HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME

Carnaval in MEIJEL

Deze site wordt onderhouden door Hilde Widdershoven i.s.m. vele andere enthousiaste Limburgers.

blanco Alaaf!
blanco Alle remme lós (1)
blanco Alle remme lós (2)
blanco Allemol én de mellúk - Bokka chica's (tekst gevraagd!)
blanco Allergròtste sjat, d'n
blanco As ik in ow oeëge kiek
blanco Asjemenow!
blanco Bakkelei
blanco B.A.T.S.
blanco Bénne géj d’r ók wir béj - Èngesjoote Wild - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Blieve kwééke
blanco Blieve lache - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Bling….bling… - Krék Goe! (tekst gevraagd!)
blanco Boks van zin vader, de - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Bonte kermis
blanco Butje westen
blanco Buurman bestèlt, den - (tekst gevraagd!)
blanco Bij Funs - (tekst gevraagd!)
blanco Carnavallecitrus, de
blanco Carnavalskriebels
blanco Confettie en unne samba in de hand
blanco Dan kumt de zoon d'r wir dùr
blanco Dè is wà ik wil !
blanco Dè kan ik nie, dè ken ik nie - Èngesjoote Wild - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Dees dréj daag
blanco Di wil ik viere
blanco Dnevoaletsav - Nie Wisj - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Döbbel zeecht
blanco Dor doe ge niks an - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Dor hébbe wij wal orre nò
blanco Dor velt me de boks van utj - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Dörske wil ik zin, un - Sjuppe Éllef - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Dréj daag
blanco Dréj daag èn de sjitj
blanco Dréj daag raak
blanco Drieka werd dansmerietje - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Duchtig féste
blanco Dun tidj dè alles kan ! - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Duzjend vlinders - Hötje Moes 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Echte Méélse Dörskes - Nie Wisj - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Echte vriende - Vérrig - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Éfkes saame
blanco Éllef - Sjuppe Éllef - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Én nao leeste, de - Pótpoerie - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Éwwig Carnaval
blanco Féste - Hannes - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Fiësta Carnaval
blanco Gaar nie wisj
blanco Gangmaaker, de - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Ge stòt nie óp - Kumtjie! - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ge wit wà ik bedoel! - Hötje Moes (tekst gevraagd!)
blanco Géf mèr gas - Harries (tekst gevraagd!)
blanco Gén gejaag - Krèk goe! - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Gén kaaw - Goe Zat (tekst gevraagd!)
blanco Geniete
blanco Goe Utj De Vèèref - Èngesjoote Wild 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Goei neus vur carnaval, 'n - Nix’n (tekst gevraagd!)
blanco Goei recèpt!, un - Krèk Goe! (tekst gevraagd!)
blanco Gij béént 't héllemol
blanco Gij en ik
blanco Haand umhog
blanco Haantje de Vurste
blanco Hé gij
blanco Hé hé hé - De Wielies (tekst gevraagd!)
blanco Hé, lekker ding
blanco Hél sjon ding, 'n - Ingewééjde Bókse (tekst gevraagd!)
blanco Hier bén ik groeët gewórre
blanco Hoe dè die dè du - Óngerakkesen Doorst (tekst gevraagd!)
blanco Hoezoewe wòrrum carnaval - Nix'n - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ieën, twieje, dréj - Hatsjee - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ik droeëm nò minne zin
blanco Ik gao veuróp - Vérrig (tekst gevraagd!)
blanco Ik geluuf dè ik unne kieveloeëter ben - Fozje (tekst gevraagd!)
blanco Ik kan d'n hélle wérreld èn – Kwatsj - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Ik kóm wa latter
blanco Ik moet bèùke van 't lache - Pótpoerie - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco In den toddezak - De Hepies (tekst gevraagd!)
blanco In Méél barst ut wir los - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco In Méél dor viere we karnaval - Cor Luijten (tekst gevraagd!)
blanco In Méél mi Carnaval
blanco Jao, ik wil
blanco Jao jao dor getjie hin - De Hepies (tekst gevraagd!)
blanco Jao zitjie - De Vetlérre Gummiefóddels (tekst gevraagd!)
blanco Jeske, 't - Pótpoerie (tekst gevraagd!)
blanco Joeks en lol
blanco Jóng, dè is toch sjiek
blanco Kan nie baale - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Kastelein - De Hepies (tekst gevraagd!)
blanco Kievele - Nix'n - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Kieveloeëte lied - De Rò van ellef (tekst gevraagd!)
blanco Kieveloeëtekriebels, de
blanco Klank én drank - Duo Mis (tekst gevraagd!)
blanco Kloe, de
blanco Klómpe Toon
blanco Knock-out ! - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Knoevele - Vérrig - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Knus - Zus & Zoeë - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Koeveloeëte samba - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Kom d'r bij ! - Kwatsj (tekst gevraagd!)
blanco Krusjpunt in de Pieël, ut
blanco Lach óp òw gezeecht, 'ne - Zus & Zoeë - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Leve de Kieveloet (tekst gevraagd!)
blanco Limbo in Limburg belééve, de - Krék Goe! - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Lot den boel mèr wèèje!
blanco Lót mèr danse - Nie Wisj - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Lot mèr gao (1)
blanco Lot mèr gao (2)
blanco Lot mèr kómme - Zus & Zoeë - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Lot mij mèr sjuuve - EMC & de H.S. band (tekst gevraagd!)
blanco Lot óns nou geniete
blanco Lot ze mèr gewèrre - J. Ghielen/H. Betting (tekst gevraagd!)
blanco Maffe Méélse Medley, de
blanco Makt nie utj - Vròllie mi balle - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Mamma Mia lot óns gao - Vals Plat (tekst gevraagd!)
blanco Méél blieft Méél - J. Lenders & Toon Leeuwerik (tekst gevraagd!)
blanco Méél óp zin beest
blanco Méél op zinne kop - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Méél vastelaovend - Krèk Goe - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Mééls alfabet, 't
blanco Mééls bloe
blanco Mééls dörpke in de Pieël - De Pieël Parels - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Mééls geluk
blanco Mééls plezier - Pótpoeri (tekst gevraagd!)
blanco Méélse durskes - Nico Joeks (tekst gevraagd!)
blanco Méélse keij, de - W. Ghielen/P. Leeuwerik (tekst gevraagd!)
blanco Méélse maffe dáág - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Méélse och Méélse
blanco Méélse Passadôble, de
blanco Méélse Samba, 'ne
blanco Méélse Vastelaovendfést, ut - Nog Unne Kieër (tekst gevraagd!)
blanco Mergevruug (tekst gevraagd!)
blanco Mi de vastelaovend huuëre ge in Méél te zin
blanco Mi den óptocht
blanco Mi vastelaovend gon we knalle!
blanco Mi vastenaovend - 't Fozje (tekst gevraagd!)
blanco Min bééste Mina - Nico Joeks (tekst gevraagd!)
blanco Minne vogel en ik
blanco Minne zoepfiets
blanco Miss Carnaval
blanco Nie gesjote is altidj mis - Vròllie mi balle - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Nie links, nie rèèchs
blanco Nie óp vekantie
blanco Niks en de hand - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Niks sjonner - Kwatsj 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Nix'n gé lós
blanco Nog nie misjien al har ge 'r géér ! - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Nootekraaker, de - Kwatsj (tekst gevraagd!)
blanco Nije stijl, unne
blanco Oeëme Pieër - Nico Joeks (tekst gevraagd!)
blanco Óndersteboove van ouw ! - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Óns durpke (1) - J. Ghielen/H. Betting (tekst gevraagd!)
blanco Óns durpke (2) - Óngerakkesen Doorst - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Óns Truu - Dandy Band (tekst gevraagd!)
blanco Ónze Jan
blanco Ónze Piejeer - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Óp zuuk… - Knoetsorre & Co - 2007/2008 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Pak mij us lekker in den errum - (tekst gevraagd!)
blanco Par kilo durbij, un - (tekst gevraagd!)
blanco Paradisj - (tekst gevraagd!)
blanco Pieël wir in brand, de
blanco Pieëlkebouter polka, de - Hannes - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Pieëllandpolka, de - (tekst gevraagd!)
blanco Piraat, de
blanco Pluk d'n dag - Krèk goe! - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Prins Carnaval - Hötje Moes - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Puik iedee, 'n - Vérrig - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Ritjzak, de - Hötje Moes (tekst gevraagd!)
blanco Ritme van de kieveloeët, ut - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Rò van ellef Kieveloeëte lied, de - (tekst gevraagd!)
blanco Roetsj, de - Kumtjie - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Rondeum d'n tórre
blanco Sjan en Karel (mi urre parel) - Sjuppe Éllef (tekst gevraagd!)
blanco Sjònste bal, ut - Hannes - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Sjònste, bònte kefee, ut - Sjuppe Éllef - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Sjonste mi de karneval, de
blanco Sjonsten tidj, de
blanco Sjóts en sjéf
blanco Sjudde - Nix’n - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Sjutterééj, de
blanco Ski sjool
blanco Slutj mèr èn - Pótpoerie - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Smèèrges, smiddigs, saoves
blanco Slò óp die troom
blanco Stómmen uul - Groeëte Vuut (tekst gevraagd!)
blanco Supersjònne tidj - Vals Plat - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco 't Liekt me sjon - Kwartaal (tekst gevraagd!)
blanco 't Makt niks utj
blanco Te gek óp 't dek
blanco Te gekke Carnaval, unne
blanco Tent óppe kóp, de - Knoetsorre & Co - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Tidj dè alles kan, dun - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Tovere
blanco Traone óp min wange
blanco Ut is nie te geluuve - De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Ut is te gek um lós te loeëpe - Dónkerblónt - 2008/2009 (tekst gevraagd!)
blanco Ut is toch um te beuke - G. Schijven & Toon Leeuwerik (tekst gevraagd!)
blanco Ut kumt allemol goe - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Ut lééft as nojt teveur
blanco Ut liekt me sjon - Kwartaal (tekst gevraagd!)
blanco Ut stéélt niks veur
blanco Utgewèèjd
blanco Vanaolend bénne gij de minne
blanco Vastelaovend dè bénne gij - De Knoetsorre 2005/2006 nr.3 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaovend in min bloe, de - De Kwéékers 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaovend viere in Méél
blanco Vastelaoves-bést kumt in me lós, ut - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-burgeméster - Óngerakkesen Doorst - 2009/2010 nr.1 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-dinsdig - Coosje - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-jump - Óngerakkesen Doorst - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-kriebels - Twé Kérre Niks (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-liefde
blanco Vastelaoves-mix, de - Énne Pot Druuëg (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-pertij, 'n - Enne pot druuëg (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoves-tidj, de
blanco Vastelaoves-turbullènsie - Munnummunnup (tekst gevraagd!)
blanco Vastelaoveswindj - Pótpoerie 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Véjfde jaorgetéj, 't - Kumtjie! - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Verkikkerd óp karneval - Vròllie mi Balle - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Verslaafd èn Carnaval - De Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Vette carnaval, unne
blanco Volgend jaor?
blanco Vur de carnaval gebórre
blanco Vur sjut? Wa is dè? - Nix'n - 2005/2006 (tekst gevraagd!)
blanco Vuut van de vloer!
blanco Wa bijén gesjojd
blanco Wa kriege ge, as 'n blóndje gé zinge?
blanco Wa vónge gij?
blanco Wa zal ‘t gééve - Sjuppe Éllef - 2009/2010 (tekst gevraagd!)
blanco Wa zor gij zégge?
blanco Waore, de - Nie Wisj 2005/2006 nr.2 (tekst gevraagd!)
blanco We hébbe ’t ècht allemòl - De Knoetsorre & Co (tekst gevraagd!)
blanco We misse nummer dréj - Èngesjoote Wild (tekst gevraagd!)
blanco Wéér us wakker
blanco Wérreldélleftal, un
blanco Wiebele - Dónkerblónt - 2007/2008 (tekst gevraagd!)
blanco Wor waare gij geesteraovend nou - Knoetsorre (tekst gevraagd!)
blanco Wij maakte Tam-tam ! - Kwatsj (tekst gevraagd!)
blanco Wij neeme 't övver
blanco Wij wille house - De Kwéékers De Kwéékers (tekst gevraagd!)
blanco Wij zweeve mi de carnaval
blanco Zalle we dur nog énne vatte - Vals plat (tekst gevraagd!)
blanco Zinge mi vastelaovend - De Pieël Parels - 2009/2010 (tekst gevraagd!)

Meijel heeft vast en zeker meer eigen liedjes.
Wie helpt mij bovenstaande verzameling uit te breiden ?
Stuur dan even een mailtje
Hilde Widdershoven


HOME PLAATSNAMENOVERZICHTHOME