, iech kin de heng nit heemhouwe ?
Jongejonge, doe bis doch nit va sjokkelaat ?
Kanne vier flaig jet aafsjpreche, vuur niechste wech deesdieg ?
Op d'r maat, 't klonetrekke.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HERRIGKE SJURJE
1999/2000: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Jezank: Kr�ts en kweer


Refreng:
�p �sjermitwoch we�d mit d'r herrik jesjurgd.
Dat deer we�d dan jewurgd, bis dat de� richtieg murg.
�p �sjermitwoch we�d mit d'r herrik jesjurgd.
Dat deer we�d dan jewurgd, bis dat de� richtieg murg.

D'r vasteloavend is noe um, die jekke daag vuurbij.
De� vasteloavend woar zoe� sjun, kunt jiddes joar werm nui.

�s klonesjtad woa v�al jelaachd, jeet in de vaastetsiet.
En anger joar werm nuits paraat, dat we�de vier noe�ts kwiet.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HET HAT DE BOKS AA
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


't Woar zoe lekker me�dje, woa van jidderinne zaat:
we� dem ins kriet als vr�usje, hat 't in 't le�ve wied jebraad.
Iech w�s iech woar verloare, en drum zaat iech ainfach joa.
Mar noen doert 't toch al joare, wat han iech miech bloos aajedoa?
Wauw wauw, wauw wauw, mienne baas dat is mieng vrauw.

Refreng:
Den het hat de b�ks aa, en hoare �p de tsing.
't Is nit �p de m�nk jevalle, 't hult mie jieksaal in jen heng.
Het hat 't vuur 't zage, en 't ze�t wat iech m�s doe�.
't Is mie leefste me�dje mar : het hat de boks aa.

Iech m�s 'm alles vroage, wat iech darf en wat �ch nit.
Uur darft 't miech jeleuve, zoe� le�ve vilt nit mit.
Mieng vrung die kanne laache, mar iech jef h�n inne road:
we� 't nit zoe� mit wilt maache, zukt ziech bloos ing anger tsoat.
Wauw wauw, wauw wauw, mienne baas dat is mieng vrauw.

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEUTSER SJTOOTS
Tekst: J.J. Geilenkirchen - muziek: H. Rutten

I Kirchroa in �s Roderland doa likt ing sjun kling vlek,
woa jans v�al l� h�n vr�ud aa hant, die maacht h�n sjtabel-jek.
Dat is de kirche-faar van Hoots, in 't midde de Tsint Katrieng.
Doa-aa dink iech tseruk mit sjtoots, mit vr�ud, mar �ch mit pieng.
En wie 't zoe� in 't le�ve jeet, d�ks sjun, mar �ch d�ks mies,
bij alle vr�ud en alle leed zing iech mieng Heutser wies ...

Refreng:
Biste �ppen Hoots jeboare, witste wie jeluklieg datste bis ?
Den 't is nit jidder miensj besjoare, dat he� Heutser-j�ng, of -me�dsje is !
Jidder nuie daag in 't le�ve, dank d'r Herjod jans jewis,
dat He� diech 't vuurre�t hat jeje�ve, dats doe �ppen Hoots jeboare bis !

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEY DOE ZAK
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refreng:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEY STEFIE
Tekst: W.J. Offermans - melodie: "Hey baby"
midi

Refreng:
Hey, hey Stefie, uuh, aah,
wat bis doe vuur e deer, jef mich mar e beer.
tswai dreei veer funef zes zeven ach
Hey, hey Stefie, uuh, aah,
wat bis doe vuur e deer, jef mich mar e beer.

Ich zooch diech an der tieek stoa.
Doe vroages: "Welst doe mit mich joa ?"
Ich zaat: "Nee ich wel diech nit,
mar drink mar jerust enne mit".

Refreng:
Hey, hey Stefie, uuh, aah,
wat bis doe vuur e deer, jef mich mar e beer.
Kom mar lost diech huren.
Hey, hey Stefie, uuh, aah,
wat bis doe vuur e deer, jef mich mar e beer.

Iech vroaget: "Hast du al inne angere jezie?"
"Nee", zaat dat, "ich wel jenne angere mie".
Iech zaat: "Maedje, jank mit mich mit,
en zing dizze hit maar mit".

Refreng:
Hey, hey Stefie, uuh, aah,
wat bis doe vuur e deer, jef mich mar e beer.
Hey, hey Stefie, uuh, aah,
wat bis doe vuur e deer, jef mich mar e beer.
Kom mar lost diech huren.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T HIMMELSP�ATSJE
1995: Tekst & muziek: Hans Golembiewski
Zang (*) : De Rojo's & de Jrater Sjtroassezengere

midi

D'r sjloesponk van 't le�ve, is noa d'r Himmel joa.
Dat zal diech nog jet je�ve, oes Kirchroa voet tse joa.
Doch l� maat �ch nit bang, vier blieve hei nog lang.

Refreng:
't Himmelsp�atsje sjteet ummer �p, all�ng, vier broeche nog nit er�p.
D'r leve Petrus ze�t : " Bliet uur mar doa, den �nne Himmel is Kirchroa ".
D'r leve Petrus ze�t : " Bliet uur mar doa, den �nne Himmel is Kirchroa ".

De engelsjer , die vl�gge hei boave durchen loe�t.
Vier hant, oane tse l�gge, zoeng engelsjer jehoe�t,
die aafjelofe naat, vertrouwd �s hant jezaad :

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HINGE AASJLISSE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


't woar �p inne vrieddieg
't wiekend dat woar doa
iech kiekket in de ieskas
en w�s dat iech moe�t joa

noa d'r winkel vuur tse jelde
ee nui kretsje beer
noe drink iech dat wal zelde
mer iech han 't waal erg jeer

iech koam doe bij de kassa
sjtalt miech vuure in de rij
doa zaat inne asociale
zaag: huur ins hei

Refrein:
Hinge aasjlisse... 't is toch nit normaal.
Hinge aasjlisse... 't is e jroe�s sjandaal.
Hinge aasjlisse... iech han pieng an d'r kop.
Dat iech zoe� lang m�t wade, wie k�mme ze doa �p?

iech koam ins bij d'r dokter
iech woar e bis-je krank
't woar �p inne mondieg
dus 't woar werm van d'r drank

iech houw pieng an de derm
en dat daag en naat
doarum han iech �ch tse vrug
de duur opjemaad

van 't tsimmer van d'r dokter
woa ze miech hin hant jebraad
doa sjtong ee sjild �p 't buro
en wit uur wat dat zaat:

iech moe�t doe vuur jet pielle
noa de appetie�k
iech w�s nit wat iech hauw
en wat iech krieje zou

iech woar noa heem jesjraveld
dong 't peksje op
iech hauw ee d�es-je kr�je
doa sjtong zetpielle d'r�p

iech duiet inne d'ri
en han doe effe jewaad
doe floeppet e werm d'roes
doe han iech dem jezaad:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T HOCHSTENBACHLIDSJE
2001/2002: Tekst & muziek: 't Darf jinne naam han
Zang: 't Darf jinne naam han


Refrein:
Doe has d'r h�d j�d, doe has d'r h�d j�d,
�ch al sjteet de� h�d diech wie ing v�t.
Doe has d'r h�d j�d, doe has d'r h�d j�d.
Oane h�d dees doe diech v�al tse k�t.
Mit inne h�d of e hudsje op d'r kop,
sjtees te ummer j�d en sjiek dr�p.

't Jie�t hud um nao tse kiekke of alling mar vuur d'r tswek.
't Trix hat janse sjiekke, jinne h�d is dem tse jek.
Ne h�d is um tse drage of de� noen sjteet of nit.
Vier kanne rui-ig zage, mit inne h�d tsels-te pas mit.
D'r sjpeiel jie�ft diech d'r bewies, inne h�d de� sjteet diech j�d.
Drum zing mit �s 't lidsje, tser ie�re van d'r h�d.

Inne h�d vuur bij 't hoe�gstsietskleed en e hudsje vuur de sjpas,
inne de� bij d'r ants�g sjteet of bij inne sjieke jas.
D'r Mai-jong m�s inne sjtrue h�d han went he� zieng rungde maat.
D'r tseliender van d'r sjutseman likt al jaore-lank paraat.
Ne h�d is doa vuur jiddere kop mit krolle of ing plaat.
D'r pap, de� deed d'r tiesj-�p �p, de mam dre�et d'r hoave jaad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOD DIECH AN 'T JELENDER VAS
Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Va jongs aaf bin iech jro�sjebraad mit vasteloavend viere.
Me neumt miech heem d'r vasteloavends-sjpetsiejalist.
Iech han zoe� mennieje rausj jemaad, dem iech nit kan verliere.
jao, ummer houw iech loestig op de kis.

En wen iech da op heem aa jon, en iech sjlis sjtil de duur,
dan is doa bij de trap, ummer e stjimsje dat iech huur:

Refreng:
Hod diech an �t jelender vas, wenste ee tse vul op has.
Den doe wits, jeet �t nit jod, vilste vleddieg op de vot.
Hod diech an �t jelender vas, wenste ee tse vul op has.
Den �t wiechtiegste dat is, datste m�rje bij os bis.

En is me inne jouwe daag durch Kirchroa an �t sjpatsere,
en truft me zoenne riechtieje karnevals-toerist,
de� nit jod Kirchr�adsj' plat versjtet, mer �t viere wal wil liere,
da jut ins bis de letste duur ziech sjlist.

En wen he� da jod mui is en he� noa bed wil joa,
da wunsj hem ing jouw naats-rouw tsouw en jef hem dizze road:

* cd 1986 : Ummer d'r Neaver - "De ing zie, de anger zie" - Weerwaas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOD VA MIECH
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Och, wat han iech d�ks jezaat, 't is tse sjun um woar tse ziee.
Al woeed miech d�kker duudlieg jemaad, zoe ken 't echt nit miee.
De rejels zunt ja jesjreve, wie 't mos en angesj nit.
Zunt evvel nit die va 't leeve, 't vilt och zoe nit mit.

Refrein:
Hod va miech, iech hod va diech,
ummer miee hod iech va diech.
Iech hod va diech, sjtil jezaat.
doe koeets ut huure, hauts verleeje jelaat.
Iech hod va diech, sjtiekem doch, flaig jans mie leeve,
hod iech va diech, flaig jans mie leeve, hod iech ut vuur miech.

Wat bliet miech da noch uvver, da alling mer wieer tse joa ?
Mit bouw jenne kal iech druvver, jidderenne houw 't angesj jedoa.
En 't is besjtemt 't betste zoe, vuur weede auwer mit de tsiet.
Doch weed me noe noch ummer roee, went me dee angere ziet.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HOEKETA
1993: Tekst & muziek: Roger & Jo Bertrand

Refreng:
Hoeketa-hoeketa-hoeketa, vier danse wie i Afrika.
Hoeketa-hoeketa-hoeketa, va Hoots bis op d'r Maat. (oe)
Hoeketa-hoeketa-hoeketa, vier danse wie i Afrika.
Hoeketa-hoeketa-hoeketa, va Jraat bis op d'r Sjtaat. (oe)
Joa, vier danse noen d'r hoekehoeketa, hoekehoeketa-hoekehoeketa.
Joa, vier danse noen d'r hoekehoeketa, hoeketa noen mer mit ee.

Vier tsjeje �ch noen wie dat jeet en kiek ens wie 't Leen dat deet.
Dans neu ens mit os mit, dat we�d d'r nuitste hit.

En we� nit danst d'r hoeketa, de� ken �ch nit noa Afrika.
Komt, danst d'rum alle mit, d'r hoeketa-hoeketa schrit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HOEMTATA
Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang 1 (*) : Nico Ploem
Zang 2 (**) : Ummer d'r Neaver


't Sjunste ple�tsj-je �p de welt, dat wil iech uuch vertselle,
alling mar moezziek en jezank, fanfare en kapelle,
fiejoe�le, tr�ate, klarienet, in fainste harmonie.
Dat ple�tsj-je, dat heesjt Hoemtata en dat verjeest me nie.

Refreng:
Jees doe mit noa hoemtata, jong, doa is 't le�ve sjun.
Jees doe mit noa hoemtata, doa is 't ummer e�ve sjun.
Jees doe mit noa hoemtata, jong, doa is 't le�ve sjun.
Jees doe mit noa hoemtata, jong, doa is 't sjun.

Liszt, d'r Schubert en d'r Straus, dat woare de jezelle.
Die sjpielete Dreivie�deltakt, Nocturne en Forelle.
D'r Blauwe Donau, Rapsodie, 't Sjtensje vuur de v�s.
Die sjikke �s oes Hoemtata, d'r aller fainste jr�s.

Vilt diech �ch 't le�ve sjwoar en wilt 't jaarnit wille,
jank dan ins jauw noa Hoemtata, maach moeziek, vang an't sjpille.
Doe veuls da noa ing kotte tsiet, doe sjweefs in fantazie.
Dat jie�t 't mar in Hoemtata, dat jie�t 't angesj nie.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HOFNAR
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: SjunJek!


We� streuft doa durch os narrelank,
uur hat �t al jehoe�t,
mit d�r sjpeijel in de linkerhank,
en ee vingersje in de loo�t.
Oes jiddere ek en onverwaads
springt he� dan kr�ts en kweer,
Op alle tsiete en �ch �t naats,
beliert he� os zoee jeer.
En meld e zich dan ins ing kier nit mie�,
da vroage vuur os aaf woa zouw de� zie�?
He� is loeter op jank, mit d�r ssjpeijel in de hank!!

Refrein:
Woa is d�r Hofnar woa is de� harlekien?
De� os mit vasteloavend richtieg in d�r speijel kiekke lie�t?
Woa is d�r hofnar, woa is de� sjlouwe kne�t,
de� os ins �njehoebbeld j�d en sjerp de woarheet ze�t?
Lalalalalalalalala,

Inne hofnar mos ee k�psje han,
vol jees en intelljiens,
zoe�dat hee de woarheet zage kan
aan sjtand en prominens.
D�r karnaval is vroe� doamit,
en vingt dat jaars nit sleet.
Den inne hofnar, de� verdeet zich nit,
d�r sjpeijel de� hat re�t.
En zunt vier dem da werm ins ing kier kwiet,
de� kunt waal tseruk went he� d�r kriebel kriet.
He� is loeter op jank, mit d�r ssjpeijel in de hank!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



DE HONDERWOED
1986: Tekst & muziek: N. Ploum

Vier zinge noen al jore, hod de honder in d'r sjtal.
Vier vinge dat mar kwe�lerij, dat is doch nit normaal.
Vier junt noen protestere, den 't weed de h�egste tsiet,
dat jidder hon doa oes die kauw en �ch zie he�sje kriet.
Tok, tok is �zze sjrai, d'r haan de� sjteet �s bij.

Refreng:
Vier wille, wille, wille wie d'r d�uvel oes d'r sjtal.
We� wees doch wat de� haan nog alles maache zal.
Vier wille, wille, wille wie d'r d�uvel oes d'r sjtal.
We� wees doch wat de� haan nog maache zal.

E me�dsje zaat lets an zieng mam: iech junt iech wuur ing hon.
Iech broechet nit mie� noa 't werk en sjtatset in de zon.
Iech le�t dan jidder daag mie ai en pikker koor en wees,
en krach in mienne hondersjtal, dee maachet miech nit hees.
Tok, tok, wuur mienne sjrai, d'r haan de� sjtung miech bij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


H�NGED JOAR
2003/2004: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
iech we�d waal h�nged joar, dat is nog ja nuus
vuur de vasteloavend biste noe�ts tse oad
iech we�d waal h�nged joar, en nog veul mie�
vuur de vasteloavend kunste noe�ts tse sjpie�

al kraache diech de kn�ok jet en trille diech de bee
al verjitste welke daach 't is en bis jet durcheree
al biste jries wie ing doef, jee d�nkel hoar mie� d'r�p
mit vasteloavend maat dat nuus, da sjteeste �p d'r k�p

al valle diech de tseng oes, en h�etst nit mie� zoe� j�d
al biste �ch d'r w�g ins kwiet, de kneie ram kapot
al valle diech de hoare oes, jing kammoeflaasj mie� d'r�p
mit vasteloavend maat dat nuus, da sjteeste �p d'r k�p

mar ee dink motste nit verj�se,
al biste oad en versjl�se
tse oad vuur de vasteloavend jie�t 't nit
doarum zingt en sjpringt noe mit �s mit:

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 2003-2004


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HOUSE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Oesveurende: Weerwaas


Refreng:
Och wat woar vruier toch ing sjiekke tsiet,
wail doa ummer jet van hange bliet.
En die melodieje we�d iech noe�ts mie� kwiet,
dit is vasteloavend van vruier tsiet.

En 't is ja vasteloavend, joederiederaldala
En 't is vasteloavend, joederiedera.
En wail 't vasteloavend is, dan huit d'r duvel �p de kis.
En 't is ja vasteloavend, joederiedera.

Joesj joesj joesj, vier hant �s langs de sjoe�l jefoesjd.
Joesj joesj joesj, vier hant �s derlangs jefoesjd.

Iech sjies diech aa, iech sjies diech aa,
doe has 't hemme van die modder aa.
Iech sjies diech aa, iech sjies diech aa,
doe has 't hemme van die modder aa.

En krien 'm diech mar nog ins in jen heng,
d'r sjwingel van de kettekarressel.
En krien 'm diech mar nog ins in jen heng,
d'r sjwingel van de kettekarressel.

Wenn das so wieter geht, ein halbes jahr,
krien iech delerio, halleloeja.

Doa vloog ing v�t jen daag er�p,
die woar mit loemmele �pjesjt�pd.
Doa vloog ing v�t noa jen daag er�p.

Dat v�tloach te�je de� kandel aa,
de� kandel te�je dat v�tlaoch aa.
Doa vloog ing v�t noa jen daag er�p.

Dat v�tlaoch hauw ziech wie� jedoa,
dat v�tlaoch woar noen sj�tselsbloa.
Doa vloog ing v�t noa jen daag er�p.

Vier losse �s p�ppe, vier losse �s p�ppe,
vier losse �s p�ppe sjikke oes Amerika.
Vier maache kinger, vier maache kinger,
vier maache kingersjong oes verkensleer.
Iech han d'r jr�etste, iech han d'r jr�etste,
iech han d'r jr�etste man van de welt jezie�.

't Zoos ee efje �p 't trepje bij de oma an jen duur.
't Hauw ee l�s-je in 't r�ks-je en 't koe�t nit dervuur.
't Zoos ee ef-je �p 't trepje bij de oma an jen duur.
't Hauw ee l�s-je in 't r�ks-je en 't koe�t nit dervuur.

Marietsebiel, woa jeeste hin ?
Noa d'r badeberg.
Wat is dan doa ?
De mam is krank.
Wat hat ze dan ?
De v�t verbrankd !

Och h�ue vier ee dr�pje, h�ue vier ee dr�pje,
h�ue vier ee jans kling dr�pje.
Och h�ue vier ee dr�pje, h�ue vier ee dr�pje,
h�ue vier ee jans kling dr�pje.
Oh Suzanna, wat is dat leben wundersch�n.
Oh Suzanna, wat is dat leben sch�n.

lek miech am aasj, vier junt noa't kloe�ster.
lek miech am aasj, iech we�d bejieng.
lek miech am aasj, vier junt noa't kloe�ster.
lek miech am aasj, vier junt doa hin.

In 't v�tlaoch, doa is 't duuster.
In 't v�tloach, doa brent jee lid.
In 't v�tlaoch, doa is 't duuster.
In 't v�tloach, doa brent jee lid.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HOUWE ZE OS MAAR WILD JELOSSE
Tekst & muziek: W.J. Offermans

Refreng:
Houwe ze os maar wild jelosse,
da woarre vuur noen nit de klos.
Dan houwe vuur och jenne sjtress.
Hoeves da nit tse wirke dus doe volts diech opperbets.
Vuur veulle oss noen toch nog ummer jot.
En vuur sjpringe noen hiij jans vlot.

Iech woen noen al jans lang doa onge in dat dal.
Welk looch iech bedoel dat widder waal.
Ze zaare van dat wild durp komen de willen vandaan.
Maar leef lu, krien maar jenne waan.
Want doa is waal ens sjtriet en weet jelaat.
Want och doa weet jezaat.

Woar vuur och junt, woar vuur och sjtunt.
In eng wieetschjaf of bij der Joep op der maat.
Want uvveraal weat durch os jezaat.

Wat hij weat jezaat is nit alling mit de carnaval.
Maar leef luu dat wos uur zicher al.
Vuur zunt noen alleneu werm hei.
Maar vuur losse het er noen mar bei.
Iech han op alles al jewaat,
en iech han in mie zelver allang jezaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HUERE, ZIE� EN SJWIEJE
1992: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Huere, zie� en sjwieje, dat is jans jewis,
oane sjtriet tse krieje, 't sjunste wat d'r is.
Huere, zie� en sjwieje, jans de Welt hat rouw.
H�t jeweun de ooge, d'r monk en oe�re tsouw.
H�t jeweun de ooge, d'r monk en oe�re tsouw.

Hat me jet jezie�, jet dat jenne wisse maach.
Deet dat duks och wie�, dink daan mit enne laach :

Woaste jees of sjtees, weat jesjproche uvver diech.
Wen iech dat dan wees dan zing en sjoenkel iech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


H�ET ME INNE WALTSER
2002/2003: Tekst & muziek: Mathieu Reintjens & Marlies Heijenrath
Zang: Mistery


Va Kirchroa kanste zage, 't is 't sjunste �p de welt,
van al hei tse bele�ve, v'r dunt wat �s jevilt.
V'r losse �s nit zage, wie sjpas hei we�d jemaad,
v'r zinge, danse, sjpringe, wille sjoenkele �p d'r maat.

Bis doe va Waobiech, B�ches, He�le, Zumpelveld, d'r Sjeet,
doe has va hure zage, wie 't i Kirchroa jeet.
Me kan 't nit vertselle, wie sjpas hei we�d jemaad,
k�m noe direk noa Kirchroa, los �s sjoenkele �p d'r maat.

Refrein:
H�et me inne walser, da kunt de sjtiemmoeng drin,
i dreiviedel moas tse sjoenkele, erm in erm, mit vrung um diech hin.
H�et me inne walser, verjeest me al zie leed,
da sjokkelt de janse e�d, leef l� zoe� wie dat jeet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HU�TS DOE DE TSIEM
Tekst & muziek: L. Fuchs & B. Peters

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T H�MMELSJE (Bumble Bee)
1983: Kirchr�atsjer Tekst: Herman Hirsch
Oesveurende: Jacqueline Jacobs


Zoem-zoem, zoem-zoem .......... etc ...........

Doa woar e bijsje sjlank en fien,
dat badet ziech ummer in d'r zonnesjien,
in de jode m�rjezon, zoe�t honieg in ing b�tterblom.

De hoemmel mit d'r dikke boech,
zoos oave in inne sjtroech.
Ze woar verliebt en daat bij ziech,
dat bijsje wuur nog jet vuur miech.

Waad bis iech noa diech eraver kom,
leefste bijsje �p die b�tterblom.
Iech wees urjens ing sjun wei, allerleefste honienbij.
Woa vier kanne sjmoeze-broeze �p ing blommesjprei.

Losse vier nit wade bis jeliech,
doe bis noen 't h�mmelsje va miech ...
(broes mar wier an ee sjtuk va jeluk).
Zoem vuur miech d'r janse daag,
wen iech vuur diech d'r honieg maach.
K�m mar jauw, iech kan albauw,
va jeluk nit mie� wade.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUIJ IS ALLES PALETTIE
2005/2006: Tekst: J. Lenzen - muziek: P. Bartholom�
Zang: Los Mar Joa


zijnt vier in os sjtam caf�
en zitze op de kruk
da maache vier da fratze
krient doa pieng va aan de batze
da kunt dat sjun moment
en kient os i gen erm
en huure vier de moeziek goa
da gunt vier allemoal stoa

alling of mit eng sjoel 't is huij dolle boel

huijj is alles... palettie
de boet steet op der kop
't is huij vasteloavend
gederenge is da top
huij is alles... palettie
dog da mit os mit
of is da get mit dieg mis
't is egaal wens doe palettie bis
da gunt vier polonaise
in der zaal en op-en stroas
enge vuur dieg, enge hinger dieg
zoe sjloddere vier op de moas
da huur ieg dea va hinge
doe treans mieg op de vus
wat has doe dog vuur poette
en da likte onger gen-dusch

alling of mit eng sjoel 't is huij dolle boel


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


H� IS D'R SJUNSTE DAAG
2001/2002: Tekst: Henk Vannuys - muziek: Die Vannuys
Zang: J�d Jek


H� is d'r sjunste daag, en m�rje zient vier waal
Wat m�rje komme jeet, dat is os jans ejaal
Me wees joa nit besjeet, drum waat nit aaf
fiellaich bis'te m�rje al de baach eraaf
(en bis'te m�rje al de baach eraaf)

Op jidder p�tsje zeem, doa sjteet ne datum drop,
du wits besjeet, dat doe 't esse mots.
mer op d'r miensj, doa sjteet nuus drop,
d'rum duch 't h�, jank en l�ef ins j�d.

Wat is 't le�ve sjun, zoe�lang me aome deed
uvver d'r letste oam, witste nit besjeet
kom los noen joa, 't is noch vrug
los 't jelt noen rolle hei uvver d'r duusj

Kom beweeg diech noen, 't zits noch le�ve drin
jank ing sjtont eroes, zaan nit han jinge zin
beleef 't noen, nem 't nit tse lie�t
se�ste 'hui iech mer', dan is 't al tse sjpie�


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HU IS JET LOS
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Koalejitze


Hallo leef lu , hu is jet los!
D'r zaal zitst vol , deed mit mit os
Vuur junt verlopig nit noa hoes
Joa wirklich woar hei is jet oes

D'r sjeng d'r Huub en 't Manon,
die zunt natuurlich och werm doa
Noa heem joa dat hat jinge tswek
De sjtimmung is tse jek!

Refrein:
Hei jeet 't richtig los!
D'r zaal is hu van os
Vuur junt hei durch pis in de naat 't helt nit op!

Hei jeet 't richtig los!
D'r zaal is hu van os
De tent sjteet no�n d'r janse oavend op zieng kop!

Mit jans veul sjpas, en och plezeer
De duzje vol mit jlazer beer
Jeet vuur os dit fest veul tse flot
De naat die is toch veul tse kot!

Vuur os zitst 't helaas d'r op
Dis festoavend is wirklich top!
mer vuur verlosse uuch noch nit
en sjpelle dizze hit!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


H� JUNT VIER MIT D'R KWETSJB�L EN D'R SJELLEBOOM
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
H� junt vier mit d'r kwetsjb�l en d'r sjelleboom
't is vasteloaved, vier dunt �s aa d'r kloon
Vier zinge en sjpringe, de janse boed die kraacht,
't we�d ziech, 't we�d ziech noen richtig sjpas jemaad

Vier sjpille d'r tango roemba en d'r wals
riese an d'r kwetsjb�l al is 't �ch jet valsj
vier sjpille d'r polka, foxtrot en d'r marsj
mit d'r kwetsjb�l eb d'r sjelleboom maache vier �s sjpas

Vier sjpille 't L�arusje en d'r Waldesloes
junt nog nit noa heem den 't is noch lang nit sjloes
v'r drinke nog e dr�pje en e jle�s-je beer
mit d'r kwetsjb�l en d'r sjelleboom hant vier v�al plezeer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME



HUU KRIETTE DE ZIENG
1938: Tekst: Hans Stelzmann - muziek: Klaus Doveren

Noen losse vuur dantse en sjpringe en lustieg zie� en zinge.
Wead 't och sjpie�, jeet et nit mie�, vier hauwe os allemoal vrie�.
Huu wead ziech ins sjpas jemaat, de z�rg op-en zie jelaat.

Refreng:
Drum houw mar op de tsiem, houw mar op de tsiem,
huu kriette de zieng, huu kriette de zieng.
Deet der kop os m�rje nog pieng.

Vier wille os nog ee drinke, en losse der mod nit zinke.
Zind vier erum, wead 't ie�sj sjun, vier junt huu durch dik en durch dun.
Hauwe huu poal, blieve bij-ee, bis plat is os potmanee.

De jekheed is os jejeave en sjpas is huu os leave.
Hant vier ze aaf, blieve doch braaf, en roffe dan: "Kirchroa alaaf !"
Vier hauwe os sjtram op de bee, en vier junt nog nit vanee.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUU KUNT DE JANSE WELT
1993: Tekst & muziek: Hans Golembiewski

Refreng:
Kiek doch ens hei, kiek doch ens doa,
wat is �s sjt�dje al zoe� weat jedoa.
Kiek doch ens hei, kiek doch ens doa,
huu kunt de janse welt noa Kirchroa.
Wat is dat sjun wen alles moeziek maat en zingt,
en "Alle Menschen werden Br�der" werrum klinkt.
Kiek doch ens hei, kiek doch ens doa,
huu kunt de janse welt noa Kirchroa.

Wat zunt vier alle vroe�, dat vier va Kirchroa zunt,
da vaane wies en roe� op alle ecke sjtunt.

De sjtroasse zunt jetseert, de tie�ke sjtunt paraat,
de janse welt masjeert noa Kirchroa op d'r Maat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUU PE�D, HEI IS ING WIE�TSJAF
1996: Tekst: L. van de Weijer - muziek: H. Bisschoff
Zang (*) : Sjupjek

midi

Refreng:
Huu pe�d, hei is ing wie�tsjaf, koom, doa drinke vier os ee.
Huu pe�d, hei is ing wie�tsjaf, en da sjtrekke vuur de bee.
Ing rungde op d'r sjtoppekloeb, en ing op d'r verein.
Vuur zinge mit d'r janse jroep, wat is 't le�ve fain.

D'r wiel in d't tr�atekloep, al vunnef en tswantsieg joar.
He� bloast d'rop los en dirijeert, jing noe�t is hem tse sjwoar.
Tser ie�re va de� joebilaar junt vuur op sjiep mit pe�d en kaar.
En hingt ee beer'sjild i jen sjtroas, da zinge vuur in de moas :

Ee'moal in 't joar is Sjtieftungsdaag, da trekke vuur va leer.
Mit moeziek en jemuut'liegkeet junt vuur dan op de reer.
Vuur trekke durch os Roderland, zunt vuur al jauw oes rand en band.
D'r Wiel de� veurt 't hu�kske woad en jie�t os dizze road :

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76



HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME