HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS DE KERKBUIM INS KOSTE ZINGE
Tekst: Peter v.d. Heuvel - muziek: Maarten Peskens
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Refrein:
As de kerkbuim ins koste zinge,
en de minse onger h��r zoge sjpringe,
den kos't haenke zinge oppe solotoer,
met oppe achtergrondj 't kerkboumkoe�r. (2x)
As de minse den gaon hosse en gaon sjpringe,
en as die kerkbuim met z'n alle met gaon zinge,
den is't vastelaovendj in Klein Paries,
en is't hie net ein groe�t paradies.

.........................

( Wae ken de res van de teks ? )* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AS M�T VASTELAOVENDJ �T ZUNKE SJI�NTJ
2006/2007: Tekst: Jo Hanssen - muziek: Peter Wijnhoven
Zang: Rianne Bergervoet


�s M�rges ki�k ich �ns nao bo�te,
zeen allein, mer wasem oppe ro�te.
Waat jaomer noe, precies m�t vastelaovendj
det �t raegendj, toet inne aovendj

Refrein:
As m�t vastelaovendj �t zunke sji�ntj,
is limburg op zien sjoe�nst.
As m�t vastelaovendj �t zunke sji�ntj,
meuktj �t neet o�t, woe� desse woe�ns.
Zeen de w�lkskes op vakantie gegaon,
en is de raegen, ouch m�t verlof,
haet d�r de z�n, neet allein v��r mich gestaon
ederein haet d�r fijn m�t geboftj
as m�t vastelaovendj �t zunke sji�ntj,
is limburg op zien sjoe�nst.

Staon ich op, vaeg m�t mi�n hendje,
sjientj de z�n, toch lekker in �s lendje
ein gel�k is, det ich mich h�b verkaeke,
zeen gein w�lkskes, is no� geblaeke.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BACCHUS
Tekst: Jac Stoop - muziek: Peter Swinkels
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Van de Dreef tot aan de Sport komme wae henj en veut te kort,
want mait ein treutje in de montj traekke wae gans Heitse rondj.

Refrein:
Aan Bacchus van dao baove h�bbe wae motte belaove,
det wae driej daag zooje gaon, en gein pilske leete sjtaon.
Jao, aan Bacchus van dao baove h�bbe wae motte belaove,
det wae driej daag zooje gaon, en gein pilske leete sjtaon.

Kiek ig noe mait dees daag rondj, waem is den krank, waem is gezondj ?
Groe�t is de dorst en groe�t de lol, "Ober maak det glaas ins vol".

Et zitj de kwakkert in 't blood, hossen en sjpringe duit um goot,
want mait dees daag in Klein Peries is tog eederein neet wies.

Mer nao de waever op 't plein, den gaon de kwakkerte oetrein.
Ze haaje lol en v�l plezeer, mer lusjde nog ein glaeske beer.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BOREBROELOFT
Tekst: Maarten Peskens - muziek: Maarten Peskens & Pieter Steenvoorden
Zang 1 : Monica Mertens & Maarten Peskens
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Refrein:
Hei, b�ssel maore, hutje moos, selderie en ein sjpeerke paor.
Borebroeloft vere wae hie in Heytse eder jaor.
Ein komp kerboet, proeme op saap, huidvleis aan ein sjt�k,
Borebroeloft kumtj eder jaor weer tr�k.

Ein echtpaar aojer as fie�rtig jaor, sjteit den op 't sjtadhoes weer klaor.
Zoeas det huu�rtj v��r de'n ongertrouw, belaove same gel�k en trouw,
gaeve 't jaowaord aan elkaar en waere den borebroeloftspaar.

In optocht gaon ze noe nao "Marcel", Haike Claesse verwachtj det sjtel.
Pastoe�r, dae is ziene'n adjudant, en zaet den: gaeftj uch de rechterhandj.
Gae zeetj hiebie noe vrouw en man, zoe�det 't fie�st noe beginne kan.

Profisiat winse kan ederein, bolheudjes sjpele ein leuk refrein.
Aod Prinse op aartje bie 't paar, bruu�djes en krintemik zeen gaar.
Met ein bietje Heytser meziek is 't fie�st in 't Kwakkerteriek.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOREKEEL
Tekst & muziek: Sjra Hendriks
Zang 1 : Luc Kakobs
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Maak de kist noe hie�l gauw aop, want ich koom neet mie�r in sjlaop.
Jao, ich mot det pekske aan, haol't gauw oet't sellofaan,
want de vastelaovendj is weer dao.

Refrein:
Gaef mich de borekeel, det is mien hert en zeel.
Omme nak eine plak, de klak get aafgezaktj.
Zo ben ich drie daag op mien best,
en 't zjwaegelduu�ske duit de rest.

't Zuut zjwart hie van de luu, van de m�le toet de fuu,
van de Kreppel toet de Dreef, de gekste kleijer, hemel leef.
Zo'n tenuu is mich toch v��lste nuu.

Te gauw is get aangedaon, punkers, paters, aoje kraom.
"Kiss me", "Take me", "Love" en "Hot", de sjmaalste taal oppe diekste vot.
Laot mich mer in mien eige pekske gaon.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE DIEKE TROM
Tekst: Jac Stoop & Peter Swinkels - muziek: Peter Swinkels
Zang 1 : Luc Jakobs
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Refrein:
Vastelaovendj, vastelaovendj, Heytse oppe kop.
Vastelaovendj, vastelaovendj, de dieke trom v��rop.
Hae geit door kappes en tabak,
want battere, det is zien vak.

Ein joekskapel of borekapel, ich bin der altied bie.
Al batter ich hel, d�k get te fel, ich maak uch altied blie.
Want ich haoj oppe sjtraot uch in de maot, drie daag aan ein sjt�k,
met de meziek door't Kwakkerteriek, haer en auch weer tr�k.

Ben met die daag hie�l good op sjlaag, ich haoj de mood derin.
Ich sjtaek mien naas neet in ein glaas, ich h�b toch goje zin.
Want mien batterpartie, die huu�rtj derbie, men kintj neet zonger mich,
dae doefe sjlaag, och 't is mer drie daag, men hauwt mich op 't gezich.

Met eine sjtek, wie eine gek, op mien trommelvel.
Det kumtj neet krek, det huu�rse drek, 't is neet sjoe�n mer hel.
Want ich maak v��l kabaal, det is mien taal, mien waordesjat is klein.
Ich koom ��veral, oppe sjtraot, inne zaal, mich huu�rtj ederein.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EIER M�T SPEK
Tekst & muziek: Maarten Peskens & Pieter Steenvoorden
Zang 1 : Luc Jakobs
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Refrein:
Zeen de hoonder oppe stek, zeen de hoonder oppe stek,
jao, den aete wae get sjarreleier m�t ein st�kske spek.
En 't v�t waat den blieftj zitte inne pan,
det soppe wae den droet met 'n b�tterham.

't Verke bie �s thoes waertj biologies groe�tgebrach,
de eier waere door mien sjarrelhoonder zelf gelag.
V��r broe�d en mik gaon wae den nao de werme bekkerie,
det is ein degelikke vastelaoves-lekkernie.

S' nachs, ein oor of twie�, den kries se h�nger wie 'ne baer.
Doe huu�r se de minse vraoge: "Z�k, wao gaon we noe ins haer?"
Ich weit ein leuk adres, dao is 't lang nog neet zo gek,
v��r ein tas koffie en gebakke eier m�t get spek.

De groe�te braodpan met 't spek steit op 't gaasfornuus.
Dao kumtj toch eine walm vanaaf, zoe� des se niks mie�r zuus.
Doe duis d'r gauw get eier bie, den is 't bienao klaor,
m�t zaot en paeper waertj 't den n�g lekkerder, echt waor!

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GAON
Tekst: Jan Caris - muziek: Peter Swinkels
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Waat zinge en waat toete we toch gaer,
egaal wao get te doon is gaon we haer.
't Duit dich toch get asse den neet kins,
doe veuls dich toes mer eine halve mins.
Ich toegel mich get aan en gaon der haer,
der toch weer bie te zeen, det wil ich sjrik'lik gaer.

Refrein:
We gaon hie, we gaon dao, we laupe os zellef achternao.
't Is zo fijn, 't duit dich good, tampie�ste zitj dich in't blood.
Hie nao binne, dao weer droet, zoe� zinge wae de vastelaovendj oet.

.........................

( Wae ken de res van de teks ? )* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEINE TIED
Tekst & muziek: Wilbert Hermans
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Geine tied, geine tied, geine tied.
't Werk waertj neet gedaon toet miene sjpiet.
Laot mich gaon, laot mich gaon, laot mich noe gaon,
anges is de vastelaovendj weer gedaon.

.........................

( Wae ken de res van de teks ? )* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T HAENKE VANNE TAORE
Tekst & muziek: Peter Swinkels
Zang 1 : Luc Jakobs
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Refrein:
Och, och, leef haenke, vanne taore,
wat is der noe toch van oos leef klein d�rp gewaore ?
Want och, leef haenke, vanne taore,
de meiste Heytser luu, die zeen hie neet gebaore.

Hie oppe taore vanne kerk, dao sjteit hie�l gruu�ts de haan.
Hae heltj zien naas good in de windj, trektj zich van niks get aan.
Toch zuut ter al waat hie geb��rtj en sj�tj zich d�k de kop.
Den gaon ich waal ins nao 'm toe, en vraog 'm den hel-op:

As taorehaenke zuus dich toch wat Heytse is gegruutj.
Doe zuus waat ter waeertj biegebouwdj, doe zuus waat waertj vernuutj.
De Heytser kern blieftj aod en vaal, is det noe toch neet zunj ?
Mer boetenom waertj oetgebreidj, 't waertj groe�ter es Remunj !

Doe wets nog waal wie Heytse waas, v��r hie�l v��l jaore tr�k:
't Waas nog sjoe�n, 't waas nog klein en 't waas nog neet zo dr�k.
Wae Heytser luu, wae neumdje dit toen gruu�ts oos Klein Paries.
't Waas toen klein, 't waas toen greun, mer noe waertj't te gries.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEYTSE IS GOOD
2008/2009: Tekst & muziek: Thijs Claessen

Wiet van de Maas, en dichtbie de hei
Paerd oppe d�rpsjtraot en Truus en Thei
Frietkraom op't kerkplein en aod vorst Sjang
Hie wil ich woeane, mien laeve lang.

Refrein:
Heitse is good,
Man waat ein sjoean d�rpke,
Neet breid en neet langk,
Ent ligktj hoeag godzijdank,
En toch l�ptj 't hie noeait oet de ...
Heitse is good.

Vastelaovendj in Heitse, dae is briljant
Wae hosse en sjpringe gaon gans oet de bandj.
Beer v��r plezeer want det huertj d'r bie,
Det is noe Heitse b�n hie zoea blie.

Ich woean hie in Heitse al hiel v��l jaore,
B�n d'r opgegruutj b�n d'r zelfs gebaore.
Ierst nao de kresj en later nao de sjoeal,
Nicolaas of Beukenhof, det waas cool.

Gruudje op hong gaer oppe sjtraote,
Waas gans veilig waerdje noeats gesjaote.
Lekker handjballe met al mein vrunj,
Daorom bun ich blie det ich van Heitse b�n.

Doe kins bie de kwakkert of her-me-nie
En esse gaer wils sjeete bie de sjotterie.
En v��r de mik den geisse nao de bekker,
En vaor snoepjes nao de Super, det is lekker.

Heitse dorp van Klein paries,
Alles geit hie same van jonk toet gries,
Praothoes, slegter, Klaos en de chinees
Sjnap gae noe den waorom ich v��r Heitse Kees.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEYTSERS PLAT
Tekst: Jan Evers - muziek: Bert Janssen
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Heytsers mot blieve, det huu�rtj zoe� in't Leudal.
Heytsers mot blieve, want det is oze kal.
Mosse ins huu�re, zing det ins met os met.
Waat ein sjoe�n taaltje: det taaltje duit os get. (2x)

.........................

( Wae ken de res van de teks ? )* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIEJ IS GET LOOS
2004/2005: Tekst: Jo Hanssen - muziek: Peter Wijnhoven
Zang: Plok en Pleej


Met dees daag m�tj gae neet prakezere
Mer gaotj uch no� mer 'ns flink amusere
Laot 't mets vanaovendj in 't verke staeke
En gaotj draan, det is pas good bekaeke

Refrein:
Hiej is get loos, hiej is get o�t
H��k noe mer in en tr�k ein blieje sno�t
K�m hosse, k�m danse, den geit 't dich al good
Want vastelaovendj zitj in �s blood

Met dees daag koomptj gae 't weer te weite
Van 't m�t doon geit de r�k nog gans zweite
Inne zaal kintj gae de aovendj lang bonjo�re
Dus gaef gaas, en dreij m�t op volle to�re

Met dees daag, drinktj gae �m good te smaere
Laotj eur zorge en de kael mer gewaere
Ein dink zal uch deze aovendj neet berouwe
As wae zoe�, dit fie�sje same bouwe


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JAO, JAO, DAO IN HEITSE
Tekst & muziek: Clement Bartelet

Refrein:
Jao, jao, dao in Heitse, dao zeen ig, dao geit se,
op 't fietske door de sjtraot, de pedale oppe maot.
Jao, jao, dao in Heitse, dao zeen ig, dao geit se.
En ig h�b zonne zin, mer ig haol der tog noe�ts in.

In Heitse, in Plan Zuid of Noord, ig weit �t neet presies,
dao fietsj tog zo'n net ma�dje rondj, det ha�tj gewu�n Marlies.

Ig laup h�r noe al jaore nao, mer noe�ts krieg ig 'n kans.
Ze is mig altied sjneller aaf, al ga�f ig mig aug gans.

De v�rige wa�k waas 't bienao raak, toen kwoom dao enne angere sjnaak.
Dae haaj eine renfiets, de's onsjportief, noe is 't neet mie�r mien lief.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KAPELLE MELODIEKE
Tekst: Elly piepers v Buggenum - muziek: Har Piepers & Thei en Marij

Os Heitse det is zo fijn
Det plekske heltj os biejein
De muziek is hie
Drie daag op een rie, de minse bliej
Schutterie en Harmonie
De baom van de blaosmuziek
Det bringtj 't plezeer vaor ederein

Huur de Kapelle vaor os spele
Jonk Geweldj en Wie zo Vals
Toch wie schaon die melodiekes
Kiek uns hie wat kippevel
Huur de Kapelle vaor os spele
Boorekapel en auch Kei-greun
Zo klinktj den in Heitse die deun

Vastelaovendj met muziek
De kapelle zeen uniek
Boete op de straot
Same in de maot, en gans geliek
't Caf� zitj den weer vol
De minse hubbe lol
En Heitse det veultj zich den zo riek


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIGGEPAEDJE
Tekst & muziek: Peter Swinkels
Zang 1 : Jan Caris & Peter Swinkels
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


T�sse de d�rpsjtraot en 't plein van Frans en Maan,
onbeklinkertj, vol met koele, neet v��l aan,
dao wao ich laupe lie�rdje, sjpeelde, fietsje, vriejdje met'e maedje,
gevange t�sse beukehek, dao loog 't Kiggepaedje.

Refrein:
Kiggepaedje, Kiggepaedje, waorom bes dich der neet mie�r ?
Waorom h�bs doe oos d�rp motte verlaote ?
Kiggepaedje, Kiggepaedje, ich wooj det ich nog eine kie�r,
mien k�lsekuulkes in dien lief kos paote.

't Kiggepaedje, och 't sjtelde neet v��l v��r.
Ich kwaam dao d�k, 't loog bie os toen v��r'e d��r.
Dao wao ich sjr��m veel, gater inne kop en keek achter eder blaedje,
want meikaevers, die zote toen nog v��l in't Kiggepaedje.

Dao in en om die sjmits waas v��l bedrievigheid,
gelash, gesjmaedj 't iezer, of 't kaod waas, werm of heit.
De locht rook nao 't paersbesjlaon, ein Maggieblikske met'e gaetje,
we klauwdje get kerbiet, en der klonke sjlaeg in 't Kiggepaedje.

't Kiggepaedje hetj noe Magdalenasjtraot,
de weag is recht en sjtrak, niks ��ver van det aod.
Toch is dae naam dao vraemdj, aan Magdalena zal det wal neet ligge.
Sins minseheugnis woe�ne op die sjtraot toch luu van Kigge !

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLEIN PARIES
Tekst & muziek: Cees Stoop
Zang 1 : Ine Hermans
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Wie ich jonk woor en nog eine koel'kop waas,
toen mog ich ins drinke aan oos pap zien glaas.
Mam zag: "Jonk gelie�rtj, det is auch aod gedaon,
dus noe laot ich 'm met dees daag duchtig gaon".

Refrein:
Klein Paries, dao ben ich gebaore,
ben ich groe�t gebrag, ich woe�n der noe al jaore.
Paradies, rondj de kerktaore,
aan Klein Paries h�b ich mien Limburgs hert verlaore.
Klein Paries, dao ben ich gebaore,
ben ich opgegruutj, ich haoj 't hie good naat.
Ich huu�r hie toes, wie de m�le bie 't kaore.
Ich haoj mien waord, dus ben ich al die daag paraat.

Bronsgreun eike haet mich altied get gedaon,
den kan ich gewuu�n neet sjtil mie�r blieve sjtaon.
Mer ein d�rp, det liktj mich hie�l nao aan 't hert,
dao klinktj met dees daag ein groe�t Kwakkerte-konzert.

Tie�n jaor tr�k, toen kos ich alle Heytser luu,
mer zoget de helleft is noe v��r mich nuu.
Heytser minse haoje toch altied biejein,
daorom zing ich noe nog ins dit d�rps refrein :

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KLUTS KWIET
Tekst: Jo Hanssen - muziek: Peter Swinkels
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Refrein:
Ich ben 'm kwiet, ich ben 'm kwiet, wao's miene kluts ?
Ich mot 'm h�bbe, v��r ich dees daag verpruts.
Ich veul mich zonger kluts 'ne sjrikkelikke bluts.
Ich ben 'm kwiet, wao's miene kluts ?

Det dink ben ich verlaore, 't is echt waor,
oppe elfdje vanne elfdje, f��rig jaor.
Opins, toen waas'ter weg, neet mie�r gezeen.
Ich vraog mich aaf, wao ich dae pech toch aan verdeen.

Op alle bals laup ich mer get verlaore rondj.
Ich kroep d�k ore inne zaal hie oppe grondj.
Onger taofels, onger viltjes, onger luu,
en m�rgevreug begintj 't zeuke weer opnuu !

As gae 'm zeetj, sjteur 'm den estebleef weer tr�k.
Op dees meneer zeuk ich mich nog ein ongel�k.
Och, anges laot auch mer, ich gaon waal weer allein.
Hae kumtj waal weer nao de waever op 't plein !

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KUS MICH
Tekst: Jo Hanssen - muziek: Peter Wijnhoven
Zang: Maarten Peskens


Ich lie�rdje ein maedje kinne, t�sse kersmis en nuujaor.
Ich m�t d'r nog aan winne, mer dao koom ich waal m�t klaor.
Bl�nj haor, ouge zoe� blauw, eine sjoe�ne b�ksebaom
ich wil h��r as mien vrouw. Dus zag ich hie�l bekwaom:

Refrein:
Kus mich op mien muulke, kus mich ins, op mien wang.
En b�sse get verlaege, kom wacht toch neet zoe� lang.
Kus mich op mien muulke, kus mich ins, op mien sno�t.
Vraog ich dich nao vastelaovendj, zeker tot mien bro�d.

't Maedje waas verovertj, wie ich taege h��r zag:
�Doe h�bs mich sjoe�n betovertj, m�t dien k�ntj en diene lach.
Asse kus, den doon ich get, mer v��r twie� doon ich nog mie�r
ich vinj dich toch zoe� net�. Dus vraog ich kie�r op kie�r,


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KUULKE
Tekst: Karel Timmermans - muziek: Peter Swinkels

Ig zoog ein maedje oppe sjtraot, ig kraeg 't werm, ig kraeg 't kaod.
Det haaj get waat ig nog noe�ts zoog, begriepse noe det ig 'm vroog:

Refrein:
Zaek, h�bs tig det allang, det kuulke in dien wang ?
Ig zeen det kuulke tog zo gaer, ig gaon door alles haer.
Zaek, h�bs tig det allang, det kuulke in dien wang ?
Lang tog get mie�r, want den zeen ig 't eedre kie�r.

Al is 't boete nog zo kaod, wae traekke zingendj �ver sjtraot.
En binnen biej ein glaeske beer, den zeen ig dig en vraog ig weer:

Hie�l kort bieein is lekker werm, pak mig mer sjtevig in den erm.
Den val ig neet op mien gezicht, en vraog ig aug noe�ts mi�r aan dig:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KWAKKERT, OG KWAKKERT
Tekst & muziek: T. Driessen & M. Sillekens

Refrein:
Kwakkert, og kwakkert, laot em noe tog gaon.
Wae vere vastelaovendj zo�as wae nog noe�ts h�bbe gedaon
Kwakkert, og kwakkert, want nao zo'n glaas of veer,
den kumptj tog edere kwakkert los en meuktj hi�l v�l plezeer,
den kumptj tog edere kwakkert los en meuktj hi�l v�l plezeer.

Ome Frits, dae kaek dae aovendj aug v�l te deep in 't glaas,
want de pliesie heel em sm�rges aan toen der al bienao toes waas.
Ze nome hem ziene auto aaf, ome Frits, dae zag toen: "Good,
gae kriegtj mig dao hi�lemaol neet maet, gaon m�rge waal te voot".

Tante Fien, die et hie�le jaor door ein echte hoesm�s waas,
ging noe edere nacht op sjtap, ze sjpeeldje eige baas.
Ze dansje en sjprong met ederein, met Frans en Lei en Kees,
en misje v�r de ie�rste kie�r in drie jaor "Peaton Plees"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KWAKKERTEMARS
Tekst & muziek: Ren� Barion
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Ein kwekkerke in nen hi�le dru�ge graaf, det sjtong van dorst te kwake.
Zie mooder zag: "Waat hu�r ig noe, die Heitser kwake krek wie's toe".

Refrein:
Want de Kwakkers oet Klein Peries, die zeen allemaol neet wies.
Ze laeve in eine groe�te pool, vol pils en coca-cola.

"Og man", zag dae jong, "Haaje wae mer ein vol glaas van de kwakkerte oet Heitse.
Den haaje wae aug ein lekker peulke beer en met h�r same v�l plezeer.

Refrein:
Want de Kwakkers oet Klein Peries, die zeen allemaol waal wies ........

"Mer jong", zag zien man, "Doe bais tog neet good wies. Waat wits doe noe van Klein Peries ?
Doe bais nog eine kleine baaij, de moel, anges kries toe ein flaaij".

"Mer man", zag dae jong, "Wat zaektj gae noe, ge zeetj tog aod ent waere.
Mer as de Kwakkers van Heitse gaon, den zeetj gae nig hiej neet mi�r sjtaon".

Braaf minskes, dootj waat et kwekkerke wiltj doon en haodj good vastelaovendj.
En haoje wae good �verein, den zeen wae al die daag bieein.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT DIE MAAR SJUVE!
2008/2009: Tekst: Bergervoet - muziek: ?
Zang: Rianne Bergervoet


Al jaore maak ich vastelaovendj m�t.
Noe is d�r ein klein dingske waat nog nemes w�tj:
Vandaag vinj ich ut tied det ich ut zegk:
Missjien vinjtj gae mich waal ein bietje gek�
Ich h�b get � m�t manne m�t metaal.
Die kaerels m�t h��r tr��t, gae k�ntj ze waal!
En ich vinj zelf: ein man m�t instrument,
Det is v��r mich ein int�ressante vent!

Refrein:
Laot die maar sjuve (weah, weah!)
Laot die maar sjuve (weah, weah!)
Jao, ich waer mien z�rreg kwiet
In de vastelaoves-tied.
Laot die maar sjuve (weah, weah!)
Laot die maar sjuve (weah, weah!)
Al die manne �m mich haer,
Ach, det h�b ich toch zo� gaer!
Zie br�nge sjtumming in de tent,
Allein al m�t h��r instrument!

M�t vastelaovendj gaon ich gaer op stjap.
Den bin ich waeke lang volledig van de wap.
Ich zing en hos en fi�s gezellig m�t.
Verkoup get sjaele kal, det is mich get.
Toch wach ich � allein op det moment,
Det manne k�mme m�t h��r instrument.
Want laif-muziek det geit toch baovenal.
De tr��t geit aan de m�ndj, �t is carnaval!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE MAEDJES VAN HEITSE
Tekst & muziek: Louis Berben & Hans Schoenmakers

En hie�l aardig maedje sjtaildje ziene jong ins dees vraog:
"Vinse mig gein plaetje?", toen zag dae jong hie�l traog:

Refrein:
De maedjes van Heitse, die zeen tog zo sjoe�n, allemaol.
En as det neet waor is, den zeen wae ein boe�n, allemaol.
de maedjes van Heitse, die zeen tog zo sjoe�n, want det vindj ederein.
We zeen den aug in Klein Peries, et is net ein paradies.

In det Kiggesjtr�tje zuuse ze saoves gaon.
In det Kiggesjtr�tje achter ein haikske sjtaon.

En waat eine zaegen, lampe die zuuse dao gein.
Sjtaon ze in de raegen, mait h�r twie� allein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE LEVE JONG
Tekst & muziek: Lei Boonen
Zang 1 : Peter Swinkels & Jacqueline Coolen
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


As ich op mien kr�kske zit, dink ich altied aan dich:
Waat zuusse der toch altied lekker oet.
En oppe teek, dao sjteisse den en kieks zo fijn nao mich:
Kom drink mich toch ins oet.

Refrein:
Miene leve jong, hie ben ich den, haoj mich effe vast en kiek mich aan.
H�f mich op tot aan dien mundje, jonge, jonge, jong, det kosj ein rundje.
Miene leve jong, hie ben ich den, haoj mich effe vast en kiek mich aan.
As we sjtrakkes nao de hemel gaon, is alles weer gedaon.

Mariekatrien, 't maedje van mien draumpalies,
det fluusterdje mich z��gjes in mien oe�r:
Geluif mich noe, de waereldj is toch neet zo gries,
vandaag geit 't fie�st weer door.

En as mien vrouw op dinsdigaovendj weer oet sjporte geit,
den ben ich moderzeel allein in hoes.
En midde in de nacht, den waer ich wakker, waat e'leid:
ze kumtj den zingendj toes.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE NONDEDJUU
Tekst: jo Hanssen - muziek: Peter Swinkels
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Normaal op zunjig haet hae eine sjlieps om ziene nek.
Det huu�rtj derbie, mer hae dinktj: det dink, det sjteit wie eine gek.
Hae k�ptj zich mer ins eine sjoe�ne bontje nondedjuu,
en kumtj den ins gans anges as die anger Heytser luu.

Refrein:
Hae ruultj ziene sjlieps om v��r get anges,
ein nondedjuke: bontje b�lkes met ein sjtiekske omme nek.
Want as vastelaovendj aane gang is,
is eine bontje nondedjuu, nog gaaroet neet zo gek.

.........................

( Wae ken de res van de teks ? )* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE NOZEMPET
Tekst & muziek: Lei Boonen & Frans Swinkels

Ig zit op ein kr�kske aan 't buffet, mait oppe kop ein nozempet.
Ig v�l mig neet mi�r zo� allein, sjtaon vaster op mien bein.

Refrein:
Ig h�p ein nozempet, wiej vinse noe zoget ?
Want eine hood, de sjeit mig v�lste deur.
Mer met zo'n nozempet, b�n ich nog ins zo net.
Miej mooder zag: "Wat sjtelse noe eigelijk v�r?".

Brom ig sjtraks door Klein Peries, den kindj ederein dees wies.
Ig tra�k de pet weer in de kop en zing den weer hellop.

As ig sjtraks get aojer wa�r, Beek en Bos, det zuut det ga�r,
met die pet oet deze tied, die wil ig gaar neet kwiet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OME HARIE
Tekst: Peter Swinkels - muziek: Luc Jacobs

Refrein:
Hubse nem zeen laupe, hubse nem zeen gaon ?
Hae geit der eine kaupe, kom mait en blief neet sjtaon.
Hubse nem zeen laupe, hae blieftj hiej neet sjtaon.
't Is tog vastelaovendj, kom en laot em gaon.

Ome Harie woe�ntj noe op Beek en Bos.
Ins per jaor, den kumptj dae mins good los.

Met zien nuujste vastelaovendjpak,
geit dae mins door kappes en tabak.

Daorom, Kwakkers, dootj wie dae aoje mins.
Veer vastelaovendj zolang as se nog kins.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS PUMPKE
Tekst & muziek: Wiel Peute
Zang 1 : Peter Swinkels
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


De vastelaovendj, dae kumtj alle jaore weer,
dae sjoe�ne tied van hoempapa en hie�l v��l beer.
De vastelaovendj, ging dae mer noe�t v��rbie,
den wore alle minse toch weer aeve blie.
Mar ja, ge wetj: aan alles kumtj'n inj,
ge mosj ins weite, wie zunj det ich det vinj.

Refrein:
Sjtraks sjteit oos pumpke weer verlaote, weer verlaote op 't plein.
Sjtraks sjteit oos pumpke weer verlaote, nemes is mie�r oppe bein.
We motte al'maol weer nao hoes toe, meziek, dae sjpeeltj de leste toe�n.
Drie daag van zweije en van zwiere, 't is v��rbie, 't waas zo sjoe�n.

De vastelaovendj is noe bienao weer gedaon,
ein leste pilske v��r we weer nao hoes toe gaon.
De vastelaovendj is v��rbie, wie 't mich auch sjpietj,
noe nog de waever, dae eders hert verblietj.
Det leste denske, dao midde op 't plein.
De Prins nao hoes, noe zeen we weer allein.

Oos borekeelke, det kan noe weer in de kast.
't Is v��rbie, dae sjoe�ne tied, daag jong, tot sjtraks.
De vastelaovendj is gedaon, 't masker aaf.
Kom, laot dien traone gaon, aswoonsdig kumtj deraan.
't Is v��rbie, 't is gedaon, wie 't mich auch sjpietj.
't Is v��rbie, gedaon dae sjoe�ne tied.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAKTJ UCH INS VAST
Tekst: Elly Piepers v Buggnum - muziek: Har Piepers, H.Winter & Beppie Kraft
Zang: Har & Elly


Straolende minse en sjoe�ne meziek
Det is in Heitse te doon.
Springendje kinjer en sjoenkelendje luuj.
In oze Kwakkertepool

Refrein:
Paktj uch ins vast en en kiek uch ins aan
Dit is noe Vastelaovendj
Heitse och Heitse en gaotj noe deraan
Tot in de late aovendj
Ein sjoe�n Heitser maedje, ein jungske der biej
Det is toch sjoe�n op ein mooi melodie
Paktj uch ins vast en den kiek ins nao mich
En zek ich haoj van dich

Kwakkertevlaggen die hange weer rondj
En det maaktj Heitse zao bontj
Ballon en slinger det hingtj bie die vlag
en wappertj d��g en nach


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVENDJ
Tekst & muziek: Thei Eerens
Zang 1 : Conny Steenvoorden, Anita Seunis & Maarten Peskens
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Refrein:
Vastelaovendj, vastelaovendj, 't is weer zo wiet.
Jao, van noe aaf alle zorge, alle zorge kwiet.
Drie daag zinge, drie daag sjpringe, ich begin op sjlaag.
Laot de boel, de boel, de boel vandaag.

Riek of erm en dun of diek, neet v��l zin of fanatiek.
Aane hek of opp'n hondj, drie daag lang geit ederein weer rondj.

Maak dich neet te dr�k vandaag, de's neet good v��r diene maag.
Laef dich mer ins lekker oet, drie daag lang geit ederein weer droet.

Zit det masker dus mer aaf, kiek ins drie daag neet zo braaf.
Doot dich get onnuu�zels aan, drie daag lang geit ederein weer draan !

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVENDJ SAME
Tekst: Karel Timmermans - muziek: Peter Swinkels

Vastelaovendj same, echte Heitser luuj.
Wat wae ug bringe gaon, det is harsjtikke nuuj.
Ozen eige Heitser "Top-Pop" op ein plaat.
Al waat t'r op sjteit is echt Heitser fabrikaat.

Wiltj gae as Kwakkerte echt vastelaovendj vere,
den motj gae al dees sjlagers good van boete lie�re.
Dr�j hie�l duk dees plaat en zing of loester braaf.
Veertj vastelaovendj, Heitse waerdig en alaaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVES CARESEL
2005/2006: Tekst: Jo Hanssen - muziek, Peter Wijnhoven
Zang: Pl�k en Pleej


Caresel dreij maar r�nd
Kleur �s laeve nou gans b�nd
De minse kriege weer plezeer
Want vastelaovend k�mp al weer
Jao we zien auk van de partie
De ozel geit nou dreej daag lang opzie

Refrein:
Wae haet ein muntje dan trek ik aan de bel
Veur nog ein runtje vastelaoves caresel
Dae dreijt wie eine tierelier dus k�m d'r beej
Dreij met �s mei, dan halt ik veur dich ein plaetske vreej

Dinsdaag laat geit de bel
Want dan stopt de caresel
De minse zien weer dol gedreijt
Dreej dolle daag zien o�tgeweijt
Sangerdaags dan zien weej de haas
Begint alweer de kermis beej de baas


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESLEEFDJE
Tekst: Thei Eerens - muziek: Jan Theelen
Zang 1 : Jan Schroen
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Refrein:
Eder jaor, as ich dich zeen dees daag,
krieg ich de kriebels weer inne maag.
Dien knap gezicht, gans onger de sjmink,
zo wie ich ein gans jaor aan dich dink,
jao, wie ich ein gans jaor aan dich dink,

Koom ich dich door 't jaor ins taege, eine dieke jas inne raege,
zooj ich dich echt neet mie�r herkinne, nae, veul ich gaaroet niks van binne.

Al kan ich zelfs neet op dich winke, toch mot ich sjteeds weer aan dich dinke.
Altied bes dich in mien gedachte, ein gans jaor blief ich op dich wachte.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESWELSKE
Tekst: Peter Swinkels - muziek: Lenie Boonen
Zang 1 : Lenie Boonen & Jacqueline Coolen
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


In deze tied is der v��l aane handj,
mer vastelaovendj is weer in 't landj.
3 Daag op rie gaon de zorge opzie.
Kom, paktj uch vast en zing dit welske, handj in handj.

Refrein:
Want dit vastelaoveswelske heltj os drie daag oppe bein.
Jao, dit vastelaoveswelske heltj oos Kwakkerte drie daag biejein.

Besse getrouwtj of al jaore allein,
met vastelaovendj is al oppe bein.
3 Daag op rie gaon de zorge opzie.
Want asse same bes, den sjteisse noe�t allein.

Geit 't op sjoe�l of op 't werk neet zo good,
ein dink is zeker, det guftj dich weer mood.
3 Daag op rie gaon de zorge opzie.
Want toet aswoonsdig zjwumtj 'ne Kwakkert in dien blood.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VILTJE
Tekst: Maarten Peskens - muziek: Pieter Steenvoorden & Maarten Peskens
Zang (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Maarten Peskens, Jan Caris & Peter Swinkels


Refrein:
't Visitekaertje van de brouwerie bin ich,
ich bin 't viltje, ich bin 't viltje v��r dich.
Oppe taofel en buffet oppe boek of oppe r�k,
h�b ich 't as viltje, h�b ich 't as viltje,
h�b ich 't as viltje toch zoe� dr�k.

Bin gemaaktj van kart�n en meistal sjoe�n r�ndj,
v��r al die kwakkerte maak ich mich extra b�ntj.
Zoe� h�b ich net as ederein altied ein dolle buuj,
jao m�t dees daag bin ich toch gaer �nger de luuj.

�nger Spa �nuuezel of ein good glaeske beer,
lik ich mich m�t mien hert en zeel toch hie�l flot neer.
Ich krieg altied v��l natigheid det h�b ich toch zoe� gaer,
zoe� rie ich drie daag lang op mien menneer de baer.

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT BIN ICH D'R EINE
2002: Tekst: Jo Hanssen - muziek: Peter Wijnhoven
Zang: Maarten Peskens


As ich ��ver de straote loup,
ki�k ich ins good, om mich haer.
Zeen d'r gein twie� dezelefdje,
geluif mich det mer gaer.
De kl��re vanne ouge,
't vel en ouch, vanne haor.
De eine diek,de angre smaal,
jao det is werklik waor.

Refrein:
Waat bin ich d'r eine,
zoe� vinse d'r echt geine.
Ich bin toch hie�lemaol uniek,
is det neet manjefiek?
Waat bin ich d'r eine,
ich zal mich mer niks meine.
Ich h�b neet hie�lemaol geli�k,
as ich inne spegel ki�k.

Is 't weer vastelaovesti�d,
den veul ich mich, toch zoe� ri�k.
Zeen dao hie�l get minse, jao ki�k,
woe� ich den v��l op li�k.
As 't strakkes is gedaon,
den steit weer dao, toch nog waal,
det menke inne spegel,
woe� ich zoe�v��l op staal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT EINE WAZEL
Tekst: Peter Swinkels - muziek: Jan Schroen
Zang 1 : Jan Schroen
Zang 2 (*) : Heytser Hofzengers & Heytser Maedjes - solo: Peter Swinkels


Ich kin eine mins, dae wooj auch waal ins eine karnavalssjlager gaon make.
Hae zoch nao get geks, v��r eine tekst, dae ederein kos kwake.
Mer och, zien vrouw zag: "Jan, dao kins dich gaar niks van".

Refrein (2x):
Waat eine wazel, waat eine wazel,
waat ein geklets, waat ein gezjwets,
waat ein gebazel.

Mer hae zag: "Och vrouw, noe loester ins gauw, doe brings mich dao op ein ideetje.
Waat zags dich dao net, det waas toch get, as tekst v��r bie mien leedje !"
Doe sjprook die vrouw nog ins tot h��re eige mins :

Noe waas 't geb��rdj, noe haaj der zien w��rd, eine sjlager, dae waas noe gebaore.
Hae sjteurdje n'm op, en waat ein mop, 't is auch nog get gewaore.
Dus noe zingtj ederein met dees daag dit refrein :

* cd (1992) : Stichting Heytser Sjlager - " Klein Paries " - Onger Os CD 7224


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME