HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


36 REZJEMENT MARSJ
1992: Tekst: M.Quadflieg - muziek: Jo Schulteis
midi

Refrein:
Hei kunt 't Rezjement in roe� en wies kostuum.
Hei kunt 't Rezjement, mit ze�bel, pruuk en pluum.
Hei kunt 't Rezjement, is �mmer vrisj paraat.
We� kent i Kirchroa nit de� prinslieje zoldaat.

Kirchroa is ing sjtad die zengt en laacht.
En �p d'r maat sjteet ozze Joepeman en waacht.
En �ch d'r Jardeman de� vuur d'r Prinsewaan marsjeert,
ziet wat hei in os heemetsjtad passeert.

D'r vasteloavend likt 'm a jen hats,
en �p d'r Jardebal sjpringt he� mit zienne sjats.
Vuur Kirchroa en d'r Prins hat he� jesjwore �p de vaan.
Dr�m Alaaf ! , ozze sjtaatse Jardeman.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


A MO KA KA
1988: Tekst & muziek: Nico Ploum

Refreng (2x):
A mo ka ka, a mo ka ka,
lek miech die breer in d'r sjop
A mo ka ka, a mo ka ka,
lek ze miech n�u bove drop.

't Husje verbouwe mit hammer en tsang,
mit sjpies en elektriesje dr�ad.
Mit sjub en mit drek en mit janse auw sjting,
me wirkt ziech fienaal oes de n�ad.
't Jebun wilt me sjpare, die breer zunt nog sjiek,
die komme werm drin den die breer zunt antiek.

't Le�ve ka sjun zie�, al is 't och d�ks,
nog heller wie sjtee of betong.
Drum los diech nit kiste en sjtank dienne man,
da sjteeste och vas in de sjong.
En wilt 't nit floeppe en wirkste diech neer,
dink dan an dat lidsje, dat dink van die breer.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AAJEBOARE
2007/2008: Tekst: Yvonne Savelberg & Maurice Hinzen - muziek: Marc Velmers
Zang: K.K.K. de Sjt�chne�lsjer


Refrein:
Dat is miech aajeboare, doa ken iech doch n�ks vuur
�t Vengt zo�e aa tse kriebele, wenn iech die moezziek h�er
Dat is miech aajeboare, dat zits miech in �t bl�d
Jon jiddere jek vertselle: vasteloavend deet diech j�d!

Vasteloavend viere al in d�r kingerwaan
Dat ken iech �ch vertselle, iech sjt�ng doe ram vuuraa
Iech koe�t nog jaar nit zinge mer sjreiet mienne naam
En jidderinne laachet doe en kieket in d�r waan
Vasteloavend viere �p sjoe�l mit al mieng vrung
Dat ken iech �ch vertselle, dat v�ng iech richtieg sjun

Iech sjpr�ng en z�ng drei daag verrukt en sjreiet miene naam
En jidderinne zoog miech sjtoa, doa boave op de� waan
Vasteloavend viere, mieng kinger noen d�r bij
Dat ken iech �ch vertselle, doa vuuraa in die rij
Vuur zinge noen tsezame, zunt sjtoots op �zze naam
En jidderinne ziet �s sjtoa mit tsiem en mit de vaan


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ABRAHAM LIDSJE
Tekst: Herman Hirsch - muziek: Herman Rutten

Verl�st me �ch zing hoare, versjtank kunt mit de joare.
Doabij wisse vier besjeet, woa me d'r m�sterd hoale jeet.
Drum zing mit �s, en klatsj ins i-jen heng,
hei kunt da d'r Refrein:

Refrein:
Vier zunt nog sjtram en tsem'lieg vrie�,
al zunt vier �ch jing achtsing mie�.
Vuur dat tse viere, is 't nit tse sjpie�.
Vier hant d'r Abraham jezie�.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ADIE� WA!
2006/2007 nr.1 : Tekst & muziek: Ad Papousek
Zang: Sjpaskloeb Durchee


D'r Prins we�d oesjer�ffe �p d'r Maat,
Joa dat is Kirchroa.
En �p d'r zokkel sjteet d'r Joep en laacht,
Joa dat is Kirchroa.
Mar dat is nog nit alles wat vier hant,
tswai w�adsjer, doavuur zunt vier weltbekankd.

Weltbekankd ? Wat is dat dan ? K�m zaan 't dan !

Vier zage jans jeweun Adie� Wa !
en junt da flot ing wie�tsjaf wie�r.
Vier zage jans jeweun Adie� Wa !
Bye bye en tsj�s, flaich bis de nie�kste kier.
Jans Limburg wees da ee dink jans jewis,
dats doe 'ne richtieje Kirchr�adsjer bis.
Vier zage jans jeweun Adie� Wa !
Bye bye en tsj�s, flaich bis de nie�kste kier.

V�al moezziekkeersjer ziet me �ppen sjtroas,
Joa dat is Kirchroa.
Bal�nge danse fliessieg �p de moas,
Joa dat is Kirchroa.
Mar dat is nog nit alles wat vier hant,
tswai w�adsjer, doavuur zunt vier weltbekankd.

Weltbekankd ? Wat is dat dan ? K�m zaan 't dan !

D'r "Sjwatse Kater" en d'r "Jode Sjteer",
Joa dat is Kirchroa.
Zes peffele en e jle�sje beer,
Joa dat is Kirchroa.
Mar dat is nog nit alles wat vier hant,
tswai w�adsjer, doavuur zunt vier weltbekankd.

Weltbekankd ? Wat is dat dan ? K�m zaan 't dan !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AI AI AI
Tekst & muziek: Niek Ploum
Zang 1 (*) : Niek Ploum
Oetveuremde 2 (**) : Ummer d'r Neaver


Refrein:
Ai, ai, ai ai, ai, ai - ai, ai, ai.
Dat dunt de v�ejel in 't vrui-joar in d'r mai.
Ai, ai, ai ai, al, ai - ai, ai, ai.
Dat is nit inne, nee, dat zint er ummer tswai.

De me�le en de distelvink, de meusj en �ch de end,
die veule went 't vrui-joar kunt, i beusj en in d'r bend.
't Mensje leuft 't wiefje noa en kriet de vr�ud nit �p,
en went 'r nes da ve�dig is, da zetse zie ziech dr�p.

't Me�dsje en �ch zienne jong, i sjtad en �ch i land.
Die sjtunt al in de zelfde sjong, dat is �s waal bekand.
E bed en �ch e kleiersjaaf, e h�sje fain en werm,
en is de hoe�gstiet da vuurbij, likt zie bij hem in erm.

Vier sjtamme van de dere aaf, dat lang bewie�ze is,
vier tsenke en verdrage �s, wie dat bij dere is.
D'r miensj, dat is e besser deer, alling is hee zoe� sjlauw,
wat i jen hoes ziech aaf en sjpilt, bliet tusje man en vrauw,

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R AINTSELJENGER
1991 nr.1 : Tekst: C. Jacobs - moeziek: J. Mertens

Refrein:
Iech jon als aintseljenger.
Drei daag sjpring iech durch Kirchroa, laach miech dan kapot.
En iech als aintseljenger,
han sjpas vuur tsing mit e sjun hudsje op d'r kop.
Lie�n d'r sjlip van enne jroe�sse heer.
Pak miech e beersje, joa, dat han iech doch ezoe� jeer.
Dut mit als aintseljenger,
tsezame sjpas, me le�ft da langer.

Drei daag jon iech werm lekker sjpringe, va 'sm�rjens vrug don iech da zinge.
Mit e brilsje oane jlaas, iech zets 't op mieng jroe�se naas.
Zoe� don iech sjpringe joa �p en neer, en zing mit �ch dan ummer jeer :

Mit e tr�msje �p mie b�chsje, op 't hudsje e sjun sjtr�chsje.
Lekker houwe �p die kis, umdat 't vasteloavend is.
Vier trekke ronk bis �p d'r Maat, d'r janse daag bis in de naat.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AL HUITS DOE VOUWE IN 'T JEZICH
Wo�d: Henk Str�ver - muziek: J. Langen
Zang 1 (*) : K.K.K. De Sjt�chne�lsjer
Zang 2 (**) : De Charly's


Refrein (2x) :
Al huits doe vauwe in 't jezich en ing vratsel op dieng naas,
doch bleufs doe mienge sjats.
Wat vier bele�fd hant, joare lank, durch leef en leed, hank i hank,
dat is jebeeseld i mie hats.

Iech wees, 't je�ve vo�l sjunner me�djer op dis welt.
Iech wees, doe bis nit riech, den doe has ja jaar je� jeld.
Doe has vuur miech ummer jez�rgd, dat is 't intsiege wat tselt,
dat is wat miech � diech jevelt.

Vier hant �ch waal ens kr�ch jehat, dat hue�t �ch derbij.
Vier hant evvel �ch sjpass jehat, mit al die joekserij.
Vier zunt �ch h� noch bij-enee en trotsdeem veule vier os vrij,
en dat je�t noe�ts, noe�ts mie� vuurbij.

* mc 1988: "Kirchr�atsjer tiengel-tangel" - P.B.R.-Studio
** cd 1999 : De Charly's - "Concerto Fiasco"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF! (hey, hey, hey)
2001/2002: Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Arno Ypelaar & DJ Positive � IDP-crew
Zang: D'r Letste Sjrai


Iech han pieng i mienge bulles, de welt sjteet �p d'r kop.
De karesel bliet drie�ne en iech zits nog ummer dr�p
De muus, die danse �p d'r dusj, dat is miech jans ejaal.
D'r Rieu sjpilt inne walzer, dat ving iech mar sjandaal.
't Marie, dat kleit ziech lanksaam oes en iech drie�n miech da um.
D'r noaber huit miech �p de naas, iech vroag 'm nit woarum.
De krismes hant vier werm jehad, dat woe�t �ch lanksaam tsiet.
Oad �p nui hant vier jeviert, mar de� film bin iech kwiet.
Iech wees nit wat 't is, �pens kriebelt miech 't bl�d.
't We�d werm vasteloavend en da is werm alles j�d.
Da loof iech de sjtroas er�p en �ch nog ins eraaf.
Da ke�k iech ezoe� hel wie iech ken ken ken ken ken ��..

Refrein:
Alaaf�..Alaaf�..Alaaf (hey, hey, hey)
Alaaf�..Alaaf�..Alaaf (hey, hey, hey)
Alaaf�..Alaaf�..Alaaf (hey, hey, hey)
Alaaf�..Alaaf�..Alaaf (hey, hey, hey)

Wirke d�n iech jaa nit mie�, dat is mer auwe leem.
J�n miech jee mie� drinke en blief 't leefste heem.
Zits ram �nger de sjpannoeng en trille miech de bee.
Bei 't jeringste wat iech huur knalt d'r kop miech oeseree.
Han ja nuus tse laache en zits ram vol mit woed,
ken nit blieve zitse, da m�s iech oes de boed.
Bin ezoe� �nvrundlieg, zaan iech jinne jouwedaag,
han d'r da jen�g va, en sjpring iech van 't daach.
D'r adrenalien, de� broest miech keihel durch 't bl�d.
Ku�t iech noe mar vleie, jong, da wuur werm alles j�d.
Da vl�jet iech de sjtroas er�p en �ch nog ins eraaf,
da ke�k iech ezoe� hel wie iech ken ken ken ken ken ��..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF, ALAAF, ALAAF
1998 : Teks & meziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


In d'r sjnei we�d nit jesjoenkeld, sjoenkele is auwe leem.
�p de planke da is 't parool, vier lofe lang nog nit noa heem.
De piste erop, ze peze eraaf, me h�et doa jee alaaf.

Refrein:
Alaaf alaaf alaaf alaaf, dat nimt �s jinne aaf.
Vuur �s jing alpewei, mit de vasteloavend blieve vier hei.
Alaaf alaaf alaaf alaaf, dat nimt �s jinne aaf.
Al likt doa inne meter sjnei, die jekke daag zunt vier d'rbei.
Alaaf alaaf alaaf.

En 't oavends bij d'r apr�s ski, we�d jebreuzeld uvver karnaval.
Mit ee lank jezich wie nog nie, bliet me sjtonde an d'r kal.
En jinne keekt nog alaaf alaaf, mit de vasteloavend jeet 't bergaaf.

* cd-single 1998: Ummer d'r Neaver - "De 1e singel" - Marlstone Recordings bv CDS 9862
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF DAT IS D'R SJRAI
2001/2002: Tekst & muziek: Paul weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refrein:
Alaaf dat is d'r sjrai.
Zoe� broechste nuus tse zage,
en doe maats doch v�al behai.
Alaaf dat is d'r sjrai.
Doe rufs alaaf vuur tswai.

E paar sjtrefe in 't jezich, jet auw kloemmele oes de kas,
dan biste ve�dieg um tse joa.
Natuurlieg is 't j�d wentste jet tse trommele has,
dan biste moezziekaliesj doa.
En jet tse �se vuur d'r boam, en dan hulste ins deep oam.

E lidje wilste zinge va wie sjun 't le�ve is,
e wiets-je maatste tusjedurch.
Da vilt nog v�al tse laache wentste an 't he�ve bis,
en jinne dinkt dan an de z�rg.
En d'r wie�t maat inne sjroam, en dan hulste ins deep oam.

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF DE BOUWERWEI
1969: Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

I Kirchroa sjteet der Joepeman tse kieke op der maat.
Zoe� hat Blierhei der Sjpringbron ziech in Bouwerwei jemaat.
Der ie�sjte sjpringbron in oos sjtad, dea sjprietst bis in de naat.
Wea houw ziech dat, wea houw ziech dat , wa houw ziech dat jedaat !

Refrein:
Mie hats han iech verloare an der Sjpringbron �p Blie�r-hei.
Alaaf de Bouwerwei, Alaaf de Bouwerwei.
Mie hats han iech verloare an der sjpring bron �p Blie�r-hei.
Alaaf, Alaaf de Bouwerwei.

De Bouwerwei besjteet al lang en is noch jot jezonk.
Dat kunt umdat doa alles wead jedoa vuur od en jonk.
De kinger en de jroe�sse luu junt jeddes joar op toer.
Da zinge vuur, da zinge vuur, da zinge vuur in koer.

Wen anger buurte junt tse jrong, vuur zunt noch ummer doa.
I vunf en tswantsieg joar is veul in Bouwerwei jedoa.
Der Tsinterkloas, de sjunste krib en sjpaare dunt vuur ooch.
Mit Carnaval, de Bouwerwei is ummer op der tsooch.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF IS OZZE JROS
1988: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refrein:
I Kirchroa is jet los, en alaaf is ozze jros.
Mit karneval sjteet hei de welt op d'r kop.
Os Kirchroa kriet dan de sjpas ja-nit op.
I Kirchroa is jet los, en alaaf is ozze jros.

Als poet jong iech mit d'r pap ajen hank,
sjpatsere zoe� durch os sjun Kirchr�atsjer lank.
Op eemoal doe woe�t 't jants loestiech en dol.
Vasteloavend woar doa en d'r pappa woar vol.

Oppen Vink han iech miech mie Trees doe jetrouwd.
Tsezame hant vuur os ee huusje jebouwd.
't Jantse joar woare vuur ruiiech en braaf,
koam d'r karneval, zonge vuur Kirchroa alaaf.

De moraal, die hat uur besjtimt waal jesjnapt.
D'r Kirchr�atsjer karneval is zoe� apaat.
Vuur maache os sjpas och al hant vuur ze aaf.
en vuur zinge oes voller bros kirchroa alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLELOEJAH
1986: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang (*) : Ummer d'r Neaver & Nico Ploum


Heer, doe sjenkes �s 't le�ve,
maachets �s oes vleesj en bl�d,
Joofs �s oge um tse kiekke,
joofs �s kleier, kap en hod,
joofs d'r m�nk �s um the sjpr�che
mit 't oer vier hoe�te diech.
Heer, vie zinge alleloejah
doarum jans alling vuur diech.

Refrein:
Alleloejah alleloejah alleloejah
vuur d'r heer doe bis bedankt
Alleloejah alleloejah alleloejah
vuur d'r heer doe bis bedankt

Vuur die h�ngeddoezend jaaf
en al dat j�ds va �zze heer
zinge vier 't alleloeja
en dat zinge vier da jeer
Alleloejah alleloejah alleloejah
vuur d'r heer doe bis bedankt

Heer, doe joofs �s broe�d en wasser,
joofs �s sjtere, zon en d'r mond,
joofs �s joare, monde, w�che,
joofs minute en de sjtond,
loots �s kriesje, loots �s laache,
joofs �s vr�ud en joofs �s leed,
bij dat alles, alleloejah,
woa me jeet en woa me sjteet.

* cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMAAL 'T ZELFDE PETJE OP
1987: Tekst & muziek: Hermans, Janssen & Meijers
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Vakantie is in Limburg beslist een mooie tijd,
als ik met mijn familie de Mergelroute rijd.
We komen met zo velen, ze zeggen het is een plaag,
maar dat kan mij niets schelen, want ik kom uit Den Haag.

We zoeken een discothekie, en ook nog wat natuur.
Een plisje maar 2 gulden, goh Limburg, da's niet duur !

Refr�ng:
Pas op vuur die Hollender, in os Mergelland.
Is 't werm ins bouwvak, da duie ze diech an de kant.
Pas op vuur die Hollender, mit inne roe-e kop,
renne ze 't terrasje op, allemaal 't zelfde petje op.

Uit eten met z'n allen, een kroket, een friet speciaal.
Een heel klein beetje zuinig, dat is bij ons normaal.
Die zachte gee, dat valt niet mee, maar 't is ook buitenland.
Maar tussen al die bergen, mis ik toch zee en strand.
En zingt in de kerk heel Limburg met de Staar,
dan geilt langs de Geul de hele randstad met elkaar.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLENG MAR I KIRCHROA
1993: Tekst: Paul Boumans - muziek: Martin Gerards

Refrein:
Ee dink op dis welt, dat kens doe nit liere,
dat is drei daag i Kirchroa de Vasteloavend viere.
Alleng vuur l� oes Kirchroa, vuur wisse wie dat mot.
Doa we�ds doe mit jeboare, dat zits diech in 't blot.
Doa we�ds doe mit jeboare, dat zits diech in 't blot.

Is me j�nk, wead d�ks jezaat,
liere m�s me daag en naat.
Wels doe ens v�al jelt joa vange,
m�s me lang in bucher hange.
Mer ee dink jie�t 't nit tse liere,
dat is hei vasteloavend viere.

I Sjpanje woar iech op vakans,
wat hant die mansl� doa eng sjans.
�s vraul� kieke dun mer noa,
dat jie�t 't nit i Kirchroa.
Mer koad zals doe miech doch nit zie�,
den jet dat kenne ze nit krie�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES DEET MIT
1993: Tekst & muziek: Weerwaas

Alling kan me vul, alling kunt me wied,
alling maat me jing sjpas en me maat jinne sjtried.
Alling kan me woe�ne en alling �p vakans,
Alling kan me nit viere en me hat �ch jing sjans.
Alling jeet bauw alles, mit d'r noadruk �p bauw,
tsezame is besser, me hat mie� kamauw.

Refrein:
Alles deet mit,
alles en ummer, alles in vrid.
Alles deet mit,
verjes dienne kommer den alles deet mit.

Jidderinne is angesj en iech bin nit diech,
toch kanne vier tsezame jet zinge tsejelieg.
Apaat kanste blieve, ee jans le�ve lank,
mar dan kunt de tsiet en doe jie�fs miech dieng hank.
Alling jeet bauw alles, mit d'r noadruk �p bauw,
Tsezame is besser, me hat mie� kamauw.

Sjoenkel tsezame en zing loestieg wieer,
tsezame is besser, doarum nog ing kier:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES OK, MIT MUZIEK OES OS LIMBURGS LAND
2004/2005: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Koalejitze


Refrein:
Alles OK, mit muziek oes os Limburgs land
Alles OK, doa sjteet os Limburg vuur bekand
Vuur junt hingere
In Poloniase durch d'r zaal
En jeeve richtig jaas
Jong dat weet ing toer

wie ich nog jans kling woar
En op mieng pap zieng sjouwer zoos
Mieng heng in ziene nak
He loofet op d'r moeziek takt
Vuur sjtoonge in die rij en sjokte heen en weer
Toen huurde ich dat zelfde lidsje en vuur zonge wer

e joar of tseng doa noa
Sjtoang ich wer in diezelfde kroeg
en kieket um mich hen
En zoch wer al die luu doa sjtoa
Die plaat va tseng joar tsruk die jong toen werm a
Dis joar loof ich em zellef mit joa ich jun noe richtig dra

Vuur junt hingere
In Poloniase durch d'r zaal
En jeeve richtig jaas
Jong dat weet ing toer

Alles OK, mit muziek oes os Limburgs land

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 2004-2005


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES SJIEKSAAL
1998/1999: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Oesveurende: Engelsjroep


Refrein:
Ja, zoe� jeet dat in de welt,
d�r inne hat d�r buul en d�r angere hat �t jeld.
De sjunste vrauw koe�ts doe nit han,
doe bis �ch nit d�r sjlauwste man.
Zich doch tsevreie mit watste has,
en maach diech in �t le�ve sjpas.

�t Le�ve is jing klingiegheet, is vol van vr�ud en mansjmoal leed.
Drum maach diech d�kser sjpas, verj�s dieng z�rg en las.
Die sjieksaal likt in Herjods heng, en He� verjie�ft diech alle zung.

En has doe jich of reumapieng, �t jeet nit alles van alling.
Los diech nit �nger krieje, �t is nog nit tse sjpie�.
Die sjieksaal likt in Herjods heng, en He� verjie�ft diech alle zung.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES SJTEET �P D'R KOP
1993: Tekst & muziek: M. Gouder de Beauregard-Heyenrath

Refrein:
Ja, huu schteet alles op der kop,
Vuur maache vuul sjandaal, woa mit dat is doch jantz ejaal.
Ja, huu schteet alles op der kop, vuur losse alle remme los.

't Jantze joar, da jaart me ziech, is ram oes rand en band.
Et wee�t jewirkt en ziech jezouwt, alles leuft oes de hank.
Me eemoal in et joar, da losse vuur oss richtig joa.
Dat iss vuur oss de betste tsiet, ja, dat motste doch verstoa.

Refrein:
Ja, huu schteet alles op der kop,
Vuur maache vuul sjandaal, woa mit dat is doch jantz ejaal.
Ja, huu schteet alles op der kop, vuur losse alle remme los.

Der zommer jeet, der winkter kunt, de bleer zunt van de buum.
Et vellt oss dan der mot in schong, ja, dat is doch jantz jeweum.
Me dan kunt doa der karneval, oss bluit der jantze kop.
Et lief, dat vuelt zich noen ram jot, wie eng roe�s noch in der knop.

Refrein:
Ja, huu schteet alles op der kop,
Vuur maache vuul sjandaal, woa mit dat is doch jantz ejaal.
Ja, huu schteet alles op der kop, vuur losse alle remme los.
En dat vuur nitt tse hodde zunt, dat wiss ja jidder wie dat kunt.
Vuur hant dat Kirchr�atsjer blott ebe in lief.
Ja, huu schteet alles op der kop, vuur losse alle remme los.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES VUUR DE SJPAS
2005/2006: Tekst ? - muziek: ?
Zang: J�d Jemiesjd


D'r 11de van d'r 11de , dan is 't werm zoe� wiet,
Iech veul 't rich'tig krieb'bele, iech bin miech zelver kwiet.
Wat streuf iech miech ens aa ja ja, wat h�ngt nog in mieng kas,
Iech kiek ens hei, wat zien iech doa, enne ouwe roe'te jas.

Refrein:
Mit vasteloavend is miech alles jans ejaal,
Mit die drei daag ving iech �ch alles ram normaal.
Han iech de b�ks tse k�t of la�cher in d'r jas,
Mit vastelovend drie�nt ziech alles um de sjpas.
Han iech de b�ks tse k�t of la�cher in d'r jas,
Mit vastelovend drie�nt ziech alles um de sjpas.

Die drei dol daag zunt noen bauw doa, 't doert ja veul tse lang,
Iech han 't navelzoese, han miech nit mie� in de hank.
Wat zets iech miech ens op d'r kop, iech wees 't nit zoe� j�d,
Iech kiek ens hei, wat likt da doa, enne vieze vlid'diege h�d.

De narretsiet die is noen doa, d'r kloon in sjun jesjtieft,
Iech sjtreuf'm miech ens aa ja ja, ens kieke wat dat jieft,
D'r sjpei'el we�d d'r bei jesjleeft, iech sjrek en dink mein jod,
Iech kiek ens hei,wat zien iech doa, mieng b�ks is veul tse k�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES WIEBBELT, ALLES WAKKELT
1957/1958 nr.1 : Tekst & muziek: Math. Loop
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg

midi

Der pap, dea hoddelt al ee joar, joa mit ing linker knij.
Doarum vilt hem 't loofe sjwoar, jong, wat ing kwealerij.
De mam, die hat veul las va jich, nuuks angesj wie mar sjtich.
Mar al die ie�w'je kwealerij, die is doch zoe� verbij :

Refrein:
Went der pappa en de mamma
vasteloavend vie�rt, vasteloavend vie�rt.
Went der pappa en de mamma
richtieg vasteloavend vie�rt,
da wiebbelt, da wakkelt, da sjokkelt 't jebun.
Jong wat is doch, wat is doch dea vasteloavend sjun.
Went der pappa en de mamma
richtieg vasteloavend vie�rt.

De noabersjaf is muus-jens-sjtil, bij Sjwelmans hant ze knies.
En wea 't och mar huure wil', dea huurt der Frens, 't Lies.
Der posjelai dea vluugt, dea vilt, 't Lies jeet van de welt.
Mar eemoal in 't jantse joar, da is der himmel kloar:

Wea Kirchroa zeat, zeat karneval, dat is joa welt-bekant.
Os heemet is da uvveral, ee knatsj-jek narre-land.
n'Vreame, dea versjteet 't nit, dat jonk en oad deed mit.
Vier hant dan och bij os jedaat, dea hat nie mitjemaat.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALS KLONE MENTJE
Tekst & muziek: W.J. Offermans

Refrein:
Als klone mentje zal iech durch het leeve joa.
Als klone mentje zal iech mie mentje stoa.
Als klone mentje han iech veul sjpas.
Als klone mentje hant tse va miech jenne las.
Als klone mentje zal iech durch het leeve joa.
Als klone mentje zal iech blieve bestoa.
Als klone mentje han iech veul sjpas.
Als klone mentje hant tse va miech jenne las.

Wie iech woet jeboore.
Doe wos iech, de welt, dee woar verloore.
De luu die zaate kiek oes,
maar iech wos woa iech va woet loes.
Want bij miech woa jet anges dra,
en doarum vong iech tse zinge a.

Wie iech doe e meadje lieret kenne,
zaat iech: doe mots doa mar a wenne,
dat iech ezoe durch het leeve jun,
och al kraagt dan het jebun.
Want woa ze miech och zalle vinge,
iech zal uvveraal blieve zinge.

Wen iech da wie jidderenne oes Kirichroa voet mos joa,
da zal iech bij der Petrus aan der poats joa stoa.
Want och doa zal iech joa zinge,
dat lidje wat der Petrus och sjun zal vinge,
dea noen waal jederenne kent, en ezoe bejent.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AN 'T ENG VAN D'R W�G
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Refrein:
An 't eng van d'r w�g sjiengt de zon,
ejalieg wat vuur sjtroas dat iech in sjlon.
Och al we�d 't pl�tslieg duuster,
ing hofnoeng bliet besjton:
An 't eng van d'r w�g sjiengt de zon.

Jidder miensj hat aa tsiel vuur oge sjtoa,
dat leufte zie jans le�ve hingernoa.
D�ks is 't vuur 't jriefe, d�ks is 't tse wied voet.
Mar doe m�ts diech nit oes 't veld losse sjloa.

Jidder miensj m�s zienne w�g kanne joa,
al sjt�este ziech d'r kop ram b�nk en bloa.
Ins zalle wal bejriefe watte doe� of losse m�s,
mar doe m�ts diech nit oes 't veld losse sjloa.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638
* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone recordings bvHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AN ZIE, AN ZIE
Limb.teks: Wim Kleinen - melodie : "Opzij" (Van Veen / Van de Werf)
Zang (*) : Jack Vinders


An zie, an zie, an zie, los jon, los jon, jank jauw.
Noe maach jet vuuraa want vuur hant d'r tsauw.

An zie, an zie, an zie, vier zunt al v�al tse sjpie�,
drum hant vier vuur �ch �ch jaar jing tsiet.

Vier m�sse sjneure, sjpringe, zauze, vleie, valle, �psjtoa en werm durchjoa.
Vier kanne noe nit blieve, vier kanne noe nit langer blieve sjtoa.

Ing anger moal fiellaich, de nie�kste w�ch of zoe�,
da hant vier nog a vie�delsjt�ndsje vrij,
um 'ns mit ee tse kalle, um �s nog ins tse zie�.
Noe j�ddendaag, 't jeet �ch j�d, adie�.

Uur hat doch zicher fax, da mail miech mar ins ie.
Dat jeet zoe� flot en me broecht ziech nit tse zie�.
Joa, jraad zoe� wie uur zaat, iech ving dat �ch zoe� sjaad.
D'r miensj, de� hat jing tsiet mie� h� tse daags.

* cd 2000 : Jack Vinders - "Intens" - Marlstone Recordings bv - CDL 2029


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ANITA
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refrein:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ANNANAS
1988: Tekst & muziek: Rabadatsj

Refrein:
Annanas, dierek oes Hawa�.
Annanas, ai-jai-jai-jai-jai !!
Annanas, dat is d'r letste sjrai.
Drum vroag diech ummer annanas,
da wits doe wats doe has.
V'r hant 't leefste annanas,
mit an-na-nas, doa hant v'r sjpas !

V'r zint dis joar op rees jewe�, man, dat woar ing sjpas.
V'r ose doa bauw jidder daag vrisje annanas.
't Woar jezonk, 't dong diech jod, dat sjtong vur os al vas.
't Joof v'r os mar ee retsep, alling mar an-na-nas !

V'r koame tseruk noa Kirchroa, de mam, die hoal ziech vas.
V'r hauwe kitse mitjebraad, vol mit annanas.
't Woe�t jekroamd, 't woe�t jepe�sd, bei os in de kas.
Zoe� hauwe v'r 't janse joar, alling mar an-na-nas !

Op de sjlaat en in de tsoep, zoe�jaar mit rammenas,
bei os zint v'r allen�u an d'r annanas.
't M�rjens vrug bis oavends sjpie�, 't is de jr�etste sjpas.
't Kunt mar ee dink op d'r dusj, alling mar an-na-nas !

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AOD EN JONK VIERT KARNEVAL !!!
1996: Tekst: A. Papousek - muziek: A. Papousek, K. Stevens & P. Stevens
Zang (*) : Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten


Refrein:
Wie�tsjaf in, wie�tsjaf oes is ozze sjrai,
vier maache sjpas d'r jans daag en v�al behai.
A jen tie�k maache vier h� jet paraat,
vier hant e beersje en vier e jle�s-je limonaad.
Wie�tsjaf in, wie�tsjaf oes, jank mit os mit,
vuur sjpas tse maache tselt d'r auwerdom nit mit.

D'r pap, de mam die viere feste karnaval,
zunt drei daag durch-eree, verkofe sjtomme kal.
En vier erm wurmsjer zunt da jans alling in hoes,
jee bed jemaat, ing dr�eg sjnei wegk oppen voes.
Mar dis joar hant vier hun kaihel jezaat,
vier zunt derbij en trekke mit �ch noa d'r Maat.

En kunt 't vrugjoar i-jen loe�t, zunt vier werm doa,
lofe zingent, durch �s heemet, Kirchroa.
De vasteloavend is de sjunste tsiet van 't joar,
e wies jezich, eng jroe�se sjtrik i-jen hoar.
Karneval, die maat �s rammenassejek,
h�ets �s noe�ts k�mme, n�, dat hat och jinne tswek.

Vier zunt zoe� vroe�, dat is tse zie�, kiek �s hei sjtoa,
dat �s joegend, bliet zoe� trui �s Kirchroa.
Vier trekke hank i hank hei durch �s heemetsjtad,
en zunt zoe� sjtoots op �s eje kirchr�atsj plat.
In de sjtere sjteet jesjreve jodsedank,
dat dis fes hei bliet bestoa noch joare lank.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


APR�S SKI
2001/2002: Tekst: Henk Conjaerts, Mathieu Reintjens & Marlies Heijenrath - muziek: Peter Bartholom�
Zang: Mistery


Refrein:
Vier blieve hei, en viere karneval,
doa is jee land woa dat jebure zal.
Vier hant doch hei, ing super Apr�s ski,
en roetjse �p �s latse wie noch nie.

Vuur v�al lu is de karneval, nit mie� wie 't ins woar.
Ze junt jeweun �p winktersjport, de sjunste tsiet van 't joar.
Vuur �s is dat ja nit normaal, we� deet ziech zoe� jet aa.
D'rum masker �p en latse aa, vier junt d'r te�jenaa.

Zoe� roetsje vier noe van d'r maat, de sjtroas er�p eraaf.
En uvveral woa vier �ch zunt, doa r�ffe vier ALAAF!
De moezziek sjalt de wie�tsjaf oes, en vier d'r hingeraa.
Mit masker �p en latse aa, junt vier d'r te�jenaa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R AUWE KOELMAN
1988 : Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refrein:
Ozze pap jeet noa'n koel en he� hat ing sjwatse moel.
Mit d'r pungel onger d'r erm helt he� zienge ble�ch jot werm.
Ozze pap jeet noa'n koel en he� hat ing sjwatse moel.
Ozze pap sjteet zienge man.

D'r koelman is os allenui bekant,
wie he� sjravelet, dat woar joa allerhand.
He� wirket ziech kapot vuur d'r koal,
en zieng poete roffete hem noa.

Doa onge in de� berg, doa woe�t jewuuld,
en went oesjank woar, da woe�t och jot jesjpeuld.
En menniegmoal woe�t doa och jelaacht,
ja, da klonk 't durch d'r jantse sjaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AUWE LEEM
2000: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Schutten geeft acht over !

Iech huur veul tse veul auwe leem op d'r radio.
Van die jroeppe die onger 't toeppe effe inne tekst innee floeppe.
halleloeja

Op bekankde melodieje die ze klauwe en da werm verzouwe.
Mit de� sjlappe breuzel, de� oes-jemolke kui, auwe sjtr�nks verkoat wie nui.
Die kopie�rmasjienker , die motste niet joa iere, mer condelere.
Dat die here ziech nit zjenere, um die domme tekste tse fabrietsere.
Auwe leem !

Doa ne�ver haste klasse artieste mit karakter,
mit inne hoeje orizjinele factor.
Va die besser tsoat moezziekante,
zunt vier de mie�tst bijdehante.
Sjteet 'Ummer d'r Neaver' werm in alle krante
Durch �s tse kontraktere, kanne vier jarandere,
dat d'r zaal sjteet �p hol, jroesse lol,
jidderinne vol, kollektief oes d'r bol.
Dat we�d trippe, flippe, jidderinne hingt an �s lippe.

Zugabe, Zugabe, 't hilt mer nit �p, de l� sjtunt �p d'r kop
'Ummer d'r Neaver', dat is top, joar op joar, 't is nit sjwoar.
Vier zunt de bekandste band, die jidderinne kent.
Auwe leem, nase reem, ba, wat zunt vier j�d !

Vier zunt 't bekandste orkes, veul besser wie de res.
Ummer sjteet �s cd op nommer ee.
Noe zunt vier miljonair en jidderinne hat �s jeer.

Bejin de EHBO mer tse belle, went vier bejinne tse sjpille.
Reanimatie, sensatie, communicatie tusje �s en 't publiek,
en jidderinne vingt 't sjiek.
�sse jroep hat je van het, alle vrauwluu wille mit �s noa bed.
Dink draa, dink drum, och wat is dat kinke sjun.

En wenste dinks, die hant 't hoe�g in d'r kop,
da zaan iech: 't is eenzaam an d'r top.
halleloeja

* cd-single 2000 : Ummer d'r Neaver - "Ouwe leem" - Marlstone Recordings bv CDS2016
* cd 2000 : Ummer d'r Neaver - "Doch nit alwerm inne Edison?!" - Marlstone Recordings bv CDL2026HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AUWIE�
2002/2003: Tekst: Maurice Hinzen - muziek: Ivo Damen & Pascal Hinzen
Zang: K.K.K. De Sjt�chne�lsjer


D'r kejelkloeb j�ng noa Tirol,vakans woar aa-jezaat,
Mit kwetsjb�l en mit apfelkorn, mit vlaam en e�pelsjlaat.
D'r klinge dusj,d'r jauwe sjtool,d'r janse prul moe�t mit,
Mer dat Tirol v�al Berje hat,dat w�s 't kl�bje nit.
De t�sje en d'r kwetsjb�l hau d'r Joep op zienne ruk,
Wie he� doe eemoal boave woar,j�ng he� nit mie� tseruk.

Refrein:
Deet 't diech va hinge pieng, h�er da va vuure �p,
Wilste nit eraver joa, j�n dan �ch nit er�p.
Deet 't diech va hinge pieng,num dan mer van miech aa:
H�er jeweun va vuure �p en jef 't hinge dra,
H�er jeweun va vuure �p en jef 't hinge dra.

D'r sjoenkelwalzer woe�d jehelt,jez�nge en jelaat,
En jinne hau in die vakans an heem noch ens jedaat.
Mer wie �p-ens d'r absjied koam,d'r absjied va Tirol,
Doe daate ze an Berje,an d'r kwetsjb�l en de� sjtool.
D'r Joepeman bedaat ziech nit en hauwet jans fl�t aaf,
We� hei d'r berg er�per jeet,de� m�s och ens eraaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AUWWIEVERSJPAS
1984: Tekst: Jos Joosten - moeziek: Sj. Laarmans
Zang (*) : Weerwaas


Refrein:
Auwwiever hei, auw wiever doa,
alling mar in �s kirchroa.
Jans in 't sjwats mit jans vul hats,
auwwiever zunt ummer doa.

K�t vuur vasteloavend, dan dinkt de vrauw van diech,
d'r man wil iech ins wekke, de� w�ngert ziech jeliech.
Ze pakt ziech al heur zaache, van sjong bis sjwatse h�d.
Wat zal ze ziech sjpas maache, den alles zitst heur j�d.

Kunt doe in ing wie�tsjaf, k�t vuur 't jroe�se fes,
doe wils diech ee besjtille, sjnapt diech ing bij 't wes.
Die wil ins mit diech sjpringe en ze�t noen k�m mar jauw,
noen mots doe evver roane, is dat dieng eje vrauw.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone recordings bv CDL9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AVE MARIE
1984: Tekst: Jos Joosten - moeziek: Sj. Laarmans
Zang (*) : Weerwaas


Refrein:
Doe bis doks janse nate nit doa, iech dink ummer an diech.
Toch zalste noe�ts vuurj�d hei voetjoa, die hats is bij miech.
Iech huur dieng lidjer in miech zinge, ze sjpr�che van troe�s.
Me ze�t dat al wat iech kan vinge likt in dienne sjoe�s.

Iech kan diech nit han,
iech m�s diech mit zoe�vul dele
iech d�ch wat iech kan
den doe alling kans miech hele en iech zing:
Ave marie, de leefde kunt noe�ts van ing zie.
Ave marie, iech verj�s diech van zele�ve noe�ts mie�.
Ave marie

En biste indlieg toch jek�mme, dan laachs doe noa miech.
In inne tsel, mie hats jesjm�ltse, dat kan bloos mit diech.
Doe fluusters sjtil jet in mieng oere en iech knik werm joa.
Iech wees 't jeet werm w�che doere ier iech diech versjtoa.

Doe kans janit oes mieng jedanke, 't bild liecht van sjtee.
Toch wil iech diech jans jeer bedanke, doe bis miech nit allee.
Doe bis vuur miech �ch tse versjtendieg, doe weest wat iech dink
en veul iech miech wal ins ellendieg, tr�est miech wie ee kink.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R BABYSIT
1995: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Hat d'r klinge al jekakt, zint de luiers i-jepakt ?
Haste an de milch jedaat, is 't sjteulsje vasjemaat ?
Is e werm aajedoa, da kinne vier noe joa.

Refrein:
't Is nit tse jeleuve, 't zits os och nit mit.
We� is d'r nit ? ... d'r babysit ... shit.

Is he� os vejese, hat d'r klinge werm jesjese ?
Maach noe jinne sjtriet, woa kinne vier hem kwiet ?
Iech jef 'm diech in heng, d'r pap, de� jeet alling.

Refrein:
Ee dink zach iech diech: nems doe miech nit mit,
da sjtech iech d'r klinge in de fik.

't Zal miech ejaal zie�, 't interesseert miech nit.
mer datste 't wits, luiers brenne nit ... shit.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BATSEBONGO'S
1994: Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


Iech bin d'r drummer van de bend, sjpil in jidder zaal en tent.
Zien iech ee drumsjtel op tswai bee, dan raaf iech alle mod beiee.
Beng, beng, op die batsebongos, beng, beng, op dat bongovel.
Beng, beng, op die batsebongos, beng, beng, mer och werm nit tse hel.

Refrein:
Darf iech ins op die batsebongos va diech sjpille ?
Jaja, die batsebongos klinke doch zoe� j�d.
Lekker sjpille op die helle bongovelle.
Jaja, die batsebongos klinke wie ing vod.

En sjpille ze mit karneval, da zieste bongos uvveral.
Jroesse, dikke en jans dun, batsebongos klinke sjun.

* cd 1995: Ummer d'r Neaver - "Nit jod? Jeld tseruk!" - Marlstone Recordings bv CDL9524
* cd 1998 : Ummer d'r Neaver - "Anthollodsjie" - Eigen beheerHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R BATSE SJLAJER
Tekst: A. Ypelaar - muziek: M. Monnot
Zang: D'r Letste Sjrai


En mit de linker hank, en mit de reetser hank
pakke vier alle-tswai de batse in d'r hank
how �p de linkerbats, how �p de reetser bats
en duch dat nog ing kier, mar dan bij dienne sjats


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BEER!
2008/2009 nr.1 : Tekst: & muziek: Arno Ypelaar & Wiel Hamers
Zang: D�r Letste Sjrai


Vier m�sse jet tse drinke han, dat hant ze �s jelie�rd
Vier bringe alles wat vier hant, tsezame noa d�r wie�t
Vier drinke ee, vier drinke tswai
Vier drinke nog ee jlaas of drei
en wen vier ze da kle�ve hant dan is dat nit verkie�d

Vier kome va wiet en drinke beer joederiedera
D�r erm de� jeet da op en neer joederiedera
Vier drinke beer bis m�rje vrug
En vroage dan �t jeld tseruk
Vier kome va wiet en drinke beer joederiedera

Refrein:
En went d�r wie�t �s jee wil je�ve
Da binge vier �m vas, da binge vier �m vas
Da losse vier de wie�tsjaf he�ve
En r�ubere de kas, joehee

Vier trekke durch �t jans lank joederiedera
Bis dat vier jet tse drinke hant joederiedera
Vier drinke beer de janse naat
En hant alling mar sjood jemaat
Vier trekke durch �t jans lank joederiedera

Alle daag e sjtuk in de v�t, vier junt kapot, vier junt kapot
Alle daag e sjtuk in de v�t, vier junt kapot


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BELLA KIRCHROA
1999/2000: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Jezank (*) : Sjeef Jewikkeld


Refrein:
Mit de jondel durch de sjtroase,
Bella Kirchroa, Bella Kirchroa,
vare vier de wie�tsjaf in en oes,
en vier zinge boave alles oes.
Mit de jondel durch de sjtroase,
Bella Kirchroa, Bella Kirchroa.

Went �s Kirchroa �nger wasser sjtung,
wuur d'r vasteloavend jraad zoe� sjun.
Wie i Venedig wuur bei �s d'r karneval,
dat bis-je wasser wuur �s allemoal ejaal.
En d'r Joep �p �zze Maat wuur jaarnit wus,
den �p de� zokkel kreug he� jing nase vus.

Went d'r Petrus dan de zon �pdrie�nt,
we�d ziech hei bij �s d'r kuul jebie�nd.
Jans flot verj�se is dan 't leed van alle daag,
en �p die m�lsje likt dan inne jroe�se laach.
Went de moezziek sjpilt, da wisse vier besjeed:
Dat karneval nit lang �p ziech wade lie�t.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BELLE BELLE BELLE
2001/2002: Tekst: John Roland - muziek: Jo v.d. Laarschot

Refrein:
Belle belle belle, uvveral mer belle.
Woa tse ooch mer kuns, zunt de l� an 't belle.
Belle belle belle, uvveral mer belle.
Alling nog mer mobiel ken me ziech nog jet vertselle.
Op de fiets, in d'r auto, ts�g of bus.
Belle belle belle, dat is h� ing must.
Op de fiets, in d'r auto, ts�g of bus.
Belle belle belle, dat is h� ing must.

Vrui'er wo�d jeweun mit ee jekald,
in d'r zommer woe�d ziech vuur de duur jesjtald.
En zoogste inne nit, da woe�d jesjr�ve.
Inne faine brif koe�t me da je�ve.
Mer h� tse daags darfste nit tse lang helle,
da pakste d'r mobiel en jeest werm belle.

't Woar al sjpie�, iech woar op w�g noa heem,
doe razelet bij miech 't re�ter bee.
Iech daat: noe is 't jans mit diech jedoa,
houw iech dat letste jlaas mer losse sjtoa.
In mieng tesj woar d'r Ben werm an 't broeze.
Van dea mobiel krien iech 't navelzoeze.

Wat is 't in de wie�tsjaf werm ins druk.
Krieste hei nog plaatsj, haste jeluk.
D'r w�g noa de ti�k is nog zoe� wied,
en ier me 't wit is me ziech kwiet.
Iech ken d'r wie�t mer besser effe belle,
um veer beer en ee dr�pje tse besjtelle.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BESJTEL V�AL JRUS A KIRCHROA
1995: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang (*) : D'r Engelsjroep & D Jonge va Bannaux & Original Rodal�nder Musikanten


Refrein:
Bestel v�al jrus a Kirchroa, jrus miech mieng heemetsjtad.
Bestel v�al jrus a Kirchroa, en doch dat in 't plat.
Bestel v�al jrus a Kirchroa, d'r Joep en ozze Maat,
wen iech jenoch jesjpaard han, bin ich doa daach en naat.

Wie is 't noch i Kirchroa, we�d miech d�ks jevroart.
Bin iech in mennieg sjtedsje, doa le�ft ing anger tsoat.
Me truft da waal bekangde, d'r Hoebe�t of d'r Piet,
en kalt da uvver joegend, die lang vervloare tsiet.

Wie is 't noch i Kirchroa, hoe�t iech �p vakans.
't Woar ee lekker me�dsje, iech daat iech houw werm sjans.
Het wool alling mar wisse wie Kirchroa ziech jemaat,
het klaret uvver heemwie�, woar nit j�d opjelaat.


* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T BETSTE SJTUK
1999/2000: Tekst: Arno Ypelaar - muziek: Arno Ypelaar & Harry Schaeps
Jezank (*) : D'r letste Sjrai


Refrein:
Iech han de sjunste vrauw van de janse welt,
't betste sjtuk, wie 't miech jans jevilt.
't Is ezoe� j�d, iech bin 'm jaar nit we�d,
drum wil iech 'm toesje vuur e verke of e pe�d. (2x)

Iech han ja nuus tse klage, iech han 't ja zoe� j�d.
En doabij m�s iech zage, iech k�m �ch nuus tse k�t.
Mieng vrauw, dat is 't betste sjtuk, wat wil iech dan nog mie� ?
Iech wees 't nit, iech wees 't nit, doa m�s doch nog jet zie�.

Nit dat me an e pe�d jet hat, dat sjteet mar �p d'r sjtal.
Jenauw zoe� wie dat verke, �ch dat is sjtomme kal.
Mieng vrauw, dat is 't betste sjtuk, wat wil iech dan n�ch mie� ?
Ee dink wees iech zicher, me m�s tsevreie zie�.

Refrein:
Doe hast de sjunste vrauw van de janse welt,
't betste sjtuk, wie 't diech jans jevilt.
't Is ezoe� j�d, doe bist 'm jaar nit we�d.
Joa, doe bist 't verke en zoe� sjtom �ch wie e pe�d.

Refrein:
Iech han de sjunste vrauw van de janse welt,
't betste sjtuk, wie 't miech jans jevilt.
't Is ezoe� j�d, iech bin 'm jaar nit we�d.
Joa, iech bin 't verke en zoe� sjtom �ch wie e pe�d.

* cd: Diverse artiesten - Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio�s Landgraaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R BIDWEG
Tekst: Frans Haselier - Arrangement: Roda-Zangers.
Zang (*): Roda-Zangers.


Iech m�s noch ens op bidweg jon
Noa d'r hillige Jeraad
Woa iech miech da jet bee�ne don
Vuur ing zier ernste zaag.
iech duuj ee kwartje in de bus
En sjteech ee kee�tsje aa
Da knee� iech miech en zee�n iech miech
En vang aan 't bee�ne aa
Dan bee�n iech, Sint Jerardus betste jong
Blief doa nit werkeloos op dee� sokkel sjt�n.
Den ze...

Refrein:

...werpe �s de heemet vol betong
Losse neurjens mie ee vak-werk-huusje sjt�n
Alles wat os hillig is mot voet en oes d'r we�g
En wat uvverbliet is oane hats en lee�g
Drum Sint Jerardus, koom ens va de� sokkel aaf
Den ze breche �s de hee�met aaf.

Vuur al wat me ver-roes-jank numt
Wee�t al versjangeleert, en menig jroese obswei
Die is al jants veramlesteert
Kappelsje hei, ee veldkruts doa, en voet die meiderhek
Vuur al wat �s wee�t voetjeklaut, kunt makadam tseruk
Drum bee�n iech Sint Jerardus betste jong
Blief doa nit werkeloos op de� sokkel sjton
Den ze...

Drum vroag iech diech noen Sint Jeraat
Doe bis jot heem in hemmel
Moes ens doe um diech errum
In zieng Herjots hobby-tsemmer
Fieleig vinks doe ee tweidehanks verstank
Duch �s dat aa jen hank
Weil die, die hei aan 't plaane zunt
't Hunt verloare hant
Drum bee�n iech Sint Jerardus betste jong
Blief doa nit werkeloos op dee� sokkel sjton
Den ze...

* cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BIEND
2003/2004: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Zang: sjeef Jewikkeld


Refrein:
Mit ing biend um d'r haos, leufs doe sjiek �ppen sjtroas.
Mit ing biend um d'r nak, zies doe oes wie vrisj jelakd.
Ing biend tseegd diech als heer, jidderinne dre�t ze jeer.

Kleier maachde d'r man, dat we�d waal ins jezaad.
Doe kans van alles han, 't we�d vuur diech jemaad.

Z�ndiegm�rje in kirch, doe m�ts diech losse zie�.
Die biend, die buit en wurjt, mar doe hils diech j�d vrie�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BIS �SJERMITWOCH
1980/1981 nr.1 : Tekst & muziek: J. Pauels

Wen 't vasteloavend is, dan is bij os jet laos,
vier maache os dan drij daach sjpas, verj�se da verdraos.
Me laacht ziech dan e me�dsje aa,
en ze�t dan : " Sjats, noen huur miech doch ens aa ".

Refrein:
Wils doe mit miech vasteloavend viere ?
Sjats, kiek miech ens aa.
Wils doe mit miech vasteloavend viere ?
An miech is wirklig alles draa.
Bis �sjermitwoch wen 't effe effe kan,
dan kans doe alles alles alles van miech han !
Bis �sjermitwoch wen 't effe effe kan,
dan kans doe alles alles alles van miech han !

Wen me zoe� tsezame is, dan is der daach nit lank.
Vier le�ve dan werm vuur de sjpas en och vuur der jezank.
Iech kieke dan werm mie me�dsje aa,
en vang dan werm opnuits van vure aa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


E BIS-JE
1998/1999: Tekst: Frans Stollman - moeziek: Peter Bartholom�
Oesveurende: Re�nboagkloeb


Refrein:
E bis-je verf um de naas, doabij jet lekkesj oes e jlaas.
Went da de moezziek sjpille deet, wisse hei de klone n�u besjeed.
E bis-je verf um de naas, doabij jet lekkesj oes e jlaas.
E klonehats jeet flotter sjloa, hei bij �s i Kirchroa !!!

Me broecht nit wied tse reze, me broecht nit wied tse joa,
um ziech tse ammezere en ins j�d eroes tse joa.
Me broecht nit v�al um richtieg sjpas tse han.
Inne jouwe kloon weest doa alles van.

Me broecht �ch nit tse sjtute, me is doch we� me is.
Me wilt ziech ammezere, jans ejaal we� me is.
D�ch mar jeweun, dan jeet �t e�ve j�d.
�ch mit e bis-je kunt me nuus tse k�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


E BIS-JE KIRCHROA
1998/1999: Tekst & muziek: Jo Schulteis
Oesveurende: Sjeef Jewikkeld


Refrein:
E bis-je Kirchroa deet diech ummer j�d.
E bis-je Kirchroa, dat jeet diech in �t bl�d.
E bis-je Kirchroa, da wits-te watste has.
E bis-je Kirchroa is de jr�etste sjpas.
E bis-je Kirchroa maat diech ummer vroe�.
E bis-je Kirchroa, dat is jeweun ezoe�.
E bis-je Kirchroa, da bluits doe richtieg �p.
E bis-je Kirchroa sjtiegt diech noa d�r kop.

Kirchroa is e bild van ing sjtad, Kirchroa is jans sjtoots �p zie plat.
En de sjpas die hei verkiert, kries doe als klinge poet jelierd.

Jiddes j�s-je velder of busj, Kirchroa hat d�r Herjod an dusj.
En me viert �t sjunste fes, went karneval i Kirchroa is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BISTE JONGENS - BISTE MAEDJES
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refrein:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BLAUWE HIMMEL, WIESSE W�LKE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
Blauwe himmel wiesse w�lke uvveral
wunsje vier �ch alemoal mit karneval
ja vier wunsje, dat is woar
�ch al vuur 't anger joar
dat de zon doa boave werm sjienge zal
dat de zon doa boave werm sjienge zal

Wat e weet dat we�d zoe� d�ks jezaad
went �p de vasteloavend we�d jewaad
Kiek noa boave en vroag �zze Heer:
Jef �s die daag e bisje zommer weer

Wat e weer dat h�et me alledaag
Wat e jekn�tter en wat e jeklaag
Zien iech w�lke of huur iech d'r wink
En jet 't ree�ne, weest uur wat iech da dink


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BLIEF BI� MICH
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Peanuts


Refrein:

* cd 2001 : Peanuts - "Maedjes van Limburg" - Limbo music


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BLIEF ZINGE VAN KIRCHROA
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
Blief zinge van Kirchroa, zoe� lang wie 't jeet
Blief zinge van Kirchroa, bis in de ie�wiegheet
e lidsje va Kirchroa, dat sjleet ummer in
Wat bin iech vroe� dat iech van Kirchroa bin
Wat bin iech vroe� dat iech van Kirchroa bin

Vier zinge al jaore lank uvver �s sjtad
en uvver de sjpas die vier hei hant jehad,
va klone die sjpringe bij �s op d'r Maat
en van d'r Joep de� Alaaf hat jezaad
Vier zinge va vr�ud en va leed
Va Kirchroa zoe�-lang wie 't jeet

Vier zinge al joare va dit en va dat,
en hant dat jedoa in �s sjun eje plat
Va me�dsjer oes Kirchroa ja die zunt zoe� sjun
Va himmel �p e�d en va dik en va dun
Vier zinge va vr�ud en va leed
Va Kirchroa zoe�lang wie 't jeet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R BOEMMELTS�G VAN DE SJPAS
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Tsjoek, tsjoek, tsjoek, hei kunt d�r boemmelts�g van de sjpas.
Tsjoek, tsjoek, tsjoek, wat ing rees dats doe doa has.
En vier vare hin en heer, en vier drinke �s ee beer,
en va duzeliegheet hat jinne �ch mar las.
In d�r tsjoek, tsjoek, tsjoek, d�r boemmelts�g van de sjpas.

Doe broechs jing kaat, alling mar vaat.
Jinne kniepst diech urjens l�sj-jer drin.
Van d�r sjtaat bis �p d�r maat,
hat d�r ts�g de betste zin.
Sjtieg mar in, jank ainfach mit,
en doe zies, doe broechs januus jeks tse doe�.
�t Jeet nit, mar sjrid vuur sjrid,
en va jans alling we�ds doe al vroe�.
Mit jiddere sjtoek, mit jiddere sjloek

Bloas �p de fleut, wink mit dat bret,
en dan leuft-e jong, wie inne ts�g.
De� tuut ins hei, de� tuut ins net,
van die rees, l�, kries-te noe�ts jen�g.
Van d�r Loc bis d�r wajong,
leuft alles hingeree in �t zelfde sjpoar.
Wat is �t sjun, sjiek, wa, jong,
jeet de pief �m oes, dan is-e kloar.
Mit jiddere sjtoek, mit jiddere sjloek.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOEREBLOASKAPEL
1990: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refrein:
I Kirchroa sjpilt ing boerebloaskapel,
wat iech diech noen vertsel, ing Boerebloaskapel.
Ing klarinet sjpilt �mmer e�ve hel, doa in die sjieke bloaskapel.

Moeziek en jezank, inne jantse oavend lank,
klinkt de� walser durch de tent, dem waal jidderinne kent.
En me hat de jru�tste sjpas, ja, dat is wirkliech ie�sjte klas.

Wie ziech dat jehu�et, we�d de ke�l och j�d jesjmierd.
En de tent sjteet op d'r kop, ja, de vr�ud , die kan nit op.
En me zengt oes voller bros, 't lidsje van de waldeslust.

* cd: Diverse artiesten - " �t Sjunste op de welt"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOKKERIEJER-MARSJ
1992: Tekst & muziek: Lex Doutnik

Refrein:
Inne Bok mit sjpitse h�are op d'r kop,
vloog durch jen loe�t mit ziene bokkeriejer drop.
't Woe�d jesjmoekkelt en jeklaut,
os jantse Roderland verzouwd.
Inne Bok mit sjpitse h�are op d'r kop,
vloog durch jen loe�t mit ziene bokkeriejer drop.
In jidder duuster naat, doa sjtong de� wuste ke�l paraat.

Jong, wat woare dat vuur tsiette, hei in os heemet sjtad.
Van ruiber en bandiette hant vuur v�al las jehat.
Och op Dreivuujel en in Ham, jants deep verborje in d'r sjlam.

Tswai moal honget joar jeleie, woar hei d'r duuvel los.
Rolduc, mit busj en weie, noch v�al dra dinke mos.
Woa d'r Ailbertus hat jebe�nt en woa d'r Walram woe�d jeze�nt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE B�KS
2007/2008: Tekst: Maurice Hinzen - muziek: K & H Brand
Zang: KKK de Sjt�chne�lsjer


Refrein:
Zoe� lang de b�ks nog helt en zoe� lang �t �s jevelt
V�r viere vasteloavend, dat is �t sjunste op de welt
Wat jeet �t �s dan j�d, zoe�e herlieg lekker j�d
V�r hant bis esjermitwoch ja jeng z�rje an d�r h�d

Annemie, �p vasteloavendsm�ndieg
D�ngs doe diech dat klonepeksje aa
Tr�kke vuur tsezame durg �s vie�del
Witste nog, doe v�ng �t bij �s aa
Wie iech diech de ie�tsje kie�r jezie� han
En doe hauts miech flot e beer jebraat
Doch iech hau jee jeld en wool noa heem joa
Evvel doe has doe aa miech jezaat

Zunt vuur tswai dan noen e paar joar auwer
Hant vuur dan och rimp�le an jen vot
Dat is �s ejaal en jaar nit wiechtieg
Den vuur zunt nog ummer jans j�d dr�p
Kom, dis naat verj�se vuur �s z�rje
En doa is mar ee dink wat iech weul
Joa dan dui iech diech nog ens wie vruier
Den dat is en bliet e sjun jeveul

En went vuur nit mie� kenne en velt �t nit mie� mit
Dan zinge vuur jemuutliech tsezame werm �s lid
Joa en dat jeet�..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOOT
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


De boot is los-jeslare, mit mie eje le�ve drin.
Ze we�d flot voet jedrare, weest nit waohen.
Ze lie�t zieg meklieg drieve in et bewe�je van de zie�.
Ze kan op et wasser blieve, mar deet zelf nuus mie�.

Refrein:
Et drieve is de koens ja niet, de koens hat eje we�g.
Jeet ze nit op eje sjrit, zoe� is et le�ve le�g.
Me mos mit bloe�se heng in et wasser sjloa,
et blieve doezend bl�asjer noa.

De boot kan jans wiet vare, vuu�rdat der sjtorm opoamt.
Mar e looch is flot jesjlage in der boam.
Et wasser kunt erinner, et drieve we�d jans jauw tse sjwoar.
Et blieve niet ens bl�asjer hinger als letste sjpoar.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BRANDWEER
2001/2002: Tekst & muziek: Arno Ypelaar
Zang: D'r Letste Sjrai


Refrein:
Hei kunt de brandweer, Marie,
iech sjpriets diech �p de prie.
Biste werm, biste hees,
leuft diech langs d'r k�p d'r sjwees,
dan sjpriets iech wie nog nie.

't Woar 35 jraad in de sjatte,
de musje voale zoe� mar oes jen loe�t.
't Marie zeet: k�m er�p, doe wits waal watte.
Iech zaan n� n�, haitse miech jeer doe�d ?
Witse wat iech d�n, iech bel de brandweer,
die wisse mit die hits va diech waal road.
Tatutataa, woa is da hei d'r brand, heer ?
Ja, bei mieng vrauw, maach miech die ins kaod.

Ummer in d'r sommer welt 't vrije,
dat hat jeng las va die jroe�se hits.
't Marie ze�t: 't is zoe� lang jeleie.
Iech zaan: d'r winkter, de� kunt werm jans jewis.
Witse wat iech d�n, iech bel de brandweer,
den angesj kom iech nog ins in 't jraaf.
Tatutataa, woa is da hei d'r brand, heer ?
Ja, bei mieng vrauw, keul miech die ins aaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BRING JET TSE DRINKE
2007/2008: Tekst & muziek: Mario Pouwels
Zang: Duo de Radies


Refrein:
Bring jet tse drinke
of sjtund vuur hei mar vuur tse winke
noen los ins joa want vuur hant doe�sj
de ke�l we�t dreug de lof jeet droes
Bring jet tse drinke
of sjtund vuur hei mar vuur tse winke
noen los ins joa want vuur hant doe�sj
de ke�l we�t dreug de lof jeet droes

zaach wie�t noen kom ins hei
sjtel diech ins d`r bei
kiek ens noa die glazer hei
doa stund ech jing volle bei
snap diech `t bret mar in jen heng
en maach de� dusch ins reng
bring os hei da noch ee
ja da zinge vuur nit mie�

noen we�t `t langzaam tsiet
dat d`r wie�t os ziet
`t is doch jans jemuutlieg hei
mar doa he�t jet tse drinke bei
vuur sjtelle os noen alle in ing rei
en roffe wie�t kom ins hei
bring os hei doch noch ee
ja da zinge vuur nit mie�

jodsedank endlieg jet tse drinke


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BR�AMELSJE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Br�amelsje, iech bin zoe� jek noa diech.
Iech kan mie hats mar eemoal je�ve.
Br�amelsje, huls doe �ch zoe� va miech,
dan is �t vuur �t le�ve.
Wie iech diech zoog doet zaat �t paaf bij miech,
en alle sjtoppe sjloge durch, zoe� wie bij diech.
Br�amelsje, iech bin ram verrukd noa diech,
en dat is vuur �t le�ve.

Iech neum diech sjattepoemmel, iech neum diech jet jevreks.
Doe bis mieng leefste hoemmel, wents-te in mieng erm hei liks.
Doe lie�ts diech al jevalle, en laachs ins zus noa miech.
Wils doe nit mit miech kalle, iech han �t te�je diech.

Iech sjenk diech roe� roe�ze, en sjenk diech sjmoek en rink.
iech sjenk diech sjnuuts mit doe�ze, en neum diech lekker kink.
Doe lie�ts diech al jevalle, en laachs ins zus noa miech.
wils doe nit mit miech kalle, iech han �t te�je diech.

* cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angejs" - Marlstone recordings bv CDL9860


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BRUK VA SJEVEEMET
1992: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refrein:
Iech bin de Bruk an Sjeveemet �p d'r Kaffeberg,
en d'r Blauwe Engel vie�t onger miech durch.
Iech bin de Bruk an Sjeveemet �p d'r Kaffeberg.
Mienne poekel dre�t vuur uuch de mie�tste z�rch.

Al mennieg joar sjton iech i weer en wink.
Va mienne ruk ziet me d'r Busj en �ch de Vink.
Langs mieng poe�te wie�st 't jraas en vie�t d'r tsog.
Han nit tse klare, v�al bekieks han iech jen�ch.

De kinger kniette miech de Moere wies,
en �ch de vuujel maache mie� jelender vies.
Doch d'r Kaffeberg, de� likt miech an 't Hats.
Hei blief iech sjtoa, al kraacht va miech �ch jidder lats.

* cd: Diverse artiesten - " �t Sjunste op de welt"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


B�L MIT JELD
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
Miech is de� b�l mit jeld jeplatsd
Noen han iech jinne habbekrats
Iech han nog jinne klinge penny mie�
Penny mie� vuur de� wie�t
Miech is de� b�l mit jeld jeplatsd
Noen han iech jinne habbekrats
Iech han jinne klinge penny mie�
En dat deet wie|e, zoe� sjreklieg wie�

Iech lofet jisteroavend en huret inne paaf
Doa rollet al miej jeld joa 't trapjelender aaf
Iech wool 't nog jauw sjnappe mer woar doch jet tste troaf
En t�mmelet dernoajoa boave �p mien lang naas

Iech han waal doezend kier die trap doa noa jekiekd
Han nieks mie� kanne vinge dat jeld dat jeld dat woar iech kwiet
Iech hauw �ch nieks jebraoche dat hauw miech nog jefeld
Iech han de� sjtriet verloare voer woar ut de� bul mit mie jeld

Doe ze�s met jet, doe moels mer jet
Doe l�gs mer jet, doe has noe�ts nieks, has jaar jee jeld
Doe bis zoe� erm wie Job
Doe ze�s mer jet, doe moels mer jet
Doe l�gs mer jet, doe has noe�ts nieks, has jaar jee jeld
Jong haod doch dienne kop


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R B�L MIT JELD
Tekst: Frans Haselier - muziek: Roda Zangers
Zang (*) : Roda Zengere


Ze hont mich vreuer duks jezaat doe mots zo hoog nit rikke,
Den do vuur zint dieng erm tse kot drum strek dich noa de decke.
Vuur nuus jeet sellefs de zon nit op zo woat mich dan vertselt;
Doe wits, d'r enne hat d'r buul, en d'r angere hat 't jelt
Doe wits, d'r enne hat d'r buul, en d'r angere hat 't jelt

't Ee land leeft i sous en brous en dat vingt me nuus bezonges
In 't angere doa is ermod troef, en vrekt me van d'r honger.
Me hat jenne jeule op de neut of me kiet ze nit jetselt.
Doe wits, d'r enne hat d'r buul, en d'r angere hat 't jelt
Doe wits, d'r enne hat d'r buul, en d'r angere hat 't jelt

't Ee land dat hat eul tseveul mer liet d'r angere looffe,
Op de ing plaatch doa vilt jenne ree�n, op de anger wee�t versoaffe.
En woa d'r inne ree�t op hat,vuur d'r angere nit tselt;
Doe wits, d'r enne hat d'r buul, en d'r angere hat 't jelt
Doe wits, d'r enne hat d'r buul, en d'r angere hat 't jelt

Och los oos mer tse vreie zie den et liet zich doch nuus endere
Den wurpt me alles bei je nee� wat tse veul is in de lender.
En zee�t 't wee�t op neuts verdeelt d'r richdom va de welt;
Joa da kriet d'r enne werm d'r buul, en d'r angere kriet 't jelt
Joa da kriet d'r enne werm d'r buul, en d'r angere kriet 't jelt

* cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BUS KUMP ZO�
Tekst: Jo Smeets - melodie: "Het busje komt zo" (Holleboer)
Zang: Peanuts

midi

Refrein:
De bus kump zoe�, de bus kump zoe�, de bus kump zoe�, de bus kump zoe�,
de bus kump zoe�, de bus kump zoe�, de bus kump zoe�, de bus kump zoe�,
de bus kump zoe�, de bus kump zoe�, de bus kump zoe�, de bus kump zoe�.
Wier m�tten' effe wachte mer oos bus, jao die kump zoe� (kaom de bus mer).

Dao leepen' �ns twie� volle bezaopen' uever de sjtraot.
De eine koos neet loupe, hae how 't toch zoe� kaot.
D'n angere wol 'm helpe mer zoog 't zelf neet mie�.
Ze voolen' op de moel, dat waor get mit die twie�.

Ze leepe nao de halte en kie�ken op de oer.
De l�tste bus, die kump zoe�, noe loup �ns effe doe�r.
Ze zooge alles dubbel, zooge geine malle moer.
Gewuen nog effe wachte en doe z�nge ze in koe�r.

Ze sjt�nge dao te wachte, get meug van dae gezang.
Ze voole bouw in sjlaop 't doe�rde waal get lang.
Ze waoren' al aan 't bale en ouch � bietje kaot.
Woe blief die discobus ich weit mich geine raod ... koam de bus mer.

Noe waor 't waal gen�g, ze waoren 't wachte zat,
ze wolle telefonere, mer luuj, wat waor mich dat.
Alles waor geslaote, 't waor al midden' in de nach.
De l�tste bus waor pleite, wae how dat noe gedach ?

Dao waoren '�ns twie� volle, die howwe de bus gemis.
Ze howwe nieks gezie�n in dae nie�vel en dae mis.
't Leep al taege de m�rge, 't waor al bienao klaor.
De ie�sjte bus die kaom geluif mich 't is waor.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BUSJ-JE IN HAM, 'T
Tekst & muziek: Paul Hermans

�s sjtadspark is de muite we�d;
Aod Eresjting is �ch jet we�d.
Rolduc �s audste monument,
jiddes kink �p de welt dat kent.
Ejale woa iech jon �p-aa,
iech denk marummer doa aa.

Refrein:
In dat busj-je in Ham ee kapelsje sjteet.
In dat busj-je in Ham mennieg peersje nog jeet.
In das busj-je in Ham doa verjeest me nog de welt.
Dat darf Kirchroa noe�ts mie� verloare joa.
Nit vuur jood en jeld.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BUUTTE-MARSJ
1954: Tekst & muziek: Rector Ritten
Zang (*) : Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Oesveurende (**) : De Sjtraossezenger

midi

't Is vasteloavend in de sjtad ....... joe-ja-ja
Vuur hant nog nie zon sjpas jehat ....... joe-ja-ja
Huu wead jedanst, huu wead jelaacht ....... joe-ja-ja
went m�rje och die kopsjwaad kraacht ....... joe-ja-ja
Joe-ja, joe-la-la, joe-ja, joe-la-la
Went m�rje och die kopsjwaad kraacht ....... joe-ja-ja

Jants Kirchroa is huu op de bee ....... joe-ja-ja
De jekste jekke zint bij-ee ....... joe-ja-ja
En 't klinkt van Vink bis op Blie�rhei ....... joe-ja-ja
de Hoots eraaf bis op Kaalhei ....... joe-ja-ja
Joe-ja, joe-la-la, joe-ja, joe-la-la
De Hoots eraaf bis op Kaalhei ....... joe-ja-ja

Der Joep, dea sjpringt, 't Berb, dat zingt ....... joe-ja-ja
De modder sjloddert mit 't klingt ....... joe-ja-ja
Tant Zeef 't i-jen bee al kriet ....... joe-ja-ja
Der bestevadder bromt och mit ....... joe-ja-ja
Joe-ja, joe-la-la, joe-ja, joe-la-la
Der bestevadder bromt och mit ....... joe-ja-ja

Zoe� boem'le vier der jantse daag ....... joe-ja-ja
En komme nit mie� oes der laach ....... joe-ja-ja
Dae huu nit laacht, dea hat 't mis ....... joe-ja-ja
Umdat 't vastelaovend is ....... joe-ja-ja
Joe-ja, joe-la-la, joe-ja, joe-la-la
Umdat 't vastelaovend is ....... joe-ja-ja

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te" - Dureco Holland CD10.11.76
* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"
* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198
** cd: Diverse artiesten - "Batailles Carnavallade 1" - Omroep Limburg OL52-199701HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER CASANOVA
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Ieg trof-em in eng wieetsjaf, ieg hauw-em joare nit jezen.
He� hauw enne bril en der baat aaf, dem-e mit zevvetseng al hauw kren.
De me�tjer kank-e allenui, van moas, vorm en jezig.
Doa woar jee wat-e nit kren hui, den me�tjer woar zieng plig.

He� kank de betste wietse, de vieste och went et moe�t.
He� wos alles van tserette bietse, en woa dat et mekliegs koe�t.
Et woar enne vrunk, doa koe�ts se van opaa, de� durg et vuu�r dusk vuu�r diech jong.
Van jesledder trok-e zieg nuus aa, wail-e vuu�r et zinge de kirg oes jong.

He� dronk zie be�r en laachet: Wie jauw jeet de tsiet vuu�rbij.
Wat doe os vruit maachet, is noen re� vuuper sjtrie�rei.
Ieg han mieg ens jesjwoare, tse blieve dem ieg woar.
Mar ieg han mieg zelf bedroare, en kom ieg doamit nit kloar.

Ieg bin jetrouwd en han al kinger, et jong allenui vul tse flot.
Mar doa kuns se pas hinger, went et tse sjpie� is en kapot.
Me�tjer woar mieng laidensjaf, mar mieng vrijheet woar jedon.
Noen bliet alleng de wie�tsjaf, vuu�r ieg op heem aa jon.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CHRISTIEN
Teks & muziek: Jo Deusings & Koos Snijders
Uitvoerende: Parksjtad Rebellen


Refrein:
Christien, h�b ged�ld, ich kom d'r aan.
Ich pik dich zo op mien' Amerikaan.
Christien, h�b ged�ld, ich kom d'r aan.
Zo meteen sjtaon ich bie dich in de oprielaan.
Veer gaon 'n hepke aete in dat leuke restaurant.
Die kris van mich 'n ringske mit 'n sjoon briljant.
Christien, h�b ged�ld, ich kom d'r aan.
Zo meteen sjtaon ich veur dich in de oprielaan.

Op waeg nao mien Christienke, dat kent neet sjnel genog.
Zie is precies 't maedje woonao ich hob gezoch.
Ich weit dat zie noe al op mich wach,
nog 'n minuut of zeve, ach.

Ich ben wild op mien Christien, ich ben d'r gans veur klaor.
Vandaag geit 't gebeure. nao angerhalf jaor.
Nog effekes. dan ben ich eind'lek dao.
Vanaovend zaet Christienke jao.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R CLO-JO
1990: Tekst & muziek: J. Mulder

Refrein:
�p der clo van d'r Jo is d'r bril kapot.
We� hat dat noe jedon, doa kans te nit mie� dr�p.
�p der clo van d'r Jo is d'r bril kapot.
We� hat dat noe jedon, doa kries te ing kouw v�t.

Iech zoots ins bij d'r Jo, woe�t �pins jans roe�d.
't Sjlimste wat d'r is, dat is d'r hoe�ge noe�d.
Iech rennet noa d'r clo, iech hool 't nit mie� oes.
Doa kroog iech dan d'r sjrek en sjreide durch 't hoes.

Iech woar lets bij �s Roda, doa sjtong iech jans versjteld,
doa koam d'r lang Loena en woal miech van 't veld.
De� zaat he� moe�t ins kakke en kroog de je�le kaat.
Doe roffet ozze trainer, en witste wat he� zaat ?

�p Roe�zemondig sjtunt vuur kloar, in Kirchroa �p d'r sjtoep.
De sjtimmung is jans loestig en jelosse in d'r jroep.
Vuur trekke da durch jidder sjtroas en drinke jans jet beer.
Bies te da werm h�ets: jong, iech m�s al weer !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


COSTA KIRCHROA
2002/2003: Tekst: Wim Schleijper & Jo Schulteis - muziek: Jo Schulteis
Zang: Sjeef Jewikkeld


Refrein:
Vasteloavend op de playa hei i Kirchroa,
Mit d'r Joep fi�sta viere op d'r maat.
Mit alaaf, ol�, cerveza dienge man sjtoa,
En 't we�d alling mar in 't Sjpaans jelaacht.
D'r flamenco danse vuur da durch de sjtroase,
En de zon die sjiengt os hees in 't jezich.
Ja , jans Kirchroa is ing wuste jroe�s arena,
Vasteloavend is da wirkliech ee jedich.

D'r optsog oes , d'r poncho aa en alles jeet tsevos,
Va Blie�rhei bis op d'r maat, ejaal wat 't och kost.
De sjunste klone, bonkt jekluurd , die zunt noen op de bee,
Jans Kirchroa op de Sjpaanse toer,
Ol� , ol� , ol�.

Mit vino en jietareklank , sombrero op d'r kop ,
Doe jees verkleid als matador en kries dieng sjpas nit op.
Mit karneval, 'ne Sjpaanse sjnit, jans Kirchroa sjteet paraat,
't sjunste fes, dat jeet noen los, vuur hant werm lang jewaat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANSE, SJPRINGE, J�CHE, ZINGE
1988: Tekst & muziek: C. Jacobs & J.Mertens

Refrein:
Danse, sjpringe, j�che, zinge en v'r houwe �p de kis,
dat 't hure �ch verjeet umdat 't vasteloavend is.
Danse, sjpringe, j�che, zinge en dat vilt �s jaar nit sjwoar,
zoe� dunt v'r jekke jiddes joar.
Bloas op de tr�ot, houw op de tsiem,
de drei dol daag, die zint nog lang nit um.
Danse, sjpringe, j�che, zinge en v'r houwe �p de kis,
umdat 't vasteloavend is.

Noen pakt �ch in d'r erm , v'r danse in de rij.
D'r prins en d'r road van elf, die zint joa och der bij.
V'r bloaze en v'r tr�ote en zinge mit plezeer.
En hant v'r doe�sj, da drinke v'r os e lekker jle�sje beer.
En is inne daag jedoa, da zingt jans Kirchroa:

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 4" - Onger Os CD7198


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DANSMARIE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Oesveurende: Weerwaas (*)


K�m, noen houw mit de prie, dansmarie, mie� broech iech an diech nit tse zage.
K�m, noen houw mit de prie, dansmarie, iech will mit diech ee dens-je maache.
Doe vleits durch jen loe�t wie 'ne voe�jel en fladders zoe� sjun in 't ronk.
K�m, noen houw mit dieng prie en noen dans wie nog nie en doe bis �s dansmarie.

Iech ken ee me�dje, dat danst in 't ballet, dat is ing sjun blom um tse zie�.
Het is ing sjun blom um tse zie�.
Het is �ch jans tsierlieg, al sjaamt 't ziech jet ummer d'r andach tse krieje.
Het kan van al danse, modern en klassiek, van beat bis sjtervende sjwaan.
Mar walse dat deet 't, dat is richtieg sjiek, wen iech dan an 'm zaan.

't Deet vul an sjporte en 't prooft jiddere daag, iech jeleuf dat iech jek dervan w�et.
Toch dink iech wal ins, 't wuur ing sjun zaag wen iech zoe� �ch danse k�et.
Iech zien miech al sjpringe, zak durch 't jebun, den iech bin zoe� sjtief wie ee bret.
Iech blief bij 't zinge dat is �ch jans sjun en uur dut kreftieg mit.

* cd: Weerwaas - "We�d wakker" - Marlstone cdl-9638


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT HAUW MIECH NOCH JEFELD !
1984: Tekst: Ren� Schillings - muziek: W. Hamers

Refrein:
Ja, dat hauw miech noch jefeld, ja, doa han iech �p jewaad.
't Moe�t werm jet passe�re, wat iech nit hauw jedaad.

Iech jong ee me�dsje hoale, um mit eroes tse joa.
Iech hauw jet blomme je-jole, in 't knoofslaoch eng jedoa.
En wie iech sjellet an de duur, woe�t iech vruntliech opjewaad.
Het sjtellet miech noch effe vuur an ziene pap, de� zaat :

Iech jong ee henke je�ve en laachet effe sjtom.
Iech daat : zoe� is mie le�ve, uvveral woa iech och kom.
De mam koam noen 't tsemmer in, kieket miech verle�je aa.
Doe kroog die och zoeng jekke zin, en zaat et ziengt derva :

't Me�dsje sjtong tse laache, w�s nit wat het moe�t doe�.
Doa woar nuus draa tse maache, 't woar noen eemoal zoe�.
Iech hool die blomme noch in heng, wie iech boese koam en hoe�d,
dat 't me�dsje mit zieng fainste sjtem, de w�ad va boese koe�t :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT IS D'R CARNAVAL
1984: Tekst & muziek: Ger Koppers & Jolanda Herings

Refrein:
Dat is d'r Carnaval, dea jiddere jek werm viere zal.
Vuur danse en vuur sjpringe, vuur schunkele en vuur zinge.
Dat is d'r Carnaval, die doll daag zunt werm doa.
Dat is d'r Carnaval bij �s i Kirchroa.

D'r N�ll is nit tse hauwe, d'r Kloon mos oes de kas.
't Nie�s vingt aa tse nie�ne, vuur d'r Auwjus enne jas.

D'r Jupp mos sjtonde maache, 't Trees, dat zukt zieng Auw.
Noe mos noch v�al passie�re, jee miensch hat noen noch rouw.

D'r wie�t, dea hat al nerve, de jlaazer sjtunt paraat.
' Lies mos metere maache, d'r Karl , dea poets de plaat.

't Hensje jeet al proove, op k�ste van de mam.
De waans, die zunt al veadieg, de Jarde sjteet al sjtram.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT KENNE VUUR NIT BETSAALE
1969/1970 nr.1 : Tekst & muziek: Fred Derix
Zang (*) : Fred Derix


De kasteleinsversammeling dat woe�t 'ne jroe�se sjtrop.
't Jong ziech vuur der pries van 't beer, ze donge je�r jet drop.
Op eemoal vloog 'ne sjtee erin, doa hong a brifje aa ... :
wen uur et beer noch duurder maat, jaeve vuur et zoeffe dra.
Den weat et beer tse duur, da protesteere vuur.

Refrein:
Dat kenne vuur nit betsaale, betsaale, betsaale,
dat kenne vuur nit betsaale, dat is os v�ll tse duur,

single: Cas Sprokel & Fred Derix - "Sjlajers Kirchr�adsjer Vasteloavends Verain" - Mirasound


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT LIKT AN 'T VRUI-JOAR
Oesveurende (*) : Niek Ploum
Zang (**): Ummer d'r Neaver


Refrein:
Dat likt an 't vrui-joar, dat likt an d'r Mai,
dat vier os zoee jeer hant, dat likt an os tswai.

't Vrui-Joar dat is inne zeeje, bezongesj zoe� vrug in d'r Mai.
't Likt inne vul dra jele�je, jelukliech tse ziee onger tswai.
De zon en 't jreuns en de v�ejel, me ziet 't, me veult 't dat le�ft.
De peersjer die hant ziech noen vonge, 't hetsje dat klopt en dat be�ft.

't Vrui-joar dat deet os verjese, d'r winkter zoe� duuster en koad.
De zorg en de pieng zint versjlese, me veult ziech werm jonk, jaar nit oad.
't Vrui-joar dat deet diech werm leeve, 't vrui-joar, dat jieet diech werm zin.
Noen kan me werm jeeve en neeme, 't vrui-joar doa zitst alles drin.

't Vrui-joar, dat bliet ummer komme, al jeet 't och ummer werm voet.
De zon en 't jreuns en de blomme, dat kunt en dat jeet wie 't mos.
't Vrui-joar dat we�t vul bezonge, ich jeleuf, ach dat dunt ze mit reet.
't Is alles werm nui in 't le�ve, 't vrui-joar dat is Ie�venswe�d.

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT WE�D 'M
2010/2011 nr1. : Tekst: Maurice Hinzen, Yvonne Savelberg, Marlies Ritt, Marcel Hinzen - muziek: Marc Velmers
Zang: K.K.K. de Sjt�chne�lsjer


Refrein:
Dat we�d �m, dat we�d �m!
Iech wees �t jans jewis
Noen loester doch wat iech vertsel,
iech zaan diech wie �t is
Dat we�d �m, dat we�d �m!
Dat kan nit angesj zie�
En went he� �t dan doch nit we�d,
ja dan wees iech �t nit mie�

D�r pap de� woar d�r ve�dieg vuur,
d�r pap sjtong al paraat
De klumpjer loge in d�r jank,
d�r ants�g fain jemaad
Mienne jong de� we�d d�r Prins
en iech bin dan d�rbij
Doe zaat de mam, doe bis tse vrug,
d�r jong de� is pas drei!
De mam die woe�t ins aajelaad
en wits-te wat d�r pap doe zaat?

D�r Elveroad hauw e probleem,
woa woar d�r Preziedent
Mit tsing man �p de buun tse sjtoa,
dat woar me nit jewend
Doe sjprong �t J�pje �p d�r dusj
en zaat: �Wat inne kwatsj!
Iech han d�r dikste e�pel hei,
dan past miech �ch die patsj!�
De� man is van �t richtieje tsoat,
doe zong d�r janse Elveroad:

Iech sjrief dis joar d�r sjlajer,
zaat d�r Hain vol jouwe m�d
Iech han e lidsje in d�r kop
en dat is wirkliech j�d!
He� hool ziech an �t sjrieve,
w�che lank doa woe�t jeheld
En wie he� ve�dieg woar,
zong he�: �t Sjunste �p de welt!
En wits-te wat d�r Hain doe daat:
�Dat zingt besjtimd d�r janse maat!�


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE� FAINE KARNEVAL
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: ?


Refrein:
't Is vasteloavend in dieng sjtad,
sjun lidsjer in die eje plat,
't is de sjunste joarestsiet,
went Limburg werm d'r kriebbel kriet
D'r sjelleboom sjleet in de moas,
doezende klone �pppen sjtroas
De zon die sjiengt en laacht diech aa,
dat deed de� faine karneval
De zon die sjiengt en laacht diech aa,
dat deed de� faine karneval

De plaatsj woa me jeboare is, hat jet appaats,
dat maat nuus oes en is �ch jans jeweun
Mar karnaval tse viere mit de janse welt,
dat wuur zoe� sjun, joa dat is wat iech weul
K�m loester j�d, verberg diech nit
en zing noen mit �s mit

Woe�nste i Kirchroa, He�le, Venlo of Mastrich,
't is um 't e�ve en �ch jans ejaal
Is Zumpelveld dieng hemetsjtad of flaich Jele�n,
jans Limburg sjteet i vlam mit karneval
K�m loester j�d, verberg diech nit
en zing noen mit �s mit


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE� SJ�NNE KARNAVAL
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Jans Kirchroa is mit vasteloavend daag en naat �p jank.
In alle sjtroase huurs-te nuus wie moezziek en jezank.
De vasteloavends jekke zies-te trekke durch de sjtad,
die hant besjtimt 't janse joar noch nit zoeng sjpas jehad,

Refrein:
Vier vr�ue �s i Kirchroa, op de� sj�nne Karnaval.
Alaaf de� Karnaval, Alaaf de� Karnaval.
Vier vr�ue �s i Kirchroa, op de� sj�nne Karnaval.
Alaaf de� sj�nne Karnaval.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 2"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DER DENSER
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Went de moeziek sjpelt, verjes ieg de welt,
en in et lid zien ieg ze nit.
De kluu�re sjwumme dur jeree.
Ieg kan nit kieke woa, kan nit blieve stoa.
Ieg bin verloare huu an verloare luu,
en alles we�d mieg zoe� alee.

Refrein:
Ieg wees nit woarum, ieg wees nit wiezoe�,
mar ieg bin vroe�, en ieg dans durg bis der murje kunt.

Alles is zoe� hel en is et effe sjtel,
veul ieg de e�d die jewiegtieg we�d,
en ieg veul verdrisliegheet.
Dan drink ieg be�r, dan drink ieg je�r.
En drie�nt de welt wie ze mieg jevelt,
en ieg verjes alwerm mie leet.

Der nie�gste daach bin ieg werm sjwaach,
zien ieg alles kloar, wie et ummer woar.
En ieg wunsj alles wuu�r nit mie�.
Ieg vang mit wirke aa, mar ieg dink draa,
wie der ovvend kunt en mieg verwunt,
ieg hoef alleng der dans tse zie�.

* cd 1985 : Weerwaas - "Jrus oes Kirchroa" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R DIAMANT
Nico Ploum
Zang (*) : Roda Zangers


Refrein:

* cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE JANSE KLING WIE�TSJAF
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Roda Zengere


Woa vruier dat hoes hat jestange
Doa sjtong �ch e bisje jeluk
Al zunt �ch de joare verjange,
iech wuur nog in sjeer tseruk

Refrein:
In die janse kling wie�tjsaf i Kirchroa
Doa wool iech nog ins jeer an de tie�k sjtoa,
den iech m�s doa nog ummer aa dinke
went vier �s doa e beer j�nge drinke
Mennieg lidsje hant vier doa jez�nge
Went vier tsezame an dat tie�ksje sjt�nge
In die janse kling wie�tsjaf i Kirchroa
Ach wie jeer zouw iech doa nog ins hin joa

De wie�tsvrauw dat koe�t wal �s mam zie�
D'r wie�t woar zoe�jet �zze pap
Dink iech doa aa, deet miech 't hats wie�
Sjt�ng jeer nog ins an die tsap

Wat hant vier doa jle�sjer jehoave
Doabij d�ks e p�tje jekaat
En woe�t da ing rungde jejoave
Ja, da woe�t jez�ndheet jezaad


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE KLURE KARNEVAL
2004/2005 nr.1 : Tekst & muziek: K. Jussen
Zang: de Koalejitze


Refrein:
Roe�, jeel en jreun, zunt de kluere va Karneval
Die drei dol daag hange die klure bij os boave in d�r top
Roe�, jeel en jreun zunt de klure va Karneval
Joa durch die klure sjteet jans Limburg op d�r kop

�t jie�t op dis welt doezend klure,
die d�r Herjod vuur os hat jemaad.
He� woar �s m�rjens vrug draa bejonne,
Houw werk dra bis deep in de naat.
Mer toen wie de letste kluur kloar woar,
En zoog alle klure op rij.
He� laachet en zaat dat �t jod woar
Want die drei sjunste zunt derbij

Don diech de naas noen mer werm op
Hoal dich d'r kloon mer oes de kas
Want roe�, jeel en natuurlieg jreun
Z�rje hei drei daag vuur de sjpas

Don diech de naas noen mer werm op
Hoal dich d'r kloon mer oes de kas
Iech dank d'r herjod op mieng kneie
Want mit die daag bin iech derbij.

D'r petrus zoog och die drei klure
En hauw bij ziech zelver jedaad
D'r herjod hat die drei sjun klure
Jans besjtimd vuur de sjpas jemaad
Doarum jong d'r petrus noa boave
En zaat heer noen loester ins hei
Bei drei van die prachtige klure
Doa h�ert doch e jans jroe�s fes bij.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R DIEKSIEJONEER
2001/2002: Tekst: Jacqueline Dohmen - muziek: Mathieu Reintjens
Zang: De Hampelemensjer


Wie iech diech �p d'r Maat zoog sjtoa, doe w�s iech 't al jauw.
Iech m�s aa diech vertselle joa, 't kunt ziech jans jenauw.
Mer wie iech diech dat zage wool, in �s sjun Kirchr�adsj plat.
Doe w�s iech al jans jauw besjeet, doe bis nit oes mieng sjtad.

't Nie�kste fes dat woe�d jevierd, doa zoge vier �s werm.
Iech hauw al ee paar w�ad jelierd, en joof diech miene erm.
Wilst doe �ch jeer mie me�dsje zie�, iech han diech d�ch zoe� jeer.
En went vier �s nit jans versjtunt, hant vier d'r Dieksiejoneer!

Refrein:
Jef miech d'r Dieksiejoneer, k�m mich nit in de kweer,
den iech wil diech e brifje sjrieve.
Jewis i Kirchr�adsj plat, dat jet bezongesj hat.
�s moddersjproach m�s ummer blieve.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIENNE TEDDYBEER
1998: Tekst & muziek: H. Struver & F. Puts
Zang 1 (*) : Mafiolo
Zang 2 (**) : De Charly's


De ie�tsjte kier dat vier �s zoge sjpr�nge vunks-jer oes dieng oge.
Zoe� lekker sjtuk, han iech jedaad, en han iech aa diech jezaad.

Refrein:
Ach, mienne w�nsj, iech wuur zoe� jeer, dienne, dienne teddybeer.
Leug in die bedsje jidder naat, en dan maachet iech jet paraat.
Ach, mienne w�nsj, iech wuur zoe� jeer, dienne, dienne teddybeer.
Paks doe miech in dieng erm, dan hod iech diech lekker werm.

Iech han al jans jet r�nk jesjw�rve en daat de welt die wuur bed�rve.
Mer noen wie iech diech han jezie� wil iech mar ee dink mie�.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97
** cd 1999 : De Charly's - "Concerto Fiasco"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA BIN IECH HEEM
Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang 1 (*) : Nico Ploum
Zang 2 (**) : Ummer d'r Neaver
Zang 3 (***) : Roda Zangers


Alle sjtroase, jiddes je�ske, jiddes hoes en jidder hek,
alle sjure, alle poatse, alle veldwe�g in d'r drek,
alle voorl�, alle pe�d en jidder h�uwaan, jidder kaar,
alle kirche en kapelle, jiddes kloe�ster in �s faar,
alles wat iech in mie le�ve in mieng hemet han jezie�,
han iech in mie hats jeb�rje en �ch ummer vuur miech zie�.

Refrein:
Doa bin iech heem, doa is mieng hemet,
de Blierhei eraaf, bis �p Sjevemet.
Dat is de Ham, dat is d'r Maat, dat is de Hoots,
den �p mieng hemet en �p Kirchroa bin iech sjtoots.
Dat is de Ham, dat is d'r Maat, dat is de Hoots,
den �p mieng hemet en �p Kirchroa bin iech sjtoots.

�ppen Loe�t en �p Dreiv�ejel, �ppen Hei en �p de Jraat,
in d'r Kalbert durch de Bende, en �p Nullet langs d'r sjaat,
durch de Ham en Bekkesj-m�lle, noa Blierhei zoe� langs de Klink,
durch 't Wormtaal uvver Roa en langs Rolduc bis �ppen Vink,
alles wat iech in mie le�ve in mieng hemet han jezie�,
han iech in mie hats jeb�rje en �ch ummer vuur miech zie�.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"
** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717
*** cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA HEI - HEI DOA
2003/2004 nr.2 : Tekst: Ad Papousek & Wim Ploum - muziek: Ad Papousek
Zang (*) : Sjpaskloeb Durchee


Als kink al daat iech, jaa iech bin d'r betste.
Mar ee dink, wat iech noe�ts bejriefe zal.
Dat hei en doa jedeuns is doch 't letste.
Went uur mar wit, iech sjnap doa jaar nuus van.

Refrein:
Doa, Hei, ----- Hei, Doa, iech ken dat nit bejriefe.
Hei, Doa, ----- Doa, Hei, iech ken dat nit versjtoa.
Doa, Hei, ----- Hei, Doa, 't is ja vuur tse kriesje.
Bin iech noen hei of bin iech doa ?
Van hei jon iech noa doa um doa bij �ch tse kanne sjtoa.
Mar huur iech endlieg doa derbij, dan sjton iech doch werm hei.
Doa, Hei, ----- Hei, Doa, kent uur dat noen bejriefe.
Iech sjnap doa jaar nuus van, k�m vertselt ins wie dat kan.
Doa, Hei, ----- Hei, Doa.
Hei, Doa, ----- Doa, Hei.
Doa, Hei, ----- Hei, Doa.
Bin iech noen hei of bin iech doa ?

Mit vasteloavend sjtongs diech doa tse laache.
De� laach van diech zats miech in vuur en vlam.
Wie-ts doe zaats: "K�m ins hei", v�lt iech 't kraache.
Iech daat dierek doa zals-te 't werm han.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 2003-2004


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA IS `T UM TSE DOE�
2006/2007: Tekst & muziek: Lei de Bruyn, Guus Smeets & Victor Huits
Zang: Mistery

Al monde zunt vier aan �t prakkezere,
zouwe v�r mit d�r optsog joa?
Vier zukke noa orzjenele thema�s,
meh dat is neet mekkelik gedoa.
Toch op �n naat koam �t idee,
en noe gunt vier mit z�n twie�.

Refrein:
Vier gunt dit joar mit karnaval,
verkleijd es man en vrouw.
En ouch al krient vier ginne 1e pries,
vier numme �t toch neet zo nauw.
Os lekker ammezere,
doa is �t os toch um tse doe�.

Al joare hant vier kenne probere,
joa, wieste durch �t laeve gees.
D�r optsog dae is vuur os nit lestig,
wenste ummer alles same dees.
En sjtrak dan gunt vier twie� veurop,
zetse al hei op d�r kop.

Vier zunt �n k�ppeltje, joa, joa, �n k�ppeltje,
Vier zunt al joarelangk bei-ein.
En gidder k�ppeltje, joa, alle k�ppeltjer,
zinge mit os noen dit refrein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA JEET INNE JUNK �P ING FIETS
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Ummer d'r Neaver


doa jeet inne junk �p ing fiets
en die fiets die liecht �p die va miech
compleet mit sjtender
zivve versjnellinge en ing bel
vure, hinge vere, ee zadel mit gel

doa jeet inne junk, wat ing wiets
en die fiets, iech zien 't noe, die is va miech
hei doe Fremder!
gib mir mein Fahrrad zur�ck...

wits te, klauwe is vies
iech r�f noe inne polies
want die fiets is va miech
noe sjnoef diech ins die

doa jeet inne junk oane fiets
den die fiets han iech werm tseruk, compleet mit sjtender
en de� junk zits in de bus
vas-jeb�nge an erm en vus

doa jeet inne junk wat ing wiets
iech pak d'r sjlussel oes de b�esj...ja, ne, sjaad
hei doe Fremder!
gib mir mieng b�esj zur�ck...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA JON IECH KAPOT AA
1997: Tekst & muziek: W.J. Offermans
Oesveurende: Van Alles Jet

midi

Refrein:
" Doa jon iech kapot a, doa we�d iech jek va. "
Ja, dat we�d bij �s jezaad, va Haander bis de Jraat.
" Doa jon iech kapot a, doa we�d iech jek va. "
Ja, dat is dat watste h�etsj, en doa �p bin iech jr�etsj.

Watste �ch dees, al wirkste in de fabriek of in d'r bouw,
dat kunt ziech doch bij �s doch jaarnit zoe� jenauw.
M�tste da wirke va 8.00 bis 17.00 oer,
pas j�d �p want d'r baas likt ja ummer �p de loer.

Jon iech ins eroes, da krien iech mie�tstens doe�sj.
Da pak iech miech e beer, den dat han iech ezoe� jeer.
Is er �ch wal ins sjtress of we�d er �ch jelaachd,
dat maat nuus oes den uur wit wat hei we�d jezaad.

Jon iech �p vakans, da han iech mie�tstens sjans.
Woa iech dan �ch jon, iech sjpring doa �p 't jebun.
En iech maach ze doa allemoal jek en iech zing doa en hei �p jiddere ek.
Da sjnap iech miech noch e me�dsje in d'r erm en zaan dan a dem werm:

Is da endlieg werm de vasteloavend doa, da trekke vuur wie jiddes joar durch Kirchroa.
Doa we�d jelaachd en jesjpr�nge, jezaofe, jeke�kd en jez�nge.
Noa jidder jlaas beer, huetste ummer 't zelfde weer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA KUNT GEERTJE MET DE BOER'KAPEL
2010/2011: Tekst & muziek: Ummer d'r neaver
Zang: Ummer d'r neaver


Refrein:
Doa kunt ut Geertje mit de boer�kapel
De zaate hermonie dat woar vuur hem tse hel
Doa kunt ut Geertje mit de boer�kapel
Dis joar jee zoervleesj,m�r falafel
Ala ala ala ala alaaf de boer�kapel
Ala ala ala ala alaaf de boer�kapel
Eh� fal, fal�fel, falafel,
wat is dat ejentliech?
Ehm, dat is lam oane vel
Ooh.

Wilt uur ens jet angisj?
Wilt uur ens jet nuits?
Wilt uur ens jet �?
Wilt uur ens, eh�?
Wilt �rs�?
Wilt uur ens�eh?
Wilt uur ens jet, wilt uur ens jet,
wilt uur ens jet?
Kiek doa, kiek doa, oh doa kunte!

- Dat deed miech dinke aan eh:
rolin rolin rolin, rolin rolin rolin,
alaaf
- Haste jezoafe jong: houw aaf

Wilt uur ens jet laache?
Wilt uur ens jet zaache?
Wilt uur ens jet�? Eh
Wilt uur ens? Ouwie�
Wilt uur ens jet?
Wilt uur ens, eh?
Wilt uur�s, wilt uur�s, wilt uur�s?
Hei doa, doa, doa kunte!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA KUNT MOEZZIEK AA
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: 2000 Volt


Refrein:
N�, N�, wat noen da
Doa kunt moezziek aa
Die junt vier hingernoa
Vier sjpringe hei da doa
N� wat noen da
Doa kunt de moezziek aa
Die junt vier hingernoa
D�ch mit en blief nit sjtoa

La la la laa laa, la la la laa laa
La la la laa laa, la la la laa laa

N�, N�, wat doen da
Doa kunt de moezziek aa
Die junt vier hingernoa
D�ch mit en blief nit sjtoa

De vasteloavend is vuur miech de aller sjunste tsiet
Umdat da hei drei vol daag lank de moezziek sjpille bliet
Iech sjpring erum en don beklopd, jon riechtieg oes mie daach
En alle l� dunt mit miech mit, inne vrunk is zoe� jemaad

Mit vasteloavend han iech va die 'kriebbels' in je lief
En alle l� hant doa va las, zoe�jaar de auw vrauw zief
Mar huur iech dan ing bloas-kapel of moezziek �p d'r Maat
Dan maat mie hats va vr�ud 'ne sjpr�nk, da bin iech werm paraat

K�m, sjtut noen allen�u ins �p en klatsjt ins in die heng
't maat nuus oes, d�ch lekker mit, doe bis ja nit alling
en drie�n in richtieg mit de v�t en sjtamp ins �p d'r boam
en zing mar lekker mit �s mit de� janse 'santekroam'


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA KUNT �S RODA
Trad./J. Smeets - melodie: "La cucamarcha"

* cd-single : Supporterskoer, Peanuts, Rabadatsj, Sir Duke, Ummer d�r Neaver en Weerwaas - "Roda JC Hitmedley" - Marlstone Recordings bv


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA VL�GT DER KOEKOEK OES DE OER
2007/2008: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Los Mar Joa


Refrein:
In de wi�dsjaf,aan de moer
Doa hingt eng,groesse koekoek`s oer
En der koekoek zits doa drin
Vl�gt er-oes,en vl�gt er-in
Jedder stond da r�ft he� braaf
Alaaf,alaaf,alaaf
En went de sjtond um is
H�it he� werm �p de kis

Aan de moer,aan de moer
Doa hingt eng, koekoek`s oer
En doa binne in die oer
Likt der koekoek �p de loer
Jedder stond da ruft he� braaf
Alaaf,alaaf,alaaf
En went vier zinge aan die moer
Da vl�gt der koekoek oes de oer

Aan de moer,aan de moer
Doa hingt eng,koekoek,s oer
En de� klinge is speciaal
Maat alling jet veul sjaandaal
Alles likt noen �p de loer
En kiekt mer noa die oer
En went vier zinge aan die moer
Da vl�gt der koekoek oes de oer

In de wi�dsjaf, aan de moer
Doa hingt eng, groesse koekoek`s oer
En der koekoek zits doa drin
Vl�gt er-oes,en vl�gt er-in
Jedder stond da r�ft he� braaf
Alaaf,alaaf,alaaf
Ze breche de boet boaw aaf
went der koekoek ruft alaaf


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOARUM LOS �S LAACHE
201: Tekst & muziek: Paul Weelen

Iech kan diech noen wal zage
va wie lestieg wal mie le�ve is
en dan bis te jesjlage
wails doe zoe� bejriefend bis
mar wat jeet 't �s bringe
iech misjien wal lie�ter en doe jans sjwoar
en wat zals te doavan vinge
woa ''t oe�ts zoe� loestieg woar.

En doe kans wal duuster euje
dat-s doe nog zoe�v�al leed verwaads
D'r ruk jeet diech beuje
van de ie�lend die-ts doe nog mitmaats.
Och jee en oejazes
wat hat 't le�ve nog vuur �s paraat
en al is 't abazzes
't is d'r miensj de� 't ziech lestieg maat.

Doarum los �s laache
zoe� lang vier bijenee nog zunt
Doarum los �s laache
en vier nog van die jekke dinger dunt
dne me wees nit wat nog kunt
en of vier �s da nog versjtunt

Mit ing wiets jeet 't lie�ter
en junt re�tsouw alle dure �p.
Veule vier nit de jewie�ter
al hure ze nit mit duie �p.
En dan sjtunt vier tsezame
tsezame jeet 't nog ins zoe� j�d
Broeche �s nit tse sjame
en z�rje vier vuur jouwe m�d.

Zoe� lang vier loesteig zunt
vier nit moete junt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS E VERKE
2005/2006: Tekst & muziek: Jos Heijltjes
Zang: HerreZietsoengsVerain


Ee moal in �t joar
Da los iech miech ins joa
Da drink iech vuur de sjpas
Va miech hat jinne las

Mar ne�ver miech de� erme ke�l,
De� ziet va zoeffe jreun en je�l
Hat tswai beer i jen heng,
Ee dreide an zieng tseng:

Refrein:
Doe bis ee verke, Dat is tse merke
Doe zuufs wie inne �beer�, En nit wie inne heer
Doe bis ee verke, Dat kan me zie�
Doe kries va miech jee mie�

Den drinke dees doe mit versjtank,
Doe has �t zelver in de hank
En we�d �t diech ins sjle�t,
Da zaan iech diech mit re�t

De hereziets�ng is jedoa,
Me weul noch nit �p heem aa joa
Mieng vrauw die ziet miech sjtoa,
En ruft miech hingernoa:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS ENNE TOEPES
1967: Tekst & muziek: Cas Sprokel
Jezank (*) : Cas Sprokel & De Kirchr�adsjer Jonge

midi

Eemoal in et jantse joar jeet der Sjeng eroes.
Dat deet hea mit de karnaval, da jie�t dea jong jet oes.
Doch went hea daan an drinke is, da kriet hea duks jet v�al.
Da weest hea nit mie� wat he� ze�t, vertselt hea flauwekul ...

Refrein:
Doe bis enne toepes, enne moele toepes.
Jong, wat bis doe vuur enne keal.
Doe bis enne toepes, enne moele toepes.
Doe bis noch jekker wie der T�nnes en der Sjeal.

Jeedes joar mit Karnaval weat veul sjpass jemaat.
Besonges hei i Kirchroa bis medde in de naat.
Et is ee fes vuur oad en jonk, me laacht zich daan jezonk.
Doch dea jet veul tse breuzele hat, doa vaan zeat me in et plat ...

* single 1967: Cas Sprokel & De Kirchr�adsjer Jonge - "Los mer joa/Doe bis enne toepes"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS ING KLAAFPUUTSJ
1993: Tekst & muziek: Jo Schulteis

Refreng (2x) :
Doe bis ing klaafpuutsj, doe kans de moel nit hauwe.
Hings alle luu an ee, brings alles durch eree.
Doe bis ee moelle wief, en vleddiech vuur tse zie�.
Durch die jesjtuchel mosse angere noen lie�.

Went me diech jet deet vertselle, wat zoe� hei en doa passeert,
m�ts doe werm papperlaie en maats jidderinne sjle�t.
Los dat sjokkenere zie�, hot dieng moel ee bisje mie�,
en doch anger luu nit wie�.

Huur ins �p mit dat jerauwel, los de� klaaf en dink ins noa.
En ku�t me op diech bouwe, wu�r de� wuste kal jedoa.
Los dat sjokkenere zie�, hot dieng moel ee bisje mie�,
en doch anger luu nit wie�.

* cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS LEEF
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang: Paul Weelen


Refrein:
Doe bis leef, leef leef
Zoe� �nbesjrieflieg lekker leef
Doe bis leef leef leef
doe kieks nit ins sjeef
Ejaal wat iech diech lie�ver
ejaal wat iech diech kuuf
Doe bis leef.

Doe kans al verdrage
van wat iech �ch mar d�ch
Diech �p sjtang tse jage
kost energie jen�g
Mar sjoebe, ke�ke nuus d'rvan
doe wits nit wat 't is
en wen iech nuus tse kn�ttere han
dan wails doe zoene leve bis.

Doe bliets ummer laache
ejaal wie zoer iech kiek
En dan huur iech zage
dat iech nit richtieg tiek
Iech rauwel, breuzel, wat iech kan
zoe� is noen mieng natoer
Mar wail iech zoene leve han
kiek iech noe�ts zoe� jans erg lang zoer

Leef dat bis te wents te sjlie�fs
Wents te joa en ame ze�s
Leef bloos wents te miech verjie�fs
En wents te miech verdre�ts


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS LEKKER
2002/2003: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: 2000 Volt


Refrein:
Doe bis lekker, richtieg lekker
K�m doch ins hei, en dui miech j�d
Lekker lank en nit zoe� k�t

Doe bis lekker, richtieg lekker
Iech han mit diech de jr�etste sjpas
K�m doch hei, pak miech ins vas

Doe bis lekker, richtieg lekker
K�m doch ins hei, en dui miech j�d
Lekker lank en nit zoe� k�t

Doe bis lekker, richtieg lekker
Iech hoal h� alles oes de kas
K�m doch hei, pak miech ins vas

D'r inne de� verliebt ziech
Joa, ine roe�zeblad
D'r angere hat v��l lever
Ing lekker kouwflat
Zoe� jeet 't in de liebe
�p ins hat me ziech jeer
Doe bis zoe\� sjun mie liebsje
Doe bis mie lekker deer
Of vrug of sjpie�, ins kries doe 't jezaad

Me wees 't Herrej�dsje
De� hat �s nui jemaad
Wie He� �s hat jebakke
Hat He� besjtemd jelaachd
Vier zunt n�u jet versjillend
Dik, dun of kling of jroe�s
Oes al die fain l�dsjer
Doa sjprings doe richtig droes
Of vrug of sjpie�, jns kries doe 't jezaad


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS MIE BREUMELTJE
1991: Tekst & muziek: M. Krousen

Refrein:
Doe bis mie breumeltje, leeve sjats.
Van alle kloone hei, jees doe miech richtieg an et hats.
Doe bis mie breumeltje, iech pluk diech aaf.
Kom, los diech puutsje, mit ee kirchroa alaaf.

De ie�tsjte kier, dat iech diech zoog, dat woar mit vasteloavend.
Opens houw iech diech in et oog, et woar der ie�tsjte oavend.
Dienne roe� monk laachet miech aa, iech woar in ens verloare.
Vier hant jedanst en sjpas jemaat en toen han iech jezaat :

De letste kier dat iech diech zoog, woar och mit vasteloavend.
Opens woar's doe miech oes 't oog, et woar der letste oavend.
Ich han noch sjtonde lank jezoe�t, mar koe�t diech nit mie� vinge.
Et woar jedoa, et woar verbei, iech koe�t alleng noch zinge :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS MIE LEEFSTE NIE�SJE
1945/1946 nr.1 : Tekst & muziek: Sjeveemeter Jonge

't Nie�s-je woar ee bildsjun kink, van um de tswantsieg joar.
En van Blie�rhei bis op de Vink woar jee wat sjunner woar.
Der Sjeng op hem ee eugs-je hauw, al woar dea jong jet bang.
Hea vroaget 't Nie�s-je als zieng vrauw, en moellet sjtonde-lang.
En 't woar hem of hea dri verbloof, wie 't Nie�s-je hem 't joa-woad joof :

Refrein:
Doe bis mie leefste Nie�s-je, en och de vrauw va miech.
Doe bis mie tsoeker-Bie�s-je, iech hot zoe�vul va diech.
Kan oane diech nit leave, diech jef iech jants mie hats.
Alles wil iech vuur diech jeave, den doe bis doch mienne sjats.

En ozze Sjeng dea kroog zie Nis, wat hauw dea jong ing vr�ud.
En dat is zicher jants jewis, 't hat 'm nie ber�ud.
En jong hea mit zie kameraad, al ins ing kie�r eroes,
koam heem hea midde in de naat, en joof 't krach in hoes.
Da raafet hea bij-ee der mod, en zong da werrem alles jod :

Jetrouwd zint zie al mennieg joar, va vr�ud en ooch va leed.
Der kop jetseert mit jants jries hoar, den joegend, die verjeet.
En went der Sjeng zieng vrauw beziet, hat hea de betste zin.
Zie woar i jouw en sjleate tsiet zieng leavends-partnerin.
En 's oavends op de "kuche"-bank, da numt der Sjeng 't Nie�s zieng hank :


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE BIS 'T SJUNSTE ME�DSJE
2001/2002: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Sjtroassezengere


Refrein:
Doe bis 't sjunste me�dsje
doe bis vuur miech ing blom
En in mie blommeje�dsje,
bis doe de sjunste blom
Iech wil �p w�lke sjwe�ve
Alling nog mar mit diech,
den doe bis in mie le�ve
't engelsje va miech
den doe bis in mie le�ve
't engelsje va miech

Wie iech dat sjun fiejuursje zoog,
die oge, o zoe� blauw,
mie hats wie jek �p hol doe sjloog
dat wees iech nog jenauw
En doe woe�t e me�rsje woar
drum zing iech nog h�ngerd joar

Wie iech die sjun blauw oge zoog
han iech noa diech jelaachd
Wie iech diech um tse trouwe vroog
doe has doe joa jezaad
En doe woe�te e me�rsje woar
drum zing iech nog h�ngerd joar


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE EN IECH
2004/2004 nr.3 : Tekst & muziek: Ad Papousek
Zang (*) : Sjpaskloeb Durchee


Mit karneval drunk iech miech jeer e beersje,
mar n�, n�, n�, dat don iech nit.
D�r sjunste kloon zouw iech diech wille tseeche,
mar n�, n�, n�, dem han iech nit.
Trotsdeem veul iech miech zoe� �nendlieg riech,
den iech, joa iech han diech.

Refrein:
Joa, joa, joa, doe en iech.
Vier junt tsezame durch �t le�ve
Joa, joa, joa, doe en iech.
Main Jod wat veule vier os riech.
Joa, joa, joa, doe en iech
Vier zalle ummer bijee blieve
Vier hant jinne b�l vol jeld
Jans ejaal den bij �s tselt
De leefde in �s le�ve.

Ing lila pr�k zouw iech diech wille kofe.
Mar n�, n�, n�, dat kan iech nit.
D�r ts�g zouw iech wal zes kier wille lofe
Mar n�, n�, n�, dat sjaf iech nit.
Trotsdeem veul iech miech zoe� �nendlieg riech,
den iech, joa iech han diech.

Tsezame op d�r z�lder, tusje pr�ke ierlieg woar.
Preuve vier nog jans jewis de sjpas van vurieg joar.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 2004-2005
cd: Sjpaskloeb Durchee - "Doe en iech"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE H�ETS DOCH NOG UMMER DERBIJ
Tekst: Magda Quadflieg - muziek: John Quadflieg

Refrein:
Mie hats sjleet vuur Kirchroa, doa veul iech miech heem.
Mien hemet iech han diech zoe� jeer.
't Leefste dat bis doe vuur miech �p dis e�d.
Mie sjtedsje doe bis miech jet we�d.

I Kirchroa doa m�s me jeboare al zie�,
vuur tse veule wie inne va hei.
Bis doe van de Hoots of va Sjpekkelzerhei,
doe h�ets doch nog ummer derbij.

I Kirchroa doa sjprikt me waal v�nneverlai plat,
van Hoe�pel bis �p jen Kaalhei.
De oes-sjproach jet angesj dat is doch jans ejaal,
doe h�ets doch nog ummer derbij.

Noa Kirchroa doa trukt 't diech, dieng hemetsjtad,
die hats dat bliet ummer waal hei.
't Is dan ejaal woa doe bis �p dis welt,
doe h�ets doch nog ummer derbij.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE JANS ALLING
Nico Ploum
Zang (*) : Roda Zangers


Refrein:

* cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE, JEES DOE EROES MIT MIECH?
2007/2008 nr.2 : Tekst & muziek: Peter Lemmens
Zang: Sjpaskloeb Durchee


Refrein:
Doe, jees doe eroes mit miech?
duch miech dat plezeer.
Doe, jees doe eroes mit miech?
doe wits iech han diech jeer.
Loof diech einfach hingernoa,
bis i Kirichroa.
Doe, jees doe eroes mit miech?
doe wits iech hod va diech.

Hod jans v�al van d'r Karneval,
zieng moezziek en jezank.
Mar bin iech da i Kirchroa,
k�m iech jet sjle�t op jank.
Iech froag miech aaf, woarum, wiezoe�?
doa is jen�ch tse doe�.
Da vilt miech i, iech wees 't noen,
dat wat miech felt bis doe. .(en doe en doe en doe en doe)

Iech vr�u miech op die drei dol daag,
bejrus diech mit Alaaf,
Trek mondiegs mit d'r opts�g mit,
dat jeet miech jans j�d aaf.
Doch is doa jet, iech wees 't nit,
doa is jet wat miech felt.
Da vilt miech i, iech wees 't noen,
dat wat miech felt bis doe. .(en doe en doe en doe en doe)

Dan is ze um die sjunste tsiet,
't doert noen werm e joar.
Mar ee deel dat is jans jewis,
dat is, dat iech werm vroag.
Iech wees 't noen dat wat miech felt,
dat is besjtimd jee jeld,
dat wat miech felt, iech wees 't noen,
dat wat miech felt bis doe. .(en doe en doe en doe en doe)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE SJRAVELWES
1995: Tekst: Ad Papouseken - muziek: Ad Papousek & Karen Stevens & Paul Stevens
Zang (*) : Sjpaskloeb Durchee & de Crombacher Muzikanten


Refrein:
Doe bis mie sjravelwes, mie lekker dink.
Doe drie�ns va links noa re�ts tseruk,
liks noe�ts sjtil �p dienne ruk.
Doe bis mie sjravelwes, doe bis va miech.
Mie leefste me�dsje, joa, iech hod zoe�v�al va diech.
Doe bis mie sjravelwes, mie lekker dink.
Doe drie�ns va links noa re�ts tseruk,
liks noe�ts sjtil �p dienne ruk.
Doe bis mie sjravelwes, doe maats miech jet paraat ...
En 's m�rjens vr�u iech miech al �p de nie�kste naat.

't sM�rjens, wen iech opsjton, da bin iech haof kapot.
Iech han da werm zoe� le�g jeveul, n�, iech veul miech ja nit j�d.
Iech kan diech dat nit zage, wail iech v�al van diech h�d.
Kom, loester noa mie lidsje, onthod dat noen ens j�d.

Iech drie�n noen ummer naatsjiech, dat kunt miech besser oes.
Da hast doe plaatsj jen�g i bed, bis jans alling in hoes.
Doe veulst diech erg verlosse, wits nit mie� in of oes.
Noen kom ens hei, mie me�dsje, bij miech hei op d'r sjoe�s.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1994-1995 - Weerwaas Studio's - WWCD 9495
cd: Diverse artiesten - "Kirchr�atsjer Sjpetsiejaliet�te 5" - Dureco Holland CD10.11.76HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R DOEDELZAK
1988: Tekst & muziek: F. Hendriks

Refrein:
Da sjnap iech miech d'r doedelzak, doedel, diedel, doedel, diedel dei di dak.
Ja, wen iech miech de� kloemel pak, doedel, diedel, dei, tsak tsak,
da sjpil iech op d'r doedelzak, doedel, diedel, doedel, diedel dei di dak,
en zing in miene sjotse vrak, doedel, diedel, dei, tsak tsak.

D'r Sjeng is in d'r sjpaarverain en sjpilt jidder wech inne lotto sjain.
Dat hat hem lets jeluk jebraat, he� hat noe doavan och ing rees jemaat.
Noa Sjotland jong he� mit zie Jrit, en braat os ee nui lidje mit.

Ut zondiegs noe de hoe� mes daan, da treffe ziech ummer dezelfde maan.
Doa we�de wietse ronkvertseld en och um en um we�d ut beer besjteld.
Mar bliet os da de sjtiemong oes, da pak iech miene kloemel oes.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOE�SJ
2006/2007: Tekst: Jo Collet - muziek: Jos Jongen
Zang: Spjas Oane Stjress

Doe�sj doe�sj doe�sj doe�sj doe�sj

Refrein:
(Joa) vier hant doe�sj doe�sj doe�sj
En nog ins doe�sj doe�sj doe�sj
Drinke dan �s jle�sje beer
Ee tswai drei of veer
Mit ozze doe�sj junt vier nog ins op joesj
We� hat noch jeld
Da we�d noch ee besjteld
2e keer:
( Den ) vier hant doe�sj ����

Vier wisse nit wat �t is
Vier wisse nit wat �t is
Vier drinke jeer ee jle�sje beer
Al zint �t mie� wie veer
Voet mit d�r dokter en zieng milletsien
Jef os mar beer of ee lekker jle�sje wien
Vier hant werm zin, sjud nog ins in
Vier wisse waal woa in, den ��.

Joa �t jeed os zoe� jod
Joa �t jeed os zoe� jod
Vier danse bis �n oer of veer
dat dunt vier toch zoe� jeer
En zint de lampen allang oes op d�r maat
Da junt vier wie�r mit os drekkieje himmelvaat
Vings doe dat sjtom, fiellaich tse dom
Vier vinge dat nit krom, den��


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DAAG
2001/2002 nr.1 : Tekst & muziek: Ad Papousek
Oesveurende: Sjpaskloeb Durchee


Refrein:
Sjteet 't vrugjoar vuur jen duur, ziet me hij werm mennieg kluur,
drei daag in 't joar!
Dat jeveul wat me dat kriet, durch die vunfde joarestsiet,
drei daag in 't joar!
Ke�l, me vr�ut ziech mondelank, 't jeet miech boave d'r versjtank,
drei daag in 't joar!
Doe bis enne kloon va miech, liechs �p miech en iech op diech.
Drei daag in 't joar!

Als klinge jong, doe hat me miech doa v�al uvver vertsald.
Iech kank 't nit jeleuve en daat de luu zunt krank.
Mar noen wie iech v�al jroe�sser bin, han iech 't mitjemaad.
't Jie�t jeweun n�ks sjunners, noen los diech dat jezaad.

Mieng ie�tsjte vrundin woar e me�dsje, mit jans v�al versjtank.
Mar karneval, dat vong het nuus, 't lofet oes de hank.
Iech kank nit bei heur blieve, iech han doe sjloes jemaad.
't Jie�t jeweun nuus sjunners, noen los diech dat jezaad.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DAAG IS AL EJAAL
2005/2006: Tekst & muziek: Hugo Wetzels
Zang: Sjpaskloeb Verkie�d Erum


Is miech ejaal, woa iech de carnaval dan viere jun.
Is miech ejaal, mit wem, en woa iech loestig danse dun
Is miech ejaal, wen iech nit j�d mit zinge kan
Is miech ejaal, wen iech doanoa jeng sjtim mie� han

Refrein:
Ja, dat is carnaval, drei daag is miech da wirklieg al ejaal.
Iech maach vul sjpas en vul sjandaal.
In jidder wie�tsjaf, sjtroas of zaal.
Ja, dat is carnaval, drei daag is miech da wirklieg al ejaal.
Iech dun dan jek en sjtomme kal.
Wat doanoa kunt, dat zien iech wal

Is miech ejaal, wen iech drei daach alling mar friete krien.
Is miech ejaal, wen iech drei daach lank 't bed nit zien
ls miech ejaal, wen iech ee sjwiepsje in dan krien.
Is miech ejaal, wen iech dan alles doebbel zien

Is miech ejaal, wen iech ee bisje scheef op heem aa jun.
Is miech ejaal, wen iech doabij dan sjtukker uvversjlun.
Is miech ejaal, wen iech miech nuuks erin'nere kan.
Is miech ejaal, wen iech 't m�rjens koppieng han.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DAAG LANK
Tekst & muziek: Ummer d'r Neaver
Zang (*) : Ummer d'r Neaver


D'r Sjeng va te�jenuvver, de� hat miech ins vertseld,
dat op inne blauwe mondieg, he� de tr�ot nog hauw jesjpild.
Dat woar wal lang jeleie, he� waor doe nog e kink.
Mer went 't vastelaovend we�d, jeet he� tr�ote op dat dink.

Refrein:
Drei daag lank tr�ote an d'r kop,
tr�ote an d'r kop, tr�ote an d'r kop.
Drei daag lank tr�ote an d'r kop,
tr�ote an d'r kop.

't Dameskoer bij �s in 't durp, dat prooft zoe� noen en dan.
Ze dunt 't jot, 't klinkt tse j�k, mar blief doabij vandan.
Iech koam ze vurriech joar te�je en r�ffet doe: "Alaaf".
Iech koe�t doe� en losse wat iech wool, mar koam nit mie� van ze aaf.

* cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DAAG VAN DE KAAT
Tekst & muziek: Mario Pouwels
Zang: Kammauw


Ja eemoal in �t joar da we�de dreume woar
da zunt vuur allen�u bijee
de vasteloavendstsiet �t is da werm zoe� wied
dat is �t sjunste van �t joar
da zies du klone sjtoa de harmonie werm joa
die trekke durch �s Limburgs land
sjnap diech d�r monneka en jank d�r hingeraa
en zing da jans jemuutlieg mit

Refrein:
Mit vasteloavend da bin iech drei daag van de kaat
mit vasteloavend da we�d �ch nurjens aa jedaat
alling mar viere van �t m�rjensvrug bis in de naat
mit vasteloavend da we�d alling mar sjpas gemaat

En is �t bauw jedoa zies du d�r prins doa stoa
he� had de troane in�t gezich
he� jie�t de vere aaf en �ch d�r sjlussel aaf
en r�ft nog eemoal hel alaaf
zoe� jeed dat jiddes joar mar ee dink dat is woar
vuur hauwe �t alle noa d�r zin
m�rje �t esjekr�ts d�r hiering weed jesjn�tst
en vruije �s �p nie�kstes joar


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DAAG ZOEFFE, ZES W�CHE POEFFE
1998: Tekst & muziek: H. Struver & Joep van de Aa
Zang (*) : De Sjtaater Vrung


Drei daag mer zoeffe, zes w�che poeffe,
wat 't kost is miech ejaal, k�m drink nog ee mit d'r janse zaal.
Drei daag mer zoeffe, zes w�che poeffe,
zoe� jeet 't d'r klinge man, went de� ins richtieg sjpas wil han.

Noa die daag jinne tsents mie� in de t�sj.
Wasser en broe�d vuur de rest van de w�ch.
Mieng rechnoeng, die sjteet werm ins roe�.
Dat is ejaal, dat is ummer zoe�.

Hant de kinger de sjong da �ch kapot.
�ch mit jet l�cher drin leuft 't ziech j�d.
Hant vier jing b�ks mie� an de dr�ad.
Jans ejaal, jee miensj dat doanoa vr�at.

* cd: Kirchr�atsjer Vasteloavends Sjlajere 1997-1998 - Weerwaas Studio's - WWCD 0612 97


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREI DOL DAAG
Tekst & muziek: E. Pinkers
Zang (*): Inne Gekke Sjlaag


M� ins in`t joar is karneval doa fruije vier os op
De zurg en erjer wee�de dan vuur drei daag voet jesjtopt
De mam sjpelt zieg eng meun aa d`r pap dat wee�d enge kloon
`t Trees wee�d balleriena en dor Cris tsiejuinerbaroon

Refrein:
Drei dol daag
Die zunt m� ins in`t joar
Drei dol daag
Wee�d loeter jek jedoa
Drei dol daag
Dan is os alles ejaal
Drei dol daag
En vuur wee�de werm normaal

`t Zondigs noa de middieg da vengt de sjpas al aa
`t Wee�d zieg alles aajedoa minieg putje verf jeet draa
De kostuumsjer die `t Treesje maat ze zitse allenuij jot
Dor enge hulpt dor angere en ze laage zieg kappot

Zoe� trekke ze no`n durp in woa al die jekke zunt
Ze sjpringe en ze zinge wen ze an d`r teeke sjtunt
Jet sjpie�dor an dor oavend da wee�d `t eisj rigtieg net
Vuur drei of veer oer `tsmurjens kunt jenge oppe bed

`t Joonstiegsmurjens vengt ogherm dor enst des lebens aa
De zurge en dor erjor vuur dinke noen werm draa
De hoare joa ze sjtunt ree�dop m� og dat is toch ejaal
De hoobzag is `t woa werm sjun `t woa werm karneval

* cd-single 1999 : Diverse artiesten - "Carnaval met ..." - Eurode Music - C 7259


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREUME ZUNT BEDROG
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Iech zien diech noa miech komme, doe huls dieng lippe an 't jlaas.
Doe bis jekleid noa hits en zommer en liechs tse lofe in inne waas,
Mar wen iech mit mieng oge kniepper, bin iech werm alling.

Refrein:
Iech kan bloos dreume, mar iech we�d nit vroe�,
den mieng dreume bedrei� miech ezoe�, oh ...

Iech bin graat noa bed in jange, iech r�ch d'r sjwees van die werm lief.
Iech verjon bauw van verlange en veul de pieng wen iech noa diech grief.
Den wen iech mit mieng oge kniepper, bin iech werm alling.

Iech han jet val jedronke, de welt liecht jans wied van miech aaf.
Doa hat dien sjtem jeklonke, iech sjweur diech, iech bin dienne sjlaaf.
Mar wen iech mit mieng oge kniepper, bin iech werm alling.

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREUMERIJ
1976: Tekst & muziek: Nico Ploum
Zang 1 (*) : Nico Ploum
Zang 2 (**) : Ummer d'r Neaver
Zang 3 (***) : Roda Zangers


Refrein:
Doezend tr�ate en vioeele, doezend sjtimme in harmonie.
Die dan sjpie�le en dan zinge, mieng jeleefde melodie.
Die miech drage durch de w�lke, durch 't land van fantazie.
Woa iech ving e besser Ie�ve, mit ing le�vensmelodie.

Bin iech sjtil en in jedanke, bin iech troe�rieg han ieg z�rg,
wilt dee daag �ch jaar nuus floeppe, dink doa kuns doe h� nit durch.
Bliet 't duuster, bliet 't re�ne, is de zon �ch nit tee zie�,
zets iech sjtil miech in e h�ksje, han mieng eje fantazie.

Joa, dan dink iech an mieng joegend, an die sjunste kingertsiet,
an de mam die miech verwe�net, woa me hieemwie� doks noa kriet.
An de heemet woa iech sjpie�let en woa ins mie bedsje sjtong,
woa de mam mie bedsje weejet en da sjtil e lidsje zong.

Is da hei de tsiet verjange, is de sjt�nd da vuur miech doa,
han iech hei d'r man jesjtange, in mieng heemet Kirchroa.
Ruft d'r herjod miech noa boave, sjuuft ing dikke wolk opzie,
huur iech tr�ate en vioe�le, 't land va vrid en harmonie.

* lp: Nico Ploum - " Vuur Kirchroa Zinge "
** cd 1997: Ummer d'r Neaver - "Aod �p Nui met Nico Ploum" - Marlstone Recordings bv - CDL 9717
*** cd: Roda Zangers - "Doa bin iech heem"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRINKLIDJE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


Dumdummadum dumdummadum

't Jie�ft van die l�, d�n is alles ejaal,
of wenniegstens zoe� zient ze oes.
Die hant nit vul jeld, die hant ubberhaups nuuks,
en toch zient ze jans jeluklieg oes.
D'r noaber van miech, inne komiesje miensj,
de� hat jee jeld, jing vrauw, jee hoes.
Doa sjteette an duur mit de erm in de zie,
mit de flesj in jen hank rufte oes:

Refrein:
Joa, iech drink �p de leefde, �p de vrunksjaf, de sjpas,
en vr�u miech mit jiddere sjloek.
't Is toch jee le�ve wentste doa nuus van has,
den 't le�ve dat jeet ja roekstoek.
Dumdummadum dumdummadum.

Zoe� ken iech ing vrauw, die jeet jeer �p rees,
mar jeld broecht zie doavuur nit.
Die sjtelt ziech an sjtroas, inne vinger in loe�t,
en ummer nemt h�ar inne mit.
Woa die nit is k�mme, ze vertselt 't miech jeer,
mar zie ze�t: jong blief rui�eg hei.
't Maat janit oes, wie wied datste jees,
de hoopsaach is doe bliets derbij:

Iech bin janit vol en d�ch janit jek,
en iech zing nit wail iech zinge m�s.
Iech bin ee vrij miensj en iech d�ch wat iech wil,
en drum zing iech mit, oes vol br�s:

* cd 1994: Weerwaas - "Jans Jroees Jewietter" - Marlstone recordings bv CDL9432


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R DROM VA DE LEEFDE
Tekst & muziek: Paul Weelen
Zang (*) : Weerwaas


De sjtere blinke h� och zoe� kloar, ze blinke graat wie diech.
Iech veul miech verborje vuur alle jevoar, den doe bis noen bij miech.
Iech han h� jevonge wat leef miech is, wat wil iech mie� nog han ?

Refrein:
D'r drom van de leefde han iech h� jezie�.
D'r drom van de leefde jeet oes miech noe�ts mie�.
De hofnoeng bliet ummer besjtoa,
d'r drom van de leefde is doa.

W�ad van dien lippe, ze klinke sjun: Iech wil ummer bij diech zie�.
Te�jesle�g zalle komme vul, en troe�s wel iech dan krieje.
Iech han h� jevonge wat leef miech is, wat wil iech mie� nog han ?

D'r drom de� we�d h� toch wirkliegheed, iech hod 'm in mieng heng.
Iech hod 'm vas bis in ie�wiegheed, bis an os miensje-eng.
Iech han h� jevonge wat leef miech is, wat wil iech mie� nog han ?

* cd 1987 : Weerwaas - "Kinger van 't vrugjoar" - Weerwaas Studio


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T DR�PJE
?

De oma sjteet an de forneus, reurt fliessig in 't ts�pje.
En an heur naas doa boemmelt, loeter, hin en heer a dr�pje.

Sjun datste doa bis, ze�t ze dan, 't ts�pje is bauw j�d.
Zets diech mar al a jen dusj, drek we�d 't �pjesj�d.

Iech r�ch en r�ch en sjnoef d'r d�ns van dat herlieg ts�pje.
En mit sjpannoeng kiek iech dan, noa dat blinkend dr�pje.

't Ts�pje sjwaamt, de oom kiekt �p, en doamit vilt dat dr�pje,
jiddes moal en laider joddes, midde in 't ts�pje;

De erm auw sjwaad hat ziech jevr�ud, drum �s iech doch dat ts�pje,
en �nger 't sjlikke dink iech dan: wat zouw zoe� wientsieg dr�pje.

Nog jidder w�ch jon iech derhin, en es dat j�dlieg ts�pje.
En dat zal iech blieve doe�, bis an heur letste p�pje.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUIJ MIECH ENS HEI, DUIJ MIECH ENS DOA
1975/1976 nr.1 : Tekst & muziek: H.J. Bischoff

Wen iech diech zien, mie leefste kink,
ben iech duks oe�s rant en bant.
Doe bis het meadsje oes der ... (?)
woa alle jonge sjpas dra hant.
Ich zien aa diech dat's doe jeer jees,
......... (?)

Refrein:
Duij miech ins heij, duij miech ens doa.
Zaach nit mie ne�, mar zaach ens joa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�FJE, 'T
Tekst & muziek: Gerard Heijltjes

Noen zag miech ins Marie, woa is 't J�pje.
Iech han d'r ke�l al lang nit mie� jezie�.
De� man va miech dat is e doevve J�pje.
Dem vings doe �p 't doeffes, vrug of sjpie�.

Refrein:
Iech han e d�fje, e lekker d�fje.
Iech han e d�fje, en dat d�fje hat e k�fje.
Iech zits d�ks sjtonde �p 't doeffes,
iech jef mie le�ve vuur ich doef.
Iech zits d�ks sjtonde �p 't doeffes,
iech jef mie le�ve vuur ich doef.

* lp : Diverse artiesten - "Kirchroa, �s Hemetsjtad"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME