HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


B.O.B.
2002/2003 nr.1 : Tekst: Joep Hoebers & Jeroen Kuijpers - muziek: Joep Hoebers
Zang (*) : J3


Refrein:
De vastenaovend kumt d'r �n,
weej gaon d'r saame enne drinke.
Driej dolle daag, dus dut m�r meij.
Jao laot die glaas m�r lekker klinke.

K�m, zet �w zurg m�r �n de kant,
alli�n, d�t is niks gedaon, blief ni staon.
D'n BOB di brengt �w tho�s, di wet de weag na ho�s.
Geej hof nog ni te gaon.

L�tst ginge weej stappe en ik w�r toen de BOB.
Ik zal �w m�r verklappe, ik haaj w�t pilskes op.
Ik doch toen beej meej zelluf: W�t enne schonne naam.
B-O-B is Breng Os Beer, dus naom ik ut d'r v�n.

Nou met de vastenaovend heb ik meej bedoch,
d'n BOB is de bestuurder di ech ni drinke moch.
Driej daag lekker fi�ste, jao, regel �w d�t good.
Laot d'n auto staon met zoveul alcohol in �w blood.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIE WI�S V�N WETTEW�L
2009/2010 nr.3 : Tekst & muziek: Geert Josten
Zang: Mischa Josten, John Kluskens, Henk Peeters en Geert Josten


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUN ALLERBESTE
2009/2010: Tekst: Emiel Zanders - muziek: Jos Hoebers
Zang: Het Kakelkoer


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ECHTE TUUTE ZI�N D'R �S DE KIPPE BEEJ
2001/2002: Tekst & muziek: No�l Knops en Twan van de Rijdt
Zang (*) : No�l Knops en Twan van de Rijdt


Refrein:
Want echte tuute zi�n d'r �s de kippe beej
Ge h�ft n� lang te w�chte, want weej zi�n al heej
�veraal preseant en aalti�d g�je mood
Mit de carnaval kri�ge tuute kriebels in 't blood
Velt d'r w�t te beleave, daan staon we in de reej
Echte tuutek�pkes zi�n d'r aalti�d beej

D�r 't jaor gi�t iederi�n zi�nen eige weag
D'n i�ne heat 't good, d'n �ndere heat 't sleach
Ma mit de carnaval daan lu�pt hee wir d'n teampel v�l
Weej tuutek�pkes zi�n d'r allemaol

Weej zi�n �veraal vur �n en staon alti�d paraat
Weej zi�n aalti�d te vroeg, dus zeker no�it te laat
En wao of wie of w�t,'t maakt �s allemaol niks o�t
Opziej nao veur of �nders �chtero�t

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GADDE MEI?
2009/2010: TTekst & muziek: Roel Backus
Zang: Evie Stappers en Winnie van der Sterren


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HALVE ZOAL
2009/2010 nr.1 : Tekst: Emiel Zanders - muziek: Ren� Willems & Alex Janssen
Zang: Ren� Willems & Alex Janssen


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK HEB ZE NEET MI�R AALE ZEUVE
2001/2002: Tekst & muziek: Wil en Harri�tte Buijssen
Zang (*) : John Kluskens en Henk Peeters


Refrein:
Ik heb ik ze neet mi�r aale zeuve
Op en reejke staon, op en reejke staon
Ik bin te vroeg gegaon,ik heb te gek gedaon
Want bin geli�k beg�s met preuve
En d�t vul te snel en w�t nou daan kel �..?
Ut is nou dun ho�gste ti�d
D�t dit menke w�t z� gammel sti�t
Nou z� snel �s ie ma k�n nao ho�s toe gi�t
�nders is ut wir z� wiet, �nders is ut wir z� wiet
Daan is ie mearge wir en stukske fillem kwi�t

Ik h�j meej wir is veur genaome
Dur is genne d�mme praot mi�r o�t te kraome
M� heb ik d� wir �n ut beer gezeate
Bin ik d�t gelukkig zo� wir vergeate

Iemaol tho�s is dur wir stroont �n de knikker
Da krieg ik ze wir is duchtig op mien flikker
K�om ik smearges o�tgeslaope n� ben�-je
is vur meej de pien �l hiel wir g�ns gel�-je

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK MAAK 'T GOOD MET OOW
2001/2002: Tekst & muziek: Geert Josten
Zang (*) : Geert Josten


Vur ut i�rst in mien leave wet ik hoe ut is
D�t zoonder l�ch of en traon ik toch w�l �arig veul mis
Bekiek ut hoe ge ut wilt, ge zult ut aalti�d zeen
Geluk of trammel�nt make duk en neej begeen

Refrein:
Ik maak ut good mit oow, weej gaon d'r same w�t v� make
Weej laote iederi�n zeen, d�t weej de vrede gaon bewake
Geej ziet ut schonst w�t ik heb, 'k�n oow n� misse d�t is zonneklaor
Ik maak ut good mit oow,
Good mit oow, da's woar

Pasto�r z�g mit de zeagen: "Heb elkander lief"
Zi�n maat die d�ch toen "heej w�t enne schonne pief"
Ma toen de m�nse ut hu�rde v�n die twi� mit i�n
Toen waas ut zo� gedaon, heej leet eur valle �s 'ne sti�n

Achter�f gepraot is aalti�d mekkelek z�t
Och wiste weej ut ma i�r, ut haj duk beater geb�t
Berouw keumt naa de zonde, wet toch iederi�n
Enne g�ije raod: "dut w�t water beej de wi�n"

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IK ZEEJ OW WAL ZITTE
2001/2002: Tekst & muziek: Wim Hendriks & Johan Bertrams
Zang (*) : DubbelOp


Refrein:
Ik zeej ow waal zitte, ma geej zid meej ni stoan.
Hoe leg ik dat toch a ?????????????
Dat geej meej zid zitte, as geej meej zid stoan.
Hoe leg ik daat toch a ????????????
Hoe vroag ik ow te danse, of met meej te goan ???
Hoe mot ik sjanse, wat daan toch gedoan ???
Dat geej meej zid zitte, as geej meej zid stoan.
Hoe leg ik daat toch a ??????

Ik ken en hiel moeij megje, geej kent eur ok misschien,
mit van die greune oege en oh zo�n fiene lien.
Ik durf eur ni te vroage, ik heb gen stoute schoon.
Ik zuj ut wille woage, ma wiet ni wat te doon.

Ik vroog ut aan mien vriende: gaef meej us gooije road,
en paar hiel gooije wenke, en ik bin van de stroat.
Steur eur en buuske bloome of enne liefdesbreef.
Dan zal ut d�r van kome; en wette wat ik schreef.

Ik bleef ma prakkezere: hoe giet zo�n veurke a ?
Wat zal ik �s probere of kumt der toch niks va ?
Ma toen kreeg ik en kartje en wette wat doa stong ?
Veul kruuskes in en hartje, en allerleefste jong.

* cd 2002 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 9" - Marlstone Recordings bv CDL2201


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KEUNING TE RI�K
2001/2002: Tekst: Theo Willems - muziek: Geert Josten
Zang (*) : Jacqueline Craenmehr, Ben Bouten en Theo Willems


Refrein:
Jao weej zi�n de keuning te ri�k
In �s schonne Tuuteri�k
Weej hosse dao, zo� �s elk jaor
De lol en gein die leet dao klaor
Weej doon d�t same iederski�r
D�t vergeate weej no�its neet mi�r
Want in �s schonne Tuuteri�k
Dao zi� weej de keuning te ri�k

In 't l�nd van hane en henne
Dao zi� de eier nag in trek
As ge de pr�ns net liert kenne
Da legge weej ze op de wek
Weej beginne da wer te kwake
't is v�n de smaak of v�an de reuk
Want de stemming die weej make
't is precies wao ik nao zeuk

In d�t ri�k vaan p��l en bo�ne
H�lde weej v�n d� scheale kwats
Veul plezeer um heer te wo�ne
Weej zitte neet gauw in de rats
Dut gen m�ijte gat ni zeuke
Jao lat oow nou toch nag ens gaon
Kiek d�t is nou krek 't leuke
Want straks daan is ut wer gedaon

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KLUTS
2009/2010 nr.2 : Tekst & muziek: Britt Cuppen & Cathy van Well
Zang: Britt Cuppen & Cathy van Well


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE KWIEKE
2009/2010: Tekst: Cor Kuipers - muziek: Thijs Kleeven
Zang: VC It's gonna be a MeKKie


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


L�CHE IS GEZOOND
2001/2002: Tekst & muziek: Susan en Bonnie Knops
Zang (*) : Susan en Bonnie Knops


Hedde soms w�t teageslaag
Mearge giet ut beater �s v�ndaag
Nao reagen keumt toch z�nneschien
En deut ut allemaol w�t minder pien

Refrein:
Zet enne l�ch um de moond
Jao, l�che is gezoond
L�che deut oow good
Ut guft oow g�je mood
L�che is vur iederi�n
Ut hult oow op de bi�n
Dus zet enne l�ch um de moond
Want l�che is gezoond

En �s ge oow n� lekker vult
Zurg d� m� d�t ge l�che zult
Ge vult ut d� geliek
D�t guft ennen �ndere ki�k.

's Wearkendaags is neet aalti�d d�t
Want d'r is beej iederi�n waal w�t
M� ik g�j l�chend d�r ut leave hin
Umd�t ik zo� �. gebaore bin

Geneet dus m�r v�n ieder momeant
Mit carnaval in deze teant
Zurg vur veul lol en plezeer
En dr�nk l�chend oow p�tje beer

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEKKER FI�STE
2001/2002 nr.1 : Tekst: Joep Hoebers & Jeroen Kuijpers - muziek: Joep Hoebers
Zang (*) : Joep Hoebers, Jeroen Kuijpers & Joep van Wegberg


Refrein:
Met carnaval daan gaon weej lekker fi�ste,
same �n d'n boemel dus veul lol.
De Pr�ns en zien gevolg, d�t zi�n de ierste.
K�m, schenk nou �w glaas ma v�l.
Iederi�n in mo�ie kli�r, jao, d�t vergette ga n� mi�r.
K�m, sloet aan in de reej.
Dut nou m�ij, k�m v�n di k�nt, j�o fi�ste in �s Limburgs l�nd.
Nao drie daag is 't vurbeej.

Ieder jaor met carnaval, gaon weej wer nao ut Pr�nseb�l, de stemming zit al good.
Wie is de Pr�ns, d�t is w�t telt, �s heej ma veul v�n fi�ste held, d�t zit �s in ut blood.
De carnaval d� is ut best, de joekskapel die deut de rest, de m�nse hebbe lol.
'n Fi�st vur oow, 'n fi�st vur meej, met iederi�n d�t is okee, weej make ut te d�l.

De l�tste, daag daan kriede praot, de m�nse staon wer langs de straot, het is nog �mper licht.
D�t huurt nou echt beej carnaval, de wagens gaon wer v�n de st�l, d�t is 'n schon gezicht.
D'n optoch is maar eans int jaor, groepe wagens, lot ze door, wie wint di mo�ie pri�s ?
Same in d� gro�te zaal, weej tuute make en kabaal en zi�n dus echt n� wi�s.

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEKKER VREEJ
2009/2010: Tekst: Marij Janssen - muziek: Jac Hanssen
Zang: Lonneke Coppus


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT MENKE MET DUN HAMER
2000/2001: Tekst & muziek: Johan Bertrams
Solisten (*) : DubbelOp


Refrein:
Ut Menke mit dun Hamer, daat h�d ut aalt gedoan.
D� blief ma iederes kier op �s b�lke sloan.
En niemand, n� niemand deen h�d um oeits gezeen.
Ma waat ie deut daat sli�t geweldig in,
want elke slaag, d� ge 'smerges veuld,
is wal vaan um, ma ziedde zelluf schuld.
Ut sloog wer aallus, gen rundje leette stoan.
Ut Menke mit dun Hamer daat h�d ut wer gedoan.

Joa, iederi�n din h�d, un menke in de kop.
Umdaat ie noeit waat zaet, velt ie ow nag amper op.
Ma hedde iets te viere en smaakt ut wer noa mier,
daan zal ie ow us liere "teveul is nag aalt verkierd !".

Ut gekke, joa, daat is de slaeg die geej d� veuld.
Die zi�n beslis n� mis, ma toch kriedde genne bult.
Probeer ut nou te snappe want anders kriedde spi�t.
Da valle d'r wer klappe, ge raakt um noeits mi�r kwi�t.

* cd 2001 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 8" - Marlstone Recordings bv CDL2101


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MET OAPE MOND
2009/2010: Tekst: Jan Hesen - muziek: Olga Keijsers & Janneke Saris
Zang: Duo Blondino (Olga Keijsers en Janneke Saris)


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PIEN IN DE KOP
2009/2010: Tekst & muziek: Jos Peeters
Zang: Geert Buijssen en Jos Peeters


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


P.P.
2001/2002: Tekst & muziek: Jos Peeters
Zang (*) : Monica Lenssen en Jos Peeters


Refrein:
Wie lu�pt dao wer veurop; zet de zaal wer op de kop �., Prins Polonaise
Wie zurgt d'r vur de sfeer, vur un hi�l mooi fi�stje heer �., Prins Polonaise
Heej m�kt lol, is niks te dol
Zelfs de chaggerein gi�t hi�lemaol oet d'n bol
Heej m�kt lol, is niks te dol
Jao, P.P. kriegt ze allemaol op hol

Niemus deen eum kende of h�ij o�its van eum gehuurt
Kwaom heej nou v�n ver of erges oet de buurt
Heej kwaom toen zoem�r binne, unne hi�le gro�te kel
De beejnaam kreeg heej toen al eareg snel

's Aoves veur ut duuster, keumt heej da nao de zaal
Dr�nkt un gleske beer en deut daan zien verhaal
De muziek begint te speule, heej nestelt zich op kop
Zoe gi�t d�t de g�nse aovund, j�ng dit gi�t dur op

Nao de dolle daag, da zidde eum ni mi�r
Niemus wet daan wao heej is, zo gi�t dat ieders ki�r
Ma mit vastenaovend daan is heej wir dur beej
Heej holt wer d�r de zaal en 't fi�st begint opneej

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET SCHONSTE STUK V�N LIMBURG
2001/2002: Tekst: Hay Arts - muziek: Math Hundscheid
Zang (*) : Mart en Hay Arts


Ut is meej ovverkome, ik wi�t neet w�t ut is
En apart geveul v�n binne �s ik d�t m�r is wis
V�n ut Ham toet �n de Reining zo'n mo�i stukske natuur
Ut is toch hi�l iets biezoonders, genne kits m�r echt puur

Refrein:
Ut schonste stuk v�n Limburg, d�t is dun H�agelsum
Daor doon weej alles same, daor gi�t ut �s toch um
Daor wille weej ok wo�ne, daor zien weej zo� bekend
Daor leave weej allemaol same en zien daor hi�l k�ntent
Daor leave weej allemaol same en zien daor hi�l k�ntent

Mit carnaval gaon weej same, joh same wer op sjouw
D�t doon weej mit zien alle, alli�n of mit de vrouw
Daan gaon de bi�ntjes op de vloor en gi�t de zaal op de kop
Daan deut iederi�n m�ij �s ennen Tuutekop

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N TUUTED�NS
2001/2002: Tekst: Stan Timmermans en Hans de Rijk - muziek: Roger Smits
Zang (*) : Tiny Verhagen en Robert Claessens


�s 't l�nker bi�n vergoot het r�chter achternao te gaon
W�t waas 't daan toch l�stig, daan m�ste weej �lt blieve stoan
Dus deut nou m�r m�ij en m�k w�t sj�ns
En deut mit os d'n Tuuted�ns

Refrein:
Kom deut mit os d'n Tuuted�ns
W�nt daor m�ij m�kte hi�l veul sj�ns
Laot nou ligge aal ow gr�ij
En deut nou maar mit os m�ij
Jao deen d�ns deen deut �s good
Heej zit os in het tuuteblood
Joa deen dans deen deut os good
Heej zit �s in het tuuteblood

Aas d'n l�nker �rm och �rm de rechter n� k�s vinge
W�t waas ut daan toch l�stig, daan k�ste weej n� swinge
Dus deut nou m�r m�ij en m�k w�t sj�ns
En d�t mit �s d'n Tuuted�ns.

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT VASTENAOVESGEVEUL
2001/2002: Tekst & muziek: Mirjam Hesen en Jacqueline Saris
Zang (*) : Mirjam Hesen en Jacqueline Saris


Refrein:
Ut keumt �l �s mearges beej ut ontbijt
En geveul d�t v�n binne dreijt
De kriebels lo�pe hi�l ho�gop
Mit de carnaval zien weej wer top
Weej scheete in �s vastenaovespak
Aan ut dagelikse hebbe weej lak
De kriebels lo�pe hi�l ho�gop
Mit de carnaval zien weej wer top
laatste keer:
De kriebels lo�pe hi�l ho�gop
�s wearelt sti�t efkes op de kop

�l op dun ti�d gaon weej op paad.
Dun hi�le daag zi�n weej paraat.
Weej gaon hi�lemaol oet dun bol
En make tot ut end toe lol
Dit fi�st gi�t no�it �n �s vurbeej
Pas tho�s in bed zien weej tevreej
Dit fi�st gi�t no�it �n �s vurbeej
Pas tho�s in bed zien weej tevreej

Weej bruise v�n dun energie
Ut k�n n� kapot weej zi�n z� bliej
�s h�rt gi�t �lsm�r h�rder slaon
Ut deurt nog efkes vur weej gaon
Slo�tingsti�d keumt dichterbeej
Pas tho�s in bed zi�n weej tevreej

* cd 2002 : D'n Tuutekop - "Liedjes oet 't Tuuteriek 2002"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VOLSKSLIED VAN 'T TUUTERIEK
Tekst & muziek: Jac Geurts

Refrein:
H�gelsum, mien d�rpke, tusse Pi�l en Maas,
wao ik bin gebaore, mien h�rt aan heb verlaore.
Waor ik zit of waor ik bin, n�rges waas ut n� de zin.
H�gelsum mien d�rpke, tusse Pi�l en Maas.

A�l is �s d�rpke nag z� klein, ut wet tog veul te g�ve.
Weej h�lde heer v�n lol en gein, d�t hu�rt zo� beej �s l�ve.
Beej r�gen en beej zonneschien, beware weej �s g�d humeur.
Daovur m�tte v�n H�gelsum zi�n, die staon tog n�rges veur.

Weej ki�ke neet n� rang of st�nd, �s t'r w�t m�t gebeure,
daan zi�n weej same i�ne b�nd, en ligge neet te zeure.
�n H�gelsum �s h�rt verp�nd, in ieder stad in ieder l�nd.
Weej wi�te tog hoe schon ut waas, dao tusse Pi�l en Maas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WEEJ ZIEN CONTENT
2009/2010: Tekst & muziek: Jos Hoebers
Zang: Josef (Jo Wijnands en Sef Janssen)


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


W�R GENNE PRI�S
2009/2010: Tekst: Jasper van Rens & Marieke Claessens - muziek: Jasper van Rens
Zang: Happy Hotdogs


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOA IS MIENE JAS ?
2002/2003: Tekst: Wim Hendrix - muziek: Johan Bertrams
Zang: DubbelOp


Mit zien alle dowe ut kefeeke toch nag �.
M� en garderobe waas d�r nurges te z�.
In i�n of andren hook loag enne stapel j�s.
De miene ok d�r beej, m� d�t waas gen succes.
Nou wil ik wer efkes op paad.
M� doabo�te is ut kald en naat.

Refrein:
Woa, is miene jas ?
Woa is miene jas gebleve ?
Woa woa woa is miene jas ?
Strakkes wuurd t�r thoes gek�ve.
Woa is miene Jas ?
Wie haet t�r miene jas gezeen ?
Leep der misschien al iemus anders in ?
Woa is miene jas ?

Ut waas genne neeje en ik lag um boaven �.
Ma nou is ie pleite en waat baal ik doa v�.
Waal drie kier umgezatte, heb ik d� stapel j�s.
Mit daat gezeuk vaan meej haj ik gaar gen succes.
D� jas waas d� waal alderwets.
M� zoonder um krieg ik nag de klets.

* cd 2003 : Diverse artiesten - "Van Eijsde tot de Mookerhei 10" - Marlstone Recordings bv CDL2301


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME