HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in SCHINVELD (gemeente: Onderbanken)

Deze site wordt onderhouden door Hilde Widdershoven i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco Aezel hubbe is neet verkiert, inne - Koosj Baeter - 2010/2011 (tekst gevraagd!)
midi Al woene v'r in 't grotste loak
midi Alles wuurt good
midi Annemie
blanco Beer dat sjmak zoe lekker, 't
blanco Biej de raod van 11 mot 'r zin
blanco Bis doee beklop?
midi Biste sjt, de
blanco Biste sjtuk, t
blanco Boah, dat is lekker man - Wanna Biej - 2009/2010 nr.1 (tekst gevraagd!)
midi Boem, paaf, 't is weer carnaval
midi Bujelke, 't
blanco Carnaval in Rio
blanco Dan zint vier hieej, dan zint vier doa
midi D 't langste lft
blanco Doa mose mit sjtoegkele
blanco Doe erme papa
blanco Doesj
midi Doeve Sjeng
blanco Doevepiet, de
blanco Drie daag de kop los
blanco EHBK (Iesjte Hulp Bieej Karnaval)
blanco En dan hoempelt 'r
blanco En dan kumpste in de Hazebats
midi En went de Geet neet geet
blanco Es Limburg vasteloavend viert
midi Gief 't zich dat ??
blanco Haas en Meut
blanco Harie mit zieen bastuba, d'r
blanco Heije ze os mer wildj geloate
blanco Hendjes in de loech
blanco Henk en Saar van t Hollesj
blanco Henne renne
blanco Hoej plup marsj
midi Hoempapa, d'r
blanco Hoonder tango
midi Hout dich aan de luuj neet op
midi Hup Carlinke
blanco Ich bin de droad kwieet
midi Ich bin liever voel dan meug
blanco Ich kom waal noa
blanco Ich sjtuuter! - Wanna Biej - 2010/2011 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Ich weet 't neet
midi Ich wil mit dich proeetsje
blanco In Ganzepas
midi Jonge van de drek, de
blanco Karnaval in de jungle
blanco Kieek ns hieej
blanco Klara, 't
midi Klumpkestuuet, de
midi Knoebele
blanco Koen Knoake
midi Kom mit os mit
midi Kom mit vasteloavend
midi Kom noee mit noa Sjilvend
blanco Kom op, gaef gaas
blanco Kuuebus, dr
blanco Limburg lacht, Limburg laeft
blanco Limburgs kindj, ee
midi Loat Sjilvend neet verloare goan
midi Loat toch diej teek los
blanco Maak dich toch geen zurreg
midi Miee moemmegezich
midi Mieen dansmariej
midi Mieen geboartedurp
midi Mieen heudje en mieen trumke
blanco Mieen opa en oma
midi Mieen putje beer
midi Mieen sjoenfamilie
blanco Mieen vastelaoveshart
blanco Mieene buurman dae is gek
midi Mieene doedelzak
blanco Mieene dreum
midi Mieene sjeem
midi Mit karnaval dan sjient de zon
blanco Mit karnaval dan sjteet de welt weer op de kop
blanco Mit karnaval make vier plezeer
blanco Mooch 't ooch ee bietje langer zin?
blanco Nie-mesjieen, de
blanco Nuuje naam, ene
midi Och Mariej
midi Ode aan 't Limburgs Plat
blanco Oees durp is apart
blanco Oees karnaval
midi Opperhoejboek, d'r
blanco Ozze haan
midi Pak uch vas
blanco Pan aaf, een
midi Pietsjoog, 'n
midi Priejje, priejje, priejje, ummer weer diej priejje
blanco Prins va Sjilvend
midi Proeetsjkapel, de
midi Putje, 't
midi Ram gek
midi Rieefkook
blanco Road van llef, de
midi Rundje Limburg
blanco Samba carnavalesque
blanco Sjang en Irma
midi Sjeeve sjoasjsjtee
midi Sjilvend Alaaf !!!
midi Sjilvend op zieej bis
midi Sjilvender jongere
blanco Sjilvendse sjlager, de
blanco Sjlambaek
midi Sjnubelke
blanco Sjoen sjnk va Sjang
blanco Sjoenkele
blanco Sjpas - Dlle Diva's - 2010/2011 (tekst gevraagd!)
midi Sjpas ongeree
midi Sjpaspolka, d'r
blanco Sjpegel, d'r
midi Sjpek en ei
midi Sjpringe en danse
midi Sjuul mit ziene kwetsjbuul
blanco Skieje
midi 't Geet neet mit de Geet
blanco 't Geet van zellef
midi 't Wuuert noee toch waal weer ins tieed
blanco Tappen
midi Trom en de trut, de
blanco Unske mie, 'n - Ron, Camiel en Vrunj - 2010/2011 (tekst gevraagd!)
midi Vasteloavend (1)
blanco Vasteloavend (2)
blanco Vasteloavend bringkt os vrujd
blanco Vasteloavend in mien blood, de
midi Vasteloavend is ee virus
blanco Vasteloavend, ja, ja
blanco Vasteloavend vieere vier zoe gaer
midi Vasteloaves-haan, d'r
blanco Vasteloaves-karavaan, d'r
blanco Vasteloaves-klok, de
blanco Vasteloaves-rok
blanco Vasteloaves-spirit
blanco Vier blieeve hieej
blanco Vier hubbe geluk
blanco Vier kinne 't neet loate
blanco Vier motte mie bewaege - Koosj Baeter - 2010/2011 (tekst gevraagd!)
midi Vier sjtieegen op mit de Geet
blanco Vier veule os wie in d'r hiemel
midi Vier vieere fies
blanco Vier vieere vasteloavend
blanco Vier zint alweer d'r bie
midi Vier zint de meute, meute, meute
blanco Vier zint gereed
midi Vier zint v Sjilvend
blanco Vieerste karnaval mit mich
midi Vreegeleer, de - Joep Rademaker - 1979 (tekst gevraagd!)
midi Vrueger woare vier engelkes
midi Wae gee beer drink
midi Wiegkele en wagkele
midi Wiej is 't mit die Geet ?
blanco Woe blieeve ze?
blanco Woe hingk zieej oeet?
midi Zit dich mr ins bieej os aan de teek
midi Zoe wiej 't vreuger in Sjilvend woar
blanco Zoelang hiej sjtumming is
blanco Zoepnaze, de

Schinveld heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje
Hilde Widdershoven


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME