HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALAAF DE GEET
Th. Roering

De Grunstroat viert zieng karneval ummer op zieng best.
Ze kieke nit noa rang of sjtand, de sjpas, die deet de rest.
De Grunstroat hat zieng Geetesjtaal, doa deet alles mit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.

Refrein (2x):
Em, em, sjhalt ut durch de Geetesjtaal.
Em, em, woa Geete zitte uveral.
Em, em, want de Geete viere karneval.
Em, em, em, alaaf de Geet.

En de dat nit gelueve wil, de geet mar ins mit,
en kiekt us in de Geetesjtaal, noa die sjpas woa pit i zit.
Woa tsiepe zitte, bin nit bang, biete dunt ze nit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.
Ze springe, laache, hant plezeer, mit sjtimmung en mit pit.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ALLES WAT SJPRIETST
?

Refrein:
Alles wat sjprietst, dat is zoe lekker.
Alles wat sjprietst, 't wud ummer gekker.
Alles wat sjprietst, wat kumt doa oet ?
't Is naat en ziet god oet.

Vier trokke langs de tsieppe, vier sjtonge bouw op kieppe,
vier wole os graat legge, doe koam dat mit die wegge.
D'r wied hoaled sjampanje rges oet.
En d'r sjtop, die knalled sjprietsend durch de boet.

Ich sjtong mich lets te doesje, te same mit mie Loesje,
mar pltslich koam d'r buurmaan en drined an d'r hoofdkraan.
D'r droek op 't water woed innins gans groet,
en d'r kraan, di knalled sjprietsend durch de boet.

't Wor in 't drp ant brenne, de brandweer koam gerenne.
Zij koame mit de sjlange, twie kotte en drei lang.
D'r kommandant, de koam d'r nit mie oet,
en noen sjteet dat rr al sjprietsend op die boet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


AN 'T PUTJE
?

Refrein:
An 't Putje ... an 't Putje, 't Stiegelke erop.
Do is zo mennig neuts verteld, 't drp wot oppene kop gesteld.
An 't Putje ... an 't Putje, dat Putje wit bescheet,
't graas wor zo greun en d rosche de beum,
Alaaf, alaaf de Geet.

Wen 't vrugger Zondig wot, dat wor ing richtige vreud.
Dan blinkete de vinsterslg en wot der zank gestreut.
En alles gong de stroat eraaf, der puthaam op gen ruk,
en alle Geete gonge dan no 't Putje hin en truk.
Dao wot 't water zich geholt, de tobbe worre vol,
die Geete haowe ummer dosch en haowe ummer lol.

Et drinke hant vier vrug gelierd, et wor inne kloore drank.
Der Opa en de Oma Geet, die goave zich doa de hank.
Ze loerete zich uver ing schouwer aa, doe wor et al passeert.
En gidder ovvend koame ze der Stiegel aaf spatseert.
En wot der dosch get al te schlim, dat wor dan nog nit erg,
da gong et op et Putje aa, da gong et noa der berg.

Der Herrgott hat dat good gewoos, die Geete drinke geer,
drum kreege vier inne schunne Put, drum schmakt os zo dat beer.
Dat Putje lupt der ganse daag, vier hant 't grutste vaat,
al schient de zon och nog zo heet, dat Putje hult os naat.
En tap no nog ins vol dat glaas, gezondheed ! ... op de Geet.
Dat Putje en de kloare drank, dat d nog lang besteet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R BIELEMAAN
?

Refrein:
Ich bin d'r Bielemaan van de sjutterei,
went d'r verrein oettruk, dan bin ich wer derbei.
Ich kiek nit noa links en nit noa rechts, kiek vuur mich oet.
Ut ganse drp, dat lup vur mich oet de boet.

Wen ich baat aa don, en vur d'r sjpeegel sjton.
Dan mot ich effe hiel erg ruijig blieve sjtoa.
Ja, zoene maan wie ich, ja, zoene kel wie ich,
dea is ut wead um vur de sjutterei te goa.
Ich veul mich good, noen sjtrumt ut blood,
ut sjtiegt mich noa d'r kop.
Nog effe en dan is ut tied en loop ich wer vuurop.

Mit inne helle paaf vluug doa d'r vogel aaf,
d'r kuuning git mich noen u lekker gleske beer.
Ich zaan proficiat, doe has geluk gehad,
mar vur de sjutte loope don ich graat zoe geer.
Ich veul mich good, noen sjtrumt ut blood,
ut sjtiegt mich noa d'r kop.
Nog effe en dan is ut tied en loop ich wer vuurop.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DOA GEET MICH DOCH D'R HOT HOEG
1986: Teks: Fren, Andrew & Borrel - meziek: Fren & Andrew

Went vasteloavend kunt en wenn dieng vrouw dich port:
"Saag, wits doe wat v'r dunt, v'r gunt op wintersport",
saag doe da an dieng vrouw, ich gon nit mit mit dich,
mich get breake in die kouw, ich blien schun in Woabich.

Refrein:
Doa geet mich doch d'r hot hoeg,
't telt alling alaaf, dat numt mich ginne aaf.
Doa geet mich doch d'r hot hoeg,
ich zing en sjpring en ich vergeat d'r ganse stress.

Has doe dieng vrouw zoe wiet, geet sie mit dich op stap,
let sie da op de tiet, kries um 12 oer doe d'r klap.
Pakt sie sich dan d'r jas en wil op heem aa goa.
Hast doe graat zoe veul sjpass, zeas: "Ich kom dich sjtrak wal noa".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


EE MOL PER JOAR
Teks: G. Rinkens
Oetveurende: De Geete


Wee is noen nog vernuftig huuj, an zoene schunne daag.
Vooruit gespronge en gedanst, geschunkelt en gelaach.
Wen vur och murge ne kater hant of deet oos alles pieng,
Mar huuj is dat oos ganz egaal, huuj kriete de zieng.

Refrein:
Ee mol per joar, dan is het vasteloavund.
Ee mol per joar, worum nit gidder oavund ?
Ee mol per joar, dan laache, schpringe, zinge vier,
puutsche oos meetjes kier op kier.
Dat deet dur vasteloavund.

Oh, ziepenoek, koom noch ins heej, en schut die glazer vol.
De spas kumt doch nit van allee, dabeij hut dur alcohol.
Mar doch het noen ins angesch um, en gef ee beerglaas schnaps.
Noen zaag doch nit vuur wuude krank, want dat is groete kwatsch.

En wenst te no inne dolle rausch des murgens wakker wis,
dan wits te nit zoe richtig mie of tse maan of wiefke bis.
Ent men dan stat godden daag, mie kink van hatte allaaf,
dat is nit erg, het wor doch schun, dat numt oos ginne mie aaf.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUR ERME NOEK
Teks: P. Jonkers - meziek: W. Aarts

Dur noek, dat is dur man ziene naam, de gruus, dat is de fam.
Dur kwaaketkrieks dur kingerwaan, wat zat ier toch doa van ?
Went dan op inne oavund laat dur noek zum schmiere deet.
Mar wat dan kumt, vertel ich uch, heej in dat letzte leet:

Refrein:
Went dur noek beej dur Piet an het springe is,
en kumt dan zieng gruus mit de kwaketkis.
Mar doa verstrunkele vier noebes vaan.
Mar went het vasteloavund is,
daan kriege vier het oos dur vaan.

Op eemol, dan lut dur leeve noek inne schrei van belang.
Dan steet dur noek dat erm stuk broed, wat zat ier toch doavaan ?
He kriet joa trek dea keeake poet, zoe in de erm gedeujt.
Mar wat dan kumt, vertel ich uch, heej in dit letzte leet:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GEKLAUWDE STUNDJES
?

Refrein:
Geklauwde stundjes, die loope wal ins oet.
Geklauwde stundjes, vier kieke doahin oet,
Vier neume os wal ins vuur op tied noa heem te goa,
mar wen ut ins later wit, lotte vier de oer sjtil sjtoa.
Geklauwde stundjes, die loope wal ins oet.
Geklauwde stundjes, vier kieke doahin oet,

Lik de hoave welt al te sjloape, hant vier de ooge nog wiet oape.
An de tiek veule vier os toch zoe sjterk,
d'rum gont vier mrge och mar nit mi noa ge werk.
Vier pakke os inne daag vrij en i ge bed, doa koome vier bei.

Is d'r oavend bijna afgeloope, motte vier ut letste beerke koope.
Zient vier daan inne gowwe kameraad,
dea zeat da: "Geeste mit, da wead ut lekker laat".
Vier pakke os inne daag vrij en i ge bed, doa koome vier bei.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE GEKSTE VAN HET LAND
1953: Tekst en muziek: Jac. Huth
midi

Het Bokkeriek viert noe wer Vastelaovend,
drum holt no gauw der bok wer oet der stal.
Mit veul lol en daverend spektakel,
viere vier het beste Carnaval.

Refrein:
Noen zingt en sprinkt en makt uch flinke spas,
en drinkt ins oet, dat kumt dao bei van pas.
De Bk, dat zint ja gans gewis de gekste van het land.
Vier viere allemaole mit en staont nit an der kank.

Dea zingt en sprinkt, dea kan zich amuzeren,
drum werpt noen gans de zrg wer an der kank.
Wea het nit wit, dea zal het gauw beleave,
de Bk, die zint de gekste van het land.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


GRUNSTROAT ALAAF
Teks: ? - melodie: "Einmal am Rhein"

Grunstroat Alaaf,
vier geve ut Stratje nooits mi aaf.
Ut geet wie ut geet,
vier blieve ummer trui an de Geet.
Wirk hank i hank,
dan kriet os ginne kling in ut lank.
Vier hotte poal, vier zint va stoal.
Die stroat is va os, die lotte vier nit los.
Drum, ut geet wie ut geet.
Alaaf, alaaf de Geet.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HEI DOE DOA!
2004/2005: Tekst: John Borjans - muziek: Peter Bartholome
Zang: Digra's Grunstroat


Refrein:
Hei doe doa, ja doe doa,
Wat bis doe doa an't doe da ?
Doe doa, ja doe doa,
Doe doa, ich hei, nieks aa wa !
Hei doe doa, hei doe doa,
Da koom 'ns vlot op hie aa.
Op hei aa, op hei aa,
Heija heija heija.

Wen ich ee ptje kaate gon,
Dan zint v'r mit os veer.
En saame mit mieng vrung,
Drink ich geer ee gleaske beer.
Mar mit de vasteloavend,
Wil ich bei dich zie.
Dan viere vier dat saame,
Saame mit os twie.

Mot ich op zondig voetballe,
Dan dont vier dat mit elf.
Han ich juuk an d'r boam,
Dan dab ich mich doa dra zelf.
Mar mit de vasteloavend,
Wil ich bei dich zie.
Dan viere vier dat saame,
Saame mit os twie.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


I WOABICH DOA BIN ICH GEBOARE
Tekst: ? - muziek: ?

I Woabich, I Woabich, doa bin ich geboare
Ich han an dit drpke mie hats verloare

Doe huusj al in de wietsjaf, ut is wer Carnaval
Die sjpass en al die sjtimmung, die is nit uuveral

I Woabich, I Woabich
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Wie kent de rest van de tekst ????
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


INS IN UT JOAR (AUW WIEVERDAAG)
?

Refrein:
Ins in ut joar hant de vrouwluu ee fes,
ummer dan wen auw wieverdaag is.
En doa vreuje die zich op, 'tis ierlijk woar,
want da kinne se oetgelotte sie, de instigst mol int joar.

Dur donnestig vuur karnaval, dan hant die hunne daag,
bezeuke dan dur gruppige, geve hem de volle laag.
Se ptsche hem en roope dan dur Geetesjtaal alaaf,
en danse en springe al die tied de trappe op en aaf.

De mansluu gont dezelfde daag og alling drop oes,
en zeuke zich dan op dur zaal 't schnst'en leefste masker oet.
Ze flirte en ze knoevele en dujje dan ing ouw,
en merke dan um twelf oer, ut is de eege vrouw.

Da git ut og nog mansluu, die kinne nit de grens.
Ze koome noa ut stratje hin, mankere get dur grote sjtens.
De heng, die gint da op en neer, die weade gaar nit muj,
mar vier hant grot geluk, want alle vrouwluu blieve truj.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R KLOON
?

Refrein:
Ja, da bin ich inne kloon, ja, da bin ich inne kloon.
Roe naas, wie boks en groete sjoon.
Ich han sjpas en laach mich rot, sjtek de zrg an miene hot.
Want ich bin ... inne kloon.

Ich kom de ganse wek ja noets ins op rouw,
bei miene baas en och heem in mieng boet.
Ich mot ut samstigs mit d'r maan noa Hele touw,
en wen ich heem kom, dan han ich de piep oet.
Mar ins in ut joar, da han ich drei daag vrei,
en da gon ich an ging wietsjaf vurbei.

Ja, op ge werk, doa wirk ich mich in ut zjweet,
en dink mar nit dat ut heem beter geet.
Ich don d'r sjpeul, ich sjnie ut graas en wesj d'r waan.
Och ja, d'r maan hat ut heem vur ut sage.
Mar mit de karnaval bin ich d'r baas,
da wesjt he d'r waan en ich gef dan gaas.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


KOOM NOA DER GEETESJTAL
R. Drenberg

Ich ken hei cafe's in ut stroatje, woa gidder darf sage sie woadje.
Doa is danse en springe mit karneval, dat de heide waggelt euveral.

Refrein:
Koom noa der Geetesjtaal, doa biste geer.
Doa drinke ze schnaps en ee ptje beer,
doa krieste het meest plezeer.

En kriese ze doa dan ins zitte, legst doe dich op de bank te pitte.
En kunste dan wer endlich bei, dan zuupste wer vuur drei.

En kome de poetsie geslope, dan weat nit mie gezope.
Dan wead nog eve het geld geteld, en dan wead wer durch geheld.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE LUUJ HANT RECH
(Buutemarsch)

1945: Teks: Hub. Schuncken

Uveral de luuj hut zaage, och wat wur het doch ee gluk,
keume doch die schun ouw daage, doch wer gouw no os teruk.
Doch die tie, die ins worre, blieve vot op jedem val.
Hope dont vur al sinds joare, dat het beter wede zal.
De luuj hant rech, het geet oos schlech.

Refrein:
Worum noe griene, kom, lot oos laache,
den wenst doe dich hei op de eet,
nit aaf en tou nog get vreut kans make,
dan is het ganse leve nieks mie weet.

De luuj hant rech, het geet oos schlech,
gelle kan me nog gaar nieks, wat vier nudig, is nit te han.
Leider hant vier ooch gee gelt mie, dat me zich nieks leiste kan.
Wilt me zich enne anzoog kope,in ut schwat en veul te duur,
kums te dan no heem gelope, vings te ing schplinkter neu stuur.

De luuj hant rech, het geet oos schlech,
doch dur moot nit lotte zinke, hope dat het wer beter wut.
Lot oos op de touwkomst drinke, gluf nit alles wat me zuut.
No de dek mot me zich strekke, zoelang wie dur schoon oos drukt.
Ieschdaags zies doe doch wer trekke, ut gluk no het Strtje teruk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MING GRUNSTROAT
Teks & meziek: H. Schuncken

Doa woa mieng ouwesch zint geboare,
en ich mieng lummeljoare han volbraach,
all dit pleetschke kan mie hat bekoare,
woa in de vremde ich duks na gedaach.
Al wor ich ooch gans wiet in vremde strieke,
doch ummer bleef mie hat doa hin gerich.
Woa ich zoe mennig wietske ha geriete,
woa ich geleeft, gezoonge en gedicht.

Refrein:
Dat is de Grunstroat, dat is mie Strtje,
het is uveral bekank.
Op gidder durp, op gidder pleetschke,
wie in de stad en op het lank.
Doa wut muziek gemakt, doa wut gezoonge,
woa men zich vreujt, ierlich en braaf.
Doa wut gedanst, doa wut gesproonge,
dich mie Strtje, 3 mol alaaf.

Doa woa die ouw gebroeke en dee zeede,
nog ummer hoeg in ier gehouwe wut.
Doa woa gezaank, muziek en de Geete,
bis noen nog steets dur hoeste toen aa git.
Doa woa humoor en vroezin noets bederve,
de kameraatschaf, vrundschaf en nog mie,
doa wil ich leave, doa wil ich sterve,
doe wil ich later ooch begrave zie,

En kunt dur miezeag man dan aangestrieke,
en zet: "Koom Huubke jong, het wut noen tiet",
dan zaan ich: "Man, mieng tiet is lang nog nit verstrieke.
Loop noa de pomp, dat dich dur deuvel kriet".
Ich wil nog joare lank mieng lidjes geve,
an dea verein, dea spas en vreut oos bringt.
Daan doa allee, doa kans te iwwig leave,
doa woa men laacht en danst en zingt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


MOEZIEK OET EGE DRP
?

Vet donnesjtig is auw wieverdaag, dan begint de sjpass.
Auw wiever trekke durg gen drp, d'r kloon geet oet de kas.
Vier zinge saame in de moat, in d'r walsersjrit.
De sjtiemung zit al rigtig dri en doarum: zing mar mit.

Refrein:
Moeziek oet ege drp, dat deed mich tog zo good.
Moeziek oet ege drp, da kriebelt mich ut blood.
Moeziek oet ege drp, da sjpring ich op d'r dusj.
Mit moeziek oet ege drp leaf ich drei daag op beer en vush.
Mit moeziek oet ege drp leaf ich drei daag op beer en vush.

Op zondig, da truk d'r optoch wer 's middaags durg gen sjtroat.
D'r prins op ziene prinsewaan bei ziene elveroad.
De harmenie of sjpasskapel sjpilt mit veul kabaal,
en noa d'r optog an gen tiek, doa zingt d'r ganse zaal.

D'r diensdig, dat is d'r letste daag, vier gont nog ing kier,
van tsiep noa tsiep tot in de naach en ummer mar wer wier.
Eschgoonsdig zint vier nui kapot, bau is ut gedoa.
't Hirringbiete is d'r sjloes, adiej, tot volgend joar.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


O PLOONTJE
1945: Teks: G. Rinkens - meziek: ?

Ich Grunstroater Geet, woa e likt of waal steet,
die hult veul van spas en van lol,
die nient zich zieng beerkes en schnepskes mit vreut,
en is wal ins hagele vol.
't Gebuurd'op ing kir, dat ing geet gong drop oet,
en bagerde laat in de naach.
Als heem dan ziene gruus mit inne kwispel hem dreud',
hee griemelend zong, mit inne laach:

Refrein:
O Ploontje, mie Appelonia, noe bis toch nit e zoe.
O Ploontje, mie Appelonia, ich zal het noets mie doe.
O Ploontje, mie Appelonia, doe wits, ich hout van dich.
Koom, laach noe ins en kiek mich aa, leef Plonia, leef Plonia.
Koom, laach noe ins en kiek mich aa, leef Plonia van mich.

Zoe wit wie ing liek, os Aplonia schoot:
"Hei schmierlap, dan schlon ich de moat".
In walzertak gong noen dur kwispel drop los,
spektakel bis wiet op gung stroat.
De nobere hoete het spilke zich aa,
zie laachten en spitsten hun oer.
Dur angere daag wor het durp dur van vol,
en zong het gans Strtje in koer:

Het doerde nit lang, of an het hof van dur Prins,
woet uvver die witz veul vertelt.
Durch Prins en durch Richter mit gans hunne Roat,
is toen een loes oerdeel geveld.
Al kumt ing hoes het ee of anger soms vuur,
dan bringt het doch nit op gung stroat.
Mar kiekt uch dan aa, schnapt en puutscht uch ins goot,
en zingt dan en schunkelt op moat:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OLEE
?

't Is ee paar joar noe geleie dat ich p vakantie gng,
noa de drukke Sjpaanse sjtrande en de werme Sjpaanse zn.
Ja, ich sjteeg doa oet de bus en ich rekket mich ins oeht.
Ich versjrk mich doe ing aap, want 't iesjte wat ich hoed:

Refrein:
Olee, bei mie hotel. doa likt ing arena,
mit de sjtiere, de luuj en de trompet.
Och. dat sjandaal, doa wed ich nog ins gek va.
Ich geluf nit, dat ich 't hei dis vakans nog red.

Sjmiddigs, an d'r etesdusj, d'r sjieke antsch aangedoa.
Ja, dat mt ch wirklich zie, wilste ins p vakantie goa.
Num ee sjluuksjke va mi glaas, ch dat vleesj, dat mt ich waal.
Val mit sjtool en al doe um, want ich sjrk va dat kabaal.

's Ovvends muj doe noa gebed, ich bin gans krank va al die zn.
Ich bin roed i mie gezich, zoe wie ing frisj geplgde hn.
Sjnel wor ich i dreumelank, sjloaped heerlijk en mit row.
Mar doa wr wer dat sjandaal, ich ws waal dat 't kome zw.

Huur ins hei, uur sjnapt 't waal, de naas, die houw ich noe gans vl.
Pakket sjnel de bus noa heem, ich houw geng va Sjpaanse ll.
In s drp sjnel noa de tsiep, doa wor karnaval volp.
Och ich dach, ich wed nog gek, want doa sjtng d'r sjlager p.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS GEETERIEK
Teks: J. Vossen - melodie: "Waar in het bronsgroen eikenhout"
Oetveurende: De Geete


De schunste plaatsch in het ganse land, wo dur got of stoat,
vingt ier in oos eege durp, 't is en bliet oos Stroat.
Wo me ooch te spreke kumt, uveral hut me gauw:

Refrein:
Dat is het Geeteriek, woa ich zoe van hou.
Dat is het Geeteriek, woa ich zoe van hou.

Woa get schuns geboane wut, op allerhand gebiet,
wo het is de meute weet, wat me huut en ziet.
Wo de luuj zich eenig zint, in vreut en leet zich trouw:

Wo ze hant inne Zankverein, wo me stolz op geet.
en dobei ing Harmonie, die nit onger deet.
Pieleboag en Doevecloeb en dobei ing vrouw:

Wo besteet inne Geetecloeb, mit Prins Carnaval,
de de Grunstroat spas bezurgt mit flauwe kul en bal.
Wo ze hant ee Comit, wo de Stroat op bouwt:

Wo me geer ee druupke hat, vuur inne kranke maag.
's Oavunds laat op heem aa spoort, mit ee stuk in dur kraag.
Wo ich wil begrave zie, wen ich sterve zou:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


OOS GRUNSTROATER ZIEPE
(DUR GEETE-SJTAL)
Opgedrage aan de Wiete in gung Grunstroat

Teks: Sjeng Vossen - melodie: "Kleine Schaffm...(?)"

Lotte vur drinke, lotte vur klinke,
schud die druupkes nog ins vol.
Zit nit te dinke, ier hooft mar te winke,
al schleet het uch och in dur bol.

Refrein:
De Grunstroat ziene Geetestaal, m, m, m,
telt zes tsiepe in totaal, m, m, m.
De Grunstroat ziene Geetestaal steet mit niepe bovenal.
Want ze pitsche dur op zieng tiet,
bei dur Wiel en dur Huub,
bei dur Frans en 't Goes,
bei het Berb en dur Fringse Piet.

Wat hat ier geer, lomonade of beer,
ouwe kloare of cognac ?
Zut toch vurzichtig, 't weat uch nit richtig,
ier kriet nog ee stuk in der hak.

Al wit get geboane, de Wit wil ich roane,
komt mit dat schnepske uuver de bruk.
Want oane dea "kloare" geet alles verloare,
en krient vur die tied nit teruk.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


PAK UCH BEI EE
R. Drenberg

Zet alle surge an ing zie, der vasteloavend is weer hie.
Alles is dan egaal, vier singe in os ege taal.
Doa hant vier ee gans joar op gewach, en a gedach, daag en nach.
Ginne brinkt os doa van aaf en roope: Grunstroat alaaf.

Refrein:
Pak uch bei ee en maak plezeer,
drink dich ee drupke of ee lekker gleeske beer.
Koom, pak uch noe vas want alles deit mit,
al kome vier drei daag langk neet in gebed.

Auw wieverbal, ut masker op, mit der optoch mit, ut ken neet op.
Vier heve dan die drei daag langk, en stond in het roed op de Rabobank.
Ut goonsdig gans laat oet gebed, der vasteloavend vilt neet mit.
Der inne is meug, der angere krank, van winnig sloape en der drank.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE PROEMEMOEL
?

Refrein:
Doe has ing proememoel, doe has ing proememoel,
doe sjniets ee zoer gezich.
En mit die proememoel, en mit die proememoel,
ja, hot ich alling mar mi, ja, hot ich alling mar mi,
ja, hot ich alling mar mi va dich.

Witse nog wie ich dich han gevonge ?
Ich zoog dich mit de vasteloavend sjtoa.
Vier hant saame drei daag lank gesjpronge,
mie hats, dat is veul vlotter gange sjloa.
Mar wie ich dich eschgoonsdig oane masker how gezi,
geleuvet ich mieng eege ooge gaar nit mi.

Karneval mak dich de sjunste vrouw,
want alle mansluuj kieke um noa dich.
Lotte zie dich drei daag nit mit row,
zoe sjun is dan die engele gezich.
Mar al die mansluuj weete nit wat ich al joare weet,
want oane masker bis doe och ut kieke wead.

Zits doe vur der wesjdusj dich te sjmienke,
get lippesjtif, get roesj en zoe get nui,
mot ich an die iejste kiere dinke,
toen dach ich: "Wen ich die vrouw noen ins hui".
Dan zien ich dich wer tusje al die auwe wiever sjtoa.
Noe wead ut tied, ich wil mit dich wer pronke goa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DUR SCHUNSTE TIET VAN HET JOAR
(Dur Fasteloavund)

1938: ?

Dur schunste tiet van het ganse joar, die daag van spas en van lol,
dat gidder Geet, zij oat of joonk, dur kiebus schleet op hol.
Zieng zurg vergit, nit dinkt a leet,
mar dansend en springend de stroat op geeet.
Dat is dur Fasteloavund.

Refrein:
Fasteloavund, wee deet doa nit an mit ?
Fasteloavund, wee geet dan vreug no ge bet ?
Fasteloavund, wee hat ze dan nit gries ?
We zingt en springt, verkleejt zich nit, in 't Geete Paradies ?

En went die Geet oet dur stal, zich pakke bije nee,
en reeze de ziepe oet en in, mit "gef oos nog mar ee".
Het strtje op, 't Strtje aaf,
dur hoot inge nak en de erm lang zich aaf.
Dat is dur Fasteloavund.

Dan laagt die Geet dur ganze daag, van smrgens vreug tot laat.
Wat schmakt dur schanps en ooch dat beer, en ooch die irpelschlaat.
Dan loert dur mont van oove eraaf,
en zet in zich eege: "Ier Geete Alaaf".
Dat is dur Fasteloavund.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


HET SCHUNSTE WAT HET GIT
Teks & meziek: H. Schuncken
Oetveurende: De Geete


Went het elf November is, vreujt zich oud en joonk.
Geet het Stiena mit dur Chris, de Tant en ooch dur Noonk,
hin al noa die Geet, vreuje zich dan kolossaal.
Vot is zurg en leed, dan is alles doch egaal.

Refrein:
Dur vastelovund is het schunste wat het git.
Het amuseert zich gidder en deet ooch feste mit.
Doa wut gedanst, herum getolt en ooch gelaach,
en alles hat de schunste lol bis midden in de naach.

Zes vol daag wut daan geschoeft op koel of de fabriek.
Dan is het schuppe, wirke troef, dinkt nit an dansmuziek.
Mar is dur leeve Zondig doa, dan vreuje ze zich al,
dan is het mit het werk gedoa, de Geete hant dan bal.

Viert dorum vastelovund flink, het leave is zoe kot.
Danst en joelt daan dat het klinkt, wirkt iesch went het mot.
Ploagen uch get veuel de zurge, hat doa aa doch lak.
Zet ze op ing zie bis murge, zingt huuj dat het krakt.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE SJOEPKAR
?

Refrein:
Noe hant ze mich de sjoepkar geklaut,
mieng ganse carriere verzaut.
Jeu mich, nee, wat inne pech,
want zonger sjoepkar kunste nurges terech.
Jeu mich, nee, wat inne pech,
want zonger sjoepkar kunste nurges terech.

Inne kleine tuinkabouter sting joare achterein,
in het park, tusche de rose en dat vonger mer get fijn.
Va murge , wie er wakker woet, doe repe nondeju,
leep euveral te zeuke en reep op alle luu.

Minister dingeskirke woed geare president.
Het ging neet veur de titel, maar he deget veur de cent.
He hey ging referenties, mer get goods achter de hand,
en sjus wie he ze nudig hey, doe schreide he moord en brand.

Frenske, de ging sterve, maakte zie testament,
alles hey er sjoon verdeilt tot op der letste cent.
Vlak veur he noa den hemel ging, doe trok he gans wit weg.
Reep op zieng vrouw: noen kom ins gauw, wat zunt de luu toch slech.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ING SJOEPKAR
?

Wilste ins goa bouwe, mar doe has gee geld,
dan moste nit der mood verleere.
Sjnap dich dan ing sjoepkar, want dat is wat dich da felt.
Doe bouws ut sjunste huuske van de welt.

Refrein:
Gef mich die sjoepkar, gef mich die sjoepkar,
dan lot ich dich zi watstoe doamit kens do.
Want mit die sjoepkar, ja, mit die sjoepkar,
doamit maak ich minniginne vro.
Doe vuls dich zieker hongeddoezend kir zo sjterk,
want mit ing sjoepkar zitste noewts miej oane werk.
Gef mich die sjoepkar, gef mich die sjoepkar,
dan lot ich dich zi watstoe doamit kens do.
Want mit die sjoepkar, ja, mit die sjoepkar,
doamit maak ich minniginne vro.

Wilste als sins joare inne sjunne gaat,
woa in se dich ins oet kins leave ?
Haste da ging sjoepkar, da maks doe nit veul paraat,
want dan is al dat wirke veul te sjaad.

Wilste ins goa sjrieve op ing anger baan,
da vroage ze dich noa papiere.
Haste da ing sjoepkar, ja, noen loester wat ich zaan,
gebroek die wenste geer dat werk wils haan.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


SJPASZAMBA
?

Refrein:
Zinge, springe, laache, danse, kom schnap uch ins vas.
Veul de vreujt die se gikker joar mit de vasteloavend has.
Heng omhoeg, schrei alaaf, de tied is noe wer doa.
Gans Limburg trukt wer dur op oet, vasteloavend viere goa. (2x)

De vasteloavenstied wille vier nit kwiet.
Doa kunt os ginne dra, doa kens te zieker van op aa.

Os eege Limburg swingt, uuveral doa hingt,
d'r vasteloavendsjpas, dea se bei os in Limburg has.

De widsjaf sjteet vol luu, morge, gister, huu.
Vier houwe richtig op de kis, bis ut eschgoonsdig is.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R SJWIGGERMODDERWALS
?

Refrein:
Wie ich gong vreie bei mie medje, bei mieng vlam,
vool mich ut iesjte op, die flinke sjwiggermam.
Ze woaged wal honged kilo en wor nit zoe knap.
Gelukkig liekt mie medje op d'r sjwiggerpap.
Gelukkig liekt mie medje op d'r sjwiggerpap.
Ja, mit zoeng sjwiggermodder, sjwiggermam wie mieng,
da has te gee leve, geet alles d'r neve.
Ja, mit zoeng sjwiggermodder, sjwiggermam wie mieng,
da biste sjnel wer vreigezel.

's Zondigsmiddigs moet ich op de middig zie,
de soep wor vettig en nit werm, 't vleesj wor vrie.
D'r ruk va sjpruutjes hou mich bei de lof gesjnapt,
toch moes ich doe of mich 't ete hou gesjmakt.
Toch moes ich doe of mich 't ete hou gesjmakt.

't Aafsjeet numme doered 's ovvens wal ins lang,
da hoed ich boave wer die flinke sjwiggermam.
Sie sjloog dan hel op 't gebun mit hrre sjloep,
en effe later sjtng ich da wer op d'r sjtoep.
En effe later sjtng ich da wer op d'r sjtoep.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


'T STROATJE
Teks: Trout & Nol Lutgens - melodiek: "In Kln am Ring"

In 't stroatje kling bin ich geboare, dat is get wat ich noets vergeet.
Woa ich versjleet mieng vleegeljoar, woa ich gedeeld han leef en leed.

Refrein:
Loop ich zo langs der watertoere, dink ich an vreuger joare truk.
Wen t'soavends dan die sterre loere, herinnere zie an sjtil geluk.
Wen t'soavends dan die sterre loere, herinnere zie an sjtil geluk.

De ieschte moal dat ich mit ee maedje s'zondes ovends wandele gong,
dat woar langs ut Bunger paedje, bis dan der watertoere vuur os schtong.

Wie ich die zaag: "Van dich kan ich houwe", doe woos dat kink al gauw bescheet.
En later zint vier dan goa trouwe, bis huu deed mich dat nog nit leed.

Vergange zint noen och die joare, maar nog deed mich 't noch nit leed,
dat ich in 't stroatje bin geboore, ich bin doch sjtolts te zie ing Geet.

En loer ich sjtraks oet 't himmels poatje en zien uch dan wer hei bijee,
uch auw bekinde oet 't stroatje, dan zaan ich sjtil: "Alaaf de Geet".

Laatste refrein:
En zien ich dan der watertoere in gedanke vuur mich sjtoa,
wen t'soavends dan die sterre loere, weul ich nog ins noa 't stroatje goa.
Wen t'soavends dan die sterre loere, weul ich nog ins noa 't stroatje goa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R TIEKEWALS
?

Refrein:
Hei zitte vur wer an de tiek, s lever, die gir s wer sjtiek.
Vur sjtunt nit mie vas p s pete, vur hant wer ee sjtuk in de hank.
Hant vur noen wer ee beer, s tng vult zich aa wie va leer.
't Is toch ing ielend, dat zoehpe, vur mtte op geem aa goa kroepe.

Ich zoot heem p de bank, ing beerwoesj in de hank,
mich wer uns te vervele, want d'r ovvend de woed mich te lank.
Ich noam mich doe d'r jas, mieng vrouw, die woed gans blas.
Ee sjtundje noa de tsiep, doa han ich teminste get sjpas.

Ich lopet noa d'r maat, 't wr nog nit zoe laat.
Ich dach: doe has nog ffe tied, 't lup allenuij nit zoeng vaat.
Doe drnk ich mich ee beer, dat han ich ummer geer.
Ich koam doe an g'n tiek en dach: ich drink niet mie wie veer.

Op ins, doe woed ich roed, ich moet ins richtig oeht.
Ich lopet noa 't huuske, och, wat houw ich toch groete noed.
Doe koam ich p de plee, ich wor doa nit allee.
De inne wool nit voet, 't lopet mich doe langs de bee.

't Is ing oer of ing, ich kien heoi dikke bing.
't Is tied um te betale, mar dat kan ich noe nit mie alling.
Gee geld mie p de noad, d'r wied, de kiekt gans koad.
Gee miensj kan mich noe helpe, trek lik ich wer p de sjtroat.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT IS WER KARNEVAL
Th. Roering

Ut ganse joar is knieze, de trof nummer ee.
Inne Duujts zet: "oh, was miese", luu va de Grunstroat zit nit tevree.
Mar is ut wer karneval,
treffe alle zich in de Geetesjtaal.

Refrein:
Gans Grunstroat is op de bee, ut is wer karneval.
En we pitsche os noch ee, want ut is wer karneval.
Dur jeck steet nummer ee en hilt os bijenee.
En vier schreije van ol, ol, de Grunstroat is ok.

Vier zint nit mi te remme, zint noch lang nit muj,
joa, en lotte os verwenne durch sjnaps en ut gerstebruj.
De luu sjtunt vuer op de sjtoep,
wille springe, joa, bei dur Weijers Joep.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


UT IS ZOE SJUN ING GEET TE ZIE
?

Refrein:
Ut is zoe sjun ing Geet te zie,
da hoef vuur os nieks angesj mie.
Vuur os is dat ut sjunste wat ut giet op dis ead,
Geet te zie is alles wead.

Al joare weed bei os dur vasteloavend gevierd.
Dat hant de pap en mam os als kling kinger al gelierd.
Dur vasteloavend kenne vier drum good,
dat zit de gruuskes en de noeke in ut blood.

De koetschegruuskes, elveroad, dur dansgroep vuurop,
die zette mit de sjpaskapel dur zaal wer op dur kop.
En ozze prins, dea zingt ut helst van alle nuj.
De vasteloavend sind ze hei noch lang nit muj.

Mit troat en trom, doa weed bei os hei stimmung gemak.
En od en jonk, die hant zich in dur erm vastgepak.
En same danse vier ut stroatje op en aaf.
Noa gidderinne roope vier gans hel "Alaaf".


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


VASTELOVVENDSKWATSJ
?

Ich zoot lets in d'r vlieger, want ich wool noa Amsterdam.
Och, ich wr p zeuk noa effe row, ja vuur mieng sjwiggermam.
En de rees, die gng vrei gd vuuraa, zoe wie dat ch mt zie.
Pltslich vool d'r motor oeht, 't ganse vliegtuig brook in twie,
't Zaag va:

Refrein:
Hoebbel, knoebbel, klatsj-boem-paaf, ich wed hei va nit gd.
Gef de flauwe kul ins draa en dch ins nit zoe bt.
Sjeure, meure, rakkiezak, noe wed 't mich gemind.
Ee, twie, klatsj-boem-faldera, dat is wat ier mich kint.

D'r sjtadsprins va s Woabich wr geleefd bei oad en jonk.
Ja, want woa de gwwe miensj ch koam, gong minnig rundje rnk.
Minnig inne woed da heiter, sjloog de wiedsvrouw op de vt.
Mar dat vng de wiedsvrouw gaar nit gd, dat is nit wie 't mt.
Zie ropet:

Mit vastelovvend an de tiek, zoot 't Sjefke p ing kruk.
Gikkerinne goof doa rundjes, drnk zieng piepkes, sjtuk vur sjtuk.
Och d'r Sjef woed ummer blauwer, keek gans sjel va al dat beer.
Pltslig goof he inne brul en wrp zie glaas neve zich neer.
He zaag va:

Op vastelovvendzndig sjtng pastoer vuur 't altoar.
Mar de kirk, die wr gans leg, want al die knutsje wrre sjwoar.
Noa ing diekke sjtnd va wachte, houw pastoer 't wal gezie.
"Wen mieng sjapkes noe nit kome, km ich nechste wek nit mie."
Hee zenet:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


WANT ING GEET, DIE GEET NIT WIET
?

Refrein:
Want ing Geet, die geet nit wiet, in de vasteloavends tiet.
Want ing Geet geet doa op sjtap, woa ut mit sjtimmung ummer klapt.
Want ing Geet wit woa ze bliet, umdat ze doa ut sjunste kiet.
Ze geet nit wiet boete de poat, ze viert hei in de eege sjtroat.

Dur zint lue oet de Grunsjtroat waal ins gans wiet voet geweas.
Bis boave de riviere leepe zie de polonais.
Ut kalle in hun moddersjproak woar al gans sjnell verliert.
Dat kieste wenste urgens angersj vasteloavend vierst.
Werp ozze road nit in dur wink, want ut wit toch jidder kink:

Wie mit krismis en mit poasje, is ut och mit karnaval.
De sjtimmung en de sjpass, die vingste ech nit ueveral.
Al zukste ut i Hele, Klle, Kirkroa, woa dan och,
al sjnell haste va dat soort vasteloavend ech genog.
Werp ozze road nit in dur wink, want ut wit toch jidder kink:

En al is ut bei os echt nit ummer kook en ei,
toch kieste os die daag nog mit ging tien peads voet va hei.
Wat hat dat noe vuur zin um te goa zeuke noa de sjpass,
went dat an de duur vuur 't rape ligt, wenste dat heem al has.
Werp ozze road nit in dur wink, want ut wit toch jidder kink:


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


D'R WIETSJAFBLUES
?

Ut woar um hoaf zieve, ich leep durch de sjtroat,
houw sjtriet mit mieng vrouw, wat wor die mokkel koad.
Ich gong noa de wietsjaf en dach doa nieks bei.
Ich bin inne maan en veul mich richtig vrei ...
Dat is d'r wietsjafblues, ja, dat is d'r wietsjafblues ...

Ich zoot op ing kruk en besjtelled ee beer.
Dat don ich wal ins dukser en dat don ich richtig geer.
Ich kiek noa d'r wiet, mar hea keek och noa mich.
Hea zaag: "Hee jong, ich kien nog wat geld van dich ..."
Dat is d'r wietsjafblues, ja, dat is d'r wietsjafblues ...

Ich dink: "Doe sjtees op en lups ins noa de WC",
mar wie ich toen doa koam, doe dag ich: "Ojee,
doe kins ja nit mie mikke", wat how ich inne lol.
Ut loopet mich alles d'r neaver, want d'r bak, dea wor al vol ...
Dat is d'r wietsjafblues, ja, dat is d'r wietsjafblues ...

De boksepiep naat, zoe gong ich doe eroet.
Ich dach: "Doe mos truuk goa noa dieng eege boet".
D'r sjlutel wor zjwoar, ut loak wor te kling.
Noe weet ich och woarum ich dat loak noets ving ...
Dat is d'r wietsjafblues, ja, dat is d'r wietsjafblues ...

Endlich woar ich binne en looput erop.
Ich keek doe in de ieskas, mar doa wor alles op.
Dan mar noa bed, dan han ich mieng rouw.
Mar och, ich wor ens vergete, doa looch in dat bed och mieng vrouw ...
Ich bin inne maan en veul mich richtig vrei ...
Dat is d'r wietsjafblues, ja, dat is d'r wietsjafblues ...


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


ZOE ZINT WIR GEETE
Teks: Hub. Schuncken- meziek:

Van winnig gelt en van die schlechte tiet,
wet uveral geklaag, wohin me kumt.
Me deet zich nieks wie schele, rooze, strie,
mar doa mit wut het gaar nit beter, vrunk.
Wat gaar nit anges kan, dat mot me drage,
en vroe zie, dat het nit nog schlechter geet.
Hout gowe moot dan, mit dat ewig klage,
mak ier uch zelver bloos het leve leet.
Vier verleze, al vilt het schwoor, doch nooit nit dur humoor.

Refrein:
Vier howe vast an ooze Geete ...(?),
went schlech die tiet, wut zich get scheef gelaag.
Allee d is wirklich inne erme maan,
d nit zoe rech van hatte laache kan.

Mit de prieze, stuur dont zie oos drukke,
dur letzte cent holt me oos eroes.
Van alle zie deet me an oos plukke,
en me is nit mie heer in zie eege hoes.
Me darf trotzdeem dur kop nit hange lotte,
dit hat doch ginne zweck en is verkiet.
Hant vier och zurg, kleene ofwel groete,
vier hope ummer dat het beter drient.
Op reen kumt zonneschien, en spas hilt alle pieng.

Graat weil vier hant noen, bitter nuut te krake,
drum is het nudig, dat vier aaf en touw,
vur stonde oos de zurg van dur hals aaf laache.
Dovuur is jaa dur Fasteloavund doa,
Zoe wie al hondert joar, schun in iere,
dit Volksfest bleuit, hei ummer op neui,
zoe wille vier noe Fasteoavund viere,
vreei van spektakel en alle biesterij.
Numt uch een vuurbeelt draa, speut in gung heng, pakt aa.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


DE ZKKE VAN D'R PIET
?

Wie d'r Piet gebore woed, vuur ee joar of get,
doe begoes de ilend al, doa in zie kingerbed.
Rujjig loog he in de weeg, alling mar get te ete.
Och, wat wor 't leve sjun, bis he zieng zkke kroog gemete.

Refrein:
Ja, die zkke van d'r Piet, och, die zint 'm vl te lank.
En he wed ze nit mie kwiet durch de muuffe zjweetgesjtank.
He probeert 't ummer wer, mar 't wilt 'm noets ins lukke,
en dat maht d'r erme Piet gans krank.

De probleme koame wer in de twiede klas.
He gong doe geer gimme, want dat koam 'm gd va pas.
Sjtpte doe zieng zkke bei 't Klske in de sjoelmap.
Mar de houw dat geroake en de vool doe va de sjoeltrap.

Wie d'r Piet verkiehring kroog, zaag dat medje drek:
"Vure han ich nit zoe vl, noe krieg mich nit d'r sjrek".
Pietje zaag: "Dat is nit sjlim, dat ka mich gaar nieks sjele.
Mieng zkke sjtp ich in dieng bloes, da zal doa nieks mie fele".

's Zoemers op de bloete veut, kreeg he waal get mit.
Zoe trf Pietje ch zieng vrouw, mar lang doeret dat nit.
Wie zieng vrouw zieng zkke rook, zaag zie: "Ich ving 't waal gd.
Inne maan mit sjtinke zkke, is noe graad nit wat ich han mt."

Ummer hat d'r Piet gezag, alles hat ee ing.
Dat koet 'm nieks sjele, want he vlt zich nit alling.
Och noe in zie depe graaf, likt he wer ins tezame.
He likt doa mit zieng zkke, d'r pastoer goof 'm 't Amen.


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME


R>