HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF VASTELOAVEND
2001: Tekst: P. van Loo - muziek: Plaveier

Vier zinge al joare mit veuŽl plezeer,
En gaar niet vuur geld mťr alling vuur beer,
Vier zinge vuur uuch, gidder joar wer opnuj,
En vroage os aaf, wead dir os noe nit muj,
Zoelang wie vier kriege, aplaus oet der zaal,
Zoelang gunt vier durch en vier make kabaal,
Dir wit wea vier zunt, woeŽ vier komme vandaan,
Vier komme oet Ees en noe schtimme vier aan:

Refrein:
Alaaf vasteloavend, vier zunt alwer doa,
Dir ziet hej der Palmclub alwer vuur uuch stoa,
Noe heaf 't glas, en maak mťr schpass,
Pakt uuch allemoal in der erm, ja dat hilt uuch werm.

Schtut allemoal op en dut noe mit os mit,
En schnapp dich der miensj dea neaver dich zit,
Want schpass makt 't leave, 't leave get wead,
Blief doarum nit zitte en schtel dich ins reat,
Dink huj nit aa murrige, aan gister teruuk,
Mťr dink aan der schmienck, aa naas en aa pruuk,
't leave 't kunt, wie 't ummer al koam,
mťr gank wenste schpass maks nit euver de schroam.

En is 't wer oavend, der daag is vuurbei,
Daan vroag an de Herrgot loat mich nog get hej,
En zeat hea daan joa, daan hast e geluk,
Daan zient vier os murrige went hea bleeft wer truk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


CARNAVAL OHNE GRENZE
Tekst: P. van Loo - meziek: Alf Franken
Uitvoerende artiesten (*) : Palmclub


Refrein:
Kunste van 't Duutsch of biste inge Belsch ?
Kunste oet der Balkan biste inge Welsch ?
Kunste noe va Venlo kunste oet Mestreech ?
Ooch al loogste urgens anges in de weeg,
mit de carnaval kin vier ging grenze mieŽ,
dat zal vier an gans Europa loate zieŽ.
Ooch al maak vier vueŽl kabaal, vier zinge internationaal.

Kiekste um dich hin, kinste zieŽ,
in Europa zunt ging grenze mieŽ.
Mit de carnaval woare die allang nit mieŽ,
dat hant vier joare lank al loate zieŽ.

Dat der politiek noe mer ins kunt,
en zich ins bekiekt, wie vier dat dunt.
Dunt ze os dat noa, zette vier os patsche aaf,
en roope allemoal mit hun alaaf.

* CD 1999: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2000"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DIEňTE
Tekst: P. van Loo - muziek: A. Franken

Loat vier dieŽte vergeate,
Loat os lekker goa eate,
Lekker kunt van d'r bekker,
Lijne geet mich op d'r wekker.

Ee tiedje geleije doe zoog vier,
Bow gidder daag op d'r TV,
Wie luj same gonge dieŽte,
Ze zoote doa weake beiee,
D'r inge dea how gee vertrouwe,
D'r angere vong zich nit knap,
De kilo's die woare hun lestig,
De kleijer die zoote te krap.

Refrein:
Loat os 't leave in Godsnaam toch leave,
Zoe wie d'r Herrgott i Frankriek gedoa,
Want went vier doeŽd zunt en weade begrave,
Is zoe wie zoe 't dieŽte gedoa.

En giddere daag koam 't Miepke,
En hoalet hun vreug oet 't bed,
Want vuur 't ontbijt woeŽd geschwomme,
Gegimd en gedanst of zoeget,
Wat woeŽd zich gekweald vuur ee unske,
Wat woeŽd doa geschoeft en geschwit,
En gong daan de woag nit noa onge,
Daan dongste doanoa nit mieŽ mit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUCH MIT OS MIT
2002/2003: Tekst: P. van Loo - muziek: Frans Tiedtke

Vier hant d'r krisboom en d'r schtaal wer aafgebroake,
de letste oliebolle zunt ooch alwer op,
't woar van oad op nuj, doe han ich d'ra gedaat,
noa al die fester wead noe spass gemaakt.

Refrein:
Wea mit os, wilt mit doeŽ pakt uuch vas,
erm in erm, zoe make vier de schpass,
wea mit os, wilt mit doeŽ, oad en jonk,
kom d'rbei, want schpass hilt os gezond.

De doeŽs mit krisbŲl zette vier noe op d'r zulder,
die mit 't masker en de pruuk wead aafgehoald,
champagne hoeft nit mieŽ, gef mich noe mŤr ee beer,
nit ee of twieŽ, nee gef d'r mich mŤr veer.

Mit vastenoavend motste alle zurg vergeate,
mit vastenoavend dinke vier alling aan schpass,
dut dir mit vastenoavend doarum mit os mit,
veult dir uuch mur'ge juus wie os wer fit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ECHTE VRUNG
Tekst: P. van Loo - muziek: HŲhner

Refrein:
Echte vrung die, hotte same,
hotte same durrig diek en durrig dun,
echte vrung die hotte same,
en dat makt de vrundschap ooch zoeŽ schun,
vrundschap is get vuur 't leave lank,
nit te koop vuur geld..... en nit mit drank,
echte vrung die, hotte same,
Ja, vuur 't ganse leave lank.

Biste kling kuns kieke op de welt,
has gee geld en kins ooch nog nuks va geweld,
grujts daan op zoeŽ lekker bei de mam,
kries op tied dieng milk en botterham,
en schtees alling vuur heur...in vuur en vlam.

Op'n schoeŽl kries doe d'r ieŽschte vrund,
zies dat meadjes anges wie de jonge zunt,
merks daan ooch al hieŽl gow in de klas,
datste vrung has wentste klumkes has,
die wiesheed helste vuur .....'t leave vas.

Biste groeŽt en haste vrung gemaakt,
dinks wat fijn, wat han ich 't toch wiet gebraat,
echte vrung zunt ummer vuur dich doa,
geet 't leave good of lieŽt 't noa,
en nooit kuntste vuur get alling te schtoa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EESER MEADJES
Tekst : J. Kokkelmans - muziek : P. Ploum

Wens doe wils goa vreije, mit ee meadje wils leije,
Da gank nit zoe hieŽl wiet op rees,
Ich kan dich mer zaage, in Ees kanste schlage,
Dus zuk dich ee meadje oet Ees,
Doa haste leef kinger, zoeng aardige dinger,
Doa schtunt ze nit gow an d'r kant,
Die van Ees zunt 't netste, 't schunste, 't betste,
Dus jonge noe broekt uur verschtand.

Refrein:
Eeser meadjes zunt zoe leef en truj,
Eeser meadjes weadste gaar nit muj,
Eeser kinger loate dich nit los,
Want de schunste meadjes zunt
In 't durpke van d'r Os.

Has doe daan ee vonge, doe bis gow gebonge,
En schtees drek in vuur en i vlam,
Dan nit lang bedinke, mÍ zag aan 't kinke,
Noe gunt vier direk noa ding mam,
Leef mam ich kom vroage, of vier vreije moage,
D'r pap ja dea vingt 't waal good,
Da biste vol vrujd en da wead zich gedujd,
En da zingste vol gowwe mood.

Wenste joare getrowd bis, meschien al get schrow bis,
Daan dinkste nog truuk aan dea tied,
Ooch al is ze an't schoebe, en wurpt mit de schloebe,
Toch wilste dieng vrow nit mie kwiet,
Want ze is e zoe truj, en ze wead dich nit muj,
Op de ganse leavensrees,
Daan dinkste nog ummer, 't koeŽt nog veuŽl schlummer,
Es noe mit mie meadje oet Ees.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GLEUF NOE
Tekst: P. van Loo - muziek: A. Franken

Refrein:
.....Gleuf noe,
dat ginge gek 't zelfde is....want ooch,
hea hat beschtimt get van zichzelf......en dat,
is woeŽ hea schtols op is.

't begint al wentste weads geboare,
has de kans van inge op de twieŽ,
doe has get mieŽ of doe has get verloare, want,
ee jungschke hat ee gans kling bietje mieŽ......
Dat liekt beschtimt nit an dieng mam of dienge pappa,
dat liekt alling dra wie d'r Hergot dich gemakt,
Dea how 't druk, hat zich getouwd mit 't verschikke,
en hat get mieŽ of toch get minder eengepakt.

Geschmienkt als kloon mit vasteloavend,
has de kans van inge op de twieŽ,
gees vreug noa heem of blies d'r ganse oavend, want,
d'r maag van dich verdrieŽt gee pilske mieŽ,
Dat liekt beschtimt nit........... enz. enz.

En biste drei daag flink gegange,
has op dat moment ging kanse mieŽ,
has koppieng has te lang an tieŽk geschtange, en,
doe kins op dat moment gee beer mieŽ zieŽ,
Dat liekt beschtimt an dich, alling mŤr an dich zelver,
dat liekt dra wies doe dich die daag benomme has,
D'r inge gek kint mieŽ verdrage wie d'r angere,
al hant ze mit die daag dezelfde schpass gehad,
Dat liekt beschtimt nit an dieng mam of dienge pappa,
dat liekt alling dra wie d'r Hergot dich gemakt,
Dea how 't druk hat zich getowd mit 't verschikke,
en hat get mieŽ of toch get minder eengepakt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INGE GOWWE SCHUT
Tekst: P. van Loo - muziek: Benny Neyman

Hea schtong te kieke langs d'r weg, de schutterij die koam vuurbei,
De schutse gonge stief en schtram, hea how d'r kop nit mieŽ d'rbei,
Hea daat alling, wat is dat sjun,
Wat zow ich doa toch gear ins tussche wille goa,
D'r daag d'rnoa, doe zoog vier hem,
Bei d'r secretaris vuure op 't schtŁpke stoa,

Refrein:
Inge gowwe schuts geet pas op heem aa,
Wennt hea alle boele hat gerakt,
MŤ iesj geet hea zich nog een drinke,
En dukker wead ooch durchgezakt,
Hea geet noa heem wennt hea gedronke,
MieŽ beer en schnaps wie chocomel,
Daan ziet hea ooch nog alle sterre,
Juus wie d'r vreigezel.

D'r Alois zaat: koom effe durch , en zag mich noe mer die adres,
De contributie bij d'r Hub, bei d'r Jo Lahaye kries doe d'r rest,
Ing schutsekap, en inge jas,
Wat zowtste zaage van zoeng ganse dieke trom,
Of ing klaroen, messchien de vaan,
Doe kins get keeze, want doe lieks mich gaar nit domÖ

Hea zaat ich han uuch duks geziŽ, en ee dink vool mich doabei op,
Ich han gee koffer nog geziŽ, mit ee roeŽd kruts vuur verzurging d'rop,
Hea kroog verband, ee fleschke jood,
Get vuur de bloare en ing botte schiŽr,
En onge in, dat koffer loog,
Get vuur d'r doesj, ee lekker fleschke beerÖ

Hea kroog ee keatje in de bus, vuur zie alleriŽsjte schuttefes,
Wie dat gewea is leefste luj, het gow hem doe nit al te bes,
Want onge in, dat koffer loog,
Dat lekker beer, hea bloof doa nit van aaf,
En hoaverweag, d'r optoch loog,
Hea mit een schtuksjke in d'r kraag doe in d'r graafÖ


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R HANDY
2001: Tekst: P. van Loo - muziek: Alf Franken

Refrein:
Haste ginge handy telste huj nit mit,
Ja zoe dink dat motste haan,
Kiek mer um dich hin doe kins 't zelver zieŽ,
Ja dem hat joa jaan en maan,
Lupste durch de schtat of liekste an 't schtrand,
In de bus en in der trein...
(2x)
wead gebeld, daan schnapt de ganse welt,
d'r handy en daan wead verteld.

Haste ginge handy of mobieltje,
Haste ginge telefoon op zak,
Telste huj nit mit, bis ee debieltje,
Wead mit dich der kachel aagemakt.

Biste dich mit vrung an't amusere,
Geet der handy aaf, daan loat 'm goa,
Anges kint 't dich ing kieŽr pasere,
Dat ze dich alling doa loate schtoa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


JODELADIH…
2001: Tekst: P. van Loo - muziek: de HŲhner

Vier woare op vakantie, nog nit zoe lang gelea,
Vier zunt doe mit der auto noa Duutschland in gewea,
Der ganse daag gevare, koam vier in Bayern "aus",
Doa gonge vier 't iesjte noa 't "MŁnchner Hofbrauhaus"
Vier vonge dat ing schieke boet, en zonge mit applaus.

Op inge eck doa van de tieŽk zoot inge echte Sepp,
Dea hoeŽt zich doa os liedje aa, en daat, die luj zunt Depp,
Dat jodele dat kint dir nit, dat hat dir nit gelieŽrd,
Wennt dir 't dut wie ich 't doeŽn, daan geet 't nit verkieŽd,
Hea dong 't os doe ing moal vuur, en same gong vier wieŽr.

En noa drei flinke pulle beer, doe gong 't brauhaus op en neer,
En doarum zinge vier daanÖÖ mit uuch nog inge kieŽrÖÖÖ.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T KAKKELIDJE
Tekst: P. van Loo - muziek: Black FŲŲs

Refrein:
Loat ver ins een lidje uvver kakke zinge,
Kakke dunt de groŽte luj en ooch de klinge,
Kakke isÖ. inge groŽte noeŽd,
En wenste nit mie kakke kins dan biste doeŽd.

Kakke motte ooch de nonne,
Boere kakke in de tonne,
De maat en d'r kneat die kakke in d'r schtaal,
Kinger dat zunt poete Ö. Die kakke euveraal

Op de zieŽ doa kakste bei de vussche,
Bei 't wandele kakste in de bussche,
Biste in Mestreech, kakste ooch in der kanaal,
En wea 't nit mieŽ hotte kint dea kakt mer in der zaal.

Wea veuŽl it mot ooch veuŽl kakke,
Wea nit oppast, kakt zich op de hakke,
Wea veuŽl diekke unne it dea kakt mit veuŽl geschtank,
En wenste an der weeke bis, dan kakste in der gank.

Vier gunt os noe an de tieŽk ee drinke,
Want went vier blieve kakke, daan geet 't schtinke,
Schtinke op de buun en schtinke in der zaal,
Daan huj vier murrige i gen durp d'r gruuŽtste kaal.

adieŽ vier gunt uuch noa verlotte,
mŤ ee dink mot dir onthotte,
eat mer flink, der boek uuch rond,
want wea richtig kakke kint dea bliet gezond,


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KIRMIS I GEN DURP
2002/2003: Tekst: P. van Loo - muziek: P. Bartholomť

Refrein:
Ja, ja 't is kirmes i gen durp
't is wer kirmes i gen durp,
't zondes-murgens geet de bronk
doanoa kunt mit de tant d'r nonk,
ja, ja 't is kirmes i gen durp
't is wer kirmes i gen durp,
mit d'r bezeuk daan nuj d'rbei
gunt vier tesame noa d'r plei.

Mondes noa de schoeŽl daan goan ich kieke,
zunt messchien al kirmesluj an't kroame,
schteet d'r plei al vol mit groeŽte auto's,
is al inge boedewaan gekoame,
kiek ich um mich hin schleet mich 't hats op-hol,
want d'r ganse plei dea schteet al vol, vol, vol, vol...

Wennt vier zondig-murrige wakker weade,
wead 't alleriesj de bronk gelope,
daan gunt vier tesame middigeate
gow an toafel ja dat wil ich hope,
loat dat huj nit doeŽre bis 'n oer of drei,
want ich wil waal hieŽl gow noa d'r plei, plei, plei, plei...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLOON
Tekst & muziek: P. van Loo

Refrein:
Pak de naas de pruuk d'r schmink,
Jong wat is mich dat ee dink,
Went vier kloonetrekke gunt bei os in Ees,
GroeŽt en kling dat lupt daan mit,
RoeŽt de naas ee wit gezich
Daan is oad en jonk bei os in durp op rees.

't smiddes kom vier an 't patronaat tesame,
doa zient vier kloone en doa kinne vier ging name,
al biste direkteur of biste Jan modaal,
dat makt nuks oet want kloone spreake mer ing taal.

Ing blik mit schting op inge schtek en mer kabale,
Vuurop d'r schelleboom wea zow dat noe betale,
Ing dieke trom daohinger lupt de groeŽte bas,
En vuur d'r gringste schiet hant vier de gruuŽtste schpass.

kom vier heem en hant d'r schmienk os afgewesche,
hant genog gedronke en hant leag de tesche,
dink daan nit dat woar 't wer ins vuur ee joar,
want d'r daag d'rnoa daan wead 't ooch wer kloar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLOONE-CARNAVAL
2000: Tekst: P. v. Loo - muziek: Alf Franken
Oetveurende (*) : Palmclub


Mit ee kloonepekschke aa, hinger alle treute aa.
In de wiŽtschaf op de stroat, wead geschpronge in de moat.
Treute bis deep in de naat, noa heem gegange of gebraat.
Dat is kloone-carnaval, vier hoape dat dea blieve zal.

Kloone motte ummer wietse make,
kloone motte ummer gekker zieŽ,
kloone motte luj an 't lache make,
anges heesjche zie ging kloone mieŽ.

Zitste vuur d'r schpeegel dich te schmienke,
has de naas al roeŽd, dink daan good noa,
datste noa drei daag d'r kloon te schpieŽle,
wer gans geweun mit leave wieŽr mos goa.

* CD 2000: Diverse artiesten - "Karneval in os Mergelland 2001"


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KLOONE TREKKE
Tekst: P. van Loo - muziek: A. Franken

Refrein:
De kloone gunt wer durch gen durp,
Vergeate alle zurg,
Kom gut schtrak noa de vasteloavend,
Oahne schminck zoe durch.

In Ees doa trekke kloone, al joare aateree,
Daan is in durp hei groeŽt en kling, al hieŽl vreug op de bee,
Inge hieŽring in ing plestiek tuut, ee knepke kieŽs en woeŽsj,
En noa ing runde durch gen durp, daan hant ze gowwe doeŽsj.

En gidder joar, daan zient vier,
D'r kloon wer schun geschminckt, en tooch wool vier ins weete,
Wat hea hinger die verf zich dinkt, wie zow hea zich gedrage,
Wennt hea oahne schminck moeŽt goa,
zow hea daan ooch 't zelfde nog, zoe gek d'r tussche stoa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


LUJ WIE VIER ZUNT
2001: Tekst : P. van Loo - muziek: de HŲhner

Refrein:
Luj wie vier zunt, vier griene en lache,
Luj wie vier zunt, zunt nit gear alling,
IeŽlend en schpass, die bringe os same,
Luj wie vier zunt, vier zunt toch zoe kling.

Als baby geboare, wat bis te mťr kling,
Poeps in de luier, en hils dich nit ring,
Doe kruups bei de mamma, gans deep in der schoeŽt,
Want doa veulste dich zieŽker, gee miensch deed dich koeŽt.

Al gow geeste lieŽre, 't good en 't schleat,
Lache en griene, 't onreat en reat,
Mť ins kunt der daag, dat de mamma zal goa,
Kunst der rest van die leave d'r alling vuur te stoa.

En kunt daan vuur dich ooch der tied um te goa,
Familie en vrung, ja ze kriesche dich noa,
Zurg doe in 't leave, dat daan weat gezaat,
't woar inge miensj, dea os vrujd hat gebraat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R NONK
Tekst: P. van Loo - muziek: J. Smeets

't vurrig joar de tant, de tant oet Bennekom,
wat hant vier die bezonge, tant Annie mit de trom,
dit jaor wead 't sleat, de tant vool van 't pead,
ze kint dit joar nit komme, wennt zie nit beater wead.

Refrein:
Vier hant pech, och wat schtom,
want vier hant ging tant mieŽ, die kunt oet Bennekom,
ozze nonk, hat gee geld,
dea bloast ging bombardon, dea woent in Zumpelveld
(2x)

Vier hant os laam gezoeŽt, van Ees bis Amsterdam,
Vier zunt zoegaar goa kieke, in Oake mit der tram,
Vier hant d'r veuŽl gezieŽ, waal zieŽker tieŽn kieŽr twieŽ,
mŤ ee vrujke wie tant Annie, dat vingste nurgens mieŽ.

Noe schtunt vier vuur uuch, vier hant ins euverlaat,
en hant 't allerletste, nog an der nonk gedaat,
hea woeŽnt in Zumpelveld, vier hant hem opgebeld,
hant hem gevroagd te komme, al hat hea ooch gee geld.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R OS IS LOS
Tekst: P. van Loo - muziek: HŲhner

Al gans begeen november kriebelt os 't blood,
En is 't daan d'r elfde, veul vier os richtig good,
Vanaaf d'r eschlegoonstig hant vier doa-op gewaat,
Want noa d'r letste hieŽring, hant vier ongeree gezaat.

Refrein:
D'r os dem loate vier los,
Dat geet mit veuŽl kabaal,
Ginge zit mieŽ op d'r schtool,
Hei in d'r ganse zaal,
Drei moal alaaf alaaf, drei moal alaaf.

't broen van de vakans, dat is noe alwer aaf,
en noe kunt d'r tied, van schpass en van alaaf,
't masker van d'r zulder, de pruuk wer oet de kas,
en vuur d'r gringste schiet, hant vier de aller gruuŽtste schpass.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R OS VA EES
1987 - Tekst en muziek: Sandra Tubee-Vandebergh
Zang: Dul Sjuppe


Refrein:
Der os va Ees, der os va Ees,
de hat enge sjunne kop.
Wie kent dat da, wie kent dat da,
dea hat eng koppel heure drop.
Der os va Ees, der os va Ees,
de hat enge sjunne kop.
Wie kent dat da, wie kent dat da,
Dea hat eng koppel heure drop.

Vier komme doa pas kieke, dat zaage alle luuj.
Vier hoeve neet te sjpieke, dat dunt vier och nit huuj.
Vier leave mit de groŽte en zunt doarum gezond.
Vier loate os nit kloŽte en zinge oet volle mond.

Vier loate os nit kiste, d'rum dunt vier huuj och mit,
en zunt vier in de piste en zinge och ens mit.
Vier sjtunt heij mit os veere en make same sjpas.
De Ųsskes gunt regere, vier zunt van groŽte ras.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SCHUTSEFES
Tekst: P. van Loo - muziek: Black FŲŲs

D'r weg is gekeard en 't wear is nit schleat,
De beum mit de boele schtunt nuj al reat,
De tent op de schutsewei schteet al paraat,
De grŁetste, de sjunste, 't woŽd nit geschpaart,
D'r optoch dea schtelt zich noe langsaam al op,
D'r reem aagetrokke en read noe d'r kop.

Refrein:
Honderdvieftig maan lope hinger de vaan,
En de moeziek schtimmt d'r schneewalzer aan,
In inge koetsch mit twieŽ pead,
zit der kunning en dea zeat:
"twiŽ, drei, scheete makt os vrei,
kiek ins hei kunt de Eeser schutterij.
(2x)

An't kastieŽl in d'r goonder doa wead halt gemaakt,
Durch d'r vuurzitter wead doa ee wuŽdje gezaat,
Hea kunt daan noa vuure en zeat wat hea dinkt,
't leave is schwaor en vier krient nuks gechenkt,
d'r kastieŽlhear dea wit daan precies wat hea mingt,
hea holt ing krat beer en zeat: jonge noe drinkt.

Refrein:
Honderdvieftig maan lope hinger de vaan,
En de moeziek schtimmt d'r schneewalzer aan,
In inge koetsch mit twieŽ pead,
zit der kunning en dea zeat:
"pief, paaf, d'r voeŽgel dea mot aaf",
kiek ins hei ÖÖÖÖÖÖ..
(2x)

In de tent op de wei, hilt d'r kunning ing rea,
Zieng vrow zeat nog leeve, ich hoap dat 't get wead,
Op 't eng van de rea schteet de ganse tent op,
't beer kunt al, kiek ins, dea kraag boavedrop

Refrein:
Honderdvieftig maan lope hinger de vaan,
En de moeziek schtimmt d'r schneewalzer aan,
In inge koetsch mit twieŽ pead,
zit der kunning en dea zeat: "drei, veer gef allenuj mer beer,

Refrein:
Honderdvieftig maan lope hinger de vaan,
En de moeziek schtimmt d'r schneewalzer aan,
In inge koetsch mit twieŽ pead,
zit der kunning en dea zeat:"veer, vief, schutterij stank schtief".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SPAANSE ZON
2002/2003: Tekst: P. van Loo - muziek: A. Franken

Refrein:
't Woar in Spanje aan 't strand,
doa loog ee meadje gans broen verbrand,
't moeŽt wal schloape doa d'r ganse daag,
um 's oavends oetgerust te zieŽ,
daan gong 't danse, zoot 't an de bar,
en zoog 't bed nit mieŽ.

Noa ee joar heal wirke is 't daan zoewiet,
vieŽtieŽn daag vakantie, stress en zurrig kwiet,
gans alling noa Spanje, jong dat wead in lol,
loat mer lekker goa, hei hot ich 't wal vol.

De ieŽsjte naat in Spanje, 't woar alsof 't moeŽt,
't how direkt al sjans, dat han ich gehoeŽt,
't smurgens woeŽd 't wakker, kiek noe toch ins doa,
dea keal is nit va hei, dea is van kirkroa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE TROLLE
Tekst: P. van Loo - muziek: J. Schulteis

Refrein (2x) :
Hei in der Eeserbusch, hei zitte trolle,
die hant ing flinke naas, en hieŽl veuŽl krolle,
ze zunt te zieŽ, alling mer wennt 't duuster is,
en howwe mit de vasteloavend op de kis.

't woar op inge oavend, der GŤne zoot a gen tieŽk,
hea woar zich an't bedinke, wie wead ich hieŽl gow riek,
hea bellet toen d'r Willem, en ooch de Brouwerei,
die drei hant zich gevonge, en luj noe zunt ze hei.

De Brouwerei die zaat toen, vier dunt doa waal aan mit,
d'r Willem how de trolle, zoe wie dier zieŽker wit,
de schutterij, de trolle, die braate toen 't beer,
d'r trolle Ýll dea lupt noe, bis naats 'n oer of veer.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VAKANTIE
Tekst: P. van Loo - muziek: A. Franken

Noa wer ee joar van heal wirke,
Vruj ich mich al op d'r tied,
Dat ich de koffers kin pakke,
'ch-veul mich d'r kunning te riek,
en daan begin ich te dreume,
van zon-zieŽ, van strand en meziek.

Refrein:
Lekker mit vakantie, lekker mit vakantie, lekker mit vakantie aan de zieŽ,
Lekker mit vakantie, lekker mit vakantie, hiŽlemoal alling of mit z'n twieŽ,
Lekker mit vakantie, lekker mit vakantie, lekker mit vakantie blief nit heem,
Lekker mit vakantie goa ing weak of twieŽ of drei,
Want bin ich lekker mit vakantie, daan veul ich mich richtig vrij.

Liek ich daan heerlijk te zonne,
Of zit ich op ee terras,
Hoef nit te dinke a wirke,
En dat makt richtige schpass,
En kom ich heem goan ich spare,
De volgende rees schteet al vas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WENNT IN D'R HIEňMEL GEE EES WUUňR
Tekst & muziek : J. Leenen

Refrein:
Wennt in d'r hieŽmel gee Ees wuuŽr,
Zow ginge Os in d'r krischtaal zieŽ,
Wennt in d'r hieŽmel gee Ees wuuŽr,
Vongste doa ooch ginge Eeser mieŽ,
Wennt in d'r hieŽmel gee Ees wuuŽr,
Woar d'r hieŽmel nuks wead,
Want hei in os eege Ees,
Vingste d'r hieŽmel op ead.

Wie ozze Hergot de welt hat gemakt,
Hat hea gans extra an Ees gedaat,
Hat zich d'r kop gekratst,
Want Ees liekt 'm noa an 't hats,
en wie hea zelf noa de ead op koam,
ee deukschke gedrieŽnd al um d'r boam,
how hea dat is joa ginge kaal,
inge Eeser os in d'r schtaal.

Wea eemoal in Ees zie heemet hat,
Wilt noeŽts mie voet noa ing anger schtad,
Wea eemoal in Ees is gewent,
Dea is vuur zie leave content,
De Eeser die hant ee schtriepke vuur,
Wennt die gunt kloppe an de hieŽmelduur,
Want Ees kent alling mer brave luj,
Zoe woar 't vreuger zoe is 't nog huj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T ZAKKONKOER
Tekst & muziek: J. Kokkelmans

In Ees is gikker joar konkoer in 't drage van d'r zak,
Doa komme flink gebowde keals, mit oam en schterke nak,
't volk dat kunt mit trobbe daan, noa 't lendje van d'r Os,
d'r schtart is in de Piepeschweg, en jong daan geet 't los.

Refrein:
Mit d'r zak op 'n nak noa gen hei op,
En de tong op 'n schong en gans beschwit,
Mit d'r zak op 'n nak noa gen hei op,
En d'r oam in d'r boam, wat maak vier mit.

Ze schtreupe zich de mowwe op, en kieke nog ins rond,
Daan wead d'r zak zich opgepakt, zoe werkschke is gezond,
Want honderd kilo is toch nuks, vuur zoeng-inge schterke maan,
Doa geet d'r ieschte al op weg en tseegt os wat hea kaan.

MÍ kunste spieŽder in d'r berg, daan vingste zak noa zak,
Die hant die wuste schterke luj, doa netjes neergekwakt,
mÍ't anger joar zoe zaage ze, daan gunt ver wer opnuj,
vier drage en vier poekele en schleepe os daan muj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME