HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE AAP
1998/1999 nr.2 : Teks & meziek: Lowie Eijkelhardt
Oetveurende (*) : D�sir�e Geelen/Lowie Eijkelhardt en het Aod Adjedante Peloton


Refrein:
Hallo, hallo hiej is de AAP.
Wae zeen 't Aod-Adjedante-Peleton.
Wae make lol, en h�bbe sjpas,
En ue�veral woe� wae zeen,
Dao sjientj, toch weer de z�n.
Hallo, hallo hiej is de AAP.
M�t vastelaovendj gaon wae op sjtap.
En zinge den, v��r oze Prins :
Z�nne gooje h�bbe wae nog noe�ts gehadj !

Wae woe�re vreuger, �ns Adjedant ;
M�t de Prins, in de vastelaoveskrant.
Wae trokke drie daag m�t v��rop,
En zatte zale oppe kop.
Mer op�ns, waas 't v��rbiej,
en wae woe�re gaar neet bliej.
Nao 't aaftraeje reep de hie�le zaal:
Gae zitj noe in de AAP.

M�t vastelaovendj zeen wae nog sjteeds present,
en wae make, v��l luuj k�ntent.
't Kloonebal det is, zoe� sjoe�n,
al die kinjer, gesjminktj wie eine kloon.
En ouch, 't Jan-Klaasen-buff�t,
det waas eine hie�le gooje z�t.
En es wae al die kinjer zoe� heppie zeen,
den b�n ich grue�ts �m eine AAP te zeen.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLEMAOL IN 'T BAAD
1969: Teks: J. Drabbels - melodie: "Pa wil niet in 't bad"
Zang: Hugo Luijten, Emile Gijsen, Arjan Gijsen, Brigitte Doensen


H�bdj'r 't al vern�mme, in Hael waerdj sjtraks gezjw�mme.
Provinsie kocht de gr�ndj, sjtraks bagkertj men in 't r�ndj.
't Waere allemaol gater, toet Daalzicht kumptj 't water.
Dus duuktj eeder gezin, dao vlot 't water in.

Refrein:
Allemaol in 't baad, hi�l 't d�rp waerdj naat.
En van vreug toet laat is men dao paraat.
Borst- en vlindersjlaag maaktj men eed're daag.
Mer oos gro�tst gel�k is zjwumme oppe r�gk !

H�bdj'r 't al vern�mme, in Hael waerdj sjtraks gezjw�mme.
Sint Joep, det kriegtj ein bad, u�verd�ktj wie in ein sjtad.
Vanwaege 't konsielie gaon de z�sters in bikini.
Auch dao in 't bad, want plaats is d'r jao zat.

De psychiater en de pater, die gaon vlot te water.
De j�nges van de klas, die zjwumme d'r al ras.
En kumptj'r visite, men lu�tj ze m�t geniete.
't Bezeuk veultj zich dao th�es, en wiltj neet mi� nao h�es.

De vaers en de moeders, de z�sters en de broeders,
de �lite en de jeugd, 't zjwumme duitj h��r deugd.
En kumptj de Olympiade, den reuptj men �m genade.
Medaalies goud en gael, die gaon den m�t nao Hael !

* cd (2004) : C.V. De Gangmaekers - " Tamtasie "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES BIEJEIN
1996: Teks & meziek: Peter Schoenmakers
Oetveurende (*): de Globetr��ters


H�b-se 't-al gehue�rdj, ich gaon nao Afrika.
Allein mer kans, det-se verbrands, dao in 't heite zandj.
H�b-se 't-al gehue�rdj, ich gaon nao Kanada.
V��l te ver, jao, gank dich mer, dat zie�t mich 't verstandj.
Al 't vie�, det kumptj ouch van sjtal, m�t 't Haelder Karnaval.

Refrein:
Twie� dieke olifante en ouch de baer, Sjeng sjuutj de vogel aaf m�t zien gewaer.
De meikaever zingtj v��r de A.A.P. en de M�s, alles geitj good want d'n draak dae sjlue�ptj ger�s.
T�sse de minse l�ptj vast nog eine os, en boe�ve de wolke vluugtj Hepapolos.
Alles biejein, de ganse ark, ein menke en ein vruiwke oet 't hie�le dierenpark.

Geis-se m�t mich m�t nao Zuudamerika ?
V��l te werm, pas op dien derm, det is v��r dich mien raod.
Geis-se m�t mich m�t noe nao Antartika ?
Doe b�s neet wies, allein mer ies, dao is 't v��l te kaod.
Al 't vie� det numptj toch de wi�k, nao 't Haelder Gangmaekersriek.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES INEIN
1998/1999: ?

Refrein:
Vastlaovendj veer ich sjoe�n in Hael,
gein kans det ich mich hiej vervael.
Ich hos en spring, ich dans en zing,
en laef mich o�t.
Vastlaovendj hiej in eige d�rp,
de sfeer dae ich den drie daag sjlurp.
Alles inein, 't-geitj wiene trein,
ich versjeet mi�n kro�t.

Haoj mich noe vas (haoj 'm noe vas),
ich krieg de kriebels weer.
En h�b zoe� 'n las (hae hie�t zoe� 'n las),
vanne vastelaovessfeer.
Det h�b ich al vanaaf mi�n kinjerti�d,
get woe� de pap auch zjwaor aan li�dj.

Haoj mich in toe�m (haoj h��r in toe�m),
sjtel mich neet oppe waag.
Ich b�n neet vroe�m (ziej 's neet vroe�m),
met de vastelaovesdaag.
Det geitj zoe� al vanaaf mi�n puperti�d,
get woe� de mam ouch las van hie�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ANGELINE
1969: Teks & meziek: ?

Wie ig dig vuur 't iejst zoog, sjtongs dig achter 't buffet,
en mien hertje ging metein toen al van reteketeteketet.
Sinds dei daag dronk ig bie dig 't beer es water,
en des anger daags, den haai ig eine kater.
Mer wat ig oug probeerdje, ig waas noets mit dig allein.
En door det sjtom buffet zaag ig neet ens dien nette bein.

Refrein:
Angeline, Angeline, ig wool dig zoea gear kusse.
Angeline, Angeline, mer doa kump altied get tusse.
Kom 'ns mit mig noa ein duuster plekske hear,
want doe wits, ig kus dich toch zoea sjrikkelijk gaer.
Angeline, Angeline, en den luktj 't mig mesjien.

Ig bin mit dig getrouwdj en moog noe ouch mit dig noa bed.
Mer mien hertje daet nog altied door van reteketeteketet.
Sinds dei daag krieg ig van dig allein mer water,
en doadoor hub ig den dekker eine kater.
Doe hubs altied bezeuk, ig bin toch noets mit dig allein,
en al die angere kieken noe toch noa dien nette bein.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BAER IS LOS
1994/1995: Tekst & muziek: Peet Schoenmakers jr.
Zang : Zanggroep New Generation


De daag die waere k�rter, en de nachte zeen kaod
De gemeindje veurtj d�r op oet om te sjtruije m�t zaot.
De wintjer dae is bezig mer det deertj os neet,
Want den ligktj Vastelaovendj hiej in �t versjeet.
We h�bbe Niklaas, Kersman en Drie Wieze gehadj.
De Prins waerdj o�tgerope en de Kerstboum kin plat.
Bie eder v��rbereiding jao den zeen we present.
Den is �t draan wie Verkes Wullem, hie in de tent!

Refrein:
�t Is Vastelaovendj bie os. En jao de Baer dae is weer los.
We renne door de sjtraote �t geweldj det is enorm.
�t Is neet mie�r te sjtuute, tr�ktj op en ue�ver de sjtorm.

Es Sint Merte kumptj, den sjpring ich achterop.
En toet in fibberwarie val ich den neet mie�r sjtop.
De hoofs mich neet te sjture want ich drej vanzelf.
Toet aan de Waever danse �nger �t hie�mels geweldj!

* cd (2003) : C.V. De Gangmaekers - " Door ein veersjteinse moer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BAERE-LEEDJE
1994: Tekst: Martin Abels - muziek: Ben Zeegers
Zang(*): Kinjerkoe�r "De Vrolijke Noot"


Refrein:
Wae sjtampe oppe gr�ndj, gr�ndj, gr�ndj,
en kl��re het weer b�ntj, b�ntj, b�ntj.
Dootj m�t, den make wae het hie toch knal gezellig,
en heite uch welkom op deze baeremiddig.

Wae h�bbe de jeugd, jeugd, jeugd,
dus zeen wae neet meug, meug, meug.
Daorom gaon wae nog lang neet hao hoes,
want b�ntje middig sjpeelse neet toes.

Wae zinge van brom, brom, brom,
en doon den weer grom, grom, grom.
Want deze middig hie is gans van �s,
in Hael, dao is de baer weer 'ns los.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "
* cd (2004) : C.V. De Gangmaekers - " Tamtasie "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T BAGKERLEEDJE
1973: Teks: J. Drabbels - melodie: "Mandolinen in Nicosia"

Bagkerm��les male sjtraks in Hael en Panhael.
Wo�e ich sjpeeldje eins es kindj, bagkertj men nao zandj en grintj.
Bagkerm��les male sjtraks in Hael en Panhael.
En ze male grintj en zandj v��r oos ganse Nederlandj.

Refrein:
Bagge-baggeria, dao kumptj v��l water.
Bagge-baggeria, waat waerdj det later ?

Bagkerm��les male sjtraks in Hael en Panhael.
Wo�e wae vriejdje handj in handj, valle ganse sjt�kker landj.
Bagkerm��les male sjtraks in Hael en Panhael.
Waat in i�euwe is gebouwdj, waerdj nao elders weggesjouwdj.

Bagkerm��les male sjtraks in Hael en Panhael.
Wo�e ich ein maedje (jungske) h�b gek�sjtj, veul ich mich neet mi�e ger�sjtj.
Bagkerm��les male sjtraks in Hael en Panhael.
Hiej en dao kumptj den ein br�k, waat kumptj van oos landj ter�k ?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE B��RS
1994: Teks & meziek: Martin Abels
Oetveurende (*): D�sir�e Geelen, Martin Abels en de Batterbende


Refrein:
Jao, eine kie�r per jaor, den hie�t mien b��rs 't zjwaor.
Ich veur den ein beleid : laot gaon zoe�lang 't geitj.
Want bie elk noew bezeuk, den kriegtj ze weer 'n deuk.
En nao mien l�ste zoes, gaon ich mer weer nao hoes.

M�t Sinterklaos of met de Kerst, den waerdj de b��rs al �ns getesjtj.
En ouch al gluifs-se d'r neet in, 't houwtj toch eder jaor weer d'rin.
Mer �ns per jaor k6mme die daag, den kriegs-se kriebels in dien maag.
Doe paks dich op, tr�ks dich get aan, en v��r de rest is 't den "dr��n".

De ein kroeg in, de anger oet, en den weer nao de frieteboet.
Hie�l langzaam kumptj d'r ein probleem: de b��rs die h�ltj 't v��r gezeen.
Doe veuls 'ns links en den 'ns rechs, 't zitj mesjiens los in dien tes.
Det is toch mer van korte doer, want doe k�ns "Pinne" oet de moer.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BELAEF UT M�T
2000/2001 nr.2 : Tekst & muziek: Koen Sniekers & Frank Vossen
Zang: Koen Sniekers & Frank Vossen


Jao, h�b gae net wie v��rig jaor, ein b�ntj pekske kantj en klaor.
Nou, den dootj ut mer ins aan.
Wae zeen d'r noe al vaerdig v��r, m�t �s sjnoet gans vol m�t kl��r.
Vastelaovendj, wae komme draan.
Wiejer gein gewazel mie�r, want doe laefs mer eine kie�r.

Refrein:
Alaaf, alaaf, de Vastelaovesti�d, drie daag lang d'r tieengenaan.
M�t wien en beer waere wae den verbli�dj, tho�sgekomme kreitj al den haan.
Wae gaon noe saame danse, en maake den allemaol plezeer.
M�t dich d'n aovendj sjanse, belaeve wae dae sjoe�ne sfeer.

Jao, en den optochtj, dae tr�ktj r�ndj, ein gezelsjap groe�t en b�ntj.
Belaef ut m�t, geneet d'r van.
Nog get te aete oet de mo�r, eine hie�ring in ut zo�r.
Dootj maar m�t noe ut nog kan.
Hie�l ut jaor zeen wae al braaf, mer noe is het den, ALAAF

* cd (2002) : C.V. De Gangmaekers - " �t Viefdje sezoen "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


BLAUW AUGE ...
1989: Teks & mezi�k: Tjeu Ramakers
Zangk (*) : de Seurama's


Refrein:
Waat h�bs doe sjoe�n blauw auge, noe laot mich v��r dae eine rotte kie�r,
ens ki�ke in diej auge, want m�rge geitj neet mie�r ... ;
Doe rieds mich d�n v��rbiej, in di�ne Gee-Tee-Iej.
Dus bli�f nog effe zitte sjat, en lo�ster noe �ns hiej ... ;
Haaj ich zoe�n sjoe�n blauw au-au-ge, au-au-ge, blauw au-au-ge.
Haaj ich zoe�n sjoe�n blauw au-au-ge, d�n keek ich driej daag bliej ... !

Tr�f m�t vastelaovendj ein hie�l leuk maedje, zaat m�t zi�n v�tje oppe vinsterbank ;
Haaj zoe� gaer gek�sjtj m�t det greun blaedje, achter diej gerdi�n of inne gangk.
Mer wiej ich hie�l don biej hem sjting ... det hert van mich toen kloppe ging ...

Kwaam op einen aovendj tr�k van resepsie, kroe�p pas aanderdaag biej Truuj in b�d.
Z�ng nog eine kie�r: 't waas mer Pepsiej ..., kreeg van hem ein flinke vaeg toen m�t ;
Mer wiej ich sj'm�rges wirke ging ... mi�n buurvrouw zingendj bo�te sjting ...

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE BOEL, DE BOEL
1997: Teks: Frank Henckens - meziek: Ben Zeegers
Oetveurende (*): De Haelder Aod Prinse


Wae laeve langs Maas, Roer of Geul,
en �ns in 't jaor kumpij det sjpesjale geveul.

Refrein:
Den laote wae de boel, de boel.
Es echte Limburgers w�tj gae den waat waerdj bedoeldj.
M�t vastelaovendj gein gemoel,
wae laote drie daag de boel, de boel.

K�m minse, hoe�l noe dae dr�k van de kie�tel.
Deze sjlager m�t der in, es pap m�t eine lie�pel, want ...

K�m minse, det dr�k gedoons zeen wae good zat.
Dus dit leedje zinge wae noe in �s eige Limburgs plat, want ...

Laatste refrein:
Den laote wae de boel, de boel.
Es echte Limburgers w�tj gae den waat waerdj bedoeldj.
M�t vastelaovendj gein gemoel,
wae laote drie daag de boel, de boel.
Gans Hael lue�tj drie daag de boel, de boel.
De boel, de boel, de boel, de boel.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE B�TTERBLEUMKES
1961: Teks & meziek: Out Cuijpers-Janssens

We wo�ene hi�el kort bie de Maas en Kenaal,
aan water is dus gein gebrek.
Al is d�n oos sjtraot auch geine boelevaar,
toch vinje we Pol lang neet gek.

Refrein:
Wae zeen de b�tterbleumkes, we h�bbe alti�d lol.
Wae zeen de b�tterbleumkes, we gruujden op in Pol.
Dao bie �s in det d�rpke,
of se gro�et zeen of klein, alles sjloetj zich aanein.
Jao, bie �s in det d�rpke,
sjteitj toch noe�ts eine mins gans allein.

Biej �s sjnietj aan twi�e kantje alti�d 't mets,
we gaeve aan eeder ein deil.
Nao Wessem, dao geitj oos belastinggeldj haer.
Oos zeel, die is toch gans van Hael.

Mer vraoge we �m ein verbaetering in Pol,
den kri�ge we no�ets niks gedaon.
Ze lo�stere neet en ze sjlo�te de d��r,
en laote �s kalm bo�te sjtaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL IN HA�L
1963: Teks & meziek: ?

Refrein:
Vanaaf de Linj toet aan Sint Joep en van Sint Joep noa Maan,
en alles wat doa tussen likt, det doon w� drie daag aan.
't Beer, det sjtroumt noe uuveral, zoa lekker door dien ka�l,
want 't is drie daag Carnaval, oos Carnaval in Ha�l.

Zek, wils doe neet mien ma�dje zeen, ig waet hie good de waeg.
En helts doe dig aan mig good vast, den is dien glaas noat laeg.
Dien uigskes sind wie sjterkes en mien hertje klopt zoea werm.
Doe hoofs neet bang te zeen mien kindj, vertroew op miene erm.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO K�MME ZE AAN
2005/2006 nr.1 : Tekst: Koos Luijten - muziek: Jan Delissen
Zang: Koos Luijten & Roger Drabbels


Refrein:
Dao k�mme ze aan, die men van de meziek
Waat eine klank en zeldje ongeliek
Woe� zeen die van, det vrue�gtj men zich d�ks aaf
Die zeen van Hael, Hael alaaf!

M�t vastelaovendj hue�r se,
in kroege en de zaal,
V��l molle en v��l kruutse,
m�t schwung en m�t kabaal,
De joeksers en de tr��ters
Die laote zich den gaon
Die m�tte blieve tr��te
Want sjtraks is 't gedaon

De l�tse noewe aanwinst
Qua zaate Hermenie
Is waat zich edre haan winstj
Op menig boerderie
De kuuj en anger dere
Die tr��te dao hie�l bliej
En k�mme aanmarchere
Es zaate boerderie

* cd (2006) : C.V. De Gangmaekers - " Dao zeen we weer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA KUMPTJ KAL VAN
2004/2005: Tekst: Margriet Polmans - muziek: Angelique van Dijk
Zang: Niks M�t


Wae zeen hiej same groe�t en klein
Hiej sjteit mich get biejein.
Nette maedjes, noe kiek tegooi
Van allerlei allooi.
Biejeingeraaptj, v��r de fun,
Lank, breid en diek of dun.
Wae zeen os in 't kefee
Of soms oppe weecee.

Refrein:
Jao dao kumptj kal van, det sjprikt zich r�ndj,
Det geitj van klepperdeklepperdeklep,
Dus haoj mer gauw diene m�ndj.
Want dao kumptj kal van, det sjpriktj zich r�ndj
Van klepperdeklepperdeklep 't waerdtj te b�ntj.

Ens per jaor is 't weer zoe�wied,
Wao h�bbe geine tied.
Neet mie�r koe�ke, geine was
Wae pakke �s de jas.
Nao de zaal, nao de kroeg,
Zangk, dans en gein gezjwoeg.
Waat gae der auch van dinktj,
De kastanjette klinktj.

De zaal dae sjteitj noe oppe kop,
Wae vrouwluuj gaon v��rop.
Toch zeen wae neet gans kontent
De Prins is eine vent.
De mansluuj sjtaon aan de tap,
Vorst, Raod en auch de HAP.
Wae h�bbe mer eine wins,
Maak ein vrouw 'ns prins !!!

* cd (2006) : C.V. De Gangmaekers - " Dao zeen we weer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DAO ZEEN WAE WEER
2007/2008 nr.1 : Tekst & muziek: David Peters
Zang (*) : Brigitte Doensen & David Peters


Refrein:
Dao zeen wae weer. Dao zeen wae weer.
Groe�t en klein geitj achterein.
Es hiej �Limburg-breid�, de klok weer sjleitj.
Ederein is oppe bein.
Dao zeen wae weer. Dao zeen wae weer.
Wiej �t geitj det is geheidj�
Regeertj hiej kie�r op kie�r, dae sjoe�ne sjfeer.
Den raeken mer: �wae zeen d�r weer�.

Briktj de wintjerti�d weer aan.
Doe veuls det de Vastelaovendj k�mme geitj.
Alle z�rge van de baan.
Doe w�ts waat dich te wachte sjteit.

Geitj �t good of soms ouch sjlecht?
De karneval kumptj op zi�n pue�t terecht.
Alle daag zeen wae d�r biej.
En sjtaon al zingendj in de riej.

Karnavalsvrundjsjap besjteit. Nao 11 van 11 deilsse waeke leef en leid.
Versjientj dae lach op di�ne sjno�t. Doe w�ts, hiej is en blieftj get o�t!

* cd 2007 : : "Hiej is get oet" - V.V. De Gangmaekers
* cd 2008/2009 : C.V. De Gangmaekers - "Dich en Ich"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DICH & ICH
2008/2009: Tekst: Patrick Ummels - muziek: Philippe Reuser
Zang (*): Eine Pot Zaat


Refrein:
Es dich en ich �ns ein waas
Leep 't laeve krek wie eine trein
Es dich en ich geliek waas
Den haaje wae 't toch zoe� fijn
Es dich en ich verleefdj waas
Den waas det v��r �s twie�
't Sjoe�nste cadeau waat ich kan kriege
Waat wil ich den nog mie�r

Doe b�s 't masker, ich 't sjnuutje
Ich b�n 't beer en dich mien glaas
Ich b�n de hie�rring, dich 't kue�tje
Dich b�s de clown en ich d'n dwaas
En 't sjoe�nste in mien laeve
b�s dich, de nummer ein
Nae, ich zit neet wied d'r naeve
Wie hue�re d�n biejein

Doe b�s konfetti, ich 't z�nke
Ich b�n de sjnie� en dich de windj
Ich b�n de ober, dich 't b�nke
Wae zeen gel�kkig wie ein kindj
En 't sjoe�nste in mien laeve
b�s dich, de nummer ein
Nae, ich zit neet wied d'r naeve
Wie hue�re d�n biejein

* cd 2008/2009 : C.V. De Gangmaekers - "Dich en Ich"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DRINKLIED
1950: Teks & meziek: Out Cuijpers-Janssen
midi

Refrein:
Ig drink mig vandaag ein stuk in de kraag.
En al mien zurg en al mien pech, die sjpeul ig mit ein glaeske weg.
't Laeve is kort, dus sjud mien glaeske nog ens vol,
want og, zoe glaeske bringt ne mins allein mer lol.
Want og, zoe glaeske bringt ne mins allein mer lol.

Os vader haai herrie am mit ziene baas, en � maakde zig danig kwoad.
H� gooiden 'm alles noa de kop en de baas gooide hem op de sjtroat.
En toen keek der in zien portememenee en h� trommelde noa ein caf�.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EN NOE EFKES NIKS AAN DE KOP
1991: Teks & mezi�k: Hup Marie
Zangk (*) : Hup Marie


Refrein:
Och minse leef, waat kan uch 't laeve,
get sjoe�ners d�n de vastelaovendj gaeve.
Niks aan dae kop en neet hoove dinke,
allein det glaeske woe�s-se aan geis drinke.
Sjeij noe o�t m�t det geprakkezeer,
want det kins-se m�rge weer.
Och minse leef, waat kan uch 't laeve,
get sjoe�ners d�n de vastelaovendj gaeve.
Niks �m 't li�f, allein ein b�ntj pekske,
b�s dich v��r mich mi�n vastelaovesgekske !

Wae jakkere en jaage, agendaa's die sjtaon vol,
m�t ho�shaoje en wirke, en gaar gein ti�d v��r lol.
En es tie�nge d'n aovendj de aafwas is gedaon,
d�n is de ti�d gek�mme �m d'r op o�t te gaon.

Mam m�t nao de vrouweb�ndj of kiene in de zaal.
Pap, dae m�t nao fitnis, al kaal en nog vitaal.
Zoon m�t nao de traening, of br�mmertj mer get r�ndj.
dochter, die m�t danse, de veutjes vanne gr�ndj.

Ze h�bben 't, sjt�k v��r sjt�k, toch allemaol zoe� dr�k.

Ein hoon, die m�t h��r ei kwi�t, 't leefste al daag ein.
De haan m�t sj'm�rges kr�jje, hae is vreug oppe bein.
't Verke, det m�t aete, zoe� waerdj 't groe�t en v�t,
en es de minse meug zeen, d�n m�tte ze no b�d.

Zoe� r�ndj vastelaovendj, d�n m�tte wae op zeuk.
Sjmink of maskers koupe, ein pruuk en b�ntje deuk.
Sjteis-se v��r de sjpeegel, bekieks-se dich 'ns good.
D�n kriegs-se de kriebels, in di�n Haelse blood.

Ze h�bben 't, sjt�k v��r sjt�k, toch allemaol zoe� dr�k.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES ICH DICH ZEEN
2001/2002 nr.2 : Tekst: Patrick Ummels - muziek: Wino v.d. Bosch
Zang: Eine Pot Zaat


Refrein:
Es ich dich zeen hingtj de leefdje in de l�cht,
den moogste weite, den b�n ich hie�l gauw verkochtj.
Ich weit den neet mie�r wat ich doon.
Loester good waat ich vert�lle gaon.
Noe pak mich in dien er-m en haoj mich �ns good vast.
Wae vlege nao den hemel en wae zitte ie�rste klas.
Es ich dich zeen hingtj de leefdje in de l�cht,
doe b�s mien maedje en aan dich b�n ich verkochtj.

't Waas m�t vastelaovendj 't waas 't sjoe�nste waer.
Ich keek toen in dien ouge en zat mich toen d'rneer.
Ich sjtaardje toen nao boe�ve en wis toen gauw gen�gt,
doe b�s mien leefste maedje, ich h�b zoe� lang gez�chtj.

't Waas op 'eine aovendj, waat haaje wae 'ne lol.
Ich keek toen in dien ouge, m�t leefdje knettervol.
M�t alle leefdje in dich hoaj ich hie�l v��l van dich.
Doe b�s mien sjoe�nste maedje, h�ls doe ouch get van mich ?

* cd (2003) : C.V. De Gangmaekers - " Door ein veersjteinse moer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ES 'T M�RGE GISTER WAAS
1997: Teks: Hugo Luyten - meziek: Gerard v.d. Heul & Hugo Luyten
Oetveurende (*): Gerard & Hugo


Refrein:
Gein gegreis, gein gegraas, es 't m�rge gister waas,
want ich krieg 't neet op ein riej.
D'r ging �s niks langs de naas, es 't m�rge gister waas,
en den pakdje ich mich gisterm�rge vriej.

Den wis ich gister al, waat vandaag geb��re zal,
wiene ich nao hoes m�s gaon, �m m�rgevreug fris op te sjtaon.
Ich wis waem nog van mich heel, k�s mich ligke, v��r ich veel.
Ich wis gister al hie�l bliej: m�rge b�n ich t'r weer biej.

Dinsdig nach, det hae dach, waem haaj det van hem verwach.
Nondepie, zach �s Lewie, de vastelaovendj is v��rbiej.
En al sjteit den volgendj jaor, ederein weer keurig klaor,
es 't m�rge gister waas, waas vandaag de Prins de baas.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE FLUITENDJE HIE�RING
2004/2005: Tekst: Gerard van der Heul & Hugo Luijten - muziek: Hugo Luijten
Zang: Hugo Luijten en Haelder Aod Prinse


Refrein:
Es t'r aswoonsdig nog neet fl�tj,
Den aet ich 'm op, den aet ich 'm op.
Es t'r aswoonsdig nog neet fl�tj,
Aet ich 'm m�t get eunje op.
Hae kan t'r noe nog get van make,
V��rdet ich 'm mich good laot sjmake.
Es t'r aswoonsdig nog neet fl�tj,
Z�t ich 'm op, den kriegtj 'r klop, aet ich 'm m�t get eunje op!

Eder jaor m�t vastelaovendj, hoe�l ich hie�ringe in hoes,
Eine hang ich in ein kue�tje, dao veultj hae zich drek toes.
Blief 'm drie daag lang verz�rge, en det krachtvoor duit 'm good.
Mer hae m�t noe rap gaon fluite, ich verlees langsaam de mood!

Es ich 's aoves laat den toesk�m, gaon ich altied nao 'm haer,
Vert�l 'm den vanalles, det hie�t t'r dink ich gaer.
Zing v��r hem den nog get sjlagers, mer ouch det hie�t neet v��l zin.
Want waat ich ouch perbeer, hae versj�dj nog neet ein vin!

't Waerdj noe toch langsaam tied, mien ged�ldj raaktj sjtilaan op,
H�b v��r 'm sjtaon te goochele, sjting zelfs op miene kop!
't K�s 'm waal niks verr�kke, dalik tr�k ich flink van laer,
Hae liktj dao mer get te gape, en hie�t zelfs neet �ns ein vaer!

* cd (2006) : C.V. De Gangmaekers - " Dao zeen we weer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GANGMAEKER
1988: Teks: Peet Schoenmakers sr. - mezi�k: Fried v. Doren
Zangk (*) : Helma v. Gorkum & Wiel Drabbels


Refrein:
Wie�rt, det hie�t zi�n M�nke, Remunj hie�t zi�ne Uul,
mer waat hiej op oos plein sjteitj, is v��r alles neet te ruul !
De Gangmaeker is gek�mme, det w�tj toch eederein,
en waem hem nog noe�ts gezeen hie�t: hae sjteitj hiej op oos plein !

Kens doe daen ti�d van vreuger nog, oos d�rpke waas mer klein.
Toen haad-se Sjeng en Sjang en Baer, en doe k�st toen eederein.
De septer zjwejde toen den Draak, daen ti�d, dae is v��rbiej.
De Gangmaeker, dae is noe de baas, toch sjtaon ze ziej aan ziej.

Al kins-se alle minse neet, het laeve, det geitj door.
De d�rpsfiguure zeen neet mie�r, mer de zaal doon noe Jos en Door.
En esse dao ein pilske drinks, dink d�n mer �ns ter�k,
aan alles waat lang geleeje waas, mer vinj noe di�n gel�k ... !

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EIN GOOJ BUUJ
2008/2009: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De HAJ


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GRINDJGAAT BOSSA NOVA
1987: Teks: Ghiel Pijpers - mezi�k: Jan Delissen
Zangk (*) : De Aovendjsjter


Refrein:
Hiej aan 't grindjgaat, hiej aanne Maas,
hiej laag ich lekker, hiej in 't graas.
Det is noe angers es det 't waas,
want waem is noe d�n hiej nog de baas ?

Waat zuusse, waat zuusse, waat zuusse aanne kantj ?
Waat zuusse, waat zuusse: die Braadwoerst ien der Hand !
Waat zuusse, waat zuusse: die Broesten braun verbrand !
Waat zuusse, waat zuusse in Aakwaa-Terra-Landj ?

Waat zuusse, waat zuusse, waat zuusse aan 't gaat ?
Waat zuusse, waat zuusse, de surfplank waas paraat !
Waat zuusse, waat zuusse, dae Pruus, dae groof zi�n gaat.
Waat zuusse, waat zuusse, d�s doe noe b�s te laat !

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAEL BLIEFTJ HAEL
1986: Teks: Ben Zegers - mezi�k: Martin Abels
Zangk (*) : Huub Stoop


Refrein:
Waat ze d'r auch van wille maake,
zal toch d'n Haelder echt neet raake.
Ich wil mer z�gke: oos vlag is paars m�t gael.
M�t anger wuu�rd: Hael blieftj Hael !

H�bdjer gehuu�rdj, in Hael geitj get verangere.
Waat m�tte wae gaon doon m�t al die angere ?
Gemeindjeraod, noe laotj 't biej 't aoje,
d�n deile wae 't gooje m�t 't kwaoje.

Al sjrieftj die gez�t van alles en nog hie�l v��l mie�r,
v��r �s dees daag gein noewts, wae pakke het plezeer.
M�t ein glaeske op of soms m�t ein gans kretje,
laes ich m�t Baer 'Den Draak', oos Haels gez�tje.

Sjlo�t-refrein:
Waat ze d'r auch van wille maake,
zal toch d'n Haelder echt neet raake.
Ich wil mer z�gke: oos vlag is paars m�t gael.
M�t anger wuu�rd: Hael blieftj Hael !
De l�ste kie�r: oos vlag is paars m�t gael.
Noe lo�stertj good: Hael blieftj Hael, blieftj Hael, blieftj Hael !

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193
* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAELS VOLKSLEED
(ode aan de kaoje gr�ndj)

1994: Teks: traditional - meziek: Hugo Luyten
Oetveurende (*): Jac.Engelen, Wiel Drabbels. Bert Verkoulen, Hugo Luyten & kinjerkoe�r "de Vrolijke Noot"


Jao, Hael, noe laot �s dich 'ns ie�re, jao, Hael, doe d�rp van Sint Lambaer.
Al kreeg se sjlaeg te inkassere, en troch men tie�nge dich van laer.
Al b�s se neet wie lang geleje, versjtue�rdj is noe dien aangezich.
Toch h�b se �s nog v��l te beje, en h�ls de kroe�n nog opgerich.
Toch h�b se �s nog v��l te beje, en h�ls de kroe�n nog opgerich.

M�t Sint Sjtefanus es besjermhie�r, 't kwaod van ie�we aan de kantj.
D'n draak, es Hornes of ein dwaallie�r, dae is al jaore aafgebrandj.
Kom, laot �s noe historie sjrieve, boew same aan ein laefbaar Hael,
zoe�det �s kinjer hiej ouch k�nne blieve, en deile k�nne in �s waelj.
Zoe�det �s kinjer hiej ouch k�nne blieve, en deile k�nne in �s waelj.

Van hoesoet altied aeve vredig, dien dade zeen de mote waerd.
Ein d�rp det zich zoe� hie�t verenigtj, det is ein paradies op aerd.
Woe� sjoe�ne kuns al waerdj bedreve, men sjportj m�t sjnelheid en m�t flair.
Woe� Vastelaovendj puur is gebleve, jao, in z�'n d�rp, dao woe�n ich gaer.
Woe� Vastelaovendj puur is gebleve, jao, in z�'n d�rp, dao woe�n ich gaer.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HAIL-WALS
1947: Teks & meziek: Out Cuijpers-Janssen

't Is vastenaovendj, vergait al dien zorgen.
Hola-drie-i, hola, drie-o.
Weg met verdreet en dink neet aan morgen.
Hola-drie-i, hola, drie-o.

Refrein:
Hail, Hail, wie dich is mer ein.
Carnaval veere, det k�nst dich zo� fijn.
Hail, Hail, al bust dich ouch klein,
wai blieve dees daag hie toch allemaol bie�in.

Wai hubbe eine Prins, de beste van alle.
Hola-drie-i, hola, drie-o.
En ziene Raod kan �s ouch bevalle.
Hola-drie-i, hola, drie-o.

De Draak is weer hie, noe lache en zinge.
Hola-drie-i, hola, drie-o.
Allemaol met doon, danse en springe.
Hola-drie-i, hola, drie-o.

Van Panhail en Pol en wiet oet de Haij n�g.
Hola-drie-i, hola, drie-o.
Alles kumptj kieke nao ooze optoch.
Hola-drie-i, hola, drie-o.

Wai hubbe weer schpas, doontj allemaol gek noe.
Hola-drie-i, hola, drie-o.
Es carnaval �m is, gaon wai nao hoes toe.
Hola-drie-i, hola, drie-o.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEI !
1996: Teks & meziek: Peter Schoenmakers
Oetveurende (*): Mrs.Neersjtein


Altie�d eine echte hie�r, sjtrak het pak, sjiek kie�r,
allein mer van dae fi�ne kal ! mer noe is 't karnaval !

Hei ! doe sjat van mich, sjmink dich di�ne sjno�t,
t�ddel di�n pekske aan, tr�k m�t mich d'r op o�t.
Hei ! doe sjat van mich, bli�f noe hi�j neet sjtaon.
De vastlaovesti�d is hi�j, laot �s same gaon.

Altie�d eine echte hie�r, brave vent m�t gooj meneer.
Al b�s-se van ein gooj k�maaf, noe is 't ... Alaaf !

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEI MARIE
1981: Teks & meziek: Out Cuijpers-Janssens
midi

Refrein:
Hei Marie, h�bs dich nog cente in de beurs,
want ich zooi zoea gaer nog eine drinke.
Hei Marie, h�bs dich nog cente in de beurs,
want ich wil nog neet noa hoes.
't Is nog te vreug om al te goan, mer ich kan neet dreug hie blieve stoan.
Hei Marie, h�bs dich nog cente in de beurs,
want ich zooi zoea gaer nog eine drinke.
Hei Marie, h�bs dich nog cente in de beurs,
want ich wil nog neet noa hoes.

Wae hadde alle cente van 't spaarbok te good,
mer doa sting neet veul mier op, dus noe ston wai in 't rood.
Wae deelde os de cente en we zeen op stap gegaon.
En alles ging zoe lekker, mer op ins waar 't gedaon.

't Verke mit vacantiegeld, det h�bbe we geslacht,
alle zegelbeukskes zeen nao de winkels toe gebrach.
Wae deelde os de cente en we zeen op stap gegaon.
En alles ging zoe lekker, mer op ins waar 't gedaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEIMWEE NAO HAEL
2007/2008: Tekst & muziek: Angelique van Dijck
Zang (*) : Niks Moog


Wae ginge op vakantie, mien vrouw haaj alles klaor gelag:
de passe en 't geldj en ouch de Vastelaovesvlag.
Wae knipdje h�ngerdj foto's, mer ein speciaal h�b ich bewaardj:
de vlag hingtj half-sjtok en ouch ichzelf h�b geine aard.
En achter op die foto sjteitj gesjreve:
"Och waas ich maar biej Moder thoes gebleve"...

Refrein:
Aan de vlag k�ns se zeen det ich heimwee h�b
en det ich mich vervael.
Aan de vlag k�ns se zeen det ich heimwee h�b
nao Hael, nao Hael, nao Hael.
Einen Haelder-boum dae m�s se neet verpaote,
dae m�s se lekker in zien waeze laote.
Aan de vlag k�ns se zeen det ich heimwee h�b
nao Hael, nao Hael, nao Hael.

Mien broor dae ging nao Rome, in 't koffer zoot "de vlag"
De Paus dae zoog �m en reep: "Jong, waat h�bs doe m�tgebrach? "
"De Haelder-vlag" zach Rob toen, mit ein sjtraolendj, bliej gezich.
De Paus zach: "Maak ein foto van die vlag en dich en mich".
Mer w�tj gae waat os Pap toen later zach?
"Waem sjteit in hemelsnaam noe m�t �s Haelder vlag? "

Oze hoesarts kreeg in Oe�steriek ein artistieke buuj
en maakdje dao ein foto, die d'r neumdje "Vlag m�t kuuj".
"Ein meisterwerkske", zach d'r, want ich h�b.....en det is apart,
't roe�d en gael en greun gecombineerdj m�t wit en zjwart.
Toch z�gk ich es ich langer nao die foto kiek:
"Die Haelder vlag die hue�rtj neet thoes in Oe�steriek ! "

* cd 2007 : : "Hiej is get oet" - V.V. De Gangmaekers


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIEJ IS DE H.A.P. (Klupleed)
1988: Teks: Ben Zegers - mezi�k: Frank Henckens
Zangk (*) : Huub Stoop


Refrein:
De vastelaovendj, dae is �s ingegaeve es pap.
Hiej is de HAP, hiej is de HAP, hiej is de HAP !
En m�t dees daag, d�n gaon wae weer m�t z'n alle good op sjtap.
Hiej is de HAP, hiej is de HAP, hiej is de HAP !
Wae loupe naevenein, mer d�ks auch in ein riej,
en eeder jaor, d�n kumptjer eine biej, jao, eine biej.
De vastelaovendj, dae is �s ingegaeve es pap.
Hiej is de HAP, hiej is de HAP, hiej is de HAP ... !

Wae zeen bek�ndj biej hie�l v��l minse,
want 'HAP' sjteitj v��r: Haelder-Aod-Prinse.
Al diej jaore leep der eine van �s v��rop,
en zat, saame m�t uch, hie�l 't d�rp oppe kop.
Es echte Gangmaekers zeen wae nog sjteeds d'r biej.
Daor�m, maaktj plaats v��r dees Aod-Prinse-galeriej.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HIEJ IS GET OET
2007/2008 nr.2 : Tekst: Patrick Ummels, Emile Gijsen & Gerard van der Heul - muziek: Patrick Ummels
Zang (*) : De Haelder Aod Prinse


Refrein:
Hiej is get oet.
Hiej is laeve in de broeweriej.
Hiej is get oet.
Hiej vinjse laevemaekeriej.
Ich HAP confetti, sjminck en fie�st m�t flair.
Hiej laot ich noe�ts gein vaer.
L�s ich �m toch zoe� gaer.
Hiej is get oet.
Hiej is laeve in de boet.

Sinterklaos m�t mijter zitj mich biej mien vrouw op sjoe�t,
of dae man verkleidj es vrouwmes m�t de luppe roe�d.
Eine hie�ring in ein kue�tje en de h�ndj verkleidj es hoon,
ich zeen ze vlege, vraog mich aaf, wie ziej zoe� get doon.

Prinselik gezelsjap ue�pentj hiej �t aovendjbal,
en de luuj sjtaon mer te sjpringe of h�bbe get kal.
Mer den later op de aovendj krieg ich toch pien in mien sjoon,
wie k�m ich heives, vraog mich aaf, wie ziej zoe� get doon.

* cd 2007 : : "Hiej is get oet" - V.V. De Gangmaekers


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOUW D'R NAEVE
1998/1999 nr.1 : Teks: Hugo Luyten - meziek: Gerard v.d. Heul & Hugo Luyten
Oetveurende (*): Gerard & Hugo


Refrein:
Houw neet d'rop, mer klaats d'r naeve,
aan sjaele kal gaon wae �s gaeve.
Houw neet d'rop, mer klaats d'r naeve,
det is 't vastelaoveslaeve.
In boerekeel of riopak,
ederein houwtj zich get oet de nak.
Houw neet d'rop, mer klaats d'r naeve,
det is 't vastelaoveslaeve.

Waat is m�t dees daag 't geval,
ederein duit sjt�mme kal.
Gesjminktj of m�t ein bleike sjnoet,
houwts doe weer flink get gekke wazel d'roet.

Waat waas d'r l�s toch aan de handj,
de karneval zat al in brandj.
De brandjwaer zach toen desgevraogdj;
"door zjwaegele zeen wae al d�k geplaogdj".

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HOUW OP DIE TR�M
1991: Tekst & muziek: Hugo Luijten
Zangk (*) : Hugo Luijten


Refrein:
Houw mer op die dieke tr�m,
ens duchtig op det vel, det is gaar neet te hel.
Houw mer, zoe� hel es 't dich tungtj,
toetdet de plef�ng nao �nger kumptj !

Jao, eeder jaor m�t karneval, doe zuus 't kie�r op kie�r,
op sjtraote en auch in kefees, 't waere d'r sjteeds mie�r.
De ein m�t ein hie�l groe�te en d'n angere m�t ein klein,
sjtaon oppe maot te tr�mme, jao, ze gaon wiej eine trein.
't Waas toch waal ein pracht, es eederein zoe� dacht.

En 's-zunjigs m�t d'n optocht, jao, d�n zuusse ze weer sjtaon.
D'n eine es pesjtoe�r verkl�dj, d'n angere es keplaon.
Mer ein dingk h�bbe zie gemein en det is lang neet sjt�m,
ze sjlaon zich vastelaovendj door m�t kl�ppele en ein tr�m.
Ze gaon weer duchtig d'raan, 't li�ktj waal ein orkaan !

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ICH WEIT 'T ZEKER
2006/2007: Tekst & muziek: Koos Luijten
Zang: Koos & Bert en de Haelder Aod Prinse


Refrein:
Ich weit 't zeker, ich weit 't zeker,
Ich weit 't zeker al van juli v��rig jaor
Ich weit 't zeker, ich weit 't zeker,
Sjtaon neet te bluffe en 't is ongeloe�ge waor
En ich vergis mich in gein h�ngerddoezendj jaor

Hae hie�t zichzelf verraoje, want
lets reej Ton Abels biej 'm langs
Gein mins dae dao get achter zeuktj
Det maaktj 't nog 'ns extra leuk
Al geluiftj 't mich neet eine mins
..... dae waerdj prins

Gem�jdje haor, gekniptj gazon,
En eigelik m�t det angersom.
Zien hie�l femilie in de zaal
Hae riejertj en hae kiektj get vaal
Al geluiftj 't mich neet eine mins
..... dae waerdj prins

* cd (2007) : C.V. De Gangmaekers - " Kiektj, loestertj en lachtj "
* cd 2008/2009 : C.V. De Gangmaekers - "Dich en Ich"HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IE�RELEDELEEDJE
2001/2002: Tekst: Ton Brouns - muziek: Traditional
Zang: De Hie�r, de Haelder Ie�relede Raod


In �t Haelder landj, zeen wae geboe�re. M�t Vastelaovendj in oos blood.
Oos moodertaal nog neet verloe�re. En grue�ts op oze sjoe�ne hood.

Refrein:
Es wae aan Vastelaovendj dinke. En oppe Linj det beeldj zeen sjtaon.
Den wille wae nog efkes klinke, v��rdet wae r�stig heives gaon.
Jao gaer m�t uch ein glaeske drinke, en den te voot op Hael aangaon.

�ns droe�ge wae gelie�ndje m�tse. Waat waas �t klupke toen nog klein.
Toch is dao-oet, en det vergitse. Dit sjoe�ns geboe�re hie biejein.

Es eder jaor de kriebels k�mme, den is daen tied weer hie�l d�nbiej.
Den hue�re wae al wied te tromme. En sjtaon gaer v��raan inne riej.

Wae h�bbe oe�ts d�n Draak gezjwoe�re. Om aan daen torbel m�t te doon.
Det is zoe� sjoe�n. Soms doertj �t oere. Den hingtj de naas os oppe sjoon.

* cd (2002) : C.V. De Gangmaekers - " �t Viefdje sezoen "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN HAEL ... !
1983: Tekst & muziek: Ghiel Pijpers
Zangk (*) : Wiel Drabbels


Refrein:
In Hael, in Hael, jao, dao kieks-se dich d�ks sjael.
Waat dao allemaol v��r bleumkes gaon, dies-se nauweliks k�ns laote sjtaon.
In Hael, in Hael, jao, dao kieks-se dich d�ks sjael ... !

In Hael, dao woe�ne hie�l get luuj van alle rang en sjtandj.
M�t vastelaovendj aevel, d�n sjteitj neemes aan de kantj.
Jao, eederein, dae lachtj en zingtj en drinktj zi�n pilske o�t.
Men kiektj elkaar 'ns in de uig en k�sjtj ein leuke sjno�t.

De d�rpskefees verangerdje nogal 'ns van baas.
M�r Sjtoop, dae bleef dez�llefdje en taptj 't zelfdje glaas.
Sint Jozef waerdje diskoteek en goof ein hie�l groe�t fie�st.
De Morgensjter kreeg eine baard, mer Bos waerdj gein Sjinees.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


IN HAEL B�N ICH GEBOE�RE ...
1988: Teks & mezi�k: Huub Abels
Zangk (*) : Jack Verkoulen


Refrein:
In Hael b�n ich geboe�re, in ein huuske biej de Maas.
Det ligktj zoe� sjoe�n versjoe�le, dao t�sse hei en graas.
Ich zal dich noe�ts vergaete en waat ich dich z�gk is waor.
Es Haelder wil ich laeve, al waer ich h�ngerd jaor !
Es Haelder wil ich laeve, al waer ich h�ngerd jaor !

Van wi�d zeen ich dae toe�re, van mergel en van sjtein.
Wiej ich dao b�n geboe�re, toen waas oos d�rpke klein.
Woe� is dae ti�d gebleeve, van k�lse en plezeer.
Ich zal dich noe�ts vergaete, mesjien kumptj 't waal weer.

En es de sjterre sjtraole, de maon weer sji�ne geitj,
en zit dao op det benkske, woe� mi�ne naam nog sjteitj ;
Ich b�n weer aan 't dr�ume, van dae gooje ti�d.
Die p�mp dao op det pleintje, det beeldj raak ich neet kwi�t !

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KEMPKE
1954: Teks: traditional - meziek: Jo Drabbels +
Oetveurende (*): Lei Tub�e


Op gooje gr�ndj, is men hie�l gek.
In Limburg kumtj, det gaar neet krek,
Dus baggertj men m�t v��l geraas,
Hael waerdj ein eilandj in de Maas !

Refrein:
K�m laot �s drinke, k�m laot �s klinke,
wae zeen toch allemaol prezent.
Nog lang gein d�mme, mer allemaol flinke,
wae sjt�lle ederein k�ntent.

De boerinneb�ndj, zaat in de knel,
m�t ein dinee, in ein hotel.
Waat hie�tj de boerinneb�ndj gedaon,
ze h�bbe 't aete laote sjtaon.

't Kempke waas, ein pracht natuur.
D'n "diepo" kocht, det gaar neet duur.
Mer minnig paartje vrue�gtj �ntdaon:
"woe� m�tte wae Zunjes vrieje gaon ?!"

De Neijens- en de Driessensjtraot,
de Doormanwaeg, det klinktj neet kwaod.
Gemeindjeraod wae haaje gaer,
numtj �ns ein sjtraot nao fleskesbaer !

Eine man dae sjpraak, Don-Bosco zaal,
boewdje ich van, EUR kapitaal.
Mer wiltj gae danse in det hoes,
bringtj vieftig g�lje v��r MIEN kloes.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KI�K 'M KI�KE
1991: Teks & mezi�k: Huub Abels
Zangk (*) : Jack Verjoulen & Lianne Huijskens


Refrein:
Ki�k 'm ki�ke, dao 'ns pri�ke, Hael det geitj noe weer 'ns o�t dae bol.
Ki�k 'm ki�ke, dao 'ns pri�ke, drie daag langk noe weer de groe�tste lol.
Jao, jao, de Gangmaeker is noe wakker en reuptj van sj�d 'm nog 'ns vol
Jao, jao, de Gangmaeker is noe wakker en geitj noe weer 'ns o�t dae bol.
Ki�k 'm ki�ke, dao 'ns pri�ke, Hael det geitj noe weer 'ns o�t dae bol.
Ki�k 'm ki�ke, dao 'ns pri�ke, drie daag langk noe weer de groe�tste lol.

K�m noe d'r beij, gank neet opziej,
want wae gaon d'r noe 'ns lekker tie�ngenaan.
En wae hange d�n zo'n drie daag aan dae kraan.
K�m noe d'rbiej, gangk neet opziej,
want eine Gangmaeker, dae leutj 'm noe weer gaon,
drinktj zi�n pilske en leutj d'r geine sjtaon.

Ki�k 'm dao sjtaon, gesjminktj en zoe� voldaon.
M�t zi�n keelke en Marietje oppe bein,
h�ltj d'r drie daag langk de ganse klup biejein.
Ki�k 'm dao sjtaon, gesjminktj en zoe� voldaon.
Want wae houwe noe weer drie daag oppe kist,
omdet 't in Hael weer vastelaovendj is.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIEKTJ, LOESTERTJ EN LACHTJ
2006/2007: Tekst: Patrick Ummels - muziek: Jos Kuijpers
Zang: Eine pot Zaat


Refrein:
Kiektj, Loestertj en Lachtj
Drie daag met vastelaovendj
Kiektj, Loestertj en Lachtj
't waerdj eine b�ntje aovendj
Mer kiektj �ns nao d'n optocht
Loestertj nao ein harmonie
Lach �ns nao de konfetti locht
Wat wil se dan nog mie�r
Kiektj, Loestertj en lachtj
Dit is 't fie�st van vastelaovendj

Kieke duis se in de optocht van plezeer
Den gaon die p�pkes van dien ouge knatsjgek op en neer
Waat h�bbe al die luuj de wages volgeboewdj
En waertj door de Kermelle op de tr�mme flink verboewdj
Den kiek ich nao de wage vanne Prins
En dink dit is mi�ne groe�tste wins

Inne pyjama dansendj nao 't pyjamabal
Det is weer �ns get angers es 't sjieke prinsebal
En inne optoch bon ich ouch altied d'r biej
En doon es ie�rste m�t mer sjlo�t es l�tste den de riej
Den kiek ich nao de wage vanne Prins
En dink dit is mi�ne groe�tste wins

* cd (2007) : C.V. De Gangmaekers - " Kiektj, loestertj en lachtj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLATSCH, BOEM EN PAAF
1988: Teks: Ben Zegers - mezi�k: Frank Henckens
Zangk (*) : Huub Stoop


Refrein:
Mi�n l�ste sjnipperdaag h�b ich aanein geplektj,
m�t de nuu�dige uu�vero�re mi�n laeg b��rs gesjpektj,
d'r nog ein knuipke aangen�jdj, en mi�n pekske det waas aaf.
Allein v��r dees drie daag van klatsch, boem en paaf !
D'r nog ein knuipke aangen�jdj, en mi�n pekske det waas aaf.
Allein v��r klatsch, boem en paaf !

't Hie�l jaor door, dr�j ich verplichtj mi�n figuure.
Mer m�t dees daag laot ich mich door neemes sjtuure.
De �lfdje van de �lfdje is v��r mich 't groe�t sinjaal.
D�n bereij ich mich gans v��r op 't allersjoe�nst kebaal.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT �S MER SJUUVE
1997: Teks: Jac. Engelen - meziek: Jac. Engelen & Jan Velmans
Oetveurende (*): de Haelder Hofzengers


Refrein:
Laot �s mer sjuuve, laot �s mer gaon, alti�d mer wirke is niks gedaon.
Wae fie�ste en fampie�ste, wae sjuuve aan.
Wae sjuuve hie, wae sjuuve dao, wae sjuuve ue�veral.
Wae sjuuve op, wae sjuuve aaf, wae make sjoe�ne kal.

Eder jaor de ellefdje van de ellefdje, is 't bie �s altied 't zellefdje.
't Pekske h�bbe wae al hie�l lang klaor, zoe� geitj det eder jaor.

Prinsebal, dao gaon wae m�t z'n alle haer, waem waerdj de Prins, det wiste wae zoe� gaer.
Wae zitte den vol sjpanning ie�rlik waor, zoe� geitj det eder jaor.

Vastelaovendj zeen wae elke daag prezent, veule �s nao die drie daag hie�l k�ntent.
Mer den dae waever danse v�ltj get zjwaor, zoe� geitj det eder jaor.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT OS SAME
1999/2000 nr.1 : Teks & meziek: Patrick Ummels & Philippe Reuser
Oetveurende: Eine Pot Zaat


Refrein:
Laot os same genete,
van de vastelaovendj, hie in Hael.
Want 't laeve, det doertj mer aeve,
zjweij met de vlag van paars m�t gael.
Zitste bie de harmenie, 't koe�r of bie de sj�tterie,
det maaktj toch gaar niks oet,
want 'nne Haelder tr�ktj met vastelaovendj,
drie daag lank d'rop oet.
bij laatste refrein:
(want �nne Gangmaeker, dee tr�ktj met vastelaovondj,
drie daag lank d�rop oet)

Op zunjig tr�ktj d'n optoch oet,
gans verkleidj bin iech d'rbiej.
Op maondig speel 'ch sjoe�n de klown,
en sjtaon gesjminktj al in de riej.
Mer alles doon wae same,
det steitj bie m'ch v��rop.
En klinktj opens de waever,
den zet 'ch Hael nog effe oppe kop.

Als Limbo veul ich mich zoe� riek,
in �s Limburgs paradies.
Dao k�nne wae toch niks aan doon ,
want aan de Maas liktj �s pelies.
Wae doon ouch alles same,
dao in det Limburgs landj.
Hie v�ltj get te belaeve,
z�tj noe de sjteul mer hie�l gouw aan de kantj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOT ZE MER ROLLE ...
1959: Teks: J. Drabbels - melodie: "Zie de boerinnekes"

De vastelaovesti�d is weer gek�mme.
M�t Panhael en m�t Pol make wae weer v��l lol.
Gein zo�r gezichte en auch neemes br�mme.
En eederein duitj m�t, van sjm�rges toet in b�d.

Refrein:
Laot ze mer rolle, laot ze mer gaon.
M�t de Sjpoetnik nao de maon.
Wae make laege en v��l plezeer,
m�t Sjaak en Math h��r beer.

Oos Hael waerdj deftig noe m�t al zi�n pleine.
De sjpeeltuin is ein pracht, det haaj men no�ets verwachtj.
Toch hoove wae �s daor�m niks te meine.
't Blieftj nog hi�el gewu�en: Biej Maan, Tant Ti�n en Tu�en.

En begintj 't beer �s auch eins get de dr�kke.
't L�ptj toch van allein, mer neemes ti�enge de bein.
En kan de bro�ne 't auch neet mi�e r�kke,
toch geine wiltj nao ho�s, auch neet die vanne sjlo�s.

Zo�e z�lle wae de vastelaovendj viere.
Wae zeen wie allemaol vrinj, 't is net ein gro�et gezin.
En 'sdinsdigsaoves is 't potverti�ere,
den duitj 't �s weer leid, es 't twellef oere sjleitj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LAOTJ UCH MER GAON
1992/1993: Tekst & muziek: Martin Abels
Zang: Martin Abels, Desiree Geelen en de Batterbende


Refrein:
Laotj uch mer gaon m�t Vastelaovendj, drie daag lang op sjtap.
�t Sjoe�nste fie�st is Vastelaovendj. Al geitj det nog zoe� rap.
M�t v��l meziek en v��l gerammel, geitj det alsmer door.
Laotj uch toch gaon m�t Vastelaovendj, det kinse ue�veral.
Laotj uch toch gaon m�t Vastelaovendj, det is �t sjoe�nst van al.

Det hie�l gedrang kumptj langksaam op gang.
Sjping in dae trein, de rest geitj van allein.
Zie�t toch neet bang. �t Doertj mer drie daag lang.
�t Is sjteeds weer sjoe�n toet aan de l�ste toe�n.

De sjoe�nste mins det is toch de Prins.
Hae l�ptj v��rop. En kumptj den neet mie�r sjtop.
Mer �ns kie�rtj �t tiej. Den is det weer v��rbie.
Es hae uch den bedanktj. Geluif mer det hae den janktj.

* cd (2001) : C.V. De Gangmaekers - " Laot gaon "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T LEEDJE VAN DE AAP
?

Refrein:
Want ein AAP bringtj laeve in de brouweriej,
dae wetj waal van wantje, zonger de prins d'r biej.
Want nao ein jaor zeen wae den eindelijk noe vriej,
wiej sjoeen 't toen oug waas, wae zeen noe eige baas.

Sjmorges es hae opsjteit, den zeen wae alweer klaor.
Es hae den nao de kueeke geitj, en sjtriektj zich door 't haor.
Hae vreugtj den aan os, wiej laat of 't noe is,
dan weite wae allang, och god dao is get mis.

Precies ein jaorke later laupe wae ueever de sjtraot,
eine met eine bolhood, dae vreugtj os den om raod.
Hae guftj os den ein handj, en zieet den hieel oprechtj,
het is toch eine AAP, dae dao den weer vuer vechj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEEDJE V��R DE JOEKS
2008/2009: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De HAP


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LEK MICH TOCH DE Z�K
2005/2006: Tekst & muziek: Lowie Eijkelhardt
Zang: Lowie Eijkelhardt en het Aod Adjedante Pilleton


Refrein:
Doe m�s neet zoe� kaake, mich neet aaf te krake,
Lek mich toch de z�k!
Doe m�s neet zoe� boeze, zit neet zoe� te sjpoeze
Maak dich neet zoe� dr�k.
Zit neet zoe� te pikke, hoof det neet te sjlikke,
K�ns mich oppe r�gk!
Laot mich neet tornere, en neet kommandere,
Kriegs mich toch neet sjt�k.
Doe m�s dich zjenere, doe h�bs gein menere,
Lek mich toch de z�k!

Ich haaj l�st neet zo'n good gesjprek
M�t miene groe�te baas.
Ich kreeg van hem der flink van langs
Toen gaaf ich tie�ngegaas.
Ich zag: "Haod diene kop
En riet dich neet zoe� op"

Ich kwaam l�st thoes van ein sjoe�n fie�st
Ich haaj der zat gegadj.
Mi�n vrouw die waas toen hie�l erg kwaod
Toen zag ich leeve sjat:
"Maak doe dich neet zoe� diek,
Det vinj ich gaar neet sjiek"

* cd (2006) : C.V. De Gangmaekers - " Dao zeen we weer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LOE-LOE
2003/2004 nr.1 : Tekst & muziek: Lowie Eijkelhardt
Zang: Lowie Eijkelhardt en het Aod Adjedante Peloton


Refrein:
Loe-Loe, Loe-Loe, Loe-Loe woe� geis se toch nao toe?
Loe-Loe, Loe-Loe, Loe-Loe wat maakse mich toch noe?
Loe-Loe, Loe-Loe, Loe-Loe ich haup, doe bliefs mich troew.
Loe-Loe, Loe-Loe, Loe-Loe ich haup, doe bliefs mich troew.
Al sjteis se weer te danse, m�t ederein te sjanse,
en dink ich d�ks doe b�s ein n�tte sjro�t,
jao, Hie�re God genaoje, ich blief toch van dich haoje,
want doe b�s mi�n Loe-Loe.

Loe-Loe, det is mi�n maedje, al eine lange ti�d.
Mer m�t de vastelaovenjdj bin ich Loe-Loe d�ks kwi�t.
Zie rentj door eder tent, is op zeuk nao eine vent.

Op de prinseresepsie, Loe-Loe gedrue�gtj zich neet.
Loe-Loe lue�tj mich den zitte, 't is weer 't zelfdje leed.
Loe-Loe maaktj 't den b�ntj, k�sjtj de Prins op zi�ne m�ndj.

* cd (2004) : C.V. De Gangmaekers - " Tamtasie "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE MEIKAEVER-SIMFOONIEJ
1990: Teks & mezi�k: Tjeu Ramakers
Zangk (*) : De Seurama's


Refrein:
Es ich nog �ns j�nk waas, m�t dich m�cht laupe,
waat zooj ich 'm d�n gaer ein vaeg verkoupe !
Ich k�sjdje dich d�n weer zoe� d�k, wiej toen ... aan diej h�gk.
Waat zoe�te dao mei-kaevers, z�gk, in diej h�gk, in diej h�gk, in diej h�gk !

Es Haelder-j�ng ge�migreerdj, kwaam Sjeng m�t hie�l v��l geldj,
nao jaore o�t Amerika, en zaag ... Truuj op 't veldj !
Waat haaj ooze Sjeng 't zjwaor ... en z�ng nao zoe�v��l jaor ...

Mari�ke m�st nao Sjterrebos, waat haaj det vruiwke leid.
Leet alles achter, hiej in Hael, 't ergste waas: ... h��r geit !
Mer wiej ze dao driej daag zaat, toen z�ng ze v��r N�nk-Graad ...

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


M�T MEZI�K V��ROP
1990: Teks & mezi�k: Peter Schoenmakers jr.
Zangk (*) : Bert Verkoulen


Refrein:
Alle minse, groe�t en klein, k�m sjlo�tj uch biej �s aan.
M�t mezi�k v��rop, kinne wae de waereldj aan.
Bli�f neet sjtaon, laot �s gaon, door de aerd en door de klei,
de Kirkberg op en aaf, langs 't water, door de hei.
En dachts doe d�n mesjien, det is toch niks v��r mich,
mer mi�ne leeve mins, dao vergis doe dich.

Vannacht waas 't laat en vanm�rge waas 't vreug.
Waas ich mer versjenjig, d�n waas ich noe neet meug.
Ich drink mi�n tas koffie op en laes nog de gez�t.
Daonao gaon ich fie�ste, waem geitj'r m�t mich m�t.
Mer ie�rst nog de tr��t o�t de kast gepaktj,
om te v��rk�mme det de sjtumming zaktj.

Wae loupe noe al m�t 'n man of vi�ftig r�ndj,
allemaol geboe�re oppe Haelse gr�ndj.
V��raan l�ptj de saks en achteraan de bas,
zoe� loupe wae keurig inne pas.
En haodj elkaar noe mer sjtevig vast,
want die van 't sjlaagwerk hoe�le alles o�t de kast.

Koda:
Dus klap in di�n henj en sjtamp oppe vloer,
maak mezi�k tot di�n l�ste o�r.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN D�RPKE HAEL
1946: Tekst: J.H. Delhoofen - muziek: ?
Zang: Jack Verkoulen


Ich wil zinge van mien d�rpke
det ligtj t�sse Maas en hei
woe� ich jonk waas en gespeeldj h�b
inne buus en veldj en wei
woe� mich moder lie�rdje baeje,
es ich zaat op h�re sjoet
woe� mich vader lie�rdje wirke
wirke v�r mien daagliks broe�d

Refrein:
He�l ich zal dich noe�t vergaete,
waat ich z�gk is zeker waor
He�l geit noe�t oet mien gedachte
auch al waer ich hongerd jaor !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIEN MAEDJE?!?
2004/2005 nr.1 : Tekst & muziek: David Peters
Zang: David Peters & Roger Drabbels


Refrein:
Ich h�b ein maedje...zoe� magnefiek
T is net ein plaetje woe� det op li�ktj
T is ut sjoe�nste maedje van de ganse sjtad
K�s doe mer z�gke dets d�r haajts gegadj
Al li�ktj �t allemaol egaal
Ein perbleem det is d�r waal
Want, alles liektj zoe� perfekt...
D�r is allein ein defekt...
Get waat mich toch waal verrektj
Waat is de naam dae op h��r plektj??

Ich zaag h��r loupe...door de sjtad
K�s neet mie�r d�nke...ich ging drek plat
Waas det Merieke of ein anger sjnoet
Toch zing ich es ich gaon d�r oet...

Noe vraog ich mich al dage aaf...
Wiej kom ich van dit perbleemke aaf
Zellefs raoje hie�t gein eine zin
D�r is mer ein dink, det ich d�nke kin

Waat is de naam dae op h��r plektj?
En ich hoe�p det es gae h��r zeetj...Mich W�ktj!

* cd (2006) : C.V. De Gangmaekers - " Dao zeen we weer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE HIERING
Tekst & muziek: Twan Smets (Twan v. Nellegraad)

Refrein:
Mar mergevruuj den krieg ik 'nne kater,
want ik bin al van vanmerge oppe klater
en de kastelein haed mich gezag:
Asse zo� door g�s kump hae al vannach
en zien mendje steit al klaor
met 'nne hi�ring, met 'nne hi�ring, met 'nne hi�ring in 't zoor

ik heij 'n hamster en 'nne goudvis in 'n k�mp,
want angerum det geit net den wuurd zo'n hamster kr�mp
'kHeij ok 'n knienke in 'n h�lter h�kske,
en 'nne Hoebhab m�r dae veel stieds van zien st�kske
Maar wat mich tr�k det klink meschiens get ra�r
det is zo'n prachtig wollig eksemplaar.

'kHeij 'nne paoling m�t 'n hiele zachte stum,
zoop al 't water o�t mien akwarium
'kHeb ok 'n kwartel met 'n veerkent k�pke
en 'nne melder dae verdronk zich aan mien dr�pke.
Maar wat ik wil, dao is toch niks met mis
tis zach en werm en h�lt hiel vu�l van vis


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MIENE SJPEEGEL
2008/2009: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Niks M�t


Refrein:
Es ich mit vastelaovendj
Weer in de sjpeegel kiek
Den dink ich: hei, dao b�sse weer
Ich kin dich aan dae sjmink.
Dezelfdje sjnoet, dezelfdje pruuk
Dae lach op dien gezich
Went es ich in dae sjpeegel kiek
Den zeen ich dich en ich

Wie eine kloon stjaon ich veur dae sjpeegel
Pekske aaf, gezich puur natuur
Ren ich mer gaw nao de sjminkdaos haer
En zeuk mich dao get klu�er.
Mit ein paar vaege en streepkes en glitters
Krieg ich al ein anger gezich
Liek in in�ns weer op dich, of h�b ich ut mis�
En lieks doe op mich

Wie eine kloon stjaon ich veur dae sjpeegel
Pekske aaf, gezich puur natuur
Ren ich mer gaw nao de sjminkdaos haer
En zeuk mich dao get klu�er.
Mit ein paar vaege en streepkes en glitters
liek ich toch in�ns weer op dich
of is het toch net anges�m
En lieks doe veul mie� op mich


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MORE TEKIELJA ... !
1983: Teks & mezi�k: Martin Abels
Zangk (*) : Jack Verkoulen


Refrein:
More tekielja, more tekielja, si sinjorita mi amor.
More tekielja, more tekielja, si sinjorita mi amor.

Twie� dieke oe�lifantje, woe�re de b�ste klantje,
in ein kefee in Meksiko.
En nao ein sjt�k of drie, veer, van diej gev�ldje p�t beer,
z�nge ze deeze aariejaa :

La - la - la - la - la ...

Z�nge die oe�lifantje, saame m�t alle klantje ;
eederein haaj de groe�tste lol.
Lol maake m�t diej klantje, k�ste diej oe�lifantje,
want saame z�nge ze in koe�r ... :

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


NOA DE B�NTJE AOVENDJ
1961: Teks & meziek: ?

In Hael, dao is weer Karneval, en eederein hi�et plezeer.
Oos zorg verdrinke wae dees daag, m�t sjnaps of ein glaas beer.

We wo�ere toch zo�e sjo�en begosjtj met eine aovendj b�ntj.
Wae dachte inkel aan plezeer, want lache is gez�ndj.

En twi�e man maakdje dao ein buut, ze mendjen 't zo�e good.
't Volk, det klapdje inne zaal, det goof h��r werkelik mood.

De aovendj waas zo�e sjo�en gesjlaagdj, 't volk, det waas voldaon.
En neemes is toen met krom zin van dao nao ho�s gegaon.

Mer daomet waas de kous neet aaf, want minse, wetj det waal !
Dao zo�ete t�sse 't hi�el good volk auch w�lfkes inne zaal.

Ze ginge nao de gro�ete baas en 't waerdje ein echt sjandaal:
Dao daugdje niks van alles, waat wae deeje in de zaal !

Want waat wae zachte in oos buut, waas neet nao h��re zin.
't Gemeindjeho�s, det ging op sjlot: wae mochte der neet mi�e in !

Zo�e geitj 't altied in dit d�rp, mer al braeke-ze alles aaf,
toch zegk ich met de Karneval: Alaaf minse !! Alaaf !!!


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OCH K�M TOCH MI�N LEEFKE
Gebaseerdj op de Gouje Bro�lof van Flessebaer en Tant Merie
1968: Teks & meziek: Out Cuijpers-Janssen


Mari�ke waas 't netste maedje van de ganse sjtreek,
en mennig jungske, det den auch nao oos Meri�ke keek.
't Haaj van v��re en van achter alles volges maot,
en eederein, dae reep den auch Meri�ke nao op sjtraot:

Refrein:
Och k�m toch mi�n leefke, och k�m toch mi�n wicht.
Ich h�b get sjo�ens, get sjo�ens, get sjo�ens, get sjo�ens v��r dich.
Och k�m toch mi�n leefke, och k�m toch bie mich.
Ich h�b get sjo�ens, get sjo�ens, get sjo�ens, get sjo�ens v��r dich.

Mer nao ein ti�dje kreeg Meri�ke eine j�ng hi�el gaer,
en trouwdje 't v��r W�t en Kirk m�t zi�ne Flessebaer.
't Waas ein hi�el sjo�en broelof, eederein dae haaj plezeer.
Ze oote good en z�nge hel, bie ein lekker glaeske beer:

Oos Baer, dae haaj zi�n ganse geldj verzo�epe in ein nacht,
en waerdje door de Sjterke Erm hi�el fein nao ho�s gebrachtj.
De minse, die hem zooge gaon, die sj�dje h��re kop,
want Meri�ke wachdje m�t de sjtek hem bie de v��rd��r op:

No� zeen ze vi�ftig jaor getrouwdj, ze deildje leef en leid.
Oos Baer is nog eine flinke vent, Mari�ke ein flinke meid.
Ze wo�ere alti�d gaer biejein en no�ets kreege ze sjpi�t.
We ho�epe det ze alle twi�e nog zinge lange ti�d:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OET AETE
1993/1994: Tekst: Peet Heerekop - muziek: Frank Henckens
Zang: Tim Tomsons Traveling Theater


De ideale hoesvrouw h�b ich en det is waor.
Want es ich �s aoves thoes kom, d�nk ich �t aete is klaor.
Mer waat sjtetst mien verbazing. Ze zie�t ich h�b gedaon.
Wae motte den zoe� nue�dig weer oet aete gaon.

Refrein:
Bie de Sjinees aete wae m�t sjtekskes. Bie Diemer � la carte.
Bie Margie oet ein bekske en eine pizza oet de handj.
Bie de Sjinees aete wae m�t sjtekskes. Bie Diemer � la carte.
Bie Margie oet ein bekske en eine pizza oet de handj.

Wae h�bbe al die huuskes al h�ngerdj kie�r gehadj.
Ich b�n det o�t gaon aete zoe� langksaam herdsjtikke zat.
Want aojerwetse sjtampot, det is toch gaar neet deur.
Mer mam die wiltj oet aete verder gein gezeur.

* cd (2003) : C.V. De Gangmaekers - " Door ein veersjteinse moer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OP SJTAP
2007/2008 nr.3 : Tekst: Ton van Engelen & Peter Bijlmakers - muziek: Jan Delissen
Zang (*) : De zjwarte kreije oet Mira


Refrein:
Hiej is get oet, de l�cht hingtj vol meziek.
Hiej is get oet, ich zeen �n zie� van kl��re.
Hiej is get oet, ich b�n de k��ning te riek.
Hiej is get oet, hie sjteit get te geb��re.

Vastelaovendj v��r de d��r, en gaon �ns good op stap.
De aafwas klaor, �ne gooie baom, ich h�b �t weer gelap.
Gezicht gesjminktj, �t pekske aan en den �t m�tske op.
D�r kan niks mie�r geb��re, ich drink dao eine op.

�t Drenkske sjmaakt, meziek is good, �t fie�st in volle gang.
Met al dees kl��re op mien snoet b�n ich v��r neemes bang.
Ich fluit get m�t, bewaeg mien veut en kiek get in �t r�ndj
Ich veul mich good, ich h�b plezeer en maak �t lekker b�ntj.

Sjrik mich kapot, krieg geine aom, mien hert is ram van sjlaag.
Dao kieke mich twie� ouge aan, det h�b ich neet al daag.
Om mich haer sjteit alles sjtil, h�b inkel oug v��r dich.
Zeldje zoog ich zoe�get sjoe�ns, ich haop dich b�s v��r mich.

Hiej is get oet, mien hert zitj vol meziek.
Hiej is get oet, mien hert zitj vol m�t kl��re.
Hiej is get oet, mien hert veultj zich zoe� riek.
Hiej is get oet, waat kan mich nog geb��re!

* cd 2007 : : "Hiej is get oet" - V.V. De Gangmaekers


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'N OPTOCH
1897: Tekst: Sjang Bongaerts - melodie: "Wer muss unter die Soldaten" (Friedrich G�ll)
Zang: Hugo Luijten, Emile Gijsen, Arjan Gijsen, Marion Gijsen

midi

Oppen tied waas men aan 't wirke,
m�t v��l iefer en v��l mood, �m te h�bbe alles good.
Want wae wiste al v��roet, eeder kwaam nao z�nne sjoe�ne sjtoet.

Refrein:
Vastelaovendj is in 't landj, op nao Hael toe, handj in handj.
Optoch wie men noe�t zuutj weer, n�rges hie�t men mie�r plezeer.
Vastelaovendj is in 't landj, op nao Hael, op nao Hael, op nao Hael.

Wae h�bbe gesjpaardj, noch mote noch k�ste.
Ue�veral woe� men ouch kiektj, alles is 't aeve riek.
N�rges woe� 't minst mankeertj, gae zeetj zeker detj g' uch ammezeertj.

Refrein:
Vastelaovendj is in 't landj, op nao Hael toe, handj in handj.
Optoch wie men noe�t zuutj weer, n�rges hie�t men mie�r plezeer.
Vastelaovendj is in 't landj, jao nao Hael, jao nao Hael, jao nao Hael.

Zeetj hiej noe de versjillendje legers,
die uch tuinen in 't klein, mer toch hie�l juust en fein.
Wie 't oe�ste kriegtj v��l macht, en sjleitj 't weste, zoe� is v��rzachtj.

Refrein:
Vastelaovendj is in 't landj, op nao Hael toe, handj in handj.
Optoch wie men noe�t zuutj weer, n�rges hie�t men mie�r plezeer.
Vastelaovendj is in 't landj, al nao Hael, al nao Hael, al nao Hael.

Nao h�ngerd jaor zal 't geb��re,
det de gaele Jappanees, d'n Turk en de Chinees,
m�t de wilje negers en zoeloes k�mme haoje hiej den lie�lik hoes.

Refrein:
Vastelaovendj is in 't landj, op nao Hael toe, handj in handj.
Optoch wie men noe�t zuutj weer, n�rges hie�t men mie�r plezeer.
Vastelaovendj is in 't landj, laeve Hael, laeve Hael, laeve Hael.

Hie�l sjoe�n, al die versjillendje volke,
die m�t sabel of gewie�r exsersere op en neer.
En ge meziek en wages daobie, jao, tev��l �m te numme op ein riej.

Refrein:
Vastelaovendj is in 't landj, op nao Hael toe, handj in handj.
Optoch wie men noe�t zuutj weer, n�rges hie�t men mie�r plezeer.
Vastelaovendj is in 't landj, Viva Hael, Viva Hael, Viva Hael.

Wiltj uch den in alle eindracht vermake.
Riek en erm en j�nk en aod, det wins ich uch inderdaod,
'ch Houp es z�'n fie�st hiej kie�rtj weer, det gae zoltj zinge op lustige meneer.

Refrein:
Vastelaovendj is in 't landj, op nao Hael toe, handj in handj.
Optoch wie men noe�t zuutj weer, n�rges hie�t men mie�r plezeer.
Vastelaovendj is in 't landj, weer nao Hael, weer nao Hael, weer nao Hael.

* cd (2003) : C.V. De Gangmaekers - " Door ein veersjteinse moer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAK 'M DICH ENS EFKES VAST
1961: Tekst & muziek: Out Cuijpers-Janssen

't Ganse jaor door zitte wae wiej in ene sjtieve kraag,
es ape in ein gro�ete ko�ej, wo�e dit en det neet maag.
Mer kumptj de vastelaovendj aan, den roope wae alaaf!
En z�tte v��r driej ganse daag det sjtieve maske aaf.

Refrein:
Noe pak 'm dich ens efkes vast en gri�p 'm dich ens good.
En esse get verlaege b�s, den drink dich i�esjt get mood.
Want in dees driej daag Karnaval is det waal toegesjtaon.
Dus pak 'm dich mer lekker vast, sjtraks is 't weer gedaon.

't Ganse jaor wirke wae en laote hi�el get zjweit.
D'n eine hi�et 't soms te sjmaal, d'n angere te breid.
Mer kumptj de vastelaovendj aan, is eederein geli�k.
Wae zeen den ein, van j�nk toet aod, mer auch van erm toet ri�k.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PL�K 'T GEL�K
2005/2006 nr.2 : Tekst & muziek: David Peters
Zang: Haelder Aod Jeugdprinse


De z�rge zeen v��r m�rge, 't plezeer is van vandaag.
M�t niks zitte wae dees daag in de maag.
Laotj uch drie daag lekker gaon, �nger 't sjtraole van de maon.
Want z�rge make det is niks gedaon.

Refrein:
Z�t de z�rg mer aan de kantj, zie aan zie en handj in handj.
Wae h�bbe weer de windj in oze r�gk.
M�t v��l passie en bravoer doorgaon toet 't l�ste oer.
B�n blie en pl�k drie daag lang 't gel�k.

Och minse pl�k de daag, zoe� lang 't kan, zoe� lang 't maag.
Laot 'm neet sjete, gri�p 'm in de kraag.
V��r se 't w�ts is t'r v��rbie, dootj dus m�t en veul dich vrie.
Bli�f noe neet sjtaon en kom d'r efkes bie.

Ouch al veulse dich get meug,
Gank toch door toet m�rgevreug.
Pl�k 't gel�k toet aan de l�ste teug.

M�t v��l passie en bravoer doorgaon toet 't l�ste oer.
B�n blie en pl�k drie daag lang 't gel�k.

* cd (2006) : C.V. De Gangmaekers - " Dao zeen we weer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE POLDERWAEG
1961: Teks: Jo Drabbels - mezi�k: Jan Theelen
Zangk (*) : Lei Tub�e


Refrein:
En wae hobbele, hobbele, hobbele mer, en hie�l det Pol det zumptj-er.
Zeetj mer r�stig, zie�t de Raod, dae gooje waeg, dae kumptj-er.
Hobbele, hobbele, hobbele mer, door gaater en uu�ver sjtein.
Det vindj Pol gemein, dus reuptj groe�t en klein:
Petuumwaeg, det waas toch fijn !

Op dae Polderwaeg, nao de oe�rlogsjaore,
dae dao v��l op leep, dae kreeg last vanne blaore.
Toen zagte die van Hael: wae wille hem maake,
es auch die van W�ssem get biej wille draage.
Mer die van W�ssem, die zagte: d�n m�tj gae lang wachte,
oos waeg, zie zeen good, dao hie�t neemes gein klachte.
Dus bleeve wae gaon, dae waeg bleef besjtaon,
al waas der zoe� sjlecht, det d'r leep nog gein kraon !

En Miet van Pol ging in Hael nao de bekker.
Det kreeg dao gewuu�nlik ein tuutje m�t lekker.
Op dae Polderwaeg ging 't m�t hoe�ge hakke,
daom�t is 't achter die sjtein bli�ve hakke.
De knieje gesjaafdj, de nijlons kepot,
en de minse, die keeke hem tie�nge zi�n ... bein.
Het vlookdje en zag: waat zeen det v��r draake,
det ze dao in Hael noe dae waeg auch neet maake !

En eindelik, toen waas 't d�n haost zoe� wi�d.
De minse, die zagte: 't waerdje auch ti�d.
Toen kwaam de besjteedingsbeperking d'r aan,
dae Polderwaeg, dae waas weer vanne baan.
Mer m�t de ruilverkaav'ling, toen waas d'r weer mood.
't Ri�k gaaf supsiedie, dus waerdje 't good.
Toen sjt�ng inne gez�t, 't is �m te gille:
es die boere dae li�st mer teikene wille !

Mi�ne buurman zaet waal: det is ein groe�t sjandaal.
die lep �ngere sjoon k�sjtje ein kapitaal.
De fietsbenj versjleete, 't is �m te kri�te,
det h�bbe wae aan de Polderwaeg te verwi�te.
En Piet en Toe�n, ocherm ein paar aoj minskes, die m�tte dao mer flaakere,
om dao naeve dae waeg te raake.
Wiej lang zal o�teind'lik die ie�l�nj nog do�re,
v��r die Polder burgers en Polder boere ???

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PRINS VAN HAEL
1954: Tekst: Jo Drabbels - muziek: traditional
Zangk: Thei Verheugen en Hugo Luijten


De Prins van Hael h�tj Sjaak van Baer.
Dae kintj ederein en dae l�sjtj �m gaer.
Want limmenaad en koladrank det vindj �r hie�l ordinair.
Mer zunjigs den is t�r gewue�nliks get zaat.
V��r �t aete te laat. Den h�ltj �r �m naat.
En es t�r �ns v�ltj den zie�t t�r mer: och waat is �t toch laat!
Es broewer gue�ftj �r d�kser waal ein rundje.
En Milke k�sjtj �m gaer �ns op zi�n m�ndje.

Refrein:
En esse den gein beerke l�s den b�sse eine saaie.
Den b�sse eine saaie. Den b�sse eine saaie.
De Raod van Ellef biej os in Hael det zeen toch allemaol fraaje.
Det zeen toch allemaol fraaje; Det is eine sjoe�ne boel.

Toen kwaam t�r bie H�nckens dao in de kefee.
Krieg pien inne r�gk, w�l neet nao de plee.
Zat zich in �t graas en zaat dao toen hie�l r�stig en hie�l tevree.
Hae ging weer nao binne en zag nondepie:
�t is gek det ich �t z�gk mer waat sjtinktj �t toch hie!
Hie sjtaon t�r ein sjt�k of vief op ein rie en de dader dae is t�r bie!
Men hie�t �m toen v��rzichtig laote wete;
De Prins haaj zich d�n ue�verjas besjete.

* cd (2001) : C.V. De Gangmaekers - " Laot gaon "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


RAMMELESJANG
2006/2007 nr.1 : Tekst: Margriet Polmans - muziek: Angelique van Dijk
Zang: Niks M�t


Refrein:
Jao... Jao - Jao
Dit is vastelaovendj - dus blief hiej allemaol lang
waat is ter noch sjoe�ner es rammele mit Sjang
noe haodj uch sjtevig vas - den gaon wae in ein riej
en rammel mit Sjang, blief aanne gang 't is weer zo veurbie...

Kiektj ens nao os pekskes, diej hubbe wae zelf genejdj
ze zitte wiej gegaote, wiej de windj auch wejdj
en mit dee Rammelesjang in henj zin wae op os gemaak
die belkes en die toeters rammele door de hie�le zaak...

Loe�stertj waat wae zinge, det doon wae toch neet verkeerdj
't is missjien neet zuuver, det kriege wae nog geleerdj
mer rammele mit Sjang det doon wae aardig oppe maot
zo haoje wae os bezig 't hilt os efkes vanne sjtraot...

Lachtj en laot os zinge, den sjpanne wae weer de kroe�n
en zeg de res van 't jaor, waat waas 't toch weer sjoe�n
wae rammele nag efkes door den tied is nag neet op
dus doot mer mit os mit wae zitte dae zaal ens oppe kop

* cd (2007) : C.V. De Gangmaekers - " Kiektj, loestertj en lachtj "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE RAOD VAN ELLEF
2001/2002: Tekst & muziek: Jac Engelen
Zang: de Haelder Hofzengers


Refrein:
Wae zeen de Raod, de Raod van Ellef.
Zoe� es gae zeetj, wae zeen �t zellef.
Wae sjtaon v��r os Prinske alti�d klaor.
Al h�bbe wae �t zellef waal �ns zjwaor.
Wae sjtaon hie in oos zjwarte pak,
De sjeunkes zeen weer pas gelaktj.
Zoe� es gae zeetj, wae zeen �t zellef.
Wae zeen de Raod, de Raod van Ellef.

Alle medalies op �t pak geplektj.
�t Hingtj vol van de boks toet in de nek.
�t Sjtrikske zitj al netjes op de kraag.
Bie de Gangmaeker dae ich altied draag.

Wae zeen t�r bie vanaaf de ellefdje.
Allein de Prins is noe�ts de zellefdje.
Wae zolle toch neet v��r verangere.
Mer det is sjteeds weer eine angere.

* cd (2003) : C.V. De Gangmaekers - " Door ein veersjteinse moer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SAME BELAEVE
1998/1999: ?

Wie ich thoes waerdje geboe�re, haaj ich al de groe�tste lol.
Bie het hue�re van meziek ging ich geliek al oet de bol.
Op de meiste fie�ste sjt�ng ich bieno altied op de sjteul,
en ich haaj toen al det ritmiese geveul.

Refrein:
Sjat, ich houp desse mich weer �ns wils vergaeve,
es wae de vastelaovendj same gaon belaeve.
Laot �s mer gaon, wae waere toch neet thoes verwachtj,
en sjloete zelf waal de d��re en de tap vannacht.
Wae belouve �s noe plechtig, det wae al daag z�lle gaon,
en gein inkel pilske laote wae nog staon.

Door de leefdje v��r meziek, houw ich op eder tr�mmelvel.
Det geveul v��r ritme, haoj ich ouch es ich weer get besjt�l.
Wie de windj ouch sjteitj, mien naas die loup ich altied achternao,
en bie het volgendj rundje b�n ich al weer dao.

De gezelligheid die k�nt gein grens, wae gaon wie eine trein.
Bleef de tied mer altied sjtilstjtaon, jao, det vindj toch ederein.
En gesjminkt in alle kl��re vinje wae noe gans normaal,
want wae haoje van dit karnavals kabaal.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJANSE ONGER 'T DANSE
1996/1997: Tekst & muziek: Marcel Knoops
Zang (*) : Brigitte Korsten & Marcel Knoops


Refrein:
Ein bietje sjanse onger 't danse, jao det k�n toch ech gein kwaod.
Wae haoje erg van sjanse, danse sjtevig inne maot.
Al moogse mich waal hongerdj kie�re traeje op mi�n veut.
Wae haoje os m�t vastelaovendj same zeut!

Ich zaag dich gans allein dao in det duuster heukske sjtaon.
Doe woe�rs zoe� sjoe�n verkleidj, gesjminktj en keeks zoe� zelfvoldaon.
Hiej mos ich w�rk van make en ich leep toen flot nao dich.
Wils doe dit vastelaovesdenske danse noe m�t mich?

Doe zags gel�kkig, jao mer daodoor b�n ich de pineut.
En sjteis se mich waal drie daag lang al dansendj op mi�n veut.
Ich dans allein m�t dich en det v�ltj mich besjlist neet zjwaor.
Zo'n prachtig denske danse wae mer eine kie�r per jaor!

Wae gaon noe same d'roet, wae zeen gein einzelgengers mie�r.
En haoje os hie�l sjtevig vast, al zingendj kie�r op kie�r.
Doe b�s v��r mich de hoofdpries o�t ein groe�te loe�terie.
En ederein dae sjanst dae sjtuit noe v��raan in de rie!

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJOE�NSTE
2008/2009 nr.3 : Tekst: Bert Verkoulen - muziek: Angelique van Dijk
Zang: Niks Moog


Refrein:
Sjoe�n, sjoe�n, sjoe�n, ich b�n zoe� sjoe�n,
En dao is niks, nae gaaroet niks waat ich dao-aan kan doon.
Jaomer v��r de res en ouch v��r dich.
Mer de sjoe�nste in de zaal, jao det b�n ich.

Dieete, pille, kuure: v��r de ein verplich,
M�t mien figuur zoe� sjoe�n, is det toch niks v��r mich.
En kiek mich noe toch sjtraole, kiek mich noe toch sjtaon,
Want nemes dae ein sjoe�ner figuur kan sjlaon.

V��l beerkes, sjlingers, welskes, den de polonais,
Det sjloet ich aaf m�t friet en dieke mayonais.
Get sjoenkel en get sjwinge, v��r en achteroet,
En 's aoves 'n gebakke ei m�t v��l kerboet.

Van vriedig toet de woonsdig. Alles v��r de sjport,
Want Vastelaovendj blieftj, toch altied weer te kort.
M�t sjmink en ein sjiek pekske en eine blieje lach,
Blief ich sjteeds aan de gang, toet laat in de nach.

* cd 2008/2009 : C.V. De Gangmaekers - "Dich en Ich"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJ�T
1989: Teks & mezi�k: Huub Abels
Zangk (*) : Lianne Huijskens


Refrein:
Sjeng sjuutj drie daag de b�lkes plat, hae hie�t de vogel aaf.
Es Gangmaeker is hae hiej op sjtap, en reuptj dus noe: Alaaf !
M�t zi�n keelke en zi�n kleintje beer en auch ein gooj sigaar,
is Sjeng de kuu�ning van de tap, dus drink op en ki�k neet raar.
Is Sjeng de kuu�ning van de tap, dus drink op en ki�k neet raar.

Sjeng geitj noe weer marsjeere m�t zi�n glaeske aan zi�n ziej.
Aan de bar kan hae repeteere en hie�t weer lol v��r driej,
en huu�rs-se 'm kommandeere: z�t aaf en v�l opnuuj ?
M�t dae Sjeng wil ich paradeere ... jao, det z�gke noe alle luuj.
M�t dae Sjeng wil ich paradeere ... jao, det z�gke noe alle luuj.

En h�bs-se d�n di�n sente op en h�bs de b�lkes aaf,
roop d�n toch neet van: alles sjtop, mer sjrie�w leever: Alaaf !
M�t 't pekske en 't heudje op en 't trumke aan di�n ziej,
waers doe de sj�tter van 't jaor, dus gangk noe neet v��rbiej.
Waers doe de sj�tter van 't jaor, dus gangk noe neet v��rbiej.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJTERKES IN DIEN OUGE
2001/2002 nr.1 : Tekst & muziek: Marcel Knoops
Zang: Marcel Knoops & Brigitte Korsten


Het waas m�t Vastelaovendj, jao, det weit ich nog hie�l good.
Dich sjt�ngs dao met get vrouwluuj, �rges achter in de hook.
Wie ich toen in dien ouge keek, det sjloog mich op de maag.
En ouch de klok die boe�ve hingtj, die waas geliek van sjlaag.

Refrein:
Es ich de sjterkes in dien ouge weer zeen sjtaon,
den is het zeker geine tied �m al nao hoes te gaon.
Es ich den nao dich kiek, b�n ich weer gans verloe�re.
Ich weit noe zeker, sjat, dich b�s v��r mich geboe�re.
Doe kieks mich aan, hie is het lang nog neet gedaon,
es ich de sjterkes in dien ouge weer zeen sjtaon.

Ich vroog aan dich, blief hie neet sjtaon, och k�m der noe toch bie.
Verlofdaag h�b ich opgesjpaardj, ich b�n noe drie daag vrie.
Het is hie hie�l gezellig want hie sjpeeltj ein hie�l gooj band.
En same door het lintj gaon, det bringtj sjtumming in de tent.

Wae sjpringe same oet de bandj, det doon wae neet allein.
In polonaise achterein, sjtaon wae noe doon biejein.
Dich h�bs mien hert gesjtoe�le, det bringtj mich noe van de wies.
De vastelaovendj is v��r �s ein hemels paradies.

* cd (2002) : C.V. De Gangmaekers - " �t Viefdje sezoen "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJUUF MER OP DE SJUUFTROMPET
1992: Teks & meziek: Hub. Abels
Oetveurende (*): Lian Huijskens & Jac.Verkoulen


Refrein:
Sjuuf mer op de sjuuftrompet, how mer op de tr�m.
Drie daag langk d'r tie�ngenaan, det is neet zoe� sjt�m.
Hael det is weer wakker, noe sj�ddeltj van plezeer.
Met de ganse troep noe oppe sjtoep, in de handj ein p�tje beer.
Met Lies en Har hange aan de bar, jao, dae tied dae is d'r weer.

't Hie�l jaor door wirke wae en laote hie�l get zjweit,
mer kumptj de vastelaovendj draan, den roope wae hie�l breid;
Dootj uch noe ein masker op en paktj ein p�tje beer.
Drie daag lang d'r tie�ngenaan en maakti mer flink plezeer.

Dootj uch noe ein pekske aan en kom noe vanne bein.
Blieftj dao noe toch neet sjtaon, blieftj toch neet allein.
Met de Gangmaeker handj in handj en flink get gooje mood,
drie daag lang noe duchtig d'raan, want 't zitj os in 't blood.

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SUPERRR JAN
2008/2009 nr.2 : Tekst: Paul Flekken - muziek: Diana Flekken
Zangk: de 3 Tenore


Jan is waat se nums eine groe�te hampeleman.
't Hie�le jaor l�ptj hae verkl�dj es de echte Superman.
Sjtoptj treine, trams en auto's, gein gevaor is hem te groe�t.
Hae durftj allein zien hoes neet oet, den is d'r es de doe�d.
Waat m�s se dao van dinke, waat kumptj den in dich op?
Dae is neet biej de pinke, dit liektj waal ein gooj mop!

Refrein:
Dae hie�t ein pan aaf!
Nae, ein gans daak aaf!
Dae hie�t ein sjlaag van de mue�le gehadj.
Dae hie�t ein pan aaf!
Nae, ein gans daak aaf!
Dae hie�t ze noe�ts op ein rieke gezatj

Jan dae zitj zoe� maondje thoes te kieke oppe bank.
V��r hem gein nette vrouwluuj, hae veultj zich toch zoe� krank.
Mer is de tied van carnaval, den geitj d'r m�t geweldj.
Hae vluugtj den door de kroege, wiej eine echte Superheldj.
Waat m�s se dao van dinke, waat kumptj den in dich op?
Dae is neet biej de pinke, dit liektj waal ein gooj mop!

* cd 2008/2009 : C.V. De Gangmaekers - "Dich en Ich"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS GET
1993: Tekst & muziek: Hugo Luijten
Zang: Hugo Luijten


Refrein:
�t Is get. �t Is get. �t Is get manjefieks.
Waat is det. �t Is get. �t Is get hie�l erg sjieks.
�t Is get. �t Is get. �t Is get manjefieks.
Waat is det. �t Is get. �t Is get hie�l erg sjieks.

Wae h�bbe �t waal d�kker. Ouch midde in �t jaor.
�t Is neet ech opdringendj, mer wae sjtaon den drek klaor.
�t Kumptj ie�rst get v��rzichtig, en zjweltj den langksaam aan.
�t Is neet echt opzichtig, �t kiektj �t zich ie�rst aan.
Mer op ein zeker ougenblik hie�t �t dich in zien greep.
Doe b�s den onbesjtuurbaar wie ein hoos �nger ein sjeep.

�t Is esof ein sjtormbuuj dich door dien aore raosjtj.
Of det ein knetterendj onwaer zich door dien oe�re haosjtj.
Dien hert zooj k�nne zinge. �t Jubeltj in dien priej.
Dien bein die k�nne sjpringe, drie maeter in ein riej.
�t Is det �t Vastelaovendj is dus windj zich op mien kuit.
Mer angers vroe�g ich mich toch aaf, waat is det det det duitj?

* cd (2004) : C.V. De Gangmaekers - " Tamtasie "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T IS WEER KARNEVAL
1958: Teks: Out Cuijpers-Janssen - melodie: "De smokkelaar"

Gans Hael, gans Panhael, ja zelfs Pol det viertj weer karneval.
Wae danse, sjpringe, make lol, want drie daag is 't bal.
K�m tr�k di�n sjo�enste pekske aan en sjmi�er dich eins de bein.
Al b�s dich auch waal zestig jaor, ich laot dich no�ets allein.

Refrein:
't Is weer karneval, k�m hiej, mi�n leef wicht.
Den gaon wae nao 't bal en dans ich m�t dich.
Waat zeen di�n lupkes ro�ed, di�n wengskes zo�e r�ndj.
K�m laot �s drejje, det is zo�e gez�ndj.

Blieftj neet achter de gerdi�nkes sjtaon, mer k�mtj ger�sjtj op sjtraot.
Wae z�lle den same danse gaon, gae kriegtj 't neet te kwaod.
Drie daag regeertj de zottekap, want volgendj jaor, waem w�tj,
h�bbe wae mesjiens get angers aan en gaon m�t Sjpoetnik m�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


TOET ASWOONSDIG SAME
2008/2009 : Tekst & muziek: David Peters
Zang: Koen & Brigitte


Eindelik Vastelaovendj! �t Sjteit weer v��r de d��r.
In �n ougenblik, v��lbelaovendj. �t Duuster det kriegtj kl��r.
Want dich, dich en ich, wae zeen weer biejein. Allein is mer allein.
Drie daag Vastelaovendj, det h�ltj �s biejein. Toet �t l�tste, jao �t l�tste same ein.

Refrein:
Toet aswoonsdig same. Same d�n biejein.
Lever drie daag lang same den ein ie�wigheid allein.
Pas es de flikkersjter en ouch �de lamp� neet mie�r brandj,
zeen wae op �t inj aanbelandj.
Toet aswoonsdig same. Same d�n biejein.
Lever drie daag lang same den ein ie�wigheid allein.
Pas es de flikkersjter en ouch �de lamp� neet mie�r brandj,
Zeen wae op �t inj aanbelandj.

Es �t kaod is zal ich dich werme m�t �n drengkske en �n lach.
Ue�ver dich gaon ich mich �ntferme. Oet dien vrundjsjap p�t ich kracht.
Want dich, dich en ich, wae zeen weer biejein. Allein is mer allein.
Drie daag Vastelaovendj, det h�ltj �s biejein. Toet �t l�tste, jao �t l�tste same ein.

Nao dinsdigaovendj m�t ich wiejer s�nger dich.
Dus toet aan Vastelaovendj haoj ich vol want den sjpriktj ein dingk v��r zich.

* cd 2008/2009 : C.V. De Gangmaekers - "Dich en Ich"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVENDJ!
1996/1997: Tekst & muziek: Marcel Knoops
Zang: Brigitte Doensen en Marcel Knoops


De Vastelaovesti�d dae is t�r weer wae loupe op en neer.
Zoe� zenuwechtig es wae zeen geb��rtj det kie�r op kie�r.
Doe ki�ks mich in de ouge en ich veul det zitj weer good.
Det kan toch neet verkie�rd gaon m�t os Vastelaovesblood.

Refrein:
M�t Vastelaovendj gaon wae diedel dao.
Doe vrue�gs mich al daag o�t en ich z�gk jao.
Noe w�tse zeker det ich dich neet mie�r allein zal laote gaon.
M�t dees daag laote wae os hie�l good gaon.
Al zeen wae nogal d�ks get kort van aom.
En esse s�aoves laat in b�d ligks zuusse alles oppe kop.

Oet ein kefee dao klinktj meziek
doe veuls dich wie �ne Prins zoe� ri�k.
En ederein dae duitj good m�t det zuusse toch geliek.
Ze rope kom noe flot t�r bie mer grieptj os bie de erm.
En nao ein paar momente h�bbe wae �t hie�l erg werm.

Det fie�st det is toch zoe� versjlavendj, doe h�bs gein z�rge aan de kop.
�t Is hiej hie�l gezellig, och hie�l det mer noe�ts mie�r op.
Wae gaon os nog get drinke �t is hiej lang nog neet gedaon.
En loupe same neet mie�r recht es wae nao hoes toe gaon.

* cd (2001) : C.V. De Gangmaekers - " Laot gaon "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVENDJ EIN FIE�S VAN MEZIEK
Tekst: ? - muziek: ?
Zang: Niks M�t


Dans mit mich de ganse nach,
Hiej op hub ich lang gewach
Danse is de passie in mien laeve
Dans mit mich de ganse nach,
Hiej op hub ich lang gewach
Dit is vastelaovendj veur mich
Doon wae de tjatjatja of toch de hoempapa
�t swingt den is �t om �t aeve
Doon wae de tjatjatja of toch de hoempapa
Den is get oet��.

Refrein:
Vastelaovendj ein fi�es van meziek.
Vastelaovendj ein fiees mit kleur en vaere
Danse en zinge mit de sjminck op diene sjnoet
Kiek om dich haer hiej is get oet.

Zing mit mich de ganse nach
Hiej op hub ich lang gewach
Zinge is de passie in mien laeve
Zing mit mich de ganse nach
Hiej op hub ich lang gewach
Dit is vastelaovendj veur mich
Zinge wae tralala of toch mer hoelala
Doe zings de res is om �t aeve
Zinge wae tralala of toch mer hoelala
Den is get oet�..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVENDJ TROPICAL
2001/2002: Tekst & muziek: Lowie Eikelhart
Zang: Lowie Eijkelhardt en het Aod Adjedante Pilleton


Refrein:
M�t vastelaovendj dans ich de Samba, de sambaballe gaon in 't rondj.
Ich zegk caramba, copacabana, eine tequilla aan miene mondj.
M�t vastelaovendj dans ich de Samba, en waat zuus doe den jao euveral.
Al die sombrero's en al die poncho's, is Vastelaovendj Tropical.
Al die sombrero's en al die poncho's, is Vastelaovendj Tropical.

Ich b�n geboe�re, in Zuud-Amerika, m�t vastelaovendj v�ltj det op.
As ich den oetgaon, det is al jaore zoe�, ich sjtaon den altied oppe kop.
Ich trek mich noe�ts ein kloonepekske aan, mer gaon as Mexicaan of Braziliaan.

En m�t die drie daag in eine b�ntje sjtoet, tr�kke wae door 't Limburgs landj.
Wae veule �s good, wae veule �s hiej toes, h�bbe oos eige Rio-sjtrandj.
En m�t oos vurig tropisch temprement, wae bringe sjwung in eedere duffe tent.

* cd (2002) : C.V. De Gangmaekers - " �t Viefdje sezoen "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESJEUK
2002/2003 nr.2 : Tekst & muziek: Lowie Eijkelhardt
Zang: Lowie Eijkelhardt en het Aod Adjedante Peloton


Refrein:
Ich veul 't hiej, ich veul 't dao, ich veul 't noe toch ue�veral.
Waat is det toch v��r ein geveul ?
Jao, van de 11e van de 11e toet en m�t de Karnaval,
det is ein hie�l apaart geveul.
Van de kop, de bein toet aan mien batse,
ich zit mich ue�veral te kratse.
Mer ich veul mich hie�l ger�stj, want ich weit noe waat 't is.
't Is de vastelaovesjeuk, de vastelaovesjeuk.

Ich veul mich waal �ns d�kker neet zoe� b�st,
geboektj �nger de sjpanning en de sjtres.
Mer kumptj de vastelaovesti�d der aan,
den veul ich mich der langkzaam baeter aan.
En zitj de kriebel den in mi�ne bo�k,
ich sjpring mich alle sjtres en sjpanning dro�t.

As ich ein vastelaovespekske draag,
de kriebel zitj mich den in mi�ne maag.
Aswoonsdig, jao, den h�b ich dieke pech.
De vastelaovesjeuk, dae is den weg.
Maar volgendj jaor h�b ich toch weer gel�k,
de vastelaovesjeuk kumptj zeker tr�k !

* cd (2004) : C.V. De Gangmaekers - " Tamtasie "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESLEEDJE 1946
1946: Teks: J. Drabbels - melodie: "Der Wandersmann"

't Laeve bringtj v��l narigheid, v��l leef mer naog mi�e leid.
Wae z�tte alle z�rg opzie, es't nao vastelaovendj geitj.
Falderie - faldera

En kumptj de karneval in zicht, numptj den ein good besjlo�t.
Ho�eltj allemaol, van gro�et toet klein, 't vastelaovespekske o�t.

Sjloetj uch aan bie de Raod van Elf, die make v��l plezeer.
Van 'sjm�rges vrueg toet 'saoves laat, bie Flessebaer zi�n beer.

Laotj de glaeskes neet vol sjtaon, mer laotj ze auch neet laeg.
Gae dootj �s no�ets neet gek gen�gt, dus gaeftj 'm mer ein vaeg !

En hangtj gae nao drie dr�kke daag 't pekske inne kast,
zegktj den mer: toet 't volgendj jaor, es 't uch d�n naog mer pasjtj !


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESMEZI�K
2000/2001 nr.1 : Tekst & muziek: Lowie Eikelhart

Refrein:
Te, te, re, te, sjing, paaf, boem, paats en van dae hoempa, vastelaovesmezi�k.
Op de trompet, de sjuuftromb�n en ouch gezonge, det maaktj Limburg uniek.
Te, te, re, te, sjing, paaf, boem, paats en van dae hoempa, deze sound zal noe�ts vergaon.
Zolang de Limburger die sjoe�ne leedjes maaktj, vastelaovendj blieftj besjtaon.
Zolang de Limburger die sjoe�ne leedjes maaktj, vastelaovendj blieftj besjtaon.

Sjtel v��r, dao waas gein meziek mie�r, de prins leep verlaore rondj.
Dao waas den ouch gein plezeer meer, neemes maaktj 't nog bontj.
Maar daorom zeen wae hie�l bliej, want eeder jaor hue�r se opnuuj.

Ein d�rp hie�t zien eige leedjes m�t de Vastelaovestied,
gesjreve op ein paar blaedjes, ontsjteit zoe� den dae meziek.
Loester noe m�t alleman nao deeze vastelaovesklank.

* cd (2001) : C.V. De Gangmaekers - " Laot gaon "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESPEKSKE
Tekst: Marij Peelen - muziek: Martin Abels

Refrein:
Luuj hi� is weer get o�t,
Dao kumptj weer eine sjoe�ne ti�d.
Met zweitdr�ppels oppe sno�t,
Hoe�le wae ut nejmesjien weer o�t.
Eder jaor get noewts bedachtj,
Waem haet det toch o�ts verwachtj.
Wae h�bbe geine ti�d,
Ut is weer zoe�wwi�d.

En es wae dinke wie det vreuger ging,
Wo� oppe z�lder ein doe�s sting.
Met vastelaovendj vonje wae den weer,
Die sjoe�ne pekskes van lol en plezeer.
De jungskes koiboi of indiaan,
De maedjes ginge es dansmarieke d�raan.

Met vastelaovend kieke wae no� rondj,
Nao sjoe�ne pekskes in ut bontj.
Zo�n pekske maaktj mich den dae eine mins,
Daes se den hiej en dao of n�rges vinds.
En is ut den alweer gedaon,
Ut volgend jaor zal �s nejmesjien weer gaon.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVESSJPROOKJE
1999/2000 nr.2 : Tekst: Jack Engelen & Jan Velmans - meziek: Lei Tamakers
Oetveurende: De Haelder Hofzengers


Refrein:
Vastelaovondj is net ein sprookjesbos,
�llef kebouters en de prins zeen los.
Ederein in alle sjtaote, es diej den waere losgelaote.
Vastelaovondj den waerdj vanal bedacht,
�t liektj waal doezendj en ein nacht.
Same handj in handj, door �t vastelaoveslandj.
Same handj in handj, door �t vastelaoveslandj.

Sjnie�witje det haaj �t kwaod, wis m�t det prinske geine raod.
En Roe�dkapje diej kleine vaeg, waas m�t dae wolf weer ongerwaeg.

Pinokkio dae houte klaas, dae keek neet verder den zi�n naas.
En Alladin geitj hie�l gaer dro�t, mer ging al gouw �t lempke o�t.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELAOVES VERSJLAAF
Tekst: Marij Peelen - muziek: Martin Abels

Refrein:
Ich wil gaer same op vakansie gaon,
Zo� gauw de vastelaovendj is gedaon.
Dees traditie wil ich in sjtandj hoaje,
Al krieg ich vakansies aangebaoje.
Dees drie daag wil ich n��rges angers viere,
Vastelaovendj hoaj ich in i�re.

Es kind zeen waor ich al versjlaaf,
�t hi�el jaor door r��p ich steeds weer alaaf.
M�r neemes sjchnapdje �t wie d�t k�s,
En zeije d�t ich m�t vakansie m�s.

Ging vrieje, waor al jonk getrouwdj,
Rondj vastelaovendj kreeg ich ut sjpaans benauwdj.
Dae sjchat wou leever met vakansie gaon,
Ich zeen um noch dao op �t vleegveld sjtaon.

We kreege kinjer bie de vleet,
M�r waat ein pech die sjchnapdje ut m�r neet.
Ze wille leever nao ein hi�el ver sjtrandj,
M�r ich blief leever in �s Limburgs landj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VERLOE�RE MAEDJE
1978/1979: Tekst & muziek: Frank Henckens
Zang: Frank Henckens


In ein kefee h�b ich dich lie�re kinne.
Doe zoots dao aan de bar m�t ein glaas beer.
Ich b�n toen regelrecht nao dich gegange.
En wae maakdje same v��l plezeer.
Kefeeke in, kefeeke oet, gezellig aan de gang.
Maakdje wae same toen die drie daag lekker v��l tam-tam!

Refrein:
Mer, kinse mich aswoonsdig, kinse mich aswoonsdig,
kinse mich aswoonsdig nog waal tr�k?
Kinse mich aswoonsdig, kinse mich aswoonsdig,
kinse mich aswoonsdig nog waal tr�k?
Want m�t Vastelaovendj zeen wae aan de rol gegaon
Mer dae dinsdigaovendj b�sse t�r t�ssenoet gegaon.
Dus kinse mich aswoonsdig, kinse mich aswoonsdig,
kinse mich aswoonsdig nog waal tr�k?

Die drie daag die zal ich neet gauw vergaete.
Die drie daag Vastelaovendj hie m�t dich.
Ich zal daorom nog hie�l d�ks aan dich dinke.
Dinkse den ouch nog waal �ns aan mich?
Kefeeke in, kefeeke oet, gezellig aan de gang.
Maakdje wae same toen die drie daag lekker v��l tam-tam!

* cd (2002) : C.V. De Gangmaekers - " �t Viefdje sezoen "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T VIEFDJE SEZOEN
1998/1999: ?

Wintjer, sjne� en kaod, gein minse oppe sjtraot.
't V��rjaor guftj �s mood; kriebels in �s blood.
Vreug v��r de tied van 't jaor, liktj al mien pekske klaor.
Want nao die veer sezoene is 't Weer De Tied V��r:

Refrein:
't Viefdje sezoen, den gaeve wae 'm van katoen.
't Viefdje van die veer, rake wae 'm weer.
't Viefdje sezoen, den bakke wae ze duchtig broen.
Al raengeltj alles vol, wae h�bbe lol.

Zomer heit en werm, zjweit drieftj mich langs mien erm.
M�t ein bietje pech, wejtj oktoe�ber weg.
Men hie�t get m�t �s v��r, dao sjteit get v��r de d��r.
Want nao die veer sezoene is 't Weer De Tied V��r:

Br�k:
Dus dae klaagtj dae geit mer lekker �rges anges haer,
Gank mer nao Kaevelaer, Baej �m baeter waer (want):


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT AUCH GEB��RDJ
1991: Teks & mezi�k: Martin Abels
Zangk (*) : De Batterbende


Refrein:
Waat auch geb��rdj, wae viere vastelaovendj.
Drie daag paraat, van hie�l vreug toet hie�l laat.
Waat auch geb��rdj, jao, wae viere vastelaovendj.
Dus haoj 't naat, aswoonsdig is 't te laat.

Hie�l Limburg, det l�ptj o�t m�t rammels en ein to�t ;
det is de ti�d van vastelaovendj.
't Sj�ddeltj op en neer en sjoenkeltj heen en weer ;
det is de ti�d van vastelaoventj.
De sjlaagers, die zeen gaaf, de optocht, dae is aaf,
de Prins, dae reuptj sjteeds weer: Alaaf !
K�m minse, laotj toch gaon, auch al gaon wae nao de maon,
want �ns, d�n is alles gedaon.

't Is weer ti�d v��r lol, wae gaon weer o�t de bol ;
det is de ti�d van vastelaovendj.
Want m�t mezi�k v��rop geitj alles oppe kop ;
det is de ti�d van vastelaovendj.
Wae maake 't weer b�ntj en danse in 't r�ndj,
det h�ltj di�ne geist toch gez�ndj.
K�m minse, laotj toch gaon, auch al gaon wae nao de maon,
want �ns, d�n is alles gedaon.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT MAAKTJ 'T O�T ... !
1997: Teks: Lei Ramaekers - meziek: Tjeu Ramaekers
Oetveurende (*) : de Seurama's


Refrein:
Waat maaktj't oet, waat maaktj 't noe toch oet,
laot �s nog aeve, get belaeve.
Want vreug of laat, h�bbe wae �s erte oet,
en den is niks mie�r te numme of te gaeve
Och pak mich vas, wae zeen noe nog biejein.
Allein m�t dich haoj ich mich hiej nog oppe bein ...

Mien vrouw, die hie�t ein lila aetservies, det sjteitj al jaore achter glaas.
V��rdet mien vrouw det oe�ts gebroeke zal, geitj hie�l get water door de Maas.
Noe v�ltj mich gister ... ochgot-ochgot ... ein lila tas en ouch ein sjuttelke kepot ...

Dae aodste j�ng van �s, dae tr�mtj zoe�-gaer, m�t vastelaovendj ... daag en nach.
Zi�n maedje hie�t hem boete oppe sjtoep, de wach toen duchtig aangezag.
Noe k�nse keze: die tr�m of mich ... toen z�ng dae j�ng en ouch nog rech in zien gezich ...

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAAT SJOE�N ...
1985: Teks & mezi�k: Tjeu Ramakers
Zangk (*) : Anita Mewissen & Jack Verkoulen


Refrein:
Waat is 't sjoe�n in Hael te laeve,
en oppe ti�d te numme en te gaeve ... !
M�t vastelaovendj, det z�gk ich dich noe,
duitj zelfs de maon v��r �s hie�l gaer ein uigske toe ... !
M�t vastelaovendj, det z�gk ich dich noe,
duitj zelfs de maon v��r �s hie�l gaer ein uigske toe ... !

Z�gk, wisjtj gae det achter die br�k, - det zagt die van �s naeve,
noe z�gk h��r det waal neet ter�k, - gevriejd waerdj biej 't laeve ... !
En zeen ze meug gek�sjtj, d�n waerdj langk-o�t ger�sjtj ... !

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAE H�BBE VAN HAEL GEHAOJE
Teks: Jack Engelen & John Henckens - mezi�k: Martin Abels
Zangk (*) : De Hemelrijckboys


Refrein:
Wae h�bbe van Hael gehaoje, wiej det 't vreuger waas.
't Is oppasse gebaoje, sjtraks zitte wae in de Maas.
Wae h�bbe van Hael gehaoje, wiej det 't vreuger waas.
Mer m�t de vastelaovendj, is allein de Prins de baas !
Mer m�t de vastelaovendj, is allein de Prins de baas !

Hael, waat is van dich gewoe�re,
want dao zeen hiej v��l gaater geboe�re.
Wanjele, det k�st-se nao Grathem en Kelpe,
noe m�sse dich m�t eine zjwumbandj behelpe !

Wae hoe�pe det ze Hael weer gaon hersjt�lle,
want d�n hoove wae de Provinsie neet mie�r te belle.
Wae veule �s d�n heppie van top tot tie�n,
want 't is sjoe�n eine Haelder te zeen.

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAE Z�TTE DE BLEUMKES BOETE
1998/1999: Tekst: Jac Engelen - muziek: Martin Abels

Refrein:
Wae z�tte de bleumkes boete, en gaon �ns flink op sjtap.
M�t belkes en m�t toete, noe driej daag aan de tap.
't Wirke ligk noe efkes sjtil, dao dink ich noe neet aan.
't Einigste waat ich noe wil, is d'r o�t en noe d'r aan.
Driej daag de bleumkes boete, jao det sjteitj �s waal aan.

't Ganse jaor, den zeivertj �s dae baas get aan de kop:
z�gk doot noe dit, z�gk doot noe det, det levertj toch niks op.
Mer noe kumptj den dae gooje ti�d van lol en sjoe�ne kal.
Wae fie�ste en tampie�ste en den hue�rse ue�veral.

Mi�n vrouw, diej zie�t: noe ruum �ns op, det is toch zoe� gein doon,
di�n kleijer ligke ue�veral, doe sjtruukels ue�ver sjoon.
Den z�gk ich: det kumptj later waal, mins maak dich noe neet dr�k,
doot dich noe mer ein pekske aan doe bliefs mi�n lekker sjt�k.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAEM, WAEM, WAEM ?
1968: Teks & meziek: Out Cuijpers-Janssen

Ich b�n gek�sjtj wie ich deez nacht nao ho�s toe b�n gegaon.
Ich deej mi�n auge toe en leet hem sjtilkes mer begaon.
Mer toen ich nao ein ti�dje keek, toen haaj ich waal v��l pech.
Dao waas gein mins mi�e �ppe sjtraot, mer mi�n hertje, det waas weg !

Refrein:
Waem, waem, waem ?
Waem, waem, waem, waem hi�et mi�n hert gepiktj ?
Waem, waem, waem, waem hi�et 'm det gefliktj ?
Noe m�t ich eederein dae ich ti�enge k�m waal k�sse,
want de deef, dae zitj dao vast en zeker t�sse !
Waem, waem, waem, waem hi�et mi�n hert gepiktj ?
Waem, waem, waem, waem hi�et 'm det gefliktj ?
Noe zeuk ich links, noe zeuk ich rechs, vol gooje mood,
want och, det k�sse, k�sse, k�sse duitj toch good !

Ich h�b mi�n hert verlo�ere en ich vroog aan eeder raod.
Waem hi�et mi�n hert gesjto�ele, deez nacht toch oppe sjtraot ?
Ich kan toch zeker z�nger hertje neet mi�e heives gaon !
Och, wist ich toch, och wist ich toch: waem hi�et det noe gedaon ?


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WAEM WIESJTJ MICH DE WAEG 'NS
1995: Teks: Marc v. Aarsen - meziek: Marc v. Aarsen & Hup Marie
Oetveurende (*): Hup Marie


Refrein:
Want op de klank van de meziek, gaon dien bein wie elastiek.
't Is vastelaovendj, vastelaovendj.
Dich rammels met dae rammelieer, en doe reups nog eine kieer:
't Is vastelaovendj, hiej in Hael.

Waem wiesjtj mich de waeg 'ns, waem wiesjtj mich woeehaer ?
Sjtaon hiej get te dr�jje, ich wol nog waal zoee gaer.
Och, mien leefste jungske, kom d'r noe mer biei.
Wae gaon dich noe lie�re danse in ein riej.

Ich h�b 't noe gev�nje, jao, det duitj mich good.
Kan gewue�n neet sjtoppe, broesjtj mich in 't blood.
Kiek 'm dao 'ns danse, taofel op en aaf.
Haelse vastelaovendj, Drie maol Hael alaaf !

* cd (1998) : C.V. De Gangmaekers - " Hael blieftj Hael "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOE� B�S SE?
2008/2009: Tekst & muziek: Marij Peelen
Zang: De Sjpetters


�t waas op dinsdigaovendj,
det ich dich weer zaag sjtaon.
Al dage lang neet mie�r gezeen,
wie zal �t dich zeen gegaon.
Mer v��r det ich dich k�s vraoge,
wie geit �t noe m�t dich.
Waas dich al weer verdwene,
jao det gebeurt noe mich.
Ich bedach mich gein moment,
en reep toen door de tent�.

Refrein:
Woe� b�s se��..Hiej b�n ich
Noe blief �ns efkes staon,
ich wil toch waal �ns weite,
waat h�b ich dich gedaon.
Zoe� woe�re wae nog same,
nao d�n optoch �ngerwaeg.
Des �t l�ste waat mich biej steit,
Van de aafgeloupe waek.
Wo b�sse��hiej b�n ich
Jao, noe wach �ns ef op mich,
want ich h�b �t tie�nge dich.

Ich weit, wae zate same,
In �t kaf�ke aan de tap.
De luuj die sjpr�nge �m �s haer,
De pilskes kwoe�me rap.
Dao ging in �ns mien leecht oet,
En kreeg ich niks mie�r m�t,
En wiej ich langzaam biej kwoe�m,
Laag ich in mien eige b�d.
Ich veuldje mich hie�l laam,
Dus reep ich oet �t raam�..


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WOE� H�B ICH 'T UE�VER
2002/2003 nr.1 : Tekst: Hugo Luijten & Koos Luijten - muziek: Hugo Luijten
Zang: De Gebreurs


Refrein:
Och waat w�l ich noe weer z�gke, och waat waas 't ouch weer j�ng ?
Waat ich dich te z�gke haaj, tra-la-la-la get m�t sjaaj.
Fal-de-rie-re op mien t�ng , waat ich dich te z�gke haaj.
Heisa-hopsa gaar gein sjaaj, krottekelder, b�tterflaai.

Wiej h�tj 'r, zitj jaore in de raod,
en kumtj dao, m�t dinges v��r d'n draod.
En kumtj hae, 'ne kie�r neet oet zien w��rd,
bla-bla-bla op zien b��rt:

Eh dingske, sjteit d�kker in de buut.
Ich mein Sjang, of waas 't noe toch Ruud ?
L�s veel hae, �ns van de podiumtrap,
tra-la-la�van de wap:

* cd (2003) : C.V. De Gangmaekers - " Door ein veersjteinse moer "


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE WOELIE-WALLIE DANS
1990: Teks: Ben Zegers - mezi�k: Frank Henckens
Zangk (*) : Huub Stoop


Refrein:
Zie zagt, de Woelie-Wallie doon ich allein m�t Wielie,
want jao, dae j�ng, dae dansjtj gaer op mezi�k o�t Brazielie.
Zie zagt, de Woelie-Wallie doon ich allein m�t Wielie,
want jao, dae j�ng kumptj o�t ein vastelaovesfemielie.

't Kefeeke, det waas sjtampendj vol, eederein haaj de groe�tste lol.
M�t meujte v�nj ich de l�ste kr�k biej ein gemaskerdj sjt�k.
Saame dr�nke wae ein kleintje beer, eigelik w�l ich nog get mie�r,
sjpraak toen aaf �m ein o�r of acht, mer dit haaj ich neet verwachtj :

Daen optocht waas mer net v��rbiej, 't gel�k haaj ich al aan mi�n ziej.
Daen aovendj dansjdje wae in de zaal, 't masker waas hie�l sjpesiejaal.
Wae n�mme nog ein glaeske beer en eigelik w�l ich toch v��l mie�r.
Sjpraak toen aaf �m ein o�r of �lf, h��r atjwoe�rd sjpraak v��r zichzelf :

* cd (1991) : C.V. De Gangmaekers - " Waat ze d'r auch van wille maake ... (11 Jaor Haelder Schlagers) " - Onger Os 7193


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZUNJIGSE SOEP
2008/2009: Tekst: ? - muziek: ?
Zang: De Zjwarte Kreije


Refrein:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME