HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in GENNEP

Deze site wordt onderhouden door i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco Alcohol vrij, GertJan vd Lest - 1990/1991 nr.3 : Tekst & muziek: GertJan vd Lest (tekst gevraagd!)
blanco As ge nooit 's gek duut
blanco As w�j g�n dw�jle
blanco Bella MarieZoowiezoo - 2002/2003 (tekst gevraagd!)
blanco Bim Bam Bombakkes - Muuj en ziek - 1987/1988 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Blusters, de
blanco Bl�jhejd en zusterschap - Trubbel Vr�llie - 2006/2007 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Boemel Grad - Vals plat - 1991/1992 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Bomballemaondag - Maos en Nierszangers - 1987/1988 (tekst gevraagd!)
blanco Brandweer, de - Gennepse Vreejwillige Brandw��r - 1994/1995 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Carnaval mit Bombakkes
blanco Carnaval b�j ons thuus - pers. Norbertus - 1988/1989 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Carnaval ien mien bloed - Huize Norbertus - 1987/1988 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Dikke trom, de
blanco Dolle dagen
blanco D�r 't lient
blanco Drie dolle daag - Mat, William & Ursula Keijzers - 1993/1994 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Feest ien de tent
blanco Flutje, 't
blanco G�f mien mar �llien�tjes - TB en G Bokaal Ens - 2000/2001 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco G�f oons mar carnaval
blanco Geld is op, 't - Anke Kolkman - 1986/1987 nr.3 : Tekst & muziek (tekst gevraagd!)
blanco Gen kans
blanco Gennep hier Gennep daor - Picard�j-klup - 1988/1989 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Gennep now en de toekomst
blanco Genneper meule, de - Gennepse Vreejwillige Brandw��r - 1985/1986 (tekst gevraagd!)
blanco Genneps duuve-lied, 't - Genneps Vocaal Ensemble - 1984/1985 (tekst gevraagd!)
blanco Genneps kwartierke, 't
midi Genneps volkslied
blanco Gennepse gr�nd
blanco Gennepse Prins - pers. Norbertus - 1986/1987 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Gennepse rap (G-Rap)
blanco Gennepse samba, de
blanco Gennepse troonrede - De colloradokevers - 2003/2004 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Gennepse wals
midi Gennepse wensput, de
midi Gondeliers op de Niers
blanco G�j ziet mien ingelke - Loodsstraat - 1997/1998 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco H�dde 't al geheurd?
blanco Hippie jeeo
blanco Ik bin H�nt
blanco Ik heb 'n deet - Vals Plat - 2008/2009 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Ik maak mien ��ge nie m�r druk
blanco Ik wil mit ow d'n hele dag gaon stappe
blanco Ik zag ouw stoan
blanco Ja, weij zien bruurs
blanco Jonges 't g�t gebeure - Mat,William & Ursula Keijzers - 1992/1993 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Keltje, 't - Genneps Vocaal Ensemble - 1989/1990 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Kom minse vier mar carnaval - De colloradokevers - 2002/2003 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Keuske, 't
blanco Kiek now toch uut
midi Klein bruun paoterke, un
blanco Kloek-kloek wals (drinklied)
blanco Kriebels ien mien buuk
blanco Kroon van Toon, de
blanco Lallied, 't
blanco L�mpke van de koelkast, 't
blanco L�tste hemd, 't
blanco L�tste kuuske, un - Zoowiezoo - 2000/2001 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco L�tste snip, de
midi Loc, de
blanco Mallem�len, de - Loodsstraot - 2000/2001 (tekst gevraagd!)
blanco Marresjoossee, de
blanco Mien Gennepse vastl-st�dje - Mat & William Keijzers - 1996/1997 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Mien snuutje
blanco Miene tr��t - Muuj en ziek - 2006/2007 (tekst gevraagd!)
blanco Motte of mugge - De colloradokevers - 2004/2005 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Mug 't 'n bitje meer zien ???
blanco Muuj en ziek - 1995/1996 (tekst gevraagd!)
blanco Muuj gebore
blanco Niers, de
blanco Nog �nne...
blanco Now h�dde de poppe en 't danse - De Oranje Vr�llie - 1998/1999 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Nuye kraom - Jong ald bel�ge - 1998/1999 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco �llie van �llie, d'n - Theo Coops - 1983/1984 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Ome Harrie
blanco Ons l�mke
blanco Ons Merie (Vr�jjerspolkaa)
blanco Ons pilske r�kt de toffel nie - H�s 't �ggeste - 2002/2003 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Oonze Bob
blanco Op de M�rt�
blanco Ow neus
blanco P��r, de
blanco Pilske uut 't vat, 'n
blanco Ploep, ploep...
blanco Polonaise trein
blanco Polon��se
blanco Pomp zonder waoter - De Bolderkar - 1992/1993 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Post, d'n
blanco Raod, de
blanco Schiet op want anders st�t.. - Vals plat - 1996/1997 (tekst gevraagd!)
blanco Schlagerkapel, de - Trio sfeer - 2001/2002 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Schlagerlied
blanco Sch�n petr�t, 'n - Vals plat - 1997/1998 (tekst gevraagd!)
blanco Schorriemorrie, de
blanco Sch�ttel-sletten
blanco Schuimend pilsje, een
blanco S�wwiet, de
blanco Sleutel van de stad, de - Muuj en ziek - 2001/2002 (tekst gevraagd!)
blanco Smikt�t - Leo Ponjee - 1983/1984 (tekst gevraagd!)
blanco Stedje an de Maos 't stedje an de Niers, 't
blanco Stukke stuk v�r stuk (Gennepse jongens)
blanco 't Is ene k�l - C.c. Wa Vlotter - 2007/2008 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco 't Is toch um 't - Muuj en Ziek - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco 't Is w�r bal
blanco 't Is w�r z� wied
blanco 't Krult 'r - Picard�j-klup - 1999/2000 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco �t Kr�lt er, moel moel
blanco �t Kumt w�l goed
blanco Ta tie-ta-t�terke
blanco Tam tam
blanco Taon tomp tango, d'n - De Bolderkar - 1994/1995 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Tierelierelier
blanco Toe'k ow daor
blanco Tusse Maos en 7 m��nse ziep - De D�rdouwers - 1983/1984 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Urste kuske, 't - Genneps Vocaal Ensemble - 1990/1991 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Van ��ges - Maos en Nierszangers - 1989/1990 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Van wie ziede g�j d'r �nne ?
blanco Vastelaovend
blanco Vastentrommel, d'n - Vals plat - 1999/2000 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Vergane glorie
blanco Vlieg en de knaos, de - Ex Hooghedenklup - 2001/2002 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Vuutje v�r vuutje
blanco W� is 't l��ve moj !
blanco Waor h�dde al d�n tiet gez�te?
blanco Waor ziede g�j d'r �nne van? - Genneps Vocaal Ensemble - 1986/1987 (tekst gevraagd!)
blanco Wat mot ik �n?? - Zoowiezoo - 1995/1996 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco Zaol, de
blanco Zaol verbouwe, de - De colloradokevers - 2006/2007 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Ze het ut nie gedaon!
blanco Zwetse

Gennep heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME