HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


?
1900-1920: Tekst & muziek: ?

Vastenoavend dok en dof, kleenkt ut op die bussen.
Heer enne stoal en doa enne stoal en op iedere stoal en kussen.
Kiek is in de schoarstie�n, doa hangen de lange woarste.
As de lange gegeaten zie�n, zullen de korte waal beater zie�n.
Snij maar deep, snij maar deep, ut veal allie�n, daat lus ik ni.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


33 JOAR DREUMELS ONDERI�N
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Horster Zengers


Refrein:

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


100 JAOR (KLEFFE Z�K)
1999/2000 nr.1 : Tekst & muziek: Paul Beurskens, Wim Duffhaes & Cay Kleeven
Zang (*) : Wim Duffhaes, Cay Kleeven, Nicole Lemmen & Gert vd Sterren


Refrein:
�I waere weej hoonderd jaor, 't is vur �s z�nneklaor,
mit vastenoavend blieve weej aalt goan.
�l waere weej hoonderd jaor, d�t is vur �s gen bezwaor,
want ge wet d�t joonk gelierd is alt gedoan.

Mit vastenaovend zidde �s keiduk.
Weej fieste door, joa drie daag �n ien stuk.
Aswoensd�g hebbe weej da kleff� z�k.
Daoraover make weej �s ga neet druk.

D'n optoch en da n� de Merthal hin,
daonoa duike weej e kefeeke in.
�l stoan weej op de bank straks in de min,
weej hajen �l en halde goje zin.

Op deensd�g kieke nor �s borebroed.
W�t haet d�t megje toch e leve snoet.
De joekskapel speult elf liedjes oet,
en daonao stoppe zeej mit d�t getoet.

* cd 1999/2000 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ALDE PREENSE
2002/2003: Tekst: Ald Preens Cor II - muziek: Alde knoeperdrager Thijs Kleeven
Zang: Alde Preense o.l.v. Paul II


Dreumel, Dreumel, Dreumel...

Refrein:
Weej zi�n de Alde, Alde Preense,
Preense o�t vervloagen ti�d.
M�gde i�n joar heer regaere,
Ma zi�n �-lang os vaere kwi�t.
Och d�t Preens zi�n is zo kort
M� Alde Preens d�t bliefde,
Ow g�nse laeve vort.
Weej zien de Alde, Alde Preense,
Preense v�n os Dreumelri�k.

Rinus waas d'n i�rste,
D'n i�rste in de reej.
Ma m�tte nou is ki�ke
En g�nse compeneej.
Joa zuj di zien gebleve,
Waas di ni weggegoan,
D�n h�je d'r gen alde preense
Heer in H�rst bestoan. (Dreumel...�laaf!!)

Weej waere w�l w�t troager
En mei is d�t te zeen.
't Springe en 't d�nse,
Wuurdt langszaam � w�t meen.
Ma d�t haet ok zien vurdi�l,
W�nt wette w�t d� bliekt;
D�t drie daag vastenoavend d�
En hi�l stuk langer liekt. (Dreumel...�laaf!!)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�LLES W�T V�N H�RS �F KEUMT
1990 nr.4 : Tekst & muziek: H�y Hesen
Zang: Doorgestoake Kaart


Refrein:
En vastenoaveswaelske
Kleenkt d�r �s Dreumelse land
En joonk en �ld d�t wet al wer:
Heer is w�t �n de h�nd
V�n �chter v�n d�n �sterik
Wies �n de Di�kerhei
En �lles w�t v�an H�rs �f keumt
D�t vingt heer zienen draej
En �lles w�t v�an H�rs �f keumt
D�t zingt heer �llemoal mei

Ik kende �t drek
Zeg, vingde d�t gek
Toen ik �t aens h�j gehuurd
En ik ni alli�n, m� iederi�n
Z�ng �t bej �s in de buurt
Di ni zingen k�s z�ch: �Vur mien p�rt
D� m� ni z� schon m� w�l keih�rd.�

En iederi�n springt
�t Host, draejt en swingt
Doa zi�n weej heer � gewend
In ho�gste octaaf, Dreumels Alaaf
Doa stoan weej heer vur bekend
Joa, weej laeve alli�n v�n de lol
En d�t h�lde weej joare l�nk vol


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S ASWOENSD�G NI MIER ZUJ KOME
1999: Teks & meziek: C. Kuijpers & T. te BaertHOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S DE LESTEN DREUMEL 'S NACHS NA HOES TOE SCHUUFELT
1999/2000 nr.2 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang (*) : Anja Hoeijmakers


�s de lesten Dreumel 's nachs na hoes toe schuufelt, e kiekt nag efkes beej �s Liesbeth d�r de glaas.
Heej zuut d�n �n d'n tap d�n ok ga niemes zitte, d�n is 't um, wet d�t 't vastenaovend waas.
Zit op e stuupke, e kiekt d�n d'n duuster i, ma nae d'r is gen meens nou mier te zi.
Heej zet zien huudjen op, e zaet k�m j�ng we gaon, nou wiet ik zeker vastenaovend is gedaon.

�nderwaeg na hoes deut heej w�t prakkezere, ovver d�t alles w�t ie dees daag haet gedoan.
Ma d�t filmke d�t m�t hiel langsem dreije want zie verstand, d�t haet op n�l gestaon.
�nder de luchtepaol beej w�t schaemel licht, zuut in de weenkelroet nag zie geschminkt gezicht.
Heej huurt de kerkklok nag slaon, 't zit d'rop, da wet ie zeker, merge vroeg m�t ik vroeg op.

�s 't vurbeej is nou da k�s ik w�l gaon b��ke m�r ik wiet 't good, �n �lles keumt en end.
Toch is 't fijn �s geej 's enne kier kunt merke d�t Jan en �lleman oow d�n ok nag 's kent.
Want nou giet �lles wer ziene gewoene gang 't is gauw vurbeej m�r e jaor d�t deurt ni lang.
Merge bin ik wer enne doedsgewoene meens meschien wer ik 't volgend jaor de neje preens.

* cd 1999/2000 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS DE WERELD TOCH IS PLAT WAAS
2006/2007 nr. 3: Tekst: Cor Kuipers - muziek: Wiel Vervoort
Zang: Marc Aerts & Jac Jeurissen


Refrein:
�s de werreld toch is plat waas,
d� st�nge weej wiet vaster �p �s bi�n,
r�nterum m�s w�l en leuning,
w�nt anders zuj 't te gevaorlijk zi�n!
En vur de schoon waas 't ok baeter,
't scheif �fsli�te waas gedaon,
nou huur ik �w �l h�rd�p zegge,
lo�p met di schaele kwats toch nao de maon.

't Waas met vastenaovend, Piet ging �p ho�s �p a,
heej ging duk pu�tje aover, heej snapte d'r niks va.
Zien vrouw zaog zien geschravel en z�g vur de lol,
Ja, Piet, da's moeilijk lo�pe, �p zonne r�nden bol.

Has �lle neej ideeje, die waere �fgekr�kt,
doabeej ok de bedenker, vur v�n�lles o�tgem�kt.
Pas n� verlo�p v�n joare, kri�ge ze 't door,
"Joa d�t is nag�l logisch" zaet da de stomste boor

* cd 2006/2007 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2007"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


�S IK OOW ZEEJ
1998/1999 nr.4 : Tekst & muziek: Leo Huijs
Zang: "Knats Um" (Hay Emonts, Peter Hagens, Leo Huijs, Mart Wijers)


Ik kiek mien oegen aaltied oet mit vastenaovend,
de moeijste meense kome da vurbeej.
Ik kiek n� leenks n� rechs, nor oonder en n� baove,
't is te gek, 't is te moeij, w�t ik da zeej.
M�r 't moeijste en het schonst v�n �llemaol,
d�t ziedde geej dao, geej jao, hielemoal.

Refrein:
�s ik oow zeej, da m�t ik lache.
�s ik oow zeej krieg ik aaltied goje zin.
�s ik oow zeej k�n ik ik ni wachte,
k�n ik ni wachte tot ik eind�lik beej oow bin.
Geej zied mien leefste, jao v�n oow hal ik't miest.
Mit oow d'r beej is 't laeven ien groet fiest.
�s ik oow zeej, da m�t ik lache.
�s ik oow zeej bestiet d'r verder niks vur meej.

Jao, in de zaal velt d'r hiel w�t te bekieke,
de moeijste kleure samen in e reej.
D'r zien d'r ok, die ech op niemes lieke.
W�t m�kt d�t oet, we make lol, we zien d'r beej.
En 't �ller-�llermoeijst v�n �lle-moal,
d�t ziede geej dao, geej dao, hielemaol.

�s da d'n �llerl�tsten aovend is gekome,
en weej muuj en hiel voldaon n� hoes toe gaon,
da kriede geej va meej 'n buuske roeije blome.
En beej 't schiensel v�n de sterren en de maon,
vrogde geej wie waor 't schonst v�n �llemaol.
Da zeg ik geej jao geej jao hielemaol.

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N BO�M
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Wazelvotte


Iedeir�n, di kent waal urgens ennen i�uwe alden bo�m,
beej 'n wei of en kapelke, of �p en plein gewo�n.
Heej zoag veul meense k�me, ma ok veul meense goan.
Zo�lang �s d�t ze wi�te, haet doa din bo�m gestoan.

�s din bo�m is k�s vertelle, v�n r�st in vroeger daag,
d'n ti�d noom ziene ti�d nag, d'r waas nag gen gejaag.
't K�s toen nag niks gaeve, �l haaj iets lang gedeurd,
w�nt w�t din daag ni kloar kwoam, waas merge �n de beurt.

�s din bo�m is k�s vertelle, w�t heej haet meigem�kt,
en hoe 't aens te kier ging, hoe 't toen haet gekr�kt.
Toen alle meense baejde "�, lot dit oavergoan",
en op eur kneeje dankte, toen 't wer waas gedoan.

�s din bo�m is k�s vertelle, v�n liefde en v�n haat,
de herrinnering die zidde, de scherf v�n en granaat.
Ma ok zie d'r h�rtjes, woa enne pi�l doar stukt,
o�its met en maes gesneeje, getuuge v�n geluk.

�s din bo�m is k�s vertelle, w�t doa is a-gericht,
hoe duk d�t doa en hundje zien pu�tje haet gelicht.
En hoe in ziene schaduw, doa s�mers woart gerust,
en stiekum jong en megje zich doa hebbe gekust.

�s din bo�m straks k�s vertelle, hoe zien laeve is vergoan,
hoe heej de zoare raegen da joare haet doarstoan.
God wet w�t heej nag mei m�kt, hoe gi�t zien laeve wier?
We zulle 't no�its wi�te, weej zien d'r da ni mier.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BO�NE SOEP
1981 nr.3 : Tekst & muziek: To�n Smits
Zang: To�n en Jan Smits en �n Venlo�s maedje


Refrein:
Och h�j ik m� gen bo�nesoep gehad,
Daan h�j ik nag d�t megje oet de stad
Joa, w�nt in die soep huurt toch en dik speer prei
En v�n deen ti�d af m�g ik nimmer mei
�Bo�nesoep�, zach mooder, �is toch hi�l gezoond�
M� nou lo�p ik wir alli�n, alli�n joa mit d�n hoond

Tienuske di scharrelde mit en megje oet de stad
En d�t heej doa gr�ts �p woar, d�t woar nog al glad
M� �nder �t vreeje zaet �p aens d�t �kind�:
�Zeg snaps dich d�t, Tinus
woar haer keump toch dae weend?�

�s Oaves toen d�n ti�d d�r woar d�t Tienuske m�s g�
En ze toen nag hi�l efkes in �t gengske ginge st�
Zaet ze tegge Tienus: �M�k �t neet te lank
Ik gluif �t keump van dich, joa astebleef man, gank.�

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOREBRULLEF
1982 nr.3 : Tekst & muziek: Joost de Koning
Zang: Annemie Mooren & Joost de Koning


�p �s boordereej, joa, doa is 't nag neej,
m� messchien hedde 't neejs aal gehuurd.
Beej �s �p 't vaeld woord 't gister verteld:
�zzen To�n mit Marie oet de buurt,
die hebbe w�t same, de k�ster z�g ame,
�s vader trok flink � zien pi�p.
I�rs 't huuej v�n 't vaeld, daan de kerk en 't gaeld.
Oow leefde is lang nag neet ri�p.
Och mam, hoe k�m ik doar �f ?
En wette w�t mam z�g ?

Refrein:
�s de koewe loeje en de bore bore wer 's good,
sti�t 't zunke �n d'n hemel, kriegde kriebels in �w blood,
schoor daan �w kleumpkes, pluk daan �w bleumkes.
Hedde �n i�n �w h�rt verpand,
d�t guf en bore-borebrullef in �s Horster Dreumelland.

En joar is vervloage, 't is ongeloage,
m� pap h�j toch wer 's geli�k,
To�n noom 't beslo�t en zien leefde ging o�t,
en heej sjanste in �s dreumelri�k.
De megjes die wachtte, To�n danste en lachte,
en d�ch �n w�t moder 's vong:
Pluk heer daan �w bleumke, i�n en i�n is en s�mke,
't leefste d�t nimde �w j�ng.
De moraal v�n dit verhaal, d�t zingt de ganse zaal.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN BRU�DJE WALVIS
2009/2010 nr.3 : Tekst: Chris Winkelmolen - muziek: Wim Duffhues
Zang: Huub Cox & Chris Winkelmolen


Dinsd�gs g�j ik aalti�d nao de maert
w�nt dao is d'n euro nag w�t waerd
Ik ko�p meej dao en krinte-wekske
of w�t st�f vur en carnavalspekske
Ma vur de maert is �fgelo�pe
nag gauw en bru�dje walvis ko�pe

Refrein:
En �s ik d�t g�j bestelle
gi�t di visboor meej vertelle:
"Jao ma walvis heb ik neet"
Ik zeg: "Man dit is te gek"
griep di visboor um de nek
"Kiek wao di kraom heer vaol mei leet,
geej het walvis, geej het walvis, man geej het walvis.
Met mien o�ge is niks mis, man geej het walvis
man geej het walvis"

�s d'n �ptocht net wer is beg�s
is ut ierste gaat d'r wer d�r �s
Beginne met nummerke elluf
en kome aan �s honderdtwelluf
Ma �s d'n �ptocht is �fgelo�pe
nag gauw en bru�dje walvis ko�pe

Is ut dinsd�gsoave�s twelluf oor
joa da schrik ik meej ut apezoor
D�t is ieder jaor wer bale
ik g�j en l�tste pilske hale
Vastenaovend is wer �fgelo�pe
nag gauw en bru�dje walvis ko�pe


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN AUGUSTUS
1988 nr.4 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT DAAK DUR AF
2000/2001 nr.2 : Tekst & muziek: Erik van Rengs
Zang: Erik van Rengs & Ellen Jeurissen


Refrein:
Vanoavend daan giet ut daak dur af, den ber in meej is los.
De ganse tent achter oos a, we goeje alle remme los.
Blief neet an de kante stoan, ne how es op die kist.
Same wat goan viere , he of doa us wat versiere, domei is toch ga niks mis.

Weej speule in en joekskapel de hoegste toene mei,
en as ut da wat later wurd daan deut ok ieder mej.
Met de vastenaovend kenne weej ga genne sloap,
we halde daan de oege drie daag lekker oap.
Weej zien in ooze sas en geve duchtig gas.

Zoe trekke weej drie dolle daag door ut dreumelland,
en make da veul joeks en lol en gene trammelant.
Ut latste urke stoan weej daan bove op de tap.
We zwaaje en we sjoenkele en drinke nag wat sap.
Weej haele nag es oam en goan tot op den boam.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAT DEUT �T VEURJOAR
1990 nr.1 : Tekst & muziek: Doroth� Cox
Zang: Doroth� Cox


Refrein:
Ik vul �t veurjoar in de l�ch
De weenter waas ok l�nk gen�g
Ik wil wer vaste-, vaste- vastenoavend viere
Ik d�ns en waelske �p de stroat
Neurie zachjes in de moat
Ik wil wer vaste-, vaste- vastenoavend viere
Joa joa de moan die schient
Ik bin en H�rster ki�nd
V�n Vastenoavend krieg ik no�jts gen�g
Joa �s de moan d� schient
Vul ik meej en H�rster ki�nd
D�t deut �t veurjoar, veurjoar in de l�ch

De kattemieskes bl��je has
�t Is nag vroeg, m� ik denk �s
De kattemieskes wer �n �t gr�jje goan
D� zulle d�r ok gauw wir blome stoan
En is �t mit de weenter ech gedoan

Mit vastenoavend, ieder joar
Al is �t boete nag w�t zoor
Niks helt meej tho�s
Ik halt �t d� ni mi�r
Ik zuk d� gauw mien vastenoavendkli�r
D� wuurt �t ti�d d�t ik dees daag wer vier

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D�T HEB IK VAN GEN VREMDE
2007/2008 nr.2 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Ron v.d. Beuken Mieterik
Zang: A-MuziCaal, Ger v.d. Bekerom, Thijs v.d. Munckhof en Jan v.d. Munckhof


Refrein:
D�t heb ik v�n gen vremde
d�t zit d�r beej �s een
d�t zit deep in mien gene
m�tte �zze pap is zeen
di sjouwt nao �lle kroege
zit �t lifste �p en kruk
en ik heb d�t ge-erft
d�rrum k�m ik heer z� duk
dus raeken �t meej ni �
�t leet �n �zze V�
Laatste nazin:
�zze V�, - �zze V�, dao.... leet �t �)

Di zo�n v�n �zze�n buurman,
wis ni good w�t �erfelijk� waas
en vraog toen �n zien vader:
�Heb ik ok zon lange naas�?
Ze ginge toen �nt maete
en kwaome d�r toen o�t,
tot �p de millimaeter
h�j heej krek dezelfde sno�t.

Gister vraog �s Jantje:
zeg hoe zit d�t nou met meej,
bin ik nou �t zelfde,
�t zel-lef-de �s geej.
Ik z�g: W�I �l d�t g�jje,
jao d�t is hi�l frappant,
m� aal die minder dinge
hedde v�n d�n andere kant.

* cd 2007/2008 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2008"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEEN ADAM TOCH
1978 nr.3 : Tekst & muziek: To�n te Baerts
Zang: To�n te Baerts


Refrein:
Deen Adam daen haet zich vergaete
Um stiekum v�n deen appel te aete
W�nt h�j heej v�n de pilskes �fgewi�te
D�n h�j heej d�t no�its gedoan
Deen Adam deen haet zich vergaete
W�t w�s meej d�t toch enne d�mme j�ng
Um stiekum v�n deen appel te aete
Toen heej d� beej d�t bu�mke st�ng

Eva w�s zien vrouwke, joa d�t m�kte ze �s wi�s
Ze laefde same lekker, in d�t gro�te paradi�s
Eva h�j zon fijne hoar, m� niks vur um de bi�n
Ik h�j w�l in de pl�ts v�n eum d� efkes wille zi�n
Deen appel v�n d�n bo�m, bederfde mienen dro�m

Ik woar z� gaer mit Eva lekker �n de zwier gegoan
�t W�s joamer d�t deen Adam
Beej d�t bu�mke m�s goan stoan
W�t h�je weej �t good gehad
�s d�t neet woar gewest
W�t deej ik mit de andere, w�t deej ik mit de rest
Deen appel v�n d�n bo�m, bederfde mienen dro�m


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N DOEDELZAK
1978 nr.1 : Tekst & muziek: Tiny & Cor Kuipers
Zang: Tiny & Cor Kuipers


Refrein:
Sjeng speult �p d�n doedel, doedelzak
Rakketakketak, �p d�n doedelzak
�t K�n eum �llemoal niks mier gaeve, di zak d�t is zien laeve
Heej blust zich kapot �p de piepe
En kriegt lame erm v�n �t kniepe
M� heej speult door �p d�n doedelzak
Rakketakketak, in zien s�ndags pak
W�nt �s ge �t nag ni wist:
Sjeng is d�n i�rste doedelzakkenist

Enne verre vriend oet Schotland
Di broacht Sjeng is w�t mei
Enne laere zak mit piepe
W�t waas meej d�t en grei
Heej zoat d�r i�rst mej in zien maag
W�t m�t ik mit z�n ding
M� heej is �t goan prebere
En �t ging, �t ging, �t ging

Is d�r �rges w�t te viere
Sjeng is v�n de p�rteej
M�tte eum d� gruts zeen kieke
Gans veuraan in de reej
De meziek di klinkt hi�l erg mo�i
En �s d�t mei ni klopt
Joa d�n is �t w�l has zeker
D� zit d�r en pi�p verstopt


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DON JUAN
2002/2003 nr.4 : Tekst & muziek: Kleffe Z�k (Paul Beurskens, Wim Duffhues, Cay Kleeven en Gert v.d. Sterren)
Zang: Kleffe Z�k (Paul Beurskens, Wim Duffhues, Cay Kleeven en Gert v.d. Sterren)


Refrein:
Waas ik toch ma en Don Juan, zon Casanova, deen versiere kaan.
Aan elke hand daan twi� vriendinnekes, de allerleefste Dreumelinnekes.
Waas ik toch ma en Don Juan, doa dro�m ik zellef nou al joare vaan.
Ma mo�ie dro�me zien bedrog, ik bin joamer genog vur megjes alli�n loch.

Ik bin op eur gevalle, doa in daat klein kefee,
toen ik d'n d�rpel miste, en zo� noa binne gleej.
En ie-moal oetgegleje, ik aan eur veut doa loag,
deej zeej net, as-of ze meej neet zoag.

Waorum zeen megjes meej neet stoan?
Waat is d'r misgegoan?

Ik heb mien hart verloare, ma hoe maak ik en kans?
Haal ik eur wat te dreenke, of vroag ik eur ten dans?
Toen ik noa hi�l lang denke, de stoute schoon a-trok,
zoag ik daat, zeej met en jong vertrok.

Waorum zeen megjes meej neet stoan?
Waat is d'r misgegoan?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREUMEL DREUMEL DREUMEL
1968 nr.4 : Tekst & muziek: Jo Poels
Zang 1 : Jo Poels
Zang 2 (**) : Horster Zengers


Refrein:
Dreumel, dreumel, dreumel, mak ow now is los.
Dreumel, dreumel, dreumel, vroag ni waat 't kost.
Dreumel, dreumel, dreumel, kunde neet mier stoan.
Geej het 30 pilskes door ow kelgaat loate goan.

3 Daag vastenoavend, 3 daag aan ien stuk.
3 Daag vastenoavend, jong, waat en gel�k.
We trekke mit d'n optoch mei, mit en masker op.
En kiekte 's oavends in de zaal, stiet alles op de kop.

Mit en bitje oet de Fles kunnen weej daat ok best,
Waant weej dreumels zien beeji�n, schut ma onderi�n.
Sjouwe weej 3 daag vur gek door os dreumelland.
Weej make same hiel veul lol, en maerge ne zeeke bol.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"
* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN DREUMELINNEKE IN RIO
1985 nr.4 : Tekst & muziek: Fer Hobus
Zang: Fer Hobus


Refrein:
En Dreumelinneke in Rio, oh mama, mama, mama mio.
Mit op de kop en gro�te v�r, och waat zeej ik daat toch g�r.
Ole, ole, ole.
En Dreumelinneke in Rio, oh mama, mama, mama mio.
Lekker danse op de playa, de zurg vur manjana.
Ole, ole, ole.

Oz Truus is mit de carnaval in Rio gewest.
En minse, daat vong die toch zoa fijn ... Ole.
Zeej danste de samba, caramba ole.
En geluuf meej, die ging aas ennen trein.
Begin waas waat moeilik, oz Truus is waat druug.
Ze stond nag waat stief nevve de kant.
Ma noa 'n paar oor waas d'n ozel vurbeej,
en stong ze vaan kop wies ti�n in brand ... Ole.

En sinds di vastenaovend is oz Truus hielemoal dol.
Ze zingt en ze danst de gansen ti�d ... Ole.
Vaan vroeg in d'n merge wies deep in d'n nacht.
Zeej kaan urren energie neet kwi�t.
Ma smeis wuurt ut meej toch 'n bitje te dol,
en roop ik, "Schei now is vaan gedoan".
Maar as ik daan zeej, hoe oz Truus doa zo� danst,
kaan ik zelf has nimmer blieve stoan ... Ole.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN DREUMELLIEDJE
1981 nr.2: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Gef m�j m�r en dreumellieje,
op en Vastenoavesmelodiejke.
Gef meej mar ennen dreumeldans,
mit w�t Vastenoavendsjans.
W�nt Vastenoavend vi�re �s ni mi�r te li�re.

Ik bin in de stad weste ki�ke,
um de vastenoavend te vergeli�ke.
Ma wette w�t ik z�ng,
toen ik noa en urke �l wer g�ng ?

Ze keeke m�j allemoal �,
en vrooge: "Woa komde geej toch v� ?".
Ik schoot hiel h�rd in de lach,
heb ur de leste ki�r gezach ...

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DREUMELS, DR�DJES V�N PLEZEER
2005/2006 nr.3 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Anja Hoeijmakers
Zang (*) : 11-7 (Mark van den Beuken, Leon Jacobs, Wim Peeters, Lambert van Rens)


Refrein:
Dreumels, dr�djes van plezeer
kom toch wer 's heer
Ut is begos, 't is begos
maak ow nou ma los
kom o�t di stool en o�t die ki�t
volg de preens di veurop gi�t
maak oow los, maak oow los
't is nou wer beg�s

Kiekte nao d'n optocht in de Loevestraot
d�n zwaaie weej nao ow met de hi�le Raod
wat en greij stiet d'r aan de kant
't is zao sch�n in 't Dreumelland

Kraomde op de Vi�mert van di sch�le praot
dan luustere weej nao ow met de hi�le Raod
aal di kwats giet d'r in as kook
't is zao schon op din Dreumelhook

Hoste in de M�rthal wer us �et de maot
d�n lo�pe weej veurop met de hi�le Raod
elf kels zette zich te kiek
't is zao schon in 't Dreumelriek

* cd 2005/2006 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2006: 4x11 Jaor"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT ELFDE GEBOD
2005/2006 nr.4 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Ron v.d. Beuken
Zang (*) : Peter Minkenberg, Peter Hagens en Ron v.d. Beuken


Refrein:
Geej zult vastenaovend viere
Alleluja-alaaf
En ow tot dit fi�st bekiere
Alaaf, alaaf, alaaf
As weej deepgeluuvig waere
En da beej d 'n ellufde zwaere
Goan weej vastenaovend viere
Alleluja-alaaf

Oeijt kwaam Mozes v�n den Berg mit de Tien Gebaoje
�n ellufde dat waas dur ok, ma woj heej ni verraoje
Dat haet heej toen verzwege, haj ie dat ma ni gedaon
Ma weej wiete wat der toen ok beej haj motte staon...

Hiel veul jaore zien ze nou beej ze club van Roeme
Has allemaol van dat gebod al stiekum aan ut dro�me
Ze hebbe ozze zaegen, as de werreld zich bekiert
En net as weej gans vanzelf vastenaovend viert

Beej ut bisdom zagte ze les taege den daeke
Den elllufde van den elfde da motte geej gaon praeke
In de kerk drinkt der iene, heer allemaol
Ut ellufde gebod dat zaet, 'dud ze n�g 's vol...'

* cd 2005/2006 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2006: 4x11 Jaor"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DEN EUROVASTENAOVEND
2001/2002 nr.4 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Petri Vullings-Boots
Zang: Aal HOVOCaal: Auke Dorssers, Koen Hendrix, Pieter v.d. Bekerom & Roel Gielen


Refrein:
Mit den euro vastenaovend viere, doa goan weej veur.
Mit den euro vastenaovend viere, d� liekt alles m� halluf zo deur.
Der wurt besteld en m� besteld, want 't kost ni zoveul geld.
Ma vur ge 't wet, d� ziedde foeps en "oetgeteld".

't Wurt wal efkes wenne, aan daat neeje geld,
umdaat der nag genne in die euro's telt.
En ok hiel waat minse, zeen die munt ni gaer.
Vaan vandaag op merge zien zeej nimmer miljonair.
Ma miljonair of baedeler, wiej is stinkend riek.
Ik wil ni wi�te op welleke ik liek.

D'n �s vertrouwde gulde haet vort afgedoan.
Der wurt nag allien vaan den euro "oetgegoan".
Overaal bet�lde mit gelieke munt,
zoedaat ge mit daat geld ok "Rosen Montag" viere kunt.
Vaan dreumelriek tot G�rzenich; jonges daat is gaaf.
Dreumels en K�lle �� �� �� Alaaf Helau Alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


FOEMELE
1994/1995 nr.2 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang (*) : Jack Cuypers & Anja v.d. Munckhof


Refrein:
Ik zui mit oow wille foemele, foemele, foemele,
en same w�t goan boemele, boemele, boemele,
want ik ving oow toch z� leef "och, An",
ma wao haal ik nou de mood vandan ?
Sinds d�t ik oow wer heb gezi,
en oow vergaete, d�t bin ik nag ni.
K�m laote weej um nag is goan,
wies vastenaovend is gedoan.

Ik ken oow wer trug, nag v�n vurrig joar.
Ik krieg has de kriebels, d�t is i�rlik waor.
Lat os vastenaovend goan vieren,
en same de zaak w�t versiere.
Stil's en huur w�t ik zeg.
V�n oow bin ik hi�lemoal weg.

Wao de muziek is, doa zulle weej zien.
En let m�r is op, weej zi�n neet alfi�n.
Jan en �llem�n k�mde taege,
en niemus, deen is nag verlaege.
K�m nou en m�k is w�t vort,
straks kome weej nag ti�d te kort.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GANSE SANTEKROAM
1994/1995 nr.1 (L.V.K. 1995 nr.1) : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Cleven
Zang (*) : De Wazelvotte (Rob Achten, Thijs Kleeven & Toen te Baerts)
Winnaar Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 1997


Refrein:
Strakkes goan we mit de ganse santekroam,
noa d'n hemel, noa d'n hemel.
En Pietrus zaet, geej het 't good gedoan.
Godde geej ma beej daat engelke doa stoan.
En engelke heer, en engelke doar.
't Lifste en engelke met echte engelenhoar.
Strakkes goan we mit de ganse santekroam,
noa d'n hemel, daat is rechsaf beej de moan.

Beej Kaarte wer gen troef, of enne kraan di lekt.
Waat werde saggerijnig vaan en bus die net vertrekt.
Ok vaan en laege knip of en kapotte toet.
Ma maak d'r ma 't beste vaan, want ens, da is daat oet.

'n Wingse weenkelkar of enne slechte buut.
Misschien loepte al roed a, as d'n tap heer dalik sluut.
Of ennen blauwe breef, en oor te laat de krant.
Ma oeits keumt d'r en ende �n, �n al di trammelant.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GATE IN DE BOKS !!!
2007/2008 nr.3 : Tekst & muziek: Joep Hoebers
Zang: Alti�d Noe�t Te Laat (Erik van Rengs, Ber van Issum en Leon Geurts)


Refrein:
Ik heb wer gate in de boks vaan gisteroavend
En loag veuls te laat wer op mien iene oer
Din daag vaan gister deen begos zoe veulbeloavend
Ik hai en enkeltje ma mos ok nag retour
De paad na hoes dat zien d�stere wege
En ik heb wal drie kier an de kant gelege
Ik heb wer gate in de boks vaan gisteroavend
En os mam die hai ut meej nag zoe gezag

Mien vastenoavespekske wer oet de kas gehaald
Vurig joar nag neej gekocht nag neet gans afbetaald
Tocht zitte dur now gaate in de piepe vaan die boks
Ik kreeg ut in de gate ma wis neet doe dat now kos
Mien mam die z�g jong denk now us good noa
Hoe trof ik oow now a mit vastenoavend vurig jaor

Now kost di vastenoavend toch mier da geld alli�n
Drie daag op en reej die neeje bokse um mien bi�n
Iedere merge zit in mien geheuge en groet gaat.
Ut waas wer te gezellig en ik makte ut te laat
Gate in mien boks die kan ik make
Ma ik mot um in ut vervolg wat minder minder minder rake

* cd 2007/2008 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2008"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GE LEFT PAS �S GE ZINGT
1986 nr.3 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Ziede oet de moat en vaan de wi�s, of valde oet d'n to�n,
al zingde d'r naeve, zing 's mei, zinge is toch z� gewo�n.
Waat k�n 't gaeve, waat iemus anders d'r va vingt:
Ge halt �s Dreumel v�n 't laeve en ge left pas aas ge zingt.

Hedde 's pech of zit 't �w taege ?
Keumt i�n en ander w�l �rg �ngelaege ?
Ziede d'n Hannes of ziede de klos ?
Zing 's en liedje d� luu�pt 't w�l los.

Probeer gewo�nweg alle probleme,
's mit en k�rrelke zalt te neme.
Zing 's waat liedjes, doa zie ze toch veur.
En schmink guf 't laeve daan 3 daag kleur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEEH, HEEJ EN IK
1988 nr.1 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang: Noeijt Pries


Refrein:
Geej, heej en ik, weej hebbe enne vastenaovendstik.
Heej en ik en geej, we zien de i�rste en 't lest d'r beej.
Ik en geej en heej, we veule os nou echt wer vreej.
Kom d'r ma beej os achternoa, de vastenoavend is wer doa.
Kom n�w ma gauw achter �s a, mit �wwe ganse heisasa.

I�der joar, d�t is woar, stoan weej mit os huudje kloar.
't Is wer vastenoavend, i�der joar, d�t is woar,
mit en bitje griezer hoar, ma d�t is vur �s ga gen bezwoar.
Zolang 't ka goan weej nag ieders kier.
Misschien da giet 't strakkes waal ni mier.
Doarum, woarrum, vroag nou ni woarrum.

Zinge heej, springe doa, loepe mooders megjes noa,
mit de vastenoavend, ieders ki�r wer opneej,
stoan weej veur in de reej, goan ok mit de borebrullef mei.
Zolang 't ka zien weej d'r aaltied beej,
geej allemoal en geej en ik en heej.
Doarum, woarrum, vroag nou ni woarrum.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEEJ ZIET 'T MO�JSTE
1985 nr.3 : Tekst: Dorothe Cox & Cor Kuipers - muziek: Dorothe Cox
Zang: Dorothe Cox


Refrein:
Geej ziet 't mo�jste waat ik heb.
Geej ziet 't leefste waat ik ken.
Geej ziet 't beste waat meej o�jt is ovverkome.
Denk ik aan ow, daan zeej ik honderddoezend blome,
in ennen �ptoch di ma no�jts veurbeej zal goan.
De vastenoavend zoonder oow is gri�s en kald.
Ge moot toch wi�te daat ik zovveul v�n ow hald.

De vastenoavend waas d�t joar z� kald.
Ze strouwde vur d'n optoch o�t met z�lt.
't Sni�jde en 't waejde, joa, 't waas ontzettend zoor.
Ma toen ik ow zoag, brook de z�n d'r door.

Vier ik nou vastenoavend in de stroat.
Joa, zoonder oow wet ik meej genne road.
Ma aas geej daan wer beej meej ziet, daan gi�t 't allemoal.
Geej ziet mien allerleefste z�nnestroal.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEN HEN MAR ENNEN HAAN
1979: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GENIET VAAN UT LEAVE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Levensvreugd


Refrein:

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GESTOALE HART
2003/2004 nr.4 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Petri Vullings-Boots
Zang: Marion Peeters-Boots & Ron v/d Beuken


Refrein:
Ik heb mien hart verloare, ma zoonder pien of spiet,
verloare aan de waore, mien hart dat bin ik kwiet.
Toch veul ik ut te kier goan en wiet wao dat aan leet,
want zuj ut der van stilstaon, daan klopte der iets neet.

Mien hart, dat is gestaole door ennen hartendief.
Toch loep ik te straole, ik bin gewoen verliefd.
Want ut vult wal lekker dat ik mien hart verloor.
Al mis ik miene wekker, den tied tikt vur os door.
En ik bin elken daag wer hielemaol van slaag.

Ik waas mien hart aan't luchte, daodoor is ut gebeurd.
Nou zit ik te verzuchte, hoe lang dat dit zoe deurt.
Ut kreeg meej te pakke en leep toen oet de hand.
Ik doch, ik zit gebakke, ma staj nou gans in brand.
Dat veur wurt ni geblust umdat geej meej wer kust.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


G�DDE M�J
Tekst: Piet Keijsers - muziek: Hay Hesen
Zang(*): Dreumelko�r


G�dde m�j met vastena�vend,
D�n gaon weej lekker o�t.
W�t �n greij met vastena�vend,
�n masker op �w snoet.

�s weej dan d'r enne dr�nke,
�s gleskes la�te kl�nke.
D�n veul ik meej �k wer g�ns �s neej,
Ik k�n de g�nse werreld d�n wer aan.

�n glaas beer, of twi�, drie, veer kunme we lichtig aan,
Na� en rundje ga�n we d'r wer duchtig t�ggenaan.
�t is �s aal wer um �t aeve,
D�n aan de beurt is mot en rundje gaeve, rundje gaeve.

En d�n prooste weej wer op de milde g�ever,
En �swoonsd�g kriegde g�nnen dr��ge l�ver.
En zeej ik �n schon m�gje lo�pe,
D�nk ik beej meejzelf w�t is �t la�ve sch�n.

J�ng j�ng j�ng, joa z� sch�n,
J�ng j�ng j�ng, joa z� sch�n.

M�gje g�dde met meej m�j,
Wilde geej neet met meej m�j?
Dr�nke weej �n gl�ske beer,
Twi� of drie messchien w�l veer.

Mien verstand d�t sli�t op h�l,
Joa ik krieg �t in d'n b�l.

En de l�ch en de l�ch ruukt nar p�prika,
�s d'n hemel, hemel, hemel tralala.

G�dde lekker m�t meej m�j,
G�dde lekker m�t meej m�j.
Zien weej s�me d�n beeji�n,
Dr�nke d'r �n in de ma�neschien
Mien verstand d�t sliet op h�l,
Joa ik krieg ut in d'n b�l.

En de l�ch en de l�ch ruukt nar p�prika,
�s d'n hemel, hemel, hemel hiep hoera.

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GOULASH
Zang: Serf Smits & de AMC zengers

Vroeger toen �t nog r�stig woar, r�stig op ut werk.
Toen oate ze nog groete stukke verkes achterwerk.

Refrein:
M�. now d�n tied vort sneller giet now is dat ni mier good,
Now m�te ze wat heiters heiters heiters in dat blood.
Hej hej goulash, goulash mot ut zien.
Goulash vleis en goulash soep en goulash in de poep joa joa joa.
Hej hej goulash, goulash mot ut zien.
Goulash vleis en goulash soep en goulash in de poep hej.

Vroeger toen �t nog r�stig woar, woar d�r genne mot.
Ze oate toen nog stukke spek en boene oet de pot.

Vroeger toen �t nog r�stig woar, worte ze hiel ald,
dat kwoam van al dat geitevleis en hiering in ut zalt.

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GREUNE ZIEP
Tekst: ? - muziek: ?
Zang : Um en Um (Math Craenmehr en Wim Hendrixks)


De sopkeatel wuurt heit gestokt, zolang wies aal 't water kokt.
Daan in de kuup en ien vur ien, woarte gewasse van kop tot tien.
't Is of ik 't nog vur meej zeej, as nummer zeuve in de reej.
De veut wat zwart, de neagel fies, 't water aal waas blauw en gries.

Refrein:
Greune ziep zonder o'klok,
en d'n borstel gebroekte mooder ok.
Greune ziep, niks waas gezonder,
en op 't end nog efkes kupke onder.

De pyama waas al kloar gelag, noa bed pas um en oar of ach.
Neagel geknipt, de hoar gekemt, en schonne oonderboks en hemd.
De greune ziep, die rook nog fris, op zondaagmerge in de mis.
Ma daags d'r noa, haj mam 't zwoar, umdat ok daan wir wasdaag woar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE H�RMENIE
1983 nr.4 : Tekst & muziek: Fer Hobus
Zang: Sraar v.d. Beuken, Fer Hobus, Wim Moorman


Refrein:
Huur doa, doa keumt de h�rmenie, huur ze to�te, huur ze bloaze.
Kiek doa, doa is de h�rmenie, zit ze lo�pe, zit ze kroaze.
Al is d�t w�t ze speule ok neet allemoal in de moat,
de h�rmenie die brengt toch aaltied laeve in de stroat.
En �s ze o�tgebloaze zi�n daan hebbe de mi�ste doars.
D�t is de Keuninkleke Toeteklup van Hoars.

De keuninkleke H�rmenie v�n Hoars die is �l �ld.
Joa, die besti�t �l joare.
Die is, zo� weurt �s oet de hiele alde beuk verteld,
in achttienhoonderdzuvventien geboare.
Oet de waeg, doa keumt ze hin, en d�t guft zon g�je zin.

En i�ne ki�r in de zovveul joar, d� m�tte ze �p konkoer.
Joa, doa kunne ze ni bo�te.
Ennen i�rste pri�s mit lof of ennen derde pri�s mit niks,
't is m� net w� good of d�t ze to�te.
Ma ze halde g�je mood w�nt d�t zit eur in 't blood.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


H�RT IN DE W�R
1990 nr.2 : Tekst: Felix van Haren - muziek: Felix van Haren, Mien Vermeeren & Mieke Brinkmans
Zang: Mien Vermeeren & Mieke Brinkmans


Refrein:
Hoe zui �t kome d�t ik mit vastenoavend
Z� duk mien h�rt verlis en iedere ki�r m� wer?
�t Liekt daan allemoal z� mo�j en veulbeloavend
Zui d�t nou kome d�r �t beer of d�r de sfeer?
Ik wi�t �t ni. K�n iemes meej d�t zegge?
Daan zui ik ech gelukkig zi�n dees gekke daag
Wilde geej efkes haelpe um �t o�t te legge?
Want �nders blief ik kriebels h�lde in mien maag

V�n �smaerges vroeg tot in de midd�g
Lo�p ik d�r de stroat
Mien gedachte zi�n ni b�j mekaar
Och d�t k�n toch gen kwoad
Tot �saoves toe m� aevegood
Ik k�m d�r nag ni o�t
D�t ik alli�n bin mit zon verlifde sno�t

Ik z�j d�r lo�pe mit dees daag
En d�t zien d�r nag al w�t
Has �t zelfde �s ik en d�n daenk ik:
�Nou die hebbe ok ni d�t�
Die prakkezere en d�t motte eigelik gaar ni d�
Gewo�n d�r teggen-�
M� mien vroag blieft d� w�l st�


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEI GODDE GEEJ
1990 nr.3 : Tekst & muziek: Wim Duffhues & Rob Driessen
Zang: Wim Duffhues & Rob Driessen


Refrein:
Hei godde geej neet mit meej mei ?
In deze vastenaovesti�d wil ik det geej beej meej zi�d.
Hei, godde geej neet mei mit meej, noa i�n of ander leuk kefee, dan wuurt dees carnaval okee.

Ik stong ma wat te ki�ke noa d'n optoch, z� stil en gans alli�n.
Doa kwoam toch zon schon megje dat meej opzoch, zeej woj waal beej meej zi�n.
Zeej keek meej leef a en ik kreeg en roeje kleur, det megje stelde toen a meej veur...

Ik heb det megje doa neet loate stoan, weej ware en aardig stel.
Al hossend zi�n weej door ut d�rp gegoan, op meziek vaan en joekskapel.
Dus ziede geej all�en, nou daan deut ma neet z� flauw, stap op en megje af en vroag d'r gauw...

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HENNE ZIEN GEN HANE
1978 nr.2 : Tekst & muziek: Jan Derix & Joep Stroeken
Zang: Jan Derix & Joep Stroeken


Refrein:
Hene zien gen hane
En sproan is genne jiets
En kat is genne kater
En ped is genne fiets
En megje is gen jungske
D�t wet heer iederi�n
M� woa �m d�t nou krek i zit
Ni in de kleinen ti�n

Vroeger tho�s, ik w�s de klenste, gen beneul
Zoag ik de verkes, zoag de koewe, w�s ik veul
M� �s mooder haet meej later o�tgelag
En nou sloj ik genne flater
Maaj haet ze z� duk gezag

Teggeswoardig in �t laeve, �t is z� schon
Keumpt zon bruudje beej �w naeve joa en won
En d�n denk ik aan die joare in de wei
Kiek neet zo�, ik bin verloare
D� zing ik nou tussebei


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOCKEYCLUBLIED
2000: Tekst: ? - muziek: ?

Lang l�ve HCH

Weej zinge heer oet volle borst 't Lied van allegaar.
't Strijdhed van de hokkieclub, 't Lied van HCH.

Refrein:
Ha li, ha lo lang l�ve, lang l�ve HCH.
Ha li, ha lo lang l�ve, lang l�ve HCH.

Enne wedstrijd thoes, da motte d'r zien, 't is ok vur oow plezeer.
Ge kunt stoan schriewe an de lien, bej en lekker fleske beer.

't Is gezellig ozzen troep, g�n mins, din os wat deut.
Din iene din dat toch probeert, deen is dan de pineut.

En as ze oet goan speule, en verleeze met ien-nul,
dat kan os niks mier schille, onder 't drinke van en pul.

't Is zo fijn bej ozze klub, och mins, wat bin ik bliej,
um net as aal die andere, bej ozzen troep te zien.

* cd 1999/2000 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOVOC NUMMER I�N
2001/2002: Tekst & muziek: Bob Soberj� & Jac Jeurissen
Zang: Leeje v�n Hovoc


In de speultuin zien we allemoal beg�nne
't Ging toen nog alli�n m�r vur de lol
D'n i�rste wedstrijd hedde da gew�nne
D'n baekerkast di keumt gauw bi�stig vol.

Refrein:
Joa weej zien d'r mej gebaore
En weej gaon d'r mej nao bed
Laot m�r 's huure w�t geej in �w het..........
Hovoc, Hovoc nummer i�n
Hovoc is de club jao vur iederi�n
Hovoc volleybalplezeer
En af en toe 'n lekker gleske beer
(H.O.V.O.C. HOVOC OLE)

An 't eind van 't jaor, laote weej os droppe
In d'n duuster sjouwe weej daan in 't roond
De veut vol bl�r, toch zien weej neet te stoppe
Want volleybal m�kt alles wer gezoond

leder jaor is 't 'n vast gegaeve
Gans Hors volleybalt daan mit os mej
'n Schon toernooi, kunde daan belaeve
Lekker balle bo�te in de wei

Hovoc, Hovoc nummer i�n
Hovoc is de club jao vur iederi�n
Hovoc volleybalplezeer
En af en toe 'n lekker gleske beer
En af en toe 'n lekker gleske beer
Vur jong en ald'n bi�stig gooje sfeer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HUUS KIEKE
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Um & Um


Refrein:

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN HUTJE OP DE HEI
1997/1998 nr.4 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: De Wazelvotte


Refrein:
Ik woj z� gaer... en hutje op de hei.
En hi�l klein hutje, j� zon hutje, zon hutje vur �s �llebei.
Keumt de z�n, da goan de remkes oape.
Gi�t ze weg, d�n goan we lekker sloape.
Mit en geit, w�t sch�pkes en w�t henne.
Ik z�j oow doa mien g�nse laeve lang verwenne.
Leeve, schat d�t woj ik z� gaer.
Gewo�n te laeve, j� te laeve v�n de liefde en 't waer.

Ik z�rg vur, de kachel en m�lk ok de geit,
bak oow en spegeleike, �s geej mien z�kskes breit.
We loaten �s ni jage, we loaten 't m�r goan,
en dro�me die we hebbe, die loate we bestoan.

Wilde �s bezeuke, �lli�n of �llebei,
't schouwke zidde ro�ke, doa �chter op de hei.
Ik d�rf has te wedde, �s geej �s hed gezeen,
d�n bouwde ok zon hutje en kroepte d'r samen een.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N IDEALE
2003/2004 nr.2 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Jac Hanssen
Zang: Vera Hendrix, Suzanne Keizers, Nicole Lemmen


Refrein:
Geej ziet d'n ideale, d'n ideale kel.
�s geej meej ni k�mt hale, da daenk ik d�t ik bel.
Geej ziet d'n �llerbeste, ziet werkelijk enne kei.
Geej het, um zo� te zegge, �lles mei.

Ik ken �w �l joare, joa �l joare �n i�n stuk.
Weej zien vuri�n geboare, geej ziet precies w�t ik zuk.
En d�t geej vroeger �p de scho�l, w�l vi�f kier zitte bleef,
't hofd niemand te wi�te w�nt geej ziet meej net zo leef.

Ok die schriepel bi�ntjes, joa, mo�i ving ik die ni.
en zon grove staekelhoar heb ik nag no�its gezi.
�w gezicht, d�t is w�l wenne, ma och, d�n daenk ik ma:
Toen ze o�t an't di�le woare, st�ngde geej gans achter a.

Ma toch ziede d'n beste en weurum d�t wette waal.
Geej ziet d'n �llerlifste, vur meej ech ideaal.
't Woar en bitje ploage, ik m�kte ow w�t zw�rt.
Geej ziet d'n ideale, want geej het en goude h�rt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


I�N EN TWI� IS DRIEJ
1983 nr.3 : Tekst & muziek: De Wazelvotte
Zang: De Wazelvotte (Toen te Baerts, Thijs Kleeven & Cor Kuipers)


Refrein:
I�n en twi� is driej.
Mit vastenoavend kieke alle dreumelinnekes wer blie.
Driej en driej is zes.
Kom op n�w jonges, dut de hand is oet de taes.
Waat enne wazel !!! Zes en twi� is ach.
Joa, we pakken �s mekaar en goan daan door wies in de nach.
Ach en twi� is tien, en deen n� weg is, deen is gezien.

Doortje van os naeve, die haj nag noeits gevreejd.
Ze deej aalt w�t verlaege, ma waas toch waal beneejd,
En net mit vastenaovend, wie haj d�t oeijts verwach.
Ze leep noa enne jong toe, en wette w�t ze zach ... Veer- driej-twi�.

Oma waas al tachentig, ma toch nag good ter bi�n.
Ze zach toen taege opa, w�t zitte weej alli�n.
Wette nag vaan vroeger, toen ik doa vur ow stong.
Mit vastenaovend in de zaal dit liedje vur ow zong ... Veer- driej-twi�.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N I�RSTE
2008/2009 nr.2 : Tekst & muziek: Joep Hoebers
Zang: Halluf laeg (Joep Hoebers, Marc Aerts)


As junkse op de basisschoel haaj ik nog gen beneul
D�n oetleg vaen de rekenles vong ik ma flauwekul
Een aantal joare later�. denk ik nog aan den tied
Ik wer heej als ma zatter do van krieg ik merge spiet

Refrein:
Is dit d�n i�rste van vandaag of de leste vaan vanach
Is d�r iemes di dat wet
Want en glaas kan halluf laeg zien of half vol wurd zo� gezach
Haet d�r da niemes opgelet

D�n ober zei och junkske kom nou toch es heej
As geej d�n tel gans kwiet ziet starte toch opneej

Is dit de i�rste vaan vandaag of de letste vaan vanach
Dat hedde zelluf in ow mach

Nou heb ik is good noagedocht wat deuj ik now verki�rd
Ik heb heer ok ni um gevrocht mien lesje wal geli�rd
Ma mam zei kunde telle da tel d�r ma ni op
Want noa drie kier probeere sti�t ow werreld op de kop

* cd 2008/2009 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2009"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK BIN ALLI�N
1980 nr.4 : Tekst & muziek: Toen te Baerts
Zang: Annemie Moorren & Annebert v.d. Munckhof


Refrein:
Ik bin alli�n, joa gans alli�n.
Wie zui meej in de ermkes wille nemen ?
Ik bin alli�n, joa gans alli�n.
Aas meej en jungske zuut, d� nimt heej gauw de bi�n.
En ik bin neet verlaege, gelu�f d�t ma ger�st.
Ut velt echt neet taege, �s ge meej het gek�st.

Ik bin en Limburgs megje v�n twintig lentes alt.
W�t ik mit aete no�jts gebroek, is paeper en ut zalt.
Misschien is d�t de reeje d�t ik bin blieve stoan,
d�t d'r nag no�jts en jungske mit meej is mej gegoan.

Ik leep d�r alle stroate, v�n 't Brook toet �n de hei.
M� d�t zeuke bate neet: genne jong leep mit meej mei.
Ik heb ok lo�pe zeuke hee tusse Pi�l en Maas,
m� kreeg doa v�n gen jungske en kusje in 't graas.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK BIN ZO BLIEJ
2002/2003: Tekst: Wim Hendrix - muziek: Petri Vullings - Boots
Zang: Joske Peeters


Refrein:
Ik bin zo bliej, ik bin zo bliej,
driej daag gen K-driej.
Ut ganse joar zing ik eur melodietjes,
m� mit vastenoavend wil ik vastenoavesliedjes.
Ik bin zo bliej, ik bin zo bliej,
K-driej, leg ik driej daag lang opziej.

Ik bin ennen hielen echte K-driej -fan,
diej meide woav�n ik has �lle liedjes ken.
Want eur CD's waere geheid,
zo good as elken daag gedrejd.
Ma nou wil ik efkes waal waat anders huure.

Gro�te meense neume ut ma kienderpop.
Driejhoonderdtwie�nzestig dage zien ze top.
Ma keumpt de K van karnaval,
dat giet K-driej driej daag op stal.
Mit karnaval wil ik waat anders huure.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK GAJ NI MI�R
1993/1994 nr.3 : Tekst: Henny Spreeuwenberg - muziek: To�n te Baerts
Zang (*) : Jack Cuypers


D'n optoch is vurbeej, 't waas en bitje k�ld.
Umdaat ik toch waal vaan 'n lekker gieske h�ld,
ging ik na 'n kefeke, en zat meej aan �t buffet.
Ik veel has vaan de kruk, ik zoat 'r nag ma net.
En 's oaves toen de �ndere wojje goan,
K�s ik has nimmer bli�ve stoan.
Ik heb has alti�d pech en glu�f ma wat ik zeg.

Refrein:
Ik gaj ni mi�r, ik gaj ni mi�r en daan deuj ik �t toch wer.
Ik gaj nag i�ne ki�r.
Ik ben waal vreejgezel, meschien waal mien geluk,
ma noa de vastenoavend, da hal ik voot beej stuk.
Ik gaj ni mi�r, ik gaj ni mier.
Joa, i�n ding wi�t ik zeker, dit is de leste ki�r.

Ik vrog meej waal is �f, woa heb ik daal toch va ?
Daat ik mit vastenoavend, daat no�its ni loate ka.
Ik haj meej veurgenoame, dit is de leste ki�r,
want na't hi�ringschelie, da zi ze meej ni mi�r.
En wilde deensdaags na de brullef goan,
da zulde meej doa ni zi stoan.
Ma gluuf meej waat ik zeg, ik heb has aalti�d pech.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK HALD TEVEUL VAN OW
1984 nr.2 : Tekst: ? - meziek: ?
Zang: Dorothea Cox


Refrein:
Ik hald teveul van ow, um kwoad op ow te blieve.
Ik hald teveul van ow, um kwoad op ow te zien.
Geej ziet mien ster, mien moan, mien zunke,
vlig neet weg as en ball�nke.
Blief beej meej, 3 daag beej meej.
Geej ziet mien ster, mien moan, mien zunke,
vlig neet weg as en ball�nke.
Blief beej meej, 3 daag beej meej.

Ut laeve is neet aaltied r�ezegeur en moaneschien.
D'r zal waal aalzeleave wat neet gans in orde zien.
Pas ow is aan en hald de oere neet te stief.
Zon bitje herrie haet duk gaar niks um 't lief.

Ut is mei hiel onnuezel, woa d'n heibel um begint.
Ge zit doa daan te knoaje ovver iets waat ow ni zint.
En daan inens schit ik wer lellik oet de slof.
Ma toch ving ik daat ik mit ow ontzettend bof.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK HEB HURE ZEGGE
2006/2007 nr.4 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: A MuziCaal


Refrein:
Ik heb hu-re zeg-ge, d�t de wer-reld has ver-gi�t
-------- dat is w�l ba-le -----------
Pas n� vastenaovend, z� wiet �s ik �t wi�t
--------- �s we d�t ma ha-le -----------

Jao �t is hi�l zeker, ze hebbe �t veurspeld
d�t n� v�stenaovend, �s daag heer zien geteld
en d�t we d� inaens mit enne`n h�rde slaag misschien
�l-le-maol en-gel-kus zien

Joa joa ze hebben 't vurspeld,
d�t os daag heer zien geteld
en weej beej i�ne slaag misschien
engelkus zi�n

Ge het duk v�n die profi�te die veurspelle �llerhand
doon net ofdat ze 't wi�te, doon baere-intresant
ma w�t ze ok veurspelle, �t lut meej eigelijk �lmaol k�ld
nim �lles w�t ze zegge, met en haffel z�lt

Nim �t zekere, vur �t zekere, w�nt misschien is �t w�l waor
zet de bleumkes bo�te, dit vastelaoves-jaor
Zuj �t zien gelaoge, klopt d�r gen d�nder v�n
d�n is d�r niks verlaore, fi�st zo� veul �s d�t m� k�n

* cd 2006/2007 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2007"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK K�N VANDAAG DE GANSE WERELD �
2004/2005 nr.1 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Thijssen en Co


Ge het v�n die daag, 't laeve lacht
ut lu�pt ge-oli�d zo�gez�gd,
iederi�n din tegge �w waenkt
zonn'n daag d�t ge daenkt
Huf de glaas umhu�g
want we h�lde 't vandaag ni dru�g

Refrein:
Ik k�n vandaag de g�nse werreld � (He-ho-ha-ha)
't liekt �s-of heer werkelijk �lles k� (He-ho-ha-ha)
Heer wuurdt nag lang aover nao-geprot
deze'n daag k� nimmier kapot
ik k�n vandaag de g�nse werreld � (He-ho-ha-ha)
ik k�n vandaag de g�nse werreld � (He-ho-ha-ha)

Aalti�d �s ik vastenaovend vier
goj ik �s enn'n tierelier,
ik vul meej ni-j, b�rs v�n de zin
of(d�t) ik tien jaor j�nger bin
Huf de glaas umhu�g
want we h�lde 't vandaag ni dru�g


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK WI�T V�N NIKS
2009/2010 : Tekst: Cor Kuipers � muziek: Ron van den Beuken
Zang: A-MusiCaal


Refrein:
Ik wi�t v�n niks en k�m v�n n��rges,
ik lo�p mien neus ma�r achternao
Da k�m ik �lt v�nzelf ��rges,
is �t ni heer d�n is �t dao.
En vur de rest lot ik �t lo�pe
ik lot �t ma zien gengske gaon
En goj d�r meej nou enne ko�pe
vur d�t �t dalik is gedaon
Tra-la, tra-la, trala la la la la

Goj ik met de vastenaovend stappe,
da goj ik zo�ma ��rges hin
ik daenk aalt: Och wao ze tappe,
kriegde v�nzelf g�jje zin
wao ik daonao terech k�m dat zit nag in wiej zek
�t k�n meej niks verschille, �t keumt zich ni zao krek

En �s ze meej d�gsternao da vraoge
wao ziede gister aal gewest
da zeg ik: �t is ni gelaoge
ma ik waas wer �t �llerlest,
ma wao..? d�t wet ik ech ni,
�t m�kt meej ok gen bal
ge wet toch d�t ik zo�-iets,
zo�-iets toch no�its �nthal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK ZUI Z� GAER
1980 nr.1 : Tekst & muziek: Jochem Cox
Zang: Dorothe Cox


Refrein:
Ik zui z� gaer, z� gaer nag efkes blieve.
Ik waas z� gaer, z� gaer nag efkes heer.
Al zal �s mam, �s mam ok duchtig kieve,
m� ik hald v� lol, v� laeve en v� veul plezeer.
Ik hald v� lol, v� laeve en v� veul plezeer.

S:
Aas pap wer rippetiesie haet, Wette w�t os mam d� zaet:
M:
"M�k ut neet te laat v�nnach, w�nt geej wet toch d�t ik wach.
Drink neet zovvul beer, en ziet �p tied wer heer".

S:
Ieder joar mit Carnaval, huurde d�t gejoamer al:
P:
"Got nou neet te lang v�n hoes, menke, ziet �p tied wer thoes.
M�k ut neet te b�nt, w�nt d�t is neet gezoond.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN HORS AAN DE MAAS
2000/2001 nr.6 : Tekst & muziek: Jac Hanssen
Zang: Huub Cox & Chris Winkelmolen


Refrein:
In Hors �n de Maas wil ik laeve, in Hors �n de Maas, dao wil ik zien.
Gen ander pl�ts waor ik zoe 'm k�n gaeve, umd�t ik z� gaer in Hors wil zien.
In Hors �n de Maas, daor is mien plekske, in Hors �n de Maas, dao stiet mien hoes.
't Lifste goj ik nao mien Horster stekske, want in Hors..., jao in Hors...,
jao in Hors, daor �n de Maas veul ik meej thoes.

Ik zworf mei w�t verlaore, d�r 't schonne Limburgse land,
en vierde vastenaovend heer en dao.
't Waor mei ok w�l schon, m�r ik vulde gennem band,
dus toch ma terug nao Hors gegaon.

Weej gaon mei op vekansie, daor in 't boeteland,
en zien d�n mei ok hiel erg wied van hoes.
Ze spraeke dao gans anders en ge lest ok genne krant,
m�r eigelik zien weej leever thoes...

Zoe woene weej �l jaore, 't giet �s heer zo good,
weej halde v�n �s d�rp 't �llermiest.
Dao wao weej zien gebaore, lefde vol goje mood,
in Hors, daor is 't aaltied fiest.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN OS VOLGEND LAEVE
2007/2008 nr.1 : Tekst: Koen Hendrix - muziek: Koen Hendrix & Ron v.d. Beuken
Zang: Ma Veer !


As weej heer vertrekke begint ut wer vuraan
Tenminste daat stiet heer en dao geschreve
Ik haop ma daat daat woar is, want daan gaon weej d�r wer aan
Weej wille heer wer re�ncarnere

Refrein:
In os volgend laeve zien weej d�r ok wer beej
Um d�n vastenoavend heer te viere
In os volgend laeve zien weej ok wer heej
Daan hove weej ut neet opneej te liere

Weej haope terug te kome ok noa deze kier
Um heer de vasteoavend te belaeve
Ik haop daat daat giet lukke, want daan viere weej wer wier
En re�ncarnere beej ut laeve

Weej versliete hiel waat laeves door de joare hin
Zien zelfs d�n tel al kwiet gewaore
Ma door de vastenaovend, wille weej wer terug
En waere op d�n 11e herbaore

* cd 2007/2008 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2008"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JOA, DOA LEET IE !
2008/2009 nr.1 : Tekst & muziek: Erik van Rengs
Zang: Altied noeit te laat (Erik van Rengs, Ber van Issum, Leon Geurts)


Refrein:
Jao dao leet ie, jao dao leet ie, jao dao lee-heetie
Och w�t kiekt �t menke muuj
Jao dao leet ie, jao dao leet ie, jao dao lee-heetie
De ganse aovend zaot ie in �n gooje buuj
Ma �t l�tste urke gaon de o�ge neet mi�r aop
En velt d�n ok hi�l r�stig beej enne stapel jes in slaop
Jao dao leet ie, jao dao leet ie, jao dao lee-heetie
Jao dao leet ie met zien d�mke in de moond

De buurvrouw v�n mien buurvrouw ging met eure kel op paad
Same nao �n joekzig b�l, d�n wuurdt �t miestal laat
Tot in �t allerl�tste oor laog �t tempo ho�g
En door �l die drukte verloor z'um o�t �t o�g
En wette w�t ze z�ng toen z'um in �n hukske v�ng

Ze naom �m mej nao ho�s toe, ma d�t ging neet �l te vlot
En dao aangekome waor de veurdeur nag op slot
Heej woj �r toen nag helle-pe en zat �s duchtig �
Met deur en aal nao binne toe, d�t kriede dao d�n v�
En wette wat ze z�ng, doen z'um beej de kapstok v�ng

* cd 2008/2009 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2009"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KEUNING TE RIEK
1996/1997 nr.4 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Hay Hesen
Zang: Yvonne van Rens


Refrein:
�s ik 't �llemoal bek�ek, zien weej de keuning te riek,
want heer k�n iedere meens laeve �s enne preens.
De nar, di spent de kro�n, heej zit driej daag op den tro�n.
Weej zien d�n allemoal geliek, en veulen �s,
(weej veulen �s, weej veulen �s) de keuning te riek.

Smeis hedde dit, smeis hedde d�t.
D'r is has aalzelaeve w�t.
Daan is 't zo�, daan is 't zus.
Smeis in de min, smeis in de plus.
M� ...

Smeis is 't grauw, smeis is 't gries,
d� wer 't aardse parad�es.
D� wer te w�rm, d� wer te k�ld.
Smeis is 't joonk, smeis w�t te �ld.
M� ...

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEK 'S NOR OOW EIGE
1998/1999 nr.3 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Petri Vullings-Boots
Zang (*) : Marion Boots & Hay vd Beuken


Kiekte in de spegel, da zidde dao �llicht,
of toch w�l in de regel, en hiel bekend gezicht.
Ma smeis �s ik meejzellef zeej, ok les wer enne kier,
d�n denk ik "Zeg wie ziede geej?", ik ken meejzellef ni mier.

Refrein:
Kiek, kiek, kiek's nor oow eige, kiek 's nor owe kersepit.
Kiek nou toch 's nor oow eige, ge wet ni w�t ge zid.
Zien d�t mien oege, neus en haore, ge denkt: "Ooh nae, oewie!!
Bin ik daomej gebaore? Zoe guf 't d'r gen twie".
M�r �s ge good in de spegel kiekt, da bliekt d�t w�t ge zid toch ech w�l op oow liekt.
(Da bliekt, d�t ge liekt, op di kierewiet di nor oow kiekt)

Halde iemes anders e spegel vur de snoet,
"Zoe ziede veranderd, zoe zidde d'r oet".
Ze zegge da verwoonderd: "nae d�t wis ik ni,
D�t is gewoen biezoonder, 'k gluuf mien eigen oege ni".
Um 'n oor of zeuve, nor enne korte slaop,
en nor aal 't preuve, de uugskes amper aop.
't Z�l um ech ni gaaje, w�t ge da kunt zi.
Die vouwe en die vaaje, ziede d�t zellef nou of ni ???

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOOM D'R BEEJ
1984 nr.4 : Tekst: Jac. Wismans - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Geej twi� en Ik


Refrein:
Koom d'r beej, koom d'r beej, d'r is nag aalt waal en klein plekske vreej.
Nou ma ni lang noagedooch, want d'r is nag plaats genoog.
Leef Marie, schuuf 's oopziej, da is d'r waal wir plaats vur drie.
Aal stodde mei ok achter in de reej, d'r kaan d'r aalt nag enne beej.
Aal stodde mei ok achter in de reej, hupsakee, ik wil d'r beej.

Graad woar mit de vastenoavend oetgegoan,
mit de fiets is heej zien hoes goan zeuke.
D'n allerletste bo�m zoag heej ni stoan,
doa loag ie da, vol blutse en vol deuke.
In 't zeekenho�s stoong iederi�n aal kloar,
en waat huurde Graadje doar ?

We kwoame in en zaak doa woar 't druk,
iederi�n hoong mit de bi�n na boete.
Ik doch nag: is daat nou waat ik zuk ?
D'n ober reep: we goan nag lang ni sloete.
En we haaje nag d'n deurknop in de hand,
toen 't kloonk vaan alle kant:

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOOM IN DE M�RTHAL
1993/1994 nr.4 : Tekst & muziek: De Brookboksen
Zang (*) : De Brookboksen (Jac Truijen & Jac Jenneskens)


Refrein:
Kom in de m�rthal ovver d�n dr�mpel,
got in de m�rthal door die deur.
Kom in de vasteloavest�mpel,
er brek deen alledaagse sleur.
Kom in de m�rthal ovver'n dr�mpel,
en zet oow z�rge aan de k�nt.
Drie daag vaan fi�ste in di t�mpel,
't ho�s vaan preens, vaan road vaan 't g�nse dreumell�nd.

Noa joare van h�ndel in koewe, sch��p en paerd,
de gr�tste H�rster vi�m�rt.
De m�nhal, en vi�hal, ma daal is toch gewes.
De vasteloavest�mpel is now op zien best.

Vur sporte en hiltho de m�rthal d�k gebroekt,
ma daat is now ok opgedoekt.
De laatste en schonste mom�nte in dees hal,
we viere boorebruilef mit de carnaval.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ENNE KOP HOE ENNE KEI
1996/1997 nr.2 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Jac Hanssen
Zang: Trio 'Keischon' (Anja Hoeijmakers, Hay Emonts, Mart Wijers)


Huur de veugelkes fluite, bin ni mi�r te stuite:
Ieder veurjoar gooje mood, 't begint te tintele in mien blood.
Wer carnaval viere, mit dees kale hiere,
want ze hebbe �llebei enne kop hoe enne kei.
V�n welk grietje is mien h�rtje voal,
welk frauke maakt meej h�rtstikke doal ?

Refrein:
Joa d�t is Anja, joa, d�t is Anja,
gen Wendy en gen Wanda, ma ech Anja.
Ze drinkt gaer en gleske wien, dus genne ranja.
Joa, d�t is Anja, �s leefste Anja !
Ik k�n d'r taege, bin ni verlaege,
vur meej begint nou ech ut gooie laeve.
Ik zing drie daag �n en stuk d�n hoempapa,
en veul meej prima, geej ok of ni da ?

Nou duchtig fi�ste, zo� �s de mi�ste,
Steeds mi�r dreumels klampen aan, en begr�epen hoe d�t kaan:
Zien krolle goan zakke, zien pluuskes pakke,
want ze hebben �llebei enne kop hoe enne kei.
V�n welk grietje is mien h�rtje voal,
welk frauke maakt meej h�rtstikke doal ?

ASWOENSD�G gewoare, ze lo�pe verloare,
en klage de gansen daag: "'t dreijt zo� in mien maag".
D'n detz bliefde veule, neet werken of speule.
Joa, ze knoajen �llebei: "miene kop is enne kei". (of ni da?)

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KWIETE KLUTS
1980 nr.2 : Tekst & muziek: Tiny & Cor Kuipers
Zang: Tiny & Cor Kuipers


Refrein:
Ik bin de kluts kwiet, bin ik daat ding verloare ?
Ik bin de kluts kwiet, of zie ik zo� geboare ?
Daat ik di kwiet bin, is meej z� duk gezach.
Ma wat vur ding daat is, wuurdt daan neet oetgelach.
Toch m�t ik wiete w�t daat nou eigenlijk is.
Loat owwe kluts nou is kieke, daan wi�t ik w�t ik mis.

Ik veul meej �s en viske in ut water.
Ik veul meej �s en muske in de l�ch.
D�t ik anders zie �s geej,
zegge ze aaltied tegge meej.
D�rrum heb ik doa is ovver noaged�ch.

K�s ik zon ding m� heer of doa goan ko�pe,
m� och, ut keumt zich eigenlijk ni z� krek.
Want ik veul meej zo� toch good,
heb nag aalt en g�d gemood.
En mit dees daag is alles toch z� knettergek.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAO MA ZIEN
2000/2001 nr.1 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Ron vd Beuken
Zang: Liesbeth Coenders, Anja Hoeijmakers, Marion Peeters & Marion Vullings


Refrein:
Jao, lao ma, lao ma, lao ma zien, kiek deez drie daag w�t minder fien.
haet toch schijt aan aal di m�oije schien en laot d'n boel d'n boel ma zien.
Jao, lao ma, lao ma, lao ma zien, �et oow daak gaon dud ni pien.
Hos op Beppie, zing meij mit Josefien, en laot d'n boel d'n boel ma zien.
('t is zao fijn d'r beej te zien)

�s 't oow efkes nimmer zint, zuchte deep �s vastenaovend begint.
Laeve zonder d'n agenda, gen geplaar en gen geren da.
Zo� laaije weej d'n accu duchtig op en neme 't laeve wer luchtig op.

�s en schi�r gaon we door 't lint, weie �et �s zudjes in de wind.
Fi�ste doon we op d'n hoempa, gen gen�l en gemoel da.
Zo� laaie weej d'n accu duchtig op en neme 't laeve wer luchtig op.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LATER KEUMT IERDER �S GE MENT
1998/1999 nr.1 : Tekst & muziek: Sjeng Bertrams
Zang: Dubbelop ( Roel Backus & Johan Bertrams)


Refrein:
Want later, d�t keumt i�rder �s ge ment.
Gedroonken en de klok ni good mier kent.
D'n tap is i�rder toe �s d�t ge wet,
't Is wir ti�d vur �s te gaon n� bed.
Want later d�t keumt i�rder �s ge denkt.
Z�rg d�t ge oow laeste pilske tieds gen�g inschenkt.
D'n ti�d is um, d'n tap is toe, 't is gedaon.
Dus �s ge kunt, lat gennen ti�d verlaore gaon.

Ziede op en fi�sje, ge lat oow lekker gaon,
ge hed w�t veul gedroonke, en ge kunt has neet mier staon.
Neet op de klok gekeke, en m�kte flauwe keul.
D�t kl�kske tikte verder, v�n ti�d wir gen beneul ... Joa, jao.

't Laeve giet mit spr�nge, 't is z� gauw gedaon.
En hiel snel k�mde baove, vur de hemelpaort te staon.
Dus stel neet oet tot later, da k�mde net te laat.
Di Pietrus zaet verlaege, heer is gen gerstenaat ... Joa, jao.

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEAVE IN DE BROUWEREEJ
2000/2001 nr.3 : Tekst & muziek: Kleffe Z�k tw: Paul Beurskens, Wim Duffhues, Gert v.d. Sterren & Cay Kleeven
Zang: Kleffe Z�k tw: Paul Beurskens, Wim Duffhues, Gert v.d. Sterren & Cay Kleeven


Refrein:
Weej zien vaan achter sleumer daan vaan veur,
ma met wat leut, en en good humeur,
daan brenge weej leave in de brouweereej.
Weej goan d'n ganse aovend oet d'n bol,
dut mit os mei, gaef oow hielemoal.
Aalt wer opnneej leave in de brouwereej.

Ut verstand keumt mit de joare, wie wet wurt ut mit os nog wat,
want weej zien ut os verloare of hebbe weej ut noeits gehad ?

As beej os mam de ti�n goan kromme, vaan zovveul keul en kwats beeji�n,
halde weej os vaan d'n domme en doon of we ni wi�zer zien.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEKKER IN �S VEL
2007/2008 nr.4 : Tekst & muziek: Kleffe Z�k
Zang: Kleffe Z�k (Wim Duffhues, Paul Beurskens, Gert v.d. Sterren en Cay Kleeven)


Refrein:
Wat zitte weej toch lekker in os vel
�t zit neet te ruum, en �t zit �k neet te krap
Wat zitte weej toch lekker in os vel
Joa dat os vel zo lekker zit dat is toch knap
Want d�r zien velle, in sorte en in moate
Ma dat vaan os, dat zit os as gegoate
Wat zitte weej toch lekker in os vel
Dat deut �m de vastenaovend, wat ik ow vertel

Weej zien hoe we zien, met os is gaar niks mis
We doon alli�n wat gekker as ut vastenaovend is
Weej hovve drie daag neet te jakkere
En weej deanke nag ma neet aan sonjabakkere

Weej veule os good, en make os gen z�rg
En good humeur wearkt beater daan en plastisch chirurg
Weej wille echt neet in de sportscho�l stoan
Weej wille livver veurop in de polonaise goan

Vur os gen botox, peeling, face-lift, sap- of sherrykuur
Weej zitte lekker in os vel, weej blieve puur natuur

* cd 2007/2008 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2008"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T LIFSTE MEGJE
1993 nr.2 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIMBURG LIEJT PI�N
Tekst & muziek: M. Craenmehr & W. Hendrix
Zang: Um & Um


Limburg, wette nach hoe de nachtegaal z�ng ?
Ut bronsgroene eikehout, d�t waas �w long.
Ze winne broenko�l in Duidsland, �w groondwater zakt.
Veul verkes, veul ammoniak.

Limburg, mi�n Limburg gadde kapot,
aan de winning v� grind of ut mestoaverschot.
Limburg, �s Limburg, Limburg liejd pi�n.
Limburg, woa weej aal 'n klein stukske v� zi�n.

De ro�k v�n ut Ruhrgebied, w�t haet ie gebroch ?
Alarmfase 3, Limburg in smog.
De DSM en de PLEM mit dampe en ro�k.
Ge ruukt ze vaan Eysde tot Mo�k.

Limburg mi�n Limburg mit �w Maas en de l�ss.
Wat blieft der vur later v�n �w baeke in b�s ?
Limburg, �s Limburg, Limburg liejd pi�n.
Limburg, woa weej aal 'n klein stukske v� zi�n.

De ENCI vrut verder, vur tonne cement.
D�rpe verdwiene, diej geej hed gekend.
Ik glu�f ni dat �s Limburg nag lang blieft bestoan,
as �lles zo� wiejer blieft goan.

Weej m�tte d�t stoppe, net �s de mi�n,
al deut, net als toen, d�t en klein bitje pi�n.
Alarmfase 3, as d�t nimi�r klinkt,
glu�f m� d�t de nachtegaal hee d� wer zingt.
Alarmfase 3, as d�t nimi�r klinkt,
glu�f m� d�t de nachtegaal hee d� wer zingt.

* cd 1992 : Diverse artiesten - Milieufederatie Limburg - "LimburGreun!" - Marlstone recordings BV - CDL9242


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LIMBURGS VASTENOAVESVIRUS (BLC-lied)
2001/2002: Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Petra en Thea Thijssen en Thijs Kleeven


Weej zien in �s Limburg, has �llemoal besmet
Met en goodaardig virus, w�t vastenoavend het
Weej kenne de o�rzaak, joa woa 't �n leet
Ma genaeze, verget ma, d�t wille weej neet

Refrein:
Aan v�stenoavend heb ik mien h�rt verloare,
Ik bin doa eigelijk zo�gez�gd vur geboare,
Weej zien in Limburg, �nder �s gez�gd,
Toch vur de v�stenoavend in de weeg gel�gd

En �s weej os Treffe, onsti�t 't spontaan
W�nt 't virus verspreid zich, en stukt os da wer aan
't Haet ma i�n noadi�l, 't guft mei verdreet
W�nt noa ho�s goan, verget ma, d�t wille we neet


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOT KOME WAT KEUMT
2004/2005 nr.2 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: AmuziCaal


Refrein:
Lot kome w�t keumt, lot goan w�t gi�t,
�lles verandert, 't keumt d�r d'n ti�d.
Ge sputtert iers taege, ge zegt: 'w�t en grei,
ik duj �n din tra la ni mei...!
Ma da n� en tiedje, da daenkte: Och ja,
w�t k�n 't ok schille v�n tra la la la.
Lot kome w�t keumt, lot goan w�t gi�t,
�lles verandert, 't keumt d�r d'n ti�d,
aal guft 't duk heisa en tra la la la
knetter wer ik d'r va

Nag ni z� lang geleeje, waas hi�l veul nag taboe
D�t is toch ech en schande, z�g Va en ok �s Moe
We wi�te nou wiet baeter, en doon't �p �s manier
zo� gi�t 't g�nse circus, aalti�d ma wer wier (ja ja ja)

Pietje kreeg en piercing, heej vong d�t ech kei-vet
en haet d'r nou w�l zeuve, zo wiet �s ik 't wet
ik m�s w�l efkus schrikke, toen heej meej die leet zeen
ma heb nou twi� jaor I�tter, d'r zelf elf een (ja ja ja)

Met en mobieltje belle, d�t waas iets vur de Jup
inmiddels zitte zelf, aal joare beej die club
Muziek di st�ng �p plate, en nou �p DVD
nag efkus en we kri�ge en digitale plee (ja ja ja)


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOT 'T M� WEIJE
1996/1997 nr.1 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: De Wazelvotte


Refrein:
Lot 't m� weije, lot 't m� weije, lot 't m� dreije.
Joa, lot 't ziene geng m� goan.
W�t kan 't gaeve, 't is um 't aeve,
�s weej mekaar ma good verstoan.
Ret-te-ke-tet-te, w�t aldebette,
en bitje m�kke �nderi�n.
Ik heb mei v�n die dage, d�t ik d�nk beej vlage:
W�rrum nou klage, lot goan di wage.
En ma good d�t ik ni wi�t wanni�r de werreld heer vergi�t.

Lot 't m� weije, lot 't m� dreije.
Joa, lot 't ziene geng m� goan.
W�t kan 't gaeve, 't is um 't aeve,
zo�lang de werreld bleift bestoan (lot 't ziene geng ma goan).

De werreld dreijt �l ieuwe, �l ieuwe in �t roond.
We kukele k�pke oaver ma brieve op de groond.
't Is krek �s en meule die in de roonte dreijt.
Gelukkig d�t �s werreld ok dreijt �s 't ni weijt.

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAAK OOW 'S LOS
2004/2005 nr.4 : Tekst: Joep Hoebers & Jeroen Kuijpers - muziek: Joep Hoebers
Zang: Joep Hoebers & Jeroen Kuijpers


Refrein:
Heej dudde geej nou toch 's meij maak ow 's los
Want anders ziede met die klier vur niks moei oetgedos
Daat is waat telt want ut is nog lang neet oet
Ge blieft owzelf al hedde schmink op oowe snoet
Daat is waat telt want ut is nog lang neet oet
Ge blieft owzelf al hedde schmink op oowe snoet

Soms ziede meij ni zoa tevree en ligde ma te klaage
Wilt de neejste DVD en ok 'n schonne wage
Elken daag ut zelfde leed, dan raakte in 'n sleur
Gelukkig stiet al snel de vastenoavend vur de deur
Loat ow da goan, want di kans kriede ni mier
Kom beej os stoan met die bont gekleurde klier...

Ok ik heb soms mien twiefels, mot ik nou wal goan
Ma achter de geraniums, daat is toch niks gedoan
Dan stoij ik op en pluk d'n daag, want ut is prachtig wear
D'n iersten daag begint pas net, ut leave heb ik gear
Ik zie ni bang vur klets of alde wieve proat
Ik sloet meej aan, d'n optocht trekt heej door de stroat

Nou zit ik te bedenke, hoe lang giet dit nog good
Ik mot ni zeure en hald mien gojje mood
Ik goj d'r vur en loat meej goan, allien da's niks gedoan
Anders bliefde eanzaam in ut leave stoan


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MAERGE D� KEUMT D'R WIR ENNEN DAAG
1982 nr.2 : Tekst & muziek: Annemie & Math Craenmehr
Zang: Annemie & Math Craenmehr


Refrein:
Maerge d� keumt d'r wir ennen daag,
nag veul schonder �s vandaag.
Schei toch o�t mit d�t geklaag,
want merge keumt d'r wir ennen daag.
Pak �w mekaar m� aerm in aerm,
kort beej i�n is lekker waerm.
En daan is 't �p slaag ennen mo�jen daag.

Al wuurt heer of doar ok �w hoar w�t gri�s,
d�t is neet aerg, d�t is neet fi�s.
Al kriegde ok rimpels in de sno�t,
dat m�kt toch gaar niks o�t.

De tieje die zi�n �ntiecheluk slaech,
�s knipke is gedurig laeg.
M� weej blieve zinge, z� lang d�t k�n,
doar kunde v�n �p �.

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT MEGJE MIT UT VLECHTJE
2003/2004 nr.3 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Ron v/d Beuken
Zang: Peter Minkenberg & Peter Hagens


Refrein:
Wie haet der dat megje mit dat vlechtje nag gezeen ?
Is ze heer of doa ?
Wiej haet der dat megje mit dat vlechtje nag gezeen ?
Want ik wil eur achternoa.
As ik eur neet kan vinge, koom ik de knoeij.
Ze is zo moeij, zo moeij ...
Wiej haet der dat megje mit dat vlechtje nag gezeen ?
Ze is ut eind en ut begin.

Ik ging net noa binne toen zeej noa boete leep.
Hiel efkes keek zeej meej aan.
Ik wist ni of ik dro�mde, doa zit 'm nou de kneep.
Ik slaop der bijna neet mier vaan.
Ik waas op slaag verloare, mien hart dat ging te kier.
Ik bin te laat wakker gewoare, want ik zaog eur al ni mier...

Ik loep nou ma te zeuke, tot ik daat megje ving,
mit eur lachende lippe zo roeij.
Ut loch a meejzelf, dat ut de mist i ging,
en nou mienen tied verknoeij.
Haj ik um neet geknepe, toen doa beej diej deur,
en mien kans gewoen gegrepe, da stong ik der baeter veur.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MERGE VROEG
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : J�ngereko�r


Refrein:

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T MENKE IN DE MOAN
1979 nr.4 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : ?


Refrein:

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN G.S.M.-e-ke
2001/2002 nr.2 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang: Peter Minkenberg


Refrein:
Mien G.S.M.-e-ke, di lut gen liedje hure.
Daat leet thoes in de laaj en k�n meej nou ni sture.
D'n telefoon, di wil nou ni zi,
en ok mien antwoordapparaat, daat werkt ni.
Doa velt ok hielemaol niks te internette.
Lat �s ma same waat gezellig alde bette.
Ik wil en paar daag gennen trammelant,
Vastenaovund vieren in �s Limburgs land.

Nae, gen berichjes, zeker genne fax.
W�t doa da v� keumt, d�t huur ik straks.
Gennen toemel en is genne flauwekul.
Mit vastenaovend �s verstand �p nul.

De stekker, di trek ik nou thoes dur oet.
Weej gaon dur mit z'n aalle tussen�et.
We veule �s nou efkes lekker vreej.
Mit vastenaovund hure weej dur beej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN JESKE
2002/2003 nr.6 : Tekst: Toon te Baerts & Cor Kuipers - muziek: Toon te Baerts
Zang: Toon te Baerts


Ik heb mien jeske loate hange, �rges woa weej zien gewest.
Zonne ro�ien halve lange, schat, woa woare weej ut lest ?
Waas ut heer of woar ut doa, wette geej misschien nag wao ?

Refrein:
Wao is mien jeske ... mien jeske, 'k krieg enne kalde rug.
Ik wil mien jeske ... mien jeske, 'k wil mien jeske hiel gaer trug.
Want in mien jeske zit 'n fleske, mit zo'n lekker foezelgrei.
Di dat fleske haet gevonge, deen haet ok mien jeske mej.
Wao is mien jeske ... mien jeske, ik krieg enne kalde rug.

Noa dat fleske kaan ik fluite, ik ving dat en gro�t gemis.
Ma doa velt waal mej te laeve, ma wette wat wiet erger is ?
Want da keumt 't liekt meej stug, ok mien jeske no�ts mier trug.

Schat, ik mot nag efkes trug.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN MENKE
1986 nr.4 : Tekst: Paul Hanssen - muziek: Paul Hanssen & Math Craenmehr
Zang (*) : Paul Hanssen / Petra & Thea Thijssen


Refrein:
Menke, woa ziede gebleve, woa woarde geej vann�ch ?
'k Heb nag no�jt �p �w gekeve, 'k heb d'r no�jt waat va gez�ch.
Misse kaan ik �w neet mi�r, ma daat flikte meej gennen twedde ki�r.
Want, menke, da waer ik kwoad, en zet ik �w �p de stroat.

Aas beej �s heer in H�rs - daat is aens per joar-
de z�rreg waere vergaete.
Daan vleeg ik mien menke - en daat is woar -
drie daag �p reej in de hoar.
(en daan keumt deen tho�s en daan zeg ik:)

Ik g�j drie daag net aas iederi�n,
de Horster megjes beki�ke.
Ik st�j daan 't lifste �p eige bi�n:
Mien vrouwke blieft daan alli�n.
(en daan koom ik tho�s en daan huur ik wer:)

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN NEUS
2002/2003 nr.1 : Tekst: Geert Versleyen - muziek: Peter Aerts
Zang: The happy Jordans: Luc Althuizen, Hans Lemmen, Chris Nellen, Geert Versleyen


Refrein:
Kiek noa mien neus.
't Is gen witte ma en rooie, ut is en reus.
Ma waal en mooie, weej zien zo trots.
Oos mam eur neus beat loate kloone.
Ut is en genot mit carnaval.

As jungske zoag ik weinig, de neus zaot aalt in de weeg.
Ik haaj hiel duk gen honger, want oat ze aaltied leeg.

En vrouw is moeilijk te versiere, zo'n ding, daat vinge ze raar.
Ma daat kaan oos niks geve, weej halde vaan geplaar.

Laatst kwoame weej iemand tege, hecj zeat daat is neet normaal.
Zoe bin ik eenmoal geboare, en zing mit de ganse zaal:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN Z�NNESTRAOL
1997/1998 nr.2 : Tekst: Piet Keijsers - muziek: Hay Hesen
Zang (*) : Leo Gebe, Hay Goumans, Jack Cuypers & Fons Vullings


Refrein:
Geej zied �s en z�nnestroal vur meej.
D�t d�nk ik aalt �s ik oow zeej.
Want geej zied mien zunke, aaltied wer opneej.
Ied're ki�r �s ik oow zeej, gi�t d'n fied z� snel veurbeej.
En ik d�nk, geej huurt nou aaltied vort beej meej.
J�, d�t z�j g�ns bezoonder zien, want ik h�ld va z�nneschien.
't Waas z� schon, �s zon z�n va meej z�j zien.

En velt 't mei heer of dao en bitje taege,
of lu�pt 't mei heer of dao en bitje mis,
d�n d�nkte ma vort de z�n schient n� de raege.
't Gi�t wer good j� �s mien z�n d'r ma wer is.

Mit raegen en weend of sni�j en mit gedoonder,
zon duustere daag, 't waer is bi�stig roow.
Ma zeej ik oow da, d�n d�nk ik w�t e woonder.
J�, da krieg ik wer zon w�rm �geveul v�n oow.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MOE�ER D�N HONDERDDOEZEND TON
2003/2004 nr.5 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Ron v.d. Beuken
Zang: Anja Hoeijmakers & Wim Dufthues


Refrein:
Geej komt mekaar inaens wer taege,
jao, 't liekt wal enne goddelijke zaege.
De loch, die sp�rtelt dw�rs door de longe,
en dit hedde ow h�rtig toegezonge:
't Is zao fijn, 't is is zao schon,
in de prille prille vastenaoveszon.
't Is zao fijn, 't is is zao schon,
't is nag mo�ier d�n honderdoezend ton.

Ik bin op z�uk nao 't �llerleefste snuutje,
kiek op elke hook en ok door ieder ruutje.
Wao zuij ze zien, wao zuij ze staon,
wao is d�t m�pke hin gegaon?

Ik bin op z�uk nao 't �llerschonste menke,
kiek in elke kroeg en ok door ieder remke.
Wao zuij ie zien, wao zuij ie staon,
wao is di snoebel hin gegaon?

Weej gaon te kier opt �llerdaolste fi�stje,
vleege rond �s en gevleugeld hemelbi�stje.
Hoe zuij 't zien, jao tusse �s,
�s dit aal nag aens beg�s?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAG DREUMELECHTIG
1993/1994 nr.1 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang (*) : Anja van den Munckhof


Refrein:
Nag dreumelechtig en aal in de 30.
Ma d�t is neet a meej te zi, ik heb zonnen alde kop nag ni.
Nag dreumelechtig, goaj na de fertig.
Daat m�kt toch hielemoal niks oet, ik heb aalti�d lol.
Mit vastenoavend speult de laefti�d ga gen rol.
�s ik zo� blief, hald ik d�t nag joare vol.
Mit vastenoavend speult de laefti�d ga gen rol.
�s ik zo� blief, hald ik d�t nag joare vol.

Zuutjes a, da wuurt me al waat alder.
En me haet 't da ok gauw genog w�t kalder.
Behalve in de vastenoavendsti�d.
Daan is me 't hennevel gauw genog kwi�t.

Ik veul meej nag aalti�d aeve lekker.
Aas 't efkes ka duj ik ok nag w�t gekker.
Me is z� alt joa zo� �s geej �w vult.
As d�t neet is, is d�t ow eige schuld.

na laatste refrein:
Joa d�t denk ik, echt woar .....

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAG I�NE D�
2004/2005 nr.3 : Tekst: Peter Kleuskens - muziek: Marcel Engelen
Zang: Peter Kleuskens & Kristiaan Teluy


Refrein:
Ja hup, nag iene da, en daan goaj ik na hoes,
Dus hup, nag iene da, want der is nag n'iemus thoes.
Snel nag enne vatte, en raak wer in enne roes,
Dus hup nag iene da, teage de vastenoavendblues.
Dus hup nag iene da, teage de vastenoavendblues.

Ja met de vastenaovend, da goaj ik ger op paad,
Ik bin noeit vaan de ierste weg, ik maak het duk hiel laat.
Maar oeit kumt der een end a, deen oavend vaan plezeer,
Ma dut der meej nag iene, z'on lekker gleske beer

En zondaags met de carnaval, de ganse snoet vol smink,
Der is gen man di ow herkend, geej vult oow hiel erg flink.
En 's middaags in de Merthal, geej haalt een hielvol blaad,
Ja met daat moei gekleurde grei, daat lekker gerstenaat

De kastelein di zeat op ens, het is heer has gedoan,
Heej zeat het is dun hoegste tied, geej kunt has neet mier stoan.
Ik zeg het waas gezellig, het waas een hiel schon fiest,
Ik zal oow waal goan misse, ma ien ding nag het miest


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NAG I�NE KI�R
1995/1996 nr.4 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang (*) : Doorgestoake Kaart (Peter Speijcken, Jan Nabben & Jac. Wismans)


Refrein:
Nag enne ki�r goan weej d'r teggen aan, en hoove daan 's nurges vur te zurge.
Nag enne ki�r goan weej d'r teggen aan, waat d'r da va keumt, daat zi we merge.
Nag enne ki�r goan weej d'r teggen aan, want as we goan, joong, da goan we good.
Nag enne ki�r goan weej d'r teggen aan, verstendig liekt 't meej: we goan te voot.

Goan we nag af goan we neet, zeg meej daat da meti�n.
Gadde mei af bliefde heer, anders gaj ik alli�n.
Doa geuns huur ik muziek, ik hald 't nimmer oet.
Koom nou ma mit meej mei, weej goan d'r tussenoet.

Zitte ma waat vur die buus, te schravele oop die bank,
d'n ti�d di schuut ni oop, d'n oavend velt zo lank.
Daat gehengel bin ik muuj, lat oos nag efkes goan.
Maak nou en bitje vort, d'n ti�d deen is zo kort.

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOEJT MIER ASWOENSDAG
2006/2007 nr.1 : Tekst: Wim & Koen Hendrix - muziek: Koen Hendrix
Zang: Koen Hendrix & Eva Duijf


Refrein:
Noejt mier aswoensdaag
Weej blieve vort hee
Noejt mier aswoensdaag
In dit kefee
Noejt mier aswoensdaag
Noejt mier alli�n
Weej blieve hee same
Weej blieve beeji�n

Ieder jaor dan wette dat ut ma driej daag deurt
Dan is ut vurbeej, dan is ut gebeurd
Ma as ut woar is dat woondere bestoan
Dan is ut nou nag lang ni gedaon

Wie kan os dat regele, wie is der zonnen baas
Op eum huffe weej, nou gaer ut glaas
As ie dat waor makt is dat ongekend
En kumpt aan deze nacht gar gen end

* cd 2006/2007 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2007"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NURGES HUNGT ZON SFEER �S HEER
1995/1996 nr.3 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Hay Hesen
Zang (*) : Petri & Marion Boots


D'n oavend ka nimmer kapot, want:
Refrein:
Nurges, nae nurges, hungt zon sfeer �s heer.
K�m der ma beej en preuf v�n 't plezeer.
Wiej ni keumpt, keumpt ni en h�f ok ni te goan.
Wiej ni zitte wil, ka blieve stoan.
Nurges nae nurges, hungt zon sfeer �s heer.
Heer liekt en oor, gen oor ma en keteer.
(2x)

Mej ziede zo� op zeuk, woa is 't v�noavend leuk.
�l hedde nag zon baan, iederi�n is w�l 's aan.
Ziede aan en gadde o�t, kiek da heer ma's noa binne d�r de ro�t,
Want ...

Wiej nou ni binne is, m�s 's wi�te w�t ie mist.
Ma dudde mit os mei, heer vingde owwen dreij,
en stadde mit 't hi�le speul ok te springe en te zinge oppe steul.

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OET DE WEG
1993 nr.3 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Pieter Joosten


Refrein:
Goat 's efkes oet de weg
want ik heb mien gleske laeg
daat is mit de carneval
waal dukker 't geval
Goat 's efkes oet de weg
want ik heb mien gleske laeg
daat kaan toch ni, daat is te dol
mien gleske mot wer vol

De Carneval deut os zo good
di zit os gewoen in 't blood
lekker dire daag an en stuk
't Vastenoavesgeluk
weej make daan same veul lol
weej goan efkes gans oet d'n bol
en giet os 't drinke te troag
daan stelle weej gewoen dees vroag

D'n optocht din trekt door de stroat
Ik goaj zuutjes mej in de moat
Langzam koom ik dan op dreef
de Carneval heb ik zo leef
En stoj ik doanoa an d'n tap
daan drink ik gen moelbaeresap
en pilske daat smakt meej zo good
doava krieg ik wer goje mood.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS MAM (tenminste veurlu�pig)
1989: Tekst & muziek: Duk Blauw: Hans van Vulpen en Lei Seuren Zang: Duk Blauw

Refrein:
Os mam die speult in en joekskapel
Mit eur koffiekraenske en ok tante Nel
Ze z�rge mit de Carnaval vur sfeer
En bloaze oow en liedje vur en gleske beer
�t Is toch zon gezellig st�l:
Oos mam, tante Nel en de hi�le joekskapel

�t Waas �t vurrig joar
Toen oos mam aan �t poetse woar
En zo� �p de zoalder kwaam
Doa vong ze in en nis
En kleine zw�rte kis
Mit doa �p eur vaders naam
In die kis loag i-gevet
En blinkende trompet

Mit die dolle daag
Is oos mam duk g�ns van slaag
Vur eur is �t i�n fi�s
Noa daat getr��t en gehos
Is oos mam daan �total loss�
Vaan dezen ti�d hult mam �t mi�s
Ze haet de gr�tste pret
Mit eur blinkende trompet

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OZZE LEI
1977 nr.3 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
�zze Lei, ozze Lei, deen deut ni m�j.
Di keumt d'r no�ts tusse, w�nt di wil ni kusse.
�zze Lei, ozze Lei, deen deut ni m�j.
Di blieft m�r alli�n b�j ziene prei.
Mit carneval kriege de megjes gen kans,
want Lei wil ni vreje, want Lei wil gen sjans.
�zze Lei, ozze Lei deen deut ni m�j.
Di blieft m�r alli�n b�j ziene prei.

Mit twintig joar ging heej d'n i�rste ki�r oet.
En megje h�j Lei toen gekust op de snoet.
Och Lei, ziede g�j miene lekkere schat,
Lei haet doanoa no�its mi�r geprat.

Di Lei haet mit megjes nag no�its ni gesmoest.
H�j is b�j �s echt wal de zuureg van �s toes.
Van carneval haet Lei totaal gen bezeij.
Deen dru�ge wil neet mit �s m�j.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAK EN ROK EN BLOES
1989 nr.2 : Tekst & muziek: Felix van Haren Zang: Felix van Haren

Refrein:
Dreumelinnekes in rok en bloes
Dreumels in �t pak goan zo� vaan h�es
D�r wuurt ok in �t kli�d gegoan,
De kels en huudje opgedoan
Dreumelinnekes in rok en bloes

Verkli�je mit de Carnaval
D�r is gen spel z� leuk
Geej griept oow oet de k�s w�t vlots
Modelke oet de beuk
Zo� godde mit d�n �ptoch
Of de borebrullef mei
Daan huurde minse zinge,
W�t is daat toch en schon grei.

Aas Dreumel danste geej d�n ok
D�n Dreumelinne-rock
Daan dudde net �s aal die andere
En daat kaan ok.
Geej zwaait wat mit de bi�n
Of anders zwaai gewo�n waat roond
Mit Carnaval maakt daat niks �et
En �t is ok nag gezoond.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T PEUMPKE
1985 nr.1 : Tekst: Jochem Cox - muziek: Dorothe Cox
Zang: Dorothe Cox


Refrein:
Woa �p de m�rt d�t peumpke sti�t, bin ik geboare.
Woa �p de m�rt d�t peumpke sti�t, wo�n ik �l joare.
Doa sti�t mien ho�s, doa veul ik meej tho�s, doa is lol en li�d.
Woa op de m�rt d�t mo�je alde peumpke sti�t.
Woa op de m�rt d�t mo�je alde peumpke sti�t.

In de schaduw v�n de k�rk, doa sti�t en peumpke.
Doa leste vroeger H�rster meense euren d�rst.
En di gen gl�s h�j, dr�nk gewo�nweg oet zien kleumpje.
D�t wet toch ieder, die geboare is in H�rst.

Ieder joar, da keumt d'n �ptoch heer wer naeve,
en trekke dreumels in en hi�le lange reej.
Da keumt 't pleintje mit 't peumpke wet tot laeve,
en St. Lambertus denkt: "D�t w�s nag w�t vur m�j".

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PLAZA WILHELMINA
1989 nr.3 : Tekst & muziek: Fer Hobus
Zang: Fer Hobus


Refrein:
In H�rs op de plaza Wilhelmina, doa is 't has aalt fi�sta.
In H�rs op de plaza Wilhelmina, joaaa, doa is zo� v�n alles te doon.
Al huurde de minse mej knoaje, ma 't is d'r nag lang ni z� sl�ch.
Vur en pilske of en wientje, daags d'r noa en asperientje.
Joa, ge kunt vur v�n alles ter�ch.

Has iedere stad, of d�rp op de weld haet zien pleintje,
en plaza, piazza, ein platz, ofwaal un square.
't Iene nag mo�ier en gr�tter en fender as 't ander,
m� 't schonste v� �lmoal die pleine, d�t leet toch heer.

En iedere kier is 't wer en gro�t fi�s �p di plaza.
Egaal wie of waat of w�rrum, ge zit has iederi�n.
't Is d� wer krek, i�n gro�te H�rster femilie.
Joonk en ald, dik en dun, joa 't lu�pt, aal oonderi�n.

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


REULSE EN MOELE
1995/1996 nr.2 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Ron vd. Beuken
Zang (*) : Marion Vullings & Peter Minkenberg


Weej kome oet h�rs en proate plat.
Neet v�n "w�t m�s dich dan", doa oet de stad.
Dreumels kenne elkaar toch �llemoal.
Dukz�t buurte ze beej enne luchtepoal.

Geej kent meej en ik ken oow.
Geej ziet fien, ma ik bin roow.
Geej het 't heit, ik heb �t kald.
Geej drinkt wien, ik drink malt.

Refrein:
Deez dol drie daag begriepe weej elkaar.
(Deez dol drie daag vergaete weej ni mi�r)
En dus vurme weej en joeksig dreumelpaar.
('t Is hi�l zeker neet �zze leste ki�r)
Vier vastenoavend m�r mei mit �s,
v�n Reulsberg tot Moelbaerebos.
Reulse, reulse, reulse, moele, moele, moele, ma.
Reulse, reulse, reulse kus..moele! (hald...de moel!)

D'n optoch, di zuut d'r prachtig o�t,
en in de m�rthal zeej ik �w leuke sno�t.
De boorebrullef trekt d�r �s H�rs.
Straks schelle weej hiering op en k�rs.

Geej kent meej en ik ken oow.
Geej ziet moeij en staelt de show.
Geej w�t schminck op di kale plek.
Geej enne tesnuzzik um de nek.

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RIKKENTIK
2002/2003 nr.2 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Thijs Thijssen & Co. (Thijs Kleeven, Thea Thijssen, Petra Thijssen, Paul Hanssen)


Refrein:
Zolang de rikkentik nag tikt,
en 't �nder os ma same lekker klikt,
da moge weej �s op de batse klatse,
aal hebbe we genne nagel um de vot te kratse.
Aal stoan we ok mei in 't ro�j, we goan ma door op de b�nnefoei.
Zolang de rikkentik nag tikt en 't onder �s ma klikt.

Ik m�t nag aal 't koper poetse, w�sse, stri�ke, vaege, schroebe,
en ik heb 't ho�s nag - ni gez�ge.
Ik m�g gen frikandelle, frietjes, nassi balle, b�tterkukskes,
want ik heb meej net nag pas gew�ge.
't Is ma hi�l good d�t ik wi�t,
woa 't eigelijk in 't laeve toch um gi�t.

Ik m�t nag no d'n werme'n bekker, no de kapper, slaechter, schoester,
en dan ok nag no d'n apotheker.
Ma van die smerge pille, rare poeiers, gekke drenkskes,
doava wer ik, glu�f ik, elken daag nag zeker.
't Is ma hi�l good dat ik wi�t,
woa 't eigelijk in 't laeve toch um gi�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME OET
1991 nr.2 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Pieter Joosten


Toen ik doageuns lierde kenne
doageuns in dat kleine kefee
Doch ik, nou zoe vingde d'r genne
Joa deze, di wuurt allien vur meej

Refrein:
Weej twie goan mit de Vastenoavend samen oet
Samen oet d'n bol
Joa weej dansen en springen en goan aalt ma door
Mak de glaas ma wer 's vol
Weej twie goan mit de Vastenoavend same oet
Same hebbe weej pas lol

Geej kwoamt dat kefeeke doa binne
Ik zoag oow, ik woar drek verkoch
Ik woj oow toen gaer vur meej winne
dus heb ik oow toen metien gevroag.

Mit Carneval goan weej wer fieste
Weej zien dan die drie daag beejien
Want van oow halt ik toch 't mieste
Weej zegge dus nou ma teggenien


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJENG AAN DE GENG
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : M�hltaler


Refrein:

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SNOEZEPOEZE
1999/2000 nr.3 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Ron vd Beuken
Zang (*) : Liesbeth Coenders, Anja Hoeijmakers, Marion Peeters & Marion Vullings


Drie daag mit geschminkte snoete, n� binne en n� boete.
Drie daag kousen um de koete en heer en doa w�t zw�rte sproete.

Refrein:
Weej zie de snoeze, snoezepoeze, de snoezepoeze v�n de neje ieuw,
en zinge mit zie veere dit refreintje oet de Piel.
Iers de hendjes op de batse, da de hendjes wied oetien.
Mit de hendjes in de huugte, halde weej �s op de bien.
Iers de hendjes op de batse, da de hendjes in de ziej.
Mit de hendjes in de huugte, doon we mit z'n �lle bliej !

Drie daag same op d'm boemel, effe weg oet d'n toemel.
Drie daag zoonder d�t gepoemel e gen z�rg �n �zze "knoebel".

Drie daag kunde op �s telle, mit toeters en w�t belle.
Drie daag ringen in de lelle en op aswoend�g hiering schelle.

* cd 1999/2000 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SNUBELKE
1980 nr.3 : Tekst & muziek: Thijs Kleeven & Truus Verberkt
Zang: Thijs Kleeven & Truus Verberkt


Refrein:
Snubelke, mien snubelke, �ch mien lekker drubelke.
Zulle weej m� same goan, i�nen �lli�n is niks gedoan.
Snubelke, mien snubelke, �ch mien lekker drubelke.
K�m, weej motte nou goan, anders is 't strakkes gedoan.

Tienus en Mientje, die zoate beej i�n, beej 't endekuulke.
Ze zatte zich w�t do�nder beej i�n en goave mekaar en muulke.
Tienus, deen is toen vur Mientje goan stoan,
heej w�j noa de vastenoavend goan.
En Mientje h�j d�t neet verwach, en wette w�t ze zach ?

Ze zien toen noa d'n optoch gegoan, en stonge mei te zinge.
Mientje k�s ni stil blieve stoan, ze w�s al mei �n 't springe.
Mientje zach: "Tienus, nou dut ni zoa flauw,
godde nag mei of hoe zit d�t nou ?"
Tienus h�j d�t ni verwach, en wette w�t heej zach?

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GI�T LEKKER ZO�
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : H�rs d'Oevre


Refrein:
Want ut gi�t allemoal toch lekker zo�, wat kaan �s nou gebeure ?
De z�rg zien veur later z�rg, loat ut plezeer nag efkes deure.

Mit carnaval, ut is ech woar, daan goan d'r minse skie�.
En weak aweg mit veul gevoar, det moste ze verbieje.
Want wilde drie daag vaan plezeer, kaan det alli�n ma lukke,
mit �s alle same heer en neet ver weg op krukke.
Ut makt neet oet hoe geej vaan dees daag geniet,
as geej d'r ma zi�t.

Veuls te riek of gaar gen geld, al ziede enne giere,
as weej d'r ma same zien um carnaval te viere.
Ut makt neet oet hoe geej vaan dees daag geniet,
as geej d'r ma zi�t.

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GI�T �S WER VUR DE WIND
1994/1995 nr.3 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Hay Hesen
Zang: Petri & Marion Boots


Refrein:
Ut gi�t �s wer vur de wind, �s ut veurjoar begint.
Ge vult �w miljonair mit zo'n lekker lentewaer.
Ut zunke schient: gen parapluuj, weej zi�n in en gooje buuj.
�s ut veurjoar begint, gi�t ut �s wer vur de wind.

In fibberwarie of in m�rt sti�t vastenoavend vur de deur.
�l vroor ut nag z� h�rd, nou kriegt de werreld w�l wer kleur.
Keuning winter haet verloare, w�nt ut wuurt �l wer w�t w�rm.
En ge vult �w �s herboare, nae, niemus vult zich �rm.

V�n en bitje taegewind kriegt gen mins ut nou nag kald.
Ge gad same d�r ut lint umd�t ge v�n ut laeve hald.
Ut kriebelt in mien ko�te, mien h�rt d�t sli�t op hol.
Zet de bleumkes ma bo�te, elke tulp gi�t oet den bol.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T GI�T V�NZELF
2001/2002 nr.1 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Ron vd Beuken
Zang: Liesbeth Coenders, Anja Hoeijmakers & Marion Peeters


Refrein:
Ut giet v�nzelf, weej hove ni te reeme, Vastenaovend zit �s in de geene.
Ut giet v�nzelf, jao, zonder bakkeleije laote weej de vleugels luchtig weije.
Weej zien smeis heer en dukz�t dao, wiete w�l-is neet mier wao.
Kom �s ma nao, weej zien wer heer, want weej halde v�n plezeer.
Plezeer, plezeer, weej halde v�n plezeer.

Weej make joeks en vul geweld, �s gans Limburg b�rst v�n de kelt.
D'n duuster ruumt d�n ut veld, vur de maon, die zich aan d'n hemel stelt.

Weej make joeks, d�t is zao fijn, en gans Limburg liekt vuls te klein.
Has elke straot en ieder plein puile o�t �s d'n �llervaolste trein.

Weej make joeks, drie dage lang, en gans Limburg giet ziene gang.
Nae niemus j�gt os op stang �s we fieste op �llerhands gezang.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS AALT�ED EFKES
1997/1998 nr.3 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Frank Everaerts
Zang (*) : Jack Cuypers


Hi�l duk, �s 't aeten oppe taff�l sti�t,
d�n is d'r w�l wer i�ne di ni zitte gi�t.
Heej rupt v�noet de kamer: "begin ma zoonder meej.
Ik maak 't efkes �f, da koom ik ok d'rbeej...!"

Refrein:
't Is aaltied efkes; efkes dit of d�t,
aaltied efkes; aaltied efkes w�t.
Efkes proate, efkes kieke, efkes aaie, efkes strieke,
efkes w�chte, d�n is 't zo� gebeurd,
ma gen meens wet hoe lang d�t efkes deurt.
(2x)

Ziede krap beej kas, en zitte op zw�rt zoad,
da gadde na en b�nk vur g�ld en goje road.
Of ge efkes w�t kunt li�ne umd�t ge niks mi�r hed.
Zaet pinnig doa di m�n, v�nachter zien loket ...

�s ge stappe gad en geej hed hi�l veul lol,
d�n is d'n �llerleste dukker laeg da voal.
Ge gad nag ni na ho�s toe, �l is 't kw�rt vur veer,
en iederi�n di zingt: �ik blief nag efkes heer".

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS DE MOOJTE WAERD
1981 nr.4 : Tekst & muziek: Joost de Koning
Zang: Joost de Koning


D'n drukker, deen drukt �p 't drukst van d'n daag.
D'n bekker, deen lekt v�n zien beste beslaag.
D'n vaeger, deen vaegt tot 't end v�n de stroat,
denkend �n Bachus, di goof 'm di road.

Refrein:
't Is de moojte waerd um ow 's oet te laeve,
't is de moojte waerd �w te loate goan.
W�t k�n 't �w gaeve, 't is um 't aeve,
de laevesklok die tikt en sli�t m� blief no�t stoan.
Halleluja, kiek �s ma mit �s v�.
Tante To mit o�me Jo geniete z�.

Begin beej 't end, �s 't ende begint.
Verwen juus diegeen die �w 't mi�ste bemint.
Lach taege 't laeve, joa, preuf d'r m� v�.
Drink nag en gleske, 't zit d'r nag �.

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VULT ZAO GOOD
2002/2003 nr.4 : Tekst: Jan Hesens - muziek: Ron v.d. Beuken
Zang: Peter Minkenberg & Ron v.d. Beuken


Refrein:
Dat kunde huure, dat kunde zeen, Vastenaovend blieft aaltied in.
Dat kunde preuve, 't vult zao good, Vastenaovend guft gooije mood.
In mien linker en rechter voot kruupt dan zo�ma dat hoempablood.
't Vult zao good.

'k Vraog meej wal 's af wurum dreije luuj 't kn�pke um,
schminkt os mam en moodervlek en doon we vur de vaste gek?

'k Vraog meej wal 's af wurum dreide dukker linksum um,
laefde van plezeer zo� op en sti�t 't veurjaor oppe kop?

'k Vraog meej wal 's af wurum speulde trom in pl�ts van drum,
klinkt en tuba aalt zao haol en zien de hermeniekes daol?

't Vult zao good dat hoempablood, 't vult zao good di gooije mood.
't Vult zao good, 't Vult zao good.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TIEKE TOM
1981 nr.1 : Tekst & muziek: Truus en Thijs Kleeven
Zang: Truus en Thijs Kleeven


Refrein:
Tieke tieke tom, perom pompom,
zo� klinkt 't 's oaves in de zaal.
Tieke tieke ta, tara tata,
dut nou m� mei, d�t kunde waal.
Tieke tieke tom, perom pompom,
m�k genne kwats en dut d�t m�.
V�n zo� iets kunde v�n �p �.
Lala lala ...

Sjang is vreejgezel, speult alti�d in de joekskapel.
Ze kome oaveraal, in elk caf� en elke zaal.
D�t is meej daan en grei en iederi�n zingt mei.
W�nt klinkt dees melodie, kiekt ideri�n hi�l blie.

Tegge carnaval gi�t Sjang gaer noar 't toetebal.
Heej speult v�n tieke tom en houwt dw�rs d�r zien dikke trom.
Heej zaet: " Niks �n de hand, ik heb nag i�ne kant".
Daan zingt de ganse zaal en ge huurt v�n oaveraal.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TUSSE PRUUSSE EN DE PI�L
1995/1996 nr.1 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: De Wazelvotte (Thijs Kleeven, Rob Achten & Toen te Baerts)


Ut allerschonste werrelddiel, leet tusse Pruusse en de Pi�l.

Refrein:
Jao tusse Pruusse en de Pi�l, dao leet ut �llerschonste werrelddi�l.
D�t is �s eige Limburgsland, dao is �lles naovenant.
Ge left dao fijn jao ik bedoel, �s enne prins in en petattekoel.
Ut �llerschonste werrelddi�l, leet tusse Pruusse en de Pi�l.

In d�t land v�n buutnereedners, is d'n humor nag in tel.
Mit de zaate harmeniekes, of joekse joekskapel.
Oet de maot of flink der neave, dao um maak ik meej ni druk.
Want de stemming die ze make, is precies wao nao ik zeuk.

In d�t riek v�n spek en boene, is de vastelaovestied,
iene gro�te sch�le wazel, jao, de logica is kwiet.
Gat ni zeuke, dut gen mojte, lot di flauwekul bestaon.
Want ge vult �w in d'n hemel, �s ge ow is gans lat gaon.

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TUSSE �T WIETVELD EN D�N TIENDERSENDI�K
1978: Tekst & muziek: Truus Verberkt & Thijs Kleeven
Zang: Truus Verberkt & Thijs Kleeven


Refrein:
Joa tusse �t Wietveld en d�n Tiendersendi�k
Doa leet en pletske. �t Is �s Dreumelri�k
Doa zien weej geboare doa sti�t �s elderlek ho�s
Doa blieve weej aalt wo�ne
D� veule weej �s tho�s

Os tante Mien, die keumt v�n �t Brook
Ze is mit Driekes getrouwd
Din is geboare �p de Stokt
En haet �t no�its berouwd
Nou wo�ne ze �p de Middelik
En zien v�n �t sterke sort
W�nt kome ze boete �t d�rpke
D�n zinge ze �ltied vort

Mit Karneval; d�n gi�t Drieks o�t
Heej gi�t d�n drie daag �p sjouw
M� Mien die blieft beej de verkes tho�s
W�nt dreenke deut Mien ni gauw
M� �s d�n optoch �n �t trekke is
Deut Mien z� gek �s ze k�n
D�t is veur eur de schonste ti�d
En allemoal zinge ze d�n


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TWI� H�RTJES
1985 nr.2 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:
Twi� h�rtjes die vur i�n goan kloppe, luuster good.
Degene die 't zi�n, kriege wer g�je mood.
Tesame goan ze daan 't geluk toch tegemoot,
bliej daat ze same kunne goan op i�ne voot.
Ik zoag oow stoan en ik z�ch: "hei, wie ziede geej ?"
En geej z�ch drek: "Koom op geej huurt noa vort beej meej".
Twi� h�rtjes die vur i�n goan kloppe, luuster good.
De leefde zit beej iederi�n waal in 't blood.

Mit vastenoavend gans alli�n, daat is toch niks gedoan.
Geej stot d'r z� verloate beej, och, koom toch beej meej stoan.
Ik veul meej toch z� good beej �w, ik krieg d'r kriebels va.
Gezellig is toch de carneval, de z�rrig vaan de baan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VA'S MERGES WIES 'S AOVES
1998/1999 nr.2 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Ron vd Beuken
Zang (*) : Anja Hoeijmakers


Refrein:
's Merges bin ik 'm taege gekome, 's midd�gs d�ch ik 't is genne slome.
's Aoves haaj ik 't w�l gezeend, d'n hiele bubs wet 't: ik hald v�n deen.
Ik zeej 'm bes duk d�t kiebig stuk oet �s dreumelland.
E loep op de maot d�r de straot beej eum �n de hand.
's Merges dreenkte w�t thie zoonder s�kker, �s midd�gs kiekte da hielemaol fl�kker.
's Aoves bin ik �l nimmer �llien, d'n hiele bubs wet: weej hure beejien.

Ik veul d�t ik smeul in om erm, d�t is fijn en z� lekker werm.
Geej zied e snuupke, n� miene zin, ik wiet hiel zeker d�t ik oow bemin.
Geej dut gaer gek en stat ni stil, de vastenaovend is w�t geej wilt.

Ik tel op di kel waor ik um gaef, w�t e zwijn d�t ik beej om laef.
Geej zied e snuupke, mien lekker ding, ik wiet hiel zeker d�t ik oow aalt ving.
Geej dut gaer bliej e kiekt ni zoor, de vastenaovend giet �lsm�r door.

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAAN DIT, VAAN D�T
1979 nr.3 : Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAAN WERKE ALLI�N
1989 nr.1 : Tekst: Wim Duffhues & Rob Driessen - muziek: Wim Duffhues
Zang (*) : Wim Duffhues, Rob Driessen


Refrein:
Want vaan werke alli�n kunde neet leave.
Ge mot op zienen ti�d is wat beleave.
Daan nim ik ow 's mei, noa os H�rster Dreumelland.
Veur gojje carnaval sti�t dat garant.
Daan nim ik ow 's mei, noa os H�rster boorebal.
Doa viere ze pas echte carnaval.

Vaan 's merges vroeg wies 's oaves laat, daan ziede geej vaan ho�s.
Noa 'n en daag haard werke, komde geej pas tho�s.
Ge zit da mit en pilske te kieke vur d'n k�s,
ma mit d'n carnaval, begeent ut leave pas !

Noa drie daag good fi�ste, is ut wer veurbeej.
Ge het ut zellef gemerkt, geej luusterde noa meej.
Werke is neet alles, d'r is nag zovveul mier.
Geej zult dat wer ervare, ki�r op ki�r.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


V�NAOVEND GOAN WE STAPPE
1999/2000 nr.4 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Johan Bertrams
Zang: Duo Dubbelop (Roel Backus & Johan Bertrams)


Teggewoarig zit me gauw �p ziennen hit,
en trekt da fleenk va laer.
We maken �s hee duk um niks wer veul te druk,
weej zien aalt in de waer.

Refrein:
V�noavend goan we stappe, v�noavend zit 't d'r a.
Weej kunnen in de hendjes klappe, we nemen 't d'r va.
K�m m�j .... da goan weej stappe, lekker laeven op gro�te voot.
V�noavend goan we stappe, v�noavend gi�t 't �s good.

Weej waore z� gaer 's efkes miljonair,
d�t z�j nag 's w�t zien.
Ech woar, da zagte weej, weej halden oow w�l vreej,
d�t geldt vur iederi�n.

Dudde geej messchien �l joaren �n de lien,
och meens, m�k oow ni dik.
Weej staon op en dieet, d�t oow ok zeker leet,
en d�t is vaste prik.

* cd 1999/2000 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


V�NDAAG IS �LLES �NDERS
2008/2009 nr.4 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven Horst & Ron v.d. Beuken (Meterik)
Zang: AMusiCaal (Ger v.d. Bekerom, Thijs v.d. Munckhof, Jan v.d. Munckhof)


Refrein:
V�ndaag is �lles �nders
't laeve lacht, 't haet wer kleur
v�ndaag is �lles �nders
jao m�nse k�m we gaon d'r veur
v�ndaag ....ja j�ng d�t wette
m�tte de bleumkes.... boete zette
v�ndaag, 't zit d'r een,
hedde van, zal ze lang zal ze laeve ni gezeen

Ge het mei v�n die dage, d�t echt has �lles lukt
ge vingt �w goude lo�zie, die ge jaore zukt
D'n ho�fdpri�s in de lotto, 't is �nzettend stug
en ok v�n de belasting, kriegde inaens w�t trug
Ge vrogt �w �f hoe k�n zo�-iets bestaon
ik'heb zin vandaag um lekker oet te gaon

De h�nd di no�its ni luustert, inaens deut heej 't waal
ge kiekt is in de spegel, ge liekt veul minder kaal
't z�nke sti�t te schiene, �l waas 't ni verspeld
inaens zaet ok ow vrouwke, d�t ze veul v�n �w held
Ge vrogt �w �f hoe k�n zo�-iets bestaon
ik'heb zin vandaag um lekker oet te gaon

* cd 2008/2009 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2009"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND ALLEMACHTIG
2000/2001 nr.5 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang: Peter Minkenberg & Marij janssen


Refrein:
Zoe�s de Maas stroemt d�r �s Limburg,
stroemt Vastenaovend mit eur mej.
Langs ieder d�rrep en ieder stedje,
v�naf Maastricht tot �n de Moekerhei.
En �nder leiding v�n �s Preense,
trekt d�n d'n optoch mit meziek.
D�t is vastenaovend �llemachtig, d�n is Limburg magnifiek.
D�t is vastenaovend �llemachtig, d�n is Limburg magnifiek.
D�n kleenkt d�r �s Limburgs land: Alaaf!, Alaaf!, Alaaf!
L��tste refrein:
D�t is Limburg, d�t is Limburg, d�t is Limburg.

't Ald jaor is wer net vurbeej, en 't veurjaor vur de deur.
't Is wer has vastenaovend, d�t guf �s laeve da wer kleur.
Hermeniejkes zien ok wer dao, di meziek di gaon weej achternao.

En drie daag giet de deur op slot, weej zien samen �nderwaeg.
Mit zonne schonne vastenaovend, make weej �s knipke laeg.
Weej zien in en goje buuj, vastenaovend waere weej noeijts muuj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND IN HORS
2002/2003 nr.5 : Tekst: Marij Janssen - muziek: Jac Hanssen
Zang: Marij Janssen, Jac Hanssen


Refrein:
Joa, ik vier wer in mien dorp de vastenoavend,
mit wie-of woar-en hoe, daar maakt doar gaar niks oet.
Lekker vier ik in mien dorp de vastenoavend.
De polonaise door de zaal giet aal veuroet.
Ik huur "Den dreumel" en 't fiest dat kaan beginne,
Ozze preens di giet gans veurop in de reej.
Joa, doar woar ik bin geboare, stil aan gr�ter zie gewoare,
doa denk ik: joa, ging dit fiest ma noeits veurbeej.

As de Preens kumt dat begint ut meej te jukse.
De vastenoavendkriebels zitten in mien blood.
Joa, dat heb ik aal van hoes oet mej gekrege.
Waat en geluk, want ut bevelt meel toch zo good.
Veul schaele wazel duk, mit in de hand en pilske.
't Plezeer, de lol, ik bin toch zo g�r heej.
Joa, doar woar ik bin geboare, stil aan gr�ter zie gewoare,
doa denk ik: joa, ging dit fiest ma noeits veurbeej!

En op zondaag goj ik noa den optoch kieke,
aal die meense kome da veurbeej.
Ze blieke allemoal wat op mekaar te lieke.
Zeg ken ik ow of kende geej misschien nog meej?

Doarum vier ik heer in Hors de vastenoavend,
wil ik noeit noa hoes, ne ik kan now ech ni goan.
Lekker vier ik in mien dorp wer vastenoavend.
't Lich, dat velt meej oet, ut is ok has gedoan.
Ozze preens, din haet zien letste weurd gesproke:
"'t Fiest zal verder goan", ik gef ut nog ni beej.
Joa, doar woar ik bin geboare, stil aan gr�ter zie gewoare,
doa denk ik: joa ging dit fiest ma noeits veurbeej.
Joa, doar woar ik bin geboare, stil aan groter zie gewoare,
doa bin ik 't volgend joar van de parteej!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVEND IN HORS
2008/2009 nr.3 : Tekst & muziek: Joep Hoebers
Zang: Joske Peeters & Jori Beeren


En joar giet vurbeej
Wat giet dat toch snel
D�n tied liekt te vleege
Vuraal beej owzelf
En merge werd middag en middag werd nach
D�n oevend door tusse laef ik zoegezach

Refrein:
In hors vastelaovend ik veul meej heej thoes
In hors vasteloavend dat veult as mien hoes
Alles waait over en giet oeit vurbeej
In hors vasteloavend ik draag ow beej meej

Ge merkt pas hoe kostbaar momente heej zien
Als ze zien vervloage dan veulde de pien
Dus loat os geniete van alles en niets
Pak ow eigen moment met dit lied

Woa ik ok terrech kom , wao ik lande zal
Drie daag zien vur meej, Horster carnaval

* cd 2008/2009 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2009"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND IS !!!
2001/2002 nr.5 : Tekst & muziek: Erik van Rengs
Zang: Ellen Jeurissen & Erik van Rengs


Refrein:
Joa, vastenoavend is v�r oos hielveul worst met booremos.
Polonaise in en reej, laat na bed en drie daag vreej.
Kefeeke in, kefeeke oet, bloase op en groete toet.
Ut latste urke zien weej mue, ma noch stiets in en gooje b�j.
(2x)

We laeve veuls te hastig en hebbe ut aal druk.
We neme oos den tied ni mier veur en eurke op en kruk.
We motte mier geniete, vaan lol en vaan plezeer.
Oow aventoe is loate goan mit en potje beer.

Dus zitte in en dippie of haalde noeit de ierst.
Dat kan toch ga niks boeme, geniet vaan ieder fiest.
Gat drie daag lekker stappe en roop hiel duk alaaf.
En is de stemming op zien best, daan kan ut daak dur wal wer aaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOAVEND, WAAT �N GREIJ
2006/2007 nr.2 : Tekst: Joep Hoebers & Jeroen Kuijpers � muziek: Joep Hoebers
Zang: J3 (Joep Hoebers, Jeroen Kuijpers en Joep van Wegberg)


Os mam zei: jungske, weej hebbe �t neet bri�d
Geej zult dit joar opneej, ut zelfde pekske drage
Gef meej ma nald en droad, misschien daat ik waat wi�t
Daan godde toch wer op en top verklied

Refrein:
Vastenoavend, waat 'n greij
Zit, os aas gegoate
Vinge weej wal ozzen dreij
Stof genog um door te proate
Vastenoavend, waat en greij
Woa hedde geej daat schonne pekske vaan?
Hedde en stukske in de kraag, op ien vaan die drie daag
Trek ow doa da ma neet al te veul vaan aan

Boavenin os hoes doa is 'n plekske
Woa niemes ut ganse joar mot zien
Doa hengt daan hiel allien aan �n klein rekske
Un pekske woa ut licht neet mier op schient
Ut hengt d�r plompverloare tusse alde jes
Met de vastelaovesreuk nog in de tes
Daat pak met m�tje elluf
Is de vastenoavend zelluf

As iemes beej os thoes waat weg mot stalle
Komde op os z�lderke terech
Doa ruukt ut meij waat muf noa motteballe
Ma luuster noa waat ik ow zeg
As daat lepke 's kos proate, en meej daan �vertrof
Is ie pas �ch lang vaan stof
Daat pak met m�tje elluf
Is de vastenoavend zelluf

* cd 2006/2007 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2007"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELOAVESPOT
1982 nr.1 : Tekst: Sjaak Wismans - meziek: Thijs Kleeven

Refrein:
Nou bin ik heer, nou blief ik heer.
Och ober, gef meej nag w�t beer.
Nou bin ik heer, nou blief ik heer.
Zet d�t pilske doa m� efkes neer.
W�nt noa ho�s toe goan, is d'r noa nag lang ni beej.
De vastenoavend begint nou pas vur meej.
Nou bin ik heer, nou blief ik heer.
Joa, zet 'm doa m� neer.

't Ganse joar door zidde meej neet, mot werke, poetse en plare.
Al deut meej d�t ok mei w�t verdreet, mien cente kan ik zo� mo�j spare.
M� is de vastenoavend wer doar,
d� staj ik mit mien fi�sneus en dorusbloes wer kloar.

En is 't fi�ste 's woensdags gedoan, bin hi�lhoeds tho�s kunne rake,
kiek woar de laege spaarpot m�t stoan, zo�d�t ik deen wer voal k�n make.
Want is de vastenoavend wir doa,
d� staj ik mit mien fi�sneus en dorusbloes wer kloar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELOAVESSTURREM
2004/2005: Tekst: Wim Hendrix - muziek: ?
Zang: Oenoemoeloeke 5


As de Vastenaovessturrem wejt
Zien weej as boonte blaar
Kiek hoe heej speult en mit os drejt
Heej vaegt os beej mekaar
En giet ie da mit windkracht ellluf
Driej daag lang te kier
Da schoele weej in elluk kefee
Want weej halde ut ni mier

Ma weej halde ut binne ok ni druug
dat is geluk beej pech
We halde os ma vast aan de glaze beer
want da weje weej ni weg

Dit is ut waer dat is vurspeld
Weej zien der op gekliejd
Der wurt en buuj mit beer besteld
As 't confetti sniejt
We hebbe aal en parapluuj
Mit greun en gael en roed
Ma schoele vur gen enkele�buuj
Weej zien binne, genne noed

As den beeromaeter zakt
wurt der wer gauw en glaas gepakt
Dit jaor dat zag Lei Sprieuwenberg
da wurt dae wind pas erg
Ok al staon weej hee noeijts ni druug
dat is da geluk beej pech
We halde os ma vast aan de glaze beer
want da weje weej ni weg

Ut hong al waeke in de loch
Der kumt wer zwaore wind
Aoveraal stoan der wer glaas genog
Klaor vur as ut begint
De ierste draop diej valle al
En da �kumpt ut geraas
Ma weej weje heer nag lang ni weg
Want weej hebbe volle glaas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE VASTELOAVESTREIN
1993/1994 nr.2 : Tekst: W. Hendrix - muziek: H. Hesen
Zang (*) : Petri en Marion Boots


Refrein:
Weej goan as ennen trein, de conducteur is de kastelein.
Lekker aan d'n boemel, efkes oet d'n toemel.
Elk kefee is en station, elken tap is en perron.
De conducteur is de kastelein, weej zitte in d'n boemeltrein.

Op drie daag reize is geteld, de kastelein haet wisselgeld.
't Sein op greun, dus gen gevoar, weej zitte al wer op 't gooje spoar.

En �rges da beej en perron, doa sti�t en jungske, toch zo schon.
Zeg leeve schat, blief nou ni stoan, 't fl�tje vaan de chef haet al gegoan

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VIVA LA CARNAVAL
1986: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT IK OK PROBEER
1994/1995 nr.4 : Tekst & muziek: Janine, Sandra Lemmen & Hay v.d. Beuken
Zang (*) : Janine & Sandra Lemmen


Refrein:
W�t ik ok probeer, ik k�m ni weg v�n heer.
Mit de kriebels in de bi�n, hey, loat meej ni alli�n.
Ut fi�st is nag lang ni gedoan, ik zui w�l wille goan.
Ma w�t ik ok probeer, ik k�m ni weg v�n heer.

Oet 'n kroeg doa klinkt meziek.
D�t werkt op meej �s ellestiek.
't Is �l laat, w�t m�t ik toch beginne ?
'n Huudje op en d� ma gauw n� binne.

Dees 3 daag zeej ik ow ni stoan.
D�n wil ik alli�n d'r op o�t goan.
Geej snapt dat ni, ma zo� bin ik geboare.
Ut dreumelblood, d�t kriebelt meej �l joare.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


W�T EN GELUK
1997/1998 nr.1 : Tekst & muziek: Petri Vullings-Boots
Zang (*) : Marion Peeters-Boots, Dian Driessen-Heldens, Hay v.d. Beuken


Refrein:
W�t en geluk, d�t ik oow taegekwoam.
W�t en geluk, d�t ik ni tho�s gebleve bin.
W�t en geluk, d�t ik toch bin gegoan,
want eigelik haaj ik toch neet zon erge zin.
De gansen daag zoat 't meej taege en 't leep neet wie 't m�s.
Ma zo� in�ns doa kwoamde geej, ik snap nou nag ni hoe d�t k�s.
W�t en geluk, d�t 't zo� is gegoan, w�t en geluk d�t weej toen same zien gegoan.

Ik d�ch de vastenoavend is vur meej niks mi�r.
Di vier ik d�n ech nach w�l ennen andere ki�r.
Ma wie haaj d�t gedro�md d�t ik oow doa zoag stoan.
�t Hosse hebbe weej toen same ma gedoan.

Zo� viere weej �l joare same dees drie daag,
en ok sinds kort mit �zzen �llerklenstem blaag.
Want vastenoavend viere dudde toch neet tho�s.
Dus meense fi�s toch mei en k�m toch oet oow ho�s.

* cd 1997/1998 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1998"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAT ENNE'N HOEMPAPA
2001/2002 nr.6 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Cor Kuipers, Thijs Kleeven & Rob Achten


Refrein:
W�t enne'n hoempapa, w�t enne'n tra la la.
�s ik d�t zo� beki�k, denk ik ki�r op ki�r:
't H�ft v�n meej v�n ze laeve zo� ni mi�r.
W�t enne'n hoempapa, w�t enne'n tra la la.
't Is toch ni w�t ik zoch en ik haj zo� gedoch.
Gewo�n, is gek gen�g.

Vi�f sterre dinere, 't is te probere, ma raak da ni drek in paniek.
Buige en knikke en wachte met bikke, d�t huurt nou i�nmoal beej sjiek.
Da kome de h�pkes, miezerige m�pkes �p telders v�n twi� maeter gro�t.
En beej 't betale, is 't good bale, ge stot da, meti�n wer in 't ro�d.

N� hi�l lang soebatte, m�s ik mei Stadte, ge wet toch hoe d�t gi�t.
Kieke en p�sse, hoe m�t ik 't w�sse? En zeg is of meej dit sti�t!
N� ore lang sjouwe en �f en toe snauwe wuurdt d'r d�n toch w�t gekocht.
En twi� dage later, jong w�t enne flater, da wuurdt 't geruild of truggebrocht.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


W�T TOCH TOEVALLIG
1983 nr.1 : Tekst: Sjaak Wismans - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Geej twi� en ik


Refrein:
W�t toch toevallig, d�t ik oow heer zeej,
�p zonnen daag v�n fi�ste en plezeer.
Blief nou m� efkes lekker do�n beej meej,
daan bouwe weej en fi�sje same heer.
Ik heb �w neet gezeen 't ganse joar,
m� zo� inaens, d� ziede geej wer doar.
W�t toch toevallig, d�t ik oow heer zeej.
Blief nou m� efkes lekker do�n beej meej.

Grad woar 's stout gewes, m�s drek in 't gevang.
En halluf jo�rke weg, d�t v�ng ie toch w�l lang.
't Waas net vur de carnaval, doa lete ze eum goan.
Toen is ie in de zaal �p enne stool goan stoan,
en heej reep: "meense heer bin ik", en toen z�ng de g�nse zwik.

In de vastenoavesti�d, joa, woa d�t toch aan leet,
ge host mit iederi�n, �l kende mekaar neet.
D'n i�ne zaal di sjouwde in, d'n andere wer o�t,
ge zit d'n halven ti�d toch wer dezelfde sno�t.
Meensekiender kiek nou toch 's �, zeg, �w ken ik �rges v�.

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEEJ BRENGE UT LICHT
2003/2004 nr.6 : Tekst & muziek: Kleffe Z�k feat
Zang: The Gospelbrothers


Refrein:
Weej zien apostelen vaan d'n vastenoavend.
As weej d'r zien, is de redding in zicht.
Want weej verkondigen heer d'n vastenoavend,
en weej brenge ut (vastenoaves)licht.
Weej brenge ut licht... sloet beej os a.
Weej brenge ut licht... ut gi�t d'r a.
Weej brenge ut licht... kom, blief niet stoan.
Weej brenge ut licht... loat ow 's goan.
Joa, weej brenge ut (vastenoaves) licht.

Wette geej neet hoe ge vastenaovend viert ?
Daan hedde duchtig pech.
Hedde geej det vroeger daan toch noeits gelierd ?
Weej helpe ow op weg.
Zidde ut nag duuster een ?
Daan hedde os nag neet gezeen.

Hedde zin, kom op, en got mit os op paad.
Doavaan kriede gen spiet.
Kom ma gauw, weej blieve nag wies deensdags laat.
Ut wuurt en schonne tied.
En tot slot en good bericht:
Ut end is nag lang neet in zicht.

En nou geej, de smaak daan good te pakke hed,
os missie is volbroch.
En as geej, dees vastenoavend noeits verget,
daan wi�te weej genog.
Daan ziede geej �k net as weej,
d'r is wer en apostel beej.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEEJ GOAN DEN BOOR �P
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Meuleveldko�r


Refrein:

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEEJ GOAN NAG LANG NI NA BED
2003/2004 nr.1 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Thijssen Thijs en co


Refrein:
We goan nag lang ni no bed, 't is hielemoal te vet.
We goan nag lang ni no bed want we beginne nag ma net.
De kastelein haet vette pech, di kriegt os heer ech noeits mier weg.
We goan nag lang ni no bed, zo� is 't ma net (�s ge ma wet).

Ik mot ierlik zegge, 't gaajt meej 't mi�st,
as d'r duk en fleenk wuurdt gefi�st.
En zeg tegge iemand, din beej meej keumt stoan,
en has no hoes wil goan:
"Zeg ni daat ge ni blieve kunt,
nou no hoes goan is lewig zund".

Ma nou heer vanoavend, bekiek 't is aal.
Dit ving ik ech, nimmier normaal.
Vaan zoe-iets joa droemde, ma nou is 't woar.
't Schonste, in honderdjoar.
Zeg ni: �k heb nou genne'n tied,
want doava kriegde lewig spiet".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEEJ GOAN, NAG NI MISSCHIEN
1996/1997 nr.3 : Tekst: Paul Hanssen - muziek: Wim Reijnders
Zang: H�rs d'Oeuvre (Rob Driessen, Wim Duffhues, Paul Hanssen, Peter Thijssen)


Refrein:
Weej goan, weej goan nag ni misschien
Weej zulle waal de leste zien
Weej loaten os nou toch neet kenne
Doa m�tte ze thoes ma gauw a wenne
D'n t�ed, d'n t�ed deen blieft ma goan
K�s heej v�noavend ma blieve stoan
Weej goan, weej goan, weej goan, weej goan,
Weej goan, weej goan, nag ni misschien

Aalts te vroeg en noeijts te laat, noa hoes toe goan is, w�t ik haat.
Weej fi�sten door in elke kroeg, 't slo�te keumt aalt wieds te vroeg.
Glu�f 't ni, glu�f 't waal, merge stodde in deze zaal.
Steeds opneej vaan daag tot n�ch, daan wuurdt d'r wer opneej gez�g.

De wiezer v�n de klok lu�pt door, din telt steeds af joa ieder oor.
De gro�te haalt de kleinen i, ik kiek ni mi�r, ik heb niks gezi.
Dalik is 't wer gedoan, �s de wiezers de n�ch i goan.
Op ho�s op a, gen denken a, d�t doon we dinsd�gn�ch ma da ...

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEEJ VAN DE WAGEBOUW
2009/2010 nr.2 : Tekst & muziek: Bart van der Sterren
Zang: De Wagebouwers


Hup, laot gaon di wage
Weej wage ut wer good
Want as weej d�r ni ware
Da kos de preens te voot

Refrein:
Weej zien de wagebouwers
Weej zien vaan de wagebouw
�t Is en ier, �t is en plicht
�t is en aangenaam gesjouw
Weej vaan de wagebouwers
Vaan fieze hand ni fies
Aalt de mo�iste wage
Ma no�its d�n ierste pries

Vurdaat de carnaval jaorlijks in �t verschiet leet
Hebbe weej os gereedschap al paraat
Zo druk as de compressor make weej os neet
Weej zien zo opgewekt �s d�n aggregaat
Vaan inspiratieloos nao hoonderde ideeje
Beej Verhuur en op d�n Denewaeg
Jan vaan d�n Beuke knikt hi�l tevreeje
�t Keumt aaltied wal wer op zien puut teraeg

Moei doonkerblauw daat is neet lellik
Want in d�n optocht drage weej ma al te gaer
Die blauwe kieps en trui dus nim ut os neet kwellik
Ozze wage: gi�t door wind en waer


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WETTE GEEJ WAAT ENNEN DREUMEL IS
1987 nr.4 : Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : ?


Refrein:

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE GI�T D'R MIT �S MEI
1982 nr.4 : Tekst: Truus & Thijs Kleeven - muziek: Toen te Baers
Zang: Truus & Thijs Kleeven


Refrein:
Wie gi�t d'r mit �s mei mit vastenoavend,
lekker sjoenkele en zinge d�r de stroat.
Een we zakke lekker door, de gansen oavend,
mit z'n allen onderi�n, dat k�n gen kwoad.
Lot de panne en de potte nou ma stoan,
wies d�t de vastenoaend is gedoan.
Wie gi�t d'r mit �s mei mit vastenoavend,
lekker sjoenkele en zinge k�n gen kwoad.

D'n buurman zoat te ki�ke vur 't koesje tho�s.
Zien vrouw waas eum d'n baas, heej woj z� gaer v�n ho�s.
Heej zoag en stelke kome, doa achter in de stroat.
Ze belde beej d'n buurman aan en goven eum deze road.
Kom nou m� allebei en zing ma mit �s mei.

Weej zinge mit z'n alle noar 't prinsebal.
De zaal stong op de kop, doa in d'n dreumelstal.
Weej plaarden �s noa vurre, wies beej de road v�n elf.
En iedereen di sloot zich �, joa, d�t sprook toch vazelf.
W�t waas meej d�t en grei - en iederi�n z�ng mei.

* cd 1998/1999 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1999"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE HAET DE POT?!
2005/2006 nr.2 : Tekst & muziek: Joep Hoebers
Zang (*): J3 (Joep Hoebers, Jeroen Kuijpers en Joep van Wegberg)


Refrein:
Wie haet de pot,
De pot met flappe?
Is 'ie vol
Of mot ik beej gaon lappe?
Want op w�t cente nao zit d'r echt ga niks in,
Ma in en lekker potje beer heb ik zo'n zin.
Wie haet de pot,
De pot met flappe
Kom leg snel beej
Laot d'r v�s enne tappe

Weej stonge in en volle zaal, �s pl�ts net oetgez�ch
Ut fiest d�t waar in volle gang, ma ik haaj slechts i�n vraog
Hoe gaon we daat nou regele, jao wie betaalt nou waat
Jao iederi�n deen deut ut zelluf of weurdt d'r beejgelapt
De vastenaoves-tied di giet zo snel veerbeej
Ma in dit beerglaas zit z�t geld, dus zien weej gauw tevreej.

De polonaise trok meej meij, verzette haaj gen zin
Ik keek nao links, ik keek nao rechts, ik zaot d'r middenin
En toen ik terugkwaam laog d'r in de pot en brifke klaor
'de pot is laeg dus lapte beej', daan gaon we vrolijk door
Ik kreeg mien knip w�l errug snel te pakke
En met de inhoud hajje weej nog zaat te makke

Dao haij ik meej toch hoege no�d, m�s snel nao de wc
De pot ma efkes meigenome, bang daat ik niks kreeg
Ik haij meej dao geinstalleerd, de deur die zaot op slot
En leet ik meej dao gaon, ma pakte de verkierde pot
Ik heb de waorheid efkes overwaoge
Ma heeld meej dom en heb ze veurgelaoge

* cd 2005/2006 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2006: 4x11 Jaor"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIE WET HEER
2000/2001 nr.4 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: A. Muzi Caal; Thijs v.d. Munckhof, Jan v.d. Munckhof, Ger v.d. Bekerom, Hay Verheijen (www.wie wet heer.com)


Refrein:
Wie... wet heer, wie heer dit beer heer, wie heer dit beer heer m�t betale ?
Wie wet heer, wie heer dit beer heer, wie heer dit beer heer haet besteld.
D�t m�t toch iemus, iemus wiete, iemus haet d�t toch gedoan.
Anders h�j heer van ze laeve, lang ni zoveul beer, heer gestoan.

Teggewoardig wi�tte meense joa toch zo� ontieglijk veul.
V�n computers en zon dinge, dis veur eur aal kienderspeul.
Ma hedde soms en hi�l klein vrugske, zo onnu�zel as ma kaan,
da kunne ze gen antwoord gaeve, doa wiete ze de balle vaan.

En as ze toch en antwoord gaeve, is 't ok nag knats verki�rd.
Ge'vrogt ow �f weurum zon meense, d�n toch hebbe doorgeli�rd.
D�t ze meej zo� loate zitte, ving ik ech en gro�t gemis.
Ge snapt toch w�l d�t ik wil wi�te, woav�n aal d�t beer heer is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEBELKEUNTJE
2005/2006 nr.1 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang (*) : A Muzi Kaal (Ger van de Bekerom, Thijs van de Munckhof, Jan van de Munckhof, Hay Verheijen)


Refrein:
Ze heat en wiebel, wiebel keuntje,
en enne giebel, giebel l�ch,
en �s ze zo� parmantig roondluupt,
da wuurdt 't werk stilgel�g.
En ze wiebelt en ze giebelt,
gans de straot die kiekt eur nao,
�s iederi�n zich umdreijt,
luupt ze ho�gsw�rschienlik dao.
Ze haet en wiebel, wiebelkeuntje,
en enne giebel, giebel l�ch.

Ik ken en hiel moei megje, d�t megje d�t het Miep,
't is en hiel �pvallend tiep.
En �s ge �p de man vrogt, w�t ik dao nou v�n ving,
Zeg ik: 'D�t is en richtig huppelding'.

Ze is w�l w�t opzichtig, dat wet ze hi�l good z�lf,
en haet �l vreejer nummer elf.
't Waore zeg ma �lmaol, �ntzettend schonne luuj,
ma waorte aal dat wiebele zo muuj.

't Waor met vastenaovend, inaens toen zaog ik ze,
ze wiebelde ma te-te-te.
't Waas ech aoverdreve, 't waas vur meej gen vraog,
wao d�t wiebele en giebele aan laog!

* cd 2005/2006 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2006: 4x11 Jaor"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WIEDEWEG
2009/2010 nr.1 : Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: Joske Peeters en Jori Beeren


Geej ziet wiet, jao wiede-weg d'n beste
d'n �llerbeste din ik ken,
ma got wiet, jao wiede-weg 't leste,
zn laat �s geej got, gaon d'r gen.
Ma toch blief ik �alti�d v�n ow h�lde,
aal waere weej straks heer weggekaerd
w�nt geej ziet, ik'wil 't ow zegge:
miene pr�ns �p't witte paerd

Ik bin in de w�lke, �s ik ow wer zeej
daenk da beej meej zellef, din huurt echt beej meej
ma aalt �p 't ende, 't eindresultaat
met ow wuurdt 't toch zn verschriklijk laat
Ma ik ving w�l d�t geej wiet,
... wiedeweg d'n beste ziet

Ik zal 't ma zegge,w�nt d�t daenk ik duk
geej ziet miene leve, geej ziet mien geluk
ma �p tied nn hoes gaon, zit t'r ech neet een
w�nt d�t heb ik tot nog toe no�its gezeen
Ma...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZEG HEDDE GEEJ GENNE ZIN
1984: Tekst: ? - muziek: ?

Refrein:

* cd 1996/1997 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1997"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZIDDE DAT BLEUMKE ?
2001/2002 nr.3 : Tekst: Jan Hesen - muziek: Ron v/d Beuken
Zang: Jack Cuijpers


Refrein:
Zidde dat bleumke beej 't peumke, met en golden rinkske um 'r pinkske.
Zeej huurt beej meej en ik beej eur, ik gaef meej gans aan deez bellefieur.
Want ze haet 't en makt vul lol op dit stuk van de waereldbol.
Jao, ze haet 't en maakt vul lol, dit mooje stuk van de waereldbol.

lk loep door de kelt op de mert, de wind sneejt door 't gezicht.
Toch de reis is de moeite waerd want guns wied dao stiet mien lich.
Zeej wacht op meej vol gooije zin, en zaet hoi as ik beej 'r bin.

Weej springe hiel wat op en neer, doon lekker meij met de res.
Nao enne aovend van vul plezeer, zien weej trug van weg gewes.
Weej staon dao dan vol gooije zin en ik kiek nao mien keuningin.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZING MIT �S M�J
1983 nr.2 : Tekst & muziek: Jochem Cox
Zang: Dorothe & Ingrid Cox


Refrein:
Zing mit �s m�j, zing mit �s m�j, dit melodietje.
Zing mit �s m�j, zing mit �s m�j, en Horster liedje.
Maak is waat lol, slot is op hol, kus is en grietje.
Vastenaovend beej de Dreumels is zoa fijn,
Vastenaovend mit de Dreumels gro�t en klein.

De vastenaovend is maar dri� daag in �t jaor.
Maar juust zon daag, die zi�n vur hi�l waat minse zwaor.
Gi�t ut neet good en keumt de mismood �w d'r aan,
pieker d�n neet, w�nt och, dao kriede koppien vaan.

Beki�k ut laeve vaan d'n allerbeste kant,
waant aan d'n slechte kant, dao zit d'n trammelant.
Laot �w neet onderkri�ge, n�, en zi�t toch bli�.
En darrum zing mit �s dees kleine melodie.

* cd 1994/1995 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1995"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZIT D'R NAG WAAT LEKKERS IN UT VAAT
2004/2005 nr.5 : Tekst & muziek: Kleffe Z�k
Zang: Kleffe Z�k


Refrein:
Zit d'r nag wat lekkers in ut vaat?
Daan wille weej d'r nag wal enne dreenke!
Geaf os nag en p�tje gerstenaat
Daan goan weej oppe vastenaovend kleenke
Wat in ut vaat zit, nea, dat verzoort toch neet
Dat zal �k neet gebeure, as ut aan os leet!
Zit d'r nag wat lekkers in ut vaat?
Daan geaf os gerstenaat!

Ut ganse jaor door, leas ik smerregus de krant
en aal ut neejs, volg ik, alles intressant
Ma mit de carnaval, is det alles meej niks weerd
Umdet meej daan, werkelijk, ma i�n vroag intresseert
De vroag die ik daan stel aan deze kel
O-o-o-o-ber zeg nou toch 's snel...

En as ge beer bestelt, velt dat �k nag gaar neet mei
Joa wat en keus, alles smakt, wat en lekker grei
En halluf um of pils, de kastelein het ut op vaat
Ut geft neet wat, heej daan tapt, ut is toch i�n pot naat
De vroag die ik daan nag's effe stel
O-o-o-o-ber zeg nou toch 's snel...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZITTI ZITTI
Tekst: ? - muziek: ?
Zang (*) : Manneko�r


Refrein:

* cd 1995/1996 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1996 - Dreumels onderi�n"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE IS 'T GOOD
1999/2000 nr.6 : Tekst & muziek: Hay Hesen
Zang: Doorgestoake Kaart (Jan Nabben, Peter Speijcken en Jac Wismans)


Refrein:
Zoe is 't good, daat ka ni baeter.
Zoe is 't good, zoe is 't fijn.
En lat oos hee ma same zinge,
daan is oos Hors wir vuls te klein.
Lot ze doa boave nou ma proate,
doa trekke weej oos niks vaan aan.
Want as weej vastenoavend viere,
keumt half Holland heer oop aan.

Waat trekt oos ieder joar toch wir 't miest,
vastenoavend is en blieft aalt en prachtig fiest.
Preense trekke oaveraal door oos Limburgs land,
en zinge in eur eige taal, same hand in hand.

Doa speult en joekskapel carnavalsmuziek,
dansmarietjes danse da, joong, daat is uniek.
De boorebrullef huurt d'r beej, daat zal noeits vergoan.
Godwet: ovver hoonderd joar zal daat nag bestoan.

* cd 1999/2000 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZO�PFIETS
2004/2005 nr.6 : Tekst & muziek: Erik van Rengs
Zang: Altied Noeit Te Laat


Refrein:
Jao miene zoepfiets man deen wet de weg
Gaj ik op paad koom ik altied wer tereg
Mej rakt ie enne bloomenbak of enne luchtepoal
Dat kan tog ga niks schille
Want weej zien kels vaan stoal
En wilde op den terugweg achterop
Iene road zet ow enne helm op

Heej stiet op slappe bendjes achter in de schop
Met vastenoavend pompe weej die bendjes da wer op
Dreje ok nog efkes an ut ventiel
En hale alle sleg wer oet ut wiel
De ketting efkes smere en goan daan snel op paad
We kneie daan hiel hard en zien dus altied nooit te laat.

As ut fiest gedoan is stappe weej wer op
En valle an den andere kant zo ma op de kop
Knierse deut de zand tussen de tand
En ok nag hiel wat splinters in de hand
We motte wer na hoes toe de weg is wiet en lang
En stoete os dan regelmotig an die werse stang


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZONNE NACH ZO��S VANNACH
2005/2006: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Oenoemoeloeke 5


Moeien daag
We drinke den aovend oet
Ooh moeien tied
Zo laat

Ooh moeien tied
We drinke de nach wer in
Kom wiej giet 'r
Mej op paad

Laot ut laeve loepe zoeas ut laeve luupt
Zolang as der ma beer is en ok iemus ut verkuupt
Of ut in en tent is of urges in en kroeg
As ut ma blieft loepe, ut lifst tot mergevroeg

Baove alle kopkes danse volle blade beer
Ze lieke wal te zweve en ze kome zuutjes neer
Da wurt der wat gegraaid en elke hand is gauw gevuld
De nacht den deurt nag lang; we zien nag lang ni oetgeluld

We zulle ni verdorste want der is beer genog
en we veule allemaol, der hungt wat in de loch
Iederien den heer is is wer trug va weggewest
En iederien wil blieve, wil blieve wies ut lest

Want zonne nach zoeas vannach kumpt noeijts mier trug

As de nach zoe doorgiet kan ie echt ni mier kepot
En de deur nao merge diej halde weej op slot
Al is diej deur geslaote, toch veule wej os vreej
Want as de merge kumpt dan is deze nacht vurbeej

En in zonne nach
wao de liefde lacht
dao vingt alles zienne waeg

Iederien wil mier
En rupt nag i�ne kier
En de glaas zien laeg
Wer laeg, wer laeg, wer laeg


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


Z�NNEN AOVEND
1979 nr.1 : Tekst & muziek: Jan Verheijen
Zang: Toon & Jan Smits


Refrein:
Ma zonnen oavend zoe as vanoavend guft ow wer mood.
Wat schaele wazel en daan is wer alles good.
Zet op die neus, trek ow vrouwke oet de keuke.
Want ennen oavend zoe as vanoavend motte goan zeuke.

Me haet van die daag, daat d'r niks good wil goan.
Me stuet zich de kop vur me op is gestoan.
En gaat in de z�k, grezereei aan de maag.
Nou, da wette 'm waal hange, daat wuurt niks vandaag.

Gebluts en geplaar, vur en baeter bestoa,
dat is 's leaves lo�p as geej ok mei wil doa.
Me ment me ik griep �t geluk beej de kraag.
Nou, da raeken ma r�stig, dat wurt niks vandaag.

* cd 1993/1994 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 1994"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOVVEUL TE KLENDER
1984 nr.3 : Teksts: ? - muziek: ?

Refrein:
Zovveul te klender, zovveul te fender, daat is toch woar.
W�nt �s klein dreumelke is twi�-entwintig joar.
Woa is deen ti�d toch hin gegoan ?
Hebbe die joare w�l bestoan ?
En da mit carnaval, deen i�ne ki�r per joar.
Woa is deen ti�d gegoan ?
Hebbe die joare w�l bestoan ?
W�nt �s klein dreumelke is twi�-entwintig joar.

't Is affaant 't same �fgesproake woar,
net mit die dolle daag, deen i�ne ki�r per joar.
't Is enne fijne m� enne kleine, woort �s gez�ch.
Ze is vur vastenoavend in de weeg gel�ch ... waant

De vastenoavend is vur eur de sch�nsten ti�d.
We wille same toch die dolle daag ni kwi�t.
Ze lut �s mei w�chte, aal deurt 't n�chte, 't deut �s gen pien.
We wojje same daat ze wer z� klein zui zien ... waant


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZUVVENDE HEMEL
1999/2000 nr.5 : Tekst: Wim Hendrix - muziek: Ger de Mulder
Zang: Jack Cuijpers & Marion Peeters-Boots


Refrein:
Weej zien in de zuvvenden hemel; d�t is d'n hemel op aerd.
Schat, geej zied mien engelke, en w�l e z�nde waerd.
De hemelpaort, die blief vur �s wagewied aope staon.
Weej zie vreej um te kome en ok um wer te gaon.
In de zuvvenden hemel zien, is w�l e z�nde waerd.
Mit oow, mien engelke, is d�t d'n hemel op aerd.

Ik bin gans in de wolke en in de sterre stiet,
d�t �s waore liefde noeits verlaore giet.
't Is gewoen e woonder, d�t dit m�g bestaon.
Ik veul �s ik oow kus, beej 't licht v�n de maon ...

Di gojen alde Pietrus, din haaj 't gauw gezeen.
Hemel nummer zeuve leet heej �s w�l een.
Heej zag, vur mienen engel, gaj ik d�r 't veur,
en haalde toen 't slot, ma veurgood v�n de deur.

* cd 1999/2000 : C.V. D'n Dreumel - "Carnaval 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME